Dział 50

JEDWAB


 


UWAGI OGÓLNE

Czytając Noty wyjaśniające do tego działu należy wziąć pod uwagę Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XI.

W niniejszym dziale określenie „jedwab” oznacza nie tylko włóknistą materię wydzielaną przez Bombyx mori (jedwabnika żywiącego się morwą), ale również produkty wydzielane przez podobne owady (np. Bombyx textor) znane jako jedwabniki dzikie. Spośród tych odmian dzikich, zwanych tak, dlatego że produkujące je owady zostały udomowione jedynie w bardzo rzadkich przypadkach, najważniejszy jest jedwab tussah otrzymywany z kokonu jedwabników żerujących na dębach. Jedwab pajęczy i jedwab morski lub bisior (włókna za pomocą, których pewne gatunki małży z rodziny Pinna przyczepiają się do skał), również klasyfikowane są do tego działu.

Generalnie, dział ten obejmuje jedwab w różnych stadiach produkcji, od surowca do tkaniny, włącznie ze zmieszanymi materiałami włókienniczymi klasyfikowanymi jako jedwab. Obejmuje również jelita jedwabnika.

 


 


5001-Kokony jedwabników nadające się do motania.

Pozycja ta obejmuje tylko kokony, które mogą być motane w celu otrzymania surowego jedwabiu klasyfikowanego do pozycji 5002. Kokony nienadające się do motania nie są objęte tą pozycją (pozycja 5003).

Kokony jedwabnika zazwyczaj są białawe, żółtawe lub czasem zielonkawe.

 


 


5002-Jedwab surowy (nieskręcany).

Jedwab surowy otrzymywany jest przez rozmotywanie włókien ciagłych z kokonów. W praktyce, ponieważ włókna ciągłe (baves) tworzące każdy kokon są bardzo cienkie, surowy jedwab (greża) otrzymywany jest przez połączenie kilku włókien ciągłych (zazwyczaj od 4 do 20) podczas procesu motania; włókna te sklejają się, ponieważ pokryte są klejem jedwabnym (serycyną). Podczas rozmotywania włókna ciągłe jedwabiu surowego owijają się wzajemnie, co daje wyrównaną strukturę i wyrównany przekrój, ułatwiając odprowadzenie nadmiaru wilgoci i kompensując słabość pojedynczych włókien ciągłych; operacja ta często powoduje, że włókna uzyskują pewien skręt. Jednakże jest on bardzo niewielki i jedwabiu surowego, na tym etapie, nie należy mylić z przędzą pojedynczą skręconą, objętą pozycją 5004.

Jedwab surowy zazwyczaj jest białawy, żółtawy lub czasem zielonkawy. Również objęty jest niniejszą pozycją, jeżeli jest przemyty (tj. pozbawiony kleju jedwabnego za pomocą wody z mydłem, roztworu alkalicznego itd.) lub barwiony, ale nieskręcony. Zazwyczaj pakowany jest w postaci długich odcinków albo na szpulach stożkowych, albo w pasmach (motkach) o różnej masie i wiązanych w luźny węzeł (slips).

Jedwab skręcany nie jest objęty niniejszą pozycją (pozycja 5004).

 


 


5003-Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną).

Pozycja ta obejmuje wszelkiego rodzaju odpady jedwabiu, w stanie surowym nieprzerobione lub w różnych stadiach przeróbki, przed ich przetworzeniem na przędzę. Obejmuje:

(A)Odpady pochodzące z surowca, a mianowicie:

1)Kokony nienadające się do motania: kokony przedziurawione lub porozrywane (uszkodzone przez samego motyla, przez pasożyty, przypadkowo lub w inny sposób), z przerwanym włóknem ciągłym; kokony tak bardzo uszkodzone, że choć włókno ciągłe nie jest jeszcze przerwane, może pęknąć w miejscach uszkodzenia podczas procesu rozmotywania; kokony bardzo poplamione lub zabrudzone, nawet ze znajdującymi się jeszcze w nich poczwarkami itp.

2)Opląty. Są to sieci jedwabne utworzone z luźnych, splątanych włókien ciągłych, którymi jedwabnik pokrywa kokon, aby mógł utrzymać się na gałęzi w odpowiednim położeniu; zawierają one często kawałki liści lub gałązek.

(B)Odpady powstające w trakcie procesu motania, w szczególności:

1)Fryzony (nić oprzędu). Określenie to odnosi się do grubych nici tworzących zewnętrzną warstwę kokonu; najpierw zdejmowane są za pomocą małych szczotek, a następnie odcinane, aby pozostawić tę część kokonu, która może być rozmotywana. Sprzedawane są jako splątane kłębki lub wiązki nici.

2)Kokony uznane za wadliwe i odrzucone w trakcie procesu rozmotywania (czasami znane jako „bassinés”).

3)„Pelettes” lub „telettes”, tj. nienadająca się do przędzenia część nici tworzącej wewnętrzną stronę kokonu (tzw. koszulka) i zawierająca jeszcze poczwarkę oraz „pelades”, otrzymane przez zamoczenie „pelettes” w gorącej wodzie i suszenie po usunięciu poczwarki.

(C)Porwana lub zasupłana przędza lub splątane kłęby włókna lub przędzy. Powstają one jako odpady w trakcie procesów skręcania, motania lub tkania.

(D)Produkty otrzymane w czasie przemywania i czesania odpadów jedwabiu (w niektórych krajach znane jako „szapa”).

Otrzymywane są w postaci arkuszy lub zwojów o bardziej lub mniej równoległych włóknach, a w późniejszych stadiach przerabiane są do postaci wąskiego pasma lub kabla, lub liny (taśmy lub niedoprzędy). Te formy, które nie zostały jeszcze przetworzone w przędzę pozostają w niniejszej pozycji. Obejmują one cienkie niedoprzędy, o grubości zbliżonej do pojedynczej przędzy i zazwyczaj bardzo lekko skręcone; nie należy ich mylić z nitkami objętymi pozycją 5005.

(E)Bureta.

Bureta jest pozostałością usuniętą w czasie czesania odpadów, o których mowa w (D), powyżej. Ta pozostałość, gorszej jakości niż odpady jedwabiu, o których mowa w (D), ma krótsze włókna, nie może być dalej czesana, ale może być zgrzeblona do przędzenia. Bureta obrobiona w ten sposób pozostaje w niniejszej pozycji, pod warunkiem że nie osiągnęła jeszcze stadium przędzy.

(F)Wyczeski.

To bardzo krótkie włókna usunięte podczas zgrzeblenia burety.

(G)Szarpanka rozwłókniona.

Otrzymywana jest przez rozrywanie szmat lub innych odpadów i wybrakowanych materiałów lub artykułów, z jedwabiu na włókna, z których się składają.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Waty (pozycja 3005 lub 5601).

(b)Kosmyków i pyłu tekstylnych oraz rozdrobnionych resztek włókien, z jedwabiu (pozycja 5601).

(c)Szmat z jedwabiu (dział 63).

 


 


5004-Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu), niepakowana do sprzedaży detalicznej.

Pozycja ta obejmuje jedwab skręcany, tj. przędze otrzymane przez skręcanie nitek (jednej lub dwóch, lub więcej) jedwabiu surowego objętego pozycją 5002.

Jednakże nie obejmuje pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 5006) lub zdefiniowanych jako szpagat, powrozy itd. (pozycja 5607) (patrz część (I) (B) (2) i (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

Przędze objęte tą pozycją różnią się od przędz z odpadów jedwabiu klasyfikowanych do następnej pozycji tym, że wykonane są z włókien ciągłych. Występują różne ich odmiany, obejmujące:

(1)Przędze pojedyncze (czasem nazywane włosami), otrzymane przez skręcenie tylko jednej nitki jedwabiu surowego.

Mocno zwinięte przędze tego typu często zwane są włosami krepowymi, muślinami lub skrętem szyfonowym.

(2)Tramy otrzymywane przez luźne skręcenie dwóch lub więcej nieskręconych nitek surowego jedwabiu; stosowane są jako przędze wątkowe.

(3)„Skręt krepowy”, na ogół mocno skręcona trama.

(4)Przędze organzynowe otrzymywane z dwóch lub więcej nici surowego jedwabiu, które zostały dobrze skręcone w jedną, z przeciwnym skrętem. Przędza grenadyna jest mocno skręconą organzyną. Głównie stosowane są jako przędze osnowowe.

Wszystkie te przędze mogą być przemyte lub wykończone.

Ta pozycja nie obejmuje substytutu jelit jedwabnika, objętych pozycją 5604.

 


 


5005-Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej.

Pozycja ta obejmuje nitki pojedyncze otrzymane przez przędzenie burety lub innych odpadów jedwabiu, objętych pozycją 5003; obejmuje ona również przędze wieloskładowe (złożone) wykonane z nitek pojedynczych.

Jednakże nie obejmuje pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 5006) lub zdefiniowanych jako szpagaty, powrozy itd. (pozycja 5607) (patrz część (I) (B) (2) i (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

(A)Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, innych niż bureta.

Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, innych niż bureta, w odróżnieniu od przędzy jedwabnej objętej poprzednią pozycją, wykonana jest z włókien przerywanych. Włókna te, które mogą mieć do 20 cm długości, w nitce ułożone są równolegle, dając gładką, jedwabistą, połyskliwą powierzchnię; te ostatnie cechy odróżniają ją od burety.

(B)Nitka wyczeskowa z burety.

Nitki wyczeskowe z burety są znacznie gorszej jakości niż inne przędze z odpadów jedwabiu; składają się z włókien o różnych długościach, zazwyczaj krótszych niż 5 cm; ponieważ włókna te były po prostu zgrzeblone, ale nieczesane, zazwyczaj są nieco splątane i tworzą w pewnych odstępach małe supełki. Nitka z burety nie ma również wytrzymałości i regularności innych przędz z odpadów jedwabiu, a jej powierzchnia jest raczej matowa.

Niniejsza pozycja obejmuje przędzę, która została obrobiona, jak to opisano w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Pozycja ta nie obejmuje substytutu jelit jedwabnika objętego pozycją 5604.

 


 


5006-Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; jelita jedwabnika.

(A)                       Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu.

Grupa ta obejmuje przędze objęte pozycjami 5004 i 5005 pakowane do sprzedaży detalicznej w postaci i zgodnie z warunkami opisanymi w części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

(B)                      Jelita jedwabnika.

Jelita jedwabnika otrzymuje się przez wyciągnięcie i rozciągnięcie gruczołów przędnych jedwabników zabitych przez zanurzenie w rozcieńczonym kwasie octowym w stadium, kiedy były one gotowe do przędzenia swych kokonów. Jelito jedwabnika jest mniej elastyczne i bardziej połyskliwe niż włosie końskie i rzadko przekracza długość 50 cm.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Sterylnego jelita jedwabnika (pozycja 3006).

(b)Substytutu jelit jedwabnika objętych pozycją 5604.

(c)Jelit jedwabnika wyposażonych w haczyki lub zamontowanych na wędkach (pozycja 9507).

 


 


5007-Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu.

5007 10-Tkaniny z burety

5007 20-Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej jedwabiu lub odpadów jedwabiu, innych niż bureta

5007 90-Pozostałe tkaniny

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędzy jedwabnej lub z burety, lub innej przędzy z odpadów jedwabiu.

Obejmuje:

(1)Habutai, szantung, tussore i pozostałe tkaniny z Dalekiego Wschodu.

(2)Krepy.

(3)Tkaniny przezroczyste, takie jak muśliny, grenadyny i woale.

(4)Gęste tkaniny, takie jak tafty, satyny, jedwab połyskliwy, mory i adamaszki.

Pozycja ta nie obejmuje jednak tkanin objętych działami od 57. do 59. (np. materiały do sit objętych pozycją 5911).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 5007 20

Podpozycja 5007 20 obejmuje tylko tkaniny, zawierające 85 % masy lub więcej jedwabiu lub odpadów jedwabiu, innych niż bureta; bureta nie może być włączona do tych 85 % masy.

__________