UWAGI OGÓLNE

Dział niniejszy obejmuje drewno nieobrobione, półobrobione wyroby z drewna, ogólnie artykuły z drewna.

Produkty te mogą być z grubsza podzielone następującą:

(1)Drewno surowe (jak wyrąbane, rozszczepione, zgrubnie obrobione, okorowane itd.) oraz drewno opałowe, odpady i ścinki drewniane, trociny, drewno w postaci wiórów lub kawałków; obręcze drewniane, pale, słupy, kołki, żerdzie itd.; węgiel drzewny; wełna drzewna i mączka drzewna; podkłady kolejowe lub tramwajowe (zasadniczo pozycje od 4401 do 4406). Jednakże dział ten nie obejmuje drewna w postaci wiórów, strużyn, zmielonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie w przemysłach perfumeryjnym, farmaceutycznym lub do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów (pozycja 1211) oraz drewna w postaci wiórów, strużyn, zmielonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego przede wszystkim do barwienia lub w garbarstwie (pozycja 1404).

(2)Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane, łuszczone, strugane, szlifowane, łączone stykowo, np. z połączeniem miniwczepowym (tzn. w celu uzyskania większej długości drewna, łączone poprzez sklejanie końcami krótszych kawałków drewna, gdzie złącza przypominają przeplecione palce) oraz drewno kształtowane w sposób ciągły (pozycje od 4407 do 4409).

(3)Płyty wiórowe i podobne płyty, płyty pilśniowe, drewno warstwowe i drewno utwardzone (pozycje od 4410 do 4413).

(4)Artykuły z drewna (z wyjątkiem niektórych rodzajów wyszczególnionych w uwadze 1 do niniejszego działu, o których razem z innymi mowa w Notach wyjaśniających do poszczególnych pozycji niżej) (pozycje od 4414 do 4421).

Za generalną regułę przyjmuje się traktowanie płyt budowlanych z warstw drewna i tworzyw sztucznych za te klasyfikowane do tego działu. Klasyfikacja tych płyt zależy od ich zewnętrznej powierzchni lub powierzchni, które nadają im zasadniczy charakter, biorąc pod uwagę ich przewidywane zastosowanie. Tak więc, na przykład płytę budowlaną wykorzystywaną jako element konstrukcyjny pokrycia dachu, ścian lub podłogi i złożoną z zewnętrznej warstwy płyty wiórowej oraz warstwy materiału izolacyjnego z tworzyw sztucznych, klasyfikowana jest do pozycji 4410, niezależnie od grubości warstwy tworzyw sztucznych, ponieważ to sztywna, trwała część drewniana pozwala zastosować taką płytę jako element konstrukcyjny, natomiast tworzywa sztuczne spełnia pomocniczą funkcję izolacyjną. Natomiast płyta, w której podłoże drewniane stanowi jedynie nośnik dla zewnętrznej powierzchni z tworzyw sztucznych, w większości wypadków klasyfikowana jest do działu 39.

Artykuły z drewna występujące w postaci niezłożonej lub rozłożonej klasyfikowane są tak, jak odpowiadające im artykuły kompletne, pod warunkiem że ich części przedstawiane są razem. Podobnie dodatki lub części ze szkła, marmuru, metalu lub innego materiału przedstawiane razem z artykułami drewnianymi, do których należą, klasyfikowane są z takimi artykułami bez względu na to, czy są do nich przytwierdzone, czy nie.

Pozycje od 4414 do 4421, które obejmują wyprodukowane artykuły z drewna, stosuje się do takich artykułów, które wykonano ze zwykłego drewna lub z płyty wiórowej, lub podobnej płyty, płyty pilśniowej, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (patrz uwaga 3 do niniejszego działu).

Generalnie mówiąc, na klasyfikację drewna, w całej nomenklaturze, nie ma wpływu zastosowanie obróbki niezbędnej do jego zabezpieczenia, takiej jak suszenie, powierzchniowe zwęglanie, gruntowanie i szpachlowanie, impregnowanie kreozotem albo innymi środkami zabezpieczającymi drewno (np. smołą węglową, pentachlorofenolem (ISO), arsenianem miedzi z dodatkiem związków chromu lub arsenianem amonu-miedzi); nie ma na nią również wpływu malowanie, bejcowanie lub pokostowanie. Jednakże te zasady ogólne nie mają zastosowania w wypadkach określonych w podpozycjach pozycji 4403 i 4406, gdzie odrębnie zaklasyfikowano określone kategorie drewna malowanego, barwionego lub poddanego obróbce konserwującej.

Niektórych materiałów o charakterze drewna, np. bambusa i łoziny, używa się głównie do wyrobu artykułów koszykarskich. W postaci nieprzetworzonej materiały takie są klasyfikowane do pozycji 1401, a w postaci wyrobów koszykarskich do działu 46. Jednak produkty takie jak bambus w postaci wiórów i kawałków (używane do wyrobu płyty wiórowej, płyty pilśniowej lub masy celulozowej) oraz artykuły z bambusa lub innych materiałów o charakterze drewna, inne niż wyroby koszykarskie, meble lub inne artykuły wyszczególnione w innych działach, są klasyfikowane do niniejszego działu razem z odpowiednimi wyrobami lub artykułami z prawdziwego drewna, chyba że z kontekstu wynika inaczej (np. w przypadku pozycji 4410 i 4411) (patrz uwaga 6 do tego działu).

°°°

Nota do podpozycji

Nazwy niektórych drzew tropikalnych

Do celów uwagi do podpozycji 2. do niniejszego działu i odpowiednich podpozycji w ramach pozycji 4403, 4407, 4408 , 4409 i 4412, nazwy drzew tropikalnych podane są zgodnie z nazwami przewodnimi zalecanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Techniczne do spraw Drewna Tropikalnego (l’Association technique internationale des bois tropicaux) (ATIBT), French Agricultural Research Centre for International Development) (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) (CIRAD) i International Tropical Timber Organization (ITTO) [Francuski Ośrodek Badań Rolnych na rzecz Międzynarodowego Rozwoju) (Centrum Międzynarodowej Współpracy w badaniu w rolnictwie na rzecz Rozwoju) (CIRAD) i Międzynarodowej Organizacji Drewna Tropikalnego (ITTO)]. Nazwa przewodnia oparta jest na nazwie przyjętej w głównym kraju produkcji lub konsumpcji.

Odpowiednie nazwy przewodnie - razem z właściwymi nazwami naukowymi i nazwami miejscowymi przedstawione są w załączniku do Not wyjaśniających do tego działu.

 


 


4401-Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, odpady i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne postacie.

-Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach:

4401 11- -Z drzew iglastych

4401 12- -Z drzew innych niż iglaste

-Drewno w postaci wiórów lub kawałków:

4401 21- -Z drzew iglastych

4401 22- -Z drzew innych niż iglaste

-Trociny oraz drewno odpadowe i ścinki drewniane, aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie:

4401 31- -Granulki drzewne

4401 39- -Pozostałe

4401 40-Trociny oraz drewno odpadowe i ścinki drewniane, aglomerowane

Pozycja ta obejmuje:

(A)Drewno opałowe, które na ogół jest w postaci:

(1)Krótkich kawałków kloców, zazwyczaj z korą.

(2)Rozłupanych kłód lub szczap.

(3)Gałęzi, wiązek chrustu, pędów winorośli, pniaków i korzeni drzew.

(B)Drewno w postaci wiórów lub kawałków, tzn. drewno mechanicznie rozdrobnione na niewielkie wióry (płaskie, sztywne i w przybliżeniu kwadratowe) lub kawałki (cienkie i giętkie) stosowane do wyrobu masy celulozowej przy użyciu środków mechanicznych, środków chemicznych lub zarazem środków mechanicznych i chemicznych, lub do wyrobu płyty pilśniowej lub płyty wiórowej. Na mocy uwagi 6. do tego działu, pozycja ta obejmuje również podobne produkty otrzymywane, na przykład z bambusa.

Papierówka występująca w postaci okrąglaków lub rozłupanych ćwiartek jest wyłączona (pozycja 4403)

(C)Trociny, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, gałki lub podobne postaci.

(D)Odpady drewniane i ścinki nienadające się na tarcicę. Materiały te wykorzystywane są w szczególności na masę celulozową (wyrób papieru) i do wyrobu płyty wiórowej i płyty pilśniowej oraz jako opał. Zaliczają się do nich odpady z tartaków lub odpady produkcyjne; połamane deski; stare skrzynie, nieużyteczne jako takie; kora i strużyny (nawet aglomerowane w kłody, brykiety, gałki lub podobne postaci); pozostałe odpady i ścinki stolarskie; zużyte drewno farbiarskie i drewno lub kora garbarska. Pozycja ta obejmuje również odpady i ścinki drewniane posegregowane z odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych, i nienadające się do wykorzystania jako tarcica. Jednakże artykuły z drewna tak posegregowane i nadające się do ponownego użycia jako takie (np. belki, deski, drzwi), klasyfikowane są do swoich odpowiednich pozycjach.

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Drewna i odpadów drewnianych pokrytych żywicą lub w inny sposób przerobionych na pochodnie (pozycja 3606).

(b)Kłód w rodzaju stosowanych do rozcierania na masę celulozową lub do wyrobu drewnianych zapałek (pozycja 4403); tego rodzaju kłody, w przeciwieństwie do opałowych, są starannie sortowane, mogą być okorowane lub złuszczone i na ogół nie są połamane, rozłupane, pokrzywione, sękate lub rozwidlone.

(c)Drewna w postaci wiórów, w rodzaju stosowanych do wyplatania lub wyrobu sit, pudełek itd. oraz drewna w postaci strużyn używanego przy wyrobie octu lub do klarowania płynów (pozycja 4404).

(d)Wełny drzewnej i mączki drzewnej (pozycja 4405).


 


4402-Węgiel drzewny (włączając węgiel drzewny z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany.

4402 10-Z bambusa

4402 90-Pozostały

Węgiel drzewny otrzymywany jest w procesie zwęglania drewna bez dostępu powietrza. Klasyfikowany jest do niniejszej pozycji w postaci bloków, pałeczek lub w postaci granulek lub proszku, lub aglomerowany smołą lub inną substancją w brykiety, tabletki, kulki itd.

Węgiel drzewny, w przeciwieństwie do węgla pochodzenia zwierzęcego lub mineralnego, jest lżejszy od wody i po przełamaniu ujawnia słoje drewna.

Podobne produkty otrzymywane przez zwęglanie łupin orzechów kokosowych lub innych, również objęte są niniejszą pozycją.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Węgla drzewnego pakowanego do postaci medykamentu, jak to zdefiniowano w dziale 30.

(b)Węgla drzewnego zmieszanego ze środkiem perfumeryjnym, pakowanego w tabletki lub w do innej postaci (pozycja 3307).

(c)Węgla aktywowanego (pozycja 3802).

(d)Węgli rysunkowych (ołówków węglowych) (pozycja 9609).

 


 


4403-Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (+).

-Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi:

4403 11- -Z drzew iglastych

4403 12- -Z drzew innych niż iglaste

-Pozostałe, z drzew iglastych:

4403 21-Z sosny (Pinus spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

4403 22-Z sosny (Pinus spp.), pozostałe

4403 23-Z jodły (Abies spp.) i świerku (picea spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

4403 24-Z jodły (Abies spp.) i świerku (picea spp.), pozostałe

4403 25-Pozostałe, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

4403 26-Pozostałe

-Pozostałe, z drewna tropikalnego:

4403 41- -Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau

4403 49- -Pozostałe

-Pozostałe:

4403 91- -Z dębu (Quercus spp.)

4403 93- -Z buka (Fagus spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

4403 94- -Z buka (Fagus spp.), pozostałe

4403 95- -Z brzozy (Betula spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

4403 96- -Z brzozy (Betula spp.), pozostałe

4403 97- -Z topoli i osiki (Populus spp.)

4403 98- -Z eukaliptusa (Eucalyptus spp.)

4403 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje drewno w naturalnym stanie po ścięciu, zazwyczaj z obciętymi gałęziami oraz takie drewno, które odarto z kory właściwej lub odarto zarówno z kory właściwej, jak i z łyka, lub z którego nierówności zostały usunięte jedynie z grubsza. Obejmuje również drewno, z którego usunięto zewnętrzne warstwy odpadowe złożone z ostatnich przyrostów (biel drewna), do transportu lub w celu zabezpieczenia przed gniciem.

Głównymi produktami klasyfikowanymi tutaj, pod warunkiem że odpowiadają wyżej określonym warunkom, to: drewno na tarcicę; słupy do linii telefonicznych, telegraficznych lub elektrycznych; niezaostrzone i nierozszczepione pale, tyczki, paliki, żerdzie i podpory; okrągłe stemple; kłody, nawet rozłupane ćwiartki, na masę celulozową; okrąglaki do wyrobu arkuszy forniru itd.; kłody do wyrobu zapałek drewnianych, wyrobów drewnianych itd.

Do tej pozycji należy również klasyfikować słupy do linii telegraficznych, telefonicznych lub elektrycznych, nawet jeśli zostały obciosane ośnikiem lub okorowane łuszczarką mechaniczną w celu uzyskania gładkiej powierzchni, gotowe do użycia. Słupy takie są często pomalowane, zabejcowane, pokostowane lub zaimpregnowane kreozotem lub innymi substancjami.

Pniaki i korzenie drzew ze specjalnych rodzajów drewna i niektóre narośla, takie jak stosowane do wyrobu fornirów lub fajek, również objęte są tą pozycją.

Pozycja ta obejmuje również zgrubnie obrobione drewno, które składa się z pni drzew lub odcinków pni drzew, których zaokrąglone powierzchnie zostały zredukowane do powierzchni płaskich za pomocą siekiery lub topora ciesielskiego, lub przez zgrubne piłowanie, aby uzyskać drewno o przekroju poprzecznym w przybliżeniu prostokątnym (włączając kwadratowy); Zgrubnie drewno obrobione do przekroju prostokątnego charakteryzuje się obecnością szorstkich obszarów lub śladów kory. Drewno w połowie obrobione do przekroju prostokątnego, które jest drewnem przygotowanym w powyższy sposób tylko na dwóch przeciwległych powierzchniach, jest również klasyfikowane tutaj. Drewno jest przygotowywane w tych postaciach do tartaków lub może być użyte, np. jako takie na belki dachowe.

Niektóre rodzaje drewna (np. teak) są rozłupywane przy użyciu klinów lub ociosywane na belki wzdłuż przebiegu słojów; takie belki są również objęte tą pozycją.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Drewna zgrubnie obrobionego nadającego się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub podobnych (pozycja 4404).

(b)Drewna ciętego do postaci podkładów kolejowych lub tramwajowych (pozycja 4406).

(c)Drewna ciętego do postaci desek, belek itp. (pozycja 4407 lub 4418).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 4403 11 i4403 12

Podpozycje 4403 10 i 4403 12 obejmują produkty, które zostały pomalowane, zabejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami zabezpieczającymi, takimi jak smoła węglowa, pentachlorofenol (ISO), arsenian miedzi z dodatkiem związków chromu lub arsenian miedzi-amonu w celu długotrwałego zabezpieczenia.

Podpozycje te nie obejmują produktów zabezpieczonych różnymi substancjami jedynie na czas transportu lub składowania.

 


 


4404-Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne.

4404 10-Z drzew iglastych

4404 20-Z drzew innych niż iglaste

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Obręcz drewniana składa się z rozszczepionej żerdzi wierzby, leszczyny, brzozy itd., z korą lub zgrubnie okorowanej i używanej do wyrobu obręczy do beczek, płotków itd. Obręcz drewniana zwykle pakowana jest w wiązki lub zwoje.

Obręcze drewniane cięte i wrębione na końcach w celu połączenia po wpasowaniu w beczkę objęte są pozycją 4416.

(2)Żerdzie rozszczepione, składają się z pni lub gałęzi drzew podłużnie rozszczepione. Są one zwykle używane jako podpórki w ogrodnictwie i rolnictwie, do ogrodzenia lub w niektórych przypadkach jako listwy sufitowe lub podłogowe.

(3)Zaostrzone pale, paliki i kołki (włącznie ze słupkami ogrodzeniowymi), składają się z zaokrąglonych lub rozszczepionych żerdzi, zaostrzonych na końcach, nawet okorowanych lub impregnowanych środkiem konserwującym, ale nieprzetartych wzdłużnie.

(4)Drewniane tyczki, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, o długości i grubości wyraźnie dostosowanej do wyrobu lasek, batów, trzonków do kijów golfowych, parasoli, rękojeści narzędzi, mioteł itd. pałeczek farbiarskich i podobnych.

Podobne drewno strugane, toczone (na zwykłej tokarce lub tokarce o długim łożu), wygięte lub w inny sposób obrobione i przypominające rękojeści parasoli, laski, rękojeści narzędzi itd. klasyfikowane jest do pozycji obejmujących odpowiednie artykuły.

(5)             Wióry, to znaczy drewno skrawane, okorowane lub czasem przetarte na giętkie, wąskie, cienkie i równe taśmy drewniane, w rodzaju stosowanych do wyplatania i wyrobu sit, pudełek, łubianek, pudełek na tabletki, pudełek na zapałki itd. Obejmuje również podobne pasma z drewna do wyrobu drewienek do zapałek lub kołków do obuwia.

Pozycja ta obejmuje również strużyny drewniane, zazwyczaj bukowe lub leszczynowe, które przypominają skręcone wióry drewniane i są używane do produkcji octu lub do klarowania płynów; dają się one odróżnić od ścinków odpadowych objętych pozycją 4401, ponieważ są jednorodnej grubości, szerokości i długości i są równo zwinięte w rolki.

Oprawy szczotek lub drewniane kopyta lub prawidła do obuwia, klasyfikowane są do pozycji 4417.


 


4405-Wełna drzewna; mączka drzewna.

Wełna drzewna składa się z drobnych kawałków drewna, zwiniętych lub skręconych w splątaną masę. Kawałki te są regularnych rozmiarów i grubości oraz znacznej długości (czym różnią się od zwykłych strużyn drewnianych objętych pozycją 4401). Wytwarzane są z kłód (z drewna topoli, drzew iglastych itd.) przy użyciu specjalnej maszyny strugającej. Wełna drzewna zazwyczaj jest prezentowana w sprasowanych belach.

Wełna drzewna objęta jest tą pozycją, nawet jeśli jest barwiona, gumowana itd. lub ściśle zwinięta lub ułożona warstwami pomiędzy arkuszami papieru. Używana jest głównie do pakowania lub wypychania. Stosuje się ją również do wyrobu płyt aglomerowanych (np. niektórych płyt objętych pozycją 4410 lub 6808).

Mączka drzewna jest to proszek otrzymywany przez mielenie trocin, strużyn lub innych odpadów drzewnych lub przez przesiewanie trocin. Używana jest głównie jako materiał wypełniający w przemyśle tworzyw sztucznych, do wyrobu płyty wiórowej i linoleum. Mączkę drzewną można odróżnić od trocin objętych pozycją 4401 po mniejszych rozmiarach i większej regularności jej cząstek.

Podobna mączka z łupin orzechów kokosowych lub podobnych nie jest objęta pozycją (pozycja 1404).

 


 


4406-Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna (+)

-Nieimpregnowane:

4406 11-Z drzew iglastych

4406 12-Z drzew innych niż iglaste

-Pozostałe:

4406 91-Z drzew iglastych

4406 92-Z drzew innych niż iglaste

Pozycja ta obejmuje niestrugane drewno w kawałkach o mniej więcej prostokątnym przekroju poprzecznym, w rodzaju zwykle stosowanych jako podkład pod tory kolejowe lub tramwajowe. Obejmuje również podrozjezdnice, które są dłuższe niż podkłady, oraz mostownice, które są szersze, grubsze i zazwyczaj dłuższe niż podkłady.

Krawędzie tych wyrobów mogą być zgrubnie ścięte oraz mogą być zaopatrzone w otwory lub gniazda do przytwierdzania szyn lub siodełek szynowych. Czasem mogą być również wzmacniane na końcach klamrami, gwoździami, ryglami lub stalowymi listwami w celu ochrony przed rozszczepieniem.

Wyroby z tej pozycji mogą być powierzchniowo pokryte ochronnymi środkami owadobójczymi lub grzybobójczymi. W celu długotrwałego zabezpieczenia często są impregnowane kreozotem lub innymi substancjami.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje od 4406 11 do 4406 92

Do celów klasyfikacji do tych podpozycji wyrażenie „impregnowany” oznacza nasycony kreozotem lub innymi substancjami w celu długoterminowego zabezpieczenia. Nie odnosi się ono do podkładów pokrytych środkami grzybobójczymi lub owadobójczymi dla zabezpieczenia ich przed grzybami lub pasożytami jedynie podczas transportu lub składowania, które należy klasyfikować jako „nieimpregnowane”.


 


4407-Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm.

-Z drzew iglastych:

4407 11- -Z sosny (Pinus spp.)

4407 12- -Z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.)

4407 19- -Pozostałe

-Z drewna tropikalnego:

4407 21- -Mahogany (Swietenia spp.)

4407 22- -Virola, imbuia i balsa

4407 25- -Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau

4407 26- -Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan

4407 27- -Sapelli

4407 28- -Iroko

4407 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

4407 91- -Z dębu (Quercus spp.)

4407 92- -Z buka (Fagus spp.)

4407 93- -Z klonu (Acer spp.)

4407 94- -Z wiśni, czereśni (Prunus spp.)

4407 95- -Z jesionu (Fraxinus spp.)

4407 96- -Z brzozy (Betula spp.)

4407 97- -Z topoli i osiki (Populus spp.)

4407 99- -Pozostałe

Z kilkoma wyjątkami pozycja ta obejmuje wszelkie drewno i materiał drewniany, o dowolnej długości, ale o grubości przekraczającej 6 mm, przetarte lub strugane wzdłużnie zgodnie z ogólnym kierunkiem słoju lub skrawane warstwami lub obwodowo. Takie drewno i materiał drewniany obejmuje przetarte belki, bale, części składowe belki złożonej, płyty, listwy itd. oraz wyroby będące odpowiednikiem drewna lub materiału drewnianego, które otrzymuje się przy użyciu maszyn strugających, wykonane z bardzo dużą dokładnością w procesie, który daje powierzchnię lepszej jakości niż piłowanie i czyni zbędnym dalsze struganie. Obejmuje również arkusze drewna skrawanego lub okorowanego (cięcie obrotowe) oraz listwy i klepki na parkiet, inne niż te, które były kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końca lub powierzchni (pozycja 4409).

Należy zauważyć, że drewno objęte tą pozycją niekoniecznie musi być w kształcie prostokątnego (włącznie z kwadratowym) odcinka ani też jednolite na długości.

Wyroby objęte tą pozycją mogą być strugane (nawet jeśli kąt utworzony przez dowolne dwie strony uległ w procesie strugania nieznacznemu zaokrągleniu), szlifowane lub łączone stykowo, np. z połączeniem miniwczepowym (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tego działu).

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Drewna zgrubnie obrobionego, np. przez zgrubne przetarcie (pozycja 4403).

(b)Drewna w postaci wiórów i podobnych (pozycja 4404).

(c)Arkuszy forniru i arkuszy do produkcji sklejki (oraz innego drewna gdzie indziej niewymienionego ani niewłączonego) o grubości nieprzekraczającej 6 mm (pozycja 4408).

(d)Drewna kształtowanego w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końca lub powierzchni, objętego pozycją 4409.

(e)Klepek i płycin z drewna objętych pozycją 4412.

(f)Wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (pozycja 4418).


 


4408-Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm.

4408 10-Z drzew iglastych

-Z drewna tropikalnego:

4408 31- -Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau

4408 39- -Pozostałe

4408 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje drewno, które faktycznie będzie użyte na forniry lub do produkcji sklejki lub też do innych celów (do wyrobu skrzypiec, pudełek na cygara itd.), w arkuszach o grubości nieprzekraczającej 6 mm (z wyłączeniem wszelkich materiałów wzmacniających), otrzymane przez przetarcie, skrawanie warstwowe lub obwodowe (cięcie obrotowe), nawet wygładzane, barwione, pokrywane lub impregnowane, lub wzmocnione od spodu papierem lub materiałem włókienniczym, lub w ozdobnych arkuszach imitujących intarsje.

Drewna używane do produkcji sklejki zazwyczaj są cięte w procesie skrawania obwodowego, w którym kłoda, zazwyczaj poddawana działaniu pary lub moczeniu w gorącej wodzie, jest obracana wokół własnej osi, podczas gdy ostrze maszyny korującej ścina ciągły arkusz.

W procesie skrawania kłoda drewna, często wcześniej przygotowana parą lub przez moczenie w gorącej wodzie, jest cięta przez napierające ostrza poruszające się w płaszczyźnie pionowej lub poziomej, gdzie kłoda przesuwa się ku ostrzu lub odwrotnie po każdej operacji. Istnieje też odmiana tego procesu, w której kłoda jest przesuwana ku stacjonarnemu ostrzu. Tą metodą drewno jest cięte na bardzo cienkie arkusze.

Arkusze na forniry produkowane są również przez skrawanie bloków drewna warstwowego jako substytutu arkuszy forniru wytwarzanych metodą tradycyjną.

Arkusze objęte tą pozycją mogą być łączone (tzn. zbijane, klejane, zszywane krawędziami w celu uzyskania większych arkuszy do produkcji sklejki i podobnego drewna warstwowego). Dodatkowo mogą one być strugane, szlifowane lub łączone stykowo, np. z połączeniem miniwczepowym (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tego działu). Ponadto, pokrycie arkusza do produkcji sklejki papierem, tworzywami sztucznymi lub drewnem dla wzmocnienia miejsca ubytku (np. otworu po sęku) nie ma wpływu na klasyfikowanie takiego arkusza do niniejszej pozycji.

Arkusze na fornir z wysokiej jakości słojowatych rodzajów drewna, używane w stolarstwie artystycznym, zazwyczaj wytwarzane są przez przetarcie lub skrawanie.

Pozycja ta obejmuje również niewielkie odcinki materiału o przekroju w przybliżeniu kwadratowym i grubości około 3 mm, wykorzystywane przy wyrobie sztucznych ogni, pudełek, zabawek, modeli itd.

Z pozycja ta nie obejmuje drewna skrawanego lub okorowanego w wąskich taśmach, w rodzaju stosowanych do wyplatania lub do wyrobu koszyków, pudełek na tabletki itd. (pozycja 4404).

 


 


4409-Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo.

4409 10-Z drzew iglastych

-Z drzew innych niż iglaste:

4409 21- -Z bambusa

4409 22- -Z drewna tropikalnego

4409 29- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje materiał drzewny, w szczególności w postaci płyt itd., który po przetarciu lub okantowaniu był kształtowany w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końca lub powierzchni, lub w celu ułatwienia późniejszego montowania, lub w celu uzyskania kształtek lub profilów opisanych w punkcie (4) niżej, nawet, strugany, szlifowany lub łączony stykowo, np. z połączeniem miniwczepowym (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu). Drewno kształtowane w sposób ciągły obejmuje oba produkty o jednorodnym przekroju poprzecznym na całej długości lub szerokości oraz produkty o powtarzającym się wzorze ukształtowania.

Drewno z wypustem i rowkiem składa się z płyt, których jedna krawędź lub koniec jest rowkowana, a druga kryżowana (z wypustem), przy czym podczas łączenia boków dwóch płyt ze sobą wypust jednej wchodzi w rowek drugiej.

Płyty z wręgiem to takie, w których jedna lub więcej krawędzi lub końców zostało przycięte, by uformować stopień.

Płyty ze ściętymi krawędziami to takie, w których jeden lub więcej narożników zostało ściętych pod kątem do płaszczyzny i krawędzi lub końca.

Inne powszechnie spotykane postacie budulca objętego tą pozycją włączają:

(1)Płyty z zaokrąglonymi krawędziami lub końcami.

(2)Drewno ze złączem w jaskółczy ogon (tj. drewno z wypustem i rowkiem o ściętych krawędziach lub końcach), włączając drewno z centralnym złączem w kształcie litery V (tj. z korytem w kształcie litery V pośrodku deski, i zazwyczaj także z wypustem i rowkiem, a czasem ze ściętymi krawędziami lub końcami).

(3)Drewno z zawijanymi obrzeżami (tj. drewno z wypustem i rowkiem z prostym wałkiem pomiędzy krawędzią lub końcem a wypustem), włączając drewno z centralnie zawiniętym obrzeżem (tj. drewno z wypustem i rowkiem z prostym wałkiem wzdłuż środka powierzchni).

(4)Drewno profilowane (znane również jako profile lub kształtki), tj. listwy drewna kształtowane w profile (mechanicznie lub ręcznie), takie jakie używane są do wyrobu ram obrazów, ozdób ściennych, mebli, drzwi i innej ciesielki lub stolarki.

(5)Drewno okrągłe, takie jak drewna strugane, które są bardzo cienkimi prętami o okrągłym przekroju, w rodzaju stosowanych do wyrobu pewnych rodzajów drewienek do zapałek, kołków do obuwia, niektórych rodzajów drewnianych rolet przeciwsłonecznych z listewek drewnianych, wykałaczek, sit do wyrobu serów itd. Do tej pozycji klasyfikuje się również okrągłe drewniane pręty lub żerdzie o stałym przekroju poprzecznym, na ogół o średnicy od 2 do 75 mm i długości od 45 do 250 cm, w rodzaju stosowanych, np. do złączenia części mebli drewnianych.

Pozycja ta obejmuje również klepki i listwy parkietowe składające się z wąskich desek z płyt, pod warunkiem że były kształtowane w sposób ciągły, np. opatrzone wypustami i rowkami. Jeżeli nie zostały poddane dalszej obróbce poza struganiem, szlifowaniem lub łączeniem stykowym, np. połączeniem miniwczepowym, należy je klasyfikować do pozycji 4407.

Z niniejszej pozycji wyłączone również listwy ze sklejki i drewna fornirowanego do parkietów (pozycja 4412).

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Desek struganych lub inaczej obrobionych, prezentowanych w zestawach jako deski skrzyniowe (pozycja 4415).

(b)Drewna połączonego na czopy lub wpusty, w jaskółczy ogon lub podobnie obrobionego na końcach oraz drewnianych wyrobów stolarskich lub ciesielskich łączonych w płyty, przeznaczonych dla budownictwa (np. złożonych paneli podłogowych, włączając parkietowe panele podłogowe, wykonanych z bloków, klepek i płycin itd., nawet na podłożu jednej lub więcej warstw drewna) (pozycja 4418).

(c)Płyt złożonych z listew ze zgrubnie przetartego drewna, sklejonych dla ułatwienia transportu lub dalszej obróbki (pozycja 4421).

(d)Profilowanego drewna tworzonego przez nakładanie profilowanych kawałków na inne kawałki drewna profilowanego lub nieprofilowanego (pozycja 4418 lub 4421).

(e)Drewna, które zostało obrobione powierzchniowo, poza struganiem i szlifowaniem, w sposób inny niż malowanie, bejcowanie lub pokostowanie (np. fornirowanie, polerowanie, brązowienie lub pokrycie folią metalową) (na ogół pozycja 4421).

(f)Pasów drewnianych w rodzaju wyraźnie identyfikowanych jako wchodzących w skład mebli, takich jak pasy z karbem na szafki i półki biblioteczne itd. (pozycja 9403).


 


4410-Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi.

-Z drewna:

4410 11- -Płyta wiórowa

4410 12- -Płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand bard” OSB)

4410 19- -Pozostała

4410 90-Pozostała

Płyta wiórowa jest płaskim wyrobem wytwarzanym w różnych długościach, szerokościach i grubościach przez prasowanie lub wytłaczanie. Zazwyczaj wytwarzana jest z wiórów lub kawałków drewna otrzymywanych w procesie mechanicznego rozdrabniania okrąglaków lub odpadów drewnianych. Może być również produkowana z innych materiałów drewnopochodnych, takich jak wytłoczyny z trzciny cukrowej, bambus, słoma zbóż, łodygi lnu lub konopi. Płytę wiórową aglomeruje się normalnie dodając organiczną substancje wiążącą, zwykle żywicę termoutwardzalną, której zawartość zazwyczaj nie przekracza 15% masy płyty.

Wióry, cząstki lub inne fragmenty tworzące płyty wiórowe objęte tą pozycją można zwykle rozpoznać wzrokowo na krawędziach płyty. Jednakże w niektórych przypadkach konieczne są badania mikroskopowe dla odróżnienia tych kawałków i elementów od celulozowych włókien pochodzenia drzewnego, charakterystycznych dla płyt pilśniowych objętych pozycją 4411.

Pozycja ta obejmuje także:

(1)Płytę o wiórach zorientowanych, która jest wykonana z warstw cienkich płytek z drewna o długości, co najmniej dwa razy większej od szerokości. Płyty te są zmieszane ze spoiwami (zazwyczaj wodoodpornymi), takimi jak żywice izocyjanianowe lub fenolowe, przeplatane ze sobą i układane w warstwy tworzące grube maty, w których płytki w warstwach powierzchniowych są na ogół zorientowane wzdłużnie, a w warstwach wewnętrznych zazwyczaj zorientowane są poprzecznie lub układane przypadkowo w celu nadania płycie lepszych właściwości elastycznych i mechanicznych. Mata poddawana jest działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia, w wyniku których powstaje lita, jednorodna i sztywna płyta konstrukcyjna.

(2)Płytę płatkową, która jest wykonana z cienkich płytek drewnianych o długości dwukrotnie mniejszej niż szerokość. Płytki te są zmieszane ze spoiwami (zazwyczaj wodoodpornymi), takimi jak żywice izocyjanianowe lub fenolowe, przeplatane ze sobą i układane przypadkowo, tworząc grubą matę. Mata poddawana jest działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia, w wyniku których powstaje lita, jednorodna płyta konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości i odporności na wodę.

Płyty wiórowe objęte tą pozycją zazwyczaj są szlifowane. Ponadto mogą być impregnowane jedną lub wieloma substancjami, które nie odgrywają roli przy aglomeracji składających się na nie materiałów, ale nadają im dodatkowe własności, np. wodoodporność, odporność na gnicie, na pasożytujące owady, na ogień lub rozprzestrzenianie się płomienia, na czynniki chemiczne lub elektryczne, a także zwiększają jej twardość. W ostatnim przypadku substancje impregnujące istotnie zwiększają masę płyty.

Płyty wiórowe wytłaczane mogą mieć otwory biegnące wewnętrznie od krawędzi do krawędzi.

Niniejsza pozycja obejmuje również płyty warstwowe złożone z:

(1)płyty wiórowej pokrytej jedno- lub obustronnie płytą pilśniową;

(2)wielu płyt wiórowych, nawet pokrytych jedno- lub obustronnie płytą pilśniową;

(3)wielu płyt wiórowych i wielu płyt pilśniowych połączonych w dowolnym układzie.

Wyroby objęte tą pozycją są tutaj klasyfikowane, nawet jeśli zostały obrobione do postaci towarów wymienionych w pozycji 4409, wygięte, fałdowane, dziurkowane, cięte lub formowanych do kształtu innego niż kwadrat lub prostokąt, oraz nawet obrobione na powierzchni, na ich krawędzi lub końcu, lub powleczone albo pokryte (np. materiałem włókienniczym, tworzywami sztucznymi, farbą, papierem lub metalem), lub poddane jakiejkolwiek innej operacji, pod warunkiem że operacje te nie nadały takim produktom zasadniczego charakteru artykułów objętych pozostałymi pozycjami.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Płyt lub listew z tworzyw sztucznych zawierających mączkę drzewną jako wypełniacza (dział 39).

(b)Fornirowanych płyt wiórowych i podobnych płyt (na przykład płyt o wiórach zorientowanych „oriente strand bard” oraz płyt o średniodużych wiórach „waferboard”), nawet z otworami biegnącymi wewnętrznie od końca do końca (pozycja 4412).

(c)Komórkowych płyt drewnianych, których obie powierzchnie tworzą płyty wiórowe (pozycja 4418).

(d)Płyt z materiałów drewnopochodnych aglomerowanych cementem, gipsem lub innymi mineralnymi substancjami wiążącymi (pozycja 6808).

Pozycja ta nie obejmuje również wyrobów posiadających własności artykułów lub ich części wyszczególnionych gdzie indziej, nawet jeśli wytworzono je bezpośrednio przez prasowanie, wytłaczanie, formowanie lub inną obróbkę.

 


 


4411-Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych.

-Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF):

4411 12- -O grubości nieprzekraczającej 5 mm

4411 13- -O grubości przekraczającej 5 mm, ale nieprzekraczającej 9 mm

4411 14- -O grubości przekraczającej 9 mm

-Pozostała:

4411 92- -O gęstości przekraczającej 0,8 g/cm3

4411 93- -O gęstości przekraczającej 0,5 g/cm3, ale nieprzekraczającej 0,8 g/cm3

4411 94- -O gęstości nieprzekraczającej 0,5 g/cm3

Płyta pilśniowa najczęściej wytwarzana jest z wiórów drewnianych rozwłóknianych mechanicznie lub działaniem pary, lub z innych materiałów drewnopochodnych (uzyskiwanych np. z wytłoczyn z trzciny cukrowej lub z bambusa). Włókna tworzące płytę pilśniową są rozpoznawalne w badaniu mikroskopowym. Połączone są w płytę przez spilśnianie, a także dzięki ich własnościom przyczepnym, które im nadaje zawarta w nich lignina. W celu aglomeracji włókien mogą być użyte dodatkowo żywice lub inne wiążące substancje organiczne. W trakcie lub po zakończeniu procesu produkcji płyty pilśniowej mogą być również do niej dodane substancje impregnujące i inne w celu nadania jej dodatkowych własności, np. wodoodporności, odporności na gnicie, na pasożytujące owady, na ogień i rozprzestrzenianie się płomienia. Płyta pilśniowa może składać się z pojedynczego arkusza lub kilku spojonych arkuszy.

Rodzaje płyty pilśniowej objętej tą pozycją można rozróżnić w zależności od procesu ich produkcji i obejmują one:

(A) Płyta pilśniowa otrzymana w „suchym procesie produkcyjnym”

Ta grupa w szczególności obejmuje płytę pilśniową średniej gęstości (MDF), wytwarzaną w procesie, w trakcie którego do wysuszonych włókien drzewnych dodawane są specjalne żywice termoutwardzalne wspomagające proces spajania w trakcie prasowania. Ich gęstość na ogół waha się w granicach od 0,45 g/cm3 do 1 g/cm3. W stanie nieobrobionym płyta taka ma dwie gładkie powierzchnie. Posiada wiele zastosowań przy produkcji mebli, dekoracji wnętrz i w budownictwie.

Płyta pilśniowa średniej gęstości, o gęstości przekraczającej 0,8 g/cm³ czasami w handlu określana jest również jako „płyty pilśniowe wysokiej gęstości (HDF).

(B) Płyta pilśniowa otrzymana w „mokrym procesie produkcyjnym

Grupa ta obejmuje następujące rodzaje płyty pilśniowej:

(1)Płyta pilśniowa twarda, wytwarzana w mokrym procesie produkcji, w czasie którego zawiesina wodna włókien drzewnych podlega sprasowaniu w matę na metalowej kracie (sicie) pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperatury. W stanie nieobrobionym ten rodzaj płyty pilśniowej ma jedną powierzchnię gładką i jedną chropowatą, z odciśniętym wzorem sita (kraty). Jednakże może ona mieć niekiedy dwie gładkie powierzchnie, uzyskane poprzez specjalną obróbkę powierzchni lub drogą specjalnego procesu produkcyjnego. Na ogół posiada ona gęstość przekraczającą 0,8 g/cm3. Płyta pilśniowa stosowana jest głównie do produkcji mebli, w przemyśle motoryzacyjnym, do produkcji obić drzwi oraz do pakowania, zwłaszcza do pakowania owoców i warzyw.

(2)Płyta pilśniowa średniotwarda, wytwarzana w sposób podobny, jak płyta twarda, ale pod obniżonym ciśnieniem. Na ogół o gęstości przekraczającej 0,35 g/cm3, ale nieprzekraczającej 0,8 g/cm3. Stosowana jest głównie do produkcji mebli oraz budowy ścian wewnętrznych lub zewnętrznych.

(3)Płyta pilśniowa miękka. Taka płyta pilśniowa nie jest prasowana, jak innego rodzaju płyta pilśniowa otrzymana w „mokrym procesie produkcyjnym”. Na ogół o gęstości 0,35 g/cm3 lub mniejszej. Płyty te stosowane są głównie w budownictwie do izolacji termicznej lub akustycznej. Specjalne odmiany płyt izolacyjnych stosowane są jako materiały izolacyjne (obicia) lub materiał do deskowania dachów.

Wyroby są objęte tą pozycją nawet, jeśli zostały obrobione do kształtu przewidzianego dla towarów objętych pozycją 4409, wygięte, pofałdowane, podziurkowane, przycięte lub uformowane w kształty inne niż kwadrat lub prostokąt, oraz nawet obrobione na powierzchni, krawędzi lub końcu, lub powleczone albo pokryte (np. materiałem włókienniczym, tworzywami sztucznymi, farbą, papierem lub metalem), lub poddane dowolnej innej operacji, pod warunkiem że operacje te nie nadały takim produktom zasadniczego charakteru artykułów objętych innymi pozycjami.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Płyty wiórowej, nawet połączonej z jedną lub wieloma płytami pilśniowymi (pozycja 4410).

(b)Drewna warstwowego o rdzeniu z płyty pilśniowej (pozycja 4412).

(c)Komórkowych płyt drewnianych obustronnie pokrytych płytą pilśniową (pozycja 4418).

(d)Tektury takiej jak tektura wielowarstwowa, „presspan”, tektury ze słomy, które można na ogół odróżnić od płyty pilśniowej po ich warstwowej strukturze widocznej po przecięciu (dział 48).

(e)Płyt pilśniowych wyraźnie stanowiących części mebli (na ogół dział 94).

 


 


4412-Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe (+).

4412 10-Z bambusa

-Pozostała sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna (innego niż bambus), grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm:

4412 31- -Co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna tropikalnego

4412 33- -Pozostała, co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew innych niż iglaste, z następujących gatunków: brzoza (Betula spp.), buk (Fagus spp.), dąb (Quercus spp.), eukaliptus (Eucalyptus spp.), jesion (Fraxinus spp.), kasztan (Castanea spp.), kasztanowiec (Aesculus spp.), klon (Acer spp.), lipa (Tilia spp.), olsza (Alnus spp.), orzech (Juglans spp.), orzesznik (Carya spp.), platan (Platanus spp.), robinia (Robinia spp.), topola i osika (Populus spp.), tulipanowiec (Liriodendron spp.), wiąz (Ulmus spp.) lub wiśnia, czereśnia (Prunus spp.)

4412 34- -Pozostałe, co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew innych niż iglaste niewymienionych w podpozycji 4412 33

4412 39- -Pozostała, z obiema warstwami zewnętrznymi z drewna drzew iglastych

-Pozostałe:

4412 94- -Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa

4412 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje:

(1)Sklejkę składającą się z trzech lub więcej arkuszy drewna sklejonych i sprasowanych jeden na drugim i głównie tak złożonych, że włókna jednej warstwy są ułożone pod kątem w stosunku do włókien warstwy poprzedniej; daje to płytom większą wytrzymałość i przez kompensację kurczenia zmniejsza jej odkształcenia. Każdy arkusz składowy nazywany jest „warstwą” i sklejka zwykle składa się z nieparzystej liczby warstw, przy czym środkowa warstwa nazywana jest „rdzeniem”.

(2)Płyty fornirowane, które są płytami składającymi się z cienkiego forniru z drewna przymocowanego do podłoża, zazwyczaj z drewna gorszej jakości, przez sklejanie pod naciskiem.

Drewniany fornir przymocowany do podłoża innego niż drewno (np. do płyt z tworzyw sztucznych) również jest klasyfikowany do tej pozycji, pod warunkiem że to fornir nadaje całości zasadniczy charakter.

(3)Podobne drewno warstwowe. Grupę tę można podzielić na dwie kategorie:

-          Płyty stolarskie, płyty warstwowe i płyty podłogowe, których rdzeń jest gruby i złożony z bloków, listew lub desek, z drewna sklejonego razem i pokryty zewnętrznymi warstwami. Płyty tego rodzaju są bardzo sztywne i mocne i mogą być używane bez obramowania lub podkładu.

-          Płyty, w których drewniany rdzeń został zastąpiony innymi materiałami, takimi jak warstwa lub warstwy płyty wiórowej, płyty pilśniowej, z drewna sklejonego odpadów drewna, azbestu lub korka.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje masywnych produktów, takich jak warstwowe belki i łuki (tak zwane produkty „glulam”) (na ogół pozycja 4418).

Wyroby objęte tą pozycją klasyfikowane są tutaj, nawet jeśli zostały obrobione do postaci przewidzianych dla towarów objętych pozycją 4409, gięte, pofałdowane, dziurkowane, cięte lub uformowane do kształtu innego niż kwadrat lub prostokąt oraz nawet obrobione na powierzchni, krawędzi lub końcu, lub powleczone lub pokryte (np. materiałem włókienniczym, tworzywami sztucznymi, farbą, papierem lub metalem), lub poddane dowolnej innej operacji, pod warunkiem że operacje te nie nadały takim produktom zasadniczego charakteru artykułów objętych innymi pozycjami.

Pozycja ta obejmuje również płyty sklejki, płyty fornirowane i płyty z podobnego drewna warstwowego, używane jako płyty podłogowe, spośród których pewne określane są jako „płyty parkietowe”. Płyty te mają fornir z drewna przymocowany do podłoża tak, aby mogły imitować połączone płyty podłogowe.

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Cienkich arkuszy drewnianych na forniry, otrzymanych przez krojenie laminatu drzewnego (pozycja 4408).

(b)Płyt z utwardzonego drewna warstwowego (pozycja 4413).

(c)Drewnianych płyt komórkowych oraz połączonych płyt podłogowych, włączając płyty parkietowe lub płytki, włączając te złożone z drewnianych deszczułek, klepek, płycin itp., połączonych na podłożu z jednej lub kilku warstw z drewna i znanych jako „wielowarstwowe” płyty parkietowe (pozycja 4418).

(d)Intarsji i mozaiki drewnianej (pozycja 4420).

(e)Płyt wyraźnie identyfikowanych jako części mebli (na ogół dział 94).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 4412 10, 4412 31, 4412 33 i 4412 34 i 4412 39

Sklejka pozostaje klasyfikowana do tych podpozycji, nawet jeśli została pokryta powierzchniowo lub inaczej obrobiona, jak to opisano w trzecim od końca akapicie Noty wyjaśniającej do pozycji 4412.


 


4413-Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych.

Drewno utwardzone objęte niniejszą pozycją zostało obrobione chemicznie lub fizycznie w celu zwiększenia jego gęstości lub twardości i poprawienia jego wytrzymałości mechanicznej lub odporności na działanie czynników chemicznych lub elektrycznych. Drewno takie może być lite lub składać się z kilku połączonych warstw, przy czym w tym ostatnim wypadku stosowana obróbka stanowi jedynie uzupełnienie obróbki niezbędnej do dobrego związania warstw.

Do wyrobu produktów objętych niniejszą pozycją stosuje się zasadniczo dwa procesy, impregnację i utwardzanie. Procesy te można stosować oddzielnie lub razem.

Podczas impregnacji drewno zostaje głęboko nasycone, zwykle termoutwardzalnymi tworzywami sztucznymi lub ciekłym metalem.

Impregnacja za pomocą termoutwardzalnych tworzyw sztucznych (np. aminożywicami lub żywicami fenolowymi) stosowana jest częściej do bardzo cienkich fornirów, stanowiących część drewna warstwowego, niż do drewna litego, ponieważ w takim wypadku łatwiejsze jest przenikanie impregnatu.

Drewno metalizowane otrzymuje się przez zanurzanie uprzednio ogrzanych kawałków litego drewna w kąpieli ze stopionego metalu (np. cyny, antymonu, ołowiu, bizmutu lub ich stopów) pod ciśnieniem w zamkniętym pojemniku. Gęstość drewna metalizowanego na ogół przekracza 3,5 g/cm3.

Utwardzanie prowadzi do ściśnięcia komórek drewna; można je przeprowadzić poprzez poprzeczne ściskanie silnymi prasami hydraulicznymi, pomiędzy walcami lub poprzez ściskanie z wszystkich stron w wysokiej temperaturze w autoklawie. Drewno utwardzone może osiągnąć gęstość do 1,4 g/cm3.

Impregnację i utwardzanie można przeprowadzać równocześnie poprzez sklejanie bardzo cienkich arkuszy drewna (zazwyczaj bukowego) termoutwardzalnymi tworzywami sztucznymi pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze tak, że w rezultacie drewno zostaje głęboko zaimpregnowane i ściśnięte, a jednocześnie związane.

Drewno utwardzone najczęściej stosuje się do wyrobu przekładni, czółenek, łożysk i innych części maszyn, śmigieł, izolatorów i pozostałych wyrobów elektrycznych, naczyń stosowanych w przemyśle chemicznym itd.

 


 


4414-Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane.

Pozycja ta obejmuje drewniane ramy wszystkich kształtów i rozmiarów, wycięte z jednego kawałka litego drewna lub wykonane z profilów lub kształtek. Ramy objęte tą pozycją mogą również mieć charakter intarsji lub mozaiki.

Artykuły objęte tą pozycją mogą być wykonane ze zwykłego drewna lub płyty wiórowej, lub podobnej płyty, płyty pilśniowej, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (patrz uwaga 3 do tego działu).

Ramy pozostają w tej pozycji, jeśli mają podkład, wzmocnienia i wprawione zwykłe płaskie szkło.

Reprodukcje i fotografie prezentowane w drewnianych ramach są również klasyfikowane do tej pozycji, jeśli zasadniczy charakter całości nadaje rama; w pozostałych wypadkach artykuły takie są klasyfikowane do pozycji 4911.

Pozycja ta nie obejmuje również oprawionych w ramy luster szklanych (pozycja 7009).

W wypadku oprawionych w ramy obrazów, rysunków, pasteli, kolaży i podobnych artykułów dekoracyjnych oraz oryginalnych grawiur, druków i litografii, to do określenia, czy artykuły oprawione w ramy powinny być klasyfikowane jako całość, czy ramy powinny zostać zaklasyfikowane oddzielnie, zobacz uwagę 5 do działu 97. oraz Noty wyjaśniające do pozycji 9701 i 9702.

 


 


4415-Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna.

4415 10-Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania; bębny do kabli

4415 20-Palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe; nadstawki do palet płaskich

Artykuły objęte tą pozycją mogą być wykonane ze zwykłego drewna lub płyty wiórowej, lub podobnej płyty, płyty pilśniowej, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (zobacz uwagę 3 do tego działu).

(I) SKRZYNIE, PUDŁA, KLATKI, BĘBNY I PODOBNE OPAKOWANIA

Ta część niniejszej pozycji obejmuje:

(1)             Skrzynie i pudła do pakowania, o pełnych ścianach, wiekach i dnach, zazwyczaj stosowane do ogólnego pakowania i transportu.

(2)Klatki, pudła na owoce lub warzywa, pojemniki na jaja i pozostałe pojemniki z bokami wykonanymi z listewek, otwarte u góry (włączając pojemniki w rodzaju stosowanych do transportu wyrobów ze szkła, wyrobów ceramicznych, maszyn itd.).

(3)Pudła zrobione z drewna skrawanego lub okorowanego (ale nie z drewna wyplatanego), w rodzaju stosowanych do pakowania sera, produktów farmaceutycznych itd.; pudełka na zapałki (włącznie z wyposażonymi w powierzchnią cierną) oraz stożkowate otwarte pojemniki do sprzedaży masła, owoców itd.

(4)Bębny i pojemniki w kształcie beczki, ale nie w rodzaju wytwarzanych przez bednarzy, takie jakie używane są do transportu barwników, chemikaliów itd.

Pojemniki te mogą występować bez wieka („otwarte” pojemniki, takie jak skrzynie, klatki itd.). Mogą być niezłożone lub częściowo złożone, pod warunkiem że drewno jest w zestawach obejmujących części niezbędne do złożenia kompletnego pojemnika lub pojemnika niekompletnego, ale wykazującego zasadnicze cechy kompletnego. Jeżeli drewno nie występuje w takich zestawach, należy je klasyfikować, w zależności od przypadku, jako drewno przetarte lub strugane, sklejkę itd.

Skrzynie itd. objęte tą pozycją mogą być zbite gwoździami lub łączone w jaskółczy ogon lub w inny sposób. Mogą być zmontowane przy użyciu zawiasów, uchwytów, skobli, stopek lub narożników, lub wyłożone metalem, papierem itd.

Używane skrzynie, klatki itd. zdatne do dalszego użytku klasyfikowane są do tej pozycji, natomiast niezdatne do dalszego użytku (poza celami opałowymi) nie są objęte niniejszą pozycją (pozycja 4401).

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Artykułów objętych pozycją 4202.

(b)Kaset, szkatułek i podobnych artykułów objętych pozycją 4420.

(c)Pojemników specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych do przewozu jednym lub wieloma sposobami transportu (pozycja 8609).

(II) BĘBNY DO KABLI

Bębny do kabli są to duże bębny, często o średnicy przekraczającej 1 m, używane do przechowywania i transportu kabli elektrycznych, kabli telefonicznych i podobnych kabli. Są one tak skonstruowane, by można było je obracać i rozwijać kabel podczas układania.

(III) PALETY, PALETY SKRZYNIOWE I POZOSTAŁE PLATFORMY ZAŁADUNKOWE

Platformy załadunkowe są to platformy przeznaczone do zestawiania pewnej ilości towarów w jednostki ładunkowe w celu ich przenoszenia, transportu i przechowywania przy użyciu środków mechanicznych.

Paleta jest platformą załadunkową złożoną z dwóch pokładów oddzielonych belkami wspornikowymi lub z jednego pokładu wspartego na nóżkach, przeznaczoną zasadniczo do przenoszenia za pomocą wózka widłowego lub wózka paletowego. Palety skrzyniowe posiadają nadbudowę złożoną z przynajmniej trzech stałych, zdejmowanych lub uchylnych ścian pionowych i przeznaczone są do ustawiania w stosy z paletą dwupokładową lub inną paletą skrzyniową.

Innymi przykładami platform załadunkowych są platformy, platformy słupkowe, platformy skrzyniowe z nadstawkami, platformy z bocznym nadburciem i platformy z szczytowym nadburciem.

(IV) NADSTAWKI DO PALET PŁASKICH

Nadstawki do palet są to nadstawki wykonane z czterech kawałków drewna, zazwyczaj z zawiasami na rogach, które tworzą ramę nakładaną na paletę.

 


 


4416-Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami.

Pozycja ta obejmuje wyłącznie pojemniki, wyroby rzemiosła bednarskieg, zbudowane z klepek z rowkami, w które wpasowane są wieka i dna, i którym kształt nadają obręcze metalowe lub drewniane.

Do wyrobów bednarskich zaliczają się różnego rodzaju beczki (beczki na piwo lub wino, baryłki, duże beczki), zarówno szczelne (na towary płynne), jak i luźne (na towary suche), a także kadzie, cebry itd.

Wyroby te mogą być niezłożone lub częściowo złożone i czasem są wewnątrz wyłożone lub powleczone.

Pozycja ta obejmuje także klepki i wszelkie pozostałe wyroby drewniane, wykończone lub nie, rozpoznawalne jako części wyrobów bednarskich (np. wieka baryłek, obręcze drewniane przycięte na długość i z wcięciami montażowymi na końcach).

Pozycja ta obejmuje również niewykończone klepki (drewno bednarskie), to znaczy listwy drewniane używane do kształtowania boków, wiek i den beczek i pozostałych wyrobów bednarskich. Takie drewno bednarskie może występować w postaci:

(1)             Pasm łupanych z odcinków pnia drzewa zgodnie z kierunkiem promieni rdzeniowych. Takie łupane pasma mogą być następnie płasko przepiłowane na jednej podstawowej powierzchni, przy czym druga powierzchnia zostaje jedynie dopasowana przy pomocy siekiery lub noża.

(2)Klepek przetartych, pod warunkiem że przynajmniej jedna podstawowa powierzchnia jest wklęsła lub wypukła, takie wypukłe powierzchnie otrzymuje się przez przetarcie cylindryczne.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Drewna piłowanego płasko po obu podstawowych powierzchniach (pozycja 4407 lub 4408).

(b)Pojemników wykonanych z klepek przybitych do wieka i dna gwoździami (pozycja 4415).

(c)Beczek itd. ciętych do użytkowania jako meble (np. stoły i krzesła) (dział 94).

 


 


4417-Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Narzędzia z drewna, inne niż te, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza jest wykonana z dowolnego materiału wymienionego w uwadze 1. do działu 82.

Do narzędzi objętych tą pozycją zaliczają się szpachelki (inne niż przybory kuchenne objęte pozycją 4419), noże do modelowania, małe i duże drewniane młotki, grabki, widły, szufle, dociski strugnicy i klamry, bloki do papieru ściernego itd.

(2)Oprawy z drewna do narzędzi (np. oprawy strugów, ośników, pił kabłąkowych lub podobnych narzędzi) niepołączone z ich metalowymi częściami roboczymi (ostrzami i żeliwem).

(3)Drewniane trzonki, nawet toczone, do narzędzi wszelkich rodzajów (np. trzonki do łopat, szufli, grabi, młotków, śrubokrętów, pił, pilników, noży, żelazek, datowników lub podobnych pieczęci).

(4)Oprawy mioteł, szczotek lub pędzli, z drewna. Są to kawałki drewna, wykończone lub nie, dopasowane do umocowań końcówek mioteł, szczotek lub pędzli. Mogą czasem składać się z więcej niż jednej części.

(5)Trzonki mioteł, szczotek lub pędzli, z drewna, nawet toczone, w rodzaju przystosowanych do połączenia jednym końcem z włóknami lub ze szczeciną (takie jak do pędzli malarskich) lub przystosowanych do przymocowania do oprawy (np. trzonki mioteł).

(6)Kopyta szewskie z drewna (tj. profile używane do wyrobu obuwia) i prawidła do obuwia, wykończone lub nie, służące do zachowywania kształtu lub rozciągania obuwia.

Artykuły objęte tą pozycją mogą być wykonane ze zwykłego drewna lub płyty wiórowej, lub podobnej płyty, płyty pilśniowej, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (patrz uwaga 3 do tego działu).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Drewna zgrubnie przyciętego lub zaokrąglonego do wyrobu trzonków do narzędzi (pozycja 4404).

(b)Drewna jedynie przetartego (np. w bloki) przeznaczonego do wyrobu artykułów objętych niniejszą pozycją, ale nieukształtowanego do stadium półwyrobu (pozycja 4407).

(c)Drewnianych uchwytów do noży stołowych, sztućców (pozycja 4421).

(d)Form na kapelusze (pozycja 8449).

(e)Drewnianych form odlewniczych itd. (pozycja 8480).

(f)Maszyn lub części maszyn (dział 84).

 


 


4418-Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami (+).

4418 10-Okna, okna balkonowe i ich ramy

4418 20-Drzwi i ich futryny oraz progi

4418 40-Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich

4418 50-Dachówki i gonty

4418 60-Słupy i belki

-Połączone płyty podłogowe:

4418 73- -Z bambusa lub co najmniej z górną warstwą (warstwą ścieralną) z bambusa

4418 74- -Pozostałe, na podłogi mozaikowe

4418 75- -Pozostałe, wielowarstwowe

4418 79- -Pozostałe

-Pozostałe:

4418 91- -Z bambusa

4418 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wyroby drewniane, również intarsje i mozaiki z drewna, używane w konstrukcjach budowlanych wszelkiego rodzaju itd., w postaci złożonej lub rozpoznawalne jako niezłożone części (np. przygotowane do zmontowania za pomocą wpustów, czopów, jaskółczych ogonów lub innych podobnych złączy), nawet z metalowym wyposażeniem, takim jak zawiasy, zamki itd.

Artykuły objęte niniejszą pozycją mogą być wykonane ze zwykłego drewna lub płyty wiórowej, lub podobnej płyty, płyty pilśniowej, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (patrz uwaga 3 do tego działu).

Określenie „wyroby stolarskie” dotyczy zwłaszcza budowlanego wyposażenia wewnętrznego (takiego jak drzwi, okna, okiennice, schody, framugi drzwi lub okien), natomiast określenie „wyroby ciesielskie” odnosi się do wyrobów drewnianych (takich jak belki, krokwie i zastrzały dachowe), używanych jako elementy konstrukcyjne lub w rusztowaniach, podporach łukowych itd. i obejmuje zmontowane szalunki do prac betoniarskich. Jednakże płyty sklejki, nawet jeśli obrobiono powierzchniowo do szalunku do betonu, pozostają klasyfikowane do pozycji 4412.

Ciesielstwo budowlane obejmuje również drewno klejone warstwowo (glulam), które jest produktem drewnianym konstrukcyjnym otrzymanym przez sklejenie razem wielu drewnianych struktur warstwowych mających swoje włókna zasadniczo równolegle. Struktury warstwowe z zakrzywionych elementów są ułożone tak, że każda warstwa jest pod kątem 90 stopni do płaszczyzny przyłożonego obciążenia; tak więc struktury warstwowe prostej belki glulam są ułożone płasko.

Pozycja ta obejmuje również komórkowe płyty drewniane, które przypominają nieco z wyglądu płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 4412 z tym, że deski lub listwy tworzące ich rdzeń są oddzielone od siebie i ułożone równolegle lub w kształcie kratownicy. W niektórych wypadkach płyty takie mogą się składać z równoległych arkuszy oddzielonych wewnętrzną ramą jedynie na krawędziach. Wolna przestrzeń może być wypełniona materiałami izolującymi dźwiękochłonnymi lub termoodpornymi (np. korkiem, wełną mineralną, ścierem drzewnym, azbestem). Powierzchnie zewnętrzne mogą być wykonane z litego drewna, płyty wiórowej lub podobnej, płyty pilśniowej lub sklejki, a płyty mogą być (podobnie jak płyty objete pozycją 4412) pokryte metalem. Płyty tego rodzaju są stosunkowo lekkie a zarazem mocne, oraz używa się ich na ściany działowe, drzwi, a czasem do wyrobu mebli.

Niniejsza pozycja obejmuje również masywne deszczułki, klepki, płyciny itd., połączone w płyty podłogowe (włączając płyty parkietowe) lub płytki, z obramowaniem lub bez. Obejmuje również płyty podłogowe lub płytki, złożone z drewnianych deszczułek, klepek, płycin itp., połączone na podłożu z jednej lub kilku warstw z drewna i znane jako „wielowarstwowe” płyty parkietowe. Górna warstwa (warstwa odporna na ścieranie) jest przeważnie wykonana z dwóch lub więcej rzędów klepek tworzących płytę.

Dachówka jest drewnem piłowanym wzdłużnie, na ogół grubszym niż 5 mm na jednym końcu (podstawa) i cieńszym niż 5 mm na drugim końcu (szczyt). Jej krawędzie mogą być przypiłowane równolegle; podstawa może być przypiłowana pod kątem prostym do brzegów, albo w kształt zaokrąglony lub inny. Jedna z powierzchni może być szlifowana lub porowkowana na całej długości.

Gont jest drewnem łupanym z bloku ręcznie lub maszynowo. Na jego powierzchni widoczna jest naturalna struktura drewna ujawniona w procesie łupania. Gonty są czasem przecinane wzdłużnie na ich grubości; z jednego gontu uzyskuje się w ten sposób dwa, z których każdy ma jedną powierzchnię piłowaną, a drugą łupaną.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Płyt sklejki, płyt fornirowanych lub płyt z podobnego drewna warstwowego, stosowanych jako płyty podłogowe, które mają fornir z drewna przymocowany do podłoża tak, aby mogły imitować połączone płyty podłogowe objęte pozycją 4418 (pozycja 4412).

(b)Szafek ze ściankami tylnymi lub bez, nawet jeśli przeznaczone są do przybicia gwoździami lub przymocowania w inny sposób do sufitu lub ściany (pozycja 9403).

(c)Budynków z prefabrykatów (pozycja 9406).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 4418 74

Połączone płyty podłogowe do podłóg mozaikowych są prefabrykowanymi płytami, składającymi się z licznych oddzielnych elementów kwadratowych lub prostokątnych i czasami zawierają także „kaboszony” (małe drewniane elementy w kształcie kwadratu, prostokąta, trójkąta, rombu lub w innym kształcie, stosowane jako wypełniacze w celu uzyskania pożądanego wzoru). Klepki te układane są według pewnego wzoru, np. w szachownicę, „plecionkę” oraz wzór strzałkowy (zobacz przykłady poniżej).

 


 


4419-Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna.

-Z bambusa:

4419 11- -Deski do chleba, deski do krojenia i podobne deski

4419 12- -Pałeczki do jedzenia

4419 19- -Pozostałe

4419 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje jedynie artykuły gospodarstwa domowego z drewna, nawet toczone lub intarsje z drewna lub mozaiki drewniane, które mają charakter przyborów kuchennych lub stołowych. Nie obejmuje jednak wyrobów, które zasadniczo mają charakter ozdoby, ani też mebli.

Artykuły objęte tą pozycją mogą być wykonane ze zwykłego drewna lub płyt wiórowych, lub podobnych płyt, płyt pilśniowych, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (zobacz uwagę 3 do tego działu).

Pozycja ta obejmuje: łyżki, widelce, tace do sałatek; talerze i półmiski; dzbanki, filiżanki i spodki; zwykłe pudełka na przyprawy i pozostałe pojemniki kuchenne; szufelki do okruchów, niewystępujące razem ze zmiotkami; kółka na serwetki; wałki do ciasta; formy do ciasta; maselnice; tłuczki; dziadki do orzechów; tacki; misy; deski do chleba; deski do szatkowania; stojaki na talerze; miary pojemnościowe.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Wyrobów bednarskich (pozycja 4416).

(b)Drewnianych uchwytów do przyborów kuchennych lub stołowych (pozycja 4421).

(c)Szczotek i mioteł (pozycja 9603).

(d)Sit ręcznych (pozycja 9604).


 


4420-Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94.

4420 10-Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna

4420 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje płyty intarsji i mozaiki, włączając te częściowo wykonane z materiału innego niż drewno.

Artykuły objęte niniejszą pozycją mogą być wykonane ze zwykłego drewna lub płyt wiórowych, lub podobnych płyt, płyt pilśniowych, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (zobacz uwagę 3 do tego działu).

Obejmuje również szeroką gamę artykułów z drewna (włącznie z intarsjami i mozaikami), na ogół starannie wykonanych i dobrze wykończonych, takich jak: małe wyroby stolarki artystycznej (na przykład kasety i szkatułki na biżuterię); małe wyroby wystroju wnętrz; artykuły dekoracyjne. Artykuły takie są klasyfikowane do tej pozycj, nawet z wprawionymi lustrami, pod warunkiem że pozostają zasadniczo artykułami w rodzaju opisanych w tej pozycji. Podobnie, pozycja ta obejmuje artykuły w całości lub części wyłożone skórą naturalną lub wtórną, tekturą, tworzywami sztucznymi, materiałami włókienniczymi itd., pod warunkiem że są one artykułami zasadniczo z drewna.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Pudełka drewniane pokryte laką (typu chińskiego lub japońskiego); drewniane skrzynki i pudełka na noże, sztućce, przyrządy naukowe itd.; tabakierki i pozostałe małe pudełka do noszenia w kieszeni, torebce lub przy sobie; pudełka na papeterie itd.; pudełka na robótki ręczne; słoje na tytoń i pudełka na słodycze. Jednakże pozycja ta nie obejmuje zwykłych pojemników na przyprawy kuchenne itd. (pozycja 4419).

(2)Drewniane artykuły wystroju wnętrz, inne niż te objęte działem 94. (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu). Pozycja ta obejmuje zatem takie wyroby jak wieszaki na ubrania i kapelusze, wieszaki na szczotki do ubrania, tacki na listy do użytku biurowego, popielniczki, tacki na przybory piśmienne i kałamarze.

(3)Statuetki, zwierzęta, figurki i pozostałe ozdoby.

Niniejsza pozycja nie obejmuje drewnianych części artykułów objętych tą pozycją (pozycja 4421).

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Drewnianych futerałów na instrumenty muzyczne lub broń palną oraz pochew, szkatułek, pudełek i podobnych pojemników pokrytych skórą wyprawioną lub skórą wtórną, papierem lub tekturą, fibrą, tworzywami sztucznymi lub materiałami włókienniczymi (pozycja 4202).

(b)Sztucznej biżuterii (pozycja 7117).

(c)Obudów zegarów i ich części objętych działem 91.

(d)Instrumentów muzycznych i ich części objętych działem 92.

(e)Pochew i futerałów na broń białą (pozycja 9307).

(f)Artykułów wymienionych w dziale 97. (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych).

(g)Fajek i ich części, guzików, ołówków i pozostałych artykułów objętych działem 96.

(h)Dzieł sztuki lub antyków objętych działem 97.

 


 


4421-Pozostałe artykuły z drewna.

4421 10-Wieszaki na ubrania

-Pozostałe:

4421 91- -Z bambusa

4421 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszystkie artykuły z drewna wyprodukowane przez toczenie lub dowolną inną metodą, także z intarsji lub mozaiki, inne niż wymienione w poprzednich pozycjach lub nimi objęte i inne niż artykuły w rodzaju klasyfikowanych gdzie indziej, bez względu na ich materiał składowy (zobacz, na przykład uwagę 1 do działu).

Obejmuje ona również drewniane części artykułów wymienionych lub objętych poprzednimi pozycjami, inne niż te objęte pozycją 4416.

Artykuły objęte tą pozycją mogą być wykonane ze zwykłego drewna lub płyty wiórowej, lub podobnej płyty, płyty pilśniowej, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego (zobacz uwagę 3 do tego działu).

Pozycja ta obejmuje:

(1)             Bębenki, szpulki, szpule na nici itd. Artykuły te normalnie posiadają trzon (lub rdzeń) z toczonego drewna, na który może być nawinięta przędza lub cienki drut; trzon może być cylindryczny lub stożkowy, zwykle z centralnie przewierconym otworem, i może posiadać kołnierz na jednym lub obu końcach. Pozycja ta obejmuje również szpule złożone z centralnego trzonu z toczonego drewna z przytwierdzonymi końcami z drewna lub innego materiału i używane, na przykład do nawijania izolowanego drutu elektrycznego.

(2)Klatki na króliki, kojce, ule, klatki, budy, koryta; jarzma dla zwierząt.

(3)Elementy scenografii teatralnej; warsztaty stolarskie; stoły wraz z urządzeniem do mocowania nici poprzecznych, wykorzystywane przy ręcznym zszywaniu książek; drabiny i stopnie schodów; kozły; litery, znaki drogowe, cyfry; znaki; plakietki używane w ogrodnictwie itd.; wykałaczki; kraty i płyty ogrodzeniowe; szlabany; rolety weneckie i inne żaluzje; trzpienie; szablony; wałki do opuszczanych zasłon; wieszaki na ubrania; płyty do prania; deski do prasowania; wieszaki na ubrania; kołki ustalające; wiosła, wiosła łopatkowe, stery; trumny.

(4)             Drewniane kostki chodnikowe, które są zazwyczaj jednakowych rozmiarów i na ogół mają prostokątne boki. Są one wycinane formatówkami wielostronnymi.

Do ich boków mogą być czasem przybite listwy rozporowe do umożliwienia pęcznienia kostek po ułożeniu.

(5)Drewienka do zapałek, które są produkowane przez skrawanie strugiem lub częściej skrawane lub łuszczone do wymiaru zapałek. Mogą być one również wybijane w dużej ilości z pojedynczego bloku drewna. Mogą być nasycone substancjami chemicznymi (np. fosforanem amonu), ale nie są klasyfikowane do niniejszego działu, jeżeli mają łatwo palne główki. Pozycja ta obejmuje również drewniane taśmy ząbkowane lub rowkowane na jednej krawędzi pasma z drewna do wyrobu zapałek płaskich.

(6)Drewniane kołki lub szpilki do obuwia, które są wytwarzane w taki sam sposób jak drewienka do zapałek, ale są zaostrzone na jednym końcu i mogą mieć przekrój okrągły, kwadratowy lub trójkątny. Używane są czasem zamiast gwoździ do przytwierdzania podeszew i obcasów w obuwiu.

(7)Miary pojemnościowe, inne niż przybory kuchenne objęte pozycją 4419.

(8)Drewniane rękojeści noży stołowych, łyżek i widelców.

(9)Płyty składające się z minimalnie przetartego drewna, sklejone w celu ułatwienia transportu lub dalszej pracy.

(10)Drewno kształtowane wytwarzane przez nałożenie profilowania na drugi kawałek drewna kształtowego lub niekształtowanego (inne niż objęte pozycją 4418).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Taśm drewnianych do wyrobu drewienek na zapałki (pozycja 4404).

(b)Niewykończonych drewnianych kołków do obuwia w postaci taśm drewnianych, których jedna krawędź jest zaostrzona, gotowych do pocięcia na kołki (pozycja 4409).

(c)Drewnianych rękojeści do noży (innych niż noże stołowe) oraz innych narzędzi i przyrządów objętych pozycją 4417.

(d)Artykułów objętych działem 46.

(e)Obuwia i jego części objętych działem 64.

(f)Lasek i ich części, parasoli lub szpicrut (dział 66).

(g)Maszyn i ich części oraz wyrobów elektrycznych objętych sekcją XVI (na przykład drewnianych form odlewniczych objętych pozycją 8480).

(h)Wyrobów objętych sekcją XVII (na przykład łodzi, taczek, furmanek i pozostałych pojazdów, wyrobów kołodziejskich).

(ij)Przyrządów matematycznych lub kreślarskich, przyrządów pomiarowych (innych niż do mierzenia pojemności) oraz innych artykułów objętych działem 90.

(k)Uchwytów broni i pozostałych części broni (pozycja 9305).

(l)Zabawek, gier i przyborów sportowych (dział 95).

***


 


I.    ZAŁĄCZNIK

NAZWY NIEKTÓRYCH DRZEW TROPIKALNYCH[1]

Nazwa prze-wodnia

Nazwy naukowe

Nazwy lokalne

Abarco

Cariniana pyriformis Miers.

Venezuela

Bacu

Abura

Hallea ciliata Leroy

(Syn. Mitragyna ciliata Aubr. & Pellegr.)

 

Hallea rubrostipulata

F. Leroy

(Syn. Mitragyna

rubrostipulata Harv.)

 

Hallea stipulosa O. Kuntze

(Syn. Mitragyna stipulosa

O. Ktze)

Angola

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Uganda

Dem. Rep. of the Congo

Zambia

France

Mivuku

Elolom

Vuku

Bahia

Elelon

Elelom Nzam

Subaha

Abura

Mboi

Nzingu

Mvuku

Nzingu

Bahia

Acacia

Acacia auriculiformis

A.Cunn. ex Benth.

 

Acacia mangium Willd.

Australia

 

Indonesia

 

Malaysia

Papua New Guinea

Thailandia

 

UK

USA

Black Wattle,

Brown Salwood

Mangge Hutan,

Tongke Hutan

Kayu Safoda

Arr

Kra Thin Tepa

 

Brown Salwood,

Black Wattle

Brown Salwood,

Black Wattle

Acajou

d’Arique

Khaya spp.

 

Khaya ivorensis A. Chev.

(Syn. Khaya klainei Pierre ex A.Chev.)

Angola

Cameroon

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

 

 

Francja

Niemcy

UK

Undia Nunu

N’Gollon

Acajou Bassam

Caoba del Galón

Zaminguila

Takoradi Mahogany

Ogwango

 

Acajou Bassam

Khaya Mahagoni

African

Mahogany

Khaya anthotheca C. DC.

Angola

Camerun

Congo

Côte d’Ivoire

Ghana

Uganda

France

Germany

N’dola

Mangona

N’dola

Acajou Blanc,

Acajou Krala

Ahafo

Munyama

Acajou blanc

Khaya Mahagoni

Khaya grandifoliola C. DC.

Côte d’Ivoire

 

Nigeria

 

Uganda

 

France

UK

Acajou à Grandes Feuilles

Akuk,

Benin Mahogany, Eri Kire

 

Acajou à Grande Feuilles

Heavy African Mahogany

Adjouaba

Dacryodes klaineana (Pierre)

H. J. Lam

(Syn. Pahylobus deliciosa Pellegr.)

Dem. Rep. of the Congo

Congo

Gabon

Mouguengueri

Safukala

Assia,

Igaganga,

Ossabel

Afina

Strombosia glaucescens

Engl.

Strombosia pustulata Oliv.

Côte d’Ivoire

Nigeria

Poe

Itako,

Otingbo

Afrormosia

Pericopsis elata Van

Meeuwen

(Syn. Afrormosia elata

Harms)

Cameroon

Central African Republic

Côte d’Ivoire

Ghana

Dem. Rep. of the Congo

 

 

 

France

Obang

 

Obang

Assamela

Kokrodua

Ole,

Bohala,

Mohole

 

Assamela,

Oleo Pardo

Aielé

Canarium schweinfurtii

Engl.

Angola

Cameroon

Central African Republic

Congo

Gabon

Ghana

 

Equatorial Guinea

Nigeria

Uganda

Dem. Rep. of the Congo

Sierra Leone

 

 

UK

M’bili

Abel

 

Gberi

M’bili

Abeul,

Ovili

Bediwunua,

Eyere

Abe

Elemi

Mwafu

Bidikala,

M’bidikala

Billi

Canarium

Aiéouéko

Dimorphandra spp.

 

 

Akak

Duboscia viridiflora

(K.Schum.) Mildbr.

 

 

Ako

Antiaris toxicaria subsp.

africana (Engl.) C.C.Berg

(Syn. Antiaris Africana

Engl.)

 

Antiaris toxicaria subsp. welwitschiin (Engl.) C.C.Berg

(Syn. Antiaris welwitschii

Engl.)

Angola

Côte d’Ivoire

 

Ghana

 

Nigeria

 

Tanzania

Uganda

Dem. Rep. Kongo

 

 

Germany

UK

Sansama

Ako,

Akede

Chenchen,

Kyenkyen

Oro,

Ogiovu

Mlulu,

Mkuzu

Kirundu,

Mumaka

Bonkonko,

Bonkongo

 

Antiaris

Antiaris

Akossika

Scottellia spp.

 

Scottellia coriacea A. Chev.

Cameroon

Central African Republic

Gabon

Ghana

 

Liberia

Nigeria

Germany

Italy

UK

Ngobisolo

Kelembicho

Bilogh-Bi-Nkele

Koroko,

Kruku

Korokon

Odoko

Odoko

Odoko

Odoko

Alan

Shorea albida Sym.

Malaysia

Alan-Batu,

Red Selangan,

Meraka,

Selangan Merah,

Alan-Paya

Alep

Desbordesia glaucescens A. Chev. ex Hutch. &

Dalziel

Cameroon

Congo

Gabon

Nigeria

Dem. Rep of the Congo

Omang

Benga

Alep

Kowo

Benga

Almácigo

Bursera simaruba (L.) Sarg.

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

UK

Almácigo,

Almácigo Blanco,

Chacaj Chaca-Jiote,

Desnudo,

Gumo-Limbo,

Indio Desnudo,

Indo Desnudo,

Jiñocuave

 

Bois d’encens,

Chiboue,

Chique,

Gommier blanc

 

Gum tree,

Mexican White Beach,

Turpentine Tree,

West Indian Birch

Almendrillo

Taralea oppositifolia Aubl.

(Syn. Coumarouna

oppositifolia

(Willd.)Taub.)

South America

Cumaru Rana,

Shihuahuaco,

Tarala

Alumbi

Julbernardia seretii Troupin

(Syn. Berlinia seretii De

Wild.)

 

 

Amapa

Brosimum parinarioides

Ducke

Brasil

Amapá Doce

Amapola

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand

 

 

Amberoi

Pterocymbium beccarii K. Schum.

Indonesia

 

Malaysia

 

 

Myanmar

Philippines

Thailand

Kelumbuk,

Papita

Melembu,

Teluto,

Keluak

Sawbya

Taluto

Oi-chang,

Po-ikeng,

Po-kradang

Amourette

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

French Guiana

 

Peru

 

Suriname

 

 

Venezuela

 

UK

Lettre Mouchete,

Mourette

Cashiba Playa,

Waira Caspi

Belokoro,

Peni-Paia,

Poevinga

Palo de Oro

 

Snakewood

Andira

Andira spp.

Brazil

 

 

 

Colombia

Ecuador

French Guiana

 

Guyana

 

Mexico

Peru

 

Suriname

Trinidad and Tobago

Venezuela

Acapurana,

Almendo de Rio,

Andira Uchi,

Angelim

Congo

Moton

Saint Martin Rouge

Bat Seed,

Koraro

Maquilla

Quinillo Colorado

Rode Kabbes

Angelin

Sarrapio Montanero

Andiroba

Carapa guianensis Aubl.

 

Carapa procera DC.

Brazil

 

 

 

 

 

Colombia

 

Costa Rica

 

Ecuador

 

Guyana

French Guiana

Honduras

 

 

Panama

 

Surinam

Trinidad and Tobago

Venezuela

Andiroba,

Carapa,

Andirobeira,

Andiroba Branca,

Andiroba Vermelha

Masabalo,

Mazabalo

Cedro Bateo,

Cedro Macho

Tangare,

Figueroa

Crabwood

Carapa

Bastard Mahogany,

Cedro Macho

Cedro Bateo,

Cedro Macho

Krappa

Crappo

Carapa

Masabalo

Andoung

Monopetalanthus spp.

 

 

Monopetalanthus coriaceus Morel

 

Monopetalanthus durandii

Hallé & Normand

 

Monopetalanthus hedinii (A.Chev.) Aubrev.

 

Monopetalanthus heitzii

Pellegr.

 

Monopetalanthus letestui

Pellegr.

Gabon

Andjung,

Andoung de heitz,

Ekop,

Ekop-mayo,

N’Douma,

Zoele

Angelim

Hymenolobium spp.

Brazil

 

 

 

 

 

 

 

 

French Guiana

 

 

 

Suriname

Angelim

Amarelo,

Angelim da Mata,

Angelim Pedra,

Angelim Rosa,

Mirarena,

Sapupira Amarella

Saint Martin Gris,

Saint Martin Jaune

Makkakabes,

Saandoe

Angelim rajado

Marmaroxylon racemosum (Ducke) Killip.

Brazil

 

 

 

French Guiana

Guyana

Suriname

Angelim Rajado,

Ingarana da Terra Firma,

Ingarana,

Bois Serpent

Snakewood

Bostamarinde

Sneki Oedoe

Angelim vermelho

Dinizia excelsa Ducke

Brazil

 

 

 

 

 

Guyana

Angelim Falso,

Angelim Ferro,

Angelim Pedra,

Faveira Grande,

Faveira Preta,

Gurupa,

Parakwa

Angueuk

Ongokea gore Pierre

Cameroon

 

Côte d’Ivoire

Gabon

 

Dem. Rep. of the Congo

Andjek,

Angueuk

Kouero

Andjek,

Angueuk

Boleko

Aniégré (Aningré)

Aningeria spp.

 

Aningeria robusta Aubr. & Pellegr.

 

Aningeria altissima Aubr. & Pellegr.

(Syn. Sideroxylon altissimum

Hutch. & Dalz.)

 

Pouteria superba A.Chev.

(Syn. Aningeria superba A. Chev.

Syn. Malacantha superba

Verm.)

 

 

Chrysophyllum giganteum A.Chev

(Syn. Gambeyobotrys

gigantea (A.Chev.)

Aubrev.)

Angola

 

Central African Republic

Congo

 

Côte d’Ivoire

 

Ethiopia

Kenya

 

Nigeria

Uganda

Dem. Rep. of the Congo

 

Germany

 

 

Italy

UK

Mukali,

Kali

 

M’Boul

Mukali,

N’Kali

Aningueri blanc,

Aniegre

Kararo

Muna,

Mukangu

Landojan

Osan

Tutu

 

Aningré-Tanganyika

Nuss

Tanganyika Nuss

Aningeria

Apobeaou

Breviea leptosperma

(Baehni) Heine

 

 

Araribà

Centrolobium spp.

Brazil

 

Colombia

 

Ecuador

 

Panama

 

Paraguay

Venezuela

Ararauba,

Ararauva

Guayacan Hobo,

Balaustre

Amarillo Guayaquil

Amarillo Guayaquil

Morosimo

Balaustre,

Guayacan Hobo

Arisauro

Vatairea guianensis Aubl.

Brazil

Amargoso,

Gele Kabbes,

Inkassa,

Yonko

Aromata

Clathrotropis macrocarpa

Ducke

South America

Alma negra,

Cabari,

Sapan,

Timbo Pau,

Timbo Rana

Assacù

Hura crepitans L.

Bolivia

Brazil

Colombia

Ecuador

Guyana

French Guiana

 

Peru

Suriname

 

 

Venezuela

 

 

USA

Ochoco

Assacu

Ceiba Lechosa

Habillo

Sandbox

Bois du Diable,

Sablier

Catahua

Possentrie,

Possum,

Ura Wood

Ceiba Habillo,

Jabillo

 

Possumwood

Assas

Bridelia aubrevillei Pellegr.

 

 

Avodiré

Turraeanthus africana

Pellegr.

Côte d’Ivoire

Ghana

Liberia

Nigeria

Dem. Rep. Congo

 

 

Belgia

Avodire

Apapaye

Blimah-Pu

Apaya

M’Fube,

Lusamba

 

Lusamba

Awoura

Julbernardia pellegriniana Troupin

(Syn. Paraberlinia bifoliolata Pellegr.)

Cameroon

Gabon

France

Germany

Ekop-Beli

Awoura,

Beli

Zebrali

Zebrali

Ayous (Obéché)

Triplochiton scleroxylon

K. Schum.

Cameroon

Central African Republic

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Ghana

Nigeria

 

 

France

Germany

UK

USA

Ayous

M’Bado

 

Samba

Ayus

Wawa

Arere,

Obeche

 

Samba,

Abachi

Wawa

Obeche or Samba

Azobé

Lophira alata Banks ex

Gaertn.

(Szn. Lophira procera A.

Chev.)

Camerun

Congo

Côte d’Ivoire

Equatorial Gwinea

Gabon

Ghana

Nigeria

 

Sierra Leone

 

Germany

 

Wielka Brytania

Bongossi

Bonkolé

Azobé

Akoga

Akoga

Kaku

Ekki,

Eba

Hendui

 

Bonkole,

Bongossi

Ekki

Balata pomme

Chrysophyllum

sanguinolentum (Pierre)

Baehni

South America

Assopokballi,

Balata Pommier,

Balata Saignant,

Barataballi,

Bois Cochon,

Suitiamini

Balau red

Shorea spp.

 

Shorea balangeran (Korth.)

Burck

 

 

Shorea collina Ridl.

 

 

 

 

Shorea guiso Blume

 

Shorea inaequilateralis Sym.

 

 

Shorea kunstleri King

 

Shorea ochrophloia

Strugnell ex Desch.

Indonesia

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippines

 

Thailand

 

 

Germany

UK

Belangeran,

Balau Merah

Balau Laut Merah,

Damar Laut Merah,

Balau Membatu,

Balau Merah,

Red Selangan Batu,

Membatu,

Seri,

Selangan Batu Merah,

Seraya Sirup,

Selangan Batu No. 1,

Sengawan,

Semayur,

Empenit-Meraka

Guijo,

Gisok

Makata,

Chankhau

 

Red balau

Red balau

Balau yellow

Shorea spp.

Shorea argentea

C.F.C. Fisher

Shorea atrinervosa Sym.

Shorea balangeran (Korth.) Burck

Shorea barbata Brandis

Shorea ciliata King

Shorea exelliptica W. Meijer

Shorea foxworthyi Sym.

Shorea gisok Foxw.

Shorea glauca King

 

Shorea laevis Ridl.

 

Shorea laevifolia (Parijs.)

Endert

 

Shorea materialis Ridl.

 

Shorea maxwelliana King

 

Shorea obtusa Wall. ex Blume

 

Shorea roxburghii G. Don

 

Shorea seminis V. Sl.

 

Shorea submontana Sym.

 

Shorea sumatrana Sym.

 

Shorea scrobiculata Burck

 

Shorea superba Sym.

India

Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myanmar

Philippines

 

 

Thailand

 

 

 

Germany

UK

Sal

Bangkirai,

Agelam,

Benuas,

Brunas,

Selangan batu,

Kumus,

Kedawang,

Pooti

Damar laut

Kumus,

Sengkawan Darat,

Balau Kumus,

Balau Simantok,

Selangan Batu No.1,

Selangan Batu No.2

Thitya

Yakal,

Gisok,

Malaykal

Chan,

Ak or Aek,

Pa-Yom Dong

 

Balau

Balau,

Selangan Batu

Balsa

Ochroma lagopus Sw.

Ochroma pyramidale (Cav.

ex Lam.) Urb.

Bolivia

Brazil

Colombia

Central America

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

 

Nicaragua

Peru

 

 

Trinidad and Tobago

Venezuela

Tami

Pau de Balsa

Lanu

Balsa

Balsa

Algodon

Lanilla

Guano,

Balsa

Gatillo

Balsa,

Topa,

Palo de Balsa

Bois flot

Balso

Balsamo

Myroxylon balsamum Harms.

Mexico

 

 

 

 

Peru

 

France

Arbol del Bálsamo,

Bálsamo,

Bálsamo de Perú o de Tolu

Myroxylon

 

Baumier du Pérou

Banga-wanga

Amblygonocarpus

andongensis Exell &

Torre

(Syn. Amblygonocarpus obtusangulus (Oliv.)

Harms)

 

 

Baromalli

Catostemma fragrans Benth.

South America

Arenillo,

Baramalli,

Baraman,

Baramanni,

Flambeau Rouge,

Kajoewaballi

Basralocus

Dicorynia guianensis

Amshoff & Vouacapoua

Brazil

 

French Guiana

Surinam

Angelica do Para,

Tapainuna

Angelique

Basralokus,

Barakaroeballi

Batai

Paraserianthes falcataria

(L.) I.C.Nielsen

(Syn. Albizia falcataria (L.) Fosberg)

Philippines

 

Indonesia

 

 

Malaysia

 

 

 

 

UK

Falcata,

Moluccan sau

Jeungjing,

Sengon laut,

Sikat

Batai,

Kayu machis,

Puah

 

Indonesian albizia

Batibatra

Enterolobium schomburgkii Benth.

Brazil

 

 

 

 

 

 

 

French Guiana

 

 

Suriname

Batibatra,

Fava de Rosca,

Fava Orelha de Macaco,

Fava Orelha de Negro,

Timbauba,

Timborana

Acacia Franc,

Bougou Bati Batra

Tamaren Prokoni

Benuang

Octomeles sumatrana Miq.

Indonesia

Papua New Guinea

Philippines

Benuang,

Binuang Bini,

Winuang

Erima,

Irima,

Ilimo

Binuang

Bété (Mansonia)

Mansonia altissima A. Chev.

Cameroon

Côte d’Ivoire

Ghana

Nigeria

Koul

Bété

Aprono

Ofun

Bilinga

Nauclea diderrichii Merr.

(Syn. Sarcocephalus

diderrichii De Wild.

Syn. Nauclea trillesii Merr.)

 

Nauclea xanthoxylon

(A.Chev.) Aubrév.

(Syn. Sarcocephalus

xanthoxylon A. Chev.)

 

Nauclea gilletii De Wild.

Merr.

Angola

Benin

Cameroon

Central African Republic

Congo

 

 

Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo

 

Equatorial Guinea

Ghana

Gabon

Nigeria

Sierra Leone

Uganda

 

Germany

UK

Engolo

Opepe

Akondoc

 

Kilu

Linzi,

Mokesse,

N’Gulu-Maza

Badi

Bonkingu,

N’Gulu-Maza

Aloma

Kusia

Bilinga

Opepe

Bundui

Kilingi

 

Aloma

Opepe

Billian

Eusideroxylon zwageri

Teijsm. & Binn.

Indonesia

Philippines

Onglen,

Un

Tambulian

Bintangor

Calophyllum spp.

Indonesia

Madagascar

Malaysia

 

Myanmar

New Caledonia

Papua New Guinea

Philippines

 

Solomon Islands

Sri-Lanka

Thailand

Vietnam

 

Vanuatu

Bintangur

Vintanina

Bintangor,

Penaga

Sultan Champa

Tamanou

Calophyllum

Bansanghal,

Vutalau

Koila

Domba-Gass

Poon

Cong,

Mu-u

Tamanou

Bitis

Madhuca spp.

Southeast Asia

Belian,

Betis

Bodioa

Anopyxis klaineana Pierre ex Engl.

(Syn. Anopyxis ealaensis

(De Wild) Sprague)

 

 

Bois rose femelle

Aniba rosaeodora Ducke

(Syn. Aniba duckei

Kosterm.)

Brazil

Pau-Rosa

Bomanga

Brachystegia laurentii Louis.

 

Brachystegia mildbraedii

Harms

(Syn. Brachystegia nzang Pellegr.)

 

Brachystegia zenkeri Harms

Cameroon

 

Congo

Dem. Rep. of the Congo

Gabon

 

 

France

UK

Ekop-Evene,

Ekop-Leke

Bomanga

Bomanga,

Nzang

Yegna

 

Ariella

Ariella

Bossé clair

Guarea cedrata Pellegr.

Guarea laurentii De Wild.

Côte d’Ivoire

Ghana

Nigeria

Dem. Rep. of the Congo

Germany

UK

Bossé

Kwabohoro

Obobo Nofua

Bosasa

Bossé

Scented Guarea

Bossé foncé

Guarea thompsonii Sprague

& Hutch.

Côte d’Ivoire

Kenya

Nigeria

Dem. Rep. of the Congo

Germany

UK

Mutigbanaye

Bolon

Obobo Nekwi

Diampi

Diampi

Black Guarea

Botong

Barringtonia asiatica (L.)

Kurz.

Southeast Asia

Fish Poison Tree,

Sea Poison Tree

Breu-sucuruba

Trattinickia spp.

Brazil

Amesclão,

Breu Preto,

Mangue,

Morcegueira,

Ulu

Bubinga

Guibourtia spp.

Guibourtia demeusei

(Harms) J. Léon.

Guibourtia pellegriniana

J. Léon.

Guibourtia tessmannii

(Harms) J. Léon.

Cameroon

Gabon

UK

Essingang

Buvenga

Kevasingo

Burada

Parinari campestris Aubl.

Brazil

French Guiana

 

 

Guyana

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriname

 

 

Venezuela

Parinari

Fongouti Koko,

Gaulette Blanc,

Gris-Gris Blanc

Broad-Leaved Burada,

Burada,

Candlewood,

Kupisini,

Mahaicaballi,

Makarai,

Wamuk,

Wamuku

Behoerada,

Foengoe,

Koebesini

Guaray,

Merecurillo

Burmese Ebony

Diospyros burmanica Kurz.

Myanmar

Burmese Ebony,

Hpunmang,

Maimakho-Ling,

Mia-Mate-Si,

Te

Burmese Rosewood

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Myanmar

Ching-Chan,

Ket-Daeng

Busehi

Lebrunia bushaie Staner

 

 

Cabreùva

Myrocarpus frondosus

Allem.

South America

Cabreùva Parda,

Ibirà,

Incienso,

Oleo de Caboreiba,

Oleo de Macaco,

Oleo Pardo,

Pagé,

Payò

Cachimbo

Cariniana decandra Ducke

 

 

Cambara (Jaboty)

Erisma spp.

 

Erisma uncinatum Warm.

Brazil

French Guiana

Peru

Suriname

Venezuela

Germany

Quarubarana,

Jaboty,

Cedrinho,

Cambara,

Quarubatinga,

Quaruba,

Vermelha

Jaboty,

Manonti Kouali,

Felli Kouali

Cambara

Singri-Kwari

Mureillo

Cambara

Canalete

Cordia spp.

Argentina

Brazil

Colombia

Cuba

 

Mexico

 

 

 

Venezuela

Loro Negro

Louro Pardo

Canalete

Anacahuite,

Baria

Amapa Asta,

Bocote,

Cupane,

Siricote

Canalete

Canelo

Nectandra spp.

 

Ocotea spp.

Brazil

 

 

Central America

 

Colombia

 

Ecuador

 

 

French Guiana

Guyana

Peru

Suriname

Trinidad and Tobago

Venezuela

Louro

Louro Branco,

Louro Inhamui

Aguacatillo

Laurel

Amarillo

Laurel,

Canelo Amarillo,

Jigua Amarillo

Tinchi

Cedre Apici

Kereti-Silverballi

Moena Amarilla

Pisi

Laurier

Laurel

Canelón

Aniba guianensis Aubl.

 

 

Capomo

Brosimum alicastrum Sw.

South America

Charo,

Ramón

Caracoli

Anacardium excelsum Skeels

Brazil

 

Colombia

Ecuador

Nicaragua

Venezuela

Caju Assu,

Caju da Matta

Caracoli

Maranon

Espavel

Caracoli

Castanheiro

Para

Bertholletia excelsa Humb.

& Bonpl.

Brazil

 

 

 

 

Colombia

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

UK

Castanha-do-Brasil,

Castanha-do Pará,

Castanheira

Canstana do Brasil,

Canstana do Pará,

Castaña,

Castanha-do-Maranhao,

Nuez del Brasil

Châtaigne du brésil,

Noix du brésil

Noix du pará

Brazil nut,

Butter nut,

Cream nut,

Para nut

Castanopsis

Castanopsis spp.

 

 

Catiguà

Trichilia catigua A. Juss.

 

 

Cativo

Prioria copaifera Griseb.

Colombia

 

 

 

Costa-Rica

 

Panama

Venezuela

Cativo,

Trementino

Amasamujer

Copachu

Cativo,

Camibar

Cativo

Muramo,

Curucai

Cedro

Cedrela spp.

 

Cedrela angustifolia DC.

(Syn. Cedrela lilloi C. de Candolle)

 

Cedrela fissilis Vell.

 

Cedrela odorata L.

Brazil

French Guiana

 

Guyana

Honduras

 

Suriname

Cedro

Cedrat,

Cedro

Red Cedar

Cedro,

Cigarbox

Ceder

Cedroi

Tapirira spp.

Tapirira guianensis Aubl.

Guyana

Warimia

Celtis d’Afrique

(Diania, Ohia)

Celtis spp.

 

Celtis adolfi-friderici Engl.

 

Celtis brieyi De Wild.

 

Celtis gomphophylla Baker

(Syn. Celtis durandii Engl.)

 

Celtis mildbraedii Engl.

 

Celtis tessmannii Rendle

 

Celtis zenkeri Engl.

Benin

Cameroon

 

Central African Republic

Dem. Rep. of the Congo

 

 

Congo

 

Côte d’Ivoire

 

 

Gabon

Ghana

 

 

Kenya

Liberia

Nigeria

 

 

Uganda

 

 

 

Germany

UK

Bawe

Odou,

Odou Vrai

 

Balze

Bolunde,

Diania,

Kayombo

Edou,

Kiliakamba

Asan,

Ba,

Lohonfe

Engo,

Celtis,

Esa-Kokoo,

Esa-Kosua

Shiunza

Lokonfi

Dunki,

Ita,

Zuwo

Ekembe-Bakaswa,

Namanuka

 

Celtis

Red-Fruited White-Stinkwood

Cerejeira

Amburana cearensis

(Allemão) A. C. Sm.

Argentina

 

 

 

 

Bolivia

Brazil

 

 

 

 

Paraguay

Peru

Roble Criollo,

Roble del País,

Roble,

Palo Trébol,

Trébol

Roble Americano

Amburana,

Cerejeira,

Cumarú de Cheiro,

Umburana

Trébol

Ishipingo,

Sorioco

Champak

Michelia spp.

(Syn. Magnolia spp.)

Myanmar

Philippines

Saga,

Sagawa,

Sanga

Hangilo,

Sandit

Checham

Metopium brownei Roxb.

Central and South America

 

Caribbean Rosewood

Black Poisonwood

Chengal

Balanocarpus heimii King.

Indonesia

 

 

Malaysia

Thailand

Penak-Bunga,

Penak-Sabut,

Penak-Tembaga Chengal

Takian Chan

Chicha / Xixa

Sterculia spp.

 

Sterculia apetala (Jacq.) Karst.

Bolivia

Brazil

 

 

Colombia

Cuba

Ecuador

 

 

 

French Guiana

Guyana

Mexico

 

Peru

 

Puerto Rico

Suriname

 

 

Trinidad and Tobago

Venezuela

Mani

Achicha,

Chicha,

Tacacazeiro

Camajura

Anacaguita

Cacao de Mote,

Sapote,

Saput,

Zapote

Kobe

Maho

Bellota,

Chiapas

Huarmi-Caspi,

Zapote Silvestre

Anacaguita

Jahoballi,

Kobehe,

Okro-Oedoe

Mahoe

Camoruco,

Mayagua,

Sunsun

Cocobolo

Dalbergia retusa Hemsl.

 

 

Comino

Crespo

Aniba perutilis Hemsl.

Bolivia

 

Brazil

 

Colombia

 

 

 

 

 

 

 

Peru

 

 

 

 

UK

Coto,

Coto Piquiante

Laurel Amarelo,

Pau Rosa

Aceite de Palo,

Caparrapi,

Chachajo,

Comino,

Comino Canelo,

Comino Real,

Laurel Comino,

Punte

Comino,

Ishpingo Chico,

Moena Amarilla,

Muena Negro

 

Keriti

Congotali

Letestua durissima Lecomte

Congo

Gabon

Congotali

Kong-Afane

Copaiba

Copaifera spp.

Argentina

Brazil

 

Colombia

 

Panama

 

Venezuela

Timbo-y-Ata

Copaibarana,

Copahyba

Canime,

Copaiba

Cabino Blanco,

Camiba

Cabimo,

Palo de Aceite

Cordia d’Afrique

Cordia spp.

Cordia africana Lam.

(Syn. Cordia abyssinica

R. Br.

Syn. Cordia holstii Gürke ex Engl.)

Cordia millenii Baker

Cordia platythyrsa Baker

Cameroon

Central African

Republic

Congo

Ethiopia

Gabon

Nigeria

Uganda

UK

Ebais,

Ebe

Sumba

Makobokobo,

Mringamringa,

Mringaringa,

Mukumari

Auhi,

Awhi,

Ekhi

Ebais,

Ebe

Omo

Mukebu

African Cordia,

East African cordia,

Large-leafed cordia,

Sudan teak

Coula

Coula edulis Baill.

 

 

Crabwood d’Afrique

Carapa spp.

 

Carapa grandiflora Sprague

Côte d’Ivoire

 

Ghana

 

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

 

Uganda

 

USA

 

UK

Alla,

Dona

Bete,

Krupi

Toon-kor-dah

Agogo

Gobi,

Kowi

Mujogo,

Mutongana

African Crabwood

African Crabwood

Cristobal granadillo

Platymiscium pleiostachyum Donn. Sm.

South America

Jacaranda do brejo

Cumaru

Dipteryx spp.

Bolivia

Brazil

 

 

Colombia

Guyana

 

French Guiana

 

 

Honduras

Peru

 

 

Suriname

 

Venezuela

Almendrillo

Cumaru,

Cumaru Ferro,

Cumarurana

Sarrapia

Kumaru,

Tonka Bean

Gaiac de Cayenne,

Tonka

Ebo

Charapilla,

Shihuahuaco

Amarillo

Koemaroe,

Tonka

Sarrapia

Cupiuba

Goupia glabra Aubl.

Brazil

 

 

Colombia

 

 

French Guiana

Guyana

 

Peru

Suriname

Venezuela

 

UK

Cachaceiro,

Copiuva,

Cupiuba

Chaquiro,

Saino,

Sapino

Goupi

Copi,

Kabukalli

Capricornia

Koepi

Congrio Blanco

 

Kabulalli

Curupay

Anadenanthera colubrina

(Vell.) Brenan

South America

Angico,

Cebil,

Huilco,

Vilca,

Wilco

Dabéma

Piptadeniastrum africanum Brenan

(Syn. Piptadenia Africana

Hook. f.)

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Liberia

Nigeria

 

Uganda

Sierra Leone

Dem. Rep. of the Congo

 

 

UK

Atui

N’Singa

Dabema

Tom

Toum

Dahoma

Mbeli

Agboin,

Ekhimi

Mpewere

Mbele,

Guli

Bokungu,

Likundu

 

Dahoma,

Ekhimi

Dibétou

Lovoa spp.

 

Lovoa brownii Sprague

 

Lovoa swynnertonii Baker f.

 

Lovoa trichilioides Harms

(Syn. Lovoa klaineana

Pierre)

Cameroon

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

 

Gabon

Ghana

 

Kenya

 

Nigeria

 

Sierra Leone

Dem. Rep. of the Congo

 

 

Uganda

 

France

 

UK

 

USA

Bibolo

Dibétou

Nivero,

Embero

Eyan

Dubini-Biri,

Mpengwa

Mukongoro

Mukusu

Apopo,

Sida,

Anamenila

Wnaimei

Lifaki-Maindu,

Bombulu

Nkoba

 

Noyer d’Afrique,

Noyer du Gabon

African Walnut,

Tigerwood

Tigerwood,

Uganda Walnut

Congowood

Difou

Morus lactea Mildbr.

Morus mesozygia Stapf

Portugal

France

UK

Chocobondo

Mûrier du Sénégal

East African mulberry,

African mulberry,

Uganda mulberry

Divida

Scorodophloeus zenkeri

Harms

 

 

Djohar

Senna siamea (Lam.)

H.S.Irwin & Barneby.

(Syn. Cassia siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby)

Southeast Asia

France

Bombay

Blackwood,

Iron Wood,

Kassod Tree,

Siamese Senna,

Thailand Shower,

Yellow Cassia

Casse de Siam

Douka

(Makoré)

Tieghemella spp.

Tieghemella africana Pierre

(Syn. Dumoria Africana

Dubard)

Tieghemella heckelii Pierre

ex Dubard

(Syn. Mimusops heckelii

Hutch. & Dalz.)

Côte d’Ivoire

Ghana

 

Equatorial Guinea

Gabon

Makoré

Baku,

Abacu

Okola

Douka

Doussié

Afzelia africana Smith

 

 

 

Afzelia pachyloba Eggelin

& Dale

 

Afzelia bipendensis Harms

(Syn. Afzelia bella Harms)

 

Afzelia cuanzensis Oliv.

Angola

 

Cameroon

 

 

Congo

Côte d’Ivoire

 

Ghana

Mozambik

 

Nigeria

 

Senegal

Sierra Leone

Tanzania

 

Dem. Rep. of the Congo

 

Germany

Portugal

UKU

USA

N’kokongo

Uvala

M’Banga, Doussié

 

N’Kokongo

Lingue,

Azodau

Papao

Mussacossa,

Chanfuta

Apa,

Aligna

Lingue

Kpendei

Mkora, Mbembakofi

 

Bolengu

 

Afzelia

Chafuta

Afzelia

Afzelia

Drago

Pterocarpus officinalis Jacq.

South America

 

 

 

 

 

France

 

 

UK

Lagunero,

Pallo de Poyo,

Sangre,

Sangre de Drago,

Sangrillo

 

Mangle-médaille,

Mangle-rivière

Palétuvier,

Sang-dragon

Blood-wood,

Dragon's-blood

Duabanga

Duabanga grandiflora

(Roxb. ex DC.) Walpers

India

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

Vietnam

Lampati Ramdala

Kalam

Magas,

Magaswith,

Phay-Sung,

Tagahas

Myaukngo

Duabanga

Loktob

Linkwai

Phay

Dukali

Parahancornia fasciculata

(Poir.) Benoist

 

 

Durian

Durio spp.

Indonesia

Malaysia

 

 

 

 

 

France

UK

Durian

Apa-Apa,

Bengang,

Durian,

Durian Isa,

Punggai

 

Durion

Durian

Ebène d'Afrique

(Ebène Mada-gascar)

Diospyros spp.

Diospyros crassiflora Hiern.

(Syn. Diospyros evila

Pierre ex A.Chev.)

Diospyros perrieri Jum.

Benin

Cameroon

Central African Republic

Congo

Equatorial Guinea

Gabon

Nigeria

Germany

UK

Cubaga,

Ebène

Epinde-pinde,

Mavini,

Mevini,

Ndou

Bingo,

Ngoubou

Mopini

Ébano

Evila

Abokpo,

Kanran,

Nyareti

Osibin

Afrikanisches Ebenholz

African ebony,

Madagascar ebony

Ebène noire d’Asie

Diospyros ebenum J. Koen.

Diosyros vera (Lour.)

A.Chev.

(Syn. Diospyros ferrea

Willd.)

Diospyros melanoxylon

Roxb.

Diospyros mollis Griff.

Diospyros mun A.Chev. & Lecomte

 

 

Ebène veinée d’Asie

Diospyros celebica Bakh.

Diospyros marmorata

R.Park.

Diospyros rumphii Bakh.

 

 

Ebiara

Berlinia bracteosa Benth.

 

Berlinia confusa Hoyle.

 

Berlinia grandiflora Hutch.

& Delz.

Angola

Benin

Cameroon

 

Congo

Dem. Rep. of the Congo

Côte d’Ivoire

 

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

 

Germany

UK

M’possa

Bagbe

Abem,

Essabem

M’Possa

M’Possa

Melegba,

Pocouli

Ebiara

Berlinia

Ekpogoi

Sarkpei

 

Berlinia

Berlinia

Ekaba

Tetraberlinia spp.

 

Tetraberlinia bifoliolata

(Harms) Hauman

(Syn. Berlinia bifoliolata Harms)

Tetraberlinia tubmaniana

J. León.

Cameroon

Congo

Equatorial Guinea

Gabon

Liberia

Germany

Netherlands

Spain

UK

Ekop-Ribi

Eko-Andoung

Ekop

Ekop-Andoung

Hoh,

Sikon

Ekop

Ekop

Ekaban

Tetraberlinia

Ekoune

Coelocaryon preussii Warb.

Cameroon

Central African Republic

Congo

Dem. Rep. of the Congo

Equatorial Guinea

 

Gabon

Nigeria

Nom Eteng

 

Kolomeko

Kikubi-Lomba

Lomba-Kumbi

Ekoune,

Ekun

Ekoune,

Ekun

Egbenrin

Emien

Alstonia boonei De Wild.

 

Alstonia congensis Engl.

(Syn. Alstonia gilletii

De Wild.)

Nigeria

 

Uganda

 

 

 

UK

Awun,

Egbu

Mubajangalabi,

Mujua,

Mukoge,

Musoga

Alstonia,

Pattern wood,

Stool wood

Essessang

Ricinodendron spp.

 

Ricinodendron africanum

Müll. Arg.

 

Ricinodendron heudelotii

Pierre ex Henckel

 

Ricinodendron rautanenii

Schinz.

Benin

Congo

Côte d’Ivoire

Ghana

Mozambique

Togo

UK

Muawa

Erimado

Erimado

Erimado

Muawa

Erimado

African Nut Tree,

African Wood,

African Wood-Oil Nut Tree,

Cork Wood

Essia

Petersianthus macrocarpus Liben

(Syn. Petersia Africana

Welw.)

UK

Esia

Essoula

Plagiostyles africana Prain

ex De Wild.

 

 

Etimoé

Copaifera mildbraedii

Harms

 

Copaifera salikounda Heckel

Benin

Cameroon

Central African Republic

Congo

Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo

Gabon

Ghana

Nigeria

Akpaflo

Essak

 

Bilombi

Yama

Etimoé

Bofelele

Andem-Evine

Entedua

Ovbialeke

Eveuss

Klainedoxa buesgenii Engl.

 

Klainedoxa gabonensis

Pierre ex Engl.

Cameroon

Central African Republic

Congo

te d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo

 

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Ngon

 

Oboro

Kuma-kuma

Kroma

Ikele,

Kuma-kuma

Eves

Eveuss

Kruma

Odudu

Evino

Vitex ciliata Pellegr.

Vitex pachyphylla Baker

 

 

Eyek

Pachyelasma tessmannii

Harms

 

 

Eyong

Eribroma oblongum Pierre

ex A.Chev.

(Syn. Sterculia oblonga Masters)

Cameroon

 

Central African

Republic

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

 

Gabon

 

Ghana

Nigeria

 

UK

Bongele,

Eyong

 

Bongo

Bi

N’Chong,

N’Zong

N’Chong,

N’Zong

Ohaa

Okoko

 

White Sterculia,

Yellow Sterculia

Eyoum

Dialium spp.

 

Dialium bipindense Harms.

 

Dialium dinklagei Harms.

 

Dialium aubrevillei Pellegr.

 

Dialium pachyphyllum

Harms.

Cameroon

 

Congo

Côte d’Ivoire

 

Gabon

 

Guinea-Bissau

Liberia

 

 

Mozambique

Dem. Rep. of the Congo

Mfang,

M’Fan

Penzi

Afambeou,

Kofina

Eyoum,

Omvong

Pau Veludo

Ciania,

Gbelle-Flu,

Gia Kaba

Ziba

Bongola,

Kasudu

Faro

Daniellia spp.

 

Daniellia klainei Pierre

 

Daniellia ogea Rolfe

 

Daniellia thurifera Bennet

Benin

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Germany

UK

Jatin

Nsou

Singa N'Dola

Faro

Bolengu

N'Su

Lonlaviol

Ogea

Oziya

Gnessi

Daniellia

Ogea

Faveira

Parkia multijuga Benth.

Brazil

 

 

 

 

 

Colombia

 

Ecuador

French Guiana

 

Guyana

 

 

 

Peru

Suriname

Venezuela

Fava Araba Tucupi,

Fava Bolota,

Faveira,

Parica,

Visgueiro

Huarango,

Rayo

Tangama

Dodomissinga,

Kouatakaman

Black Manariballi,

Ipanai,

Uya

Goma Pashaco

Kwatakama

Cascaron

Faveira Amargosa

Vatairea paraensis Ducke

Brazil

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia

 

Guyana

 

 

 

French Guiana

 

Honduras

Panama

Peru

 

Suriname

Angelim

Amargoso,

Aracuy,

Fava Amarela,

Fava Amargosa,

Faveria Amarela,

Faveira

Amargosa,

Faveria Bolacha

Guerra,

Maqui

Arisauro,

Bastard

Purpleheart,

Bauwau

Inkassa,

Yongo

Amargo

Amargo

Mari-Mari,

Marupa del Bajo

Arisoeroe,

Gele Kabbes,

Geli-Kabissi

Fijian Sterculia

Sterculia vitiensis Seem.

Oceania

Waciwaci

Framiré

Terminalia ivorensis

A. Chev.

Cameroon

Côte d’Ivoire

Ghana

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

 

UK

Lidia

Framiré

Emeri

Baji

Idigbo,

Black Afara

Baji

Idigbo

Formi-gueiro

Triplaris cumingiana Fisch.

& C.A.Mey.

(Syn. Triplaris

guayaquilensis Wedd.)

Ecuador

Fernansanchez

Freijo

Cordia goeldiana Hub.

Brazil

Freijo

Frei-Jorge

Fuma (Fromager)

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

(Syn. Ceiba thonningii

A. Chev.

Syn. Bombax pentandrum L.)

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

 

Ghana

Liberia

Nigeria

 

Sierra Leone

 

 

Dem. Rep. of the Congo

 

France

Germany

UK

Doum

Fuma

Enia,

Fromager

Onyina

Ghe

Okha,

Araba

Ngwe,

Banda

 

Fuma

 

Fromager

Ceiba

Ceiba

Gaiac

Guaiacum spp.

Mexico

 

Venezuela

 

France

Germany

Netherlands

Spain

UK

Palo Santo,

Guayacancillo

Guayacán

 

Gaiac

Mexiko-Pockholz

Pockhout

Guayacán

Guaiacum Wood

Galacwood

Bulnesia sarmientoi Lorentz

 

 

Gale Silverballi

Aniba hypoglauca Sandwith (Syn. Aniba ovalifolia

Mez.)

South America

Gale Silverballi,

Garl,

Kawioi,

Kurero Shiruaballi,

Kurero Silverballi,

Moena Puchiri,

Silverballi,

Yellow Silverballi,

Yellow Sweetwood

Gavilan

Schizolobium amazonicum

Huber ex Ducke

 

Pashaco,

Pino Chuncho

Gavilán Blanco

Oreomunnea pterocarpa

Oerst.

 

 

Geronggang

Cratoxylum arborescens

(Vahl) Bl.

 

Cratoxylum arborescens var. miquelli King

Cratoxylum glaucum Korth.

 

Cratoxylum lingustrinum Bl.

 

Cratoxylum polyanthum

Korth.

Indonesia

 

 

 

Malaysia

Gerunggang

Mapat

Mulu

Selunus

Gonggang

Serungan

Gerutu

Parashorea densiflora

Slooten & Sym.

 

Parashorea lucida (Miq.)

Kurz

 

 

Parashorea parvifolia

Wyatt-Smith ex

P.S.Ashton

 

 

Parashorea smythiesii

Wyatt-Smith ex

P.S.Ashton

India

Indonesia

Laos

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand

Tavoy Wood

White Meranti

Mai Hao

Gerutu,

Gerutu Pasir,

Heavy White Seraya,

Meranti Gerutu,

Meruyun,

Urat Mata Batu,

Urat Mata Bukit,

Urat Mata Daun Kechil,

Khai Khieo

Gheombi

Sindoropsis letestui (Pellegr.)

J. Léon.

(Syn. Copaifera letestui

Pellegr.)

Cameroon

Gabon

Lumbandjii

Gheombi,

Ngom

Goiabao

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist

 

(Syn. Planchonella

pachycarpa Pires

Syn. Pouteria pachycarpa

Pires

Syn. Syzygiopsis pachycarpa

Ducke)

Brazil

Abiu Casca,

Abiurana,

Abiurana Amarela,

Abiurana Goiaba,

Goiabao,

Goyabao

Gombé

Didelotia africana Baill.

 

Didelotia idae Oldem., de

Wit & Léon.

 

Didelotia letouzeyi Pellegr.

Cameroon

 

Côte d’Ivoire

Gabon

Liberia

Sierra Leone

Ekop-Gombe,

Gombe

Broutou

Angok

Bondu

Timba

Greenheart

Chlorocardium rodiei

(Schomb.) Rohwer,

H.G.Richt. & van der

Werff

Brazil

Guyana

Surinam

Venezuela

Bibiru,

Itauba Branca

Bibiru,

Demerara,

Greenheart

Beeberoe

Groenhart

Sipiroe

Viruviru

Grenadille d’Afrique

Dalbergia melanoxylon

Gutif. & Perr.

Chad

Dem. Rep. of the Congo

Ethiopia

 

Kenya

 

 

Namibia and South Africa

 

 

 

 

 

Uganda

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe

 

 

UK

Tabum

Kafundula

Zobbi,

Zebe

Kikwaju,

Mpingo,

Poyi

 

Driedoring Ebbehout,

Mokelete,

Sebrahout,

Swartdriedoring,

Umbambangwe

Motangu

Chinsale,

Kasalusalu,

Mfwankomo,

Mkelete

Mkumudwe,

Msalu,

Mukelete,

Musonkomo

Murwiti,

Pulupulu

 

African blackwood,

African ebony,

Mugembe,

Poyi

Grigri

Licania spp.

Brazil

Colombia

Costa Rica

Guyana

Mexico

Peru

Venezuela

Anauerá,

Caraipé,

Turiuva

Carbonero

Zapote

Kautaballi,

Konoko,

Zapote

Carbonero,

Zapote

Carbonero

Guágara

Sabal mauritiiformis Griseb.

& H.Wendl.

South America

Catarata,

Palma Amarga,

Palma de Guagara,

Palma de Vaca,

Palmiche

Guariuba

Clarisia racemosa Ruiz. &

Pav.

Bolivia

Brasil

 

 

Colombia

Ecuador

Peru

Murure

Guariuba,

Oiticica Amarela,

Oiticica da Mata

Aji,

Guariuba

Mata Palo,

Moral Bobo,

Pituca

Capinuri,

Guariuba,

Murere,

Turupay

Amarillo

Haiari

Alexa spp.

Brazil

Guyana

Suriname

Melancieira

Haiariballi

Nekoe-Oedoe

Haldu

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale

(Syn. Adina cordifolia

(Roxb.) Hook. f.)

Cambodia

 

India

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Philippines

 

Sri Lanka

Thailand

Vietnam

Khvao,

Kwao

Haldu

Lasi

Thom

Meraga

Hnaw

Adina,

Haldu

Kolon

Kwao,

Tong Lueang

Gao-Vang

Hard Alstonia (Pulaï)

Alstonia angustiloba Miq.

 

Alstonia macrophylla Wall.

ex G.Don.

 

Alstonia spatulata Bl.

 

 

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

 

Alstonia pneumatophore

Back. ex Den Berger

Indonesia

 

Malaysia

Myanmar

 

Papua New Guinea

 

 

Philippines

Thailand

Vietnam

 

Australia

 

 

India

 

UK

Pulai,

Sepati

Pulai

Letok,

Sega

White Cheese Wood,

Mike Wood

Dita

Thia

Mo-Cua

 

White Cheese Wood,

Mike Wood

Chaitanwood,

Chatian

Pagoda Tree,

Patternwood

Hevea

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Brazil

 

 

Guyana

Malaysia

Peru

 

Thailand

Venezuela

 

UK

 

USA

Mapalapa,

Seringa,

Seringueira

Hatti

Hevea Wood

Jeve,

Shirenga

Rubber Tree

Arbol de Caucho

 

Para Rubber

Tree

Rubber Wood

Higuerilla

Micandra spruceana (Baill.)

R. Shultes

Colombia

Peru

Venezuela

Reventillo,

Yetcha

Carapacho,

Higuerilla Negra,

Shiringa Masha

Cunuri

Huruasa

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip

Guyana

Ingarana,

Tento Azul

Iatandza

Albizia angolensis Welw.

Albizia ferruginea Benth.

Angola

Benin

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

Gabon

Ghana

Liberia

Nigeria

Uganda

Dem. Rep. of the Congo

UK

Zanzangue

Agla Nyinfun

Evouvous

Sifou-Sifou

Yatanza

Iatandza

Awiemfo-Samina,

Okuro

Musase

Ayinre-Ogo

Mugavu,

Nongo

Elongwamba,

Okuru

West African

Albizia

Ibirà Pytâ

Peltophorum dubium

(Spreng.) Taub (Syn. Peltophorum vogelianum

Benth.)

Argentina

Brazil

Paraguay

Canafístula

Guarucaia

Yvyrapyta

Idewa

Haplormosia monophylla

Harms

Liberia

Black Gum,

Liberian Black

Gum

Igaganga

Dacryodes igaganga Aubr.

& Pell.

 

 

Ilomba

Pycnanthus angolensis

(Welw.) Warb.

(Syn. Pycnanthus kombo

Baill.) Warb.

Angola

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Dem. Rep. of the Congo

Ilomba

Eteng

Ilomba

Walélé

Calabo

Eteng

Otié

Akomu

Kpoyéi

Lolako,

Lejonclo

Imbuia

Ocotea porosa Barosso

(Syn. Phoebe porosa (Nees

& Mart.) Mez.)

Brazil

 

 

South America

 

UK

USA

Canela,

Imbuia,

Embuia

Laurel

 

Brazilian Walnut

Imbuya,

Brazilian Walnut

Inga

Inga spp.

Argentina

Brazil

 

 

 

French Guiana

 

 

 

Guyana

 

 

 

 

Honduras

Peru

Suriname

Inga

Inga,

Ingazeira,

Inga-Chi-Chi,

Inga-Chi-Chica

Bois Pagode,

Bougouni,

Lebi Oueko,

Oueko

Kurang,

Kwari,

Kwarye,

Maporokon,

Yokar

Guama

Shimbillo

Abonkini,

Prokonie

Ingyin

Pentacme siamensis (Miq.)

Kurz

 

 

Inyak

Antonia ovata Pohl

 

 

Ipé

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos

(Syn. Tabebuia ipe (Mart.) Standl.)

 

Handroanthus capitatus (Bur

& K.Schum) Sanwith

(Syn. Tabebuia capitate

Sandw.)

 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose

(Syn. Tabebuia serratifolia Nichols)

 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

(Syn. Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.)

Argentina

Bolivia

 

Brazil

 

 

 

Central America

 

 

 

 

Colombia

 

 

French Guiana

Guyana

 

Paraguay

Peru

 

Suriname

Trinidad and Tobago

 

 

Venezuela

Lapacho

Ipé,

Lapacho,

Tajibo

Ipé,

Ipé Roxo,

Pau d’Arco

Amapa,

Prieta,

Cortez,

Guayacan,

Cortés

Canaguate,

Polvillo,

Roble Morado

Ebene verte

Hakia,

Ironwood

Lapacho Negro

Tahuari Negro,

Ebano Verde

Groenhart

Poui,

Yellow Poui

Acapro,

Araguaney

Iroko

Milicia spp.

 

Milicia excelsa C.C. Berg

(Syn. Chlorophora excels

(Welw.) Benth.)

 

Milicia regia C.C. Berg

(Syn. Chlorophora regia

A. Chev.)

Angola

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

East Africa

 

Equatorial Guinea

Gabon

 

Ghana

Liberia

Mozambique

Nigeria

Sierra Leone

Dem. Rep. of the Congo

 

 

 

Belgium

Moreira

Abang

Kambala

Iroko

Mvuli,

Mvule

Abang

Abang,

Mandji

Odum

Semli

Tule Mufula

Iroko

Semli

Lusanga,

Molundu,

Mokongo

 

Kambala

Itaùba

Mezilaurus spp.

Brazil

French Guiana

Suriname

Louro Itauba

Taoub Jaune

Kaneelhout

Izombé

Testulea gabonensis Pellegr.

Cameroon

Congo

Gabon

Rone

N'Gwaki

Ake,

Akewe,

Izombe,

N'Komi

Jacareuba

Calophyllum brasiliense Cambess.

Brazil

Árbol de santa María,

Calophylle du Brésil,

Guanandi,

Maria,

Santa Maria

Jatoba

Hymenaea courbaril L.

Brazil

French Guiana

 

Central and South

America, Caribbean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriname

UK

Jatobá

Gomme Animée,

Pois Confiture

 

Algarrobo,

Algarrobo de la Antillas,

Algarrobo das Antilhas,

Azucar,

Cuapinol,

Curbaril,

Guapinol,

Huayo,

Jataí,

Jutaby

Rode Lokus

Brazilian Cherry,

Brazilian Copal,

Cayenne Copal,

Copal,

Demarara Copal,

Kerosene Tree,

Stinking Toe,

Latin American Locust,

West Indian Locust

Jelutong

Dyera costulata Hook. f.

 

Dyera polyphylla (Miq.)

Steenis

(Syn. Dyera lowii Hook. f.)

Indonesia

 

 

Malaysia

 

 

 

 

Singapore

Jelutong,

Djelutong,

Melabuwai

Jelutong,

Andjaroetoeng,

Letoeng,

Pantoeng,

Jelutong Bukit,

Jelutong Paya

Red and/or White

Jelutong

Jequitiba

Cariniana legalis O. Ktze

(Syn. Cariniana brasiliensis Casar.)

 

Allantoma integrifolia

 

(Ducke) S.A.Mori

(Syn. Cariniana integrifolia Ducke)

Bolivia

Brazil

Yesquero

Jequitiba,

Jequitiba Branco,

Jequitiba Rosa,

Jequitiba

Vermelho,

Estopeiro

Jito

Guarea guidonia (L.)

Sleumer

(Syn. Guarea guara (Jacq.)

P. Wils.

Syn. Guarea trichilioides L.)

 

 

Jongkong

Dactylocladus stenostachys

Oliv.

Indonesia

Malaysia

Mentibu,

Sampinur

Medang-Tabak,

Jongkong,

Medang,

Merubong

Jorori

Swartzia jorori Harms

 

 

Jùraco

Bucida buceras L.

Mexico, Central and South America

Black Olive,

Bois Gris-Gris,

Bois Margot,

Gregre,

Júcaro,

Oxhorn Bucida,

Ucar

Kabok

Irvingia malayana Oliv. ex

A. Benn.

Malaysia

Thailand

UK

Pau Kijang

Kabok

Wild Almond

Kadam

Neolamarckia spp.

 

Neolamarckia cadamba

(Roxb.) Bosser

(Syn. Anthocephalus

cadamba (Roxb.) Miq.)

 

Neolamarckia macrophylla (Roxb.) Bosser

(Syn. Anthocephalus macrophyllus (Kuntze)

Havil.)

Indonesia

 

Malaysia

 

 

 

 

Myanmar

 

 

 

Philippines

Jabon,

Kelempajan

Kalempayn

Kelampo,

Kelepayan,

Ludai,

Kelempayan

Mau,

Yemau,

Maukadon,

Mau-Lettan-She

Kaatoan Bangkal

Kanda

(Kanda brun,

Kanda rose)

Beilschmiedia spp.

 

Beilschmiedia congolana

Robyns & Wilczek

 

Beilschmiedia gaboonensis Benth. & Hook.

 

Beilschmiedia hutchinsoniana Robyns & Wilczek

Beilschmiedia letouzeyi Robyns & Wilczek

 

Beilschmiedia mannii

Robyns & Wilczek

 

Beilschmiedia oblongifolia Robyns & Wilczek

Cameroon

Central African

Republic

Côte d’Ivoire

Gabon

Tanzania

Kanda

 

Bonzale

Bitehi

Nkonengu

Mfimbo

Kapokier

Bombax buonopozense P.

Beauv.

(Syn. Bombax flammeum

Ulbr.)

 

 

Kapur

Dryobalanops spp.

 

Dryobalanops sumatrensis (J.F.Gmel.) Kosterm.

(Syn. Dryobalanops

aromatica C.F. Gaertn.)

 

Dryobalanops beccarii Dyer

 

Dryobalanops fusca V. St.

 

Dryobalanops lanceolate

Burck

 

 

Dryobalanops oblongifolia

Dyer

 

 

Dryobalanops rappa Becc.

Brunei Darussalam

 

 

Indonesia

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

France

UK

Kapur Bukit,

Kapur Peringii,

Kapur Anggi

Kapur Singkel,

Kapur Sintuk,

Kapur Empedu,

Kapur Tanduk,

Kapur Kayatan,

Petanang

Kapur-Kejatan,

Keladan,

Swamp Kapur,

Borneo

Camphorwood-Paigie

 

Capur

Borneo

Camphor,

Borneo

Camphorwood,

Borneo Camphorwood-Paigie

Karité

Vitellaria paradoxa

C.F.Gaertn.

(Syn. Butyrospermum

paradoxum (C.F. Gaertn.) Hepper

Syn. Butyrospermum parkii

(G. Don) Kotschy)

Africa

Shea Butter Tree,

Shea Tree,

Shi Tree

Kasai

Pometia spp.

Papua New Guinea

Myanmar

Philippines

Vietnam

France

Spain

UK

Taun

Sibu

Malugai

Truong

Bois de Pieux

Longán de Fiji

Fiji Longan,

Island Lychee

Kaudamu

Myristica castaneifolia

A. Gray

Southeast Asia

Fiji Nutmeg

Kedondong

Canarium spp.

 

Dacryodes spp.

 

Santiria spp.

India

 

Indonesia

 

Malaysia

 

Philippines

 

Thailand

Vietnam

Dhuwhite,

White Dhup

Kenari,

Kiharpan

Kedondong,

Upi

Dulit,

Pili

Ma-Kerm

Cham

Kekatong

Cynometra spp.

Fiji

Malaysia

Myanmar

Philippines

Thailand

Moivi

Belangkan,

Kekatong

Myinga

Oringen

Mang-kha

Kékélé

Holoptelea grandis Mildbr.

Benin

Cameroon

Central African

Republic

Congo

Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo

Ghana

Nigeria

Uganda

Sayo

Avep-Ele

Gomboul

Mbosso

Kékélé

Nemba-Mbobolo

Onakwa

Olazo

Mumuli

Kelat

Eugenia spp.

India

Indonesia

 

 

 

 

Malaysia

 

 

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

Vietnam

Jaman

Jaman,

Jambu,

Jamun,

Meralu,

Nir-Naval

Black Kelat,

Common Kelat,

Kelat

Tabye

Water Gum

Makasin

Chomphu

Plong,

Tram

Keledang

(Terap)

Artocarpus spp.

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

Teureup

Pudau,

Terap

Antipolo

Ka-ok

Kembang semangkok

Scaphium spp.

Malaysia

Myanmar

Thailand

Kembang

semangkok,

Selayar

Thitlaung

Samrong

Kempas

Koompassia malaccensis

Maing. ex Benth.

Indonesia

 

Malaysia

 

 

Papua New Guinea

Thailand

Menggeris,

Toemaling

Kempas,

Mengris,

Impas

Kempas

Yuan

Keranji

Dialium spp.

Cambodia

Indonesia

Myanmar

Thailand

Vietnam

UK

Xoay,

Kralanh

Kerandji

Taung-Kaye

Kaki-Khao,

Khleng,

Yi-Thongbung

Xoay

Keranji,

Kranji

Keriti

Silverballi

Ocotea puberula (Rich.)

Nees

Argentina

Brazil

 

 

 

 

 

Peru

Paraguay

 

Suriname

Canela Guaica,

Guaicá

Canela-de-Corvo,

Guaica,

Canela-Parda,

Canela-Pimenta,

Canela Pinho,

Canela-Sebo

Moraja Kaspi

Laurel Guaika,

Guaika

Keretiballi

Keruing

Dipterocarpus spp.

 

Dipterocarpus acutangulus

Vesque

 

Dipterocarpus

appendiculatus Scheff.

 

Dipterocarpus alatus A. DC.

 

Dipterocarpus baudii Korth.

 

Diptrocarpus gracilis Blume

(Syn. Dipterocarpus

pilosus Roxb.)

Dipterocarpus cornutus Dyer

Dipterocarpus costulatus

V. SI.

Dipterocarpus kerrii King

Dipterocarpus verrucosus

Foxw. x Slooten

Cambodia

 

 

 

India

Indonesia

Laos

Malaysia

 

 

Myanmar

 

Philippines

Sri Lanka

Thailand

Vietnam

Chloeuteal,

Dau,

Khlong,

Thbeng,

Gurjun

Keroeing,

Nhang,

Keruing Gaga,

Keruing Bajak,

Keruing Beras

Yang,

Kanyin

Apitong

Hora

Yang

Dau (Yaou),

Tro

Kiasose

Pentadesma butyracea

Sabine

Pentadesma lebrunii Staner

 

 

Kibakoko

Anthonotha fragrans

(Baker f.) Exell & Hillc.

(Syn. Macrolobium fragrans

Baker f.)

 

 

Kikenzi

Ocotea usambarensis Engl.

 

 

Kokko

Albizia lebbek (L.) Benth.

Bangladesh

 

Philippines

 

India

 

Indonesia

 

 

Malaysia

 

 

 

Nepal

Thailand

 

 

 

 

Vietnam

 

France

 

 

Spain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

Sirish,

Sirisha

Aninapla,

Langil

Siris,

Sirs

Kitoke,

Tarisi,

Tekik

Batai,

Batai Batu,

Kungkur,

Oriang

Kalo Siris

Cha Kham,

Chamchuri,

Kampu,

Phruek,

Suek

Lim Xanh

 

Bois noir,

Bois savane,

Tcha Tcha

Acacia Chachá,

Algarroba de Olor,

Amor Plantónico,

Aroma,

Aroma Fracesca,

Cabellos de Ángel,

Faurestina,

Florestina,

Lengua de Mujer,

Lengua Viperina

Acacia Amarilla,

East Indian Walnut,

English Woman's

Tongue,

Fry wood,

Indian Siris,

Lebbeck,

Siris Tree,

Woman’s Tongue

Tree

Kondroti

Rhodognaphalon brevicuspe Roberty

(Syn. Bombax brevicuspe Sprague)

 

Rhodognaphalon schumannianum

A. Robyns

(Syn. Bombax

rhodognaphalon

K. Schum.)

 

Bombax chevalieri Pellegr.

Benin

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

Gabon

 

Ghana

Mozambique

 

Nigeria

Tanzania

 

UK

Kpatin Dehun

Ovong

N’Demo

Kondroti

Alone,

Ogumalanga

Bombax

Meguza,

Mungusa

Awori

Mfume

 

East African

Bombax

Kosipo

Entandrophragma candollei Harms

Angola

Cameroon

Côte d’Ivoire

Ghana

Nigeria

 

Dem. Rep. of the Congo

 

Germany

UK

Lifuco

Atom-Assie

Kosipo

Penkwa-Akowaa

Omu,

Heavy Sapelle

Impompo

 

Kosipo-Mahagoni

Omu

Kotibé

Nesogordonia spp.

 

Nesogordonia kabingaensis

var. kabingaensis

(K.Schum.) Capuron

(Syn. Nesogordonia

papaverifera R. Capuron

Syn. Cistanthera

papaverifera A. Chev.)

Angola

Cameroon

 

Central African

Republic

te d’Ivoire

Gabon

Ghana

Nigeria

Dem. Rep. of the Congo

 

UK

Kissinhungo

Ovoe,

Ovoui

 

Naouya

Kotibé

Aborbora

Danta

Otutu

Kondofindo

 

Danta

Koto

Pterygota spp.

 

Pterygota macrocarpa

K. Schum.

 

Pterygota bequaertii De

Wild.

Central African Republic

Côte d’Ivoire

Gabon

Ghana

 

Nigeria

 

Dem. Rep. of the Congo

 

Germany

UK

 

Kakende

Koto

Ake

Kyere,

Awari

Kefe,

Poroposo

Ikame

 

Anatolia

African

Pterygota,

Pterygota

Kulim

Scorodocarpus borneensis (Baillon) Becc.

Malaysia

Bawang Hutan

Kumbi

Lannea welwitschii (Hiern)

Engl.

Côte d’Ivoire

 

 

Ghana

Nigeria

Baiséguma,

Kakoro,

Loloti

Kumenini

Ekika

Kungkur

Albizia saman (Jacq.) Merr.

 

 

Kurokaï

Protium spp.

Bolivia

Brazil

 

 

Colombia

 

 

Ecuador

French Guiana

 

Guyana

 

 

Peru

Suriname

Venezuela

Carano

Almecega,

Aruru,

Breu

Anime,

Carano,

Currucay

Anime Blanco

Encens Blanc,

Gris Rouge

Haiawa,

Kurokay,

Porokay

Copal-Caspi

Tinguimoni

Anime,

Carano,

Azucarito

Landa

Erythroxylum mannii Oliv.

Cameroon

Congo

Côte d’Ivoire

Gabon

Dem. Rep. Of the

Congo

Sierra Leone

Landa

Lukienzo

Dabe

Landa

Nkanza

 

Bimini

Lati

Amphimas spp.

 

Amphimas pterocarpoides

Harms

Cameroon

 

Côte d’Ivoire

Ghana

Congo

Edjin,

Edzil

Lati

Edzui

Muzui,

Bokanga

Laurel,

Indian

Terminalia tomentosa

(Roxb.) Wight & Arn.

Cambodia

Indonesia

 

 

 

 

 

Laos

Myanmar

 

Philippines

Thailand

Vietnam

Chhlik Snaeng

Arjun,

Jaha,

Jelawai,

Talisai,

Telinsi,

Kumbuk

Suak Dam

Taukyan,

Thinsein

Indian Laurel

Hok Fa

Chieu-Lieu

Limba

Terminalia superba Engl. & Diels

Cameroon

Central African Republic

Congo

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Ghana

Nigeria

 

Sierra Leone

Dem. Rep. of the Congo

 

France

 

 

 

USA

Akom

 

N’Ganga

Limba

Fraké

Akom

Ofram

Afara,

White Afara

Kojagei

Limba

 

Limbo,

Fraké,

Noyer du Mayombé

Korina

Limbali

Gilbertiodendron spp.

 

Gilbertiodendron dewevrei

(De Wild.) J. Léon

(Syn. Macrolobium dewevrei

De Wild.)

 

Gilbertiodendron preussii

J. Léon

Cameroon

Central African Republic

Congo

Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo

 

Gabon

Ghana

Liberia

Ekobem

 

Molapa

Epal

Vaa

Ditshipi,

Ligudu

Limbali

Abeum

Tetekon,

Sehmeh

Limonaballi

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D.Penn.

 

 

Loliondo

Olea welwitschii (Knobl.)

Gilg. & G.Schellenb.

(Syn. Steganthus welwitschii Knobl.)

UK

Elgon olive

Longhi

Chrysophyllum spp.

(Syn. Gambeya spp.)

 

Chrysophyllum africanum

G.Don,

(Syn. Gambeya Africana

Pierre)

 

Chrysophyllum lacourtianum

De Wild.)

(Syn. Gambeya lacourtiana Aubrev. & Pellegr.)

 

Chrysophyllum subnudum

Baker

(Syn. Gambeya subnuda

Pierre)

Cameroon

Central African Republic

Congo

Côte d’Ivoire

 

 

Gabon

Ghana

Nigeria

Abam

 

Bopambu

Longhi

Akatio,

Anandio,

Aningueri Rouge

M’bebame

Akasa

Ekpiro,

Osan

Lotofa

Sterculia rhinopetala Schum.

Cameroon

Côte d’Ivoire

Ghana

Nigeria

 

UK

N’Kanang

Lotofa

Wawabima

Aye

 

Brown Sterculia

Louro vermelho

Ocotea rubra Mez.

Brazil

 

 

French Guiana

Guyana

 

 

 

Suriname

 

UK

Gamela,

Louro Gamela,

Louro Vermelho

Grignon Franc

Baaka,

Determa,

Red Louro,

Wanu

Teteroma

 

Determa

Lupuna

Chorisia spp.

South America

Árbol botella,

Árbol de lana,

Paina de seda,

Painera,

Palo Borracho,

Palo Barrigudo,

Palo Botella

Lusambya

Markhamia lutea (Benth.) K. Schum.

(Syn. Markhamia platycalyx Sprague)

 

 

Maçaran-duba

Manilkara spp.

 

Manilkara bidentata A Chev.

(Syn. Manilkara

surinamensis (Miq.)

Dubard)

 

Manilkara huberi (Ducke)

Standl. Dubard

Brazil

 

 

Colombia

 

French Guiana

 

 

Guyana

 

 

Panama

Peru

 

Suriname

Venezuela

 

 

UK

USA

Maçaranduba,

Maparajuba,

Paraju

Balata,

Nispero

Balata franc,

Balata rouge,

Balata gomme,

Balata,

Bulletwood,

Beefwood

Nispero

Pamashto,

Quinilla Colorada

Bolletrie

Balata

Massarandu

 

Bulletwood

Bulletwood,

Beefwood

Machang

Mangifera spp.

India

 

Indonesia

Malaysia

 

 

Myanmar

 

Pakistan

Papua New Guinea

Philippines

 

 

Solomon Islands

Thailand

 

Vietnam

 

France

UK

Mangga,

Mango

Membacang

Asam,

Machang,

Sepam

Mangowood,

Thayet

Mango

Mango

Ailai,

Asai,

Pahutan

Ma-Muang-Pa

Ma-Muang-Pa,

Pamutan

Xoai

 

Manguier

Mangowood

Machiche

Lonchocarpus lanceolatus

Benth.

Central America

Black

Cabbagebark,

Chaprerno,

Sindjaplé

Mafu

Clausena melioides Hiern.

 

Fagaropsis angolensis H.M.Gardn

Tanzania

 

 

Kenya

Mfu,

Mkunguni,

Mtongoti

Muyinja

Mafumati

Newtonia buchananii Gilb.

& Bout

(Syn. Piptadenia buchananii Bak.)

 

 

Mahogany

Swietenia macrophylla King

(Syn. Swietenia candollei

Pitt.

Syn. Swietenia tessmannii

Harms.

Syn. Swietenia krukovii

Gleason)

 

 

Swietenia mahagoni (L.)

Jacq.

 

Swietenia humilis Zucc.

Bolivia

 

Brazil

 

 

Central America

 

 

 

Colombia

Cuba

Dominican Republic

Guatemala

Haiti

Mexico

 

Nicaragua

Peru

 

Venezuela

 

 

France

 

Italy

Netherlands

Spain

UK

 

 

USA

Caoba,

Mara

Aguano,

Mogno

Araputanga

Caoba,

Caoba del Sur,

Caoba del Atlantica

Caoba

Caoba

Mahogani

Chacalte

Mahogani

Zopilote,

Baywood

Mahogani

Aguano,

Caoba

Caoba,

Orura

 

Acajou d’Amérique

Mogano

Mahonie

Caoba

Mahogany,

Brazilian

Mahogany

Mahogany,

Brazilian

Mahogany

Malagangai

Eusideroxylon melagangai (Symington) Kosterm.

 

 

Malas

Homalium spp.

Indonesia

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

Philippines

 

Myanmar

Laos

Dlingsem,

Gia,

Melmas,

Momala

Banisian,

Padang,

Selimbar,

Takaliu,

Aranga

Myaukchaw,

Myaukugo

Khen Nang

Kha Nang

Manbodé

Detarium macrocarpum

Harms

 

Detarium senegalense

J.F. Gmel.

West and Central Africa

Dankh,

Petit Détar,

Sweet Dattock

Mandio-queira

Qualea spp.

Brazil

 

 

French Guiana

 

 

Suriname

Venezuela

Mandio,

Mandioqueira,

Quaruba

Gronfolo Gris

Grignon Fou,

Kouali

Gronfoeloe

Florecillo

Manil

Symphonia globulifera L.f.

Bolivia

 

Brazil

 

 

Colombia

 

Ecuador

 

 

French Guiana

 

Guyana

Peru

 

Suriname

 

Trinidad and Tobago

Venezuela

 

 

 

USA

Azufre,

Bolivia

Anani,

Canadi,

Mani

Azufre,

Machare

Machare,

Puenga,

Zaputi

Manil,

Manil Marecage

Manni

Azufre,

Brea-Caspi

Mani,

Mataki

Mangue

Mani,

Paraman,

Peramancillo

 

Boarwood

Manil Montagne

Moronobea coccinea Aubl.

Brazil

 

 

French Guiana

 

 

Guyana

 

 

Suriname

Anani Da Terra

Firme,

Bacuri de Anta

Manil Montagne,

Manil Peou,

Parcouri-Manil

Coronobo,

Morombo-Rai,

Moronobo

Manniballi,

Matakkie

Marupa

Simarouba amara Aubl.

Bolivia

Brazil

 

 

 

 

Colombia

Ecuador

 

 

French Guiana

Guyana

Peru

Suriname

Venezuela

 

 

UK

Chiriuana

Marupa,

Marupauba,

Parahyba,

Paraiba,

Tamanquiera

Simaruba

Cedro Amargo,

Cuna,

Guitarro

Simarouba

Simarupa

Marupa

Soemaroeba

Cedro Blanco,

Simarouba

 

Bitterwood

Mata-Mata

Eschweilera spp.

 

Eschweilera amara Mart. ex

O. Berg

Brazil

 

French Guiana

 

 

 

 

 

 

Guyana

 

Suriname

Mata-Mata,

Matamata Preto

Baakalaka,

Baikaaki,

Balibon,

Kouanda,

Maho,

Mahot Noir,

Mahou

Black Kakaralli,

Kakaralli

Hoogland

Barklak,

Manbarklak

Mata Ulat

Kokoona spp.

 

 

Mecrussé

Androstachys johnsonii Prain

Mozambique

South Africa

Cimbirre

Lebombo

Ironwood,

Nsimbitsi

Medang

Litsea spp.

Australia

Malaysia

Myanmar

Philippines

 

Vietnam

Indonesia

Laos

Myanmar

Bollywood

Medang Padang

Ondon

Bagaoring,

Batikuling

Boi loi

Huru

Chick Dong

Kyese

Melunak

Pentace spp.

Malaysia

 

 

Myanmar

Thailand

Baru Baran,

Melunak,

Takalis

Baru Baran

Sisiat

Mempening

Lithocarpus spp.

 

 

Mengku-lang

Heritiera spp.

(Syn. Tarrietia spp.)

 

Heritiera albiflora (Ridl.) Kosterm.

 

Heritiera borneensis (Merr.) Kosterm.

 

 

Heritiera simplicifolia

(Mast.) Kosterm.

 

Heritiera javanica (Bl.)

Kosterm.

 

Heritiera kuenstleri (King) Kosterm.

 

Heritiera sumatrana (Miq.) Kosterm.

 

Tarrietia perakensis King

Cambodia

Indonesia

 

Malaysia

 

Myanmar

Philippines

Thailand

Vietnam

 

 

Australia

Don-Chem

Palapi,

Teraling

Mengkulang,

Kembang

Kanze

Lumbayau

Chumprag

Huynh

 

 

Red or Brown

Tulip Oak

Mepepe

Albizia adianthifolia

W.F. Wight

 

Albizia gummifera A.C. Sm.

(Syn. Albizia fastigiata Oliv.)

 

Albizia zygia J.F. Macbr.

 

 

Meransi

Carallia spp.

 

Carallia borneensis Oliv.

Southeast Asia

Karibas

Kemuning Hutan

Magtungod

Meranti,

Dark red

Shorea spp.

 

Shorea curtisii Dyer ex King

 

Shorea pauciflora King

 

 

Shorea platyclados Sloten ex Endert

 

 

Shorea argentifolia Sym.

 

Shorea ovata Dyer ex King

 

Shorea parvifolia King

 

Shorea singkawang (Miq.)

Burck

 

Shorea pachyphylla Ridl. ex Sym.

 

Shorea acuminata Dyer

 

Shorea hemsleyana King

 

Shorea leprosula Miq.

 

Shorea macrantha Brandis

 

Shorea hemsleyana (King)

King ex Foxw.

 

Shorea platycarpa Heim.

 

Shorea polysperma (Blanco) Merr.

Indonesia

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippines

 

 

 

UK

 

USA

Red Meranti,

Red Mertih,

Meranti Ketung,

Meranti Bunga,

Meranti Merah-Tua

Nemesu,

Meranti Bukit,

Meranti Daun

Basar,

Dark Red Seraya,

Obar Suluk,

Seraya Bukit,

Seraya Daun,

Binatoh,

Engbang-Chenak,

Meranti Bunga

Sengawan

Tanguile,

Bataan,

Red Lauan

 

Red Lauan,

Dark Red Seraya

Dark Meranti

Meranti,

Light red

Shorea spp.

 

 

Shorea acuminata Dyer

 

Shorea dasyphylla Foxw.

 

Shorea hemsleyana (King)

King ex Foxw.

 

 

 

Shorea macrantha Brandis

 

 

Shorea johorensis Foxw.

 

 

 

Shorea lepidota (Korth.) Bl.

 

Shorea leprosula Miq.

 

Shorea macroptera Dyer

 

Shorea sandakanensis Sym.

 

Shorea ovalis (Korth.) Bl.

 

Shorea parvifolia Dyer

 

Shorea palembanica Miq.

 

Shorea platycarpa Heim.

 

Shorea teysmanniana Dyer

ex Brandis

 

Shorea revoluta Ashton

 

Shorea argentifolia Sym.

 

Shorea leptoclados Sym.

 

Shorea smithiana Sym.

 

Shorea albida Sym.

 

Shorea macrophylla

(de Vriese) Ashton

 

Shorea quadrinervis Slooten.

 

Shorea gysbertsiana Burck

 

Shorea pachyphylla Ridl. ex Sym.

Indonesia

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippines

 

Thailand

Red Meranti,

Meranti Merah-Muda,

Meranti Bunga

Damar Siput,

Meranti-Hantu,

Meranti Kepong,

Meranti

Langgang,

Meranti

Melanthi,

Meranti Paya,

Meranti Rambai,

Meranti

Tembaga,

Meranti

Tengkawang,

Meranti

Sengkawang,

Engkawang,

Seraya Batu,

Seraya Punai

Seraya Bunga,

Kawang

Almon,

Light Red Luan

Saya Khao,

Saya Lueang,

Chan Hoi

Meranti,

White

Shorea spp.

 

Shorea agami Ashton

 

Shorea assamica Dyer

 

Shorea bracteolata Dyer

 

Shorea dealbata Foxw.

 

Shorea henryana Lanessan

 

Shorea lamellata Foxw.

 

Shorea resinosa Foxw.

 

Shorea roxburghii G. Don

 

Shorea stalura Roxb.

 

Shorea hypochra Hance

 

Shorea hentonyensis Foxw.

 

Shorea sericeiflora C.E.C. Fischer & Hutch.

 

Shorea farinosa C.E.C.

Fischer

 

Shorea gratissima Dyer

 

Shorea ochracea Sym.

 

Parashorea malaanonan (Blco.) Merr.

 

Shorea polita S. Vidal

Cambodia

 

Indonesia

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

Myanmar

Philippines

 

Thailand

 

 

 

Vietnam

Lumber,

Koki Phnom

Meranti Putih,

Damar Puthi

Meranti Jerit,

Meranti Lapis,

Meranti Pa’ang

or Kebon Tang,

Meranti Temak,

Melapi,

White Meranti

Makai

White Lauan,

White Meranti

Pendan,

Pa Nong,

Sual,

Kabak Kau,

Xen,

Chai

Meranti,

Yellow

Shorea spp.

 

Shorea faguetiana Heim.

 

Shorea dolichocarpa

Slooten.

 

 

Shorea maxima (King) Sym.

 

Shorea longisperma Roxb.

 

Shorea gibbosa Brandis

 

Shorea multiflora (Burck)

Sym.

 

Shorea hopeifolia (Heim.)

Sym.

 

Shorea resina-nigra Foxw.

 

Shorea peltata Sym.

 

Shorea acuminatissima Sym.

 

Shorea blumutensis Foxw.

 

Shorea faguetioides Ashton

Indonesia

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand

Meranti Kuning,

Kunyit,

Damar Hitam

Meranti Telepok,

Meranti Kelim,

Yellow Meranti,

Meranti Damar

Hitam,

Yellow Seraya,

Seraya Kuning,

Selangan Kuning,

Selangan Kacha,

Seraya Kuning,

Lun Kuning,

Lun Gajah,

Lun Merat,

Lun Siput

Kalo

Meranti Bakau

Shorea rugosa F. Heim

 

Shorea uliginosa Foxw.

 

 

Merawan

Hopea spp.

 

Hopea apiculata Sym.

 

Hopea griffithii Kurz

 

Hopea lowii Dyer

 

Hopea mengarawan Miq.

 

Hopea nervosa King

 

Hopea odorata Roxb.

 

Hopea papuana Diels

 

Hopea sangal Korth.

 

Hopea sulcata Sym.

Cambodia

Indonesia

Malaysia

 

 

 

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

Vietnam

Koki

Merawan/Sengal

Merawan/Sengal

Gagil

Selangan,

Selangan-Kasha

Thingan

Light Hopea

Manggachapui

Takhian

Sao,

Sau

Merbau

Intsia palembanica Miq.

(Syn. Intsia bakeri Prain.)

 

Intsia palembanica (Miq.)

 

Intsia bijuga (Colebr.)

Kuntze

(Syn. Intsia retusa (Kurz.) O.Kuntze.)

Fiji

Indonesia

Madagascar

Malaysia

New Caledonia

Papua New Guinea

Philippines

 

Thailand

Vietnam

Australia

China

UK

Vesi

Merbau

Hintsy

Merbau

Komu

Kwila

Ipil,

Ipil Laut

Lum-Paw,

Gonuo

Kwila

Kalabau

Moluccan

Ironwood

Merpauh

Swintonia spp.

 

Swintonia floribunda Griff.

 

Swintonia schwenkii Teijsm.

& Binn. ex Hook. f.

 

 

Swintonia penangiana King

 

Swintonia pierrei Hance

 

Swintonia spicifera Hook. f.

Cambodia

India

Malaysia

 

Myanmar

 

 

Pakistan

Vietnam

Muom

Thayet-Kin

Merpau

Merpauh

Taung Thayet

Civit

Taungthayet

Civit

Muom

Mersawa

Anisoptera spp.

 

Anisoptera curtisii King

 

Anisoptera costata Korth.

(Syn. Anisoptera oblonga

Dyer)

 

Anisoptera laevis Ridl.

 

Anisoptera marginata Korth.

 

Anisoptera thurifera Blume

Cambodia

Indonesia

Laos

Malaysia

 

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

 

 

France

UK

USA

Phdiek

Mersawa

Mai Bak

Mersawa,

Pengiran

Kaunghmu

Mersawa

Palosapis

Krabak,

Pik

 

Ven-Ven

Krabak

Bella Rosa

Messassa

Brachystegia spiciformis

Benth.

 

 

Metondo

Cordyla africana Lour.

Tanzania

Mroma,

Mpachamu,

Mgwata

Mirindiba-Doce

Glycydendron amazonicum Ducke

Brazil

Mirindiba-Doce,

Pau-de-Casca-Doce

Mjombo

Brachystegia boehmii Taub.

Africa

Miombo

Moabi

Baillonella toxisperma Pierre

(Syn. Mimusops djave Engl.)

Cameroon

 

Congo

Equatorial Guinea

Gabon

Dem. Rep. of the Congo

 

UK

Adjap,

Ayap

Dimpampi

Ayap

M’Foi

Muamba jaune

 

African

Pearwood

Moambé

jaune

Enantia spp.

 

Enantia chlorantha Oliv.

UK

African

whitewood

Molave

Vitex parviflora Juss.

Indonesia

 

Philippines

Fuli Kaa,

Kayu Kula

Amugauan,

Molave,

Sagat

Momoqui

Caesalpinia pluviosa DC.

South America

False

Brazilwood,

Sibipiruna

Monghinza

Manilkara mabokeensis Aubr.

Manilkara obovata

J.H. Hemsley

 

Manilkara sylvestris Aubt. & Pellegr.

 

 

 

Mopaani

Colophospermum mopane (J. Kirk ex Benth.)

J. Léonard.

(Syn. Copaifera mopane

Kirk & Benth.)

 

 

Mopé

Spondias mombin L.

South America

Coolie Plum

Gully Plum,

Hog Plum,

Jobo,

Mopé,

Prunier Mombin,

Spanish Plum

Mora

Mora spp.

South America

Alcornoque,

Morabukea,

Nato,

Nato Rojo,

Pracuba Branca,

Pracuuba

Moral

Maclura tinctoria (L.)

D. Don ex Steud.

(Syn. Chlorophora tinctoria

(L) Gaudich.)

Argentina

Bolivia

Brazil

 

Colombia

 

Costa Rica

Mexico

 

Trinidad and Tobago

Tatayiva-Saiyu

Amarillo

Amarello,

Taiuva

Dinde,

Palo Amarillo

Palo de Mora

Barossa,

Moral

Bois d'Orange

Morototo

Schefflera morototoni

(Aubl.) Maguire,

Steyerm. & Frodin

(Syn. Didymopanax

morototoni (Aubl. )

Decne. & Planch)

Argentina

Brazil

Colombia

Cuba

Dominican Rep.

Mexico

Puerto Rico

Suriname

 

Venezuela

Ambayguazu

Mandioqueira

Yarumero

Yagrumo Macho

Yagrumo Macho

Chancaro Blanco

Yagrumo Macho

Kasavehout,

Morototo

Tinajero

Movingui

Distemonanthus

benthamianus Baill.

Benin

Cameroon

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

 

Ghana

Nigeria

 

 

UK

Ayan

Eyen

Barre

Eyen

Eyen,

Movingui

Ayan

Ayan,

Ayanran

 

Ayan,

Distemonanthus

Mtambara

Cephalosphaera

usambarensis Warb.

 

 

Mtandarusi

Trachylobium verrucosum

Oliv.

UK

East African copal

Mubala

Pentaclethra macrophylla

Benth.

 

 

Mueri

Prunus africana (Hook.f.)

Kalk.

(Syn. Pygeum africanum

Hook.f.)

UK

Red Stinkwood

Bitter almond

Mugaita

Rapanea rhododendroides

Mez.

 

 

Mugonha

Adina microcephala Hiern.

Africa

Matumi

Rhodesian

Redwood

Muhimbi

Cynometra alexandri

C.H. Wright

Africa

Angu

Baira

Bapa

Bosengere

Kahimbi

Kampiniungu

Lukuanga

Mbombele

Mubale

Mubangu

Mubindi

Mudindi

Muhindi

Mupombe

Tembwe

Uganda

Ironwood

Mühühü

Brachylaena huillensis

O.Hoffm.

(Syn. Brachylaena hutchinsii Hutch.)

Congo

 

 

 

 

Kenya

 

 

 

 

South Africa

Tanzania

 

 

 

 

Uganda

 

 

 

 

 

UK

Mkalambaki,

Mkarambati,

Muhugu,

Muhuhu,

Mvumo

Mkalambaki,

Mkarambati,

Muhugu,

Muhuhu,

Mvumo

Laeveldvaalbos

Mkalambaki,

Mkarambati,

Muhugu,

Muhuhu,

Mvumo

Mkalambaki,

Mkarambati,

Muhugu,

Muhuhu,

Mvumo

 

Low Veld

Brachyleana,

Low Veld Silver

Oak,

Silver Oak

Muira-piranga

Brosimum rubescens Taub.

Brazil

 

 

 

 

French Guiana

 

 

 

Guyana

Suriname

 

 

Italy

 

Spain

UK

Amapa Rana,

Conduru,

Falso Pao Brasil,

Muirapiranga,

Pau Rainha

Satine,

Satine Rouge,

Satine Rubaine,

Siton Paya

Satinwood

Doekaliballi,

Satijnhout

 

Legno Satino,

Ferolia

Palo de Oro

Bloodwood

Muiratinga

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg

Brazil

Capinuri,

Muiratinga

Mukarati

Burkea africana Hook.

 

 

Mukulungu

Autranella congolensis

A. Chev.

(Syn. Mimusops congolensis

De Wild.)

Angola

Cameroon

 

Central African

Republic

Congo

Dem. Rep. of the Congo

Gabon

Nigeria

Kungulu

Elang,

Elanzok

 

Bouanga

Mfua

Mukulungu

Akola

Uku

Muninga

Pterocarpus angolensis DC.

 

 

Muniridan

Siparuna spp.

 

 

Musharagi

Olea hochstetteri Baker

UK

East African olive

Musine

Croton megalocarpus Hutch.

 

 

Mussibi

(Mutenyé)

Guibourtia coleosperma

J. Léon

(Syn. Copaifera coleosperma Benth.)

 

 

Guibourtia arnoldiana

J. Léon

Zimbabwe

 

UK

Muzaule

 

African

Rosewood,

Copalier,

False Mopane,

Mushibi,

Musibi,

Mussive,

Muzaule,

Muxibe,

Rhodesian

copalwood

Mutaco

Entandrophragma spicatum (C.DC.) Sprague

(Syn. Entandrophragma ekebergioides (Harms)

Sprague

Syn. Wulfhorstia

ekebergioides Harms)

 

 

Mutondo

Funtumia africana (Benth.)

Stapf

Funtumia elastica (P.Preuss)

Stapf

Funtumia latifolia (Stapf)

Stapf

 

 

Muziga

Warburgia ugandensis

Sprague

 

 

N’téné

Copaifera religiosa J. Léon.

Africa

Anzem,

Bengi

Naga

Brachystegia cynometroides Harms

 

Brachystegia eurycoma

Harms.

 

Brachystegia leonensis

Hutch. & Davy

 

Brachystegia nigerica Hoyle

& A.P.D. Jones

Cameroon

Côte d’Ivoire

Gabon

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

 

UK

Ekop-Naga

Meblo

Mendou

Tebako

Okwen

Bogdei

 

Okwen

Nargusta

Terminalia Amazonia

 

(J.F.Gmel.) Exell.

 

Terminalia guyanensis

Eichler

Brazil

 

Colombia

Honduras

Mexico

Panama

Venezuela

Pau-Mulato

Brancho

Guayabo Leon

Almendro

Canshan

Amarillo

Carabazuelo

Pardillo Negro

Nganga

Cynometra spp.

 

Cynometra hankei Harms

 

 

Niangon

Tarrietia utilis (Sprague)

Sprague

(Syn. Heritiera utilis

(Sprague) Sprague)

 

Tarrietia densiflora Aubr. & Normand

(Syn. Heritiera densiflora (Pellegr.) Kosterm.

Côte d’Ivoire

Gabon

Ghana

Liberia

Sierra Leone

Niangon

Ogoue

Nyankom

Whismore

Yami

Nieuk

Fillaeopsis discophora

Harms

 

 

Niové

Staudtia gabonensis Warb.

 

Staudtia kamerunensis Warb.

 

Staudtia stipitata Warb.

Angola

Cameroon

 

Central African

Republic

Equatorial Guinea

Gabon

 

Dem. Rep. of the Congo

Menga-Menga

M'Bonda,

Menga-Menga

 

Molanga

Bokapi

M'Boun,

Niove

Kamashi,

Susumenga

Nyatoh

Palaquium spp.

 

Palaquium gutta (Hook.)

Burck

(Syn. Palaquium

acuminatum Burck)

 

Palaquium hexandrum

(Griff.) Baill.

 

Palaquium maingayi Engl.

 

Palaquium rostratum (Miq.) Burck

 

Palaquium xanthochymum

Pierre ex Burck

 

Payena spp.

 

Payena maingayi C.B.

Clarke

 

Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr.

(Syn. Ganua motleyana (de Vriese) Pierre ex Dubard)

India

Indonesia

Malaysia

 

 

 

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

Vietnam

 

Netherlands

UK

Pali

Nyatoh

Nyatoh,

Mayang

Taban,

Riam

Pencil Cedar

Nato

Kha-Nunnok

Chay

 

Balam

Padang

Obéro

Picralima nitida (Stapf) T.Durand

(Syn. Picralima klaineana

Pierre)

 

 

Odzikouna

Scytopetalum spp.

 

 

Okan

Cylicodiscus gabunensis

Harms

Cameroon

 

 

 

Congo

Côte d’Ivoire

Gabon

 

Ghana

 

 

Nigeria

Adoum,

African

Greenheart,

Bokoka

N'Duma

Bouemon

Edoum,

Oduma

Adadua,

Benya,

Denya

Okan

Okoué

Baphia nitida Lodd.

 

Baphia pubescens Hook.f.

 

 

Okoumé

Aucoumea klaineana Pierre

Congo

Equatorial Guinea

 

Gabon

 

 

UK

N’Kumi

Okumé,

N’Goumi,

Okoumé,

Angouma

 

Gaboon

Olon

Fagara heitzii Aubrev. &

Pellegr.

Cameroon

Congo

Dem. Rep. of the Congo

Equatorial Guinea

Gabon

Bongo

M'Banza

Kamasumu

Olong

Olon

Olonvogo

Zanthoxylum gilletii (De

Wild.) P.G.Waterman

(Syn. Fagara inaequalis

Engl.

Syn. Fagara macrophylla

Engl.

Syn. Fagara tessmannii

Engl.)

 

 

Onzabili

Antrocaryon micraster

A. Chev.& Guill.

 

Antrocaryon klaineanum

Pierre

 

Antrocaryon nannanii De

Wild.

Angola

Cameroon

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Dem. Rep. of the Congo

 

Portugal

N’Gongo

Angonga

Akoua

Anguekong

Onzabili

Aprokuma

Mugongo

 

Mongongo

Orey

Campnosperma panamense Standl.

 

Campnosperma gummifera

(L). March.

 

 

Osanga

Pteleopsis hylodendron

Mildbr.

Cameroon

Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo

Sikon

Koframire

Osanga

Ossimiale

Newtonia leucocarpa Gilb.

& Bout.

(Syn. Piptadenia leucocarpa Harms)

 

 

Ossoko

Scyphocephalium ochocoa

Warb.

 

Scyphocephalium mannii

Warb.

Gabon

Ossoko,

Sogho

Ovengkol

Guibourtia ehie (A.Chev.)

J. Léonard

Côte d’Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

 

 

USA

Amazakoue

Palissandro

Ovengkol

Hyeduanini,

Anokye

 

Mozambique

Ovoga

Poga oleosa Pierre

Cameroon

Gabon

 

Nigeria

Ngale

Afo,

Ovoga

Inoi

Ozigo

Dacryodes buettneri (Engl.)

H.J. Lam.

(Syn. Pachylobus buettneri

Engl.)

Equatorial Guinea

Gabon

 

 

Germany

Assia

Ozigo,

Assia

 

Assia

Ozouga

Sacoglottis gabonensis Urb.

Cameroon

 

 

 

 

Congo

Côte d’Ivoire

 

Gabon

 

Ghana

Nigeria

 

 

Sierra Leone

Bedwa,

Bidou,

Bodoua,

Edoue,

Eloue

Niuka

Akouapo,

Tougbi

Essoua,

Ozouga

Ozouga,

Atala,

Tala,

Ugu

Kpowuli

Paco

Ptaeroxylon obliquum Radlk.

 

 

Padauk

Amboyna

Pterocarpus indicus Willd.

(Syn. Pterocarpus vidalianus Rolfe)

India

Indonesia

 

 

 

 

Malaysia

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines

 

 

 

France

 

Germany

 

UK

 

Japan

Andaman-Padauk

Sena,

Sonokembang

Linggua

Angsana

Amboina

Sena

Pashu-Padauk

Png-Rosewood

Manila-Padouk,

Narra

Vitali

 

Amboine/Amboyna or Padouk

Amboine/Amboyna or Padouk

Amboyna or Padouk

Karin

Padouk d’Afrique

Pterocarpus osun Craib.

 

Pterocarpus soyauxii Taub.

 

Pterocarpus tinctorius

Welw.

Angola

Cameroon

Congo

Equatorial Guinea

Gabon

Nigeria

Central African

Republic

Dem. Rep. of the Congo

 

 

 

Germany

Belgium

Italy

Netherlands

UK

Tacula

Mbel

Kisese

Palo rojo

Mbel

Osun

 

Padouk

Mongola,

Mukula,

N’Gula

 

Padauk

Corail

Paduk

Padoek

African Padauk,

Barwood,

Camwood,

Padauk

Paldao

Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe

 

Dracontomelon edule Skeeis.

 

Dracontomelon sylvestre Bl.

Malaysia

Philippines

Sengkulang

Dao,

Ulandug,

Lamio

Palissandre d'Asie

Dalbergia bariensis Pierre

 

 

 

Dalbergia cambodiana

Pierre

 

 

Dalbergia cochinchinensis

Pierre

 

Dalbergia latifolia Roxb.

 

Dalbergia oliveri Prain

 

Dalbergia sissoo Roxb.

Cambodia

 

Laos

 

Thailand

Vietnam

East Indian

Palisander

East Indian

rosewood

Neang Nuon

Palissandre d’Asie

Tamalan

Palissandre de Guatemala

Dalbergia tucurensis Donn.

Sm.

 

 

Palissandre de Madagascar

Dalbergia spp.

 

 

Dalbergia louveli R.Vig.

 

Dalbergia monticola Bosser

& R. Rabev.

 

Dalbergia normandii Bosser

& R. Rabev.

 

Dalbergia purpurascens

Baill.

 

Dalbergia xerophila Bosser

& R. Rabev.

France

 

 

UK

Bois de rose de Madagascar

 

Madagascar rosewood

Palissandre de Rose

Dalbergia decipularis Rizz.

& Matt.

Brazil

French Guiana

Pau Rosa

Bois de rose femelle

Palissandre de Santos

Machaerium scleroxylon Tul.

Brazil

 

 

Bolivia

French Guiana

Caviuna,

Jacarand,

Pau Ferro

Morado

Palissandre de Santos

Palissandre Honduras

Dalbergia stevensonii Standl.

 

 

Palissandre Panama

Dalbergia darienensis Rudd.