UWAGI OGÓLNE

Definicja kauczuku

Wyrażenie „kauczuk” zdefiniowane jest w uwadze 1. do niniejszego działu. Gdy wyrażenie to użyte jest w tym lub innych działach nomenklatury bez innych określeń, to oznacza następujące produkty:

(1)Kauczuk naturalny, balatę, gutaperkę, guayule, chicle i podobne (tzn. kauczukopodobne) żywice naturalne (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4001).

(2)Kauczuk syntetyczny, zgodnie z definicją zawartą w uwadze 4. do niniejszego działu. Do celu wymaganego przez uwagę 4., próbkę nienasyconej substancji syntetycznej lub substancji w rodzaju określonej w uwadze 4 (c) (w przypadku surowca niewulkanizowanego), należy wulkanizować siarką, a następnie poddać badaniu wydłużenia i powrotu elastycznego (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4002). Odpowiednio, w przypadku substancji zawierających materiały wykluczone przez uwagę 4., takie jak olej mineralny, badanie należy przeprowadzać, używając próbki niezawierającej takich materiałów, lub z której materiały te zostały usunięte. W przypadku artykułów z kauczuku wulkanizowanego, które nie mogą być testowane jako takie, w celu przeprowadzenia testu konieczne jest uzyskanie próbki niewulkanizowanego surowca, z którego wykonane są te artykuły. W przypadku tiokauczuków, które z definicji uważane są za kauczuk syntetyczny, żadne testy nie są wymagane.

(3)Faktysę otrzymywaną z olejów (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4002).

(4)Kauczuk regenerowany (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4003).

Wyrażenie „kauczuk” obejmuje wyżej wymienione produkty, zarówno niewulkanizowane, wulkanizowane, a także utwardzone.

Określenie „wulkanizowany” odnosi się z reguły do kauczuku (włącznie z kauczukiem syntetycznym), który został usieciowany siarką lub jakimkolwiek innym czynnikiem wulkanizacyjnym (takim jak chlorek siarki, niektóre tlenki metali wielowartościowych, selen, tellur, di- i tetrasiarczek tiuramu, niektóre nadtlenki organiczne i niektóre polimery syntetyczne), nawet z zastosowaniem ciepła lub ciśnienia, lub za pomocą wysokiej energii, promieniowania, w wyniku czego przechodzi on ze stanu plastycznego w stan elastyczny. Należy mieć na względzie, że kryterium dotyczące wulkanizacji siarką istotne jest jedynie do celów uwagi 4., tzn. do określenia, czy dana substancja jest kauczukiem syntetycznym, czy też nie. Jeżeli substancja została zdefiniowana jako kauczuk syntetyczny do celów pozycji od 4007 do 4017, produkty wykonane z niej są uważane za wyroby z kauczuku wulkanizowanego, niezależnie od tego, czy były wulkanizowane siarką, czy też innym środkiem wulkanizującym.

Oprócz czynników wulkanizujących, w celu wulkanizacji dodaje się zazwyczaj jeszcze inne substancje, takie jak przyspieszacze, aktywatory, opóźniacze, plastyfikatory, obciążacze, wypełniacze, środki wzmacniające lub jakiekolwiek inne spośród środków pomocniczych wymienionych w uwadze 5 (b) do niniejszego działu. Takie mieszaniny wulkanizujące są uważane za mieszanki kauczukowe i klasyfikowane do pozycji 4005 lub 4006, w zależności od postaci, w jakiej są przedstawiane.

Kauczuk utwardzony (na przykład ebonit) otrzymywany jest w wyniku wulkanizacji kauczuku z dużym dodatkiem siarki, do momentu, w którym staje się on praktycznie niegiętki i nieelastyczny.

Zakres niniejszego działu

Niniejszy dział obejmuje kauczuk odpowiadający definicji podanej powyżej, w stanie surowym lub częściowo przetworzonym, zarówno wulkanizowany, jak i niewulkanizowany lub utwardzony w artykuły wykonane całkowicie z kauczuku lub takie, których zasadnicze cechy pochodzą od kauczuku, inne niż produkty wyłączone z niniejszego działu uwagą 2.

Ogólny układ pozycji jest następujący:

(a)Zgodnie z uwagą 5., pozycje 4001 i 4002 w zasadzie obejmują kauczuk surowy w formach podstawowych lub w postaci płyt, arkuszy lub taśm.

(b)Pozycje 4003 i 4004 obejmują kauczuk regenerowany w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach i taśmach oraz odpady, ścinki i braki kauczuku (innego niż kauczuk utwardzony), a także proszki i granulki otrzymywane z kauczuku.

(c)Pozycja 4005 obejmuje mieszanki kauczukowe, niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w postaci płyt, arkuszy lub taśm.

(d)Pozycja 4006 obejmuje pozostałe formy i artykuły z niewulkanizowanego kauczuku, nawet zmieszane.

(e)Pozycje od 4007 do 4016 obejmują półprodukty i wyroby z gumy, innej niż ebonit.

(f)Pozycja 4017 obejmuje ebonit we wszystkich postaciach, włącznie z odpadami i brakami oraz artykuły z ebonitu.

Formy podstawowe (pozycje od 4001 do 4003 i 4005)

Wyrażenie „formy podstawowe” zdefiniowane jest w uwadze 3. do niniejszego działu. Należy mieć na względzie, że wstępnie wulkanizowany lateks jest specyficznie objęty definicją „form podstawowych”, a tym samym powinien być uważany za niewulkanizowany. Ponieważ pozycje 4001 i 4002 nie obejmują kauczuku lub mieszanin kauczuków, do których został dodany rozpuszczalnik organiczny (patrz uwaga 5), wyrażenie „pozostałe dyspersje i roztwory” w uwadze 3. dotyczy jedynie pozycji 4005.

Płyty, arkusze i taśmy (pozycje 4001, 4002, 4003, 4005 i 4008)

Wyrażenia te zostały zdefiniowane w uwadze 9. do niniejszego działu i obejmują bloki o regularnym kształcie geometrycznym. Płyty, arkusze i taśmy mogą być obrobione powierzchniowo (zadrukowane, wytłaczane, żłobione, użebrowane, itp.), lub po prostu cięte w kształty prostokątne (włącznie z kwadratowymi), nawet posiadające charakter artykułów, ale nie mogą być cięte w inne kształty lub poddane dalszej obróbce.

Guma komórkowa

Guma komórkowa jest to guma zawierająca wiele komórek (zarówno otwartych, jak i zamkniętych, lub obu rodzajów), rozproszonych w swej masie. Wyrażenie to obejmuje gąbkę lub gumę piankową, gumę porowatą oraz gumę mikroporowatą lub mikrokomórkową. Może ona być zarówno elastyczna jak i sztywna (np. gąbka ebonitowa).

Uwaga 5.

Uwaga 5 do niniejszego działu określa kryteria rozróżniania kauczuku lub mieszanin kauczuku w formach podstawowych, płytach, arkuszach lub taśmach, które nie zostały poddane zmieszaniu (pozycje 4001 i 4002) od tych, które zostały zmieszane (pozycja 4005). Uwaga nie wprowadza rozróżnienia, czy zmieszanie nastąpiło przed, czy też po koagulacji. Jednakże dopuszcza ona obecność pewnych substancji w kauczuku lub mieszaninach kauczuków objętych pozycjami 4001 i 4002, pod warunkiem, że kauczuk lub mieszanina kauczuków zachowują zasadnicze cechy surowca. Substancje te obejmują olej mineralny, emulgatory lub środki zmniejszające lepkość, małe ilości (na ogół nieprzekraczającej 5 %) produktów rozkładu emulgatorów i bardzo małe ilości (na ogół mniej niż 2 %) specjalnych środków pomocniczych.

Połączenia gumy z tekstyliami

Klasyfikacja połączeń gumy z tekstyliami wynika zasadniczo z uwagi 1 (ij) do sekcji XI, uwagi 3. do działu 56. i uwagi 4. do działu 59., a w odniesieniu do pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych - z uwagi 8. do działu 40. i uwagi 6 (b) do działu 59. Niniejszy dział obejmuje następujące produkty:

(a)Filc impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany gumą, zawierający 50 % masy lub mniej materiału włókienniczego, a także filc całkowicie osadzony w gumie;

(b)Włókniny, zarówno całkowicie osadzone w gumie, jak też całkowicie powleczone lub pokryte obustronnie gumą, pod warunkiem, że takie powleczenie lub pokrycie może być widoczne gołym okiem, pomijając jakąkolwiek zmianę barwy;

(c)Tekstylia (zdefiniowane w uwadze 1. do działu 59.) impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, o masie powierzchniowej większej niż 1500 g/m2 i zawierające więcej niż 50 % masy lub mniej materiału włókienniczego;

(d)Płyty, arkusze lub taśmę, z gumy komórkowej połączonej z tekstyliami (jak zdefiniowano w uwadze 1. do działu 59.), filcem lub włókninami, w których tekstylia obecne są jedynie w celu wzmocnienia.

***

Niniejszy dział nie obejmuje artykułów wymienionych w uwadze 2. do niniejszego działu. Dodatkowe wyłączenia omówiono w Notach wyjaśniających do niektórych pozycji tego działu.

 


 


4001-Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach.

4001 10-Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany

-Kauczuk naturalny w pozostałych formach:

4001 21- -Arkusze wędzone

4001 22- -Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR)

4001 29- -Pozostałe

4001 30-Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Naturalny lateks kauczukowy (nawet wstępnie wulkanizowany).

Naturalny lateks kauczukowy jest cieczą wydzielaną głównie przez drzewa kauczukodajne, w szczególności przez gatunek Hevea brasiliensis. Ciecz ta jest wodnym roztworem substancji organicznych i mineralnych (protein, kwasów tłuszczowych i ich pochodnych, soli, cukrów i glikozydów), zawierającym w zawiesinie od 30 do 40 % kauczuku (tj. poliizoprenu o dużej masie cząsteczkowej).

Niniejsza część obejmuje:

(1)Naturalne lateksy kauczukowe, stabilizowane lub zatężone. Lateks kauczukowy ma tendencję do samoistnej koagulacji w ciągu kilku godzin od pozyskania; musi zatem być stabilizowany w celu zapewnienia trwałości i zapobieżenia gniciu lub koagulacji. Osiąga się to zazwyczaj przez dodanie amoniaku w ilości od 5 do 7 gramów na litr lateksu, dzięki czemu otrzymuje się produkt znany jako gatunek „wysokoamoniakowy” lub FA (full ammonia). Inna metoda stabilizacji, dająca gatunek „niskoamoniakowy” lub LA (low ammonia), polega na dodaniu niewielkiej ilości (1 do 2 gramów na litr lateksu) rozcieńczonej mieszaniny amoniaku i takich substancji, jak disiarczek tetrametylotiuramu lub tlenek cynku.

Istnieją także naturalne lateksy kauczukowe odporne na niskie temperatury, stabilizowane przeważnie przez dodatek niewielkich ilości salicylanu sodu lub formaldehydu, z przeznaczeniem do stosowania w krajach o chłodnym klimacie.

Naturalne lateksy kauczukowe są w różny sposób zatężane (przede wszystkim dla potrzeb transportu) różnymi metodami (np. przez odwirowywanie, odparowywanie, odstawanie).

Zawartość kauczuku w lateksach handlowych waha się, na ogół pomiędzy 60 a 62 %; występują także stężenia wyższe i w pewnych wypadkach zawartość części stałych może przekraczać 70 %.

(2)Termoczułe (wrażliwe na ciepło) naturalne lateksy kauczukowe. Są one otrzymywane przez dodanie środków termouczulających. Te gatunki lateksu podczas ogrzewania żelują szybciej, niż lateksy nieuczulane termicznie. Stosuje się je na ogół do wytwarzania artykułów metodą zanurzania lub prasowania, lub do produkcji pianek lub gąbki kauczukowej.

(3)Lateksy elektrododatnie. Lateksy te są również znane jako „lateksy o odwróconym ładunku elektrycznym”, ponieważ otrzymuje się je przez odwrócenie ładunku cząstek zwykłego kauczuku zatężonego. Zwykle uzyskuje się to przez dodatek kationowych środków powierzchniowo czynnych.

Zastosowanie takich lateksów przeciwdziała trudnościom w impregnacji kauczukiem większości włókien tekstylnych (ponieważ, tak jak w wypadku zwykłego lateksu, elektryczny ładunek włókien w środowisku alkalicznym jest ujemny).

(4)             Wstępnie wulkanizowany naturalny lateks kauczukowy. Otrzymuje się go w reakcji środków wulkanizujących z lateksem poddanym obróbce cieplnej, na ogół w temperaturze poniżej 100°C.

Cząstki kauczuku, zawarte w lateksie, są wulkanizowane przez dodanie nadmiaru siarki strąconej lub koloidalnej, tlenku cynku i przyspieszaczy (np. ditiokarbaminianu). Stopień wulkanizacji gotowego wyrobu może być dowolnie zmieniany, przez zmianę temperatury, czasu ogrzewania lub proporcji zastosowanych składników. Na ogół wulkanizowane są jedynie zewnętrzne ścianki cząstek kauczuku. Nadmiar dodatków jest usuwany przez odwirowanie po zakończeniu ogrzewania, aby uniknąć nadmiernej wulkanizacji lateksu.

Wygląd wstępnie wulkanizowanego lateksu jest taki sam jak lateksu zwykłego. Łączna zawartość siarki w tych rodzajach kauczuku jest rzędu 1%.

Użycie wstępnie wulkanizowanego lateksu pozwala na ominięcie licznych operacji (np. mielenie, sporządzanie mieszanki). Stosowany jest on do wyrobu artykułów przez zanurzanie lub odlewanie (towary farmaceutyczne i chirurgiczne) w coraz większym stopniu w przemyśle włókienniczym oraz jako kleje. Jest on także stosowany do wyrobu pewnych gatunków papieru i syntetycznej skóry i daje produkt o doskonałych właściwościach elektroizolacyjnych (z uwagi na niską zawartość białek i substancji rozpuszczalnych).

Naturalny lateks kauczukowy transportuje się albo w wewnętrznie powlekanych beczkach (o pojemności około 200 l) albo luzem.

(B)Kauczuk naturalny w pozostałych postaciach.

Do celów niniejszej pozycji, wyrażenie „kauczuk naturalny” stosuje się do kauczuku Hevea, takiego, jaki tradycyjnie wysyłany jest z miejsca produkcji, na ogół po obróbce fabrycznej przy plantacjach bądź dla celów transportu, bądź też dla nadania kauczukowi naturalnemu pewnych szczególnych cech, które następnie będą ułatwiały jego zastosowanie lub poprawiały jakość wyrobów gotowych. Do celów klasyfikacji w niniejszej pozycji, kauczuk poddawany takiej obróbce nie może utracić swego zasadniczego charakteru jako surowca; ponadto nie może on zawierać sadzy, krzemionki lub żadnej innej substancji w rodzaju zakazanych uwagą 5. (A).

Koagulacja naturalnego lateksu kauczukowego przeprowadzana jest w różnego kształtu zbiornikach, które mogą być wyposażone w ruchome przedziały. W celu oddzielenia kuleczek kauczuku od wodnego serum, lateks jest koagulowany przez lekkie zakwaszenie, na przykład 1 % kwasem octowym lub 0,5 % kwasem mrówkowym. Po zakończeniu tego procesu, koagulat wyodrębnia się w postaci płyt lub ciągłej taśmy.

Dalsza obróbka różni się zależnie od tego, czy wytwarzane są wędzone arkusze, jasna lub brązowa krepa, reaglomerowane granulki, lub niesklejone (free-flowing) proszki.

(1)Kauczuk w arkuszach i krepach.

W celu otrzymania arkuszy taśma kauczukowa wprowadzana jest do walcarki, w której ostatnia para walców wytłaczających pozostawia na powierzchni charakterystyczne znaki (dla ułatwienia suszenia na skutek zwiększenia powierzchni parowania). Opuszczając walcarkę, taśma kauczuku (o grubości od 3 do 4 mm) zostaje pocięta na arkusze. Umieszcza się je albo w suszarni, albo w wędzarni. Celem wędzenia jest wysuszenie kauczuku i zaimpregnowanie go substancjami kreozotowymi, które spełniają rolę przeciwutleniaczy i antyseptyków.

W celu otrzymania krepy jasnej koagulat kauczuku wprowadzany jest do baterii walcarek. Pierwsza z nich posiada walce ryflowane, podczas gdy ostatnia ma walce gładkie, obracające się z różną szybkością. Operacja ta odbywa się pod ciągłym strumieniem wody, dzięki czemu kauczuk jest starannie płukany. Następnie jest on suszony w wentylowanych suszarniach, w temperaturze pokojowej lub strumieniem gorącego powietrza. Dwie lub więcej warstw krepy mogą być nakładane na siebie, tworząc płyty do wyrobu podeszew obuwia.

Arkusze otrzymuje się także w wyniku następującego procesu: po koagulacji lateksu w cylindrycznych zbiornikach, koagulat krojony jest na długą taśmę, która jest następnie cięta na arkusze i suszona (na ogół bez wędzenia).

Niektóre rodzaje kauczuku (zwłaszcza krepy, inne niż krepa jasna) nie są wytwarzane bezpośrednio przez koagulację lateksu, lecz powstają w wyniku reaglomeracji i płukania w „maszynach do wytwarzania krepy” koagulatów, otrzymywanych podczas pozyskiwania lateksu lub jego przetwórstwa fabrycznego. Powstałe arkusze o różnej grubości suszone są w ten sam sposób, krepa jasna.

Powyżej opisany kauczuk naturalny jest zazwyczaj sprzedawany odpowiednio do jego postaci w formach i gatunkach zgodnych z normami międzynarodowymi, opracowanymi przez zainteresowane organizacje międzynarodowe.

Najpowszechniejszymi rodzajami są arkusze wędzone i ich ścinki, krepy jasne i ich ścinki, krepy brązowe oraz arkusze żebrowane i arkusze suszone na powietrzu.

(2)Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR).

Jest to suchy kauczuk naturalny, który był obrabiany, badany i zaliczony do jednego z pięciu zasadniczych gatunków (5L, 5, 10, 20 i 50), zgodnie z parametrami przedstawionymi w poniższej tabeli:

Tabela: Gatunki TSNR i maksymalnie dopuszczalne granice dla każdego parametru

GATUNEK

PARAMETR

5L

5

10

20

50

Zanieczyszczenia, zatrzymywane na sicie o numerze 325, max. (% masy)

0,05

0,05

0,10

0,20

0,50

Zawartość popiołu, max. (% masy)

0,60

0,60

0,75

1,00

1,50

Zawartość azotu, max. (% masy)

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Substancje lotne, max. (% masy)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Test przyspieszonej plastycz-ności wg Wallace'a, min. wartość początkowa (Po)

30

30

30

30

30

Wskaźnik zachowania plastyczności, PRI, min. (%)

60

60

50

40

30

Barwa wg skali Lovibonda, max.

6,00

-

-

-

-

Kauczuki TSNR muszą posiadać certyfikat, wydany przez kompetentne władze kraju producenta, w którym określono gatunek, podano specyfikacje i wyniki testów danego kauczuku. Niektóre państwa mogą produkować gatunki kauczuku o bardziej surowych kryteriach, niż wymienione w powyższej tabeli. TSNR pakowany jest w bele o masie 33 1/3 kg owijane polietylenem. Zazwyczaj 30 lub 36 takich bel umieszcza się na palecie i pokrywa folią polietylenową od wewnątrz lub owija termokurczliwą folią polietylenową. Każda bela lub paleta ma odpowiednie oznakowania dotyczące gatunku, masy, kodu producenta itp.

(3)Ponownie aglomerowany granulat kauczuku.

Technologie przetwórstwa kauczuku granulowanego są tak opracowywane, aby dawały produkt o wyższej czystości, takich samych właściwościach i lepszym wyglądzie, niż arkusze kauczuku lub krepy.

Proces wytwarzania obejmuje granulowanie koagulatu, szczególnie staranne jego czyszczenie, suszenie i prasowanie w bele. Granulowanie przeprowadzane jest różnymi maszynami, takimi jak krajalnice obrotowe, młyny młotkowe, granulatory i krepiarki. Ich czysto mechaniczne działanie może być wspomagane dodatkiem bardzo małych ilości (od 0,2 do 0,7 %) oleju rycynowego, stearynianu cynku lub innych środków ułatwiających rozdrabnianie, dodawanych do lateksu przed koagulacją. Środki te nie mają wpływu na możliwości zastosowania lub właściwości kauczuku.

Granulki są suszone w półciągłych suszarniach wózkowych, suszarniach tunelowych z przenośnikami taśmowymi lub suszarko-wytłaczarkach.

Wysuszone granulki są prasowane pod wysokim ciśnieniem w równoległościenne bele ważące od 32 do 36 kg. Granulki kauczuku ponownie aglomerowanego są zazwyczaj sprzedawane wraz z gwarantowaną specyfikacją techniczną.

(4)Proszki kauczuku naturalnego łatwo płynące.

Są one otrzymywane tak, jak opisano powyżej w punkcie (3), lecz bez prasowania.

W celu zapobieżenia ponownej aglomeracji granulek pod wpływem własnego ciężaru, w trakcie otrzymywania są one mieszane ze sproszkowanymi substancjami obojętnymi, takimi jak talk lub inne środki przeciwdziałające sklejaniu.

W celu zapobieżenia aglomeracji cząstek, proszki kauczuku mogą być także otrzymywane przez wstrzykiwanie do komory suszarni, wraz z lateksem, substancji obojętnej, takiej jak ziemia krzemionkowa.

(5)Specjalne rodzaje kauczuku naturalnego.

W postaciach opisanych powyżej w punktach od (1) do (4) można otrzymywać różne specjalne rodzaje kauczuku naturalnego. Zasadniczymi rodzajami są:

(a)Kauczuk o stałej lepkości CV (constant viscosity) i kauczuk o niskiej lepkości LV (low viscosity).

Kauczuk CV jest otrzymywany przez dodanie do lateksu przed koagulacją bardzo małych ilości (0,15 %) hydroksyloaminy, zaś kauczuk LV przez dodanie do lateksu, również przed koagulacją, niewielkich ilości oleju mineralnego.

Hydroksyloamina zapobiega samoistnemu wzrostowi lepkości kauczuku naturalnego podczas przechowywania. Zastosowanie tych kauczuków pozwala producentom na przewidywanie czasu mechanicznego uplastycznienia.

(b)Kauczuk peptyzowany.

Otrzymywany jest przez dodanie do lateksu przed koagulacją około 0,5% środka peptyzującego, który zmniejsza lepkość kauczuku podczas operacji suszenia. Ten rodzaj kauczuku wymaga odpowiednio krótszego czasu uplastycznienia mechanicznego.

(c)Kauczuk ulepszony.

Otrzymywany jest albo przez koagulację mieszaniny zwykłego i wstępnie wulkanizowanego lateksu, albo przez mieszanie koagulatu lateksu naturalnego z koagulatem lateksu wstępnie wulkanizowanego; zastosowanie tego kauczuku ułatwia wytłaczanie i kalandrowanie.

(d)Kauczuk oczyszczony.

Otrzymywany jest bez dodatku innych substancji, przez modyfikację zwykłego procesu wytwarzania kauczuku, np. przez odwirowywanie lateksu.

Stosowany jest do otrzymywania kauczuku chlorowanego i w procesie produkcji pewnych wyrobów wulkanizowanych (kabli elektrycznych itp.), których właściwości ulegają obniżeniu na skutek obecności zanieczyszczeń zwykle występujących w innych rodzajach kauczuku.

(e)Kauczuk zbierany.

Otrzymywany jest przez koagulację ubocznie powstającej piany lateksowej.

(f)Kauczuk niekrystalizujący.

Otrzymywany jest przez dodanie do lateksu, przed koagulacją, kwasu tiobenzoesowego; nadaje to mrozoodporność.

(C)Balata.

Żywica balatowa lub balata jest ekstrahowana z lateksu pewnych roślin z rodziny Sapotaceae, zwłaszcza z drzewa Manilkara bidentata, występującego głównie w Brazylii.

Balata jest produktem o czerwonawej barwie, na ogół dostarczanym w postaci bloków o masie do 50 kg, lecz czasami także w arkuszach o grubości od 3 do 6 mm.

Jest ona głównie stosowana do produkcji taśm przenośnikowych, pasów transmisyjnych i materiałów na te taśmy i pasy. W mieszaninie z gutaperką jest stosowana również do produkcji kabli podmorskich i piłek golfowych.

(D)Gutaperka.

Gutaperka jest ekstrahowana z lateksu różnych drzew z rodziny Sapotaceae (np. z rodzaju Palaquium i z rodzaju Payena).

Ma barwę żółtą lub żółto-czerwonawą. Zależnie od pochodzenia, dostarczana jest albo w bryłach o masie od 0,5 do 3 kg, lub w blokach o masie od 25 do 28 kg.

Niezależnie od zastosowań gutaperki w mieszaninie z balatą, do produkcji kabli podmorskich, piłek golfowych oraz materiałów na pasy transmisyjne, jest ona także stosowana do wytwarzania pierścieni uszczelniających do pomp lub zaworów, wałków do przędzenia lnu, wykładzin zbiorników, butelek do kwasu fluorowodorowego, klejów itp.

(E)Żywica guayule. Jest ekstrahowana z lateksu zawartego w Parthenium argentatum, krzewie pochodzącym z Meksyku.

Kauczuk guayule dostarczany jest zazwyczaj w postaci brył lub arkuszy.

(F)Żywica Chicle. Jest ona ekstrahowana z lateksu zawartego w korze niektórych drzew z rodziny Sapotaceae, rosnącego w tropikalnych regionach Ameryki.

Żywica ta ma barwę czerwonawą. Na ogół dostarczana jest w postaci różnej wielkości brył lub w blokach ważących około 10 kg.

Stosowana jest głównie do wytwarzania gumy do żucia. Stosuje się ją także do produkcji pewnych taśm chirurgicznych oraz artykułów dentystycznych.

(G)Podobne żywice naturalne, na przykład jelutong.

Żywice te muszą mieć charakter zbliżony do kauczuku, aby można je było klasyfikować w niniejszej pozycji.

(H)Mieszaniny jakichkolwiek wyżej wymienionych produktów.


Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Mieszanin dowolnego produktu objętego tą pozycją z dowolnym produktem objętym pozycją 4002 (pozycja 4002).

(b)Kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych naturalnych żywic, zmieszanych, przed lub po koagulacji, z substancjami niedozwolonymi uwagą 5(A) do niniejszego działu (pozycja 4005 lub 4006).


 


4002-Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycją, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach.

-Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR):

4002 11- -Lateks

4002 19- -Pozostałe

4002 20-Kauczuk butadienowy (BR)

-Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR); kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR):

4002 31- -Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR)

4002 39- -Pozostałe

-Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR):

4002 41- -Lateks

4002 49- -Pozostałe

-Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR):

4002 51- -Lateks

4002 59- -Pozostałe

4002 60-Kauczuk izoprenowy (IR)

4002 70-Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)

4002 80-Mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycją

-Pozostałe:

4002 91- -Lateks

4002 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Kauczuk syntetyczny, zdefiniowany w uwadze 4. do niniejszego działu (zobacz poniżej). Obejmuje ona syntetyczny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany, oraz kauczuk syntetyczny w pozostałych formach podstawowych lub w płytach, arkuszach bądź taśmach. Pozycja ta obejmuje także kauczuk syntetyczny poddany obróbce do celów transportu lub konserwacji, lub też w celu uzyskania określonych właściwości, ułatwiających jego obróbkę lub poprawiających jakość wyrobu końcowego. Obróbka ta nie może jednak zmieniać jego podstawowych cech jako surowca. W szczególności nie może on zawierać jakiejkolwiek substancji niedozwolonej uwagą 5 (A) do niniejszego działu.

Wśród produktów, które zostały zmieszane, lecz nie są wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwagi 5., są kauczuki modyfikowane olejem; zawierają one do około 50% oleju.

(2)Faktysę otrzymaną z olejów. Faktysa jest produktem reakcji pewnych olejów roślinnych lub rybich (nawet utlenionych lub częściowo uwodornionych) z siarką lub chlorkiem siarki.

Faktysa ma słabe właściwości fizyczne i jest głównie stosowana po zmieszaniu z kauczukiem naturalnym lub syntetycznym, służy także do produkcji gumek do wycierania.

(3)Mieszaniny jakichkolwiek, wyżej wymienionych produktów.

(4)Mieszaniny jakiegokolwiek produktu objętego pozycją 4001 z jakimkolwiek produktem objętym niniejszą pozycją.

Uwaga 4 (definicja kauczuku syntetycznego)

Niniejsza uwaga składa się z trzech części. O ile substancje, opisane w częściach (a) i (c) muszą spełniać kryteria dotyczące wulkanizacji, wydłużenia i powrotu elastycznego, wymienione w części (a), o tyle tiokauczuki, opisane w części (b) są wyłączone z tych wymagań. Należy zauważyć, że definicja kauczuku syntetycznego dotyczy nie tylko pozycji 4002, lecz także uwagi 1. W konsekwencji, gdziekolwiek w niniejszej nomenklaturze użyto terminu kauczuk, obejmuje on także kauczuk syntetyczny zdefiniowany w uwadze 4.

Wyrażenie „kauczuk syntetyczny” obejmuje:

(a)Nienasycone substancje syntetyczne, spełniające wymagania dotyczące wulkanizacji, wydłużenia i powrotu elastycznego, podane w części (a) niniejszej uwagi. Dla potrzeb tego testu, mogą być dodawane substancje niezbędne do sieciowania, takie jak aktywatory wulkanizacji, przyspieszacze lub opóźniacze. Dopuszczalna jest także obecność małych ilości produktów rozkładu emulgatorów (uwaga 5 (B) (ii)) i bardzo małych ilości specjalnych środków pomocniczych, wymienionych w uwadze 5 (B) (iii). Jednakże niedozwolona jest obecność jakichkolwiek substancji, które nie są niezbędne do sieciowania, takich jak pigmenty (inne, niż dodawane jedynie dla celów identyfikacji), plastyfikatory, zmiękczacze, wypełniacze, środki wzmacniające i rozpuszczalniki organiczne. Zatem, dla potrzeb testu, stosowanie oleju mineralnego lub ftalanu dioktylu jest niedozwolone.

W związku z tym, w wypadku substancji zawierających materiały, które nie są dozwolone przez uwagę 4., takich jak olej mineralny, test przeprowadzany jest na próbkach niezawierających tych materiałów, lub takich, z których zostały one usunięte. W wypadku artykułów wulkanizowanych, które nie mogą być testowane jako takie, w celu przeprowadzenia testu konieczne jest uzyskanie przed wulkanizacją próbki surowego materiału, z którego artykuły te są sporządzone.

Owe nienasycone substancje syntetyczne obejmują kauczuki styrenowo-butadienowe (SBR), karboksylowane kauczuki styrenowo-butadienowe (XSBR), kauczuki butadienowe (BR), kauczuki izobutenowo-izoprenowe (butylowe) (IIR), kauczuki halo-izobutenowo-izoprenowe (CIIR lub BIIR), kauczuki chloroprenowe (chlorobutadienowe) (CR), kauczuki akrylonitrylowo-butadienowe (NBR), kauczuki izoprenowe (IR), kauczuki etylenowo-propylenowe dienowe (EPDM), karboksylowane kauczuki akrylonitrylowo-butadienowe (XNBR) i kauczuki akry-lonitrylowo-izoprenowe (NIR). Aby były klasyfikowane jako kauczuki syntetyczne wszystkie te substancje muszą być zgodne z wyżej podanymi kryteriami, dotyczącymi wulkanizacji, wydłużenia i powrotu elastycznego.

(b)Tiokauczuki (TM), będące nasyconymi substancjami syntetycznymi, otrzymywanymi w reakcji dihalogenków alifatycznych z polisiarczkiem sodu; na ogół nadają się one do wulkanizacji przy użyciu klasycznych środków wulkanizujących. Właściwości mechaniczne pewnych rodzajów tiokauczuków są gorsze od innych rodzajów kauczuku syntetycznego, lecz ich zaletą jest odporność na rozpuszczalniki. Nie należy ich mylić z polisiarczkami objętymi pozycją 3911 (zobacz Noty wyjaśniające do tamtej pozycji).

(c)Produkty wyszczególnione poniżej, o ile odpowiadają one warunkom opisanym powyżej w punkcie (a), dotyczącym wulkanizacji, wydłużenia i powrotu elastycznego:

(1)Kauczuk naturalny modyfikowany, otrzymywany przez szczepienie lub mieszanie kauczuku z tworzywami sztucznymi.

Kauczuki te otrzymywane są przez przyłączenie zdolnego do polimeryzacji monomeru do kauczuku, używając katalizatora polimeryzacji lub przez współstrącanie lateksu kauczuku naturalnego z lateksem polimeru syntetycznego.

Zasadniczą cechą modyfikowanego kauczuku naturalnego jest to, że jest on do pewnego stopnia „samowzmacniający się”, w tym względzie jego właściwości są podobne do mieszaniny kauczuku naturalnego i sadzy.

(2)Kauczuk naturalny depolimeryzowany, otrzymywany w wyniku mechanicznej obróbki (ugniatanie) w określonej temperaturze.

(3)Mieszaniny nienasyconych substancji syntetycznych z nasyconymi syntetycznymi polimerami wielkocząsteczkowymi (np. mieszaniny kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego i poli(chlorku winylu)).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Elastomerów, które nie odpowiadają warunkom przedstawionym w uwadze 4. do tego działu (na ogół dział 39).

(b)Produktów objętych niniejszą pozycją, zmieszanych zarówno przed, jak i po koagulacji, z substancjami niedozwolonymi uwagą 5(A) do niniejszego działu (pozycja 4005 lub 4006).

 


 


4003-Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach.

Kauczuk regenerowany otrzymywany jest ze zużytych artykułów gumowych, zwłaszcza opon lub z odpadów, lub wybrakowanych wyrobów z gumy, przez zmiękczenie („dewulkanizację”) gumy i usunięcie niektórych niepożądanych substancji za pomocą różnych chemikaliów lub sposobami mechanicznymi. Produkt ten zawiera pozostałości siarki lub kombinacji innych środków wulkanizujących i jest gorszy od pierwotnego kauczuku, gdyż jest bardziej plastyczny i bardziej lepki. Może być dostarczany w arkuszach przesypanych talkiem lub oddzielonych od siebie folią polietylenową.

Niniejsza pozycja obejmuje kauczuk regenerowany w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach bądź taśmie, nawet zmieszany z kauczukiem pierwotnym lub innymi substancjami, pod warunkiem, że produkt ten zachowuje zasadnicze cechy kauczuku regenerowanego.

 


 


4004-Odpady, ścinki i braki z gumy (innej niż ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymane.

Wyrażenie „odpady, ścinki i braki” zdefiniowane jest w uwadze 6. do niniejszego działu.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Odpady, ścinki i braki z gumy z produkcji lub obróbki niewulkanizowanej lub wulkanizowanej gumy (innej niż ebonit).

(2)Wyroby z gumy (innej niż ebonit) definitywnie nienadające się do wykorzystania jako takie z powodu pocięcia, zużycia lub innych powodów.

Kategoria ta obejmuje zużyte opony gumowe, nienadające się do bieżnikowania, oraz ścinki otrzymywane z nich, zazwyczaj w wyniku następujących procesów:

(a)Okrawania opony specjalnymi maszynami, możliwie najbliżej stopki i drutówki.

(b)Rozdzielania opony w celu usunięcia bieżnika.

(c)Cięcia opony na kawałki.

Niniejsza pozycja nie obejmuje opon nadających się do bieżnikowania (pozycja 4012).

(3)Proszki i granulat otrzymywany z towarów opisanych powyżej w punktach (1) i (2).

Składają się one ze zmielonych odpadów gumowych. Mogą być stosowane jako wypełniacz materiału przeznaczonego na nawierzchnie dróg lub w innych kompozycjach opartych na kauczuku, lub też do bezpośredniego formowania artykułów niewymagających znacznej wytrzymałości.

Niniejsza pozycja nie obejmuje odpadów, ścinek, braków, proszków i granulatów z ebonitu (pozycja 4017).

 


 


4005-Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach.

4005 10-Mieszanki napełnione sadzą lub krzemionką

4005 20-Roztwory; dyspersje inne niż te objęte podpozycją 4005 10

-Pozostałe:

4005 91- -Płyty, arkusze i taśmy

4005 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje mieszanki kauczukowe, niewulkanizowany, występujące w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach.

Określenie „kauczuk” ma to same znaczenie, jak w uwadze 1. do niniejszego działu. Zatem pozycja ta obejmuje kauczuk naturalny, balatę, gutaperkę, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, kauczuk syntetyczny, faktysę otrzymywaną z olejów oraz wszystkie te substancje regenerowane, pod warunkiem, że zostały one zmieszane z innymi substancjami.

Zgodnie z uwagą 5 (A) do niniejszego działu, pozycje 4001 i 4002 nie stosują się do żadnego kauczuku lub mieszanin kauczuków, które zostały zmieszane, przed lub po koagulacji, ze środkami wulkanizującymi, przyspieszaczami, opóźniaczami lub aktywatorami (innymi niż te, które zostały dodane w trakcie otrzymywania wstępnie wulkanizowanego lateksu kauczukowego), pigmentami lub innymi substancjami barwiącymi (innymi niż te, które zostały dodane wyłącznie dla celów identyfikacji), plastyfikatorami lub zmiękczaczami (za wyjątkiem oleju mineralnego, w wypadku kauczuku modyfikowanego olejem), napełniaczami, środkami wzmacniającymi, rozpuszczalnikami organicznymi lub jakimikolwiek innymi substancjami, z wyjątkiem tych, które są dopuszczone zgodnie z uwagą 5(B).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Mieszanki kauczukowe z sadzą lub krzemionką (zawierający lub niezawierający oleju mineralnego lub innych dodatków).

Kategoria ta obejmuje przedmieszki z sadzą, zawierające około 40-70 części sadzy na 100 części suchego kauczuku; są one zazwyczaj sprzedawany w belach.

(B)Mieszanki kauczukowe, niezawierające sadzy ani krzemionki.

Zawierają one takie substancje jak rozpuszczalniki organiczne, środki wulkanizujące, przyspieszacze, plastyfikatory, zmiękczacze, zagęstniki i napełniacze (inne niż sadza lub krzemionka). Niektóre z nich mogą zawierać ił czerwony lub białko.

Te dwie kategorie obejmują następujące rodzaje wyrobów:

(1)Zmieszane lateksy kauczukowe (włącznie z lateksem wstępnie wulkanizowanym), pod warunkiem, że w rezultacie ich zmieszania nie nabrały one cech preparatów, opisanych dokładniej w innej pozycji niniejszej nomenklatury.

Zatem, niniejsza pozycja nie obejmuje, między innymi, lakierów i farb lateksowych (dział 32).

(2)Dyspersje i roztwory niewulkanizowanego kauczuku w rozpuszczalnikach organicznych, stosowane do wytwarzania artykułów przez zanurzenie w kąpieli lub do pokrywania artykułów gotowych.

(3)Płyty, arkusze i taśmy, składające się z tekstyliów połączonych z kauczukiem zmieszanym, o masie powierzchniowej większej niż 1500 g/m2, o zawartości nie większej niż 50% masy materiału włókienniczego.

Wyroby takie są otrzymywane przez kalandrowanie lub przez „gumowanie” lub też przez kombinację obu tych procesów. Stosowane są głównie do wytwarzania opon, rur, węży itp.

(4)Inne płyty, arkusze i taśmy z mieszanek kauczukowych, które mogą być używane, np. do naprawy opon lub dętek (łatanie na gorąco), do wytwarzania łat samoprzylepnych, podkładek do pewnych hermetycznych uszczelnień, granulatu kauczukowego itp., do formowania podeszew obuwia.

(5)             Mieszanki kauczukowe w formie granulatu gotowego do wulkanizacji i używany jako taki do celów formowania (np. w przemyśle obuwniczym).

Płyty, arkusze i taśmy (włącznie z blokami o regularnym kształcie geometrycznym) z niniejszej pozycji, mogą być obrobione powierzchniowo (zadrukowane, wytłaczane, żłobione, karbowane, itd.), lub po prostu cięte na prostokąty (włącznie z kwadratami), nawet mające charakter artykułów, lecz nie mogą być cięte na inne kształty lub poddane dalszej obróbce.

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Stężonych dyspersji substancji barwiących (włącznie z lakami barwnymi) w kauczuku, stosowanych jako surowiec do barwienia kauczuku w masie (pozycja 3204, 3205 lub 3206).

(b)Wyrobów w postaci past na bazie lateksu lub innego kauczuku, stosowanych jako masy uszczelniające, wypełniaczy farb, lub nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych (pozycja 3214).

(c)Gotowych klejów i innych gotowych lepiszczy, składających się z roztworów lub dyspersji kauczuku, z dodanymi wypełniaczami, środków wulkanizujących i żywic, oraz roztworów i dyspersji kauczuku przygotowanych do sprzedaży detalicznej jako kleje lub lepiszcza, o masie netto nieprzekraczającej 1 kg (pozycja 3506).

(d)Mieszanin dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym produktem objętym pozycją 4002 (pozycja 4002).

(e)Kauczuku regenerowanego zmieszanego z kauczukiem pierwotnym lub innymi dodanymi substancjami, posiadającego zasadnicze cechy kauczuku regenerowanego (pozycja 4003).

(f)Płyt, arkuszy i taśm z niewulkanizowanego kauczuku, obrabianych inaczej niż powierzchniowo lub ciętych na kształty, inne niż prostokąty (włącznie z kwadratami) (pozycja 4006).

(g)Płyt, arkuszy i taśm składających się z równoległych przędz włókienniczych scalonych kauczukiem (pozycja 5906).

 


 


4006-Pozostałe formy (na przykład pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (na przykład krążki i pierścienie), z kauczuku niewulkanizowanego.

4006 10-Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gumowych

4006 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje kauczuk niewulkanizowany w postaciach nieujętych we wcześniejszych pozycjach niniejszego działu oraz wyroby z niewulkanizowanego kauczuku, zarówno zmieszanego jak i niezmieszanego.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Kształtowniki z kauczuku niewulkanizowanego, na przykład płyty i taśmę o przekroju, innym niż prostokątny, otrzymywane na ogół przez wytłaczanie. Pozycja ta obejmuje w szczególności taśmy bieżnikowe o przekroju nieznacznie trapezoidalnym, używane do bieżnikowania opon gumowych.

(B)Dętki z kauczuku niewulkanizowanego, otrzymywane przez wytłaczanie, używane, w szczególności, do wykładania opon objętych pozycją 5909.

(C)Inne artykuły z kauczuku niewulkanizowanego, na przykład:

(1)Włókna kauczukowe, otrzymywane przez śrubowe cięcie arkuszy niewulkanizowanego kauczuku lub przez wytłaczanie mieszanek na bazie lateksu (włącznie z lateksem wstępnie wulkanizowanym).

(2)Pierścienie, krążki i podkładki z niewulkanizowanego kauczuku, stosowane głównie do uszczelniania pewnych rodzajów hermetycznych pojemników lub do uszczelniania połączeń pomiędzy dwoma (na ogół sztywnymi) częściami.

(3)Płyty, arkusze i taśmę z niewulkanizowanego kauczuku, obrobionego inaczej niż powierzchniowo lub pociętego na kształty inne niż prostokąty (włącznie z kwadratami).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Taśm klejących, niezależnie od rodzaju materiału podłoża (klasyfikacja odpowiednio do tego materiału, np., pozycja 3919, 4008, 4823, 5603 lub 5906).

(b)Krążków i pierścieni z niewulkanizowanego kauczuku, włącznie z uszczelkami i podobnymi połączeniami innych materiałów, opakowanych w torebki, koperty lub podobne opakowania (pozycja 8484).

 


 


4007-Nić i sznurek, gumowe.

Nić gumowa może być otrzymywana przez wycinanie z arkuszy lub płyt ze wulkanizowanego kauczuki, lub też przez wulkanizację nici otrzymanej przez wytłaczanie.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Nici w całości z gumy (pojedyncze włókno) o dowolnym przekroju poprzecznym, pod warunkiem że żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 5 mm. W przeciwnym wypadku, taka nić jest wyłączona (pozycja 4008).

(2)Sznurek (złożony z wielu włókien) bez względu na grubość włókien, z których się składa.

Niniejsza pozycja nie obejmuje materiałów włókienniczych zawierających nitkę gumową (sekcja XI). Na przykład nici włókiennicze i sznurek, pokryte kauczukiem objęte są pozycją 5604.

 


 


4008-Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy innej niż ebonit.

-Z gumy komórkowej:

4008 11- -Płyty, arkusze i taśmy

4008 19- -Pozostałe

-Z gumy niekomórkowej:

4008 21- -Płyty, arkusze i taśmy

4008 29- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Płyty, arkusze i taśmy (o wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 5 mm) dowolnej długości lub pocięte na wymiar lub w prostokąty (włącznie z kwadratami).

(2)Bloki o regularnym kształcie geometrycznym.

(3)Pręty i kształtowniki (włącznie z nicią o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, którego dowolny wymiar poprzeczny przekracza 5 mm). Kształtowniki te otrzymywane są w całej swej długości w jednej operacji (na ogół przez wytłaczanie) i posiadają stały lub powtarzający się przekrój od jednego końca do drugiego. Są one klasyfikowane do tej pozycji, nawet pocięte na odcinki, ale niepocięte na odcinki o długości mniejszej niż największy wymiar przekroju poprzecznego.

Produkty objęte tą pozycją mogą być obrabiane powierzchniowo (np. zadrukowane, wytłaczane, żłobione, karbowane); mogą być niebarwione lub barwione (zarówno w całej masie, jak i na powierzchni). Do tej pozycji klasyfikowane są kształtowniki o samoprzylepnej powierzchni, używane do uszczelniania futryn okiennych. Pozycja ta obejmuje również gumowe pokrycia podłogowe w kawałkach oraz płytki, maty i inne artykuły otrzymane jedynie przez pocięcie płyt lub arkuszy gumy na kształty prostokątne (włącznie z kwadratami).

Klasyfikację produktów wykonanych z gumy (innej niż ebonit) połączonych (zarówno w masie, jak i na powierzchni) z tekstyliami, przeprowadza się zgodnie z wymogami uwagi 3. do działu 56. i uwagi 4. do działu 59. Połączenia gumy (innej niż ebonit) z innymi materiałami pozostają klasyfikowane do tej pozycji, pod warunkiem że zachowują one zasadniczy charakter gumy.

Niniejsza pozycja obejmuje tym samym:

(A)Płyty, arkusze i pasy z gumy komórkowej połączone z materiałami włókienniczymi (jak zdefiniowano w uwadze 1. do działu 59.), filc lub włókniny, gdzie materiał włókienniczy jest obecny zaledwie do celów wzmacniających.

Pod tym względem, materiały włókiennicze, filc lub włóknina, bez wzorów, niebielone, bielone lub jednolicie barwione, kiedy są zastosowane jedynie na jednej powierzchni tych płyt, arkuszy lub pasów, są uważane za służące jedynie w celów wzmocnienia. Tekstylia wzorzyste, drukowane lub obrobione w bardziej skomplikowany sposób i produkty specjalne, takie jak tkaniny włosowe, tiul i koronki, są uważane jako posiadające funkcję, inną niż wzmacniającą.

Płyty, arkusze i taśmy, z gumy komórkowej połączone z tekstyliami po obu stronach, niezależnie od rodzaju tego materiału nie są objęte tą pozycją (pozycja 5602, 5603 lub 5906).

(B)Filc impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany gumą (inną niż ebonit), zawierający 50 % masy lub mniej materiału włókienniczego, lub też całkowicie osadzony w gumie.

(C)Włókniny, zarówno całkowicie osadzone w gumie, jak też całkowicie powleczone lub pokryte obustronnie gumą, pod warunkiem, że takie powleczenie lub pokrycie może być widoczne gołym okiem bez uwzględnienia ewentualnej zmiany barwy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje, między innymi:

(a)Taśm i pasów, przenośnikowych lub napędowych, z gumy, nawet pociętych na wymiar (pozycja 4010).

(b)Płyt, arkuszy i taśm, nawet obrobionych powierzchniowo (włącznie z wyciętymi z nich artykułami o kształcie prostokątnym lub kwadratowym), o zagiętych lub zaprasowanych krawędziach lub o zaokrąglonych rogach, ażurowych brzegach lub obrobionych w inny sposób, lub też ciętych do kształtu innego niż prostokąty (włączając kwadratowy) (pozycja 4014, 4015 lub 4016).

(c)Tkanin włókienniczych zawierających nitkę gumową (działy od 50. do 55. lub 58.).

(d)Wyrobów objętych pozycją 5602 lub 5603.

(e)Dywanów lub pokryć podłogowych, z materiałów włókienniczych na podłożu z gumy komórkowej (dział 57).

(f)Materiałów na kord oponowy (pozycja 5902).

(g)Tekstyliów gumowanych zdefiniowanych w uwadze 4. do działu 59. (pozycja 5906).

(h)Dzianin zawierających nitkę gumową (dział 60).

 


 


4009-Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, z wyposażeniem lub bez (na przykład złącza, kolanka, kołnierze).

-Niewzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami:

4009 11- -Bez wyposażenia

4009 12- -Z wyposażeniem

-Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem:

4009 21- -Bez wyposażenia

4009 22- -Z wyposażeniem

-Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi:

4009 31- -Bez wyposażenia

4009 32- -Z wyposażeniem

-Wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami:

4009 41- -Bez wyposażenia

4009 42- -Z wyposażeniem

Niniejsza pozycja obejmuje przewody, rury i węże składające się całkowicie z gumy (innej niż ebonit) oraz przewody, rury i węże (włącznie z rurami giętkimi) z gumy, wzmocnione przez uwarstwienie, składające się na przykład z jednej lub więcej warstw tekstyliów, lub z jednej lub więcej równolegle ułożonych nici włókienniczych lub też metalowych, zatopionych w kauczuku. Takie przewody, rury i węże mogą być również pokryte osłoną z cienkiego materiału lub ze skręconej lub plecionej przędzy włókienniczej; mogą one także zawierać w swym wnętrzu lub na zewnątrz, drucianą spiralę.

Niniejsza pozycja nie obejmuje przewodów, rur i węży z materiałów włókienniczych zwanych niekiedy „wężami tkanymi”, którym nadano wodoszczelność przez powleczenie wnętrza lateksem kauczukowym lub, w które wsunięto osobną wkładkę gumową. Takie artykuły objęte są pozycją 5909.

Przewody, rury i węże pozostają klasyfikowane w niniejszej pozycji, nawet jeżeli są przedstawiane z wyposażeniem (na przykład złącza, kolana, kołnierze), pod warunkiem że zachowują one zasadniczy charakter rur lub przewodów.

Pozycja ta obejmuje również rury z gumy, nawet pocięte na wymiar, lecz nie pocięte na odcinki o długości mniejszej niż największy wymiar przekroju poprzecznego, na przykład odcinki rur do produkcji dętek.

 


 


4010-Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy.

-Pasy lub taśmy, przenośnikowe:

4010 11- -Wzmocnione tylko metalem

4010 12- -Wzmocnione tylko materiałami włókienniczymi

4010 19- -Pozostałe

-Pasy lub taśmy, napędowe:

4010 31- -Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm

4010 32- -Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm

4010 33- -Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm

4010 34- -Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm

4010 35- -Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 150 cm

4010 36- -Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 150 cm, ale nieprzekraczającym 198 cm

4010 39- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje taśmy i pasy, przenośnikowe lub napędowe, wykonane całkowicie z gumy lub tekstyliów, impregnowanych, pokrytych, powleczonych lub laminowanych gumą, lub wykonane z przędzy lub kordu włókienniczego, impregnowanego, pokrytego, powleczonego lub osłoniętego gumą (patrz uwaga 8 do niniejszego działu). Obejmuje ona również pasy z gumy wzmocnionej tkaniną z włókna szklanego lub włóknami szklanymi, lub też tkaniną z drutu.

Pasy i taśmy (inne niż pasy lub taśmy całkowicie z gumy) na ogół składają się ze szkieletu zbudowanego z kilku warstw materiału, nawet gumowanego (np. tkaniny złożonej z wątku i osnowy, dzianiny, warstw równolegle ułożonych przędz) lub ze stalowego drutu lub taśmy, całkowicie pokrytych gumą.

Niniejsza pozycja obejmuje pasy w pełnej długości (do pocięcia na wymiar), jak również pasy już pocięte do wymiaru (nawet niepołączone końcami, lub wyposażone w złącza); obejmuje ona również pasy bez końca.

Wszystkie te towary mogą mieć przekrój prostokątny, trapezoidalny (pasy V i materiały na pasy V), okrągły lub inny.

Pasy o przekroju trapezoidalnym są produktami posiadającymi w przekroju jedno lub więcej wycięcie w kształcie litery „V”. Powierzchnie „V” zapewniają dobre przyleganie i minimum poślizgu względem boków koła pasowego. Kategoria ta obejmuje np. pasy i materiały na pasy, mające przekrój o kształcie:


 

(A) pojedynczego trapezu.


 

(B) trapezoidalnym po obu swych stronach.


 

(C) dwóch lub więcej trapezoidów po tej samej stronie (rowkowanie).

Pas rowkowany jest pasem bez końca, o rowkowanej wzdłużnie powierzchni trakcyjnej, która sprzęga i chwyta, za pomocą tarcia, rowki koła pasowego o podobnym kształcie. Pasy rowkowanetypem pasów klinowych.

Rowki (nawet wytłaczane lub wycinane) w pasach klinowych lub taśmach redukują naprężenia zginające i pomagają rozpraszać ciepło wydzielane podczas gwałtownego zginania; jest to szczególnie ważne w napędach, w których pasy przesuwają się z dużymi prędkościami po małych kołach pasowych. Rowki, inne niż rowki wzdłużne, nie mają wpływu na klasyfikację pasów lub taśm klinowych.

Pasy synchroniczne (zobacz rysunek) przeznaczone są do przenoszenia napędu, przy jednoczesnym utrzymywaniu stałej wzajemnej pozycji obracających się kół. Gotowy wyrób jest często określany jako pas rozrządu. W celu zapewnienia właściwej pracy w wypadku zębatych kół pasowych, wewnętrzną powierzchnię takiego pasa również zaopatruje się w zęby. Pasy synchroniczne i materiały na te pasy nie mają przekroju trapezoidalnego.

Pasy objęte tą pozycją mogą być przedstawiane w formie rękawa (rury), z którego można wycinać gotowe wyroby; nie wpływa to na klasyfikację.


Taśmy lub pasy, przenośnikowe lub napędowe, przedstawiane z maszynami lub aparatami, dla których są przeznaczone, nawet niezamontowane w sposób właściwy, należy klasyfikować wraz z daną maszyną lub aparatem (np. sekcja XVI).


 


4011-Opony pneumatyczne, nowe, gumowe (+).

4011 10-W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)

4011 20-W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych

4011 30-W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych

4011 40-W rodzaju stosowanych w motocyklach

4011 50-W rodzaju stosowanych w rowerach

4011 70- -W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie

4011 80- -W rodzaju stosowanych w budowlanych, górniczych lub przemysłowych pojazdach i maszynach transportu bliskiego

4011 90-Pozostałe

Opony te mogą być stosowane we wszelkich rodzajach pojazdów lub samolotów, zabawkach, maszynach, broni artyleryjskiej, itp. Mogą one wymagać lub nie wymagać stosowania dętek.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 4011 70

Obrazy niektórych typów opon, które są objęte niniejszą podpozycją są przedstawione poniżej tylko do celów poglądowych.

-Przykłady opon do pojazdów rolniczych lub maszyn:

 

-Przykłady opon do pojazdów lub maszyn leśnych:

Podpozycja 4011 80

Obrazy niektórych typów opon, które są objęte niniejszą podpozycją są przedstawione poniżej tylko dla celów poglądowych.

-Przykłady opon do pojazdów lub maszyn budowlanych, górniczych lub zastosowań przemysłowych:

 


 


4012-Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe (+).

-Opony bieżnikowane:

4012 11- -W rodzaju stosowanych w samochodach (włączanie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)

4012 12- -W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych

4012 13- -W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych

4012 19- -Pozostałe

4012 20-Opony pneumatyczne, używane

4012 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje bieżnikowane opony pneumatyczne z gumy oraz używane opony pneumatyczne z gumy, nadające się lub do dalszego użytkowania, lub do bieżnikowania.

Opony pełne stosowane są, na przykład, w zabawkach na kółkach i ruchomych meblach. Opony z poduszką powietrzną, które są oponami pełnymi z uszczelnioną wewnętrzną przestrzenią powietrzną, stosowane są w taczkach i wózkach. Bieżniki opon są mocowane na osnowie opony pneumatycznej i zazwyczaj mają rowkowy wzór bieżnika. Używane są do bieżnikowania opon pneumatycznych. Niniejsza pozycja obejmuje także wymienne bieżniki opon, które są dostarczane w postaci pierścieni, do nałożenia na osnowę opony pneumatycznej, specjalnie zaprojektowanego do tego celu. Ochraniacze dętek są stosowane do zabezpieczenia dętki przed kontaktem z metalową obręczą lub końcami szprych.

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Podpozycje 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 i 4012 20

W kontekście podpozycji 4012 11, 4012 12, 4012 13 i 4012 19 wyrażenie „opony bieżnikowane” obejmuje opony, z których został usunięty zużyty bieżnik a nowy bieżnik został nałożony za pomocą jednej z dwóch metod: (i) bieżnik zostaje uformowany z mieszanki kauczukowej na osnowie opony lub (ii) zwulkanizowany bieżnik zostaje przymocowany do osnowy opony za pomocą nadającego się do wulkanizacji paska mieszanki kauczukowej. O takich oponach można mówić, że poddane zostały nałożeniu warstwy bieżnej (wymiana bieżnika), ponownemu nałożeniu warstwy (wymiana bieżnika nowym materiałem zachodzącym na część ścian bocznych) lub bieżnikowaniu od stopki do stopki (wymiana bieżnika i renowacja ścian bocznych, włącznie z całymi ścianami bocznymi opony lub częścią ścian bocznych opony).

Używane opony objęte podpozycją 4012 20 mogą być poddane regenerowaniu lub rowkowaniu, przez co zużyte (lecz widoczne) rowki bieżnika zostają pogłębione za pomocą cięcia. Takie ponowne rowkowanie jest zwykle wykonywane na oponach stosowanych do ciężkich pojazdów silnikowych (np. autobusów lub ciężarówek). Używane opony, które zostały poddane regenerowaniu lub rowkowaniu nie są objęte podpozycjami 4012 11, 4012 12, 4012 13 i 4012 19.

Opony objęte pozycjami 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 i 4012 20 mogą być także poddane uzupełniającej regeneracji, podczas której do oryginalnego wzoru bieżnika zostają dodane za pomocą cięcia poprzeczne lub ukośne rowki. Taka uzupełniająca regeneracja nie ma wpływu na ich klasyfikację jako bieżnikowanych opon, objętych podpozycjami 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 lub używanych opon z podpozycji 4012 20.

Jednakże nowe opony pneumatyczne, które zostały poddane uzupełniającej regeneracji nadal klasyfikowane są w swojej właściwej podpozycji pozycji 4011.

 


 


4013-Dętki gumowe.

4013 10-W rodzaju stosowanych w samochodach (włączanie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi), autobusach lub samochodach ciężarowych

4013 20-W rodzaju stosowanych w rowerach

4013 90-Pozostałe

Dętki montowane są w oponach, na przykład pojazdów samochodowych, przyczep lub rowerów.

 


 


4014-Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie ze smoczkami) z gumy, innej niż ebonit, z wyposażeniem z ebonitu lub bez.

4014 10-Osłonki antykoncepcyjne

4014 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje towary z gumy, innej niż ebonit (z wyposażeniem z ebonitu lub innych materiałów lub bez), w rodzaju stosowanych do celów higienicznych lub profilaktycznych. Obejmuje ona zatem, m.in. osłonki antykoncepcyjne, kaniule, strzykawki i ich zbiorniki, rozpylacze, kroplomierze, itp., smoczki (smoczki do karmienia), osłonki sutka do karmienia, torebki na lód, butelki na gorącą wodę, worki tlenowe, gumowe osłonki na palce, specjalne poduszki pneumatyczne dla chorych (np. pierścienie).

Niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży lub dodatków odzieżowych (np. fartuchów i rękawic „chirurgicznych” i „radiologicznych”) (pozycja 4015).

 


 


4015-Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy innej niż ebonit (+).

-Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:

4015 11- -Chirurgiczne

4015 19- -Pozostałe

4015 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem), np. rękawice ochronne i odzież dla chirurgów, radiologów, nurków itp., zarówno połączone za pomocą środków klejących jak i przez zeszycie, bądź też w inny sposób. Towary te mogą być wykonane:

(1)Całkowicie z gumy.

(2)Z tkanin, dzianin, filcu lub włóknin, impregnowanych, pokrytych, powleczonych lub laminowanych gumą, innych niż te objęte sekcją XI (patrz uwaga 3. do działu 56. i uwaga 4. do działu 59.).

(3)Z gumy, zawierające części tekstylne, o ile guma jest składnikiem nadającym towarom ich zasadniczy charakter.

Towary z wyżej wymienionych trzech kategorii obejmują peleryny, fartuchy, potniki sukienek i bluzek, śliniaki, pasy i gorsety.

Następujące artykuły są wyłączone z niniejszej pozycji:

(a)Odzież i dodatki odzieżowe z materiałów włókienniczych zawierających nitkę gumową (dział 61 lub 62).

(b)Obuwie i jego części objęte działem 64.

(c)Nakrycia głowy (włącznie z czepkami kąpielowymi) i ich części, objęte działem 65.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 4015 11

Rękawice chirurgiczne są cienkimi, odpornymi na rozerwanie artykułami, wytwarzanymi techniką zanurzania, w rodzaju noszonych przez chirurgów. Zazwyczaj przedstawiane są w sterylnych opakowaniach.

 


 


4016-Pozostałe artykuły z gumy, innej niż ebonit.

4016 10-Z gumy komórkowej

-Pozostałe:

4016 91- -Pokrycia podłogowe i maty

4016 92- -Gumy do wycierania

4016 93- -Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia

4016 94- -Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane

4016 95- -Pozostałe artykuły nadmuchiwane

4016 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie artykuły z gumy (innej niż ebonit), nieobjęte przez poprzednie pozycje niniejszego działu, ani też przez inne działy.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Artykuły z gumy komórkowej.

(2)Pokrycia podłogowe i maty (włącznie z matami łazienkowymi), maty wycięte z płyt lub arkuszy gumy o kształcie, innym niż prostokątny (włącznie z kwadratowym) i niepoddane dalszej obróbce poza obróbką powierzchniową (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4008).

(3)Gumy do wycierania.

(4)Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia.

(5)Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane.

(6)Materace pneumatyczne, poduszki i poduszeczki oraz pozostałe artykuły nadmuchiwane (inne niż objęte pozycją 4014 lub 6306); materace wodne.

(7)Taśmy gumowe, kapciuchy na tytoń, znaki do pieczęci i podobne.

(8)Korki i pierścienie do butelek.

(9)Wirniki i korpusy pomp, gumowe wkładki do dojarek mechanicznych; krany, kurki, zawory i podobna armatura; inne artykuły do użytku technicznego (włącznie z częściami i akcesoriami maszyn i urządzeń z sekcji XVI oraz instrumentów i aparatów z działu 90.).

(10)Gumowe elementy zawieszenia podwozi, fartuchy błotników i nakładki na pedały do pojazdów silnikowych, klocki hamulcowe, fartuchy błotników i bloki pedałów do rowerów oraz inne części i akcesoria pojazdów, samolotów lub statków objętych sekcją XVII.

(11)Płyty, arkusze i taśmy pocięte jedynie na kształt inny niż prostokątny oraz artykuły wyłączone z pozycji 4008, z uwagi na ich frezowanie, toczenie, łączenie przez klejenie lub szycie, lub też inną obróbkę.

(12)Prostokątne łaty (włącznie z kwadratowymi) o ukośnie ściętych krawędziach oraz łaty jakiegokolwiek innego kształtu przeznaczone do łatania dętek, otrzymywane przez prasowanie, cięcie lub mielenie, składające się zasadniczo z warstwy samowulkanizującego kauczuku na podkładzie z gumy, a także, zgodnie z warunkami uwagi 4. do działu 59., łaty tego typu składające się z kilku warstw tkaniny i gumy.

(13)Gumowe młotki.

(14)Małe wieszaki na przyssawki, podkładki, przepychacze do zlewu, odboje drzwiowe, gumowe stopki do nóg mebli i inne artykuły użytku domowego.

Ponadto, niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Artykułów z tkanin, dzianin, filcu lub włóknin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, gumą, objętych sekcją XI (patrz uwaga 3. do działu 56. i uwaga 4. do działu 59.) oraz artykułów wykonanych z materiałów włókienniczych zawierających nitkę gumową (sekcja XI).

(b)Obuwia i jego części z działu 64.

(c)Nakryć głowy (włącznie z czepkami kąpielowymi) i ich części, objetych działem 65.

(d)Uchwytów przyssawek składających się z rękojeści i dźwigni próżniowej, z metalu oraz krążków gumowych (sekcja XV).

(e)Łodzi i tratw z gumy (dział 89).

(f)Części i akcesoriów instrumentów muzycznych (dział 92).

(g)Materaców, poduszek i poduszeczek z gumy komórkowej, nawet pokrytych, włącznie z poduszkami ogrzewanymi elektrycznie, wypełnionych gumą komórkową, objętych pozycji 9404.

(h)Zabawek, gier i akcesoriów sportowych oraz ich części, objętych działem 95.

(ij)Datowników, pieczęci i numeratorów itp., przeznaczonych do użytku ręcznego oraz innych artykułów, objętych działem 96.

 


 


4017-Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; artykuły z ebonitu.

Kauczuk utwardzony (na przykład ebonit) otrzymywany jest w procesie wulkanizacji kauczuku z dodatkiem dużych ilości siarki (więcej niż 15 części na sto części kauczuku). Ebonit może także zawierać pigmenty i znaczne ilości wypełniaczy, na przykład węgla, glinek i krzemionki. Przy braku wypełniaczy, pigmentów i struktury komórkowej, ebonit jest twardym, brązowo-czarnym (lub czasem czerwonym) materiałem, względnie sztywnym i nieelastycznym; może być prasowany, piłowany, nawiercany, toczony, polerowany itd. Wiele ebonitów nabiera wysokiego połysku na skutek polerowania.

Niniejsza pozycja obejmuje ebonit, łącznie z gatunkami komórkowymi, we wszelkich formach, łącznie z odpadami i brakami.

Pozycja ta obejmuje również wszelkie artykuły z ebonitu, niewyszczególnione ani niewłączone w innych działach. Obejmuje ona kadzie, koryta, artykuły wytłaczane, rękojeści noży oraz gałki, uchwyty i podobne artykuły, artykuły sanitarne i higieniczne.

Pozycja ta nie obejmuje, między innymi:

(a)Urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz ich części, objętych sekcją XVI (włącznie ze wszelkiego rodzaju artykułami elektrycznymi), z ebonitu.

(b)Części i akcesoriów pojazdów, samolotów itp., z ebonitu, które są klasyfikowane w dowolnej pozycji w działach od 86. do 88.

(c)Instrumentów i urządzeń medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych oraz innych instrumentów i aparatów, objętych działem 90.

(d)Instrumentów muzycznych, ich części i akcesoriów (dział 92).

(e)Trzewików kolb karabinowych i innych części uzbrojenia (dział 93).

(f)Mebli, lamp i osprzętu oświetleniowego oraz pozostałych artykułów, objętych działem 94.

(g)Zabawek, gier i sprzętu sportowego (dział 95).

(h)Szczotek i pozostałych artykułów objętych działem 96.

__________