DZIAŁ 43

SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH

Uwagi
  1. W całej nomenklaturze wyrażenie „skóry futerkowe” inne niż surowe skóry futerkowe objęte pozycją 4301, stosuje się do skór lub skórek ze wszystkich zwierząt, które zostały poddane garbowaniu lub wyprawieniu, z włosem lub wełną.
  2. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   skór ptaków lub części skór ptaków, z ich piórami lub z puchem (pozycja 0505 lub 6701);

(b)   skór lub skórek, surowych, z włosiem lub wełną, objętych działem 41 (zob. uwaga 1 c) do tego działu);

(c)   rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, składających się ze skóry wyprawionej i skóry futerkowej lub ze skóry wyprawionej i ze sztucznego futra (pozycja 4203);

(d)   artykułów objętych działem 64;

(e)   nakryć głowy lub ich części, objętych działem 65;

(f)    artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych).

  1. Pozycja 4303 obejmuje skóry futerkowe i ich części, połączone z dodatkami z innych materiałów, oraz skóry futerkowe i ich części, zszyte razem w postaci odzieży lub części, lub dodatków odzieżowych, lub w postaci innych artykułów.
  2. Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (z wyjątkiem tych wyłączonych uwagą 2) podszyte skórą futerkową lub futrem sztucznym, lub do których przymocowana jest skóra futerkowa lub sztuczne futro od strony zewnętrznej, z wyjątkiem zwykłych ozdób, należy klasyfikować do pozycji 4303 lub 4304, w zależności od przypadku.
  3. W całej nomenklaturze określenie „futro sztuczne” oznacza dowolną imitację skóry futerkowej, składającą się z wełny, włosa lub innych włókien podgumowanych lub przyszytych do skóry wyprawionej, tkaniny lub innych materiałów, ale nie obejmuje imitacji skór futerkowych otrzymanych w wyniku tkania lub dziania (zazwyczaj pozycja 5801 lub 6001).

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(1)Surowe skóry futerkowe, inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103.

(2)Skóry i skórki garbowane lub wykończone, z włosem lub wełną, niepołączone lub połączone.

(3)Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły wytworzone ze skóry futerkowej (oprócz wyjątków wymienionych w Notach wyjaśniających do pozycji 4303).

(4)Futro sztuczne i artykuły z niego.

Należy zauważyć, że skóry ptasie i części skór ptasich, z piórami i puchem, nie są uważane za skóry futerkowe; są one objęte pozycją 0505 lub 6701.

***

Należy zauważyć, że pozycje od 4301 do 4303 obejmują skóry futerkowe i artykuły ze skóry futerkowej niektórych gatunków dzikich zwierząt, które obecnie zagrożone są wyginięciem lub które mogą być zagrożone, o ile handel okazami takich gatunków nie zostanie ściśle uregulowany. Gatunki takie wymienione są w Załącznikach do Konwencji w sprawie Międzynarodowego Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory z 1973 roku (Konwencja Waszyngtońska).

 


 


4301-Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103.

4301 10-Z norek, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami

4301 30-Z jagniąt takich, jak jagnięta: astrachańskie, szerokoogoniaste, karakuły, perskie i podobne, jagnięta indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami

4301 60-Z lisów, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami

4301 80-Pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami

4301 90-Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie

Niniejsza pozycja obejmuje surowe (tzn. niegarbowane ani niewykończone) skórki z włosem lub wełną, z jakichkolwiek zwierząt, z wyjątkiem następujących, objętych pozycją 4101, 4102 lub 4103:

(a)Bydlęcych (włącznie z bawolimi) (tzn. zwierząt objętych pozycją 0102, patrz Noty wyjaśniające do tej pozycji).

(b)Zwierząt jednokopytnych (koni, mułów, osłów, zebr itd.).

(c)Owiec i jagniąt (innych niż astrachańskie, szerokoogoniaste, karakuły, perskie lub podobnych jagniąt oraz jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich).

Nazwy astrachańskie, szerokoogoniaste, karakułowe i perskie są używane swobodnie do podobnych odmian jagniąt. Jednakże, określenia te, w przypadku użycia w odniesieniu do futer, oznaczają różnej jakości futra, w zależności, na przykład od wieku jagnięcia.

(d)Kóz i koźląt (innych niż kozy i koźlęta jemeńskie, mongolskie lub tybetańskie).

(e)Świń, włącznie z pekari.

(f)Kozic, gazeli i wielbłądów (włącznie z dromaderami).

(g)Łosi, reniferów, kozłów i pozostałej zwierzyny płowej.

(h)Psów.

Skóry futerkowe uważane są za surowe i objęte są tą pozycją nie tylko wtedy, gdy występują w postaci naturalnej, ale także jeśli są oczyszczone i zabezpieczone przed zepsuciem, np. przez suszenie lub solenie (na mokro lub sucho). Skóry futerkowe mogą również być „workowe” (zdjęte bez cięcia) lub „strzyżone”, tzn. wyciągnięty gruby włos lub przycięty puch, lub powierzchnia skóry może być „mizdrowa” lub oczyszczona.

Kawałki skóry futerkowej i części, takie jak łby, ogony i łapy, w stanie surowym, również klasyfikowane są do niniejszej pozycji, chyba że wyraźnie stanowią materiał odpadowy nienadający się do wykorzystania w kuśnierstwie, wówczas są wyłączone (pozycja 0511).

 


 


4302-Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami), niepołączone lub połączone (bez dodatków z innych materiałów), inne niż te objęte pozycją 4303.

-Skóry, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami, niepołączone:

4302 11- -Z norek

4302 19- -Pozostałe

4302 20-Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, niepołączone

4302 30-Całe skóry i części lub kawałki z nich, połączone

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Niepołączone skóry lub skórki (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami) garbowane lub wykończone, z włosem lub wełną, pod warunkiem że nie były krojone do kształtu do specjalnego zastosowania. Garbowane lub wykończone całe skóry futerkowe, niepołączone i niekrojone do kształtu lub obrobione w inny sposób do kształtu do szczególnych zastosowań, pozostają w tej pozycji, nawet jeśli mogą być proponowane do bezpośredniego wykorzystania (na przykład jako dywaniki).

(2)Połączenia z garbowanej lub wykończonej skóry futerkowej lub ich części (włącznie ze skórkami „wysuwanymi”), zszyte razem bez dodatku innych materiałów, zazwyczaj w prostokąty (włącznie z kwadratami), trapezy lub krzyże.

„Skóry futerkowe wysuwane” są skórami futerkowymi, które zostały pocięte na paski o kształcie litery V lub W i ponownie połączone w ich pierwotnej kolejności, żeby otrzymać dłuższą, ale węższą skórę futerkową.

Garbowanie polega na obróbce mizdry metodami analogicznymi do tych stosowanych przy wyrobie skóry wyprawionej (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 41.). Skóry poddane takiej obróbce mogą zazwyczaj być odróżnione od skórek surowych po ich miękkości i elastyczności. Włos lub wełna mogą również być poddane obróbce w celu poprawienia wyglądu lub naśladowania delikatnego futra za pomocą takich procesów, jak wybielanie, rozjaśnianie lub „podbarwianie” (barwienie powierzchni za pomocą pędzla), barwienie, czesanie, cyplowanie i nadawanie połysku, włącznie z obróbką żywicami syntetycznymi.

Należy zauważyć, że skóry z włosem lub wełną, w rodzaju wyłączonych z pozycji 4301 (takie jak skóry z kucyków, skóry cielęce i skóry owcze), objęte są tą pozycją, jeśli są wygarbowane lub wykończone.

Połączenia skór futerkowych garbowanych lub wykończonych lub ich części, objętych niniejszą pozycją, są półproduktami składającymi się z dwóch lub więcej skór lub części skóry, które zostały zszyte razem, zwykle w postaci prostokątów (włącznie z kwadratami), trapezów lub krzyży, bez dodatku innych materiałów. Półprodukty te przeznaczone są do dalszej obróbki.

Takie postacie znane są jako:

(1)Arkusze, maty i paski – połączenia prostokątne (włącznie z kwadratowymi).

(2)Krzyże  połączenia w kształcie krzyża.

(3)Worki (podbicia lub szaty)  połączenia w postaci trapezu, czasami zszyte w kształcie rury.

Niniejsza pozycja obejmuje również błamy do wyrobu płaszczy lub kurtek futrzanych. Zwykle składają się one z trzech oddzielnych połączeń skór futerkowych, jednego w postaci trapezu równoramiennego o długiej zakrzywionej podstawie (z której wycięty zostanie tył) oraz dwóch pozostałych w kształcie prostokątów (z których zostanie wycięty przód i rękawy).

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Skóry futerkowe i połączenia skór futerkowych (włącznie z łbami, łapami, ogonami i pozostałymi częściami lub kawałkami), w postaci niewykończonej odzieży lub części, lub dodatków do odzieży, lub innych artykułów oraz wykończonych dodatków gotowych do użycia jako takich, lub wymagających tylko przycięcia na długość w celu zastosowania jako ozdoba (pozycja 4303).

(b)Połączeń (na przykład obszyć) składających się ze skór futerkowych z innymi materiałami (np. ogonów połączonych ze skórą wyprawioną lub materiałem włókienniczym) (pozycja 4303).

 


 


4303-Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych.

4303 10-Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe

4303 90-Pozostałe

Z wyjątkami wymienionymi poniżej, pozycja ta obejmuje wszystkie artykuły odzieżowe, włącznie z częściami i dodatkami odzieżowymi (mufki, etole, krawaty, kołnierze itd.), wykonane:

(A)Ze skóry futerkowej.

(B)Z pozostałych materiałów podszytych skórą futerkową.

(C)Z pozostałych materiałów mających skórę futerkową po stronie zewnętrznej (z wyjątkiem jako zwykła ozdoba).

Futro na odzieży może być uważane za zwykłą ozdobę, jeśli stanowi, na przykład kołnierz i wyłogi (pod warunkiem że kołnierz lub wyłogi nie są tak rozbudowane, aby tworzyć faktycznie pelerynę lub bolerko), mankiety lub lamówki kieszeni, spódnic, płaszczy itd.

Niniejsza pozycja obejmuje również skóry lub skórki garbowane lub wykończone z włosem lub wełną, połączone z dodatkiem innych materiałów (np. obszycia), pod warunkiem że dodatki tych innych materiałów nie zmieniają zasadniczego charakteru tego połączenia jako skóry futerkowej.

Ponadto, pozycja ta obejmuje wszystkie inne artykuły, włącznie z częściami, wykonane ze skóry futerkowej lub którym skóra futerkowa nadaje zasadniczy charakter. Przykładami są dywaniki, narzuty, niewypchane pufy, skrzynki, torebki, torby myśliwskie i chlebaki oraz artykuły i dodatki do stosowania w maszynach lub urządzeniach mechanicznych, lub do celów przemysłowych (np. nasadki polerskie, tuleje do wałków malarskich lub dekoracyjnych).

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Artykuły objęte pierwszą częścią pozycji 4202.

(b)Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze skóry wyprawionej i skóry futerkowej (pozycja 4203) (te, całkowicie wykonane ze skóry futerkowej pozostają w niniejszej pozycji).

(c)Artykuły objęte działem 64.

(d)Nakrycia głowy i ich części, objęte działem 65.

(e)Artykuły objęte działem 95 (na przykład zabawki, gry i przybory sportowe).

 


 


4304-Futra sztuczne i artykuły z nich.

Wyrażenie „futro sztuczne” oznacza materiał składający się z wełny, włosa lub pozostałych włókien (włącznie z włóknami w postaci przędzy szenilowej), podgumowanych lub przyszytych do skóry wyprawionej, materiału włókienniczego lub innego materiału w sposób imitujący skórę futerkową; opis ten jednak nie rozciąga się na tkaniny lub dzianiny o długim włosie, w rodzaju czasem znanych czasem jako „materiał futerkowy” (zazwyczaj pozycja 5801 lub 6001), ani na futra „wzbogacone”, tzn. futra naturalne, w których umieszczono dodatkowe włosy.

Niniejsza pozycja stosuje się do takich materiałów w kawałkach oraz do artykułów (włącznie z ozdobami i dodatkami odzieżowymi), wykonanymi z nich, z zastrzeżeniem takich samych warunków, jakie wymieniono w Notach wyjaśniających do pozycji 4303, dotyczących podobnych artykułów z naturalnej skóry futerkowej.

Niniejsza pozycja stosuje się również do sztucznych ogonów wykonanych przez połączenie włókien z futra lub włókien z włosa na rdzeniu ze skóry wyprawionej lub sznura. Ogony wytworzone, składające się z kilku naturalnych ogonów lub pasków futra nawleczonych na rdzeń, są jednak wyłączone (pozycja 4303).

__________