DZIAŁ 47

MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY)

Uwaga
  1. W pozycji 4702 wyrażenie „masa celulozowa do przerobu chemicznego” oznacza masę celulozową z drewna, posiadającą frakcje nierozpuszczalne 92 % masy lub więcej w odniesieniu do masy celulozowej sodowej lub siarczanowej, lub 88 % masy lub więcej w odniesieniu do masy celulozowej siarczynowej po jednej godzinie w roztworze wodorotlenku sodu zawierającym 18 % masy wodorotlenku sodu (NaOH) w temperaturze 20 °C i w odniesieniu do masy celulozowej siarczynowej zawartość popiołu nie przekracza 0,15 % masy.

 


UWAGI OGÓLNE

Ścier objęty tym działem składa się zasadniczo z włókien celulozy otrzymanych z różnych surowców roślinnych lub odpadów materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego.

Najważniejszym ścierem w handlu międzynarodowym jest ścier drzewny określany, w zależności od metody jego przygotowania, jako „ścier drzewny mechaniczny”, „masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej”, „częściowo przetworzona chemicznie masa celulozowa drzewna” lub „ścier drzewny mechaniczno-chemiczny”. Do jego produkcji głównie stosowane są drewna sosnowe, świerkowe, topolowe i osiki, ale również twardsze drewna, takie jak bukowe, kasztanowca, eukaliptusa oraz niektórych drewna tropikalne.

Pozostałe surowce yżywane do wyrobu ścieru obejmują:

(1)                   Linters bawełniany.

(2)                   Papier lub tekturę z odzysku (makulaturę i odpady).

(3)                   Szmaty (zwłaszcza bawełniane, lniane lub konopne) oraz pozostałe odpady włókiennicze, takie jak stare sznury.

(4)                   Słomę, esparto, len, ramię, jutę, konopie, sizal, wytłoczyny z trzciny cukrowej, bambus i pozostałe rodzaje trawy i trzciny.

Ścier drzewny może być brązowy lub biały. Może być półbielona lub bielona środkami chemicznymi lub może być niebielony. Ścier należy uznać za półbielony lub bielony, jeżeli po wytworzeniu został poddany dowolnej obróbce mającej na celu zwiększenie jego stopnia białości (jasności).

Poza zastosowaniem w przemyśle papierniczym, niektóre ściery (zwłaszcza ścier celulozowy bielony) stanowią źródło celulozy do produkcji różnych wyrobów, takich jak materiały włókiennicze sztuczne, tworzywa sztuczne, pokosty i materiały wybuchowe; mogą być również wykorzystywane jako pasza dla bydła.

Ścier na ogół występuje w zbelowanych arkuszach (nawet perforowanych), mokrych lub suchych, ale czasem może występować w płytach, zwojach lub w postaci proszku lub płatków.

Dział ten nie obejmuje:

(a)                      Lintersu bawełnianego (pozycja 1404).

(b)                      Syntetycznej masy papierniczej składającej się z arkuszy z niepołączonych włókien polietylenowych lub polipropylenowych (pozycja 3920).

(c)                       Płyty pilśniowej (pozycja 4411).

(d)                      Bloków filtracyjnych, płyt lub płytek, z masy papierniczej (pozycja 4812).

(e)                      Pozostałych artykułów z masy papierniczej (dział 48).

 


 


4701-Masa włóknista mechaniczna.

Masa włóknista mechaniczna otrzymywana jest w procesie czysto mechanicznym, tj. przez rozdrabnianie lub ścieranie drewna, pozbawionego kory i czasem sęków, do włókien w procesie mielenia w strumieniu wody.

Mielenie bez uprzedniego poddania działaniu pary daje tak zwany „białą” masę włóknistą mechaniczną, w której włókna są poprzerywane i osłabione. Przed ścieraniem drewno można poddać działaniu pary, w wyniku czego otrzymuje się mocniejsze włókna barwy brązowej (masa włóknista mechaniczna brązowa).

W wyniku dalszej obróbki po zastosowaniu tradycyjnych metod rozdrabniania otrzymuje się tak zwaną masę włóknistą mechaniczną oczyszczoną w procesie, w którym wióry drewniane są rozrywane w rafinerze tarczowym przechodząc pomiędzy dwiema nieznacznie od siebie oddalonymi płytami, z których jedna lub obie mogą wirować. Jeden z najlepszych gatunków tego typu ścieru otrzymuje się przez rafinowanie wiórów drewnianych, poddanych wcześniej wstępnej obróbce cieplnej, której celem jest zmiękczenie ich i ułatwienie rozdziału włókien przy mniejszym stopniu ich uszkodzenia. Otrzymywany w ten sposób ścier jest lepszej jakości niż tradycyjny mechaniczny ścier drzewny.

Tak więc główne rodzaje masa włóknista mechaniczna to:

Ścier kamienny (SGW) produkowany z okrąglaków lub bloków w ścierakach tradycyjnych pod działaniem ciśnienia atmosferycznego.

Ścier kamienny ciśnieniowy (PGW) wytwarzany z okrąglaków i bloków w ścierakach ciśnieniowych.

Ścier mechaniczny oczyszczony (RMP) wytwarzany z wiórów drewnianych lub w rafinerach (młynach rozwłókniających) działających w warunkach ciśnienia atmosferycznego.

Masa włóknista termomechaniczny (TMP) wytwarzana z wiórów drewnianych w rafinerach po uprzednim poddaniu drewna działaniu pary pod ciśnieniem.

Należy zaznaczyć, że niektóre rodzaje masy włóknistej wytwarzane w rafineriach mogą być poddawane obróbce chemicznej. Taka masa włóknista objęta jest pozycją 4705.

Nie stosuje się na ogół samej mast włóknistej mechanicznej, ponieważ zawiera stosunkowo krótkie włókna, z których wytworzone produkty byłyby nietrwałe. W produkcji papieru jest ona najczęściej mieszana z masą włóknistą chemiczną Z takiej mieszanki na ogół wytwarza się papier gazetowy (patrz uwaga 4 do działu 48.).

 


 


4702-Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego.

Niniejsza pozycja obejmuje wyłącznie masę celulozową drzewną do przerobu chemicznego, jak zdefiniowano w uwadze 1. do tego działu. Masa ta jest specjalnie uszlachetniana lub oczyszczana w celu uzyskania wymaganych własności ze względu na jej zastosowanie. Stosowana jest do wyrobu celulozy regenerowanej, eterów i estrów celulozy oraz produktów z tych materiałów, takich jak płyty, arkusze, błony, folia i pasek, włókna tekstylne i niektóre papiery (np. papier w rodzaju stosowany jako podłoże papieru światłoczułego, papier filtracyjny i pergamin roślinny). W zależności od ostatecznego zastosowania lub produktu końcowego, nazywa się ją również masą wiskozową, masą octanową itd.

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego otrzymywana jest przez rozdrobnienie drewna na wióry lub kawałki, które następnie są obrabiane chemicznie. W procesie tym usunięta zostaje większość ligniny i pozostałych substancji niecelulozowych.

Zazwyczaj stosowanymi związkami chemicznymi są wodorotlenek sodu (roztwarzanie „metodą sodową”), mieszanina wodorotlenku sodu i siarczanu sodu, która częściowo przekształca się w siarczek sodu („metoda siarczanowa”), wodorosiarczan (IV) wapnia lub wodorosiarczan (IV) magnezu („metoda siarczynowa”).

Otrzymywany w ten sposób produkt zawiera dłuższe włókna i jest bogatszy w celulozę niż mechaniczny ścier drzewny wytworzony z tego samego surowca.

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego powstaje w wyniku wielu reakcji chemicznych i fizykochemicznych. Poza bieleniem jej wyrób może wymagać oczyszczenia chemicznego, odżywiczania, depolimeryzacji, redukcji popiołu lub wyrównania reaktywności, które to reakcje w większości wchodzą w skład złożonego procesu bielenia i oczyszczania.

 


 


4703-Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego.

-Niebielona:

4703 11- -Z drzew iglastych

4703 19- -Z drzew innych niż iglaste

-Półbielona lub bielona:

4703 21- -Z drzew iglastych

4703 29- -Z drzew innych niż iglaste

Masy celulozowe sodowa lub siarczanowa otrzymywane są przez gotowanie drewna, zazwyczaj w postaci wiórów, w silnych roztworach zasadowych. W wypadku masy celulozowej sodowej gotowanie odbywa się w roztworze wodorotlenku sodu; natomiast w wypadku masy celulozowej siarczanowej stosuje się słabszy roztwór wodorotlenku sodu. Używa się określenia „siarczanowa”, ponieważ na pewnym etapie przygotowania kąpieli stosuje się siarczan sodu, który częściowo przechodzi w siarczek sodu. Większą rolę odgrywa masa celulozowa siarczanowa.

Powstające w tych procesach rodzaje masy celulozowej stosowane są do produkcji wyrobów pochłaniających (takich jak bibuła i pieluszki dla dzieci), a także do wyrobu papierów i tektur o dużej wytrzymałości na przedarcie i rozciąganie oraz rozerwanie.

 


 


4704-Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego.

-Niebielona:

4704 11- -Z drzew iglastych

4704 19- -Z drzew innych niż iglaste

-Półbielona lub bielona:

4704 21- -Z drzew iglastych

4704 29- -Z drzew innych niż iglaste

W metodzie siarczynowej na ogół stosuje się roztwór kwasu i bierze ona swą nazwę od różnych „siarczanowych (IV)” związków, takich jak wodorosiarczan (IV) wapnia (wodorosiarczyn wapnia), wodorosiarczan (IV) magnezu (wodorosiarczyn magnezu), wodorosiarczan (IV) sodu (wodorosiarczyn sodu), disiarczyn amonu (wodorosiarczyn amonu), które mogą być używane w trakcie sporządzania kąpieli gotującej (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4702). Roztwór zawiera również wolny ditlenek siarki. Proces ten stosowany jest szeroko do obróbki włókien świerkowych.

Masy celulozowej siarczynowej używa się, samej lub w mieszance z innymi rodzajami masy celulozowej, do produkcji różnych papierów do pisania lub papierów drukowych itd. Jest również stosowana do produkcji papierów tłuszczoodpornych lub satynowanych papierów przezroczystych.

 


 


4705-Masa włóknista drzewna otrzymana w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania.

Pozycja ta obejmuje masę włóknistą drzewną produkowaną przez połączenie mechanicznego i chemicznego procesu roztwarzania. Taką masę włóknistą określa się na różne sposoby, jako masę półchemiczną, masę mechaniczno-chemiczną itd.

Masa półchemiczna wytwarzana jest w dwuetapowym procesie w trakcie, którego drewno, na ogół w postaci wiórów, jest najpierw chemicznie rozmiękczane w warnikach, a następnie mechanicznie rafinowane. Masa taka zawiera sporo zanieczyszczeń i materiałów zdrewniałych; wykorzystywana jest głównie do wyrobu papierów średniej jakości. Określa się ją na ogół jako obojętną siarczynową masę półchemiczną (NSSC), wodorosiarczynową masę półchemiczną lub masę półchemiczną siarczanową.

Masa chemiczno-mechaniczna wytwarzana jest z drewna w postaci wiórów, stróżyn, trocin lub podobnych postaciach. Drewno zostaje rozłożone na włókna w wyniku działania ściernego dwóch nieznacznie oddalonych od siebie prążkowanych płyt lub tarcz, z których jedna lub obie się obracają. W trakcie obróbki wstępnej lub podczas rozwłókniania wprowadza się niewielkie ilości środków chemicznych w celu ułatwienia rozdziału włókien. Drewno może być poddawane działaniu pary przez różny okres czasu, pod różnym ciśnieniem i w różnych temperaturach. W zależności od kombinacji zastosowanych procesów do jej wytworzenia i kolejności, w jakiej procesy te zostały zastosowane, masę chemiczno-mechaniczną określa się jako masę chemotermomechaniczną (CTMP), półchemiczną masę oczyszczoną (CRMP) lub masę termochemomechaniczną (TCMP).

Masy chemiczno-mechaniczna używane są, między innymi, do produkcji papieru gazetowego (zobacz uwagę 4 do działu 48.). Używane są one również do wyrobu bibułki i papieru do celów graficznych.

Pozycja ta obejmuje masy włókniste określane jako odsiew.

 


 


4706-Masy włókniste pochodzące z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady) lub z innego włóknistego materiału celulozowego.

4706 10-Masa z lintersu bawełnianego

4706 20-Masy włókniste pochodzące z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady)

4706 30-Pozostałe, z bambusa

-Pozostałe:

4706 91- -Mechaniczna

4706 92- -Chemiczna

4706 93- -Otrzymane w połączonych procesach mechanicznych i chemicznych

Najważniejsze rodzaje włóknistego materiału celulozowego, innego niż drewno, używane do wytwarzania masy, wymienione są w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających.

Masy włókniste otrzymane z odzyskanego (makulatury i odpadów) papieru lub tektury zazwyczaj są przedstawione w postaci wysuszonych, zbelowanych arkuszy i składają się z różnego rodzaju mieszanek włókien celulozowych. Mogą być bielone lub niebielone. Te masy włókniste otrzymywane są po przeprowadzeniu szeregu mechanicznych lub chemicznych procesów czyszczenia, przesiewania i wywabiania farby drukarskiej. W zależności od materiału pierwotnego i zakresu obróbki mogą one zawierać niewielkie ilości zanieczyszczeń, takich jak farba drukarska, glina, skrobia, powłoki polimerowe lub kleje.

Masy włókniste objęte tą pozycją, inne niż te otrzymane z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury i odpady), mogą być otrzymane w procesie mechanicznym, procesie chemicznym lub w połączonych procesach mechanicznym i chemicznym.

 


 


4707-Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) (+).

4707 10-Papier lub tektura, siarczanowe lub faliste, niebielone

4707 20-Pozostały papier lub tektura, wykonane głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwionej w masie

4707 30-Papier lub tektura, wykonane głównie z masy włóknistej mechanicznej (na przykład gazety, czasopisma i podobne materiały drukowane)

4707 90-Pozostałe, włącznie z niesortowaną makulaturą i niesortowanymi odpadami

Do papieru lub tektury z odzysku objętych tą pozycją zaliczają się strużyny, skrawki, obcinki, porozrywane arkusze, stare gazety i czasopisma, arkusze korektorskie, odrzuty drukarskie i podobne materiały.

Pozycja ta obejmuje również artykuły wybrakowane z papieru lub tektury.

Tego rodzaju makulatura i wyroby wybrakowane są normalnie stosowane do produkcji masy celulozowej i często występują w sprasowanych belach, ale należy wspomnieć, że ich ewentualne wykorzystanie do innych celów (np. do pakowania) nie powoduje ich wykluczenia z tej pozycji.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje waty celulozowej, nawet jeśli wytworzona została z makulatury (pozycja 4823).

Pozycja ta nie obejmuje również makulatury i odpadów papieru lub tektury, zawierających metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych, np. makulatury i odpadów papieru fotograficznego lub tektury fotograficznej, zawierających srebro lub jego związki (pozycja 7112).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 4707 10, 4707 20 i 4707 30

Chociaż zasadniczo podpozycje 4707 10, 4707 20 i 4707 30 obejmują makulaturę i odpady sortowane, na klasyfikację do którejkolwiek z tych pozycji nie ma wpływu obecność niewielkich ilości papieru lub tektury, tak jak na objęte jakąkolwiek inną podpozycją pozycji 4707.

__________