DZIAŁ 49

KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   fotograficznych negatywów lub pozytywów na przezroczystych podłożach (dział 37);

(b)   map, planów lub globusów, wypukłych, nawet drukowanych (pozycja 9023);

(c)   kart do gry lub innych towarów, objętych działem 95;

(d)   oryginalnych rycin, sztychów lub litografii (pozycja 9702), znaczków pocztowych lub skarbowych, znaczków opłaty stemplowej, kopert pierwszego dnia obiegu, papeterii pocztowej lub tym podobnych, objętych pozycją 9704, antyków o wieku przekraczającym 100 lat lub innych artykułów objętych działem 97.

  1. W dziale 49 określenie „drukowany” oznacza również reprodukowany za pomocą kopiarki, kontrolowanej przez maszynę do automatycznego przetwarzania danych, tłoczony, fotografowany, fotokopiowany, termokopiowany lub pisany na maszynie.
  2. Gazety, dzienniki oraz wydawnictwa periodyczne (czasopisma), które są oprawione inaczej niż w papier, oraz komplety większej liczby gazet, dzienników lub czasopism oprawionych w pojedynczą okładkę należy klasyfikować do pozycji 4901, nawet jeżeli zawierają materiały reklamowe.
  3. Pozycja 4901 obejmuje również:

(a)   zbiory drukowanych reprodukcji rycin, na przykład dzieł sztuki lub rysunków wraz z odnośnym tekstem, z numerowanymi stronami, przystosowanymi do oprawy w jeden lub więcej woluminów;

(b)   wkładki ilustrowane występujące jednocześnie z książkami i stanowiące ich uzupełnienie;

(c)   drukowane części książek lub broszur, w postaci połączonych lub oddzielnych arkuszy lub sygnatur, stanowiące całość lub część kompletnego dzieła i przeznaczone do oprawy.

Natomiast drukowane obrazki lub ilustracje bez tekstu, zarówno w postaci sygnatur jak i oddzielnych arkuszy, objęte są pozycją 4911.

  1. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 3 do niniejszego działu, pozycja 4901 nie obejmuje publikacji, które są zasadniczo poświęcone reklamie (na przykład broszur, prospektów, katalogów handlowych, roczników publikowanych przez zrzeszenia handlowe, propagandowych materiałów turystycznych). Publikacje takie klasyfikowane są do pozycji 4911.
  2. W pozycji 4903 określenie „książki obrazkowe dla dzieci” dotyczy książek dla dzieci, w których główną atrakcją jest ilustracja, a tekst jest dodatkiem.

 


UWAGI OGÓLNE

Z kilkoma wyjątkami, o których mowa poniżej, dział ten obejmuje wszystkie materiały drukowane, których zasadniczy charakter i zastosowanie wyznaczone są przez fakt, że są one zadrukowane motywami, znakami lub prezentacjami graficznymi.

Z drugiej strony, oprócz towarów objętych pozycją 4814 lub 4821, papier, tektura lub wata celulozowa, lub artykuły z nich, w których druk jest zaledwie uboczny wobec ich podstawowego zastosowania (np. drukowany papier do zawijania i drukowane materiały piśmienne), objęte są działem 48. Również drukowane artykuły włókiennicze, takie jak szaliki lub chusteczki, w których drukowanie jest głównie dla dekoracji lub oryginalności i nie wpływa na zasadniczy charakter tych towarów, haftowane materiały tekstylne oraz przygotowane kanwy tkanin dekoracyjnych z drukowanymi deseniami, objęte są sekcją XI.

Towary objęte pozycją 3918, 3919, 4814 lub 4821 także wykluczone z tego działu, nawet jeśli są drukowane motywami, znakami lub prezentacjami graficznymi, które nie są zaledwie uboczne wobec podstawowego zastosowania tych towarów.

Do celów tego działu określenie „drukowany” obejmuje nie tylko reprodukowanie różnymi metodami zwykłego drukowania ręcznego (np. druk z grawiur lub drzeworytów, innych niż oryginały) lub drukowanie mechaniczne (druk typograficzny, druk offsetowy, litografia, rotograwiura itd.), ale również reprodukowanie za pomocą kopiarek, wytwarzanie pod kontrolą maszyny do automatycznego przetwarzania danych, wytłaczanie, fotografowanie, fotokopiowanie, termokopiowanie lub pisanie na maszynie (zobacz uwaga 2 do tego działu), bez względu na kształt znaków, w jakich drukowanie jest wykonywane (np. litery dowolnego alfabetu, cyfry, znaki stenograficzne, symbole alfabetu Morse’a lub innych kodów, znaki Braille’a, nuty, obrazki, diagramy). Jednakże określenie to nie obejmuje drukowania zabarwienia lub dekoracyjnego, lub powtarzających się deseni.

Dział ten obejmuje również podobne produkty wykonywane ręcznie (włącznie z rysowanymi odręcznie mapami i planami), jak również kopie kalkowe tekstów pisanych odręcznie lub na maszynie.

Na ogół towary objęte tym działem są wykonywane na papierze, ale mogą być na innych materiałach, pod warunkiem że mają one cechy określone w pierwszym akapicie niniejszej Ogólnej Noty wyjaśniającej. Jednakże litery, liczby, szyldy i podobne motywy do szyldów i wystaw sklepowych, mające drukowany obrazek lub tekst, z ceramiki, ze szkła lub z metalu nieszlachetnego klasyfikowane są odpowiednio do pozycji 6914, 7020 i 8310 lub do pozycji 9405, jeżeli są podświetlane.

Poza bardziej powszechnymi postaciami produktów drukowanych (np. książki, gazety, broszury, obrazki, materiały reklamowe), dział ten obejmuje takie artykuły, jak: kalkomanie; drukowane lub ilustrowane karty pocztowe, karty z życzeniami; kalendarze, mapy, plany i rysunki; znaczki pocztowe, skarbowe lub podobne. Mikrokopie na podłożach nieprzezroczystych, artykułów objętych niniejszym działem, klasyfikowane są do pozycji 4911. Mikrokopie otrzymywane są za pomocą urządzenia optycznego, które znacznie zmniejsza rozmiary fotografowanych dokumentów; mikrokopie zazwyczaj należy czytać za pomocą przyrządu powiększającego.

Dział ten również wyklucza:

(a)Fotograficzne negatywy lub pozytywy na przezroczystych podłożach (na przykład mikrofilmy) objęte działem 37.

(b)Towarów objętych działem 97.

 


 


4901-Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach.

4901 10-W pojedynczych arkuszach, nawet składane

-Pozostałe:

4901 91- -Słowniki i encyklopedie oraz ich seryjne zeszyty publikacji

4901 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje praktycznie wszystkie publikacje i materiały drukowane do czytania, ilustrowane lub nie, z wyjątkiem materiałów reklamowych oraz wyrobów w sposób bardziej szczegółowy objętych innymi pozycjami niniejszego działu (zwłaszcza pozycją 4902, 4903 lub 4904). Obejmuje:

(A)Książki i książeczki, składające się głównie z materiału tekstowego dowolnego rodzaju i wydrukowane w dowolnym języku lub dowolnymi znakami, włącznie z alfabetem Braille’a lub znakami stenograficznymi. Zaliczają się tu dzieła literackie wszelkiego rodzaju, podręczniki (włączając edukacyjne książki ćwiczeń), z tekstem narracyjnym lub bez, które zawierają pytania lub ćwiczenia (zazwyczaj z miejscem na odręczne wypełnienie); publikacje techniczne; książki źródłowe, takie jak słowniki, encyklopedie i informatory (np. książki telefoniczne zawierające „żółte strony”); katalogi muzealne i bibliotek publicznych (ale nie katalogi handlowe); książki liturgiczne, takie jak modlitewniki i śpiewniki (inne niż śpiewniki muzyczne objęte pozycją 4904); książki dla dzieci (inne niż książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania objęte pozycją 4903). Książki takie mogą być oprawione (w papier lub miękkie lub sztywne okładki), jedno- lub wielotomowe, lub mogą być w postaci drukowanych arkuszy obejmujących całość lub część kompletnego dzieła przeznaczonych do oprawienia.

Obwoluty, obejmy, zakładki i inne drobne dodatki występujące łącznie z książkami uważane są za stanowiące część książki.

(B)Broszury, pamflety i ulotki, które składają się z wielu kartek z materiałem do czytania połączonych razem (np. zszywkami) lub z kartek niepołączonych, lub nawet z pojedynczych kartek.

Obejmuje publikacje, takie jak: krótsze rozprawy i monografie, instrukcje itd. wydane przez organy rządowe lub inne ciała, traktaty, arkusze śpiewnikowe itd.

Grupa ta nie obejmuje drukowanych kart z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub zawiadomieniami (pozycja 4909) oraz drukowanych formularzy, które wymagają wprowadzenia pewnych dodatkowych informacji do ich wypełnienia (pozycja 4911).

(C)            Materiały tekstowe w postaci kartek do włożenia w skoroszyty.

Pozycja ta obejmuje również:

(1)Gazety, dzienniki i periodyki oprawione inaczej niż w papier oraz komplety gazet, dzienników lub periodyków obejmujące więcej niż jeden numer, oprawione w jedną okładkę, nawet zawierające materiały reklamowe.

(2)Oprawione książki obrazkowe (inne niż książki obrazkowe dla dzieci objęte pozycją 4903).

(3)Zbiory drukowanych reprodukcji dzieł sztuki, rysunków itd. wraz z odnośnym tekstem (na przykład biografią artysty), z numerowanymi stronami i tworzące całość przystosowaną do oprawienia.

(4)Wkładki ilustrowane występujące razem z oprawionymi książkami zawierającymi odnośny tekst i stanowiące ich uzupełnienie.

Pozycja ta nie obejmuje innych publikacji obrazkowych, które na ogół objęte są pozycją 4911.

Z zastrzeżeniem uwagi 3 do tego działu, pozycja ta nie obejmuje również wszelkich publikacji poświęconych głównie reklamie (włącznie z propagandowymi materiałami turystycznymi) oraz publikacji, które są wydawane przez lub w imieniu handlowca do celów reklamowych, nawet jeśli w tym ostatnim przypadku zawierają one materiały niemające bezpośredniej wartości reklamowej. Do takich publikacji reklamowych zaliczają się, na przykład katalogi handlowe, roczniki publikowane przez zrzeszenia handlowe, zawierające pewną ilość materiałów informacyjnych uzupełnionych znaczną liczbą reklam członków zrzeszenia oraz publikacje zwracające uwagę na wyroby lub usługi oferowane przez ich wydawcę. Pozycja ta nie obejmuje również publikacji zawierających reklamę pośrednią lub ukrytą, tj. publikacji, które będąc głównie poświęconymi reklamie, są tak przedstawiane, aby wywołać wrażenie, że reklama nie jest celem ich wydawania.

Jednak publikacje, takie jak rozprawy naukowe wydane przez lub dla firm przemysłowych, oraz publikacje, które jedynie opisują trendy, postęp lub działalność w konkretnej branży handlu lub przemysłu, nie mają natomiast bezpośredniej lub pośredniej wartości reklamowej, mogą mieścić się w tej pozycji.

Ponadto pozycja ta nie obejmuje:

(a)Papierów do kopiowania i przedrukowych, z naniesionym tekstem lub wzorem do reprodukcji (pozycja 4816).

(b)Pamiętników i pozostałych materiałów piśmiennych w postaci książek objętych pozycją 4820, tj. takich, które przeznaczone są zasadniczo do wypełnienia pismem odręcznym lub maszynowym.

(c)Gazet, dzienników i periodyków w pojedynczych egzemplarzach, nieoprawionych lub oprawionych tylko w papier (pozycja 4902).

(d)Książek z ćwiczeniami dla dzieci złożonych głównie z obrazków z uzupełniającym tekstem, do pisania lub innych ćwiczeń (pozycja 4903).

(e)Nut drukowanych (pozycja 4904).

(f)Atlasów (pozycja 4905).

(g)Części książek w postaci arkuszy drukarskich lub luźnych arkuszy, złożonych z materiału obrazkowego bez tekstu drukowanego (pozycja 4911).

 


 


4902-Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe.

4902 10-Ukazujące się co najmniej 4 razy na tydzień

4902 90-Pozostałe

Cechą wyróżniającą publikacji objętych tą pozycją jest to, że stanowią one jedno wydawnictwo w ciągłej serii publikowane pod tym samym tytułem w regularnych odstępach czasu, przy czym każde wydanie jest datowane (nawet poprzez wskazanie tylko pory roku, np. „Wiosna 1996”), a często również numerowane. Mogą być nieoprawione lub oprawione w papier, ale jeżeli są oprawione w inny sposób lub jeżeli jedna okładka zawiera więcej niż jedno wydanie, pozycja ta ich nie obejmuje (pozycja 4901). Publikacje te zazwyczaj zawierają głównie materiał do czytania, mogą być również bogato ilustrowane, a nawet mogą zawierać przede wszystkim materiał obrazkowy. Mogą również zawierać materiały reklamowe.

Pozycja ta obejmuje następujące rodzaje publikacji:

(1)Gazety, codzienne lub cotygodniowe, w postaci nieoprawionych arkuszy materiału drukowanego, zawierającego głównie bieżące wiadomości na tematy ogólne, a także zazwyczaj artykuły literackie na tematy bieżące, historyczne, biograficzne itd. Na ogół sporo miejsca zajmują w nich również ilustracje, ogłoszenia i reklamy.

(2)Dzienniki i pozostałe czasopisma, wydawane raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz na pół roku, w postaci publikacji gazetowych lub oprawionych w papier. Mogą być poświęcone głównie informacjom na tematy fachowe (np. prawnicze, medyczne, finansowe, handlowe, z zakresu mody lub sportu), mające określoną grupę odbiorców, w którym to przypadku wydawane są często przez lub dla organizacji grupowych. Mogą mieć również bardziej ogólną tematykę, jak np. normalny magazyn literacki. Zaliczają się tu czasopisma wydawane przez lub dla przemysłowych grup interesów (np. producentów pojazdów silnikowych) w celu rozbudzania zainteresowania ich produktami, czasopisma branżowe rozchodzące się normalnie tylko wśród pracowników danej branży itd., oraz czasopisma, takie jak magazyny mody, które może wydawać handlowiec lub jakiś związek do celów reklamowych.

Części większych prac (takich jak publikacje encyklopedyczne) wydawane czasem w postaci zeszytów ukazujących się w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych itd. przez określony i z góry wyznaczony czas, nie są uważane za czasopisma i klasyfikowane są do pozycji 4901.

Dodatki, takie jak ilustracje, wzory itd. wydawane z gazetami lub czasopismami i zwykle sprzedawane z nimi, uważane są za stanowiące część takiej publikacji.

Makulatura złożona ze starych gazet, dzienników lub czasopism objęta jest pozycją 4707.

 


 


4903-Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania.

Pozycja ta ogranicza się do książek obrazkowych wyraźnie tworzonych pod kątem zainteresowania lub do zabawy dla dzieci lub jako pomoc w pierwszych stadiach podstawowej edukacji, pod warunkiem że główną atrakcją są w nich ilustracje, a tekst jest dodatkiem (patrz uwaga 6 do tego działu).

Kategoria ta obejmuje, na przykład elementarze obrazkowe oraz książki w rodzaju tych, w których sens historyjek oddaje seria obrazków opatrzonych podpisami lub pobieżnymi opowiastkami odnoszącymi się do pojedynczych obrazków. Obejmuje również książki do ćwiczeń dla dzieci składające się głównie z obrazków uzupełnionych tekstem, przeznaczone do pisania lub innych ćwiczeń.

Pozycja ta nie obejmuje książek, nawet bogato ilustrowanych, napisanych w postaci ciągłych opowieści, których ilustracje odnoszą się do wybranych epizodów. Takie obejmuje pozycja 4901.

Książki objęte tą pozycją mogą być drukowane na papierze, materiale włókienniczym itd. oraz zaliczają się do nich dziecięce książki szmaciane.

Pozycja ta obejmuje również dziecięcą książkę obrazkową zawierającą „podnoszące się” wklejki lub ruchome figurki, jeżeli jednak taki artykuł jest zasadniczo zabawką, nie jest objęty tą pozycją (dział 95). Podobnie dziecięca książka obrazkowa, zawierająca obrazki lub modele do wycinania pozostaje objęta tą pozycją, pod warunkiem że części wycinane są dodatkiem, natomiast jeśli ponad połowa stron (włącznie z okładkami) przeznaczona jest do wycinania w całości lub częściowo, nawet gdy zawieraja ona również pewną ilość tekstu, uważana jest za zabawkę (dział 95).

Pozycja ta obejmuje również dziecięce książki do rysowania lub kolorowania. Składają się one głównie z połączonych stron (czasem w postaci odrywanych pocztówek), zawierających proste obrazki do kopiowania, zarysy obrazków, z drukowanymi instrukcjami lub bez nich, do wykończenia przez rysowanie lub kolorowanie; czasem dołączone są kolorowe ilustracje służące za wzór. Obejmuje również podobne książki z „niewidzialnymi” zarysami lub kolorami rysunków, które można ujawnić pocierając je ołówkiem lub nakładając wodę za pomocą pędzelka, jak również książki, które zawierają niewielkie ilości akwarel potrzebnych do kolorowania (np. w postaci palety).

 


 


4904-Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione.

Pozycja ta obejmuje wszelkiego rodzaju nuty, instrumentalne lub wokalne, drukowane lub w rękopisie, nawet oprawione lub ilustrowane oraz zapisane w dowolnym systemie notacji (np. tonicznym sol-la, w notacji pięcioliniowej, za pomocą symboli numerycznych, nuty Braille’a).

Nuty objęte niniejszą pozycją mogą być drukowane lub zapisane na papierze lub na innym materiale i mogą występować w postaci oddzielnych arkuszy (włączając tektury), oprawionych książek itd., nawet ilustrowanych lub z librettem.

Poza częściej występującymi postaciami nut drukowanych lub w rękopisie, pozycja ta obejmuje takie wyroby jak nutowe śpiewniki, partytury (włączając miniatury) i książki do nauki muzyki (samouczki), pod warunkiem że oprócz tekstu zawierają wprawki i ćwiczenia.

Obwoluty występujące z takimi nutami uważa się za stanowiące ich część.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Książek drukowanych, katalogów itd. zawierających zapis nutowy, który jest jedynie dodatkiem lub ilustracją tekstu, np. konkretnym tematem lub motywem, o którym mowa w tekście książki (pozycja 4901 lub 4911).

(b)Kart, tarcz i walców do mechanicznych instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

 


 


4905-Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane.

4905 10-Globusy

-Pozostałe:

4905 91- -W postaci książek

4905 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszystkie drukowane globusy (na przykład ziemski, księżycowy lub sklepienia niebieskiego), mapy, wykresy i plany przedstawiające naturalne lub sztuczne cechy krajów, miast, mórz, sklepień niebieskich itd., z użyciem konwencjonalnych znaków ukazujących granice itd. Mapy zawierające materiały reklamowe są klasyfikowane do tej pozycji.

Wyroby te mogą być drukowane na papierze lub innym materiale (np. suknie), usztywnionym lub nie, i mogą mieć postać prostych lub składanych arkuszy, lub składać się ze zbioru takich arkuszy oprawionych razem w postaci książki (np. atlas). Artykuły te mogą być wyposażone w ruchome wskaźniki i rolki i mogą mieć przezroczyste pokrycie ochronne lub inne dodatki.

Pozycja ta między innymi obejmuje:

Mapy geograficzne (włącznie z wycinkami do globusów), mapy drogowe, mapy ścienne, atlasy, mapy hydrograficzne i astronomiczne, mapy geologiczne, plany topograficzne (np. plany miast lub okręgów).

Pozycja ta obejmuje również drukowane globusy z wewnętrznym oświetleniem, pod warunkiem że nie są jedynie zabawkami.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Książek zawierających mapy lub plany jako elementy pomocnicze (pozycja 4901).

(b)Odręcznie rysowanych map, planów itd., ich kopii kalkowych i reprodukcji fotograficznych (pozycja 4906).

(c)Fotografii lotniczych lub krajobrazowych, nawet z dokładnym oddaniem topografii terenu, pod warunkiem że nie są one przygotowane w postaci wykończonych map, wykresów lub planów (pozycja 4911).

(d)Schematycznych map mających ukazywać za pomocą odpowiednich ilustracji konkretną działalność przemysłową, turystyczną lub inną, szkiców sieci kolejowych itd., kraju lub okręgu (pozycja 4911).

(e)Artykułów tekstylnych, np. szalików lub chusteczek, posiadających nadrukowane mapy do celów ozdobnych lub dekoracyjnych (sekcja XI).

(f)Map, planów i globusów wypukłych, nawet drukowanych (pozycja 9023).

 


 


4906-Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne lub do podobnych zastosowań, będące oryginałami narysowanymi ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę.

Pozycja ta obejmuje plany i rysunki przemysłowe, których celem jest na ogół wskazanie umiejscowienia i wzajemnego położenia części lub detali budynków, maszyn lub innych konstrukcji w stanie, w jakim istnieją, lub też dla ułatwienia konstruktorom i producentom ich zbudowania (np. architektoniczne lub techniczne rysunki i plany). Takie plany i rysunki mogą zawierać dane techniczne, wskazówki itd., drukowane lub nie.

Pozycja ta obejmuje również rysunki i szkice do celów reklamowych (np. rysunki modeli ubrań, wzory afiszy, wzory wyrobów garncarskich, tapet, biżuterii, mebli).

Należy zauważyć, że takie wyroby objęte są tą pozycją tylko wtedy, gdy są oryginałami wykonanymi ręcznie lub fotograficznymi reprodukcjami na papierze światłoczułym, lub kopiami takich oryginałów wykonanymi przez kalkę.

Mapy, wykresy i plany topograficzne, które w postaci drukowanej obejmuje pozycja 4905, objęte są tą pozycją, jeśli są ręcznie wykonanymi oryginałami lub ich kopiami wykonanymi przez kalkę lub reprodukcjami fotograficznymi na papierze światłoczułym.

Teksty odręczne (włącznie ze stenogramami, ale bez nut) a także kopie przez kalkę lub fotograficzne reprodukcje na papierze światłoczułym takich tekstów, oprawionej lub nie, są również objęte tą pozycją.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Papierów do kopiowania i przedruku, z napisanymi ręcznie lub na maszynie tekstami do reprodukcji (pozycja 4816).

(b)Drukowanych planów i rysunków (pozycja 4905 lub 4911).

(c)Maszynopisów (włącznie z kopiami wykonanymi przez kalkę) oraz kopii manuskryptów lub maszynopisów otrzymanych za pomocą kopiarek (pozycje 4901 lub 4911).

 


 


4907-Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną wartość nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; formularze czekowe; świadectwa udziałowe, akcje lub obligacje i podobne tytuły prawne.

Cechą charakterystyczną wyrobów objętych tą pozycją jest to, że są wydawane (jeśli to konieczne po zakończeniu i zatwierdzeniu) przez odpowiednie władze, posiadają, oprócz wartości rzeczywistej, dodatkową wartość.

Obejmują następujące wyroby:

(A)Znaczki drukowane nieskasowane(tj. niestemplowane) i w rodzaju tych z bieżącej lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały uznaną wartość nominalną.

Znaczki objęte tą pozycją są drukowane na papierze, zazwyczaj podgumowane, o różnych wzorach i barwach i noszą drukowane oznaczenia wartości i czasem konkretnego zastosowania lub zastosowań do jakich są przeznaczone.

Obejmują one:

(1)             Znaczki pocztowe, używane normalnie do opłaty z góry przesyłek pocztowych, ale w niektórych krajach używane również jako znaczki skarbowe (np. do pokwitowań lub zaświadczeń). Obejmują również znaczki „dopłaty pocztowej” do naklejania na zbyt nisko opłacone z góry listy itd.

(2)Znaczki skarbowe używane do naklejane na dokumenty różnego rodzaju, prawnicze, handlowe itd., a czasem na towary jako zapłata podatków lub ceł do wysokości wskazanej przez wartość znaczków. Pozycja ta obejmuje znaczki skarbowe w postaci naklejek na niektóre rodzaje towarów podlegających ocleniu, stanowiące oznakę zapłacenia ceł.

(3)Pozostałe znaczki, na przykład przeznaczone do sprzedaży publicznej jako środki opłat, obowiązkowych lub dobrowolnych, na rzecz państwa lub innych organów publicznych, np. jako składki na państwową opiekę społeczną lub inne systemy świadczeń społecznych lub na skarb państwa.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)    Talonów w postaci znaczków czasem wydawanych klientom przez sprzedawców jako uprawniających do rabatów przy zakupach, znaczków religijnych w rodzaju dawanych uczniom w szkole, znaczków dawanych przez organizacje dobroczynne itd. w celu gromadzenia funduszy lub dla reklamy oraz „znaczków oszczędnościowych” wydawanych przez instytucje prywatne lub handlowe dla swych klientów (pozycja 4911)

(b)Znaczków skasowanych i znaczków nieskasowanych nie z bieżącej lub nowej emisji w kraju, dla którego są one przeznaczone (pozycja 9704).

(B)Ofrankowane koperty, karty listowe, karty pocztowe itd. z nadrukowanymi lub odbitymi nieskasowanymi znaczkami pocztowymi w rodzaju opisanego powyżej i z bieżącej lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały uznaną wartość nominalną lub z oznaczeniami pocztowymi „opłaty powrotnej”.

(C)Pozostały papier opatrzony znaczkami, taki jak formularze urzędowe, blankiety (np. na dokumenty prawnicze wymagające opłat skarbowych), z drukowanymi lub wytłoczonymi znaczkami skarbowymi.

(D)Banknoty. Określenie to obejmuje weksle wszelkich nominałów emitowane przez państwo lub uprawnione banki emisyjny do użytku jako waluta lub prawny środek płatniczy w kraju emisji lub gdzie indziej. Obejmuje również banknoty, które w momencie prezentowania nie są jeszcze lub nie są już prawnym środkiem płatniczym w żadnym kraju. Jednakże banknoty, które są częścią kolekcji, lub które stanowią kolekcję, klasyfikowane są do pozycji 9705.

(E)Formularze czekowe są to ostemplowane lub nieostęplowane blankiety czekowe, często występujące w papierowych okładkach, w postaci książeczek i emitowane przez banki, w niektórych krajach również przez banki pocztowe, używane przez ich klientów.

(F)Akcje, obligacje lub papiery wartościowe oraz podobne papiery. Są to oficjalne dokumenty emitowane, lub do wyemitowania, przez publiczne lub prywatne instytucje przenoszące własność z, lub uprawnienie do, niektórych finansowych interesów, dóbr lub korzyści w nich wyszczególnionych. Poza wyżej wymienionymi papierami wartościowymi, obejmują listy kredytowe, weksle gotówkowe, czeki podróżne, listy przewozowe, tytuły prawne i kupony dywidendowe. Zazwyczaj wymagają one wypełnienia i potwierdzenia.

Banknoty, formularze czekowe oraz akcje itd. na ogół są drukowane na specjalnym papierze opatrzonym specjalnymi znakami wodnymi lub innymi znakami i posiadają zwykle numer serii, jednak losy loteryjne drukowane na specjalnym zabezpieczonym papierze i seryjnie numerowane, są wyłączone z tej pozycji i na ogół klasyfikowane są do pozycji 4911.

Wyroby w rodzaju opisanych powyżej objęte są tą pozycją wtedy, kiedy występują w ilości handlowej, zazwyczaj zgłaszane przez organy emisyjne, nawet gdy te dokumenty (np. zaświadczenia udziałowe) wymagają wypełnienia i potwierdzenia.

 


 


4908-Kalkomanie.

4908 10-Kalkomania do wypalania

4908 90-Pozostałe

Kalkomanie składają się z obrazków, wzorów lub napisów jedno- lub wielobarwnych drukowanych litograficznie lub w inny sposób na chłonnym papierze o niskiej gramaturze (lub czasem na przezroczystym artuszu z tworzyw sztucznych), powleczonym preparatami, takimi jak skrobia i klej roślinny dla uzyskania odcisku pokrytego substancją klejącą. Papier taki jest często podklejony podłożem z cięższego papieru. Wzory są czasem drukowane na podłożu z folii metalowej.

Po namoczeniu drukowanego papieru i lekkim dociśnięciu go do powierzchni stałej (np. szkła, wyrobu garncarskiego, drewna, metalu, kamienia lub papieru) powłoka z drukowanym obrazkiem itd. jest przeniesiona na powierzchnię stałą.

Pozycja ta obejmuje również kalkomanie szkliste, tj. kalkomanie drukowane preparatami do wytwarzania połysku objętymi pozycją 3207.

Kalkomanie mogą być stosowane do dekorowania lub celów użytkowych, np. do ozdabiania wyrobów garncarskich lub szklanych, lub do znakowania rozmaitych artykułów, takich jak pojazdy, maszyny i urządzenia.

Pozycja ta obejmuje również kalkomanie wytwarzane i przeznaczone głównie dla dzieci do zabawy, również artykuły takie jak kalkomanie haftów lub trykotów, które składają się z papieru, na który naniesione są wzory z pigmentu, który zostaje przeniesiony, zazwyczaj na powierzchnię tekstylną, poprzez dociśnięcie gorącym żelazkiem.

Opisanych wyżej artykułów nie należy mylić z wyrobami określanymi jako okienne papiery przezroczyste, które objęte są pozycją 4814 lub 4911 (patrz Noty wyjaśniające do poprzedniej pozycji).

Pozycja ta nie obejmuje również papieru przedrukowego w rodzaju określanych jako folia matrycowa lub folia do wytłaczania, przygotowanego z powłoką z metalu, metalu sproszkowanego lub pigmentu i stosowanego do druku okładek książek, obwódek kapeluszy itd. (pozycja 3212). Pozostałe papiery przedrukowe używane do druku litograficznego objęte są odpowiednio pozycją 4809 lub 4816.

 


 


4909-Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami, lub bez nich.

Pozycja ta obejmuje:

(i)                Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane, bez względu na to, czy są do celów prywatnych, handlowych czy reklamowym, oraz

(ii)Drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami na dowolną okazję. Drukowane karty mogą być ilustrowane lub nie i mogą występować z kopertami lub ozdobami, lub bez nich.

Do wyrobów takich zaliczają się w szczególności:

(1)Widokówki, tj. karty, które mają nadruki wskazujące na ich zastosowanie jako karty pocztowe i w których całość lub większą część jednej strony zajmuje materiał obrazkowy dowolnego rodzaju. Podobne wyroby nieposiadające takich cech wskazujących na ich zastosowanie, klasyfikowane są jako obrazki do pozycji 4911. Takie widokówki mogą występować w postaci arkuszy lub książeczek. Drukowane karty pocztowe, w których materiał obrazkowy nie nadaje zasadniczego charakteru (np. niektóre karty pocztowe z materiałami reklamowymi lub małymi obrazkami), również objęte są tą pozycją. Jednakże, jeśli takie karty pocztowe mają nadrukowane lub wytłoczone znaczki pocztowe, nie są objęte tą pozycją (pozycja 4907). Czyste karty pocztowe, w których materiał drukowany odgrywa rolę drugorzędną, wziąwszy pod uwagę ich zasadnicze zastosowanie, również nie są objęte tą pozycją (pozycja 4817).

(2)Karty bożonarodzeniowe, noworoczne, urodzinowe lub podobne. Mogą mieć postać widokówek lub składać się z dwóch lub więcej połączonych razem składanych kartek, których jedna lub więcej stron zawiera materiał obrazkowy. Określenie „podobne karty” należy rozumieć jako obejmujące karty zawiadamiające o urodzeniu lub chrzcie dziecka lub przekazujące gratulacje, lub podziękowania. Drukowane karty mogą zawierać ozdoby, takie jak wstążki, plecionki, zakładki i hafty lub atrakcje, takie jak rozkładane widoki lub mogą być ozdobione szklanym proszkiem itd.

Wyroby objęte tą pozycją czasem są drukowane na materiałach innych niż papier, np. tworzywach sztucznych lub żelatynie.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Widokówek pakowanych w postaci obrazków, rysunków lub książeczek do kolorowania, dla dzieci (pozycja 4903).

(b)Kart bożonarodzeniowych lub noworocznych itd. w postaci kalendarzy (pozycja 4910).

 


 


4910-Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe.

Pozycja ta obejmuje kalendarze wszelkiego rodzaju, które są drukowane na papierze, tekturze, tkaninie lub jakimkolwiek innym materiale, pod warunkiem że druk nadaje takiemu artykułowi zasadniczy charakter. Mogą zawierać, oprócz normalnej kolejności dat, dni tygodnia itd., rozmaite inne informacje, takie jak uwagi na temat ważnych wydarzeń, świąt, danych astronomicznych i innych dat, wiersze i przysłowia. Mogą również zawierać materiały obrazkowe lub reklamowe. Jednakże publikacje czasami mylnie nazywane kalendarzami, które, chociaż zawierają daty, to wydawane są głównie w celu podania informacji na temat publicznych lub prywatnych wydarzeń itd., klasyfikowane są do pozycji 4901 (chyba że jako materiały reklamowe objęte są pozycją 4911).

Pozycja ta obejmuje również kalendarze rodzaju „wieczne” lub z wymiennymi blokami zakładanymi na podstawę z materiałów, innych niż papier lub tektura (np. drewno, tworzywa sztuczne lub metal).

Pozycja ta obejmuje również bloki kalendarzowe. Składają się one z wielu kartek papieru na każdej z takich kartek wydrukowane są dane dotyczące innego dnia roku, są one ułożone chronologicznie w postaci bloku, z którego codziennie zrywane są kolejne kartki. Na ogół takie bloki zakłada się na podstawę z tektury lub jako corocznie wymieniany element na kalendarze z bardziej trwałą podstawą.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje artykułów, o których zasadniczym charakterze nie decyduje obecność kalendarza.

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Notatników zawierających kalendarze i pamiętniki (włącznie z tak zwanymi terminarzami) (pozycja 4820).

(b)Drukowanych okładek kalendarzy niezawierających bloków kalendarzowych (pozycja 4911).

 


 


4911-Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami.

4911 10-Reklamy handlowe, katalogi handlowe i tym podobne

-Pozostałe:

4911 91- -Obrazki, rysunki i fotografie

4911 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszelkie wyroby drukowane (włącznie z fotografiami i drukowanymi obrazami) z tego działu (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających, powyżej), które nie są szczegółowo objęte żadną z wcześniejszych pozycji tego działu.

Oprawione obrazy i fotografie pozostają w tej pozycji, jeśli zasadniczy charakter całości nadaje obraz lub fotografia; w innym wypadku takie artykuły klasyfikowane są do pozycji, do której przynależą ramy, jako artykuły z drewna, metalu itd.

Niektóre drukowane artykuły mogą być przeznaczone do wypełnienia w trakcie użytku pismem odręcznym lub maszynowym, ale pozostają objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że są zasadniczo materiałem drukowanym (patrz uwaga 12 do działu 48.). Tak więc drukowane formularze (np. formularze subskrypcyjne czasopism), wielokuponowe blankiety biletów podróżnych (np. lotnicze, kolejowe i autobusowe), okólniki, dokumenty, karty identyfikacyjne oraz pozostałe wyroby z wydrukowanymi informacjami, zawiadomieniami itd., wymagające jedynie wpisania danych szczegółowych (np. dat i nazwisk), klasyfikowane są do tej pozycji. Akcje, obligacje lub papiery wartościowe oraz podobne papiery i formularze czekowe, które również wymagają wypełnienia i potwierdzenia, klasyfikowane są jednak do pozycji 4907.

Natomiast pozostałe materiały piśmienne, których nadruk spełnia rolę uboczną wobec ich zasadniczego zastosowania jako wyroby do pisania odręcznego lub maszynowego, klasyfikowane są do działu 48 (zobacz uwagę 12 do działu 48., a w szczególności Noty wyjaśniające do pozycji 4817 i 4820).

Pozycja ta obejmuje, w sposób bardziej oczywisty, wyroby:

(1)Materiały reklamowe (włączając afisze), roczniki i podobne publikacje służące głównie reklamie, katalogi handlowe wszelkich rodzajów (włączając książki lub nuty ze spisami lub listami wydawców oraz katalogi dzieł sztuki) oraz propagandowe materiały turystyczne. Gazety, czasopisma i dzienniki, nawet zawierające materiały reklamowe, jednak wyłaczone (odpowiednio pozycja 4901 lub 4902).

(2)Broszury zawierające program widowisk cyrkowych, wydarzenia sportowego, opery, sztuki teatralnej lub podobnego przedstawienia.

(3)Drukowane okładki kalendarzy, ilustrowane lub nie.

(4)Mapy schematyczne.

(5)Anatomiczne, botaniczne itd., instruktażowe wykresy i schematy.

(6)Bilety wstępu na imprezy rozrywkowe (np. do kin, teatrów i na koncerty), bilety komunikacji publicznej lub prywatnej i inne podobne bilety.

(7)Mikrokopie na nieprzezroczystym podłożach z artykułów objętych tym działem.

(8)Szablony wykonane poprzez nadrukowanie liter lub symboli na błonę z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do wycinania przy pracach projektowych.

Szablony takie z nadrukowanymi jedynie kropkami, liniami lub kwadratami są wyłączone (dział 39).

(9)Karty maksimum oraz ilustrowane koperty pierwszego dnia obiegu bez znaczków pocztowych (patrz także część (D) Not wyjaśniających do pozycji 9704).

(10)Samoprzylepne drukowane naklejki przeznaczone do zastosowania, na przykład w celu przyciągnięcia uwagi, w reklamie lub do zwykłej dekoracji, np. „naklejki humorystyczne” i „naklejki okienne”.

(11)Losy loteryjne, „karty zdrapki”, losy na loterie fantowe i losy na tombolę.

Pozycja niniejsza nie obejmuje również, w szczególności, następujących artykułów:

(a)Fotograficznych negatywów lub pozytywów na filmach lub płytach (pozycja 3705).

(b)Towarów objetych pozycją 3918, 3919, 4814 lub 4821, lub drukowanych wyrobów papierowych objętych działem 48, w których nadrukowane znaki lub obrazki mają znaczenie uboczne wobec zasadniczego zastosowania tych wyrobów.

(c)Liter, liczb, tablic ze znakami i podobnych wzorów do szyldów i witryn sklepowych, opatrzonych w drukowany obraz lub tekst, z podstawą z ceramiki, szkła lub metalu, które odpowiednio klasyfikowane są do pozycji 6914, 7020 i 8310, lub do pozycji 9405, jeśli są podświetlone.

(d)                Ozdobnych luster szklanych, nawet oprawionych, z drukowanymi ilustracjami po jednej stronie (pozycja 7009 lub 7013).

(e)Drukowane „inteligentne karty” (włączając karty lub plakietki zbliżeniowe) jak zdefiniowano w uwadze 5(b) do działu 85 (pozycja 8523).

(f)                  Drukowanych tarcz urządzeń lub aparatów objętych działem 90. lub 91.

(g)                Drukowanych zabawek papierowych (np. wycinanek dla dzieci), kart do gry i podobnych oraz innych drukowanych gier (dział 95).

(h)Oryginalnych rycin, sztychów i litografii objętych pozycją 9702, to znaczy odbitek czarno-białych lub barwnych otrzymanych bezpośrednio z jednej lub kilku płyt, w całości wykonanych ręką artysty niezależnie od rodzaju użytego materiału i sposobu ich wykonania, ale z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych.

__________