DZIAŁ 46

WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY

Uwagi
  1. W niniejszym dziale wyrażenie „materiały do wyplatania” oznacza materiały w stanie lub w postaci nadającej się do wyplatania, przeplatania lub podobnych procesów; obejmuje ono słomę, wiklinę lub wierzbę, bambus, trzcinopalmę rotang (rattan), sitowie, trzcinę, paski z drewna, paski z innego materiału roślinnego (na przykład paski z kory, wąskie liście i rafię lub inne paski otrzymywane z szerokich liści), nieprzędzione naturalne włókna tekstylne, przędzę jednowłóknową (monofilament) i paska, i tym podobne z tworzyw sztucznych oraz paski z papieru, ale nie paski ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, albo z filcu lub z włóknin, z włosów ludzkich, z włosia końskiego, z niedoprzędów lub z przędz, albo z przędzy jednowłókowej (monofilamentu) i paska i tym podobnych, objętych działem 54.
  2. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   pokryć ściennych objętych pozycją 4814;

(b)   lin, sznurów, powrozów lub kabli, plecionych lub nie (pozycja 5607);

(c)   obuwia lub nakryć głowy lub ich części, objętych działem 64 lub 65;

(d)   pojazdów lub nadwozi pojazdów, wyplatanych (dział 87);

(e)   artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych).

  1. W pozycji 4601 wyrażenie „materiały do wyplatania, plecionki oraz podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone razem w równoległe pasma” oznacza materiały do wyplatania, plecionki oraz podobne wyroby z materiałów do wyplatania ułożone obok siebie i połączone ze sobą, w postaci arkuszy, nawet jeżeli materiały łączące są wykonane z przędzionych materiałów włókienniczych.

 

 


UWAGI OGÓLNE

Poza artykułami z luffy, dział ten obejmuje półprodukty (pozycja 4601) i niektóre artykuły (pozycje 4601 i 4602) wykonane przez przeplatanie, tkanie lub podobnymi metodami przez połączenie nieprzędnych materiałów, a w szczególności:

(1)Słomy, wikliny lub wierzby, bambusa, rattanu, trzciny, wiórów drewnianych (tj. drewno w paskach), drewna ciągnionego, pasków z pozostałego materiału roślinnego (na przykład pasków z kory, wąskich liści lub rattanu lub innych pasków otrzymanych z szerokich liści, takich jak liście bananowca lub palmy), pod warunkiem że są one w stanie lub postaci do wyplatania, przeplatania lub podobnych obróbek.

(2)Nieprzędzionego naturalnego włókna tekstylnego.

(3)Przędy jednowłókowej (monofilamentu) i paska oraz podobnych z tworzyw sztucznych objęte działem 39. (ale nie przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm, ani paska lub podobnego o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm, z chemicznych materiałów włókienniczych, objęte działem 54.).

(4)Pasków z papieru (włącznie z papierem pokrytym tworzywami sztucznymi).

(5)Niektórych materiałów zawierających rdzeń tekstylny (nieprzędzionych włókien, oplotu itd.), owinięty lub pokryty paskami z tworzyw sztucznych, lub grubo powleczony tworzywami sztucznymi tak, że wyrób nie ma już charakteru włókien, oplotu itd. tworzących jego rdzeń.

Niektóre z tych materiałów, w szczególności produkty roślinne, mogą być obrobione (np. przez rozszczepienie, ciągnięcie, złuszczanie itd. lub przez impregnowanie woskiem, gliceryną itd.) do dalszej obróbki w procesie wyplatania, przeplatania lub podobnych procesach.

W tym dziale za materiały do wyplatania i artykuły lub wyroby wykonane z nich nie są uważane następujące materiały:

(i)Włosie końskie (pozycja 0511 lub sekcja XI).

(ii)Przędza jednowłókowa (monofilament), której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm lub paska lub spłaszczonych rurek (włączając pasek i spłaszczone rurki złożone na długość), nawet sprasowana lub skręcona (sztuczna słoma i tym podobne), z chemicznych materiałów włókienniczych, pod warunkiem że ich widoczna szerokość (tj. w stanie złożonym, spłaszczonym, sprasowanym lub skręconym) nie przekracza 5 mm (sekcja XI).

(iii)Niedoprzęd tekstylny (chyba że jest całkowicie pokryty tworzywami sztucznymi, jak opisano w punkcie (5) powyżej) (sekcja XI).

(iv)Przędza włókiennicza impregnowa, powleczona, pokryta lub otoczona tworzywami sztucznymi (sekcja XI).

(v)Paski ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (na ogół dział 41 lub 42) lub z filcu, lub z włóknin (sekcja XI), lub włosów ludzkich (dział 5, 59, 65 lub 67).

Ponadto dział ten nie obejmuje:

(a)Wyrobów siodlarskich i rymarskich (pozycja 4201).

(b)Wyrobów lub artykułów z bambusa, objętych działem 44.

(c)Pokryć ściennych objętych pozycją 4814.

(d)Szpagatu, powrozu, linek lub lin, nawet plecionych lub z nieprzędzionych włókien (pozycja 5607).

(e)Taśm składających się z wątku bez osnowy, połączonych przez sklejonie (bolducs) (pozycja 5806).

(f)Obuwia lub jego części, objętych działem 64.

(g)Nakryć głowy lub ich części, włącznie z formami kapeluszy, objętych działem 65.

(h)Biczów (pozycja 6602).

(ij)Kwiatów sztucznych (pozycja 6702).

(k)Pojazdów lub nadwozi pojazdów, wyplatanych (dział 87).

(l)Artykułów objętych działem 94. (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych).

(m)Artykułów objętych działem 95. (na przykład zabawek, gier, akcesoriów sportowych).

(n)Mioteł lub szczotek (pozycja 9603) lub manekinów itd. (pozycja 9618).

 


 


4601-Plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, nawet złożone w pasma; materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone razem w równoległe pasma lub tkane, w postaci arkuszy, nawet w postaci gotowych wyrobów (na przykład mat, materiałów na maty, osłon).

-Maty, materiały na maty i osłony, z materiałów roślinnych:

4601 21- -Z bambusa

4601 22- -Z rattanu

4601 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

4601 92- -Z bambusa

4601 93- -Z rattanu

4601 94- -Z pozostałych materiałów roślinnych

4601 99- -Pozostałe

(A)Plecionki i podobne wyroby z materiału do wyplatania, nawet złożone w pasma

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)Plecionki. Składają się one z pasemek materiału do wyplatania, bez osnowy lub wątku, przeplecionych ręcznie lub maszynowo na ogół wzdłużnie. W zależności od właściwości, barwy, grubości i liczby pasemek oraz sposobu przeplatania, można uzyskać różne efekty dekoracyjne.

Plecionki tego rodzaju mogą być łączone bokami w szersze pasma poprzez zszywanie itd.

(2)Wyroby podobne do plecionek w tym znaczeniu mają takie same lub podobne zastosowania i chociaż są wytwarzane w procesie innym niż wyplatanie, tworzą również podłużne, przypominające postać rzemienia, pasma itd. materiały do wyplatania. Obejmują one:

(a)Wyroby zrobione z dwóch lub więcej pasemek wykonanych przez skręcanie, spajanie lub łączenie w inny sposób (inne niż motywy dekoracyjne objęte pozycją 4602).

(b)Wyroby (np. znane w handlu jako „chiński sznur”) składające się ze sznura w rodzaju wykonanego z nierozgniatanych materiałów roślinnych połączonych przez zwykłe skręcenie.

Powyższe towary stosowane są głównie w modniarstwie, ale również do wyrobu niektórych mebli, obuwia, mat, koszyków lub pozostałych pojemników.

Towary objęte niniejszą pozycją mogą zawierać przędzę włókienniczą służącą głównie do łączenia i wzmocnienia, nawet posiadającą dodatkowe walory dekoracyjne.

(B)Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone razem w równoległe pasma lub tkane, w postaci arkuszy, nawet w postaci gotowych wyrobów (na przykład mat, materiałów na maty, osłon).

Towary objęte tą grupą otrzymywane są albo bezpośrednio z materiałów do wyplatania jak zdefiniowano w Ogólnych uwagach Not wyjaśniających do tego działu, albo z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania opisanych powyżej w części (A).

Te wytwarzane bezpośrednio z materiałów do wyplatania są albo ukształtowane z tkanych pasemek, na ogół w sposób podobny do stosowanego w tkaninach z osnową i wątkiem, albo wykonane z równoległych pasemek ułożonych obok siebie i spojonych w arkusze przez poprzeczne nici lub pasemka wiążące.

Towary tkane mogą w całości składać się z materiałów do wyplatania lub mogą składać się z osnowy z materiału do wyplatania i wątku z przędzy włókienniczej, lub na odwrót, pod warunkiem że jedyną rolą przędzy włókienniczej (prócz ewentualnych efektów kolorystycznych) jest związanie materiałów do wyplatania.

Podobnie, w przypadku towarów wykonanych przez połączenia równoległych pasemek materiałów do wyplatania, elementem wiążącym może być materiał do wyplatania lub przędza włókiennicza, lub jakiś inny materiał.

Podobne metody łączenia lub tkania, jak opisano powyżej w punkcie (A), są również stosowane do otrzymywania towarów w postaci arkuszy z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania.

Do towarów objętych tą grupą, które mogą być wzmacniane lub podszyte, lub wyłożone tkaniną z włókien tekstylnych lub papierem, zaliczają się:

(1)Półwyroby takie jak rafia, rattan i podobne materiały; oraz bardziej delikatne wyroby wykonane w kawałku w postaci pasma lub pasków, do stosowania w modniarstwie, tapicerstwie itd.

(2)Niektóre artykuły wykończone, na przykład:

(a)Maty i materiały na maty (wykładziny podłogowe itd.), włączając zwłaszcza tak zwane chińskie (lub indyjskie) maty i materiały na maty (prostokątne lub o innych kształtach), wykonane przez tkanie lub wiązanie równoległych pasemek materiałów do wyplatania (lub plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania) z innymi materiałami do wyplatania, szpagatem, sznurkiem itd.

(b)Gruby materiał na maty, taki jak maty ze słomy używane w ogrodnictwie.

(c)Osłony lub płyty, takie jak te z wikliny lub wierzby; płyty budowlane z materiałów do wyplatania lub z plecionek, lub podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania (słomy, trzciny itd.) ułożonych razem, ściśniętych i połączonych razem w regularnych odstępach metalowym drutem. Takie budowlane płyty lub płytki mogą być pokryte na wszystkich powierzchniach i krawędziach papierem siarczanowym.

Pozycja ta nie obejmuje mat i materiałów na maty z włókien kokosowych lub sizalowych lub podobnych, a podłożu z powrozu lub tkaniny włókienniczej (dział 57).

 


 


4602-Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby wykonane bezpośrednio do kształtu z materiałów do wyplatania lub wykonane z towarów objętych pozycją 4601; wyroby z luffy.

-Z materiałów roślinnych:

4602 11- -Z bambusa

4602 12- -Z rattanu

4602 19- -Pozostałe

4602 90-Pozostałe

Uwzględniając wyłączenia wskazane w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do tego działu, pozycja ta obejmuje:

(i)artykuły wykonane bezpośrednio do kształtu z materiałów do wyplatania;

(ii)artykuły gotowe z już złożonych wyrobów objętych pozycją 4601, tj. z plecionek lub podobnych wyrobów, lub z wyrobów połączonych razem w równoległe pasma lub tkanych w postaci arkuszy.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje wykończonych artykułów objętych pozycją 4601, to jest materiałów do wyplatania, plecionek i podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania, które mają cechy artykułu gotowego z powodu połączenia w równoległe pasma lub tkanie, do postaci arkusza (na przykład mat, materiałów na maty lub osłony): patrz Noty wyjaśniające do pozycji 4601, punkt B 2); oraz

(iii)artykuły z luffy (rękawiczki, poduszeczki itd.), wyściełane lub nie.

Artykuły te obejmują:

(1)Kosze, kosze (noszone na plecach lub przez zwierzęta juczne), kosze (z pokrywą) i pojemniki koszowe wszelkich rodzajów, nawet wyposażone w rolki lub kółka, włączając kosze na ryby, homary i kosze na owoce.

(2)Podobne kosze lub pudła z przeplecionych wiórów drewnianych. Ale kosze z nieprzeplecionych wiórów drewnianych są wyłączone (pozycja 4415).

(3)Torby podróżne i walizki.

(4)Torebki, torby na zakupy i tym podobne.

(5)Więcierz do połowu homarów i podobne artykuły; klatki na ptaki i ule.

(6)Tacki, uchwyty do butelek, trzepaczki do dywanów, przybory stołowe, przybory kuchenne i pozostałe artykuły gospodarstwa domowego.

(7)Motywy dekoracyjne i pozostałe artykuły ozdobne, inna niż te objęta pozycją 6702.

(8)Słomiane otuliny na butelki. Artykuły te mają postać pustych w środku stożków z grubej słomy lub podobnych materiałów zgrubnie ułożonych równolegle i związanych przędzą lub sznurkiem.

(9)Maty wykonane przez ułożenie długich plecionek w kwadrat, koło itd., a następnie związanie razem.

__________