DZIAŁ 45

KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA

Uwaga
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   obuwia lub części obuwia objętych działem 64;

(b)   nakryć głowy lub części nakryć głowy objętych działem 65;

(c)   artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych).


 

 


UWAGI OGÓLNE

Korek otrzymuje się prawie wyłącznie z kory właściwej dębu korkowego (Quercus suber) rosnącego w Europie Południowej i Afryce Północnej.

Korek z pierwszego usuwania kory określany jest jako korek „dziewiczy” i jest twardy, łamliwy, nieelastyczny, złej jakości oraz niskiej wartości. Ma chropowatą i popękaną powierzchnię zewnętrzną, powierzchnia wewnętrzna jest żółtawa z czerwonymi plamami.

Z następnych zbiorów uzyskuje się korek o wartości handlowej. Ma on zwartą i jednorodną strukturę, a jego powierzchnia zewnętrzna, chociaż do pewnego stopnia spękana, jest mniej chropawa niż powierzchnia korka dziewiczego.

Korek jest lekki, elastyczny, ścisły, giętki, wodoodporny, odporny na gnicie i źle przewodzący ciepło oraz dźwięk.

Dział ten obejmuje korek naturalny i korek aglomerowany we wszelkich postaciach (włączając artykuły z korka i korka aglomerowanego), innych niż te, które zostały wyłączone na końcu Not wyjaśniających do pozycji 4503.

 


 


4501-Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony.

4501 10-Korek naturalny, surowy lub wstępnie obriobiony

4501 90-Pozostały

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony. Korek surowy jest prezentowany w zakrzywionych płatach, jakie zdarto z drzewa korkowego. Do korka naturalnego wstępnie obrobionego zalicza się korek, który ma powierzchnie oskrobane lub w inaczej oczyszczone (np. przez zwęglenie powierzchni zewnętrznej), z zachowaniem popękanej warstwy zewnętrznej lub oczyszczony na krawędziach w celu usunięcia bezużytecznych fragmentów (korek przycięty). Korek poddany działaniu środków grzybobójczych lub spłaszczony poprzez dociskanie po namoczeniu we wrzącej wodzie lub parze jest również objęty niniejszą pozycją; pozycja ta nie obejmuje jednak korka, który został oczyszczony (pozbawiony kory właściwej) lub zgrubnie wyrównany (pozycja 4502).

(2)Odpady korka naturalnego lub korka aglomerowanego (tj. strużyny, odpady i skrawki) używane na ogół do wyrobu korka kruszonego, granulowanego lub sproszkowanego. Obejmuje odpady powstałe w trakcie toczenia itd. korka, w postaci „wełny korkowej”, która używana jest czasem jako materiał wyściełający lub wypełniający.

(3)Korek kruszony, granulowany lub mielony, wytwarzany z korka dziewiczego lub odpadów korka i używany głównie do wyrobu korka prasowanego, linoleum lub linkrusty. Korek granulowany używany jest również do izolacji cieplnej lub dźwiękowej, a także w pewnym zakresie do pakowania owoców. Korek kruszony, granulowany lub mielony pozostaje objęty tą pozycją, nawet jeśli jest barwiony, impregnowany, prażony lub rozciągany przez obróbkę cieplną; nie obejmuje jednak korka prasowanego (pozycja 4504).

 


 


4502-Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci prostokątnych (włączając kwadratowe) bloków, płyt, arkuszy lub pasów (włącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczek).

Niniejsza pozycja obejmuje płaty korka naturalnego:

(1)Z całym grzbietem (korą właściwą) spiłowanym lub w inny sposób usuniętym z powierzchni zewnętrznej (korek oczyszczony); lub

(2)Z powierzchniami zewnętrzną (okorowaną) i wewnętrzną (od strony drzewa) spiłowanymi lub w inny sposób ciętymi do mniej więcej równoległych (korek zgrubnie wyrównany).

Pozycja ta obejmuje również produkty, które zostały poddane dalszej obróbce do postaci prostokątnych (włączając kwadratowe) bloków, płyt, arkuszy lub pasków otrzymanych z korka objętego pozycją 4501, przez skrawanie obu powierzchni i przycinanie krawędzi do uzyskania kątów prostych. Takie produkty klasyfikowane są do tej pozycji, nawet jeśli składają się z warstw korka ułożonych jedna na drugą i razem sklejonych.

Bloki, płyty, arkusze i paski przycięte do kształtów, innych niż prostokątne (włączając kwadratowe) uważane są za artykuły z korka (pozycja 4503).

Arkusze korka usztywniane papierem lub materiałem włókienniczym, włącznie z paskami bardzo cienkiego korka w rolkach używanego do produkcji papierosów, objęte są tą pozycją. (Określenie „papier korkowy” czasem stosowane jest do bardzo cienkiego korka w arkuszach lub paskach, nawet nieusztywnionego papierem).

Pozycja ta obejmuje również półprodukty do wyrobu korków lub zatyczek, w postaci niezaokrąglonych kostek lub kwadratowych płatów, włącznie z tymi wyciętymi z płatów złożonych z dwu lub więcej warstw sklejonych razem. Jednak podobne produkty z zaokrąglonymi krawędziami wyłączone (pozycja 4503).

 


 


4503-Artykuły z korka naturalnego (+).

4503 10-Korki i zatyczki

4503 90-Pozostałe

Pozycja ta między innymi obejmuje:

(1)Korki i zatyczki wszelkich rodzajów, z korka naturalnego, włączając półprodukty z zaokrąglonymi krawędziami. Zatyczki z korka mogą czasem być złączone z kapslami z metalu, tworzyw sztucznych itd. Korki wlewowe, korki dozujące i pozostałe artykuły, w których zatyczka korkowa jest częścią uzupełniającą, są jednak klasyfikowane gdzie indziej, w zależności od rodzaju artykułu lub materiału nadającego produktowi zasadniczy charakter.

(2)Krążki, podkładki i płytki z korka naturalnego do wyłożenia korony korka i innych zamknięć butelek, słoików itd.; wyściółki lub powłoki z korka do wnętrza szyjek butelek.

(3)Bloki, płyty, arkusze i pasy z korka naturalnego, przycięte do kształtu inny niż prostokątny (włączając kwadratowy); koła ratunkowe, pływaki sieci rybackich, maty łazienkowe, podkładki pod nakrycia stołowe, podkładki pod maszyny do pisania lub pozostałe podkładki.

(4)Rękojeści różnego rodzaju (rękojeści noży itd.), uszczelki i przekładki (inne niż te w różnorodnych zestawach objętych pozycją 8484).

Jednakże pozycja ta nie obejmuje następujących wyrobów:

(a)Obuwia i jego części, włączając wyjmowane wkładki, objętych działem 64.

(b)Nakryć głowy i ich części objętych działem 65.

(c)Koron korków o podstawie metalowej wyłożonej płatami z korka (pozycja 8309).

(d)Przybitek do nabojów korkowych (pozycja 9306).

(e)Zabawek, gier i artykułów sportowych, włączając spławiki wędkarskie, oraz ich części (dział 95).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 4503 10

Korki i zatyczki objęte podpozycją 4503 10 są kawałkami korka naturalnego ukształtowane do postaci regularnych cylindrów lub stożków o bokach ściętych lub prostokątnych graniastosłupów o zaokrąglonych bocznych krawędziach. Mogą być one barwione, polerowane, parafinowane, dziurkowane, znakowane przez wypalanie lub barwienie. Niektóre zatyczki z litego korka mają szerszą główkę i są na szczycie pokryte metalem, tworzywami sztucznymi itd. Korki lub zatyczki stosuje się jako zamknięcia pojemników. Wydrążone zatyczki (lub korki osłonowe) stosowane są jako okrycia, na przykład szklanych zatyczek do butelek ze szkła lub materiału ceramicznego.

Podpozycja ta obejmuje również rozpoznawalne półwyroby do wyrobu korków i zatyczek, pod warunkiem że mają zaokrąglone krawędzie.

Podpozycja ta nie obejmuje cienkich krążków korkowych stosowanych jako uszczelki w koronach korków (podpozycja 4503 90).

 


 


4504-Korek aglomerowany (z dodatkiem spoiwa lub bez) i artykuły z korka aglomerowanego.

4504 10-Bloki, płyty, arkusze i pasy; płytki o dowolnym kształcie; lite cylindry, włącznie z krążkami

4504 90-Pozostałe

Korek aglomerowany jest wytwarzany przez aglomerowanie korka kruszonego, granulowanego lub mielonego, na ogół pod działaniem temperatury i ciśnienia albo:

(1)Z dodatkiem spoiwa (np. kauczuku niewulkanizowanego, kleju, tworzyw sztucznych, smoły, żelatyny) lub

(2)Bez dodawania spoiwa w temperaturze około 300°C. W takim wypadku rolę spoiwa spełnia naturalny klej zawarty w korku.

Korek aglomerowany objęty tą pozycją może być impregnowany (np. olejem) lub wzmocniony podkładem z papieru lub tkaniny, pod warunkiem że nie posiada właściwości linoleum lub podobnych materiałów klasyfikowanych do pozycji 5904.

Korek aglomerowany zachowuje większość cech korka naturalnego, a w szczególności jest doskonałym materiałem do izolacji cieplnej lub dźwiękowej. Jednakże w wielu wypadkach dodatek substancji wiążących niezbędnych w procesie aglomerowania powoduje zmianę niektórych własności korka, w szczególności jego gęstości oraz wytrzymałości na rozciąganie lub zgniatanie. Ponadto korek aglomerowany, w przeciwieństwie do korka naturalnego, nadaje się do bezpośredniego kształtowania w dowolne rozmiary lub kształty.

Korek aglomerowany w przeważającej mierze stosowany jest do wyrobu takich samych wyrobów jak wymienione w pozycji 4503, lecz rzadko używany jest do wyrobu zatyczek, natomiast częściej od korka naturalnego stosowany jest do wyrobu krążków koron korków.

Korek aglomerowany głównie i w większym stopniu niż korek naturalny wykorzystywany jest w materiałach budowlanych, takich jak płyty, bloki i płytki oraz formy kształtowane (cylindry, skorupy itd.), do izolacji lub ochrony przewodów rurowych z gorącą wodą lub parą, do okładania rurociągów naftowych, na przykład w złączach kompensujących w przemyśle budowlanym oraz do wyrobu filtrów.

Odnośnie artykułów, które są wyłączone z tej pozycji, patrz Noty wyjaśniające do pozycji 4503.

 

__________