DZIAŁ 48

PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY

Uwagi
 1. W niniejszym dziale, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, określenie „papier” obejmuje także tekturę (niezależnie od grubości lub gramatury).
 2. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   artykułów objętych działem 30;

(b)   folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212;

(c)   papierów perfumowanych lub papierów impregnowanych, lub powleczonych kosmetykami (dział 33);

(d)   waty papierowej lub celulozowej, impregnowanej, powleczonej lub pokrytej mydłem lub detergentem (pozycja 3401), lub środkami do polerowania, pastami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405);

(e)   papieru lub tektury, światłoczułych, objętych pozycjami od 3701 do 3704;

(f)    papieru impregnowanego odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi (pozycja 3822);

(g)   papieru wzmocnionego warstwą tworzyw sztucznych lub jednej warstwy papieru lub tektury, powleczonych lub pokrytych warstwą tworzyw sztucznych, przy czym te ostatnie stanowią więcej niż połowę ogólnej grubości, lub wyrobów z takich materiałów, innych niż pokrycia ścienne objęte pozycją 4814 (dział 39);

(h)   artykułów objętych pozycją 4202 (na przykład towarów podróżnych);

(ij)artykułów objętych działem 46 (wyrobów z materiałów do wyplatania);

(k) przędzy papierowej lub artykułów włókienniczych z przędzy papierowej (sekcja XI);

(l)   artykułów objętych działem 64 lub 65;

(m)          papieru lub tektury, ściernych (pozycja 6805), papieru lub tektury pokrytych warstwą miki (pozycja 6814) (jednakże papier i tektura pokryte proszkiem mikowym mają być klasyfikowane do niniejszego działu);

(n) folii metalowej na podłożu z papieru lub tektury (zazwyczaj sekcja XIV lub XV);

(o) artykułów objętych pozycją 9209;

(p) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych); lub

(q) artykułów objętych działem 96 (na przykład guzików, podpasek higienicznych (wkładek) i tamponów, pieluch (pieluszek) i wkładek dla niemowląt).

 1. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 7, pozycje od 4801 do 4805 obejmują papier i tekturę poddane kalandrowaniu, superkalandrowaniu, satynowaniu lub podobnemu wykańczaniu, papiery ze znakami wodnymi lub powierzchniowo cechowane, jak również papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, barwione lub marmurkowane w całej masie, dowolną metodą. Z wyjątkiem przypadku, kiedy pozycja 4803 stanowi inaczej, pozycje te nie obejmują papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych, które były przetwarzane w inny sposób.
 2. W niniejszym dziale wyrażenie „papier gazetowy” oznacza niepowleczony papier, w rodzaju stosowanego do druku gazet, w którym nie mniej niż 50 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, nieklejony lub bardzo lekko klejony, mający chropowatość powierzchni Parker Print Surf (1 MPa) na każdej stronie przekraczającą 2,5 mikrometra (mikrona), o gramaturze nie mniejszej niż 40 g/m2 i nie większej niż 65 g/m2 i stosuje się jedynie do papieru: a) w taśmach lub zwojach o szerokości przekraczającej 28 cm; lub b) w prostokątnych arkuszach (włączając kwadratowe), w których po wyprostowaniu długość jednego boku przekracza 28 cm, a drugiego boku przekracza 15 cm.
 3. W pozycji 4802 wyrażenia „papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych” oraz „nieperforowany papier na karty dziurkowane lub taśmy dziurkowane” oznaczają papier i tekturę produkowane głównie z masy celulozowej bielonej lub z masy celulozowej otrzymanej w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym i spełniające dowolne z poniżej wymienionych kryteriów:

-       Dla papieru lub tektury o gramaturze nie większej niż 150 g/m2:

(a)   zawierających 10 % lub więcej włókien, otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym oraz

1)o gramaturze nie większej niż 80 g/m2; lub

2)barwionych w masie; lub

(b)   zawierających więcej niż 8 % popiołu, oraz

1)o gramaturze nie większej niż 80 g/m2; lub

2)barwionych w masie; lub

(c)   zawierających więcej niż 3 % popiołu i o białości 60 % lub większej; lub

(d)  zawierających więcej niż 3 %, ale nie więcej niż 8 % popiołu, o białości mniejszej niż 60 % oraz o wskaźniku wytrzymałości na przepuklenie równym 2,5kPa m2/g lub mniejszym;

(e)  zawierających 3 % popiołu lub mniej, o białości 60 % lub większej oraz o wskaźniku wytrzymałości na przepuklenie równym 2,5kPa∙m2/g lub mniejszym.

-         Dla papieru lub tektury o gramaturze większej niż 150 g/m2:

(a) barwionych w masie; lub

(b) o białości 60 % lub większej, oraz

1.  grubości 225 mikrometrów (mikronów) lub mniejszej; lub

2.  o grubości większej niż 225 mikrometrów (mikronów), ale nie większej niż 508 mikrometrów (mikronów), i o zawartości popiołu większej niż 3 %; lub

(c) o białości mniejszej niż 60 %, o grubości 254 mikrometrów (mikronów) lub mniejszej i o zawartości popiołu większej niż 8 %.

Pozycja 4802 nie obejmuje jednakże papieru lub tektury filtracyjnych (włączając bibułę na torebki do herbaty) lub papieru lub tektury filcowych.

 1. W niniejszym dziale „papier i tektura siarczanowa” oznaczają papier i tekturę, których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w wyniku chemicznych procesów z zastosowaniem siarczanów lub sody.
 2. Z wyjątkiem gdzie warunki pozycji stanowią inaczej, papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych odpowiadające opisom dwóch lub więcej pozycji od 4801 do 4811, należy klasyfikować do takiej pozycji, która występuje ostatnia w kolejności numerycznej w nomenklaturze.
 3. Pozycje od 4803 do 4809 stosuje się jedynie do papieru, tektury, waty celulozowej i wstęg z włókien celulozowych:

(a)   w taśmach lub zwojach, o szerokości przekraczającej 36 cm; lub

(b)   w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), w których po wyprostowaniu długość jednego boku przekracza 36 cm, a drugiego boku przekracza 15 cm.

 1. W pozycji 4814 wyrażenie „tapety i podobne pokrycia ścienne” odnosi się wyłącznie do:

(a)   papieru w zwojach, o szerokości nie mniejszej niż 45 cm i nie większej niż 160 cm, przeznaczonego do dekoracji ścian lub sufitu:

1)   groszkowanego, tłoczonego, barwionego powierzchniowo, zadrukowanego we wzory lub z powierzchnią dekorowaną w inny sposób (na przykład kosmykami włókienniczymi), nawet powleczonego lub pokrytego przezroczystym, zabezpieczającym tworzywem sztucznym;

2)   z powierzchnią nierówną otrzymaną w wyniku wprowadzenia cząstek drewna, słomy itp.;

3)   powleczonego lub pokrytego warstwą tworzyw sztucznych, groszkowaną, tłoczoną, barwioną, zadrukowaną we wzory lub dekorowaną w inny sposób; lub

4)   pokrytego na powierzchni wierzchniej materiałem do wyplatania, nawet połączonym w równoległe pasma lub tkanym;

(b)   obramowań, szlaków i narożników papierowych, obrabianych jak powyżej, nawet w zwojach, przeznaczonych do dekoracji ścian lub sufitu;

(c)   pokryć ściennych z papieru, wykonanych z szeregu elementów, w zwojach lub arkuszach, zadrukowanych tak, aby po nałożeniu na ścianę tworzyły razem obraz, wzór lub motyw.

Wyroby na bazie papieru lub tektury, nadające się do stosowania zarówno jako pokrycia podłogowe, jak i pokrycia ścienne, powinny być klasyfikowane do pozycji 4823.

 1.                      Pozycja 4820 nie obejmuje luźnych arkuszy lub kart, przyciętych do formatu, nawet zadrukowanych, wytłaczanych lub perforowanych.
 2.                      Pozycja 4823 obejmuje, między innymi, perforowane karty papierowe lub tekturowe, do maszyn żakardowych lub podobnych maszyn oraz koronki papierowe.
 3.                      Z wyjątkiem towarów objętych pozycją 4814 lub 4821, papier, tektura, wata celulozowa oraz artykuły z nich, zadrukowane we wzory, znaki lub prezentacje graficzne, które nie są jedynie przypadkowe dla podstawowego zastosowania tych towarów, objęte są działem 49.
Uwagi do podpozycji
 1. W podpozycjach 4804 11 i 4804 19 „papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej” oznacza wykańczane maszynowo lub satynowane maszynowo papier i tekturę, w których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesach chemicznych, ze stosowaniem siarczanu lub sody, w zwojach, o gramaturze większej niż 115 g/m2 i posiadające minimalną wytrzymałość na przepuklenie wg Mullena, jak podano w poniższej tabeli, względnie liniowo interpolowany lub ekstrapolowany odpowiednik dla dowolnej innej gramatury.

Gramatura (g/m2)

Minimalna wytrzymałość na przepuklenie wg Mullena (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

 1. W podpozycjach 4804 21 i 4804 29 „papier workowy siarczanowy” oznacza papier wykończony maszynowo, w którym nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych przez chemiczny proces z zastosowaniem siarczanu lub sody, w zwojach, o gramaturze nie mniejszej niż 60 g/m2, ale nie większej niż 115 g/m2, i spełniający jedno z podanych poniżej wymagań:

(a)   posiada wskaźnik na przepuklenie według Mullena nie mniejszy niż 3,7 kPa∙m2/g i współczynnik wydłużenia większy niż 4,5 % w kierunku poprzecznym i większy niż 2 % w kierunku maszyny;

(b)  posiada minimalną wytrzymałość na przedarcie i rozciąganie jak podano w poniższej tabeli, względnie liniowo interpolowany odpowiednik dla dowolnej innej gramatury:

Gramatura

(g/m2)

Minimalna wytrzymałość na przedarcie (mN)

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (kN/m)

w kierunku maszyny

w kierunku maszyny plus

w kierunku poprzecznym

w kierunku poprzecznym

w kierunku maszyny plus w kierunku poprzecznym

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

 1. W podpozycji 4805 11 „papier półchemiczny na warstwę pofalowaną” oznacza papier w zwojach, w którym nie mniej niż 65 % masy całkowitej zawartości włókien stanowi niebielone włókno z drewna liściastego, otrzymane w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania i posiadający wytrzymałość na zgniatanie CMT 30 (Corrugated Medium Test po 30 minutach kondycjonowania), przekraczającą 1,8 niutona/g/m2, przy wilgotności względnej 50 %, w temperaturze 23 °C.
 2. Podpozycja 4805 12 obejmuje papier w zwojach, otrzymany głównie z masy celulozowej słomowej, otrzymane w połączonych procesach mechanicznych i chemicznych o gramaturze 130 g/m2 lub większej i posiadający wytrzymałość na zgniatanie CMT 30 (Corrugated Medium Test po 30 minutach kondycjonowania) przekraczającą 1,4 niutona/g/m2, przy wilgotności względnej 50 %, w temperaturze 23 °C.
 3. Podpozycje 4805 24 i 4805 25 obejmują papier i tekturę otrzymywane całkowicie lub głównie z masy celulozowej z papieru lub tektury z odzysku (makulatura i odpady). „Testliner  papier z makulatury na pokrycie tektury falistej — może także posiadać zewnętrzną warstwę z papieru barwionego lub z papieru otrzymanego z masy celulozowej niepochodzącej z odzysku, bielonej lub niebielonej. Wyroby te mają wskaźnik wytrzymałości na przepuklinie wg Mullena nie mniejszy niż 2 kPam2/g.
 4. W podpozycji 4805 30 „siarczynowy papier pakowy” oznacza papier maszynowo satynowany, w którym więcej niż 40 % masy ogólnej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymany w chemicznym procesie siarczynowym, posiadający zawartość popiołu nieprzekraczającą 8 % oraz odporność na przepuklenie wg Mullena nie mniejszą niż 1,47 kPam2/g.
 5. W podpozycji 4810 22 „lekki papier powleczony” oznacza papier pokryty obustronnie, o całkowitej gramaturze nieprzekraczającej 72 g/m2, o gramaturze powłoki nieprzekraczającej 15 g/m2 na stronę, w którego podstawie nie mniej niż 50 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie mechanicznym.

 


o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Uwaga do podpozycji 1

W tej uwadze minimalna wytrzymałość na przepuklinie wg Mullena wyrażona jest w kilopaskalach (kPa). Równoważniki w g/cm2 są następujące:

Gramatura

g/m2

 

kPa

 

g/cm2

115

393

4030

125

417

4250

200

637

6500

300

824

8400

400

961

9800

Wyliczenie średniej wartości (interpolacja) lub wartości większej niż 400 g (ekstrapolacja), powinno być oparte na następującym wzorze:

Podstawowa gramatura

Minimalna wytrzymałość na przepuklinie wg Mullena g/cm2

Nieprzekraczająca 125 g/m2

Podstawowa gramatura (g/m2) x 22+1500

Przekraczająca 125 g/m2, ale nieprzekraczająca 200 g/m2

Podstawowa gramatura (g/m2) x 30+500

Przekraczająca 200 g/m2, ale nieprzekraczająca 300 g/m2

Podstawowa gramatura (g/m2) x 19+2700

Przekraczająca 300 g/m2

Podstawowa gramatura (g/m2) x 14+4200

Uwaga do podpozycji 2

Dla papieru o gramaturze na m2 przypadających w tej uwadze, minimalna wartość pomiędzy wartościami wskazanymi mogłaby być wyliczona (z błędem nieprzekraczającym 2%) na podstawie poniższej tabeli:

 

Minimum

Rozdarcie w kierunku maszyny (mN) (zaokrąglone do najbliższego 0 lub 5 miliniutonów)

Podstawowa gramatura (g/m2) x 13,23-94,64

Rozdarcie w kierunku maszyny plus w kierunku poprzecznym (mN) (zaokrąglenie jak wskazano powyżej)

Podstawowa gramatura (g/m2) x 28,22-186,2

Rozciąganie w kierunku poprzecznym (kN/m)

Podstawowa gramatura (g/m2) x 0,0449-0,8186

Rozciąganie w kierunku maszyny plus w kierunku poprzecznym (kN/m)

Podstawowa gramatura (g/m2) x 0,1143-0,829

 


UWAGI OGÓLNE

W Notach wyjaśniających do niniejszego działu, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, „papier” oznacza również tekturę (bez względu na grubość lub gramaturę).

Papier składa się zasadniczo z włókien celulozowych z mas celulozowych objętych działem 47., spilśnionych razem w postaci arkusza. Wiele wyrobów, takich jak niektóre materiały na torebki na herbatę, składa się z mieszaniny tych włókien celulozowych i włókien tekstylnych (w szczególności włókien chemicznych jak zdefiniowano w uwadze 1. do działu 54.). Jeżeli włókna tekstylne przeważają masą, wyroby nie są uznawane za papier i klasyfikowane są jako włókniny (pozycja 5603).

Dla uniknięcia rozbieżności, jakie mogą wyniknąć ze stosowania różnych metod, jest rzeczą wysoce pożądaną, aby wszelkie czynniki administracyjne korzystały z metod testowych Międzynarodowej Organizacji Normalizacji (ISO) przy określaniu własności fizycznych papieru i tektury objętych działem 48. Gdziekolwiek na przestrzeni tego działu mowa jest o niżej podanych kryteriach analitycznych i fizycznych, należy stosować niżej wymienione normy ISO:

Zawartość popiołu:

ISO 2144Papier i tektura - - Określenie zawartości popiołu

Białość:

ISO 2470Papier i tektura - - Pomiar współczynnika odbicia rozproszonego światła przy filtrze niebieskim (jasność wg ISO)

Wytrzymałość na przepuklenie:

ISO 2758Papier - - Określenie wytrzymałości na przepuklenie

ISO 2759Tektura - - Określenie wytrzymałości na przepuklenie

CMT 60 (wytrzymałość na zgniatanie):

ISO 7263Półchemiczny papier do falowania - - Określanie wytrzymałości na zgniatanie po laboratoryjnym kondycjonowaniu

Skład włóknisty:

ISO 9184/1-3 Papier, tektura i masy celulozowe - - Analiza składu włóknistego

Gramatura (masa):

ISO 536Papier i tektura - - Określenie gramatury

Chropowatość powierzchniowa Parker Print Surf:

ISO 8791/4Papier i tektura - - Określanie chropowatości/gładkości (metody przenikalności powietrza)

Grubość pojedynczego arkusza (suwmiarka):

ISO 534Papier i tektura - - Określanie grubości i pozornej gęstości objętościowej lub pozornej gęstości arkusza

Wytrzymałość na przedarcie:

ISO 1974Papier - - Określanie wytrzymałości na przedarcie (metoda Elmendorfa)

Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie:

ISO 1924/2Papier i tektura - - Określanie własności mechanicznych przy rozciąganiu - - Część 2: metoda stałego stopnia wydłużania

Można uznać, że proces wyrobu papieru, zarówno mechaniczny jak i ręczny, dzieli się na trzy fazy: przygotowanie masy celulozowej, formowanie arkusza lub wstęgi i wykańczanie.

PRZYGOTOWANIE MASY CELULOZOWEJ

Masę celulozową przygotowuje się, jeśli zachodzi taka potrzeba, przez zmieszanie z wypełniaczami, klejonką lub substancjami barwiącymi w odpowiednich ilościach, a następnie doprowadzego do właściwej konsystencji przez rozcieńczenie wodą i mechaniczne zmielenie.

Wypełniacze, na ogół pochodzenia nieorganicznego (np. glinka kaolinowa (chińska glinka), ditlenek tytanu, węglan wapnia), używane są w celu zwiększenia nieprzezroczystości, uzdatnienia do druku lub oszczędności masy. Klej (np. kalafonia zmieszana z ałunem) dodawany jest w celu zmniejszenia chłonności farby drukarskiej itd.

FORMOWANIE ARKUSZA LUB WSTĘGI

(A)Papier i tektura wytwarzane maszynowo

Najczęściej stosowaną metodą maszynowego wyrobu papieru jest proces wykorzystujący maszynę papierniczą typu Fourdriniera (z sitem płaskim). W procesie tym masa celulozowa, po przygotowaniu w wyżej opisany sposób, podawana jest przez skrzynię wlewową na dużą taśmę zamkniętą wykonaną z monofilamentów chemicznych lub drutu mosiężnego, lub z brązu przesuwającą się zazwyczaj przy równoczesnym ruchu drgającym; masa celulozowa traci większość wody w wyniku działania siły ciężkości oraz w trakcie przechodzenia poprzez wałki rejestrowe, listwy odwadniające lub skrzynki ssące umieszczone po spodniej stronie sita. Włókna spilśniają się i przybierają postać miękkiej wstęgi. W niektórych maszynach wstęga ta przechodzi następnie pod wałkiem rejestrowym egutorowym (eguterem), gdzie jest zestalana i wygładzana oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, opatrywana znakiem wodnym np. przez wytłaczanie wzoru lub rysunku liniowego znajdującego się na powierzchni egutera. Wstęga przechodzi następnie na filcową taśmę zamkniętą i do części prasowej, gdzie jest dalej zestalana; w dalszej kolejności jest suszona, gdy przechodzi nad rozgrzanymi cylindrami.

Alternatywna metoda polega na wykorzystaniu dwusitowego formera (używanego zwłaszcza w produkcji papieru gazetowego). Masa celulozowa przechodzi pomiędzy dwoma walcami formującymi i przesuwa się pomiędzy dwoma „sitami”. Z obu sit odciągana jest woda za pomocą skrzynek i walców ssących i uformowana zostaje wstęga. Świeżo uformowana wstęga przechodzi następnie do części prasowej i suszącej. Sita formujące obie strony papieru są identyczne, co eliminuje różnicę pomiędzy stroną filcową i sitową, charakterystyczną dla papieru wytwarzanego w maszynach papierniczych typu Fourdriniera (z sitem płaskim).

W innych rodzajach maszyn sito płaskie jest zastąpione dużym cylindrem („sitem czerpalnym”) pokrytym siatką z cienkiego drutu, który obraca się częściowo zanurzony w przygotowanej masie celulozowej. Cylinder pobiera warstwę masy i formuje ją we wstęgę papieru, która przechodzi na filc osuszający albo w ciągłych pasmach, albo po podzieleniu na arkusze. Czasem warstwy osadzają się na dużym średnicowym walcu i są odcinane po osiągnięciu odpowiedniej grubości.

Maszyny z wieloma sitami lub cylindrycznymi sitami czerpalnymi (lub z kombinacją sita płaskiego i sita cylindrycznego) stosowane są również do wyrobu tektury złożonej z warstw (czasem o różnych barwach lub własnościach) wytwarzanych jednocześnie i walcowanych w stanie mokrym bez użycia spoiwa.

(B)Papier i tektura czerpane

Podczas wyrobu czerpanego papieru i tektury zasadniczy proces formowania włókien masy celulozowej w arkusze wykonywany jest ręcznie, chociaż inne procesy mogą być wykonywane maszynowo.

Czerpany papier i tektura mogą być wytwarzane z każdego surowca papierniczego, lecz na ogół do ich produkcji używa się najlepszej jakości materiałów i szmat bawełnianych.

W procesie kształtowania arkuszy masa jest wstrząsana na przypominającej sito formie, aż do odsączenia większości wody i spilśnienia włókien. Arkusz jest następnie wyjmowany z formy, prasowany pomiędzy filcem i wieszany w celu wysuszenia.

Forma ręczna, w której włókna są spilśniane, może być zbudowana z równolegle ułożonych drutów lub tkanych sit drucianych, które wytwarzają znaki wodne na papierze. Wzory znaków wodnych mogą być również przytwierdzone do odrutowania.

Cechami charakterystycznymi papieru czerpanego są wytrzymałość i trwałość oraz jakość włókien. Dzięki temu nadaje się on do specjalnych zastosowań jako np. papier na banknoty, dokumenty, papier rysunkowy, na akwarele, specjalny papier filtracyjny, papier na księgi, wysokiej klasy papier drukowy lub listowy. Używa się go również do wyrobu zaproszeń ślubnych, papieru firmowego, kalendarzy itp.

Papier czerpany normalnie powstaje od razu w rozmiarze docelowym; wszystkie cztery brzegi są szorstkie i wystrzępione; czasem mogą być one jednak przycięte, nie jest to więc cecha wyróżniająca, zwłaszcza że niektóre papiery produkowane maszynowo również mają nieobcięte brzegi, które jednakże nie są tak wyraźnie postrzępione.

OPERACJE WYKOŃCZANIA

Papier może być wykończany przez kalandrowanie lub superkalandrowanie (po uprzednim nawilżeniu, jeśli zachodzi taka potrzeba) przez kalandry wbudowane w maszyny do wyrobu papieru, albo oddzielne; dzięki temu procesowi papier uzyskuje bardziej lub mniej gładką powierzchnię po jednej lub po obu stronach. Podobne powierzchnie po jednej stronie papieru można otrzymać przez mechaniczne satynowanie przy użyciu gorących cylindrów. Na tym etapie papier może również uzyskać rodzaj sztucznego znaku wodnego. Prawie wszystkie zwykłe papiery do pisania, drukowania i rysowania są również klejone powierzchniowo, na przykład pewnymi roztworami kleju lub skrobi, zazwyczaj w celu zwiększenia ich powierzchniowej wytrzymałości i odporności na przenikanie i rozprzestrzenianie się wodnych płynów, na przykład atramentu.

Powlekany papier i tektura

Określenie to stosuje się do papieru lub tektury, które zostały powleczone jedno- lub obustronnie, w celu uzyskania specjalnego połysku lub uczynienia powierzchni nadającej się do szczególnych zastosowań.

Substancje do powlekania składają się na ogół z substancji mineralnych, substancji wiążących i innych dodatków niezbędnych w procesie powlekania, takich jak utwardzacze i środki dyspergujące.

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach i arkuszach, objęte są pozycją 4809.

Papier i tektura powlekane kaolinem (chińską glinką) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez spoiwa, w zwojach lub w arkuszach, objęte są pozycją 4810. Oprócz kaolinu, do innych substancji nieorganicznych używanych do powlekania zaliczają się siarczan baru, węglan wapnia, siarczan wapnia, krzemian magnezu, tlenek cynku i sproszkowany metal. Te substancje powlekające stosuje się na ogół razem z środkiem wiążącym, takim jak klej, żelatyna, substancje skrobiowe (np. skrobia, dekstryna), szelak, białko, lateks syntetyczny. Powłokę z glinki kaolinowej stosuje się do uzyskania połysku lub matowości. Przykłady produktów powleczonych kaolinem lub inną substancją nieorganiczną to: powlekany drukowy papier i tektura (włączając powlekany papier artystyczny lub chromowany), powlekana składana tektura, papiery powleczone sproszkowanym metalem (inne niż folie do wytłoczeń objęte pozycją 3212) lub sproszkowaną miką, papier jednostronnie powlekany (stosowany głównie do wyrobu naklejek i opakowań). Warto zauważyć, że środki wiążące używane przy powlekaniu, takie jak klej lub skrobia, są również używane do powierzchniowego zaklejania, ale w przypadku niepowlekanego papieru powierzchniowo klejonego brak jest pigmentów powlekających.

Z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w tej pozycji, papier i tektura z powłoką ze smoły, bitumitu, asfaltu, tworzyw sztucznych lub innej substancji organicznej, takiej jak wosk, stearyna, pył włókienniczy, trociny, korek granulowany, szelak, w zwojach lub arkuszach, objęte są pozycją 4811. Zastosowanie powłok z tych substancji może nie wymagać użycia środka wiążącego. Powlekanie stosowane jest w celu uzyskania papierów o fizycznych własnościach uzdatniających je do wielu zastosowań, na przykład do wodoodpornych opakowań, papierów przekładkowych itd. Do takich papierów i tektur powlekanych zalicza się papier gumowany, papier przyczepny, papier z kosmykami (powleczony pyłem włókienniczym i stosowany do wykładania skrzyń i jako tapeta), papier powleczony granulowanym korkiem (używany jako materiał pakunkowy), papier grafitowy, smołowany papier pakowy.

Do substancji powlekającej dodaje się również często substancje barwiące.

Wiele powlekanych papierów i tektur jest wykończonych do wysokiego połysku poprzez superkalandrowanie, nałożona powłoka może być również pokostowana w celu zabezpieczenia przed wilgocią (jak na przykład w przypadku papierów zmywalnych).

Za pomocą kombinacji metod chemicznych i fizycznych można odróżnić papier zaklejony powierzchniowo od powlekanego. W większości przypadków można je łatwo rozróżnić albo na podstawie natury i ilości materiału, albo na podstawie ogólnych własności fizycznych. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku powierzchniowego klejenia zachowany jest wygląd i faktura naturalnej powierzchni papieru lub tektury, natomiast w przypadku powlekanego papieru lub tektury nieregularności naturalnej powierzchni są w znacznym stopniu wyeliminowane przez substancję powlekającą.

Problemy mogą się pojawić w przypadkach granicznych; ich źródłem mogą być w szczególności następujące czynniki: cienko powlekane papiery mogły zostać powleczone w prasie klejącej; niektóre substancje występujące w powłokach obecne są również w samym papierze (np. wypełniacze); włókna mogą być widoczne w przypadku papierów powlekanych substancjami niezawierającymi pigmentu, takimi jak np. wodna zawiesina poli(chlorku winylu). Zazwyczaj można jednak poradzić sobie z takimi przypadkami za pomocą jednej lub kilku z niżej opisanych metod.

Wiele papierów powlekanych, takich jak papiery drukowe do materiałów ilustracyjnych powlekane substancjami mineralnymi, nie daje się łatwo odróżnić wzrokowo od starannie wykończonych papierów niepowlekanych. Jednakże czasem powłoka daje się zeskrobać lub usunąć przez zanurzenie papieru w wodzie.

Jedna z metod sprawdzenia, czy papier jest powlekany (zwłaszcza w przypadku powłok z substancji nieorganicznych), polega na przyklejeniu do papieru taśmy klejącej. Przy odklejaniu taśmy większość powłoki zostaje oderwana. Następnie należy rozpuścić przyklejone do taśmy włókna drewna i skrobię w miedzioetylenie. Obecność lub nieobecność powłoki sprawdza się porównując masę taśmy przed tymi czynnościami i po ich wykonaniu.

Metodę tę można również stosować do papierów powleczonych substancjami organicznymi. Do innych metod stosowanych do odróżniania powlekanego papieru i tektury zalicza się badanie skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM), badanie załamania promieni rentgenowskich i spektrofotometria w podczerwieni. Przy ich użyciu można rozpoznawać produkty objęte zarówno pozycją 4810, jak i pozycją 4811.

Papier i tektura barwione powierzchniowo lub z nadrukiem

Zaliczają się tu papiery z nadrukowanym, dowolną metodą, jednym lub wieloma kolorami, paskami, motywami, wzorami itd., a także powierzchniowo marmurkowane lub jaspisowane. Papierów takich używa się do rozmaitych celów, np. na opakowania pudełkowe i oprawy książek.

Papier może być zadrukowany powierzchniowo farbą drukarską o dowolnej barwie liniami równoległymi, zbieżnymi lub przecinającymi się pod dowolnym kątem. Papier taki używany jest między innymi na księgi rachunkowe, zeszyty szkolne, książki do rysowania, zeszyty i książki z nutami, jako papier do pisania, papier milimetrowy i do notatników.

Dział niniejszy obejmuje papiery zadrukowane (takie jak papier opakowaniowy dla sprzedawców detalicznych, z wydrukowanym nazwiskiem sprzedawcy, nazwą handlową, instrukcjami użycia towaru), pod warunkiem że nadruk ma znaczenie uboczne wobec zasadniczego zastosowania papieru jako opakowania, materiału piśmiennego itd. i że produkty te nie stanowią wyrobów drukowanych objętych działem 49. (patrz uwaga 12 do tego działu).

Impregnowany papier i tektura

Większość tych papierów i tektur otrzymuje się przez nasycenie ich olejami, woskami, tworzywami sztucznymi itd. w taki sposób, aby nimi nasiąkły i uzyskały specjalne własności (np. wodoodporność, odporność na tłuszcze, a czasem półprzezroczystość lub przezroczystość). Stosowane są głównie do owijania ochronnego i jako materiały izolacyjne.

Do papierów i tektur impregnowanych zaliczają się olejowany papier do owijania, olejowany lub woskowany papier przebitkowy, bibułka matrycowa, impregnowany (np. tworzywami sztucznymi) papier i tektura izolacyjne, papier gumowany, papier i tektura jedynie impregnowana smołą lub bitumem.

Niektóre papiery, takie jak podłoże tapet, mogą być impregnowane środkami owadobójczymi lub chemikaliami.

***

Dział ten obejmuje również watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, które składają się ze zmiennej liczby bardzo cienkich warstw luźno spilśnionych włókien celulozowych, zrolowanych w stanie wilgotnym tak, że warstwy w trakcie schnięcia mają tendencję do rozdzielania się.

ZAKRES TEGO DZIAŁU

Niniejszy dział obejmuje:

(I)Papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, wszelkiego rodzaju, w zwojach lub arkuszach:

(A)Pozycje 4801, 4802, 4804 i 4805 obejmują maszynowo wytworzone niepowlekane papiery, również poddane klejeniu i prostym procesom wykończeniowym (np. kalandrowaniu, satynowaniu). Pozycja 4802 obejmuje również niepowlekane papiery czerpane, które mogły być poddane takim samym procesom. Pozycja 4803 obejmuje niepowlekane papiery stosowane w gospodarstwie domowym lub do celów sanitarnych, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, które mogły zostać poddane procesom wymienionym w tej pozycji. Uwaga 3 do tego działu określa procesy, jakim poddane mogą być papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych objęte pozycjami od 4801 do 4805.

Procesy dopuszczone w pozycjach od 4801 do 4805 wykonywane są w ramach ciągłego procesu wyrobu papieru. Cechą charakterystyczną papierów objętych tymi pozycjami jest to, że zachowany jest wygląd i faktura ich naturalnej powierzchni. W przypadku papierów powlekanych substancja powlekająca w znacznej mierze eliminuje nieregularności naturalnej powierzchni i tworzy nową, niecelulozową powierzchnię lepszej jakości.

(B)Pozycje od 4806 do 4811 obejmują papiery i tektury specjalne (na przykład pergamin, papier tłuszczoodporny, papier złożony) lub papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, które poddane zostały różnym obróbkom, takim jak powlekanie, ozdabianie lub powierzchniowe drukowanie, liniowanie, impregnowanie, fałdowanie, krepowanie, tłoczenie i perforowanie.

Pozycja 4811 nie obejmuje również niektórych pokryć podłogowych na podłożu z papieru lub tektury.

***

Z wyjątkiem, kiedy określenia tej pozycji inaczej stanowią, papier lub tektura odpowiadające opisom dwóch lub więcej z wyżej wymienionych pozycji, należy klasyfikować do takiej pozycji, która występuje ostatnia w kolejności numerycznej w nomenklaturze (uwaga 7 do tego działu).

Należy również zauważyć, że pozycje od 4803 do 4809 mają zastosowanie wyłącznie do papieru, tektury, waty celulozowej i wstęg z włókien celulozowych, które są:

(1)w taśmach lub zwojach, o szerokości przekraczającej 36 cm; lub

(2)w prostokątnych (włączając kwadratowe) arkuszach, w których po wyprostowaniu jeden bok przekracza 36 cm, a drugi bok przekracza 15 cm.

Z drugiej strony pozycje 4802, 4810 oraz 4811 obejmują papier i tekturę, w zwojach lub prostokątnych (włączając kwadratowe) arkuszach, o dowolnym rozmiarze. Jednakże czerpany papier i tektura, o dowolnym rozmiarze lub kształcie, jako wykonane bezpośrednio i posiadające wszystkie krawędzie nieobcięte, pozostają klasyfikowane do pozycji 4802, z zastrzeżeniem uwagi 7. do tego działu.

(II)Bloki filtracyjne i płyty z masy papierniczej (pozycja 4812), bibułkę papierosową, nawet ciętą do wymiaru lub w postaci książeczek lub tutkach (pozycja 4813), tapety i podobne pokrycia ścienne (jak zdefiniowano w uwadze 9. do tego działu) oraz okienny papier przezroczysty (pozycja 4814).

(III)Papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych (ale nie w rodzaju objętych pozycjami 4802, 4810 i 4811 lub (II) powyżej), w zwojach lub arkuszach cięte do rozmiarów mniejszych niż określone w punkcie (I) powyżej lub przycięte w kształty, inne niż prostokątne (włączając kwadratowe) oraz artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych. Objęte są one jedną z pozycji od 4816 do 4823.

W pozycji 4812, 4818, 4822 i 4823 oraz odpowiednich Not wyjaśniających określenie „masa papiernicza” oznacza wszystkie produkty objęte pozycjami od 4701 do 4706, to znaczy masę drzewną lub z innego włóknistego materiału celulozowego.

Jednakże dział ten nie obejmuje wyrobów wyłączonych uwagami 2. i 12. do niniejszego działu.

 


 


4801-Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach.

Wyrażenie „papier gazetowy” zostało zdefiniowane w uwadze 4. do tego działu.

W definicji tego wyrażenia „włókna drzewne otrzymane w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym” oznacza włókna otrzymane w rozmaitych procesach produkcji masy celulozowej, w których rozwłóknianie jest wyłącznie lub głównie wynikiem oddziaływania sił mechanicznych na surowiec. Włókna takie na ogół produkowane są w postaci następujących mas celulozowych:

(1)Masy mechaniczne, do których zaliczają się ścier wytworzony za pomocą ścieraka (SGW) i ścier ciśnieniowy (PGW), a także ścier wytworzony w rafinerze, na przykład ścier rafinerowany ze zrębków (RMP) i ścier termomechaniczny (TMP).

(2)Masy półchemiczne, które również wytworzone zostały w rafinerach, lecz poddane zostały działaniu niewielkich ilości substancji chemicznych. Obejmuje ścier chemotermomechaniczny (CTMP), półchemiczny ścier wytworzony za pomocą ścieraka (CRMP) oraz ścier termochemomechaniczny (TCMP), ale nie obejmuje masy półchemicznej znanej ogólnie jako masa półchemiczna obojętnosiarczynowa (NSSC), masa półchemiczna wodorosiarczynowa lub masa półchemiczna siarczanowa.

Bardziej szczegółowy opis metod produkcji tych ścierów znajduje się w Notach wyjaśniających do pozycji 4701 i 4705.

Wyrażenie „włókna drzewne” w niniejszej definicji nie obejmuje włókien bambusa.

Papier gazetowy objęty tą pozycją może być poddany procesom wymienionym w uwadze 3. do niniejszego działu. Pozycja ta nie obejmuje jednak papieru gazetowego obrobionego w inny sposób.

 


 


4802-Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny niż papier objęty pozycją 4801 lub 4803; papier i tektura, czerpane (+).

4802 10-Papier i tektura, czerpane

4802 20-Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże papieru lub tektury, światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych

4802 40-Podłoże do tapet

-Pozostały papier i tektura, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym lub w których nie więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien:

4802 54- -O gramaturze mniejszej niż 40 g/m2

4802 55- -O gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, w zwojach

4802 56- -O gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, w arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm

4802 57- -Pozostałe, o gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2

4802 58- -O gramaturze większej niż 150 g/m2

-Pozostały papier i tektura, w których więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym:

4802 61- -W zwojach

4802 62- -W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm

4802 69- -Pozostałe

Niepowleczony papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty dziurkowane i taśmy dziurkowane objęty tą pozycją, zostały zdefiniowane w uwadze 5. do niniejszego działu. Taki papier i tektura, spełniające tę definicję są zawsze klasyfikowane do tej pozycji.

Czerpany papier i tektura dowolnego rozmiaru lub kształtu, w stanie bezpośrednio po wyprodukowaniu i posiadające wszystkie krawędzie nieobcięte, z zastrzeżeniem postanowień uwagi 7. do niniejszego działu, objęty jest niniejszą pozycją.

Czerpany papier i tektura posiadające jakiekolwiek krawędzie przycięte lub obcięte oraz papier i tektura maszynowe są jednakże klasyfikowane do tej pozycji tylko wtedy, gdy są w taśmach lub zwojach, lub w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe) dowolnego rozmiaru. Jeżeli zostały one przycięte do innego kształtu, objęte są dalszymi pozycjami niniejszego działu (na przykład pozycją 4817, 4821 lub 4823).

Papier i tektura objęte niniejszą pozycją mogły zostać poddane procesom wymienionym w uwadze 3. do niniejszego działu, takim jak barwienie lub marmurkowanie w masie, kalandrowanie, superkalandrowanie, satynowanie, nadawanie sztucznego znaku wodnego lub powierzchniowe zaklejanie. Papier i tektura obrobione w inny sposób nie są objęte tą pozycją (na ogół pozycje od 4806 do 4811).

Oprócz czerpanego papieru i tektury oraz z uwzględnieniem postanowień uwagi 4. do niniejszego działu, pozycja ta obejmuje poniższe grupy wyrobów.

(A)Papier i tektura podłożowe, na przykład:

(1)Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych;

(2)Bibułka podłożowa do produkcji kalki (cienka, wytrzymała na rozdarcie bibułka o gramaturze od 9 do 70 g na m2, stosowana zgodnie z przeznaczeniem) służące do przetwarzania na kalki jednorazowego użytku lub pozostałe kalki maszynowe;

(3)Podłoże do tapet;

(4)Papier i tektura podłożowe do przerobu na papier i tekturę, powleczone glinką kaolinową, objęte pozycją 4810.

(B)Pozostały papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, na przykład:

(1)Papier do drukowania czasopism ilustrowanych i papier do drukowania książek (włącznie z papierem drukowym cienkim i grubym papierem drukowym);

(2)Papiery offsetowe;

(3)Brystol drukowy, brystol kartotekowy, tektura na pocztówki, tektura manila, papier okładkowy;

(4)Papier afiszowy, papier rysunkowy, ćwiczeniowy lub zeszytowy papier szkolny, papier notatnikowy lub szkolny;

(5)Papier korespondencyjny cienki, papier powielaczowy, papier powielaczowy drzewny, papier do pisania na maszynie, pelur, papier przebitkowy, włączając papier w rodzaju stosowanego do drukarek lub kopiarek;

(6)Papier bezdrzewny do pisania, papier do sumatorów w rolkach;

(7)Papier kopertowy i papier skoroszytowy;

(8)Papier formularzowy cienki lub papier do przyrządów rejestrujących, papier blankietowy cienki i papier na formularze ciągłe;

(9)Papier zabezpieczony przed fałszowaniem używany na czeki, znaczki, banknoty lub tym podobne.

(C)Tektura na karty perforowane i papier na taśmy perforowane.

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Papieru gazetowego (pozycja 4801).

(b)Papieru objętego pozycją 4803.

(c)Bibuły i tektury filtracyjnych (włącznie z bibułą na torebki do herbaty) oraz papieru i tektury pilśniowych (pozycja 4805).

(d)Bibułki papierosowej (pozycja 4813).

°°°

Nota wyjaśniająca do podpozycji

Podpozycja 4802 20

Z uwzględnieniem postanowień uwagi 5. do niniejszego działu papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże papieru i tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych oznacza na ogół papier lub tekturę z półmasy szmacianej lub papier lub tekturę wysokogatunkowe zawierające półmasę szmacianą, całkowicie pozbawione materiałów obcych (w szczególności metali, takich jak żelazo lub miedź).

 


 


4803-Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi, z włókien celulozowych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach.

Pozycja ta obejmuje dwie kategorie towarów:

(1)Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowany do celów gospodarczych lub sanitarnych. Jednakże taki papier w zwojach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub przycięty do rozmiaru lub kształtu, innego niż wspomniany w uwadze 8. do tego działu oraz pozostałe artykuły gospodarcze lub sanitarne wytworzone z tego rodzaju papieru objęte są pozycją 4818.

(2)Watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych. Jednakże takie wyroby w zwojach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub przycięte do rozmiaru lub kształtu, innego niż wspomniany w uwadze 8. do tego działu oraz pozostałe artykuły wytworzone z waty celulozowej lub z wstęg z włókien celulozowych, objęte są pozycją 4818, 4819 lub 4823.

Wata celulozowa składa się z marszczonej wstęgi z włókien celulozowych o strukturze otwartej, o maksymalnym procencie zmarszczenia 35 %, zawierająca jedną lub więcej warstw, o gramaturze każdej warstwy (masa podstawowa) do 20 g/m2 przed zmarszczeniem.

Wstęgi z włókien celulozowych (bibułki) składają się z marszczonej wstęgi z włókien celulozowych o strukturze zamkniętej, o maksymalnym procencie zmarszczenia 35 %, zawierająca jedną lub więcej warstw, o gramaturze każdej warstwy (masa podstawowa) do 20 g/m2 przed zmarszczeniem.

Należy odnotować, że oprócz poddania procesom określonym w uwadze 3. do niniejszego działu, wyroby objęte tą pozycją mogą być marszczone, krepowane, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub nadrukiem.

Pozycja ta wyłącza również:

(a)Watę celulozową impregnowaną lub powlekaną substancjami farmaceutycznymi lub pakowaną do postaci lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (pozycja 3005).

(b)Papier i watę celulozową impregnowane, powlekane lub pokryte mydłem lub detergentem (pozycja 3401) lub środkami do polerowania, pastami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405).

(c)Bibułę (pozycja 4805).

 


 


4804-Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803.

-Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej:

4804 11- -Niebielony

4804 19- -Pozostałe

-Papier workowy siarczanowy:

4804 21- -Niebielony

4804 29- -Pozostały

-Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze 150 g/m2 lub mniejszej:

4804 31- -Niebielone

4804 39- -Pozostałe

-Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze większej niż 150 g/m2, ale mniejszej niż 225 g/m2:

4804 41- -Niebielone

4804 42- -Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym

4804 49- -Pozostałe

-Pozostały papiery i tektura siarczanowe, o gramaturze 225 g/m2 lub większej:

4804 51- -Niebielone

4804 52- -Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym

4804 59- -Pozostałe

Określenie „papier i tektura siarczanowe” jak zdefiniowano w uwadze 6. do tego działu. Najważniejsze kategorie siarczanowego papieru i tektury to papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, papier workowy siarczanowy oraz pozostałe papiery i tektury siarczanowe do owijania i pakowania.

„Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej” i „papier workowy siarczanowy” są zdefiniowane w uwagach 1. i 2. do podpozycji tego działu. Wyrażenie „włókna drzewne” w definicji papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej nie obejmuje włókien bambusa.

Papier i tektura siarczanowe klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, gdy są w taśmach lub zwojach, o szerokości przekraczającej 36 cm lub w prostokątnych (włączając kwadratowe) arkuszach, w których po wyprostowaniu jeden bok przekracza 36 cm, a drugi bok przekracza 15 cm (zobacz uwagę 8 do niniejszego działu). Cięte do dowolnego innego rozmiaru lub kształtu, na ogół obejmuje pozycja 4823.

Papier i tektura objęte tą pozycją mogły zostać poddane procesom wymienionym w uwadze 3. do niniejszego działu, takim jak barwienie lub marmurkowanie w masie, kalandrowanie, superkalandrowanie, satynowanie lub powierzchniowe klejenie. Papier i tektura w inny sposób obrobione nie są objęte tą pozycją (na ogół pozycja 4807, 4808, 4810 lub 4811).

 


 


4805-Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, niepoddane dalszej obróbce lub przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do niniejszego działu (+).

-Papier na warstwę pofalowaną:

4805 11- -Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

4805 12- -Papier słomowy na warstwę pofalowaną

4805 19- -Pozostały

-Testliner” (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej):

4805 24- -O gramaturze 150 g/m2 lub mniejszej

4805 25- -O gramaturze większej niż 150 g/m2

4805 30-Papier pakowy siarczynowy

4805 40-Papier i tektura filtracyjne

4805 50-Papier i tektura dachowe

-Pozostałe:

4805 91- -O gramaturze 150 g/m2 lub mniejszej

4805 92- -O gramaturze większej niż 150 g/m2, ale mniejszej niż 225 g/m2

4805 93- -O gramaturze 225 g/m2 lub większej

Pozycja niniejsza obejmuje maszynowe papiery i tektury niepowlekane w stanie po wytworzeniu, w zwojach lub w arkuszach (rozmiary określa uwaga 8 do niniejszego działu) inne niż objęte pozycjami od 4801 do 4804. Jednakże nie obejmuje ona niektórych specjalnych papierów i tektur lub specjalnych wyrobów (pozycje od 4806 do 4808 oraz pozycje od 4812 do 4816) oraz papieru i tektury, które były poddane procesom innym niż dopuszczone w uwadze 3., na przykład powlekanego lub impregnowanego papieru lub tektury (pozycje od 4809 do 4811).

Przykładami papieru i tektury objętych tą pozycją są:

(1)Półchemiczny papier do falowania jak zdefiniowano w uwadze 3. do podpozycji do tego działu.

(2)Papier i tektura wielowarstwowe, które są wyrobami otrzymanymi poprzez prasowanie dwóch lub więcej warstw wilgotnych mas celulozowych, z których przynajmniej jedna ma właściwości odmienne od pozostałych. Różnice te mogą być wynikiem właściwości zastosowanych mas celulozowych (np. z surowców wtórnych), metody produkcji (np. mechanicznej lub chemicznej) lub, jeśli masy nie różnią się i zostały wytworzone tą samą metodą, stopnia obrobienia (np. niebielona, bielona, barwiona).

(3)Siarczynowy papier pakowy jak zdefiniowano w uwadze 6. do podpozycji do tego działu. Wyrażenie „włókna drzewne” w tej definicji nie obejmuje włókien bambusa.

(4)Bibuła i tektura filtracyjne (włącznie z bibułą na torebki do herbaty).

(5)Papier i tekturę pilśniowe.

(6)Bibuła.

Pozycja ta nie obejmuje również płyty pilśniowej (pozycja 4411).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Podpozycja 4805 19

Podpozycja 4805 19 obejmuje „papier do falowania Wellenstoff (z makulatury średni)”, będący papierem w zwojach wytworzonym głównie z masy z odzyskanego papieru lub tektury (odpady i skrawki) z dodatkami (np. skrobi), o gramaturze przynajmniej 100g/m2 i posiadający wytrzymałość na zgniatanie CMT 30 (Corrugated Medium Test po 30 minutach kondycjonowana) przekraczającą 1,6 niutona/g/m2 przy wilgotności względnej 50 %, w temperaturze 23°C.

Podpozycja 4805 40

Bibuła i tektura filtracyjne są to produkty porowate, pozbawione włókien drzewnych uzyskiwanych w procesie mechanicznym lub półchemicznym, nieklejone i przeznaczone do wychwytywania stałych cząstek z płynów i gazów. Otrzymuje się je z półmasy szmacianej lub chemicznej albo ich mieszanki i mogą również zawierać włókna syntetyczne lub szklane. Rozmiar porów zależy od rozmiaru cząstek, które mają być wychwycone. Zaliczają się tu bibuła i tektura filtracyjne do wyrobu torebek na herbatę, filtrów do kawy lub filtrów do pojazdów silnikowych, a także filtracyjna bibuła i tektura analityczne, które nie mogą być ani kwaśne, ani zasadowe i powinny mieć bardzo niską zawartość popiołu.

Podpozycja 4805 50

Papier i tektura pilśniowe są to produkty wytworzone z masy włóknistej o różnych stopniach chłonności. Do ich produkcji wykorzystuje się makulaturę i odpady papieru lub tektury, ścier drzewny lub odpady włókiennicze w postaci włókien. Papier i tektura pilśniowe są na ogół matowe niebiesko-szarej barwy, mają surową, włóknistą powierzchnię i zawierają zanieczyszczenia. Używa się ich między innymi do wyrobu tektury dachowej oraz na środkowe warstwy pudełek i galanteryjnych wyrobów skórzanych.

 


 


4806-Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie i papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące, w zwojach lub w arkuszach.

4806 10-Pergamin roślinny

4806 20-Papiery tłuszczoodporne

4806 30-Kalki kreślarskie

4806 40-Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące

Pergamin roślinny wytwarza się poprzez zanurzenie na kilka sekund nieklejonego i niewypełnionego papieru wysokiej jakości w kwasie siarkowym. Pod działaniem kwasu część celulozy zostaje przekształcona w amyloid o własnościach żelowatych i nieprzepuszczalnych. Po dokładnym umyciu i osuszeniu poddanego takiej obróbce papieru uzyskuje się produkt znacznie mocniejszy od pierwotnego papieru, prześwitujący i odporny na olej, tłuszcz oraz w dużym stopniu nieprzepuszczający wody i gazu. Cięższe i sztywniejsze odmiany pergaminu roślinnego oraz wyroby uzyskiwane przez prasowanie na mokro dwóch lub więcej arkuszy pergaminu roślinnego nazywa się tekturą z pergaminu roślinnego.

Tą samą metodą można wytwarzać podobne papiery przy dodaniu tlenku tytanu do masy celulozowej. Papiery w ten sposób uzyskane również zaliczają się do pergaminów roślinnych tyle, że są nieprześwitujące.

Pergamin roślinny stosowany jest do ochronnego owijania tłustych substancji (np. masła, smalcu) i innych artykułów żywnościowych, do pakowania dynamitu, jako membrany używane w procesach osmozy i dializy, jako papier na dyplomy itd., jako kalka kreślarska i papier mapowy do niektórych zastosowań, do wyrobu kart okolicznościowych itd. Tekturę z pergaminu roślinnego wykorzystuje się jako substytut pergaminu w introligatorstwie, do wyrobu abażurów, wyrobów podróżnych itd.

Pozycja ta obejmuje również papier tylko jednostronnie pergaminowany (stosowany do wyrobu niektórych rodzajów tapet).

Papiery tłuszczoodporne (nazywane w niektórych krajach „papierem półpergaminowym”) wytwarzane są bezpośrednio z masy celulozowej (zazwyczaj siarczynowej) poprzez rozdrabnianie włókien na małe odcinki i uwadnianie ich przez długotrwałe mielenie w wodzie. Papier taki jest prześwitujący i w dużym stopniu odporny na olej i tłuszcz. Na ogół używa się go do takich samych celów, jak pergamin roślinny. Lecz w związku z tym, że jest tańszy, szczególnie nadaje się do owijania tłustych produktów żywnościowych. Bardzo rzadko jest satynowany i z wyglądu przypomina pergamin roślinny, ale można go odróżnić po mniejszej wodoodporności.

Pergamin roślinny i papier tłuszczoodporny często są zmiękczane i doprowadzane do większej przezroczystości przy użyciu gliceryny, glukozy itd. w trakcie wykańczania powierzchniowego. Taka obróbka nie ma wpływu na ich klasyfikację.

Papier tłuszczoodporny można odróżnić od pergaminu roślinnego testując ich wodoodporność. Zamoczony na kilka minut pergamin roślinny z trudem daje się przedrzeć i krawędź przedarcia jest równa, natomiast papier tłuszczoodporny po podobnym namoczeniu przedziera się łatwo i krawędź przedarcia jest bardziej włóknista.

Podobny papier (imitacja papieru tłuszczoodpornego) o słabszych własnościach tłuszczoodpornych otrzymuje się, gdy mielenie masy celulozowej trwa krócej i hydroliza włókien nie jest tak dokładna. Dla zwiększenia przezroczystości i lepszego wykończenia do masy celulozowej może zostać dodany gacz parafinowy lub stearyna.

Rodzaj kalki kreślarskiej przypominającej papier tłuszczoodporny uzyskuje się poprzez długotrwałe mielenie masy celulozowej w celu uzyskania wysokiej przezroczystości. Pozycja ta obejmuje również inne rodzaje kalki kreślarskiej.

Papier pergaminowy satynowany oraz satynowany papier przezroczysty wytwarza się podobnie jak papier tłuszczoodporny, z tą różnicą, że w ostatnim stadium produkcji uzyskuje on właściwą sobie przezroczystość i gęste wykończenie przez wielokrotne nawilżanie i satynowanie pod naciskiem pomiędzy nagrzanymi walcami w superkalandrze. Podobne satynowane papiery przezroczyste produkuje się obecnie w taki sam sposób, lecz po dodaniu tworzyw sztucznych lub innych substancji do masy celulozowej.

Satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące są zwykle niebarwione, ale produkuje się również ich podbarwione odmiany (satynowane papiery prześwitujące) przez dodanie substancji barwiącej do masy celulozowej. Są one na ogół w mniejszym stopniu nieprzepuszczalne niż pergamin roślinny lub papier tłuszczoodporny, ale również stosowane są do owijania ochronnego artykułów żywnościowych, słodyczy itd., do wyrobu okienek w kopertach, a gdy są pocięte na ścinki, jako elegancki materiał pakunkowy np. na czekoladki.

Rozmiary wyrobów objętych niniejszą pozycją określone są w uwadze 8. do niniejszego działu.

***

Pozycja ta nie obejmuje papierów, które uzyskały tłuszczoodporność lub wodoodporność w wyniku powlekania, impregnowania lub podobnych procesów, stosowanych po wyprodukowaniu papieru (pozycja 4809 lub 4811).

 


 


4807-Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub arkuszach.

Pozycja ta obejmuje papier i tekturę wykonane przez sklejenie dwóch lub więcej warstw papieru lub tektury przy użyciu spoiwa. Wyroby te mogą być wykonane z papieru lub tektury dowolnej klasy, a materiał wiążący może być pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego (np. dekstryna, klej, smoła, asfalt, lateks).

Wyroby objęte tą pozycją można odróżnić od wyrobów objętych poprzednimi pozycjami (wykonanych przez spajanie warstw w wyniku prasowania bez użycia materiałów wiążących) po tym, że po zanurzeniu w wodzie lub innym odpowiednim płynie warstwy dają się łatwo oddzielić i noszą ślady substancji spajających. Warstwy papierów i tektur złożonych rozdzielają się również zwykle podczas spalania.

Pozycja niniejsza obejmuje papier i tekturę złożone, w których środek wiążący spełnia również rolę substancji uodparniającej na wodę (np. smołowany podwójny papier siarczanowy), a także papier i tekturę ze wzmocnieniem wewnętrznym z masy bitumicznej, smoły, asfaltu, materiału włókienniczego lub innego materiału (np. tekstylnej lub metalowej siatki, tworzywa sztucznego), pod warunkiem że wyroby te zachowują zasadniczy charakter papieru lub tektury. Wyroby te używane są głównie jako wodoodporne opakowania.

Złożone papiery i tektury wyższej klasy, w których ich warstwowość jest trudniejsza do wykrycia, używane są do druku lub na papeterię. Innych używa się do wyrobu pudełek lub w introligatorstwie.

Rozmiary wyrobów objętych niniejszą pozycją, zobacz uwagę 8 do tego działu.

Pozycja niniejsza nie obejmuje płyty pilśniowej (pozycja 4411).

 


 


4808-Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803.

4808 10-Papier i tektura faliste, nawet perforowane

4808 40-Papier siarczanowy, krepowany lub marszczony, nawet tłoczony lub perforowany

4808 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje różne papiery i tektury w zwojach lub arkuszach charakteryzujące się tym, że w procesie produkcji lub po jego zakończeniu zostały w taki sposób obrobione, że nie mają już płaskiej lub jednorodnej powierzchni. Rozmiary wyrobów objętych tą pozycją, zobacz uwagę 8 do tego działu. Pozycja ta obejmuje:

(1)Falisty papier i tekturę.

Falisty papier i tektura powstają w wyniku obróbki tych materiałów przez wałki żłobkowane przy zastosowaniu podwyższonej temperatury i pary. Mogą składać się z jednej falistej warstwy lub mogą być połączone z płaskimi arkuszami powierzchniowymi po jednej stronie (pokryte jednostronnie) lub po obu stronach (kryte obustronnie). Cięższe tektury mogą być złożone z wielu warstw papieru lub tektury falistej, przekładanych warstwami płaskimi.

Falisty apier i tekturę najczęściej używa się do wyrobu pojemników z tektury falistej. Używa się ich również jako ochronny materiał pakunkowy.

(2)Papiery krepowane lub marszczone.

Wyroby te są wytwarzane w drodze mechanicznej obróbki wilgotnych wstęg papieru lub przez przepuszczanie gotowego papieru pomiędzy wałkami o pomarszczonej powierzchni. Pierwotna powierzchnia papieru zostaje w tym procesie znacznie zmniejszona, a powstały wyrób ma pomarszczoną powierzchnię i jest wysoce rozciągliwy.

Wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, które normalnie mają pofałdowaną powierzchnię, nie są traktowane jako papier krepowany lub marszczony i objęte są pozycją 4803, 4818 lub 4823. Pozycja ta nie obejmuje również papieru wytwarzanego w procesie clupak, w którym wstęga papierowa zostaje zagęszczona poprzez zaginanie i ubijanie włókien w trakcie produkcji. Papier ten, chociaż powstaje w drodze mechanicznej obróbki wstęgi w stanie wilgotnym i chociaż jest rozciągliwy, na ogół nie ma pomarszczonego wyglądu właściwego papierowi krepowanemu i marszczonemu (na ogół pozycja 4804 lub 4805).

Papiery krepowane lub marszczone są często barwione i używane są pojedynczo lub w wielu warstwach do produkcji całej gamy wyrobów (np. worków na cement i pozostałych opakowań, serpentyn). Jednak pozycja ta nie obejmuje takich papierów używanych w gospodarstwie domowym i do celów sanitarnych (pozycja 4803). Wyroby w rodzaju wyszczególnionych w pozycji 4818 są również wyłączone.

(3)Papier i tektura tłoczone.

Papiery i tektury tłoczone są to wyroby, w których uzyskano widoczną nierówność powierzchni, na ogół po wyprodukowaniu papieru, przez przepuszczenie go w stanie mokrym lub suchym pomiędzy wałkami z wytłoczonym lub wyrytym na powierzchni wzorem, lub przez odciśnięcie wzoru za pomocą tłoczonych lub rytych metalowych matryc. Wyroby te mogą mieć bardzo różną jakość oraz wygląd i zaliczają się do nich papiery zazwyczaj nazywane papierami gofrowanymi, papiery z wytłoczonymi wzorami naśladującymi fakturę skóry wyprawionej, papiery płótnowane (włącznie z tymi, które wytwarzane są przy użyciu wałków pokrytych materiałem). Używane są do wyrobu niektórych papierów do pisania, tapet, do wyściełania i pokrywania pudeł, w introligatorstwie itd.

(4)Papier i tektura perforowane.

Otrzymywane są poprzez mechaniczne przebijanie otworów za pomocą tłoczników w papierze lub tekturze, w stanie suchym. Perforacja może tworzyć wzór lub być rozłożona równomiernie.

Pozycja ta obejmuje papier perforowany liniowo dla ułatwienia równego odrywania.

Papier perforowany używany jest do wyrobu papierów dekoracyjnych (np. papieru do wykładania półek) lub do celów pakunkowych itd.

Oprócz towarów objętych pozycjami 4803 i 4818, pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Papierów z naturalnie wypukłym uziarnieniem, np. papieru do rysowania (pozycja 4802 lub 4805).

(b)Perforowanego papieru i tektury do maszyn Żakarda lub podobnych maszyn oraz papierowych koronek (pozycja 4823).

(c)Papierowych i tekturowych perforowanych kart muzycznych, krążków i walców (pozycja 9209).

 


 


4809-Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), nawet zadrukowane, w zwojach lub w arkuszach.

4809 20-Papier samokopiujący

4809 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje papiery powlekane, impregnowane lub wytwarzane w inny sposób, w zwojach lub arkuszach. Wymiary wyrobów objętych tą pozycją, zobacz uwagę 8. do tego działu. Papiery te, jeśli nie spełniają tych warunków, objęte są pozycją 4816; papiery te są szczegółowo opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 4816.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Folii do wytłoczeń (pozycja 3212).

(b)Papieru światłoczułego (na ogół pozycja 3703).

 


 


4810-Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze (+).

-Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w których nie więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien:

4810 13- -W zwojach

4810 14- -W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm

4810 19- -Pozostałe

-Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, w których więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym:

4810 22- -Lekki papier powleczony

4810 29- -Pozostałe

-Papier i tektura siarczanowe, inne niż te w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych:

4810 31- -Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie chemicznym i o gramaturze 150 g/m2 lub mniejszej

4810 32- -Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie chemicznym i o gramaturze większej niż 150 g/m2

4810 39- -Pozostałe

-Pozostały papier i tektura:

4810 92- -Wielowarstwowe

4810 99- -Pozostałe

Do substancji nieorganicznych, innych niż glinka kaolinowa (glinka chińska), zazwyczaj używanych do powlekania zaliczają się siarczan baru, krzemian magnezu, węglan wapnia, siarczan wapnia, tlenek cynku i sproszkowany metal (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tego działu: powleczony papier i tektura). Nieorganiczne materiały powlekające, o których mowa w tej pozycji, mogą zawierać niewielkie ilości substancji organicznych, na przykład dla poprawienia własności powierzchniowych papieru.

Pozycja ta obejmuje papier i tekturę, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, włączając taki papier w rodzaju stosowanego do drukarek lub urządzeń kopiujących (lekki papier powleczony tego rodzaju jest zdefiniowany w uwadze do podpozycji 7.; wyrażenie „włókna drzewne” w tej definicji nie obejmuje włókien bambusa), papier i tektura siarczanowe oraz papier i tektura wielowarstwowe (opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 4805), pod warunkiem że są one pokryte glinką kaolinową lub innymi substancjami nieorganicznymi.

Papier i tektura klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, gdy są w taśmach lub zwojach, lub w prostokątnych (włącznie z kwadratowymi) arkuszach, dowolnego rozmiaru. Jeżeli zostały one przycięte do innego kształtu, wchodzą w zakres dalszych pozycji niniejszego działu (na przykład 4817, 4821 lub 4823).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Papierów perfumowanych lub papierów impregnowanych, lub powleczonych kosmetykami (dział 33).

(b)Światłoczułego papieru lub tektury objętych pozycjami od 3701 do 3704.

(c)Taśm impregnowanych odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi (pozycja 3822).

(d)Kalek objętych pozycją 4809 lub 4816.

(e)Tapet i podobnych pokryć ściennych papierowych oraz okiennych papierów przezroczystych (pozycja 4814).

(f)Kart korespondencyjnych i pozostałego piśmiennego papieru lub tektury, objętych pozycją 4817.

(g)Ściernego papieru lub tektury (pozycja 6805) oraz miki (innej niż miki w proszku) na podłożu z papieru lub tektury (pozycja 6814).

(h)Foli metalowej wzmocnionej papierem lub tekturą (na ogół sekcja XIV lub XV).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 i 4810 29

Podpozycje te obejmują papier i tekturę, które gdy są w stanie niepowleczonym objęte są pozycją 4802.

Podpozycja 4810 92

Papier i tektura wielowarstwowe opisane są w Notach wyjaśniających do pozycji 4805.


 


4811-Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809 lub 4810.

4811 10-Papier i tektura smołowane, bituminizowane lub asfaltowane

-Papier i tektura gumowane lub powleczone warstwą kleju:

4811 41- -Samoprzylepne

4811 49- -Pozostałe

-Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem powleczonych klejami):

4811 51- -Bielone, o gramaturze większej niż 150 g/m2

4811 59- -Pozostałe

4811 60-Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte woskiem, parafiną, stearyną, olejem lub gliceryną

4811 90-Pozostały papier, tektura, wata celulozowa oraz wstęgi z włókien celulozowych

Papier i tektura klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, gdy są w taśmach lub zwojach, lub w prostokątnych (włączanie z kwadratowymi) arkuszach, dowolnego rozmiaru. Jeżeli zostały przycięte do innego kształtu, wchodzą w zakres dalszych pozycji niniejszego działu (na przykład 4823). Z zastrzeżeniem tych warunków i wyłączeń wymienionych w tej pozycji oraz tych, o których mowa na końcu tych Not wyjaśniających, pozycja ta ma zastosowanie do następujących wyrobów w zwojach lub arkuszach:

(A)Papieru, tektury, waty celulozowej i wstęgi z włókien celulozowych, powleczonych powierzchniowo materiałami innymi niż kaolin lub innymi substancjami nieorganicznymi, w całości lub częściowo, na jednej lub obu powierzchniach (np. papier termoczuły używany, na przykład w aparatach telefaksowych).

(B)Papieru, tektury, waty celulozowej i wstęgi z włókien celulozowych, impregnowanych (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tego działu: impregnowany papier i tektura).

(C)Papieru, tektury, waty celulozowej i wstęgi z włókien celulozowych, powleczonych lub pokrytych, jednakże, w przypadku papieru lub tektury powleczonych lub pokrytych tworzywami sztucznym, pod warunkiem że warstwa tworzywa sztucznego nie stanowi więcej niż połowy całkowitej grubości (zobacz uwagę 2 (g) do tego działu).

Pozycja ta obejmuje również papier i tekturę do wyrobu opakowań na napoje i inne produkty żywnościowe, z nadrukowanym tekstem i ilustracjami odnoszącymi się do towarów, które mają w nie być zapakowane, pokryte obustronnie cienkimi, przezroczystymi arkuszami z tworzyw sztucznych, z warstwą z folii metalowej lub bez (po stronie wewnętrznej opakowania). Wyroby te mogą być rowkowane i naznaczane, aby można było odróżnić pojedyncze pojemniki przy odcinaniu ze zwoju.

(D)Papieru, tektury, waty celulozowej i wstęgi z włókien celulozowych, barwionych powierzchniowo w jednym lub wielu barwach, włącznie z papierem powierzchniowo marmurkowanym i drukowanym oraz z nadrukowanym wzorem, postaciami lub obrazami stanowiącymi cechę uboczną wobec ich zasadniczego zastosowania i niestanowiące materiału drukowanego w rozumieniu działu 49. (zobacz uwagę 12 i Uwagi ogólne do tego działu: papier i tektura barwione lub z nadrukiem).

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Waty celulozowej impregnowanej lub powlekanej substancjami farmaceutycznymi itd. objętej pozycją 3005.

(b)Papierów perfumowanych lub papierów impregnowanych lub powlekanych kosmetykami (dział 33).

(c)Papieru i waty celulozowej impregnowanej, powleczonej lub pokrytej mydłem lub detergentem (pozycja 3401) lub środkami do polerowania, pastami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405).

(d)Papieru lub tektury światłoczułych objętych pozycjami od 3701 do 3704.

(e)Papieru lakmusowego i papieru biegunowo zorientowanego oraz pozostałego papieru nasączonego odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi (pozycja 3822).

(f)Jednowarstwowego papieru lub tektury powleczonych lub pokrytych warstwą tworzyw sztucznych, które stanowią więcej niż połowę całkowitej grubości (dział 39).

(g)Papieru jedynie ze znakiem wodnym w kształcie linii itd., nawet jeśli linie te spełniają rolę linii nadrukowanych (pozycje 4802, 4804 i 4805).

(h)Tapety i podobnego pokrycia ściennego oraz okiennego papieru przezroczystego (pozycja 4814).

(ij) Kart korespondencyjnych i pozostałych piśmiennych papierów lub tektur, objętych pozycją 4817.

(k)Tektury dachowej składającej się z podłoża tekturowego całkowicie powleczonego lub obustronnie pokrytego warstwą asfaltu lub podobnego materiału (pozycja 6807).

 


 


4812-Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierniczej.

Wyroby te składają się z włókien roślinnych (bawełny, lnu, drewna itd.) o wysokiej zawartości celulozy, ściśniętych w bloki, płyty lub płytki bez użycia jakichkolwiek materiałów wiążących, gdzie włókna pozostają w stanie luźno spojonym.

Włókna roślinne mogą być wymieszane z włóknami azbestowymi; w takim wypadku bloki, płyty lub płytki są klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że zachowują charakter wyrobów z masy papierniczej.

Przed przetworzeniem w bloki, płyty lub płytki, włókna są doprowadzane do konsystencji masy papierniczej i, z uwagi na ich przeznaczenie, uwalniane od wszelkich zanieczyszczeń dla uniknięcia zabarwiania, nadawania zapachu lub smaku filtrowanym materiałom.

Bloki filtracyjne mogą być również wytwarzane przez ściskanie dwóch lub więcej płyt filtracyjnych wykonanych (czasem ręcznie) z przygotowanej i oczyszczonej masy.

Bloki filtracyjne (nazywane również masą filtracyjną) używane są w filtrach do klarowania płynów (np. wina, spirytusu, piwa, octu). Klasyfikowane są do tej pozycji bez względu na rozmiar lub kształt.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Lintersu bawełnianego jedynie ściśniętego w postaci arkuszy lub płyt (pozycja 1404).

(b)Pozostałych wyrobów papierowych używanych do filtrowania płynów, np. bibuły filtracyjnej (pozycja 4805 lub 4823), waty celulozowej (pozycja 4803 lub 4823).

 


 


4813-Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru lub w książeczkach, lub w tutkach.

4813 10-W książeczkach lub tutkach

4813 20-W zwojach o szerokości nieprzekraczającej 5 cm

4813 90-Pozostała

Pozycja ta obejmuje wszelką bibułkę papierosową (włącznie z papierem do owijania i papierem ustnikowym używanymi, odpowiednio, do owijania papierosowej masy filtracyjnej i łączenia końca filtra z papierosem), bez względu na rozmiary i postać. Bibułka papierosowa występuje na ogół w jednej z następujących postaci:

(1)W arkuszach lub książeczkach (drukowanych lub nie), zawierających pewną liczbę oddzielnych arkusików bibułki o rozmiarach odpowiadających jednemu papierosowi. Przeznaczone są one do ręcznego skręcania papierosów.

(2)Tutek o rozmiarach papierosa.

(3)W zwojach przyciętych do rozmiaru (na ogół o szerokości nieprzekraczającej 5 cm) do maszynowej produkcji papierosów.

(4)W zwojach o szerokości przekraczającej 5 cm.

Bibułka ta, często żeberkowana lub opatrzona znakiem wodnym, jest wysokiej jakości (często z konopnej lub płóciennej półmasy szmacianej), lecz bardzo cienka i stosunkowo mocna. Może być pozbawiona wypełnienia lub nieznacznie nasycona specjalnymi wypełniaczami. Jest zazwyczaj biała, ale może być również barwiona, i czasem jest impregnowana substancjami, takimi jak azotan potasu, kreozot drzewny lub lukrecja.

Bibułka papierosowa może być na jednym końcu powleczona woskiem, pigmentami metalicznymi lub innymi substancjami niepochłaniającymi, a tutki czasem mogą mieć końcówki z korka, słomy, jedwabiu itd. Bibułka w postaci tutek może mieć włożone filtry, składające się na ogół z niewielkich czopków z papieru chłonnego, waty celulozowej lub włókien octanu celulozy, lub ich końcówki mogą być również wzmocnione grubszym papierem.

 


 


4814-Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; okienny papier przezroczysty.

4814 20-Tapety i podobne pokrycia ścienne składające się z papieru powleczonego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego warstwą z tworzyw sztucznych

4814 90-Pozostałe

(A) TAPETY PAPIEROWE I PODOBNE POKRYCIA ŚCIENNE

Zgodnie z uwagą 9. do tego działu, wyrażenie „tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne” odnosi się wyłącznie do:

(a)Papieru w zwojach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm i nie większej niż 160 cm, przeznaczonego do dekoracji ścian lub sufitu, odpowiadającego jednej z poniższych charakterystyk:

(1)Groszkowanego, tłoczonego, barwionego powierzchniowo, drukowanego we wzory lub z powierzchnią dekorowaną w inny sposób (np. kosmykami włókienniczymi), nawet powleczonego lub pokrytego przezroczystymi, zabezpieczającymi tworzywami sztucznymi umożliwiającymi zmywanie lub nawet szorowanie papieru. Powszechnie znane są jako „tapeta”.

W grupie tej mieści się również „lincrusta”. Składa się ona z ciężkiego papieru powleczonego schnącą mieszanką złożoną z utlenionego oleju lnianego i wypełniaczy, w którym powłoka jest wytłaczana i dekorowana powierzchniowo w sposób, który czyni papier odpowiednim do dekoracji ścian lub sufitu.

(2)Z powierzchnią nierówną otrzymaną w wyniku wprowadzenia w trakcie produkcji cząstek drewna, słomy itd. Takie pokrycia ścienne powszechnie są znane pod nazwą papieru „ingrain”. Mogą być powierzchniowo dekorowane (np. malowane) lub niedekorowane. Niedekorowany papier ingrain zazwyczaj jest malowany po zawieszeniu na ścianie.

(3)Powleczonego lub pokrytego na powierzchni zewnętrznej warstwą tworzyw sztucznych, która jest groszkowana, tłoczona, barwiona, drukowana we wzory lub dekorowana w inny sposób. Takie pokrycia ścienne są zmywane i są bardziej odporne na ścieranie niż te opisane powyżej w punkcie (1). Wyroby mające warstwę poli(chlorku winylu) są często nazywane „winylowymi pokryciami ściennymi” lub „winylową tapetą”.

(4)W całości lub częściowo pokrytego na powierzchni zewnętrznej materiałem do wyplatania, nawet połączonym w równoległe pasma lub tkanym. Niektóre takie pokrycia ścienne mają warstwę materiału do wyplatania łączoną włóknem tekstylnym.

(b)Obwódek i narożników, mających postać wąskich pasemek papieru, obrabianych jak powyżej (np. tłoczonych, drukowanych we wzory, powierzchniowo dekorowanych mieszanką schnącego oleju i wypełniaczy, powleczonych lub pokrytnych tworzywami sztucznymi), nawet w zwojach i przeznaczonych do dekorowania ścian lub sufitu.

(c)Pokryć ściennych z papieru wykonanych z szeregu elementów, które są zadrukowane tak, aby po nałożeniu na ścianę tworzyły razem scenę, wzór lub motyw (znane również jako fototapety). Elementy te mogą mieć dowolne rozmiary i mogą być prezentowane w zwojach lub arkuszach.

(B) OKIENNY PAPIER PRZEZROCZYSTY

Wyroby te wykonywane są z cienkiego, twardego i wysoko satynowanego papieru prześwitującego lub przezroczystego. Są one drukowane w różne ozdobne wzory, często barwione tak, aby przypominały szkło barwione i używane są albo do dekoracji, albo po prostu dla zmniejszenia przezroczystości szyb w oknach. Mogą również mieć nadrukowane teksty lub ilustracje, np. do celów reklamowych lub pokazowych.

Mogą występować w zwojach lub w rozmiarach i kształtach gotowych do naklejenia na szyby okien lub drzwi. Czasem są również pokryte klejem.

***

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Samoprzylepnych pokryć ściennych wyłącznie z arkusza z tworzyw sztucznych przymocowanych do warstwy ochronnej z papieru, która usuwana jest podczas nakładania (dział 39).

(b)Pokryć ściennych składających się z forniru lub korka, na podłożu z papieru (pozycja 4408, 4502 lub 4504).

(c)Wyrobów podobnych do pokryć ściennych, ale o mocniejszej lub sztywniejszej konstrukcji, składających się, na przykład z warstwy z tworzyw sztucznych na podłożu z tektury, zazwyczaj prezentowanych w szerszych zwojach (np. 183 cm), używanych zarówno jako pokrycia podłogowe, jak i pokrycia ścienne (na ogół pozycja 4823).

(d)Kalkomanii nieco podobnej z wyglądu do okiennego papieru przezroczystego (pozycja 4908).

(e)Pokrycia ściennego tekstylngo na podłożu z papieru (pozycja 5905).

(f)Pokrycia ściennego składającego się z folii aluminiowej na podłożu z papieru (pozycja 7607).

 


 


[4815]

 


 


4816-Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, nawet pakowane w pudełka.

4816 20-Papier samokopiujący

4816 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje papiery powleczone lub czasem impregnowane w taki sposób, że poprzez zastosowanie nacisku (np. uderzenie w klawisz maszyny do pisania), wilgoci, farby drukarskiej itd. można uzyskać jedną lub więcej kopii pierwotnego dokumentu.

Papiery takie objęte są tą pozycją tylko wtedy, gdy występują w zwojach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub w prostokątnych (włącznie z kwadratowymi) arkuszach, w których po wyprostowaniu żaden bok nie przekracza 36 cm lub też są pocięte do kształtu, innego niż prostokątny (włączając kwadratowy); w innym wypadku objęte są pozycją 4809. W przypadku papieru samokopiującego i płyt offsetowych nie ma wymagań, co do rozmiaru. Papiery objęte tą pozycją zazwyczaj są pakowane w pudełka.

Można je podzielić na dwie kategorie, w zależności od zastosowanego procesu powielania:

(A) PAPIERY REPRODUKUJĄCE PIERWOTNY DOKUMENT POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI SWOJEJ SUBSTANCJI POWLEKAJĄCEJ LUB IMPREGNATU NA INNĄ POWIERZCHNIĘ

Kategoria ta obejmuje:

(1)Kalkę maszynową lub podobne papiery samokopiujące.

Składają się one z papieru, który został powleczony lub czasem impregnowany tłustymi lub woskowymi substancjami zmieszanymi z sadzą lub innym materiałem barwiącym. Używane są one do kopiowania na zwykły papier za pomocą długopisu, ołówka lub maszyny do pisania.

Papierami tymi mogą być:

(a)cienki papier używany do przekładania jednorazowego lub wielokrotnego użytku

lub

(b)powlekany papier o normalnej gramaturze, który zazwyczaj stanowi część zestawu.

Grupa ta obejmuje również kalkę hektograficzną do powielaczy, używaną do wykonywania arkusza wzorcowego, który z kolei służy jako „płyta” drukowa do wykonania większej ilości kopii.

(2)Papiery samokopiujące.

Papiery samokopiujące, znane również jako papiery kopiujące bezkalkowe, mogą być złożone w postaci harmonijki. Nacisk zastosowany poprzez maszynę biurową lub rylec na pierwotną kartkę wywołuje reakcję pomiędzy dwoma składnikami normalnie oddzielonymi od siebie na tej samej kartce lub na dwóch kartkach przylegających, w wyniku czego powstaje reprodukcja pierwotnego dokumentu.

(3)Papiery przedrukowe na gorąco.

Po jednej stronie powleczone są substancją termoczułą, do stosowania w kopiarkach na podczerwień do wykonywania kopii pierwotnego dokumentu poprzez przenoszenie barwnika zmieszanego z substancją powlekającą na kartkę ze zwykłego papieru (proces przenoszenia cieplnego).

(B) PAPIER SAMOKOPIUJĄCY, MATRYCE POWIELACZOWE

I PŁYTY OFFSETOWE WYKORZYSTUJĄCE PROCESY,

INNE NIŻ TE OPISANE POWYŻEJ W PUNKCIE (A)

Kategoria ta obejmuje:

(1)Papier do matryc powielaczowych i matryce powielaczowe.

Papiery do matryc powielaczowych są to cienkie, mocne, bezwymiarowe papiery powleczone lub impregnowane parafiną lub innym woskiem, koloidami lub podobnymi substancjami. Nacisk wywierany poprzez maszynę do pisania, rylec lub jakikolwiek inny odpowiedni instrument perforuje powłokę powierzchniową odbijając na niej tekst lub wzory, które mają być reprodukowane.

Matryce powielaczowe zazwyczaj opatrzone są w zdejmowany podkład z cienkiego papieru przymocowanego do górnej krawędzi ze specjalną perforacją umożliwiającą założenie przygotowanej matrycy na powielacz, a czasem są przełożone kalką. Ponadto matryce na ogół mają znaki naprowadzające i różne inne szczegóły drukarskie.

Pozycja ta obejmuje również obramowane matryce do maszyny adresowej.

(2)Papier do płyt offsetowych i płyty offsetowe.

Papier do płyt offsetowych ma po jednej stronie specjalną powłokę uodparniającą go na farbę litograficzną. Płyty te stosowane są do maszyn offsetowych typu biurowego, do reprodukowania na zwykłym papierze tekstów lub wzorów naniesionych na nie ręcznie, maszynowo lub w dowolny inny sposób.

***

Papiery objęte tą pozycją mogą być złożone do postaci harmonijki i mogą nadawać się do wykorzystania w dwu lub więcej z wyżej opisanych metod reprodukcji. Typowym przykładem jest papier powleczony z jednej strony specjalnym tuszem za pomocą, którego (jak w przypadku kalki) można utworzyć odwrócony obraz tekstu lub wzoru na drugiej kartce papieru przypominającej płyty opisane powyżej w punkcie (B) (2). Po umieszczeniu tego drugiego papieru w odpowiedniej maszynie powielającej, tusz pozostawiony na jego odwrotnej stronie jest przenoszony na zwykły papier jako pozytyw oryginału i można w ten sposób wykonać wiele kopii.

Papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe z tekstami lub wzorami do reprodukcji pozostają klasyfikowane do tej pozycji, nawet gdy są połączone w sekwencję.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Papierów przedrukowych nazywanych foliami do wytłoczeń. Są to cienkie papiery powleczone metalem, proszkiem metalowym lub pigmentem i stosowane są do druku okładek na książki, opasek kapeluszy itd. (pozycja 3212).

(b)Światłoczułego papieru lub tektury, objętych pozycjami od 3701 do 3704.

(c)Pasty kopiującej na bazie żelatyny na podłożu papierowym (pozycja 3824).

(d)Matryc powielaczowych składających się z cienkiej warstwy tworzyw sztucznych z odrywalnym podkładem papierowym, przyciętych do rozmiaru i perforowanych na jednej krawędzi (dział 39).

(e)Papieru powleczonego substancją termoczułą stosowanego do wykonywania kopii pierwotnego dokumentu poprzez bezpośrednie ciemnienie substancji powlekającej (proces termokopiowania) (pozycja 4811 lub 4823).

(f)Formularzy urzędowych i przekładanych kompletów z kalką do pisania (pozycja 4820).

(g)Kalkomanii (pozycja 4908).

 


 


4817-Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment artykułów papierniczych.

4817 10-Koperty

4817 20-Karty listowe, karty pocztowe i karty do korespondencji

4817 30-Pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych

Pozycja ta obejmuje materiały piśmienne z papier lub tekturę, w rodzaju stosowanych do korespondencji, np. koperty, karty listowe, karty pocztowe (włącznie z kartami korespondencyjnymi). Jednakże wyłączone jednak luźne kartki papieru do pisania lub takiego papieru w blokach oraz pewne inne artykuły, o których mowa poniżej.

Artykuły te mogą mieć nadrukowane adresy, nazwiska, znaki handlowe, ozdoby, herby, inicjały itd., stanowiące elementy uboczne w porównaniu z ich zasadniczym przeznaczeniem jako materiałami piśmiennymi.

Karty listowe są to arkusze papieru lub tektury, lub kartki z gumowanymi (a czasem perforowanymi) brzegami lub innymi udogodnieniami do zamykania lub wysyłania, bez użycia koperty.

Czyste karty pocztowe nie są objęte niniejszą pozycją, jeśli nie zawierają zaznaczonych drukiem miejsc na adresy lub stemple, lub nie wykazują innych cech wskazujących na ich zastosowanie.

Karty korespondencyjne nie są objęte tą pozycją, jeśli nie mają nieobciętych lub złoconych brzegów, lub zaokrąglonych rogów lub, gdy nie mają nadruku, lub innych cech wyraźnie wskazujących na ich zastosowanie jako materiały piśmienne. Czyste karty nieprzygotowane w ten sposób klasyfikowane są do pozycji 4802, 4810, 4811 lub 4823, w zależności od przypadku.

Pozycja ta obejmuje również pudełka, woreczki i okładki z papieru lub tektury, zawierające asortyment materiałów piśmiennych.

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Papieru listowego w postaci arkuszy składanych lub nieskładnych oraz nawet w pudełkach lub paczkowanego (pozycja 4802, 4810, 4811 lub 4823, w zależności od przypadku).

(b)Bloków listowych, terminarzy itd. objętych pozycją 4820.

(c)Kopert, kart pocztowych, kart listowych itd. ofrankowanych drukiem lub inaczej, ze znaczkami bieżącej emisji (pozycja 4907).

(d)Kart pocztowych drukowanych lub ilustrowanych i kart drukowanych (pozycja 4909).

(e)Drukowanych listów i podobnych artykułów, które przeznaczone są do specjalnych celów, np. zamówień, listów reklamowych, włącznie z takimi artykułami wymagającymi ręcznego wypełnienia (pozycja 4911).

(f)Ilustrowanych kopert pierwszego dnia obiegu i kart maksimum: nieofrankowane (pozycja 4911); ofrankowane (pozycja 9704).

 


 


4818-Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych.

4818 10-Papier toaletowy

4818 20-Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne i ręczniki

4818 30-Obrusy i serwetki

4818 50-Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe

4818 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje papier toaletowy i podobny papier, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwie domowym lub do celów sanitarnych:

(1)w taśmach lub zwojach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm;

(2)w prostokątnych (włączając kwadratowe) arkuszach, których po wyprostowaniu żaden bok nie przekracza 36 cm;

(3)przycięte do kształtów innych niż prostokątne (włączając kwadratowe).

Obejmuje ona również artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, jak artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych.

Towary objęte tą pozycją są często wykonane z materiałów objętych pozycją 4803.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Waty celulozowej impregnowanej lub powlekane substancjami farmaceutycznymi lub opakowanych do postaci lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (pozycja 3005).

(b)Papierów perfumowanych i papierów impregnowanych lub powlekanych kosmetykami (dział 33).

(c)Papieru i waty celulozowej impregnowanych, powlekanych lub pokrytych mydłem lub detergentem (pozycja 3401) lub środkami do polerowania, pastami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405).

(d)Artykułów objętych działem 64.

(e)Nakryć głowy i ich części objętych działem 65.

(f)Podpasek higienicznych (wkładek) i tamponów, pieluch (pieluszek) i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów objętych pozycją 9619.

 


 


4819-Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych; segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły, z papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnych.

4819 10-Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych

4819 20-Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub z tektury niefalistych

4819 30-Worki i torby, posiadające podstawę o szerokości 40 cm lub większej

4819 40-Pozostałe worki i torby, włącznie z rożkami

4819 50-Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami na płyty

4819 60-Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne artykuły, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnych

(A)Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania.

Grupa ta obejmuje pojemniki różnych rodzajów i rozmiarów na ogół stosowane do pakowania, transportu, składowania lub sprzedaży towarów, nawet mające również walory dekoracyjne. Pozycja ta obejmuje kartony, pudła, pudełka, torby, rożki, paczki, worki, bębny tekturowe (pojemniki) wytworzone przez walcowanie lub dowolną inną metodą i nawet wyposażone w okrężne taśmy wzmacniające z innych materiałów, tubowate pojemniki na dokumenty kartotekowe, ochronne torby na ubrania, słoje, garnki itp. (np. na mleko lub śmietanę), nawet woskowane. Pozycja ta obejmuje również torby papierowe do specjalnych zastosowań, takie jak torby do odkurzaczy, torebki podróżne na wypadek choroby morskiej oraz pudełka i koperty na płyty.

Pozycja ta obejmuje składane kartony, pudła i pudełka. Są to:

-kartony, pudła i pudełka w jednym płaskim kawałku, do złożenia przez składanie i nacinanie (np. pudełka na ciastka);

oraz

-pojemniki składane lub do składania przy użyciu kleju, taśm klejących itd. tylko na jednym boku, podczas gdy konstrukcja pojemnika pozwala na uformowanie pozostałych boków, chociaż użyte mogą być również w razie potrzeby dodatkowe środki mocujące, takie jak taśma klejąca do zabezpieczenia dna lub wieka.

Artykuły objęte tą grupą mogą mieć nadruki zawierające, np. nazwę sprzedawcy, instrukcję obsługi, ilustracje. Klasyfikuje się tu opakowania na nasiona, zawierające, oprócz nazwy firmy, obrazki produktów i instrukcje dotyczące wysiewu lub opakowania na czekoladki lub przetwory zbożowe, z obrazkami dla dzieci.

Artykuły objęte tą pozycją mogą być również wzmocnione lub uzupełnione materiałami, innymi niż papier (np. podkładami tekstylnymi, drewnianymi rozpórkami, uchwytami ze sznurka, narożnikami z metalu lub tworzyw sztucznych).

(B)Segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnych.

Grupa ta obejmuje pojemniki, takie jak szafki kartotekowe, segregatory, pudełka na listy, pudła magazynowe i podobne artykuły sztywne i trwałe, i na ogół staranniej wykończone niż pojemniki opakowaniowe z grupy (A) powyżej. Używane są do segregowania lub przechowywania dokumentów lub zasobów, w rozmaitego rodzaju biurach, sklepach, magazynach itd.

Artykuły te mogą być wzmocnione lub uzupełnione elementami niewykonanymi z papieru (np. pętlami, uchwytami, zamknięciami z metalu, drewna, tworzyw sztucznych lub materiału włókienniczego). Mogą również mieć ramki z metalu, tworzyw sztucznych itd. do wkładania kart informacyjnych.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Artykułów objętych pozycją 4202 (towarów podróżne itd.).

(b)Artykułów z papieru do wyplatania (pozycja 4602).

(c)Papieru lub tektury, powleczonych, pokrytych i drukowanych, objętych pozycją 4811, prezentowanych w zwojach, stosowanych do wyrobu pojemników, ponacinanych i zaznaczonych tak, aby można było rozpoznać pojedyncze pojemniki odcinane ze zwoju.

(d)Albumów na próbki lub kolekcje (pozycja 4820).

(e)Worków i toreb tkanych z przędzy papierowej, objętych pozycją 6305.

 


 


4820-Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, bloczki na notatki, dzienniki, terminarze i podobne artykuły, zeszyty, bibuły, okładki (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, różnorodne formularze pism, przekładane kalką zestawy do pisania i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki książek, z papieru lub tektury.

4820 10-Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, bloczki na notatki, dzienniki, terminarze, pamiętniki i podobne artykuły

4820 20-Zeszyty

4820 30-Okładki (inne niż do książek), teczki, okładki do akt

4820 40-Formularze pism i przekładane kalką zestawy do pisania

4820 50-Albumy na próbki lub kolekcje

4820 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje rozmaite artykuły z materiałów piśmiennych, inne niż towary korespondencyjne objęte pozycją 4817 oraz towary, o których mowa w uwadze 10. do tego działu. Obejmuje ona:

(1)Rejestry, księgi rachunkowe, notatniki wszelkiego rodzaju, księgi zamówień, kwitariusze, zeszyty do ćwiczeń z kaligrafii, pamiętniki, bloki listowe, notesy, terminarze, notesy na adresy i numery telefoniczne.

(2)Zeszyty. Mogą składać się ze zwykłych kartek liniowanego papieru, ale mogą również zawierać drukowane przykłady pisma odręcznego do naśladowania przez uczniów.

Pozycja ta nie obejmuje jednak szkolnych zeszytów do ćwiczeń, zawierających lub nie tekst narracyjny, w których znajdują się drukowane pytania lub ćwiczenia istotne z punktu widzenia ich zastosowania jako zeszytów do ćwiczeń oraz zazwyczaj wolne miejsca do odręcznego wypełnienia (pozycja 4901). Wyłączone są również zeszyty do ćwiczeń dla dzieci, zawierające głównie obrazki uzupełnione tekstem, przeznaczone do pisania lub innych ćwiczeń (pozycja 4903).

(3)Okładki do wkładania luźnych stron lub podobne (okładki z zaciskami, okładki z dociskiem sprężynowym, śrubowym, okładki z kółkami) oraz teczki, okładki do akt, skoroszyty (inne niż segregatory) i teki.

(4)Formularze urzędowe: Są to zestawy wieloczęściowe albo drukowane na papierze samokopiującym, albo przekładane kalką maszynową; formularze te przeznaczone są do uzyskiwania wielu kopii i mogą być w postaci ciągłej lub nieciągłej; zawierają tekst drukowany, który należy uzupełnić wpisaniem dodatkowych informacji.

(5)Przekładane komplety z kalką: Są one podobne do formularzy urzędowych, ale albo nie zawierają tekstu drukowanego, albo są one jedynie informacją identyfikującą, taką jak nagłówek listu. Używa się ich powszechnie do pisania na maszynie wielu kopii i podobnie jak większość formularzy urzędowych są złączone klejoną i perforowaną krawędzią.

(6)Albumy na próbki lub kolekcje (np. na znaczki, fotografie).

(7)Pozostałe artykuły z materiałów piśmiennych, takie jak bibuły (składane lub nie).

(8)Okładki książek (okładki i obwoluty), nawet z nadrukiem literowym (tytuł itd.) lub z ilustracjami.

Niektóre artykuły objęte tą pozycją często zawierają dużą ilość materiału drukowanego, ale pozostają klasyfikowane do tej pozycji (a nie do działu 49.), pod warunkiem że ten druk ten spełnia uboczną rolę wziąwszy pod uwagę ich zasadnicze zastosowanie, na przykład na formularzach (przeznaczonych zasadniczo do wypełnienia ręcznego lub na maszynie) i w notatnikach (przeznaczonych zasadniczo do pisania).

Towary objęte tą pozycją mogą być oprawione w materiały, innymi niż papier (np. skórę wyprawioną, tworzywa sztuczne lub materiał włókienniczy) oraz mogą mieć wzmocnienia lub detale z metalu, tworzyw sztucznych itd.

Jednakże wyroby takie jak notatniki biurkowe złożone głównie z drewna, marmuru itd. klasyfikowane są jako wyroby z drewna, marmuru itd., w zależności od przypadku. Luźne kartki papieru zeszytowego i innego papieru do pisania, włącznie z luźnymi perforowanymi kartkami do notatników, na ogół objęte są pozycją 4802, 4810, 4811 lub 4823, w zależności od przypadku. Pozycja ta wyłącza również luźne strony do albumów, które objęte są innymi pozycjami w zależności od ich charakterystycznych cech.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Książeczek czekowych (pozycja 4907).

(b)Czystych bloczków biletów podróżnych (pozycja 4911).

(c)Losów loteryjnych, „kart zdrapek”, losów na loterie fantowe oraz losów na tombolę (na ogół pozycja 4911).

 


 


4821-Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane (+).

4821 10-Zadrukowane

4821 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszelkiego rodzaju etykiety z papieru i tektury, w rodzaju stosowanych do przytwierdzania do wszelkiego rodzaju artykułów dla wskazania ich charakteru, rodzaju, własności, przeznaczenia, ceny itd. Mogą być one w rodzaju do naklejania (gumowane lub samoprzylepne) lub do mocowania w inny sposób, np. za pomocą sznurka.

Etykiety te mogą być czyste, zadrukowane w dowolnym zakresie tekstem lub obrazkami, gumowane, zaopatrzone w zamocowania, klamry, haczyki lub inne umocowania, lub wzmacniane metalem, lub innym materiałem. Mogą być perforowane lub występować w arkuszach lub książeczkach.

Pozycja ta nie obejmuje drukowanych samoprzylepnych „naklejek humorystycznych” oraz „naklejek okiennych”, z papieru, używanych, na przykład. do celów reklamowych lub dekoracyjnych (pozycja 4911).

Pozycja ta nie obejmuje „etykiet” składających się ze stosunkowo mocnych arkuszy metalowych, pokrytych po jednej lub po obu stronach cienkim arkuszem papieru, nawet zadrukowanym (pozycje 7326, 7616, 7907 itd. lub pozycja 8310).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 4821 10

Podpozycja ta obejmuje wszelkie etykiety drukowane bez względu na znaczenie lub zakres druku. Zatem do celów tej podpozycji etykiety z nadrukowanymi, na przykład zwykłymi liniami lub innymi prostymi obramowaniami lub zawierające drobne wzory, lub inne symbole, uważane są za „drukowane”.

 


 


4822-Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, papieru lub tektury (nawet perforowane lub utwardzane).

4822 10-W rodzaju stosowanych do nawijania przędzy tekstylnej

4822 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje szpule, tuby, cewki, cewki przędzalnicze, cewki stożkowe i podobne nośniki do nawijania przędzy lub drutu, zarówno do użytku przemysłowego, jak i do sprzedaży detalicznej. Obejmuje również cylindryczne rdzenie (o otwartych lub zamkniętych końcach), w rodzaju stosowanych do nawijania sukna, papieru lub innego materiału.

Towary te mogą być wykonane z tektury, ze zrolowanych arkuszy papieru lub prasowanej lub formowanej masy celulozowej (zobacz przedostatni akapit Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tego działu). Czasem są perforowane. Mogą być klejone, impregnowane lub powleczone, tworzywami sztucznymi itd., ale artykuły, które mają cechy towarów laminowanych tworzywami sztucznymi nie są objęte tą pozycją (dział 39).

Szpule, tuby, cewki itd. mogą mieć wzmocnienia lub elementy, na jednym lub obu końcach, z drewna, metalu lub innych materiałów.

Pozycja ta nie obejmuje płaskich wyrobów o różnych kształtach, stosowanych do podobnych celów (pozycja 4823).

 


 


4823-Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych.

4823 20-Papier i tektura, filtracyjne

4823 40-Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukami do rejestratorów

-Tace, półmiski, talerze, kubki i tym podobne, z papieru lub tektury:

4823 61- -Z bambusa

4823 69- -Pozostałe

4823 70-Formowane lub prasowane artykuły z masy papierniczej

4823 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(A)Papier i tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, nieobjęte żadną z wcześniejszych pozycji tego działu:

-w taśmach lub zwojach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm;

-w prostokątnych (włączanie z kwadratowymi) arkuszach, w których po wyprostowaniu żaden z boków nie przekracza 36 cm;

-pocięte na kształty inne niż prostokątne (włączając kwadratowe).

Jednakże należy zauważyć, że papier i tektura w taśmach lub zwojach lub w prostokątnych (włączając kwadratowe) arkuszach, dowolnego rozmiaru, objęte pozycjami 4802, 4810 i 4811, pozostają nadal klasyfikowany do tych pozycjach.

(B)Artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych, nieobjęte żadną z wcześniejszych pozycji tego działu, ani niewyłączone uwagą 2.do niniejszego działu.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Filtracyjny papier i tekturę (składane lub nie). Na ogół mają one kształt inny niż prostokątny (włączając kwadratowy), taki jak okrągłe filtracyjne papiery i płyty.

(2)Drukowane tarcze, inne niż w postaci prostokątnej (włączając kwadratową), do urządzeń samorejestrujących.

(3)Papier i tekturę, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, nieobjętych wcześniejszymi pozycjami tego działu, przyciętych do kształtu innego niż prostokątny (włączając kwadratowy).

(4)Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne, z papieru lub tektury.

(5)Artykuły formowane lub prasowane, z masy papierniczej.

(6)Niepowleczone taśmy papieru (nawet złożony) do wyplatania lub innych celów, inne niż te do celów graficznych.

(7)Wełnę papierową (tj. taśmy w splątanej masie, stosowane do pakowania).

(8)Papierki do cukierków, owoców i pozostałe papierki przycięte do rozmiaru.

(9)Tektury i papiery tortowe; nakrycia na słoiki z dżemem; papiery mające kształt torebki.

(10)Papierowe i tekturowe karty perforowane do maszyn żakardowych lub podobnych maszyn (patrz uwaga 11 do tego działu), tj. wyposażone już w perforacje niezbędne do kontrolowania krosna („dziurkowane” karty papierowe i tekturowe).

(11)Papierową koronkę i ozdoby; okleiny na półki.

(12)Papierowe uszczelki i podkładki.

(13)Obsady do znaczków, narożniki do mocowania fotografii i obsady do fotografii, narożniki wzmacniające do walizek.

(14)Puszki do przędzenia włókien tekstylnych; płasko uformowane karty do nawijania przędzy, taśmy itd.; kształtowane arkusze do pakowania jajek.

(15)Osłonki kiełbasiane.

(16)Wzory ubrań, modele i szablony, nawet złożone.

(17)Wachlarze i osłony przenośne, z oprawami z papieru lub płatkami i ramkami z dowolnego materiału oraz oddzielnie przedstawiane oprawy. Jednakże wachlarze lub osłony przenośne z ramami z metalu szlachetnego klasyfikowane są do pozycji 7113.

Oprócz towarów wyłączonych uwagą 2. do tego działu, pozycja ta nie obejmuje:

(a)Lepów na muchy (pozycja 3808).

(b)Taśm impregnowanych odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi (pozycja 3822).

(c)Płyty pilśniowej (pozycja 4411).

(d)Niepowleczonej taśmy papieru, w rodzaju stosowanej do pisania, druku lub innych celów graficznych, objętej pozycją 4802.

(e)Taśmy papieru powleczonej, pokrytej lub impregnowanej, objętej pozycją 4810 lub 4811.

(f)Losów loteryjnych, kart „zdrapek”, losów na loterie fantowe oraz losów na tombolę (na ogół pozycja 4911).

(g)Papierowych parasoli przeciwsłonecznych (pozycja 6601).

(h)Sztucznych kwiatów, liści i owoców oraz ich części (pozycja 6702).

(ij)Izolatorów i pozostałych towarów elektrycznych (dział 85).

(k)Artykułów objętych działem 90. (np. sprzętu ortopedycznego lub sprzętu demonstracyjnego, tarcz do instrumentów naukowych).

(l)Tarcz do zegarów i zegarków (pozycja 9114).

(m)Przybitek i łusek do nabojów (pozycja 9306).

(n)Abażurów (pozycja 9405).

__________