DZIAŁ 41

SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   skrawków lub podobnych odpadków skór lub skórek surowych (pozycja 0511);

(b)   skór ptasich lub części skór ptasich z ich piórami lub puchem, objętych pozycją 0505 lub 6701;

(c)   skór lub skórek, z włosem lub wełną, surowych, garbowanych lub wykończonych (dział 43); do działu 41 należy jednak klasyfikować surowe skóry i skórki z włosem lub wełną, bydlęce (włącznie z bawolimi), zwierząt jednokopytnych, owcze lub jagnięce (z wyjątkiem jagniąt astrachańskich, karakułowych, perskich lub podobnych, jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich), kozie lub koźlęce (z wyjątkiem kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich), świńskie (włącznie z pekari), z kozic, gazel, wielbłądów (włącznie z dromaderami), reniferów, łosi, jeleni, saren lub psów.

  1. A)              Pozycje od 4104 do 4106 nie obejmują skór i skórek, które zostały poddane procesowi garbowania (włączając garbowanie wstępne), który jest procesem odwracalnym (pozycje od 4101 do 4103, w zależności od przypadku).

B)W pozycjach od 4104 do 4106 określenie „crust” obejmuje skóry i skórki, które przed suszeniem zostały dogarbowane, barwione lub natłuszczone emulsją wodną (natłuszczone).

  1. W całej nomenklaturze wyrażenie „skóra wtórna” dotyczy jedynie materiałów w rodzaju, o których mowa w pozycji 4115.

 

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(I)Skóry surowe (skórki większych czworonogów) i skórki surowe (inne niż skórki ptasie z piórami lub puchem i skóry futerkowe) (pozycje od 4101 do 4103). Pozycje te obejmują również skóry i skórki surowe z włosem lub wełną zwierząt wymienionych w uwadze 1(c) i do których odnoszą się Noty wyjaśniające do pozycji od 4101 do 4103.

Przed poddaniem procesowi garbowania, skóry i skórki są najpierw poddawane serii procesów przygotowawczych, które polegają na moczeniu ich w roztworze alkalicznym (aby je zmiękczyć i usunąć sól, stosowaną do konserwacji), odwłoszeniu i odmięśnieniu („mizdrowaniu”), następnie usuwaniu wapna i innych substancji stosowanych do odwłaszania oraz na koniec płukaniu.

Pozycje od 4101 do 4103 obejmują również skóry i skórki surowe, bez włosa lub wełny, które zostały poddane odwracalnemu procesowi garbowania (włączając garbowanie wstępne). Taki proces tymczasowo stabilizuje skórę lub skórkę przeznaczoną do operacji dwojenia i tymczasowo zabezpiecza przed procesami gnilnymi. Skóry i skórki przetworzone w ten sposób wymagają dalszego garbowania przed wykończeniem i nie są uważane za produkty objęte pozycjami od 4104 do 4106.

Skóry i skórki z włosem lub wełną, wstępnie garbowane lub dalej przetworzone są wyłączone z niniejszego działu uwagą 1(c) do tego działu.

(II)Skóry i skórki, które zostały poddane garbowaniu lub kondycjonowaniu, ale dalej nieprzetworzone (pozycje od 4104 do 4106). Garbowanie czyni te skóry i skórki odpornymi na rozkład oraz zwiększa ich nieprzepuszczalność na wodę. Garbniki wnikają w strukturę skóry i tworzą wiązania z kolagenem. Jest to nieodwracalna reakcja chemiczna, która nadaje otrzymanemu produktowi odporność na ciepło, światło lub pot oraz czyni skórę lub skórkę możliwą do formowania i zdatną do użytku.

Są one następnie albo garbowane „garbnikami roślinnymi” (w kąpielach zawierających niektóre rodzaje drewna, kory, liści itd. lub wyciągi z nich), albo „garbnikami mineralnymi” (solami mineralnymi, np. solami chromu, solami żelaza lub ałunami), albo garbowane „garbnikami chemicznymi” (formaldehydem lub określonymi chemikaliami syntetycznymi). Czasami stosowane są kombinacje tych procesów. Garbowanie skór ciężkich mieszaniną ałunu i soli znane jest jako wyprawa węgierska, natomiast w garbowaniu ałunem używana jest mieszanina soli, ałunu, żółtek jaj i mąki. Skóry i skórki garbowane ałunem są głównie wykorzystywane do wyrobu rękawiczek, odzieży i obuwia.

Skóry i skórki, które zostały poddane garbowaniu lub dalszemu przetworzeniu poza garbowaniem, znane są w handlu jako „skóra wyprawiona”. Skóra wyprawiona, która została poddana suszeniu po garbowaniu znana jest jako „crust” lub „skóra wyprawiona crust. Podczas procesu kondycjonowania mogą być dodane emulsja wodna lub olej, aby natłuścić skórę crust i nadać jej elastyczność, a przed suszeniem skóra lub skórka mogą być ponownie garbowane lub barwione przez zanurzanie (np. w bębnie).

Skórki owcze i jagnięce, które były garbowane tłuszczowo i wykończane, aby wytworzyć skórę zamszową (włączając zamsz kombinowany), objęte są pozycją 4114.

(III)Skórę wyprawioną dalej przetworzoną po garbowaniu lub kondycjonowaniu (pozycje 4107, 4112 i 4113). Po garbowaniu lub kondycjonowaniu, skóra wyprawiona często poddawana jest dalszej obróbce („zmiękczaniu skóry tłuszczem”), w celu usunięcia nierówności powierzchni i nadania większej elastyczności i wodoodporności itp. Procesy te polegają na dalszej obróbce poprzez zmiękczanie, rozciąganie, zmniejszanie grubości, rozbijanie lub utwardzanie powierzchni i nasączanie tłuszczami („natłuszczanie skór”).

Skóra wyprawiona może być następnie poddana dalszemu wykończeniu lub obróbce wykończeniowej przez zastosowanie farby powierzchniowej lub pigmentu, groszkowanie lub wytłaczanie, w celu imitowania skórek innych rodzajów, dotłaczanie, polerowanie, szlifowanie (lub bufowanie) strony mizdrowej (lub czasem od strony lica), w celu nadania welurowego lub aksamitnego wykończenia, woskowanie, czernienie, wygładzanie (nabłyszczanie), satynowanie, drukowanie itd.

Skóra wyprawiona na pergamin jest przygotowywana z surowych skór lub skórek, nie w procesie garbowania, ale przez obrabianie surowych skór lub skórek tak, aby zapewnić ich konserwację. Są one zmiękczane, odwłasione, mizdrowane, myte, a następnie rozciągane na ramie, powlekane pastą zawierającą kredę malarską i techniczny węglan sodu lub wapno gaszone, strugane, aby zredukować je do pożądanej grubości i szlifowane pumeksem. Na końcu mogą być wykończone żelatyną i skrobią.

Delikatniejsze skóry wyprawione zwane „welinem”, przygotowywane są ze skórek nowonarodzonych cieląt. Materiały te używane są do delikatnych opraw książkowych, na ważne dokumenty, na bębny itd. Grubsze skóry i skórki (tj. zwykle z większego bydła), są czasem poddawane podobnej obróbce (grubsze produkty są znane jako „skóra surowa”) i są używane do wyrobu części maszyn, narzędzi, artykułów podróżnych itd.

(IV)Skórę zamszową; skórę lakierowaną i skórę lakierowaną laminowaną; skórę metalizowaną (pozycja 4114). Pozycja 4114 obejmuje skóry wyprawione specjalne, wymienione w tekście pozycji i wytworzone przez zastosowanie specyficznych operacji wykończeniowych. Zatem pozycja ta obejmuje skóry owcze i jagnięce, które zostały garbowane tłuszczowo i wykończone tak, aby wytworzyć skórę zamszową (włącznie z zamszem kombinowanym); skóry wyprawione, które zostały powleczone lub pokryte pokostem lub lakierem, lub wstępnie uformowaną warstwą tworzywa sztucznego (skóra lakierowana lub skóra laminowana lakierowana); i skórę wyprawioną, która została powleczona proszkiem metalowym lub listkami metalu (skóra metalizowana).

(V)Skórę wtórną (spajaną) na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej (pozycja 4115).

(VI)Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (pozycja 4115). Pozycja ta nie obejmuje skrawków i podobnych odpadów surowych skór lub skórek, lub skórek futerkowych.

Skóry, skórki i skóra wyprawiona objęte tym działem, całe (tj. kształt skór, skórek i skóry wyprawionej mają kontur zwierzęcia, ale mogą mieć usuniętą skórę łba i kończyn) lub we fragmentach (np. boki, karki, krupony, półkrupony, brzuchy, policzki), pasach lub arkuszach; kawałki skóry wyprawionej, cięte na specjalne kształty, są jednak uważane za artykuły objęte innymi działami, w szczególności działem 42. lub 64.

Skóry i skórki dwojone oraz skóry wyprawione dwojone klasyfikowane są do tych samych pozycji, co odpowiadające im całe skóry i skórki oraz całe skóry wyprawione. Dwojenie jest procesem, aby poziomo rozdzielić skóry i skórki na więcej niż jedną warstwę i może być przeprowadzone albo przed, albo po garbowaniu. Celem dwojenia jest uzyskanie bardziej wyrównanej grubości do przetwarzania i bardziej równomiernej końcowej skóry wyprawionej. Zewnętrzna warstwa lub strona licowa skóry, znane jako „dwoina licowa”, jest wyrównywana poprzez przejście skóry w poprzek noża taśmowego bez końca z dokładnością do kilku milimetrów; warstwa spodnia, znana jako „warstwa mizdrowa”, ma nieregularny kształt i grubość. Ze szczególnie grubej skóry, takiej jak bawola, może być wytworzonych kilka warstw. Jednak, w takich przypadkach warstwy pośrednie mają słabszą strukturę niż warstwy zewnętrzne.

 


 


4101-Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone.

4101 20-Skóry i skórki, całe, niedwojone, o masie jednej skóry nieprzekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 10 kg, jeśli suchosolone lub 16 kg, jeśli świeże, mokrosolone lub inaczej konserwowane

4101 50-Skóry i skórki, całe, o masie przekraczającej 16 kg

4101 90-Pozostałe, włącznie z kruponami, półkruponami i bokami

Niniejsza pozycja obejmuje surowe skóry i skórki (nawet z włosiem usuniętym) bydlęce (włącznie z bawolimi) (tzn. ze zwierząt objętych pozycją 0102, zobacz Noty wyjaśniające do tej pozycji) lub zwierząt jednokopytnych (koni, mułów, osłów, zebr itd.).

Te skóry i skórki surowe mogą być świeże (zielone) lub czasowo zakonserwowane przez solenie, suszenie, wapnienie, piklowanie lub dowolną inną metodą, w celu zapobieżenia przed procesem gnilnym na krótki czas. Mogą także być oczyszczone, dwojone lub odmięśnione, lub mogą być poddane garbowaniu (włączając garbowanie wstępne), procesowi, który jest odwracalny, ale niepoddane żadnemu innemu garbowaniu lub równoważnemu procesowi (takiemu jak wyprawa na pergamin), ani dalej przetworzone.

Skóry i skórki mogą być albo suchosolone, albo mokrosolone za pomocą solanki. W procesie suchego solenia czasem dodawane są małe ilości innych substancji zapobiegające przed powstaniem plam. W Indiach czasem dodawana jest ziemia iłowa, zawierająca siarczan sodu.

Skóry mogą być suszone bezpośrednio lub jako dodatkowa obróbka po soleniu. W trakcie suszenia, skóry i skórki często poddawane są działaniu preparatów owadobójczych, odkażających lub podobnych preparatów.

Skóry i skórki są wapnione w kąpieli namokowej w wodzie wapiennej lub przez papkowanie pastą zawierającą wapno gaszone. Wapnienie ułatwia odwłoszenie i pomaga także zakonserwować skóry i skórki.

Skóry i skórki są piklowane przez moczenie w słabych roztworach kwasu solnego lub siarkowego, lub w niektórych innych związkach chemicznych, razem z solą kuchenną. Proces ten konserwuje skóry i skórki.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Niepoddanych obróbce cieplnej jadalnych skór zwierzęcych (pozycja 0206 lub 0210). (Gdy poddane obróbce cieplnej, skóry takie klasyfikowane są do pozycji 1602).

(b)Skrawków i podobnych odpadów surowych skór lub skórek (pozycja 0511).

 


 


4102-Skóry surowe, owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 c) do niniejszego działu.

4102 10-Z wełną

-Bez wełny:

4102 21- -Piklowane

4102 29- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje surowe skóry owcze lub jagnięce, z wełną lub bez wełny. Nie obejmuje jednak skór pokrytych wełną z jagniąt astrachańskich, szerokoogoniastych, karakułów, perskich lub podobnych (tzn. jagniąt z odmian podobnych do karakułów lub perskich, ale znanych pod różnymi nazwami w różnych częściach świata), jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich.

Te surowe skóry mogą być świeże (zielone) lub czasowo zakonserwowane przez solenie, suszenie, wapnienie, piklowanie lub dowolną inną metodę w celu zapobieżenia przed gniciem przez krótki czas (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4101). Mogą także być oczyszczone, dwojone lub odmięśnione, lub podane odwracalnemu procesowi garbowania (włącznie z garbowaniem wstępnym), ale niepoddane żadnemu innemu garbowaniu lub równoważnemu procesowi (takiemu jak wyprawa na pergamin), ani dalej przetworzone.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Niepoddanych obróbce cieplnej jadalnych skór zwierzęcych (pozycja 0206 lub 0210). (Gdy poddane obróbce cieplnej, skóry takie klasyfikowane są do pozycji 1602).

(b)Skrawków i podobnych odpadów surowych skór (pozycja 0511).

 


 


4103-Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub c) do ninieszego działu.

4103 20-Z gadów

4103 30-Ze świń

4103 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Wszystkie surowe skóry i skórki bez sierści lub odwłoszone, inne niż te objęte pozycją 4101 lub 4102. Pozycja ta obejmuje skóry ptaków, z których zostały usunięte pióra i puch oraz skóry ryb, skóry gadów i odwłoszone skóry kozie lub koźlęce (włącznie ze skórami kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich).

(B)Surowe skóry i skórki, z których włosy nie zostało usunięte, wyłącznie następujących zwierząt:

(1)Kóz i koźląt (innych niż kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich).

(2)Świń, włącznie z pekari.

(3)Kozic, gazeli i wielbłądów (włącznie z dromaderami).

(4)Łosi, reniferów, saren i pozostałych jeleniowatych.

(5)Psów.

Te surowe skóry i skórki mogą być świeże (zielone) lub czasowo zakonserwowane przez solenie, suszenie, wapnienie, piklowanie lub dowolną inną metodą w celu zapobieżenia przed gniciem przez krótki czas (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4101). Mogą także być oczyszczone, dwojone lub odmięśnione, lub podane odwracalnemu procesowi garbowania (włącznie z garbowaniem wstępnym), ale niepoddane żadnemu innemu garbowaniu lub równoważnemu procesowi (takiemu jak wyprawa na pergamin), ani dalej przetworzone.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Niepoddanych obróbce cieplnej jadalnych skór zwierzęcych (dział 2) lub ryb (dział 3). (Gdy poddane obróbce cieplnej, skóry takie klasyfikowane są do działu 16.).

(b)Skrawków i podobnych odpadów surowych skór lub skórek (pozycja 0511).

(c)Skór ptasich i części skór ptasich, z piórami lub puchem, objętych pozycją 0505 lub 6701.

 


 


4104-Skóry i skórki garbowane lub „crust”, bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone.

-W stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”):

4104 11- -Z pełnymi licami, niedwojone; dwoina licowa

4104 19- -Pozostałe

-W stanie suchym („crust”):

4104 41- -Z pełnym licem, niedwojone; dwoina licowa

4104 49- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje skóry i skórki bydlęce bez włosa (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopytnych, które zostały poddane garbowaniu lub kondycjonowaniu, ale dalej nieprzetworzone (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Skórę zamszową (włącznie z zamszem kombinowanym) (pozycja 4114).

(b)Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej garbowanej lub crust (pozycja 4115).

(c)Skórę i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub zwierząt jednokopytnych, garbowane lub kondycjonowane, z sierścią (dział 43.).

 


 


4105-Skóry owcze lub jagnięce, garbowane lub „crust”, bez wełny, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone.

4105 10-W stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”)

4105 30-W stanie suchym („crust”)

Niniejsza pozycja obejmuje skóry owcze lub jagnięce (włącznie z tymi z krzyżówki owiec i kóz), garbowane lub kondycjonowane, bez wełny, ale dalej nieprzetworzone (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Skóra wyprawiona owcza lub jagnięca jest trochę podobna do skóry koziej lub koźlęcej, ale ma luźniejszy układ włókien i bardziej nieregularne lico.

Skóry owcze są często „garbowane ałunem” (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Licowe dwoiny skór owczych po garbowaniu noszą nazwę „miękkiej skóry owczej na wyroby galanteryjne”; „skóry jagnięce cienko garbowane” są skórami owczymi garbowanymi określonymi garbnikami roślinnymi.

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Skórę zamszową (włącznie z zamszem kombinowanym) (pozycja 4114).

(b)Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej garbowanej lub crust (pozycja 4115).

(c)Skóry owcze lub jagnięce, garbowane lub kondycjonowane, z wełną (dział 43).

 


 


4106-Skóry i skórki z pozostałych zwierząt, garbowane lub „crust”, bez wełny lub włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone.

-Z kóz lub koźląt:

4106 21- -W stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”)

4106 22- -W stanie suchym („crust”)

-Ze świń:

4106 31- -W stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”)

4106 32- -W stanie suchym („crust”)

4106 40-Z gadów

-Pozostałe:

4106 91- -W stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”)

4106 92- -W stanie suchym („crust”)

Niniejsza pozycja obejmuje skóry kozie lub koźlęce, garbowane lub kondycjonowane, odwłoszone, ale dalej nieprzetworzone (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Cechy odróżniające skórę owczą wyprawioną od skóry koziej wyprawionej omówiono w Notach wyjaśniającej do pozycji 4105.

Skóry kozie lub koźlęce mogą być również „garbowane ałunem” (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja obejmuje również skóry lub skórki wszystkich zwierząt, bez sierści lub bez włosów, nieomówione w pozycjach 4104 i 4105, które zostały poddane obróbce w ten sam sposób, jak skóry i skórki objęte tymi pozycjami (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja obejmuje zatem, na przykład skórę wyprawioną ze świni, gadów (jaszczurek, węży, krokodyli itp.), antylop, kangurów, jeleni, kozic, reniferów, łosi, słoni, wielbłądów (włącznie z dromaderami), hipopotamów, psów oraz ryb lub ssaków morskich.

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Skórę zamszową (włącznie z zamszem kombinowanym) (pozycja 4114).

(b)Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej garbowanej lub crust (pozycja 4115).

(c)Skóry i skórki kozie i koźlęce, garbowane lub kondycjonowane, z włosem (dział 43).

 


 


4107-Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114.

-Skóry i skórki, całe:

4107 11- -Z pełnym licem, niedwojone

4107 12- -Dwoina licowa

4107 19- -Pozostałe

-Pozostałe, włączając połówki:

4107 91- -Z pełnym licem, niedwojone

4107 92- -Dwoina licowa

4107 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje skóry i skórki bydlęce, odwłoszone (włącznie z bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, które zostały wyprawione na pergamin oraz skórę wyprawioną, które zostały dalej przetworzone po garbowaniu lub kondycjonowaniu (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Skóry wyprawione bydlęce lub zwierząt jednokopytnych godne są szczególnej uwagi ze względu na ich grubość i trwałość; skóry wyprawione podeszwowe i skóry wyprawione na pasy maszynowe są, więc zazwyczaj tego rodzaju.

Skóra wyprawiona podeszwowa jest skórą walcowaną lub młotkowaną. Zazwyczaj jest ona garbowana garbnikami roślinnymi lub garbowana w procesie kombinowanym, o barwie brązowej, ale niektóre odmiany (o barwie zielonkawo-niebieskiej) są garbowane chromowo.

Skóra wyprawiona na pasy maszynowe zazwyczaj jest wytworzona ze szczupaków skór wołowych, na ogół garbowanych garbnikami roślinnymi i dobrze natłuszczonych oraz wykończonych, aby nadać skórze wyprawionej wytrzymałość, elastyczność i jak najmniejszą ciągliwość.

Skóra bydlęca (włącznie z bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, jest również często wykorzystywana na cholewki buta, np. odmiany znane jako „skóra cielęca chromowana” lub „willow-calf” (skóra cielęca garbowana chromowo, barwiona i polerowana, która została poddana garbowaniu chromem lub czasem procesowi kombinowanemu).

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Skórę zamszową (włącznie z zamszem kombinowanym) oraz skórę lakierowaną, skórę lakierowaną laminowaną i skórę metalizowaną (pozycja 4114).

(b)Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej (pozycja 4115).

(c)Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub zwierząt jednokopytnych, wyprawione z sierścią (dział 43).

 


 


[4108]

 


 


[4109]

 


 


[4110]

 


 


[4111]

 

 


 


4112-Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114.

Pozycja ta obejmuje skóry owcze lub jagnięce (włączając te z krzyżówki owiec i kóz), bez wełny, które poddano pergaminowaniu oraz skórę wyprawioną owczą lub jagnięcą, wyprawioną, która została wyprawione dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Skóra wyprawiona owcza lub jagnięca jest trochę podobna do skóry koziej lub koźlęcej, jednak jej struktura jest luźniejsza i posiada bardziej nieregularne lico.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Skóry zamszowej (włącznie z zamszem kombinowanym) i skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej (pozycja 4114).

(b)Skrawków i pozostałych odpadów skóry wyprawionej (pozycja 4115)

(c)Skóry owczej lub jagnięcej, wyprawionej z wełną (dział 43).

 


 


4113-Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114.

4113 10-Z kóz lub koźląt

4113 20-Ze świń

4113 30-Z gadów

4113 90-Pozostała

Pozycja ta obejmuje skóry kozie lub koźlęce, bez włosa, które zostały wykończone na pergamin oraz wyprawioną skórę kozią, którą została dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Cechy pozwalające odróżnić wyprawioną skórę owczą od wyprawionej skóry koziej są omówione Notach wyjaśniających do pozycji 4112.

Kozie lub koźlęce skóry mogą być również „garbowane ałunem” (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Pozycja ta obejmuje również skórę wyprawioną, wyprodukowaną z odwłoszonych lub pozbawionych włosów skór lub skórek wszystkich zwierząt, o których nie wspomniano w pozycjach 4107 i 4112, które zostały poddane obróbce w ten sam sposób jak skóry i skórki objęte tymi pozycjami (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Pozycja obejmuje zatem, na przykład skórę wyprawioną (inną niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114), świni, gadów (jaszczurek, węży, krokodyli itp.), antylop, kangurów, jeleni, kozic, reniferów, łosi, słoni, wielbłądów (włącznie z dromaderami), hipopotamów, psów i ryb lub ssaków morskich.

Skóra wyprawiona, znana na rynku jako „ircha”, jest skórą wyprawioną nadającą się do prania, wykonaną ze skóry owczej dwojonej, garbowanej formaldehydem lub olejem i jest wyłączona (pozycja 4112 lub 4114).

Niniejsza pozycja również wyklucza:

(a)Skórę zamszową (włącznie z zamszem kombinowanym) i skórę lakierowaną, skórę lakierowaną laminowaną i skórę metalizowaną (pozycja 4114).

(b)Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej (pozycja 4115).

(c)Skóry lub skórki, wyprawione z włosem (dział 43).

 


 


4114-Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana.

4114 10-Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany)

4114 20-Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana

(I)               Skóra zamszowa (włączanie z zamszem kombinowanym)

Skóra zamszowa jest garbowana i wyprawiona przez wielokrotne natłuszczanie skór tranem rybim lub tłuszczem zwierzęcym, po których są one suszone nagrzewaniem lub poddaniem działaniu powietrza i prane w alkaliach, aby usunąć nadmiar oleju. Następnie powierzchnia może być czyszczona i wykończona przez szlifowanie pumeksem lub innymi materiałami ściernymi. Skóra wyprawiona, preparowana zazwyczaj w ten sposób, jest wykonana z dwoiny mizdrowej skóry baraniej lub owczej, z której lico zostało usunięte przez tarcie.

Skóra zamszowa charakteryzuje się miękkością, żółtą barwą (z wyjątkiem, kiedy barwiona) i nadaje się do prania. Przeważnie jest ona używana na rękawiczki, ściereczki itp., a skóry większych zwierząt (jeleni itp.), podobnie preparowane, są wykorzystywane na odzież, uprząż lub do określonych celów przemysłowych.

Skóra zamszowa, która otrzymana jest przez zastosowanie wyłącznie tłuszczy, tak jak to opisano powyżej, jest czasami określana jako zamsz w pełni natłuszczony.

Skóra wyprawiona biała, nadająca się do prania, o podobnych własnościach, co skóry zamszowe żółte, otrzymywana jest poprzez częściowe garbowanie formaldehydem, a następnie garbowanie tłuszczowe takie, jak opisano powyżej i jest znana jako zamsz kombinowany. Pozycja obejmuje także tę skórę wyprawioną, ale nie obejmuje innych skór wyprawionych, nadających się do prania (np. garbowanych ałunem i formaldehydem) ani skór wyprawionych zaledwie „nasączanych” olejem po pełnym garbowaniu w trakcie innych procesów.

(II)            Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)              Skórę lakierowaną, która jest skórą wyprawioną powleczoną lub pokrytą pokostem lub lakierem, lub wstępnie uformowaną warstwą tworzywa sztucznego i która ma powierzchnię o lustrzanym połysku.

Zastosowany pokost lub lakier może być zabarwiony lub nie i być wyprodukowany na bazie:

(a)              schnącego oleju roślinnego (zazwyczaj oleju lnianego);

(b)              pochodnych celulozy (np. nitroceluloza);

(c)              produktów syntetycznych (nawet termoplastycznych), głównie poliuretanów.

Wstępnie uformowana warstwa tworzywa sztucznego nakładana na skórę wyprawioną jest zazwyczaj wykonana z poliuretanu lub poli(chlorku winylu).

Powierzchnia tej grupy produktów jest niekoniecznie gładka. Może być tłoczona, aby imitować pewne rodzaje skór (krokodyla, jaszczurki itp.) lub sztucznie gnieciona, marszczona lub groszkowana. Jednakże musi ona zachować lustrzany połysk.

Grubość powłoki lub warstwy nie przekracza 0,15 mm.

Niniejsza grupa obejmuje również skórę wyprawioną powleczoną lub pokrytą farbą lub lakierem składającymi się z pigmentów (włącznie z płatkami miki, krzemu lub podobnych), aby nadać skórze wyprawionej połysk metaliczny w wiązaniu, np. z tworzywem sztucznym lub schnącym olejem roślinnym („imitacja skóry metalizowanej”).

(2)              Skóra lakierowana laminowana, znana również w handlu jako lakierowana skóra powlekana, która jest skórą wyprawioną pokrytą wstępnie uformowaną warstwą tworzywa sztucznego o grubości przekraczającej 0,15 mm, ale mniejszej niż połowa całkowitej grubości skóry i posiadającą lustrzany połysk skóry lakierowanej. (Skóra wyprawiona pokryta wstępnie uformowaną warstwą tworzywa sztucznego, której grubość przekracza 0,15 mm, ale nie jest mniejsza niż połowa całkowitej grubości, objęta jest działem 39.).

(3)              Skóra metalizowana, która jest skórą wyprawioną powleczoną proszkiem metalu lub listkami metalu (na przykład srebra, złota, brązu lub aluminium).

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak skóry wtórnej, lakierowanej lub metalizowanej (pozycja 4115).

 


 


4115-Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach; skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej.

4115 10-Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach

4115 20-Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej

(I)               Skóra wtórna

Grupa ta obejmuje wyłącznie skórę wtórną na bazie naturalnej skóry wyprawionej lub włókien skóry wyprawionej. Należy zauważyć, że nie ma to zastosowania do imitacji skór wyprawionych nie na bazie naturalnej skóry wyprawionej, takich jak tworzywa sztuczne (dział 39), kauczuk (dział 40), papier i tektura (dział 48) lub powleczonych materiałami włókienniczymi (dział 59).

Skóra wtórna, która znana jest także jako „skóra spajana”, może być wykonana różnorodnymi metodami:

(1)       Przez aglomerację skrawków i małych kawałków odpadów skóry wyprawionej z klejem lub innymi spoiwami.

(2)       Przez aglomerację skrawków i małych kawałków odpadów skóry wyprawionej bez spoiwa pod silnym ściskaniem.

(3)       Przez rozdrabnianie skrawków i odpadów na cienkie włókna przez ogrzewanie w gorącej wodzie (bez spoiw, podobnie jak papier); otrzymana w ten sposób masa jest formowana w arkusze przez przesiewanie, walcowanie i kalandrowanie.

Skóra wtórna może być barwiona, wytłaczana, polerowana, groszkowana lub matrycowana, wykończona na zamsz przez szlifowanie karborundem lub papierem ściernym, lakierowana lub metalizowana.

Taka skóra wtórna klasyfikowana jest do tej pozycji, jeżeli jest w postaci płyt, arkuszy lub pasów, nawet w zwojach; jeżeli pocięta na kształty, inne niż kwadraty lub prostokąty, klasyfikowana jest do innych działów, w szczególności do działu 42.

(II)            Skrawki i pozostałe odpady

Grupa ta obejmuje:

(1)       Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej (włącznie ze skórą wtórną lub skórą wyprawioną na pergamin), powstałe podczas wytwarzania towarów skórzanych, nadające się do produkcji skóry wtórnej lub kleju itp., lub do wykorzystania jako nawozy.

(2)       Zużyte artykuły ze skóry wyprawionej, niezdatne do dalszego używania zgodnie z ich pierwotnym celem i nienadające się do wykorzystania jako skóra wyprawiona do produkcji innych artykułów.

(3)       Pył i proszek ze skóry wyprawionej (odpady powstałe w wyniku szlifowania i polerowania skóry), wykorzystywane jako nawóz lub do produkcji sztucznego zamszu, złożonych pokryć podłogowych itp.

(4)       Mączkę ze skóry wyprawionej, wytworzoną przez zmielenie odpadów skóry wyprawionej i wykorzystywaną do wyrobu tkanin zamszowych lub jako wypełniacz w tworzywach sztucznych itp.

Braki ze skóry wyprawionej i zużyte wyroby skórzane (np. stare pasy maszynowe), nadające się do wykorzystania do produkcji wyrobów skórzanych, klasyfikowane są jako skóra wyprawiona do właściwych pozycji (pozycja 4107 lub od 4112 do 4114).

Niniejsza pozycja wyklucza również:

(a)Skrawki i podobne odpady surowych skór i skórek (pozycja 0511).

(b)Stare obuwie objęte pozycją 6309.

__________