DZIAŁ 38

PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

Uwagi
 1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, z wyjątkiem następujących:

1)    sztucznego grafitu (pozycja 3801);

2)    środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, zapobiegających kiełkowaniu oraz regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i produktów podobnych, przygotowanych w sposób opisany w pozycji 3808;

3)    produktów przygotowanych jako wkłady do gaśnic przeciwpożarowych lub w formie granatów gaśniczych (pozycja 3813);

4)    certyfikowanych materiałów wzorcowych wymienionych poniżej w uwadze 2;

5)    produktów wymienionych poniżej w uwadze 3 a) lub c);

(b)   mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (zazwyczaj pozycja 2106);

(c)   żużla, popiołu i pozostałości (włączając szlamy, inne niż osady ze ścieków kanalizacyjnych), zawierających metale, arsen lub ich mieszaniny i spełniających wymagania uwagi 3 a) lub b) do działu 26 (pozycja 2620);

(d)   leków (pozycja 3003 lub 3004);

(e)   zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych do otrzymywania metali nieszlachetnych lub do wytwarzania związków chemicznych metali nieszlachetnych (pozycja 2620), zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112) lub katalizatorów składających się z metali lub stopów metali w postaci, na przykład, bardzo drobnego proszku lub siatek z cienkiego drutu (sekcja XIV lub XV).

 1. A)              W pozycji 3822 wyrażenie „certyfikowane materiały wzorcowe” oznacza materiały wzorcowe, do których dołączony jest certyfikat wskazujący wartości poświadczonych właściwości, metody określania tych właściwości, stopień pewności powiązany z każdą z tych wartości, i które są odpowiednie do celów analitycznych, pomiarowych lub odniesienia.

B)Z wyjątkiem produktów objętych działem 28 lub 29, przy klasyfikowaniu certyfikowanych materiałów wzorcowych pozycja 3822 powinna mieć pierwszeństwo przed każdą inną pozycją w nomenklaturze.

 1. Pozycja 3824 obejmuje następujące towary, których nie można zaklasyfikować do innych pozycji nomenklatury:

(a)   kryształy hodowane (inne niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z tlenku magnezu lub halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych;

(b)   olej fuzlowy; olej kostny;

(c)   środki wywabiające atrament w opakowaniach do sprzedaży detalicznej;

(d)   korektory matryc, pozostałe płyny i taśmy korektorskie (inne niż te objęte pozycją 9612), pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej; oraz

(e)   pirometry ceramiczne łatwo topliwe (na przykład stożki Segera).

 1. W całej nomenklaturze wyrażenie „odpady komunalne” oznacza odpady w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek. Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby. Jednak termin „odpady komunalne” nie obejmuje:

(a)   poszczególnych materiałów lub wyrobów, wyselekcjonowanych z odpadów, takich jak: odpady tworzyw sztucznych, gumy, drewna, papieru, materiałów włókienniczych, szkła lub metali oraz zużytych baterii, które klasyfikuje się do ich własnych, odpowiednich pozycji nomenklatury;

(b)   odpadów przemysłowych;

(c)   odpadów farmaceutycznych zdefiniowanych w uwadze 4 k) do działu 30;

(d)   odpadów szpitalnych zdefiniowanych poniżej w uwadze 6 a).

 1. W pozycji 3825 „osady ze ścieków kanalizacyjnych” oznacza osady powstałe w miejskich oczyszczalniach ścieków i obejmuje wstępnie oczyszczone odpady, ścieki i osady niestabilizowane. Osady stabilizowane, gdy nadają się do wykorzystania jako nawozy, są wyłączone (dział 31).
 2. W pozycji 3825 wyrażenie „pozostałe odpady” stosuje się do:

(a)   odpadów szpitalnych, tzn. zanieczyszczonych odpadów powstałych w trakcie badań medycznych, diagnostyki, leczenia lub innych działań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, które często zawierają patogeny i substancje farmaceutyczne oraz wymagają specjalnych procedur likwidacji (na przykład zabrudzone opatrunki, zużyte rękawice i zużyte strzykawki);

(b)   odpadów rozpuszczalników organicznych;

(c)   odpadów płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu;

(d)   pozostałych odpadów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.

Wyrażenie „pozostałe odpady” nie obejmuje jednak odpadów zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

 1. W pozycji 3826 określenie „biodiesel” oznacza monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych w rodzaju stosowanych jako paliwo, pochodzące z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, nawet zużytych.

 

º º º

Uwagi do podpozycji
 1. Podpozycje 3808 52 i 3808 59 obejmują jedynie towary objęte pozycją 3808, zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: alachlor (ISO); aldikarb (ISO); aldryna (ISO); azynofos metylowy (ISO); binapakryl (ISO); kamfechlor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzylat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan); dieldryna (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) lub jego sole; dinoseb (ISO), jego sole lub jego estry; endosulfan (ISO); dibromek etylenu (ISO) (1,2 dibromoetan); dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan); fluoroacetamid (ISO); heptachlor (ISO); heksachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN); związki rtęci; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oksiran (tlenek etylenu); paration (ISO); paration metylowy (ISO) (metyloparation); etery penta- i oktabromodifenylu; pentachlorofenol (ISO), jego sole lub estry; kwas perfluorooktanosulfonowy i jego sole; perfluorooktanusulfonamidy; fluorek perfluorooktanosulfonylu; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5 trichlorofenoksyoctowy), jego sole lub estry; związki tributylocyny.

Podpozycja 3808 59 obejmuje również możliwe do rozpylania preparaty proszkowe zawierające mieszaninę benomylu (ISO), karbofuranu (ISO) i tiramu (ISO).

 1. Podpozycje od 3808 61 do 3808 69 obejmują jedynie towary objęte pozycją 3808, zawierające alfa-cypermetin (ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltametrin (INN, ISO), etofenproks (INN), fenitrotion (ISO), lambdacyhalotrin (ISO), malation (ISO), pirimifos metylowy (ISO) lub propoksur (ISO).
 2. Podpozycje od 3824 81 do 3824 88 obejmują jedynie mieszaniny i preparaty zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: oksiran (tlenek etylenu), polibromowane bifenyle (PBBs), polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs), fosforan tris(2,3-dibromopropylu), aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO), mireks (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), zawierający lindan (ISO, INN), pentachlorobenzen (ISO), heksachlorobenzen (ISO), kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole, perfluorooktanosulfonamidy, fluorek perfluorooktanosulfonylu lub tetra-, penta-, heksa-, hepta lub etery oktabromodifenylu.
 1. W podpozycjach 3825 41 i 3825 49 wyrażenie „odpady rozpuszczalników organicznych” stosuje się do odpadów zawierających głównie rozpuszczalniki organiczne nienadające się do dalszego wykorzystania jako produkty wyjściowe, nawet przeznaczonych do odzyskania rozpuszczalników.

 

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje wiele produktów przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych.

Dział nie obejmuje wyodrębnionych pierwiastków lub chemicznie zdefiniowanych związków (zwykle klasyfikowanych do działu 28. lub 29.), z wyjątkiem następujących:

(1)Sztucznego grafitu (pozycja 3801).

(2)Środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, zapobiegających kiełkowaniu oraz regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i produktów podobnych, przygotowanych w sposób opisany w pozycji 3808.

(3)Produktów przygotowanych jako wkłady do gaśnic lub w formie granatach gaśniczych (pozycja 3813).

(4)Kryształów hodowanych (innych niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z tlenku magnezowego lub halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych (pozycja 3824).

(5)Wywabiaczy atramentu przygotowanych w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3824).

Do celów uwagi 1(b) do tego działu wyrażenie „produkty spożywcze lub inne substancje odżywcze” odnosi się głównie do produktów jadalnych klasyfikowanych do sekcji od I do IV.

Wyrażenie „produkty spożywcze lub inne substancje odżywcze” obejmuje także niektóre inne produkty, np. produkty objęte działem 28., stosowane jako mineralne dodatki w produkcji artykułów spożywczych, alkohole cukrowe objęte pozycją 2905, aminokwasy egzogenne objęte pozycją 2922, lecytynę objętą pozycją 2923, prowitaminy i witaminy objęte pozycją 2936, cukry objęte pozycją 2940, frakcje krwi pochodzenia zwierzęcego objęte pozycją 3002 stosowane do produkcji żywności, kazeina i kazeiniany objęte pozycją 3501, albuminy objęte pozycją 3502, jadalną żelatynę objętą pozycją 3503, jadalne substancje białkowe objęte pozycją 3504, dekstryny i inne jadalne modyfikowane skrobie objęte pozycją 3505, sorbit objęty pozycją 3824, produkty jadalne klasyfikowane do działu 39. (takie jak amylopektyna i amyloza objęte pozycją 3913). Należy zauważyć, że ten wykaz produktów jest wykazem przykładowym i nie powinien być traktowany jako w pełni wyczerpujący.

Sama obecność „produktów spożywczych lub innych substancji odżywczych” w mieszaninie nie jest wystarczającym powodem do wyłączenia mieszaniny z klasyfikacji do działu 38., stosownie do uwagi 1 (b). Substancje mające wartość odżywczą, która jest zaledwie marginalna wobec ich funkcji jako produktów chemicznych, np. jako dodatków do żywności lub substancji ułatwiających przetwarzanie, nie są uważane za „artykuły spożywcze lub substancje o wartości odżywczej” do celów niniejszej uwagi. Mieszaniny, które są wyłączone z działu 38. na mocy uwagi 1 (b) to te, które są w rodzaju stosowanych w przygotowywaniu żywności dla ludzi i które są cenione z powodu ich cech odżywczych.

 


 


3801-Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów.

3801 10-Grafit sztuczny

3801 20-Grafit koloidalny lub półkoloidalny

3801 30-Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe

3801 90-Pozostałe

(1)Sztuczny grafit (elektrografit) jest odmianą węgla, otrzymywaną zazwyczaj w piecu elektrycznym przez ogrzewanie mieszaniny drobno zmielonego koksu (zwykle koksu naftowego, niekiedy zaś antracytowego, gazowniczego, pakowego itp.) oraz spoiw węglowych (np. paku lub smoły) do temperatury wystarczająco wysokiej (od 2500 do 3200°C), aby mogła nastąpić jej „grafityzacja” przy katalizującym działaniu produktów znajdujących się w mieszaninie, (np. krzemionki lub tlenku żelaza). Mieszaninę wytłacza się najpierw lub formuje pod ciśnieniem w surowe bloki o przekroju kwadratowym lub okrągłym; bloki te można wstępnie wypalać (wypiekać) w temperaturze około 1000°C, a następnie grafityzować lub można je poddać bezpośrednio procesowi grafityzacji.

Otrzymuje się w ten sposób produkt, którego pozorna gęstość wynosi od 1,5 do 1,6, o jednorodnej mikrokrystalicznej strukturze, która poddana badaniom promieniami rentgenowskimi okazuje się być strukturą grafitu. Analiza chemiczna potwierdza, że substancja ta jest grafitem (strącenie kwasu grafitowego).

Oprócz zwykłych klas grafitów sztucznych niniejsza pozycja obejmuje:

(a)Grafit sztuczny klasy nuklearnej, tzn. grafit otrzymywany specjalnymi metodami, w którym zawartość boru nie przekracza jednej części na milion, a całkowity przekrój czynny mikroskopowy absorpcji neutronów termicznych 5 milibarnów na atom. Produkt ten wykazuje bardzo niskie zapopielenie (nieprzekraczające 20 części na milion) i służy jako spowalniacz lub reflektor w reaktorach nuklearnych.

(b)Grafit sztuczny impregnowany lub nieprzepuszczalny, tzn. grafit sztuczny, który dla zwiększenia jego pozornej gęstości lub nieprzepuszczalności gazów nasycono najpierw w próżni smołami albo żywicami, lub też roztworami cukrów, bądź innymi produktami organicznymi, a następnie ponownie wypalano, aby grafityzacji uległy węglowe pozostałości tych dodatków.

Proces impregnowania można powtarzać kilkakrotnie dla osiągnięcia większej pozornej gęstości (1,9 lub więcej) lub większego stopnia nieprzepuszczalności. Grafit impregnowany może być także grafitem klasy nuklearnej.

Sztuczny grafit objęty niniejszą pozycją ma zazwyczaj postać proszku, płatków, bloków, płytek, prętów, pałeczek itp. Bloki i płyty, pocięte i bardzo starannie obrobione (precyzyjne i właściwe wykończenie powierzchni) służą do produkcji szczotek lub innych elektrycznych artykułów węglowych, objętych pozycją 8545, oraz elementów reaktorów atomowych.

Niniejszą pozycją objęte są również artykuły wybrakowane, odpadowe lub zużyte, które mogą służyć jedynie do odzyskiwania grafitu sztucznego

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Grafitu naturalnego (pozycja 2504).

(b)Węgla retortowego (lub węgla gazowego), zwanego niekiedy nieprawidłowo „grafitem sztucznym” (pozycja 2704).

(c)Grafitu sztucznego o powierzchni obrobionej, powierzchni wykończonej, celowo wykrojonym kształcie, obrobionego na tokarce, wierconego, frezowanego, itp. lub przekształconego w wyroby. Jeśli jest to grafit sztuczny, w rodzaju nieprzeznaczonego do zastosowania w elektrotechnice obejmuje go pozycja 6815 (np. filtry, tarcze, łożyska, formy, cegły kwasoodporne itp.); te w rodzaju stosowanych w elektrotechnice obejmuje pozycja 8545.

(d)Wyrobów ognioodpornych, wypalanych jako ceramika, na bazie sztucznego grafitu (pozycja 6902 lub 6903).

(e)Bloków, płytek, prętów i podobnych półwyrobów z grafitu sztucznego, które również zawierają sproszkowane srebro (pozycja 7106).

(2)Grafit koloidalny lub półkoloidalny.

(a)Grafit koloidalny składa się z rozdrobnionego grafitu naturalnego lub sztucznego w zawiesinie koloidalnej w wodzie, lub w innym środowisku (np. alkoholu, oleju mineralnym), do której można dodać niewielkie ilości innych produktów stabilizujących zawiesinę, takich jak tanina lub amoniak. Grafit koloidalny występuje zwykle w stanie półpłynnym i stosowania jest głównie do otrzymywania preparatów smarowniczych lub jako bardzo dobry przewodnik elektryczności.

(b)Grafit półkoloidalny (tj. grafit w półkoloidalnej zawiesinie w wodzie lub innych ośrodkach). Grafit półkoloidalny może być stosowany do sporządzania olejów grafitowanych lub do formowania powierzchni grafitowanych.

Ta kategoria obejmuje tylko grafit w zawiesinie koloidalnej lub półkoloidalnej w jakimkolwiek ośrodku, w której grafit jest podstawowym składnikiem.

(3)Preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub innych półproduktów.

(a)„Węglowe” bloki, płyty, pręty oraz podobne półprodukty klasy metal-grafit i innych.

Określenie to obejmują grupę półproduktów, takich jak bloki, płyty itp., w rodzaju stosowanych do produkcji „węglowych” szczotek do urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych lub przyrządów i których elementem podstawowym są materiały węglowe (występujące samodzielnie lub złożone z innymi substancjami). Są to ogólnie półprodukty następujących rodzajów:

(i)Węgle” otrzymywane przez wypalanie w temperaturze za niskiej (od 1000 do 1200°C) do przeprowadzenie prawdziwej „grafityzacji” mieszanin drobno zmielonego koksu lub sadzy lampowej i sproszkowanego naturalnego lub sztucznego grafitu ze spoiwami węglowymi, takimi jak pak lub smoła.

Struktura tak otrzymanych produktów nie jest jednorodna; badanie mikroskopowe wykazuje mieszaninę ziaren grafitu z ziarnami bezpostaciowego węgla; analiza chemiczna wykazuje, że wytrącono mniej osadu kwasu grafitowego niż w przypadku osadu otrzymywanego z grafitu sztucznego.

(ii)Kompozycje klasy metalo-grafitowej otrzymywane w procesie podobnym do spiekania (aglomeracja, formowanie i wypalanie) z mieszanin sproszkowanego grafitu z proszkami metali nieszlachetnych (miedzią, kadmem lub ich stopami); zawartość metalu waha się od 10 do 95 %.

(iii)Klasy otrzymywane przez formowanie mieszaniny proszku grafitowego (grafit sztuczny lub naturalny) z tworzywami sztucznymi.

Bloki i płytki, zwłaszcza te, które są wykonane z materiałów opisanych powyżej, mają zazwyczaj wymiary 200 x 100 x 35 mm lub 150 x 70 x 30 mm. Służą one, po pocięciu i bardzo starannej obrobce (precyzyjne i właściwe wykończenie powierzchni), głównie do produkcji szczotek, objętych pozycją 8545.

Jeśli wyżej wymienione półprodukty zawierają sproszkowane srebro, klasyfikowane są do pozycji 7106. Niniejsza pozycja nie obejmuje również bloków o specjalnie wykrojonych kształtach, obrobionej powierzchni, wykończonej powierzchni, itp. (zwykle pozycja 6815 lub 8545) oraz wyrobów ogniotrwałych wypalanych jak ceramika, na bazie bezpostaciowego węgla lub naturalnego grafitu (pozycja 6902 lub 6903).

(b)Pasty węglowe do elektrod. Produkty te składają się zasadniczo z mieszaniny antracytu i paku węglowego (który spełnia rolę spoiwa). Przygotowane są zwykle jako małe bloki, które wstawia się do górnej części metalowego pojemnika, gdzie miękną wystawione na działanie ciepła. Dlatego też są formowane wewnątrz pojemnika i tworzą nieprzerwanie pracującą elektrodę stosowaną w piecach, co eliminuje konieczność przerywania pracy pieca celem wymiany zużytych prefabrykowanych elektrod. Najbardziej znanym z tych preparatów jest „pasta Soderberga”.

Do wytworzenia wykładziny wewnętrznej pieców używa się podobnych past, twardniejących na miejscu.

Ta kategoria obejmuje również grafit w postaci pasty składającej się z mieszaniny grafitu w postaci cząstek (w większości przekraczających 5 mikrometrów (mikronów) z olejami mineralnymi, stosowany zarówno do obróbki powierzchni ciężkich urządzeń lub do wyrobu grafitowanych smarów.

 


 


3802-Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną.

3802 10-Węgiel aktywowany

3802 90-Pozostałe

(A)WĘGIEL AKTYWOWANY;

AKTYWOWANE NATURALNE PRODUKTY MINERALNE

Węgiel i substancje mineralne uważa się za aktywowane, jeśli ich strukturę powierzchniową zmodyfikowano przez odpowiednią obróbkę (cieplną, chemiczną itp.) w celu nadania im przydatności do pewnych zastosowań, takich jak odbarwianie, adsorpcja gazu lub wilgoci, kataliza, wymiana jonowa lub filtrowanie.

Produkty te można podzielić na dwie grupy:

(I)Produkty charakteryzujące się na ogół bardzo dużą powierzchnią właściwą (rzędu setek metrów kwadratowych na gram) i obecnością wiązań Van der Waalsa (adsorpcja fizyczna) lub wolnych wiązań chemicznych wysycanych przez cząsteczki organiczne lub nieorganiczne (adsorpcja chemiczna).

Produkty te otrzymuje się przez obróbkę chemiczną lub cieplną niektórych materiałów roślinnych lub mineralnych (gliny, boksytu itp.) w obecności zanieczyszczeń naturalnych lub dodanych substancji obcych. Obróbka ta powoduje zmianę struktury substancji podstawowej, której towarzyszy wzrost powierzchni właściwej, a w przypadku substancji krystalicznych, powoduje zniekształcenia w sieci krystalicznej wynikające ze wstawienia lub podstawienia atomów o innej wartościowości. Wartościowości, które dzięki temu pozostają wolne, mogą wywoływać na powierzchni zagęszczenie protonów lub elektronów, nadając wyrobowi aktywność adsorbenta chemicznego, katalizatora, lub wymieniacza jonowego.

(II)Produkty, których powierzchnia właściwa jest zazwyczaj mała (rzędu od 1 do 100 m2 na gram). Chociaż produkty te mają na ogół dużą gęstość ładunku elektrycznego, to nie wykazują wyraźnej zdolności do adsorpcji i w związku z tym nie są środkami odbarwiającymi. Natomiast w zawiesinach wodnych wykazują silne wzajemne oddziaływania elektrostatyczne z koloidami, ułatwiając lub powstrzymując ich koagulację i dlatego nadają się do wykorzystania jako środki filtrujące.

Produkty tego rodzaju otrzymuje się zwykle w wyniku właściwej obróbki cieplnej. Obecność substancji alkalicznych w trakcie procesu kalcynacji niekiedy wspomaga tworzenie ładunków powierzchniowych.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(a)Węgiel aktywowany. Otrzymuje się go zwykle przez wysokotemperaturową obróbkę węgla pochodzenia roślinnego, mineralnego lub innego (węgla drzewnego, z łupiny orzecha kokosowego, z torfu, węgla brunatnego, kamiennego, antracytu itp.) w obecności pary wodnej, dwutlenku węgla lub innego gazu (aktywacja gazowa) albo przez suche wyprażanie materiałów celulozowych, nasyconych roztworami niektórych produktów chemicznych (aktywacja chemiczna).

Węgiel aktywowany ma zastosowanie jako miałki proszek do odbarwiania cieczy w wielu przemysłach (przy otrzymywaniu cukru lub glukozy, w przemyśle olejarskim, winiarskim, farmaceutycznym itp.). Ziarnisty węgiel aktywowany służy do adsorpcji par (np. do odzyskiwania rozpuszczalników lotnych w procesach czyszczenia na sucho, usuwania benzenu z gazu węglowego itp.), do oczyszczania wody lub powietrza i do ochrony przed gazami trującymi, w katalizie lub do usuwania nagromadzonego gazu na elektrodach w trakcie elektrolizy (depolaryzacja).

(b)Inne aktywowane naturalne produkty mineralne, takie jak:

(1)Aktywowany diatomit. Składa się z ziemi okrzemkowej lub innych wybranych krzemionkowych skamielin ziemnych, odwapnionych w razie potrzeby za pomocą kwasu, kalcynowanych w zetknięciu ze środkami spiekającymi, takich jak chlorek sodu lub węglan sodu, a potem zmielonych i klasyfikowanych według właściwych kryteriów. Jednakże pozycja nie obejmuje diatomitu kalcynowanego bez dodatków środków spiekających (pozycja 2512).

(2)Niektóre skały wulkaniczne, jak np. perlit, który po zmieleniu poddaje się „szokowi” termicznemu w bardzo gorącym płomieniu (1000°C lub więcej), następnie powtórnie miele i sortuje. Perlit aktywowany występuje w postaci bardzo lekkiego, błyszczącego proszku. Badany pod mikroskopem, wygląda jakby składał się z bardzo cienkich, przezroczystych blaszek o zakrzywionej powierzchni.

Te dwa rodzaje produktów, o których mowa powyżej w punkcie (1) i (2) mają bardzo niski pozorny ciężar właściwy i są środkami filtracyjnymi, stosowanymi głównie podczas wytwarzania produktów chemicznych lub farmaceutycznych (zwłaszcza antybiotyków), cukru lub glukozy, w technologicznym procesie otrzymywania napojów, do filtrowania wody itp.

(3)Gliny i ziemie aktywowane. Składają się one z wybranych koloidalnych glin lub ziem gliniastych aktywowanych zgodnie z ich planowanym zastosowaniem za pomocą kwasów lub zasad, suszonych, a następnie mielonych. Aktywowane czynnikiem zasadowym są emulgatorami, środkami do tworzenia zawiesin i środkami scalającymi; służą zwłaszcza do produkcji środków polerujących i czyszczących, a z powodu swojej zdolności do pęcznienia wykorzystywane są do polepszania właściwości mas odlewniczych i łyżkowin wiertniczych. Aktywowane kwasami - służą głównie do odbarwiania olejów pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, tłuszczów lub wosków.

(4)Boksyt aktywowany. Boksyt aktywowany jest zwykle za pomocą substancji alkalicznych lub odpowiedniej obróbki termicznej. Służy głównie jako katalizator, środek suszący lub odbarwiający.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Naturalnych minerałów aktywnych (np. ziemi fulerskiej), które nie zostały poddane żadnej obróbce modyfikującej strukturę ich powierzchni (dział 25).

(b)Aktywowanych produktów chemicznych, takich jak aktywowany tlenek glinu (pozycja 2818), aktywowany żel krzemionkowy (pozycja 2811 lub 3824), jonowymiennych syntetycznych zeolitów (pozycja 2842 lub, jeśli zawierają spoiwa, pozycja 3824) oraz jonowymiennego węgla sulfonowego (pozycja 3824).

(c)Aktywowanych węgli mających postać leków (pozycja 3003 lub 3004) lub przygotowanych do sprzedaży detalicznej jako odwaniacze do lodówek, samochodów itp. (pozycja 3307).

(d)Katalizatorów składających się z produktów chemicznych (np. tlenku metalicznego) związanych na nośniku z materiału aktywnego (np. węgla aktywowanego lub diatomitu) (pozycja 3815).

(e)Perlitu porowatego w postaci lekkich, sferoidalnych granulek (pozycja 6806).

(B)WĘGIEL ZWIERZĘCY, RÓWNIEŻ ZUŻYTY

Niniejszą pozycją objęte są różne odmiany węgla otrzymywane przez zwęglanie materiałów pochodzenia zwierzęcego, a zwłaszcza:

(1)Węgiel kostny otrzymywany przez kalcynowanie odtłuszczonych kości zwierzęcych w naczyniu zamkniętym. Jest to czarny porowaty produkt zawierający tylko niewiele czystego węgla (około 10 % do 20 % swej masy chyba, że zostanie obrobiony kwasami bo wtedy zawartość węgla jest znacznie większa). Występuje w postaci proszku, ziarenek, pasty lub kawałków w kształcie kości lub kawałków kości użytych do jego przygotowania. Węgiel kostny jest środkiem odbarwiającym szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie w cukrownictwie; służy także jako czarny pigment, np. do produkcji środków polerujących i niektórych atramentów.

Zużyty węgiel kostny służy jako nawóz lub do produkcji czarnych barwników.

(2)Węgiel z krwi otrzymywany jest przez prażenie krwi w zamkniętym naczyniu. Służy głównie jako środek odbarwiający.

(3)Czerń kości słoniowej otrzymywana jest przez kalcynowanie odpadów z kości słoniowej. Produkt ten zwykle przedstawiany jest jako bardzo drobny, aksamitnie czarny proszek lub nieregularne stożki; stosowany jest w malarstwie artystycznym.

(Określenie „czerń kostna” jest czasami używane do opisania specjalnych klas węgla kostnego).

(4)Węgle otrzymywane ze skóry, rogów, kopyt, ze skorupy żółwia itp.

 


 


3803-Olej talowy, nawet oczyszczony.

Olej talowy (zwany również żywicą ciekłą) otrzymuje się ze szczątkowego ługu czarnego, będącego produktem ubocznym wyrobu mas drzewnych w procesie alkalicznym lub, zwłaszcza, metodą siarczanową. Kiedy ług wlewa się do kadzi sedymentacyjnej, na jego powierzchni tworzy się masa pienista. Surowy olej talowy otrzymuje się po ogrzaniu i zakwaszeniu pienistej masy, zwykle rozcieńczonym kwasem siarkowym.

Surowy olej talowy jest ciemnobrązową, półpłynną mieszaniną kwasów tłuszczowych (głównie kwasów oleinowych, linolowych i ich izomerów), kwasów żywicznych (zwłaszcza abietynowych) i z małej ilości produktów niezmydlanych (steroli, wyższych alkoholi i różnych zanieczyszczeń) w proporcjach, które zmieniają się w zależności od rodzaju stosowanego drewna.

Olej talowy rafinowany może być otrzymywany przez destylację surowego oleju pod bardzo niskim ciśnieniem (destylowany olej talowy) lub innymi metodami (np. w wyniku traktowania wybranymi rozpuszczalnikami lub aktywowanymi ziemiami). Jest cieczą o barwie żółtawej, składającą się głównie z kwasów tłuszczowych i kwasów żywicznych.

Olej talowy ma zastosowanie m.in. do produkcji emulsji drogowych, zwykłego mydła, mydeł metalicznych, środków zwilżających i emulgatorów dla przemysłu włókienniczego i przemysłu papierniczego, olejów schnących, stosowanych do produkcji pokostów, farb lub linoleum, olejów do obróbki metali, środków dezynfekcyjnych, mastyksów itp., jest również stosowany jako plastyfikator kauczuku i coraz częściej jako źródło kwasów tłuszczowych i żywicznych oleju talowego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Zmydlonego oleju talowego otrzymywanego przez neutralizację destylowanego oleju talowego za pomocą substancji alkalicznej (np. wodorotlenku sodu lub potasu) (pozycja 3401).

(b)Odpadowego ługu z produkcji masy drzewnej w procesie roztwarzana sodowego lub siarczanowego, nawet stężonego oraz mas pienistych oddzielonych od tych ługów w kadzi sedymentacyjnej (pozycja 3804).

(c)Kwasów żywicznych oleju talowego zasadniczo złożonych z mieszaniny kwasów żywicznych oddzielonych od kwasów tłuszczowych oleju talowego (pozycja 3806).

(d)Paku siarczanowego (paku oleju talowego), pozostałości po destylacji oleju talowego (pozycja 3807).

(e)Kwasów tłuszczowych oleju talowego, zawierających 90 % masy lub więcej (w przeliczeniu na masę suchego produktu) kwasów tłuszczowych, oddzielonych od większości kwasów żywicznych oleju talowego metodą próżniowej destylacji frakcyjnej lub inaczej (pozycja 3823).

 


 


3804-Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami, ale z wyłączeniem oleju talowego objętego pozycją 3803.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego metodą siarczynową, nawet stężone, odcukrzone lub obrobione chemicznie. Stężone ługi posiarczynowe składają się głównie z soli kwasów lignosulfonowych, zmieszanych z cukrami i innymi produktami. Zazwyczaj występują w postaci lepkich cieczy albo lepkich, brązowawych past lub też mas czarniawych o przełomie szklistym (wtedy nazywa się je czasami smołą siarczynową lub smołą celulozową), lub w postaci suchego proszku.

Stężone ługi siarczynowe mają zastosowanie jako spoiwo do paliwa w postaci brykietów lub rdzeni odlewniczych, do produkcji klejów, impregnatów, środków grzybobójczych lub garbników, alkoholi itp.

Do grupy tej należą również sulfoniany ligninowe, otrzymywane zazwyczaj przez strącanie z ługu posiarczynowego. Sulfoniany ligninowe stosowane są jako składniki środków klejących, jako dyspergatory, jako domieszki do mas betonowych lub jako dodatki w iłowych płuczkach wiertniczych.

(2)Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego w procesie roztwarzania sodowego lub siarczynowego, nawet stężone, odcukrzone lub obrobione chemicznie (włącznie z masą pienistą, która powstaje na powierzchni tego ługu w kadzi sedymentacyjnej). Ługi te, zwykle czarne, są źródłem oleju talowego i niekiedy są stosowane do produkcji wodorotlenku sodu.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Wodorotlenku sodu (pozycja 2815).

(b)Oleju talowego (pozycja 3803).

(c)Paku siarczanowego (paku oleju talowego) (pozycja 3807).

 


 


3805-Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik.

3805 10-Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siarczanowe

3805 90-Pozostałe

Niniejszą pozycją objęte są głównie produkty bogate w terpeny (pinen, beta-pinen, limoneny itp.), otrzymywane z wycieków lub żywicznego drewna drzew iglastych.

Produktami tymi są:

(1)Lotne produkty destylacji (zwykle przez upust pary) oleożywic (terpentyny) wydzielanych przez sosny lub inne drzewa iglaste (jodły, modrzewie itp.). W niektórych krajach produkty te uważa się za „żywiczne roztwory terpentyny”. W innych jednakże, wyrażenie „olejek terpentynowy” jest zarezerwowane wyłącznie dla lotnych produktów o określonym zakresie temperatury wrzenia i gęstości, otrzymywanych w wyniku destylacji świeżych oleożywic wydzielanych przez rosnące sosny.

Są to ciecze ruchliwe, bezbarwne, nierozpuszczalne w wodzie, silnie załamujące światło, o przenikliwym zapachu. Stosuje się je jako rozpuszczalniki, zwłaszcza w produkcji pokostów, farb, lub środków polerujących, do otrzymywania lekarstw i w produkcji syntetycznej kamfory, uwodnionego terpinu, terpineolu itp.

(2)Terpentyna ekstrakcyjna, siarczanowa i inne olejki terpenowe otrzymane w procesie destylacji lub innej obróbki drewna drzew iglastych.

(a)Terpentyna ekstrakcyjna jest najbardziej lotnym produktem spośród tych, które otrzymuje się w wyniku destylacji parowej lub rozkładowej pniaków lub innych dostatecznie żywicznych części sosen.

(b)Terpentyna siarczanowa jest to lotny terpenowy produkt uboczny otrzymywany z drzew żywicznych w procesie produkcji masy papierniczej metodą siarczanową.

Produkty opisane w tym akapicie są cieczami bogatymi w terpeny, stosowanymi do tych samych celów, co olejek terpentynowy uzyskiwany z wydzielanych przez drzewa oleożywic, w szczególności jako rozpuszczalniki w produkcji pokostów, farb itp.

(3)Dipenten surowy jest to olejek terpenowy (zawierający do około 80% dipentenu), otrzymywany przez frakcjonowanie terpentyny ekstrakcyjnej lub jako produkt uboczny w procesie otrzymywania kamfory syntetycznej. W stanie czystym lub technicznie czystym objęty jest pozycją 2902.

(4)Siarczyn terpentyny jest bardzo lotną, żółtą cieczą otrzymywaną jako produkt uboczny w procesie otrzymywania mas drzewnych metodą siarczynową. Jest surowym para-cymenem, zawierającym niewielkie ilości terpenów i innych produktów. Pozycja obejmuje również wszystkie surowe p-cymeny, bez względu na ich źródło.

(5)Olejek sosnowy jest frakcją otrzymywaną po terpentynie ekstrakcyjnej, zwykle w trakcie destylacji parowej lub rozkładowej żywicznych pniaków drzew sosnowych. Uzyskuje się go również na drodze syntezy chemicznej (np. chemicznym uwodnieniu -pinenu). Niniejsza pozycja obejmuje jedynie taki olejek sosnowy, który zawiera -terpineol jako składnik główny. Olejek sosnowy jest cieczą bezbarwną lub bursztynową, bogatą w -terpineol, stosowaną głównie jako środek zwilżający i rozpuszczalnik w przemyśle włókienniczym, do produkcji pokostów lub farb, jako środek dezynfekcyjny oraz w zatężaniu rud metali w procesie flotacji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Czystych lub technicznie czystych węglowodorów terpenowych lub terpenów, terpineolu i wodzianu terpinu (dział 29).

(b)Olejku z igieł sosnowych, który jest olejkiem eterycznym, objętym pozycją 3301.

(c)Olejków żywicznych (pozycja 3806).

 


 


3806-Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe.

3806 10-Kalafonia i kwasy żywiczne

3806 20-Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwasów żywicznych, innych niż sole związków addycyjnych kalafonii

3806 30-Żywice estrowe

3806 90-Pozostałe

(A) KALAFONIA I KWASY ŻYWICZNE

Zarówno kalafonia jak i kwasy żywiczne składają się zasadniczo ze złożonych żywicznych mieszanin kwasu abietynowego i kwasów pokrewnych z niewielkim dodatkiem składników niekwasowych. Są one ciałami stałymi, zwykle przezroczystymi i szklistymi. W zależności od ilości zanieczyszczeń ich kolor może zmieniać się od bladożółtego do ciemnobrązowego.

Kalafonia i kwasy żywiczne otrzymuje się następującymi metodami:

(1)Oddzielania lotnych produktów terpenowych (olejku terpentynowego i podobnych rozpuszczalników terpenowych) w trakcie destylacji substancji oleożywicznych otrzymywanych w postaci wycieków z sosny lub innych drzew iglastych (żywice sosnowe, galipotowe, barras itp.).

(2)Ekstrakcji rozpuszczalnikowej z drewna pni sosnowych.

(3)Destylacji frakcyjnej oleju talowego - produktu ubocznego w procesie produkcji mas drzewnych i papieru.

Kalafonia i kwasy żywiczne stosowane są do produkcji niektórych mydeł, do klejenia papieru, w produkcji pokostów, środków do polerowania, mastyksów, atramentów, kitów próżniowych, spoiw do rdzeni odlewniczych, smoły browarnianej itp. oraz jako surowiec do otrzymywania pochodnych i olejków żywicznych, o których mowa w częściach (B) do (D).

(B) SOLE KALAFONII, KWASÓW ŻYWICZNYCH LUB POCHODNYCH KALAFONII BĄDŹ KWASÓW ŻYWICZNYCH, INNE NIŻ SOLE ZWIĄZKÓW ADDYCYJNYCH KALAFONII

Do soli tej grupy zalicza się sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii bądź kwasów żywicznych, inne niż sole związków addycyjnych kalafonii. Żywiczany sodu i potasu otrzymuje się zwykle przez gotowanie sproszkowanej kalafonii lub kwasów żywicznych w roztworze wodorotlenku sodu lub potasu. Inne żywiczany nieorganiczne otrzymuje się zazwyczaj przez strącanie roztworu żywiczanu sodu lub potasu za pomocą roztworu soli metalu (żywiczany strącone) lub przez stopienie mieszaniny kalafonii i kwasów żywicznych oraz tlenku metalu (stopione żywiczany). Przykładami tych produktów są żywiczany glinu, wapnia, kobaltu, miedzi, manganu, ołowiu i cynku.

Żywiczany służą do zwiększania własności suszących olejów, stosowanych w produkcji pokostów lub farb, oraz środków grzybobójczych, odkażających itp.

Do grupy tej zalicza się również utwardzoną kalafonię, otrzymywaną przez obróbkę kalafonii lub kwasów żywicznych za pomocą np. wodorotlenku wapnia (w ilości około 6%), który ją utwardza i sprawia, ze staje się odpowiedniejsza do produkcji pokostów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(1)Żywiczanów metali szlachetnych (pozycja 2843) i żywiczanów objętych pozycjami od 2844 do 2846.

(2)Gotowych sykatyw na bazie żywiczanów (pozycja 3211).

(3)Mydeł żywicznych otrzymywanych przez zmydlanie mieszanin wyższych kwasów tłuszczowych i kalafonii lub kwasów żywicznych (pozycja 3401) oraz innych preparatów do prania na bazie żywiczanów (pozycja 3402).

(C) ŻYWICE ESTROWE

Żywice estrowe otrzymuje się metodą estryfikacji kalafonii bądź kwasów żywicznych lub ich utlenionych, uwodornionych, dysmutowanych (odwodornionych) lub polimeryzowanych pochodnych za pomocą glikolu etylenowego, gliceryny lub innych alkoholi wielowodorotlenowych. Te żywice estrowe są bardziej plastyczne niż żywice naturalne i dlatego są bardziej użyteczne do mieszania z pigmentami i innymi materiałami.

(D) POZOSTAŁE

(I)Pochodne kalafonii i kwasów żywicznych

(1)Utlenione kalafonie i kwasy żywiczne otrzymuje się zazwyczaj jako pozostałość po destylacji ekstraktów pniaków drzew iglastych długo leżących na ziemi, czego rezultatem jest naturalne utlenienie zawartych w nich kwasów żywicznych. Utlenienie kalafonii i kwasów żywicznych przeprowadza się również sztucznie. Utlenioną kalafonię i kwasy żywiczne stosuje się do produkcji klejów, emulsji, pokostów, farb, atramentów, izolatorów elektrycznych itp.

(2)Uwodornione kalafonie i kwasy żywiczne otrzymuje się działając na kalafonię lub kwasy żywiczne wodorem w obecności katalizatora. Są one bardziej odporne na utlenienie niż zwykła kalafonia i kwasy żywiczne, trudniej też odbarwiają się pod działaniem światła. Służą do produkcji pokostów, mydeł itp.

(3)Dysmutowane (odwodornione) kalafonie i kwasy żywiczne wytwarza się np. przez ogrzewanie kalafonii lub kwasów żywicznych do umiarkowanej temperatury przez zastosowanie katalizatorów kwasowych; siarka i selen są również użytecznymi katalizatorami. Stosuje się je do produkcji pokostów itp.

(4)Polimeryzowane kalafonie i kwasy żywiczne otrzymuje się przez obróbkę kalafonii lub kwasów żywicznych za pomocą kwasu siarkowego, a stosowane są w szczególności do produkcji pokostów o wysokiej lepkości i trwałości. Stopień polimeryzacji jest bardzo niski. Polimeryzowana kalafonia i kwasy żywiczne składają się zazwyczaj z dimerów i niespolimeryzowanych kwasów i można je także traktować jako dimeryzowaną kalafonię.

(5)Estry alkoholi monowodorotlenowych i kalafonii lub kwasów żywicznych. Do estrów należących do omawianej grupy zalicza się także te, które występują pod nazwą „żywiczanów” lub „abietynianów”, np. estry metylu, etylu i benzylu oraz „hydroabietynian metylu”; służą one w szczególności jako plastyfikatory do lakierów celulozowych.

(6)Mieszaniny alkoholi diwodoroabietylu, tetrawodoroabietylu i dehydroabietylu („alkohol abietylowy”).

(7)Związki addycyjne kalafonii i ich pochodne. Kalafonia lub kwasy żywiczne modyfikowane kwasem fumarowym, kwasem maleinowym lub jego bezwodnikiem, używane w preparatyce żywic alkidowych, klejonek kalafoniowych i atramentów. Te związki addycyjne można następnie estryfikować za pomocą glikolu etylenowego, gliceryny lub innych alkoholi wielowodorotlenowych. Do grupy tej zalicza się również sole związków addycyjnych kalafonii, takich sole kalafonii i kwasu maleinowego lub kalafonii i kwasu fumarowego.

(II)Spirytus kalafoniowy i oleje żywiczne

Produkty te otrzymuje się zazwyczaj z kalafonii lub kwasów żywicznych metodą destylacji z przegrzaną parą wodną w obecności katalizatora lub metodą destylacji rozkładowej. Są one zasadniczo złożonymi mieszaninami węglowodorów i mogą zawierać różne ilości kwasów organicznych w zależności od warunków destylacji.

(1)Spirytus kalafoniowy, najbardziej lotna frakcja, jest ruchliwą cieczą o barwie słomkowej i ostrym zapachu, stosowaną jako rozpuszczalnik żywic, w produkcji pokostów, farb itp.

(2)Oleje żywiczne charakteryzują się zróżnicowaną gęstością, barwą i jakością (oleje złote, białe, zielone lub brązowe) oraz zapachem dymu. Służą głównie do produkcji smarów, cieczy chłodząco-smarujących, farb drukarskich, maści, pokostów, farb itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Sulfonowanych olejów żywicznych (pozycja 3402).

(b)Lotnych składników destylacji wycieków oleożywicznych z żyjących sosen lub innych żyjących drzew iglastych (pozycja 3805).

(c)Paku kalafoniowego (pozycja 3807).

(III)Ciekłe żywice

Ciekłe żywice otrzymywane są z wycieków oleożywicznych z drzew lasów tropikalnych, w procesie nazywanym „wyciekaniem żywicy”, który wymaga ogrzewania wycieku tak, aby stał się on rozpuszczalny w olejach schnących. Najpowszechniejszym źródłem ciekłych żywic jest kopal.

 


 


3807-Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego.

Niniejszą pozycją objęte są produkty o złożonym składzie chemicznym, otrzymywane podczas destylacji (lub zwęglania) drewna żywicznego lub nieżywicznego. Oprócz gazów otrzymuje się w trakcie tych procesów ciecze piroligninowe, smołę drzewną i węgiel drzewny w proporcjach zależnych od natury obrabianego drewna i szybkości operacji. Ciecze piroligninowe (czasami nazywane octem drzewnym surowym), które nie są przedmiotem międzynarodowego obrotu towarowego zawierają kwas octowy, alkohol metylowy, aceton, niewielkie ilości furfuryloaldehydu i alkoholu allilowego. Niniejsza pozycja obejmuje również wszelkie paki roślinne, paki browarniane i podobne mieszaniny na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paków roślinnych.

Produktami klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(A)Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej, nawet odkreozotowane, i kreozot drzewny.

(1)Smołę drzewną otrzymuje się przez drenaż drewna (z drzew iglastych lub innych) w trakcie zwęglania w piecach (np. smołę szwedzką lub sztokholmską) albo przez destylację w retortach albo w piecach (smoły destylacyjne). Smołę destylacyjną otrzymuje się bezpośrednio jako frakcję osadzającą się z cieczy piroligninowych (smoły osadowe) albo przez destylację cieczy piroligninowych - w których były one częściowo rozpuszczone (smoły rozpuszczone).

Smoły częściowo destylowane, z których przez wcześniejszą destylację usunięto niektóre olejki lotne, objęte są również niniejszą pozycją.

Wszystkie rodzaje smół składają się ze złożonych mieszanin węglowodorów, fenoli i ich homologów, furfuryloaldehydu, kwasu octowego i różnych innych produktów.

Smoły otrzymane z drzew żywicznych, które różnią się od smół z drzew nieżywicznych tym, że zawierają również produkty z destylacji żywicy (terpeny, olejki żywiczne itp.), są produktami lepkimi, których barwa waha się od brązowawo-pomarańczowej do brązowej. Służą głównie (tak jak je otrzymano, po zwykłym odwodnieniu lub po destylacji cząstkowej) do nasycenia lin okrętowych, jako plastyfikatory w przemyśle gumowym, do produkcji mastyksów, w medycynie itp.

Smoły z drewna nieżywicznego są to gęste ciecze o barwie brązowawo-czarnej, służące głównie do otrzymywania w procesie destylacji lub inaczej, szerokiej gamy produktów ubocznych (kreozotu drzewnego, gwajakolu itp.).

Niniejsza pozycja obejmuje również olejek jałowcowy, znany także pod nazwą oleju ze smoły jałowcowej, stosowany głównie w medycynie i w procesie produkcji mydła.

(2)Oleje ze smoły drzewnej produkuje się podczas destylacji smoły drzewnej. Oleje lekkie (zawierające węglowodory alifatyczne, terpeny i wyższe ketony) służą do produkcji kąpieli dezynfekcyjnych dla owiec oraz sprayów ogrodniczych, podczas gdy oleje ciężkie (składające się z węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, wyższych ketonów i wyższych fenoli) służą do impregnowania drewna i do ekstrakcji kreozotu drzewnego.

Oleje pozbawione kreozotu, otrzymywane po ekstrakcji kreozotu są stosowane zgodnie z ich własnościami do zatężania rud w procesie flotacji, do otrzymywania środków grzybobójczych, jako rozpuszczalniki, paliwa itp.

(3)Kreozot drzewny jest zasadniczym składnikiem smoły drzewnej. Otrzymuje się go zazwyczaj w wyniku destylacji smoły uzyskanej z drewna nieżywicznego, oddzielenie jej od właściwej frakcji za pomocą wodorotlenku sodu, ponownego zakwaszenia i ponownej destylacji. Kreozot jest cieczą bezbarwną, która zabarwia się pod działaniem powietrza i światła, żrącą i o zapachu dymu. Służy on zwłaszcza do dezynfekcji i jako środek odkażający. Nie powinien być mylony z olejem kreozotowym lub mineralnym kreozotem objętymi pozycją 2707.

(B)Drzewna benzyna ciężka otrzymywana jest w wyniku przetwarzania cieczy piroligninowych; jest cieczą barwy żółtawej o silnym zapachu, zawierającą zazwyczaj od 70 do 90% metanolu (alkoholu metylowego), zmienne ilości acetonu i innych ketonów (na ogół od 8 do 20%) oraz inne zanieczyszczenia (octan metylu, wyższe alkohole, produkty smołowe itp.). Niektóre typy benzyny ciężkiej drzewnej stosuje się jako denaturanty dla alkoholu etylowego.

(C)Pak roślinny.

Paki te są pozostałościami po destylacji lub innej obróbce materiałów pochodzenia roślinnego. Spośród różnych rodzajów paku można wymienić:

(1)Pak drzewny, który jest odpadem destylacji smoły drzewnej.

(2)Pak kalafoniowy, który jest odpadem procesu otrzymywania spirytusu kalafoniowego i olejów żywicznych metodą destylacji kalafonii.

(3)Pak siarczanowy, który jest pozostałością po destylacji oleju talowego itp.

Paki te mają zwykle barwę czarniawo-brązową, czerwonawo-brązową lub żółtawo-brązową. W zależności od rodzaju, stosuje się go do uszczelniania łodzi, nadawania tkaninom odporności na wodę, sporządzania pokryć przeciwrdzewnych, jako spoiwa itp.

(D)Pak browarniany i podobne produkty na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego.

(1)Pak browarniany stosowany jest do powlekania na gorąco beczek na piwo. Otrzymuje się go zwykle w wyniku stopienia mieszanin kalafonii, parafiny i olejów żywicznych lub mieszanin kalafonii i olejów roślinnych (takich jak olej lniany, bawełniany lub rzepakowy).

(2)Smoła szewska stosowana jest do woskowania przędzy i szpagatu do szycia obuwia, wyrobów rymarskich i składa się zazwyczaj z mieszaniny kalafonii, oleju żywicznego, parafiny, ozokerytu itp. Zawiera sproszkowane substancje nieorganiczne (takie jak talk lub kaolin). Występuje zwykle w postaci bloków, pałeczek lub krążków.

(3)Pak uszczelniający stosowany do uszczelniania łodzi i otrzymywany jest na ogół przez stopienie mieszaniny paku drzewnego, smoły drzewnej i kalafonii.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Naturalnego paku burgundzkiego (zwanego również „pakiem z Wogezów”, naturalnej żywicy otrzymywanej z niektórych drzew iglastych, a także paku żółtego, będącego naturalnym pakiem burgundzkim oczyszczonym przez stopienie i filtrację (pozycja 1301).

(b)Paku stearynowego, paku lanolinowego i paku glicerynowego (pozycja 1522).

(c)Paku mineralnego z węgla, torfu, ropy naftowej itp. (dział 27).

(d)Metanolu (alkoholu metylowego) czystego lub o czystości technicznej, lub innych oddzielnych, chemicznie zdefiniowanych produktów otrzymywanych przez powtórną destylację lub dalszą obróbkę pierwotnych produktów suchej destylacji drewna, np. kwasu octowego, acetonu, gwajakolu, formaldehydu, octanów itp. (dział 29).

(e)Kitu próżniowego (pozycja 3214 lub 3404).

(f)Ługów pozostałych z przerobu ścieru drzewnego (pozycja 3804).

(g)„Brais résineux” (pozycja 3806).

 


 


3808-Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy) (+).

-Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu:

3808 52- -DDT (ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

3808 59- -Pozostałe

-Towary wymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu:

3808 61- -W opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

3808 62- -W opakowaniach o masie netto przekraczającej 300 g, ale nieprzekraczającej 7,5 kg

3808 69- -Pozostałe

-Pozostałe:

3808 91- -Środki owadobójcze (insektycydy)

3808 92- -Środki grzybobójcze (fungicydy)

3808 93- -Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin

3808 94-Środki odkażające

3808 99-Pozostałe

Niniejszą pozycją objęta jest cała grupa produktów (innych niż te, które mają charakter leków, włączając leki weterynaryjne - pozycja 3003 lub 3004), przeznaczonych do niszczenia bakterii chorobotwórczych, insektów (komarów, moli, stonki ziemniaczanej, karaluchów itp.), mchów i pleśni, chwastów, gryzoni, dzikiego ptactwa itp. Pozycja obejmuje również produkty służące do odstraszania szkodników lub do odkażania nasion.

Te środki owadobójcze, dezynfekujące, chwastobójcze, grzybobójcze itp. stosuje się przez rozpryskiwanie, opylanie, zraszanie, powlekanie, impregnowanie itp., a niekiedy konieczne jest ich spalanie. Ich działanie polega na zatruciu układu nerwowego, zatruciu żołądka, powodują uduszenie; działają skuteczne swoim zapachem, itp.

Pozycja ta bejmuje również środki opóźniające kiełkowanie i regulatory wzrostu roślin działające hamująco, albo aktywująco na procesy fizjologiczne roślin. Sposoby stosowania tych środków są różne, a skutki ich działania mieszczą się pomiędzy zniszczeniem rośliny a zwiększaniem jej żywotności i wydajności zbiorów.

Produkty te klasyfikowane są do niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy:

(1)Znajdują się w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (takich jak pojemniki metalowe, kartony z tektury) jako środki dezynfekcyjne, owadobójcze itp., albo też występują w takiej postaci (kulek pojedynczych lub łańcuchów kulek, tabletek lub płytek), która bez wątpienia wskazuje na to, że będą skierowane do sprzedaży detalicznej.

Produkty tak przygotowane, mogą być nawet mieszaninami. Produkty niezmieszane najczęściej są chemicznie zdefiniowanymi produktami, które w innym przypadku mogłyby być klasyfikowane do działu 29. np.: naftalen, lub 1,4-dichlorobenzen.

Pozycja obejmuje również następujące produkty pod warunkiem, że są przygotowane do sprzedaży detalicznej jako środki dezynfekujące, grzybobójcze itp.:

(a)Organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, z aktywnym kationem (np. czwartorzędowe sole amoniowe), o własnościach antyseptycznych, dezynfekujących, bakteriobójczych lub przeciwko drobnoustrojom.

(b)Jodek poliwinylopirolidonu, będący produktem reakcji jodu z poliwinylopirolidonem.

(2)Wykazują cechy charakterystyczne preparatów bez względu na sposób przedstawienia (np. jako ciecze, wody do przemywania lub proszki). Preparaty te składają się z zawiesiny lub dyspersji produktu aktywnego w wodzie lub w innej cieczy (np. dyspersja DDT (ISO) (klofenotanie (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(p-chlorofenylo)-etanu) w wodzie) lub z innych mieszanin. Pozycja obejmuje również roztwory aktywnych produktów w rozpuszczalnikach, innych niż woda (np. roztwory proszku perskiego (innego niż mianowany ekstrakt proszku perskiego), lub naftanianu miedzi w oleju mineralnym).

Preparaty pośrednie wymagające dalszego mieszania składników celem wytworzenia gotowych do użytku środków owadobójczych, odkażających itp. są również klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że wykazują już własności owadobójcze, grzybobójcze itp.

Preparaty dezynfekujące, owadobójcze itp. mogą bazować na związkach miedziowych (np. octanie, siarczanie lub octanoarseninie miedzi itp.), na siarce lub produktach siarkowych (siarczku wapnia, disiarczku węgla itp.), na mineralnym kreozocie lub na olejach antracenowych, na DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(p-chlorofenylo)-etan), lindanie, parationie, na pochodnych fenolu lub krezolu, na produktach arsenowych (arsenianie wapnia, arsenianie ołowiu itp.), na materiałach pochodzenia roślinnego (nikotynie, proszkach lub sokach tytoniowych, rotenonie, złocieniu, cebuli (urginii) morskiej, oleju rzepakowym itp.), na naturalnych lub syntetycznych regulatorach wzrostu roślin (np. 2,4-D), na kulturach drobnoustrojów itp.

Zatrute przynęty złożone z produktów jadalnych (ziaren pszenicy, otrębów, melasy itp.) zmieszanych z substancjami toksycznymi są innym przykładem preparatów objętych niniejszą pozycją.

(3)Występują w postaci artykułów takich jak taśmy, knoty i świece nasycone siarką (do dezynfekcji i odymiania kadzi, pomieszczeń itp.) lepy na muchy (łącznie z pokrytymi klejem niezawierającym substancji toksycznej), pierścienie lepowe dla drzew owocowych (włącznie z niezawierającymi substancji toksycznej), papier nasycony kwasem salicylowym do konserwowania konfitur, papier lub małe drewniane pałeczki, pokryte lindanem (ISO) (INN) i działające podczas ich spalania itp.

***

Produkty objęte pozycją 3808 można podzielić na następujące grupy:

(I)Środki owadobójcze (insektycydy)

Środki owadobójcze obejmują nie tylko produkty do zabijania owadów, lecz również takie, które dają efekt odstraszania lub wabienia. Produkty te mogą występować w bardzo różnych postaciach, takich jak spraye lub bloki (przeciw molom), oleje lub pałeczki (przeciw moskitom), proszek (przeciw mrówkom), paski (przeciw muchom), karton lub ziemia okrzemkowa z zaabsorbowanym dicyjanem (przeciw pchłom i wszom).

Wiele środków owadobójczych charakteryzuje się określonym sposobem działania lub metodą zastosowania. Wśród nich są:

-Regulatory wzrostu owadów: chemikalia, które kolidują z procesami biochemicznymi i fizjologicznymi owadów.

-Środki do odymiania: chemikalia, które rozprowadzane są w powietrzu w postaci gazów.

-Chemosterylanty: chemikalia stosowane do sterylizowania części populacji owadów.

-Repelenty: substancje, które zapobiegają atakowi owadów przez uczynienie ich pożywienia lub warunków życia nieatrakcyjnymi i nieprzyjemnymi.

-Środki wabiące: stosowane do zwabiania owadów do pułapek lub zatrutych przynęt.

(II)Środki grzybobójcze (fungicydy)

Środki grzybobójcze są produktami, które zabezpieczają przed wzrostem grzybów (np. preparaty na bazie związków miedzi) lub, które są przeznaczone do wyniszczenia grzybów już obecnych (np. preparaty na bazie formaldehydu).

Środki grzybobójcze charakteryzują się określonym sposobem działania lub metodą zastosowania. Przykładami są:

Fungicydy systemiczne

-

chemikalia te przemieszczają się razem z sokiem od miejsca zastosowania do innych części roślin.

Środki do odymiania

-

chemikalia w postaci gazowej, które przeciwdziałają grzybom, gdy stosuje się je na już zaatakowane materiały.

(III)Środki chwastobójcze (herbicydy), produkty opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin

Środki chwastobójcze są chemikaliami stosowanymi do kontrolowania lub niszczenia niepożądanych roślin. Niektóre herbicydy są stosowane do uśpienia części roślin lub nasion, podczas gdy inne środki chwastobójcze są stosowane do całego ulistnienia. Mogą one sprzyjać kontroli selektywnej (herbicydy działające na poszczególne rośliny) lub działać nieselektywnie (herbicydy, których rezultatem działania jest całkowite wyniszczenie wegetacji).

Grupa ta obejmuje również defolianty, które są chemikaliami przeznaczonymi do powodowania przedwczesnego opadania listowia roślin.

Produkty opóźniające kiełkowanie mogą być stosowane do nasion, cebulek, bulw lub do gleby dla wstrzymania lub opóźnienia kiełkowania lub porastania.

Regulatory wzrostu roślin są stosowane do zmieniania procesów życiowych roślin tak, aby przyspieszyć lub opóźnić wzrost, zwiększyć zbiory itp. poprawić jakość, ułatwić zbiórkę plonów itp. Hormony roślinne (fitohormony) są jednym z typów regulatorów wzrostu roślin (np. kwas giberelinowy). Organiczne syntetyczne chemikalia są również używane jako regulatory wzrostu roślin.

(IV)Środki dezynfekcyjne

Środki dezynfekcyjne służą do niszczenia lub nieodwracalnie dezaktywują niepożądane bakterie, wirusy lub inne mikroorganizmy, zwykle na martwych przedmiotach.

Środki dezynfekcyjne używane są na przykład w szpitalach do czyszczenia ścian itp. lub sterylizowania instrumentów. Są one również wykorzystywane w rolnictwie do dezynfekcji nasion oraz do produkcji karmy dla zwierząt niepożądanych celu kontrolowania niepożądanych mikroorganizmów.

Niniejsza grupa obejmuje środki odkażające stosowane w przemyśle spożywczym, środki bakteriostatyczne i sterylizujące.

Niniejsza pozycja obejmuje również produkty do kontroli roztoczy i kleszczy (akarycydy), mięczaków (moluskocydy), nicieni (nematocydy), gryzoni (rodentycydy), ptaków (awicydy) i innych szkodników (np. lamperycydy, predacydy).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Produktów dezynfekujących, owadobójczych itp. nieodpowiadających powyższym opisom. Produkty te są klasyfikowane zgodnie z ich naturą do właściwych pozycji, na przykład:

(i)Zmielone kwiaty złocienia (pozycja 1211).

(ii)Ekstrakt ze złocienia (nawet standaryzowany przez dodatek oleju mineralnego) (pozycja 1302).

(iii)              Olej kreozotowy lub kreozot mineralny (pozycja 2707).

(iv)Naftalen, DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(p-chlorofenylo)-etan) i inne oddzielne, chemicznie zdefiniowane związki (włącznie z roztworami wodnymi) (dział 28 lub 29).

(v)Hodowle bakteryjne używane jako baza dla rodentycydów itp. (pozycja 3002).

(vi)Zużyty tlenek (pozycja 3825).

(b)Preparatów objętych bardziej szczegółowymi pozycjami niniejszej nomenklatury, lub mających dodatkowo własności dezynfekujące, owadobójcze itp., na przykład:

(i)Farb przeciwporostowych do kadłubów statków, zawierających materiały toksyczne (pozycja 3208, 3209 lub 3210).

(ii)                Mydeł dezynfekcyjnych (pozycja 3401).

(iii)DDT (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(p-chlorofenylo)-etan) w postaci past woskowych (pozycja 3405).

(c)Środków dezynfekujących, owadobójczych itp. wykazujących zasadniczy charakter leków, włącznie z weterynaryjnymi (pozycja 3003 lub 3004).

(d)Gotowych dezodorantów do pomieszczeń, nawet mających właściwości dezynfekcyjne (pozycja 3307).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje od 3808 91 do 3808 99

Produkty, które mają rozliczne zastosowania i dlatego są m.in. klasyfikowane do więcej niż jednej podpozycji, są zazwyczaj klasyfikowane przez zastosowanie reguły 3 Ogólnych reguł.

 


 


3809-Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

3809 10-Na bazie substancji skrobiowych

-Pozostałe:

3809 91- -W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych

3809 92- -W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub w przemysłach podobnych

3809 93- -W rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub przemysłach podobnych

Niniejsza pozycja obejmuje szeroki asortyment produktów i preparatów, w rodzaju stosowanych zwykle podczas procesu wykończania przędzy, tkanin, papieru, tektury, skóry wyprawionej lub podobnych materiałów, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych do niniejszej nomenklatury.

Mogą być identyfikowane jako objęte niniejszą pozycją na podstawie ich składu i wyglądu nadających im specyficzne zastosowanie w przemysłach omawianych w pozycji i podobnych, np. w przemyśle wytwarzającym wykładziny podłogowe z surowców włókienniczych, przemyśle wytwarzającym wulkanizowane włókno i przemyśle futrzarskim. Takie produkty i preparaty (np. włókiennicze środki zmiękczające) przeznaczone raczej do użytku domowego niż przemysłowego objęte są również niniejszą pozycją.

Do niniejszej pozycji zalicza się:

(A)Produkty i preparaty używane w przemyśle włókienniczym lub w przemysłach podobnych:

(1)Preparaty zmieniające chwyt produktu, na przykład: środki usztywniające, zazwyczaj na bazie naturalnych substancji skrobiowych (takich jak skrobia zbożowa, ryżowa lub kukurydziana, skrobia ziemniaczana, dekstryna itp.), substancji kleistych (porostów, alginianów itp.), żelatyny, kazeiny, gum roślinnych (gumy tragakantowej itp.) lub kalafonii; środki obciążające; środki zmiękczające na bazie gliceryny, pochodnych imidazoliny itp.; napełniacze na bazie związków naturalnych lub syntetycznych o dużej masie cząsteczkowej.

Oprócz wymienionych wyżej składników podstawowych, niektóre z preparatów mogą również zawierać środki zwilżające (mydła itp.), smary (olej lniany, wosk itp.), materiały wypełniające (kaolin, siarczan baru itp.) i środki konserwujące (zwłaszcza sole cynku, siarczan miedzi i fenol).

(2)Środki do wytworzenia wykończenia bezpoślizgowego i zapobiegającego powstawaniu zahaczeń. Zadaniem tych środków jest zmniejszenie poślizgu włókien, aby zapobiec haczeniu się wyrobów pończoszniczych i wyrobach dzianych. Produkty te są zazwyczaj preparatami na bazie polimerów i naturalnych żywic lub kwasu krzemowego.

(3)Środki wykończalnicze zapobiegające osadzaniu się brudu otrzymywane zazwyczaj na bazie kwasu krzemowego, związków glinu lub pochodnych organicznych.

(4)Preparaty do obróbki zapobiegającej gnieceniu i kurczeniu się są mieszaninami związków o określonej budowie chemicznej zawierających, co najmniej dwie grupy chemicznie czynne (np. związki dihydroksymetylowe, niektóre aldehydy i acetale).

(5)Środki matujące przeznaczone do zmniejszenia połysku tkanin. Składają się zazwyczaj z zawiesiny pigmentów (tlenku tytanu, tlenku cynku, litoponu itp.) stabilizowanych eterami celulozy, żelatyną, klejem, środkami powierzchniowo czynnymi itp.

Preparatów klasyfikowanych do niniejszej pozycji nie należy mylić z farbami (pozycja 3208, 3209 lub 3210) ani z preparatami smarowymi do natłuszczania wełny (pozycja 2710 lub 3403).

(6)Produkty zmniejszające palność na bazie soli amonowych, związków boru, azotu, bromu lub fosforu bądź na bazie preparatów, których podstawę stanowią chlorowane substancje organiczne z tlenkiem antymonu lub innymi tlenkami.

(7)Środki nabłyszczające przeznaczone do wytworzenia połysku na tkaninach. Są to zazwyczaj emulsje parafinowe, woski, poliolefiny lub poliglikole.

(8)Zaprawy sporządzane do użytku w procesie farbowania tkanin i ich drukowania celem utrwalenia barwnika. Te rozpuszczalne w wodzie preparaty przygotowywane są zwykle na bazie soli metali (np. siarczanów lub octanów glinu, amonu, chromu lub żelaza), dichromianu potasu, winianu antymonu-potasu (emetyk) albo też taniny (patrz również wyłączenie (d) na końcu niniejszych Not wyjaśniających).

(9)Nośniki barwników, które są używane dla przyspieszenia procesów barwienia i drukowania przez spowodowanie spęcznienia włókien syntetycznych. Zalicza się do nich preparaty na bazie difenylu lub pochodnych benzenu, fenolu lub kwasu hydroksytoluenowego, takich jak trichlorobenzeny, difenylo-2-ol, hydroksytoluenianów metylu, i ich mieszanin, nawet zawierające środki powierzchniowo czynne.

(10)Produkty zapobiegające spilśnieniu, przeznaczone do zmniejszania skłonności włókien zwierzęcych do spilśniania. Są to często środki chlorujące lub utleniające lub specjalistyczne preparaty substancji tworzących żywice syntetyczne.

(11)Środki klejące, stosowane do nadawania przędzy większej wytrzymałości w toku operacji tkania. Preparaty te wykonywane są zazwyczaj na bazie skrobi, pochodnych skrobi lub innych polimerowych spoiw naturalnych lub syntetycznych. Mogą one również zawierać środki zwilżające, zmiękczające, tłuszcze, wosk lub inne materiały. Grupą tą objęte są również emulgowane woski przędzy osnowowej i emulgowane tłuszcze preparowane do klejenia.

(12)Repelenty olejowe, przeznaczone do nadawania tkaninom nieprzepuszczalności na olej. Zwykle są emulsjami lub roztworami organicznych związków fluorowanych, takich jak kwasy karboksylowe nadfluorowe, mogą zawierać również zmodyfikowane żywice (ekstendery).

(13)Środki hydrofobowe, składające się zazwyczaj z wodnych emulsji produktów hydrofobowych (takich jak woski lub lanolina), stabilizowane eterami celulozy, żelatyną, klejem, czynnikami powierzchniowo czynnymi itp. i zawierające dodane rozpuszczalne sole np. glinu lub cyrkonu. Ta grupa produktów obejmuje również preparaty na bazie silikonów i pochodnych fluoru.

(B)Produkty i preparaty stosowane w przemyśle papierniczym lub w przemysłach pokrewnych:

(1)Spoiwa stosowane do wiązania cząstek pigmentu w mieszaninie powlekającej. Są to preparaty na bazie naturalnych produktów, takich jak kazeina, skrobia, pochodne skrobi, białko sojowe, klej zwierzęcy, alginiany lub pochodne celulozowe.

(2)Klejonki lub dodatki klejonkowe, stosowane w obróbce papieru w celu polepszenia drukowności, wygładzenia i połysku oraz nadania papierowi własności sprzyjających pisaniu. Preparaty te mogą być wykonywane na bazie mydeł kalafoniowych, wzmocnionych żywic, dyspersji wosku, dyspersji parafiny, polimerów akrylowych, skrobi i karboksymetylocelulozy lub gumy roślinnej.

(3)Środki wzmacniające w stanie zwilżonym. Preparaty te służą do zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie, rozrywanie, przepuklenie i odporności na ścieranie wilgotnego papieru lub włóknin.

(C)Produkty i preparaty stosowane w przemyśle skórzanym lub w przemysłach podobnych:

(1)Spoiwa. Preparaty te służą do wiązania cząsteczek pigmentów w skórze. Są one specjalnie preparowane, zazwyczaj na bazie substancji proteinowych, naturalnych żywic lub wosków itp.

(2)Apretury hartujące, które specjalnie spreparowano do stosowania jako końcową uszczelniającą warstwę przy wykańczaniu skór. Ich budowa i skład są podobne do budowy i składu spoiw z punktu (1) powyżej.

(3)Środki nadające nieprzepuszczalność. Zwykle składają się z (i) mydeł chromowych, (ii) pochodnych kwasu alkilobursztynowego lub cytrynowego, itp. w rozpuszczalnikach (takich jak alkohol izopropylowy) albo (iii) fluorowane produkty chemiczne albo w roztworze lub w dyspersji.

Oprócz powyżej wyłączonych produktów niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Preparatów w rodzaju stosowanych do natłuszczania lub smarowania materiałów włókienniczych, skór wyprawionych, futer lub innych materiałów (pozycja 2710 lub 3403).

(b)Odrębnych pierwiastków chemicznych lub chemicznych odrębnych związków zdefiniowanych (zwykle działy 28. lub 29.).

(c)Pigmentów, gotowych barwników, farb itp. (dział 32).

(d)Organicznych środków powierzchniowo czynnych lub preparatów, np. środków wspomagających barwienie objętych pozycją 3402.

(e)Dekstryn i innych skrobi modyfikowanych, klejów na bazie skrobi lub na dekstrynach, lub na bazie innych modyfikowanych skrobi (pozycja 3505).

(f)Środków owadobójczych i innych preparatów objętych pozycją 3808.

(g)Emulsji, dyspersji lub roztworów polimerów (pozycja 3209 lub dział 39).

 


 


3810-Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych.

3810 10-Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów

3810 90-Pozostałe

(1)Preparaty do wytrawiania powierzchni metali. Są to preparaty do usuwania z powierzchni metalu tlenków, zgorzeliny, rdzy, nalotów albo do szorstkowania tych powierzchni, celem ułatwienia niektórych operacji. Trawienie może być operacją wykończeniową albo wykonuje się je na wcześniejszym etapie (aby przygotować metal np. do operacji wytłaczania lub wyciskania) bądź przed pokryciem metalu np. w wyniku galwanizacji, metalizacji, cynowania, platerowania, malowania.

Preparaty do wytrawiania sporządzone są zwykle na bazie rozcieńczonych kwasów (chlorowodorowego, siarkowego, fluorowodorowego, azotowego, fosforowego itp.) i zawierają niekiedy inhibitory, które ograniczają korozję metali. Natomiast niektóre z tych środków wykonane są na bazie alkaliów (np. wodorotlenku sodu).

Pozycja ta nie obejmuje preparatów do czyszczenia metali (pozycja 3402).

(2)Topniki i inne preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania. Topniki ułatwiają połączenie metali w procesie lutowania, lutowania twardego lub spawania, chroniąc przed utlenieniem zarówno łączone powierzchnie metalowe, jak i samo spoiwo. Wykazują własność rozpuszczania tlenku powstałego podczas tej operacji. Produktami najczęściej stosowanymi w tych preparatach są: chlorek cynku, chlorek amonu, czteroboran sodu, kalafonia i lanolina.

Do grupy tej należą również mieszaniny granulek lub proszku glinowego z tlenkami różnych metali (np. tlenkiem żelaza (II)) stosowane podczas spawania jako intensywne generatory ciepła (proces aluminotermiczny) itp.

(3)Pasty i proszki do lutowania, lutowania twardego lub spawania składające się z metalu i innych materiałów. Preparaty te sprawiają, że łączone powierzchnie przylegają do siebie. Ich zasadniczym składnikiem jest metal (zwykle stopy zawierające cynę, ołów, miedź itp.). Preparaty te objęte są niniejszą pozycją tylko wtedy, gdy:

(a)Zawierają oprócz metali także inne składniki. Te inne składniki są preparatami pomocniczymi opisanymi wyżej w punkcie (2); i

(b)Występują jako proszki lub pasty.

Niniejsza pozycja nie obejmuje preparatów do lutowania, lutowania twardego lub spawania, składających się jedynie z proszków metali (dział 71 lub sekcja XV, w zależności od ich składników).

(4)Preparaty w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych. Są one głównie przeznaczone do usuwania, w postaci topliwego żużlu, tlenków powstających podczas spawania. Składają się zwykle z mieszanin ognioodpornych zawierających np. wapno i kaolin.

Elektrody z metali lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, objęte są pozycją 8311.

 


 


3811-Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne.

-Środki przeciwstukowe:

3811 11- -Na bazie związków ołowiu

3811 19- -Pozostałe

-Dodatki do olejów smarowych:

3811 21- -Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych

3811 29- -Pozostałe

3811 90-Pozostałe

Preparaty objęte niniejszą pozycją są dodatkami do olejów mineralnych lub do innych cieczy, używanymi do tych samych celów, służącymi do wyeliminowania lub zmniejszenia niepożądanych właściwości albo nadawania lub polepszania żądanych właściwości.

(A)Gotowe dodatki do olejów mineralnych.

1.Dodatki do olejów surowych. Grupa ta obejmuje środki antykorozyjne, które są dodawane do olejów surowych dla zabezpieczania konstrukcji metalowych (w szczególności kolumn destylacyjnych). Ich aktywne składniki są zwykle substancjami typu aminowego, pochodzącymi w szczególności od imidazoliny.

2.Dodatki do benzyny. Grupa ta obejmuje:

(a)Preparaty przeciwstukowe, które zwiększają odporność paliw na przedwczesny zapłon i zapobiegają stukowi. Są one zwykle na bazie tetraetyloołowiu i tetrametyloołowiu i również zawierają, na przykład 1,2-dibromoetan lub monochloronaftalen. Pozycja ta wyłącza szlamy ołowiowych związków przeciwstukowych otrzymywanych ze zbiorników zasobnikowych dla ołowiowych związków przeciwstukowych i składające się zasadniczo z ołowiu, związków ołowiu i tlenku żelaza (pozycja 2620).

(b)Inhibitory utleniania. Najważniejsze inhibitory utleniania otrzymywane są na bazie produktów fenolowych (np. dimetylo-tert-butylofenolu) i takich pochodnych amin aromatycznych, jak alkilo-p-fenylenodiaminy.

(c)Preparaty zapobiegające oblodzeniu. Produkty często wykonane na bazie alkoholi (np. propan-2-olu lub alkoholu izopropylowego), które dodaje się do benzyny, aby zapobiec tworzeniu się lodu w układzie paliwowym.

(d)Detergenty. Preparaty używane do utrzymywania w czystości gaźnika oraz wlotu i wylotu z cylindrów.

(e)Inhibitory tworzenia się żywic. Mają zapobiegać tworzeniu się żywic w gaźniku lub wlocie do silnika.

3.Dodatki do olejów smarowych. Do grupy tej zalicza się:

(a)Dodatki polepszające lepkość, na bazie polimerów, takich jak polimetakrylany, polibuteny, polialkilostyreny.

(b)Depresatory temperatury krzepnięcia, które zapobiegają agregacji kryształów w niskich temperaturach; produkty tej kategorii wykonane są na bazie polimerów etylenowych, estrów i eterów winylowych lub na bazie estrów akrylowych.

(c)Inhibitory utleniania wykonane zwykle na bazie związków fenolowych lub aminowych.

(d)Dodatki smarne typu EP na bazie organicznych dwutiofosforanów cynku, olejów siarkowanych, chlorowanych węglowodorów, fosforanów i tiofosforanów aromatycznych.

(e)Detergenty i środki dyspergujące, takie jak te na bazie alkilofenoksydów, naftenianów lub sulfonianów naftowych niektórych metali np. glinu, wapnia, cynku lub baru.

(f)Środki przeciwrdzewne na bazie soli organicznych (sulfonianów) wapnia lub baru, na aminach lub kwasach alkilobursztynowych.

(g)Inhibitory tworzenia się piany, zwykle na bazie silikonów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje tych preparatów smarowych, jeśli przeznaczone są do dodawania w niewielkich ilościach do paliw silnikowych lub smarów, np. w celu zmniejszenia zużycia cylindrów silników (pozycja 2710 lub 3403).

4.Dodatki do innych olejów mineralnych. Grupa ta obejmuje:

(a)Depresatory temperatury krzepnięcia, podobne do tych, używanych do smarów, podanych powyżej w punkcie 3 (b).

(b)Inhibitory utleniania. Są one podobne do tych stosowanych do benzyny.

(c)Środki polepszające liczbę cetanową oleju napędowego, np. te na bazie azotanów i azotynów alkilowych.

(d)Dodatki o działaniu powierzchniowo czynnym, które eliminują lub zapobiegają formowaniu się osadów (asfaltenów) w przechowywanych olejach.

(e)Dodatki zapobiegające tworzeniu się lub zmniejszające niepożądane osady (np. popiół, sadzę) w komorach spalania, kanałach spalinowych pieców i dodatki zmniejszające korozję za pomocą lotnych produktów (np. S02 i S03) w konstrukcjach do wymiany ciepła lub kominach.

(f)Preparaty zapobiegające oblodzeniu, dodawane, aby zapobiec tworzeniu się lodu w układach paliwowych.

(B)Gotowe dodatki do innych cieczy używanych do tych samych celów, co oleje mineralne.

Wśród cieczy mających zastosowanie do tych samych celów, co oleje mineralne są:

(a)Paliwa na bazie alkoholi (np. gazohol); i

(b)Syntetyczne smary:

(1)na bazie estrów kwasów organicznych (adypinianów, azeleinianów, estrów wielowodorotlenowych alkoholi neopentylowych (estrów poliolineopentylowych) lub kwasów nieorganicznych (fosforanów trójarylowych);

(2)na bazie polieterów [poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenu) lub poli(oksypropylenu) (glikolu polipropylenu)];

(3)na bazie silikonów.

Dodatki te są takie same jak te, używane do odpowiednich olejów mineralnych.

Niniejsza pozycja nie dotyczy wyodrębnionych pierwiastków i chemicznie zdefiniowanych związków (zazwyczaj dział 28 lub 29) lub sulfonianów naftowych niewystępujących w postaci preparatów.

Pozycja nie obejmuje również:

(a)Preparatów smarowych na bazie disiarczku molibdenu (pozycja 3403).

(b)Zawiesiny koloidalnego grafitu w oleju lub innych ośrodkach i grafitu półkoloidalnego (pozycja 3801).

 


 


3812-Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych.

3812 10-Gotowe przyspieszacze wulkanizacji

3812 20-Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych

-Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych:

3812 31- -Mieszaniny oligomerów 2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrochinoliny (TMQ)

3812 39- -Pozostałe

Do celów niniejszej pozycji wyrażenia „złożony”, „gotowe” i „preparat” oznaczają:

(i)celowo przygotowane mieszaniny i mieszanki; oraz

(ii)mieszaniny reakcyjne włączając produkty otrzymywane z szeregów homologicznych, takich jak kwasy tłuszczowe lub alkohole tłuszczowe objęte pozycją 3823.

(A)Gotowe przyspieszacze wulkanizacji.

Ta kategoria obejmuje produkty, dodawane do kauczuku przed wulkanizacją dla poprawy właściwości fizycznych wulkanizowanego wyrobu i skrócenia czasu oraz obniżenia temperatury, niezbędnych dla wulkanizacji. Produkty te mogą dodatkowo służyć jako plastyfikatory. Niniejsza pozycja obejmuje wyłącznie takie produkty, które są mieszaninami.

Preparaty te wykonane są na ogół na bazie produktów organicznych (difenyloguanidyny, ditiokarbaminianów, siarczków tiuramu, heksametylenotetraminy, merkaptobenzotiazolu itp.) połączonych często z aktywatorami nieorganicznymi (tlenkiem cynku, magnezu, ołowiu itp.).

(B)Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Ta kategoria obejmuje złożone plastyfikatory, które są używane dla osiągnięcia pożądanego stopnia giętkości tworzyw sztucznych lub zwiększenia plastyczności mieszanki kauczukowej. Przykładami tego typu produktów są rozmyślnie przygotowane mieszaniny dwóch lub więcej estrów ftalowych, jak również mieszane ftalany dialkilowe produkowane ze zmieszanych alkoholi tłuszczowych objętych pozycją 3823. Plastyfikatory są szeroko stosowane z poli(chlorkiem winylu) oraz z estrami celulozy.

Pozycja nie obejmuje produktów używanych jako plastyfikatory lub niekiedy tak nazywanych, które są objęte bardziej specyficznymi pozycjami niniejszej nomenklatury (patrz wyłączenia na końcu tych Not wyjaśniających).

(C)Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do kauczuku i tworzyw sztucznych.

Ta kategoria obejmuje preparaty przeciwutleniające do gumy lub tworzyw sztucznych (stosowane, na przykład, do produkcji gumy, w celu uniknięcia twardnienia lub starzenia się), takie jak mieszaniny oligomerów 2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrochinoliny (TMQ), mieszane alkilowane difenyloaminy i preparaty na bazie N-nafthyloaniliny.

Kategoria ta obejmuje również złożone stabilizatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych. Przykładami tego typu produktów są celowo przygotowane mieszaniny dwóch lub więcej stabilizatorów, jak również mieszaniny reakcyjne, takie jak zmieszane związki cynoorganiczne otrzymywane ze zmieszanych alkoholi tłuszczowych objętych pozycją 3823. Złożone stabilizatory do tworzyw sztucznych stosowane są głównie jako inhibitory odchlorowodorowania niektórych polimerów takich jak poli(chlorek winylu). Mogą być one również stosowane jako stabilizatory cieplne dla poliamidów.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Olejów z ropy naftowej, wazeliny, parafiny i asfaltów objętych działem 27.

(b)Odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków objętych działem 28. lub 29. np. ftalanu dioktylu.

(c)Przeciwutleniaczy przygotowanych jako dodatki do olejów mineralnych lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne (pozycja 3811).

(d)Peptyzatorów do przetwarzania kauczuku, mimo że znane są jako plastyfikatory chemiczne (zwykle pozycja 3824).

(e)Polimerów objętych działem 39.


 


3813-Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Preparaty do gaśnic przeciwpożarowych. Do grupy tej zalicza się preparaty na bazie wodorowęglanów, niekiedy zawierające np. ekstrakty kory drewna panamskiego, ekstrakty lukrecji lub produktów powierzchniowo czynnych, wspomagające wytworzenie zasłony z piany. Preparaty te występują w postaci cieczy lub proszków.

(B)Ładunki do gaśnic przeciwpożarowych, tzn. lekkie pojemniki (ze szkła, cienkiej blachy itp.) tak zaprojektowane, że można je wstawiać jako ładunki wymienne do gaśnic bez względu na to, czy zawierają:

(1)Preparaty w rodzaju tych, o których mowa wyżej w punkcie (A).

lub(2)Dwa lub więcej niezmieszanych produktów (np. roztwór siarczanu glinu i roztwór kwaśnego węglanu sodu), oddzielonych przegrodą i zgodnie z przeznaczeniem stykających się dopiero w chwili ich zastosowania;

lub(3)Tylko jeden produkt niezmieszany (np. tetrachlorek węgla, bromek metylu lub kwas siarkowy (VI)).

(C)Granaty gaśnicze, tzn. pojemniki wypełnione produktami gaszącymi (nawet zmieszanymi), których używa się w tym stanie, bez umieszczenia ich do aparatów gaśniczych. Są to pojemniki szklane lub ceramiczne, które rzuca się w ognisko pożaru i które pękają, uwalniając swą zawartość, albo szklane ampułki, które wystarczy złamać palcami na jednym końcu, by spowodować wytrysk produktu gaszącego.

Gaśnice przeciwpożarowe, nawet przenośne, nawet naładowane, które uruchamia się za pomocą iglicy, obracając lub pociągając za spust, objęte są pozycją 8424.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również niezmieszanych produktów chemicznych o własnościach gaszących, przygotowanych inaczej niż opisano powyżej, w punktach B (2), B (3) i (C) (zazwyczaj działy 28 i 29).

 


 


3814-Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów.

Pozycja ta obejmuje organiczne rozpuszczalniki i rozcieńczalniki (nawet zawierające 70% masy lub więcej oleju ropy naftowej), pod warunkiem że nie są one oddzielnymi, chemicznie zdefiniowanymi związkami chemicznymi i nie są objęte inną, bardziej odpowiednią pozycją. Są to mniej lub bardziej lotne ciecze, używane m.in. do przygotowywania pokostów i farb lub jako preparaty odtłuszczające do elementów maszyn itp.

Poniżej podano przykłady produktów klasyfikowanych do niniejszej pozycji:

(1)Mieszaniny acetonu, octanu metylu i metanolu oraz mieszaniny octanu etylu, alkoholu butylowego i toluenu.

(2)Preparaty odtłuszczające do elementów maszyn itp. składające się z mieszaniny:

(i)benzyny lakierniczej z trichloroetylenem; lub

(ii)benzyny lakowej z produktami chlorowanymi i ksylenem.

Niniejsza pozycja obejmuje również preparaty do usuwania farb lub pokostów, składające się z wyżej wymienionych mieszanin z dodatkiem niewielkich ilości parafiny (opóźniającej parowanie rozpuszczalników), emulgatorów, substancji żelujących itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków stosowanych jako rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki (zwykle dział 29) oraz produktów o złożonym składzie, stosowanych jako rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki, ale objętych bardziej specyficznymi pozycjami niniejszej nomenklatury, np. solwentnafty (pozycja 2707, benzyny lakierniczej (pozycja 2710), terpentyny balsamicznej, ekstrakcyjnej lub siarczanowej (pozycja 3805), olejów ze smoły drzewnej (pozycja 3807), złożonych rozpuszczalników nieorganicznych (zazwyczaj pozycja 3824).

(b)Zmywaczy lakieru do paznokci, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3304).

 


 


3815-Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

-Katalizatory na nośniku:

3815 11- -Z niklem lub ze związkami niklu jako substancjami aktywnymi

3815 12- -Z metalami szlachetnymi lub ze związkami metali szlachetnych i jako substancjami aktywnymi

3815 19- -Pozostałe

3815 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje preparaty, inicjujące lub przyspieszające niektóre procesy chemiczne. Nie obejmuje ona natomiast produktów opóźniających te procesy.

Preparaty te należą zasadniczo do dwóch grup:

(a)Preparaty należące do pierwszej grupy składają się zwykle albo z jednej, albo kilku czynnych substancji osadzonych na nośniku (noszących nazwę „katalizatorów osadzonych na nośniku”), albo z mieszanin na bazie substancji czynnych. W większości przypadków substancjami aktywnymi są niektóre metale, tlenki metali, inne związki metali, albo ich mieszaniny. Do najczęściej stosowanych metali występujących samodzielnie lub w postaci związków należą kobalt, nikiel, pallad, platyna, molibden, chrom, miedź lub cynk. Nośnikiem (niekiedy aktywnym) jest zwykle tlenek glinu, węgiel, żel krzemionkowy, mączka kwarcytowa lub materiały ceramiczne. Przykładowymi „katalizatorami osadzonymi na nośniku” są katalizatory typu Ziegler lub Ziegler-Natta.

(b)Preparaty należące do drugiej grupy są mieszaninami na bazie związków, których właściwości i proporcje zmieniają się w zależności od katalizowanej reakcji chemicznej. Preparaty te zawierają:

(i)„katalizatory wolnorodnikowe” (np. organiczne roztwory nadtlenków organicznych lub związków azowych, mieszaniny redukująco-utleniające);

(ii)„katalizatory jonowe” (np. alkilolit);

(iii)„katalizatory do reakcji polikondensacyjnych” (np. mieszaniny octanu wapnia z tlenkiem antymonu).

Preparaty należące do drugiej grupy są zwykle stosowane podczas produkcji polimerów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych do ekstrahowania metali nieszlachetnych lub do otrzymywania związków chemicznych metali nieszlachetnych (pozycja 2620) i zużytych katalizatorów w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112).

(b)Odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków (dział 28 lub 29).

(c)Katalizatorów składających się wyłącznie z metali albo stopów metali, w postaci bardzo miałkiego proszku, tkanej siatki metalowej itp. sekcja XIV lub XV).

(d)Gotowych przyspieszaczy wulkanizacji mających zastosowanie do wulkanizacji kauczuku (pozycja 3812).

 


 


3816-Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte pozycją 3801.

Niniejsza pozycja obejmuje niektóre preparaty (np. do wykładania pieców) otrzymywane na bazie takich materiałach ogniotrwałych, jak ziemie szamotowe lub dynasowe, pokruszony lub zmielony korund, sproszkowane kwarcyty, kreda, dolomit kalcynowany z dodatkiem spoiwa ogniotrwałego (na przykład krzemian sodu, fluorokrzemiany magnezu lub cynku). Wiele produktów objętych niniejszą pozycją zawiera również spoiwa nieogniotrwałe, takie jak spoiwa hydrauliczne.

Pozycja ta obejmuje również ogniotrwałe kompozycje na bazie krzemionki do wyrobu form dentystycznych lub jubilerskich w procesie odlewania metodą traconego wosku.

Pozycja obejmuje ponadto ogniotrwałe masy betonowe składające się z mieszanin żaroodpornych cementów hydraulicznych (np. cementów glinowych) i kruszyw ogniotrwałych, mające zastosowanie do fundamentów pieców, pieców koksowniczych itp. lub do drobnych napraw wykładzin ogniotrwałych pieców, jak również następujące materiały:

(a)Kompozycje znane jako ogniotrwałe tworzywa sztuczne”, które są produktami sprzedawanymi jako masy tłumiące, często składające się z kruszyw ogniotrwałych, gliny i drugorzędnych dodatków.

(b)Masy ogniotrwałe do ubijania, inne niż dolomitowe masy ogniotrwałe do ubijania, które mają podobny skład do produktów wymienionych wyżej w punkcie (a), i które, jeśli są stosowane za pomocą ręcznych ubijaków pneumatycznych, tworzą ciężkie powłoki lub wypełnienia.

(c)Mieszaniny do torkretowania, które są ogniotrwałymi kruszywami zmieszanymi z hydraulicznymi środkami wiążącymi lub innymi spoiwami, stosowane do wykładania pieców, czasami nawet wtedy, gdy są one gorące, specjalnymi działkami, które wyrzucają mieszaninę przez dyszę za pomocą sprężonego powietrza.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Dolomitowych mas ogniotrwałych do ubijania (pozycja 2518).

(b)Past węglowych objętych pozycją 3801.

 


 


3817-Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902.

Niniejsza pozycja obejmuje mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, otrzymywane przez alkilowanie benzenu i naftalenu. Mają one dość długie łańcuchy boczne i nie stanowią produktów tego rodzaju, które wymieniono w drugiej części tekstu pozycji 2707. Mieszane alkilobenzeny stosuje się m.in. jako rozpuszczalniki oraz do produkcji środków powierzchniowo czynnych, smarów lub olejów izolacyjnych. Mieszane alkilonaftaleny mają zastosowanie głównie do produkcji kwasów alkilonaftalenosulfonowych oraz ich soli.

Pozycja ta nie obejmuje mieszanin izomerów objętych pozycją 2902.

 


 


3818-Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Pierwiastki chemiczne objęte działem 28. (na przykład krzem i selen) domieszkowane np. borem lub fosforem, zwykle w stosunku około jedna część na milion, pod warunkiem że występują w postaci krążków, płytek lub podobnych postaci. Jeśli występują w postaci nieobrobionej, jako ciągnione lub w postaci walców bądź prętów, klasyfikowane są do działu 28.

(2)Związki chemiczne, takie jak selenek i siarczek kadmu, arsenek indu itp., zawierające niektóre dodatki (np. german, jod) zwykle w ilości kilku procent, ze względu na ich zastosowanie w elektronice, niezależnie, czy występują w postaci walców, prętów itp., czy też są pocięte na tarcze, segmenty, płytki lub postaci podobne.

Pozycja ta obejmuje takie kryształy, polerowane lub nie, nawet pokryte jednorodną warstwą epitaksjalną.

Kryształy, które poddano dokładniejszej obróbce (np. metodą selektywnej dyfuzji), objęte są pozycją 8541, jako elementy półprzewodnikowe.

 


 


3819-Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Niniejsza pozycja obejmuje płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, np. te, które składają się z mieszanin oleju rycynowego, 2-etoksyetanolu lub dirycynooleinianu etylenu i alkoholu butylowego, lub z 4-hydroksy-4-metylopentanonu-2 (alkoholu diacetonowego), ftalanu dietylu i propano-1,2-diolu, jak również z mieszanin glikoli.

Pozycja obejmuje również gotowe płyny hydrauliczne na bazie poliglikoli, silikonów lub innych polimerów objętych działem 39.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak cieczy podobnych, zawierających 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

 


 


3820-Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe.

Niniejsza pozycja obejmuje środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe (np.: mieszaniny na bazie pochodnych glikolu).

Niektóre preparaty zapobiegające zamarzaniu działają również jako chłodziwa lub jako czynniki do wymiany ciepła.

Pozycja ta nie obejmuje natomiast gotowych dodatków do olejów mineralnych lub innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne (pozycja 3811).

 


 


3821-Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych.

Niniejsza pozycja obejmuje różne preparaty, w których bakterie, pleśń, drobnoustroje, wirusy, inne mikroorganizmy oraz komórki roślinne, ludzkie lub zwierzęce, potrzebne do celów medycznych (np. do otrzymywania antybiotyków), lub do innych celów naukowych lub w przemyśle (np. do produkcji octu, kwasu mlekowego, alkoholu butylowego), mogą znajdować pożywienie i rozmnażanie, lub w których mogą być utrzymywane.

Preparaty te składają się zwykle z ekstraktów mięsnych, świeżej krwi, surowicy krwi, jaj, ziemniaków, alginianów, agaru, peptonów, żelatyny itp., często z dodatkiem innych składników, takich jak glukoza, glicerol, chlorek sodu, cytrynian sodu lub barwniki. Mogą być do nich dodawane kwasy, enzymy trawienne lub zasady w celu doprowadzenia ich do żądanego stopnia kwasowości lub zasadowości itp.

Innymi pożywkami są mieszaniny, np. chlorku sodu, chlorku wapnia, siarczanu magnezu, kwaśnego siarczanu potasu, asparaginianu potasu i mleczanu amonu w wodzie destylowanej.

Niektóre pożywki wirusowe składają się z żywych zarodków.

Wszystkie te preparaty występują zwykle w postaci cieczy (bulionów), past lub proszków, niekiedy pastylek lub granulek i po wyjałowieniu umieszczane są w zamkniętych szklanych butlach, rurkach, ampułkach lub w puszkach.

Niniejsza pozycja nie obejmuje produktów nie przygotowanych specjalnie jako takie pożywki, np.:

(a)Agar-agar (pozycja 1302).

(b)Albuminy surowiczej lub z jaja kurzego (pozycja 3502).

(c)Żelatyny (pozycja 3503).

(d)Peptonów (pozycja 3504).

(e)Alginianów (pozycja 3913).

 


 


3822-Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe.

Niniejsza pozycja obejmuje odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożu, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, inne niż odczynniki diagnostyczne objęte pozycją 3002 lub odczynniki diagnostyczne przeznaczone do podania pacjentowi oraz czynniki do oznaczania grup krwi objęte pozycją 3006. Obejmuje ona również certyfikowane materiały wzorcowe. Odczynniki diagnostyczne stosowane są do oceny procesów i stanów fizycznych, biofizycznych lub biochemicznych u zwierząt i ludzi. Ich działanie oparte jest na możliwej do zmierzenia lub zaobserwowania zmianie w substancjach biologicznych lub chemicznych wchodzących w skład odczynnika. Gotowe odczynniki diagnostyczne objęte niniejszą pozycją mogą być podobne w działaniu do odczynników przeznaczonych do podania pacjentom (podpozycja 3006 30), przy czym są one stosowane raczej in vitro niż in vivo. Gotowe odczynniki laboratoryjne obejmują nie tylko odczynniki diagnostyczne, ale również inne odczynniki analityczne stosowane do innych celów, niż wykrywanie lub diagnostyka. Przygotowane odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne mogą mieć zastosowanie w laboratoriach medycznych, weterynaryjnych, naukowych lub przemysłowych, w szpitalach, w przemyśle, w terenie lub, w niektórych przypadkach, w domu.

Odczynniki objęte niniejszą pozycją są na podłożu lub w postaci preparatów i tym samym zawierają więcej niż jeden składnik. Mogą się one składać, na przykład, z mieszaniny dwóch lub więcej odczynników lub pojedynczych odczynników rozpuszczonych w rozpuszczalnikach innych niż woda. Mogą mieć one również postać papieru, tworzywa sztucznego lub innych materiałów, (wykorzystywanych jako podłoże lub nośnik), impregnowanych lub powlekanych jednym lub więcej odczynnikami laboratoryjnymi lub diagnostycznymi, takich jak lakmus, papierki do oznaczania pH lub biegunowości lub mogą mieć postać powleczonych wstępnie płytek do testów immunologicznych. Odczynniki objęte niniejszą pozycją mogą mieć również postać zestawów składających się z wielu składników, nawet jeśli jeden lub więcej składników stanowi odrębne, chemicznie zdefiniowane związki objęte działem 28. lub działem 29., syntetyczne substancje barwiące objęte pozycją 3204 lub są to inne substancje, które prezentowane oddzielnie byłyby klasyfikowane do innej pozycji. Przykładami takich zestawów są zestawy do badania zawartości glukozy we krwi, ketonów w moczu itp. oraz zestawy na bazie enzymów. Jednakże z pozycji tej wyłączone są zestawy diagnostyczne posiadające zasadniczo charakter produktów objętych pozycją 3002 lub 3006 (np. na bazie przeciwciał monoklonalnych lub poliklonalnych).

Odczynniki objęte niniejszą pozycją powinny być wyraźnie rozpoznawalne jako przeznaczone do użycia jedynie jako odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne. Musi wynikać to jasno ze składu, oznakowania, instrukcji do stosowania in vitro lub do użytku laboratoryjnego, wskazania do wykonania określonego testu (badania) diagnostycznego lub postaci fizycznej (np. na podłożu lub nośniku).

Z wyjątkiem produktów objętych działem 28. lub 29., pozycja 3822 powinna mieć pierwszeństwo przed wszystkimi innymi pozycjami nomenklatury do celów klasyfikacji certyfikowanych materiałów wzorcowych.

Certyfikowane materiały wzorcowe objętą niniejszą pozycją są materiałami wzorcowymi przygotowanymi do kalibrowania aparatury, oceny metod pomiarowych lub przypisania wartości materiałom. Te materiały wzorcowe mogą składać się z następujących:

(a)              Materiałów substratowych zawierających dodane anality (tj. składniki wykrywane lub/i oznaczane), których stężenie zostało dokładnie oznaczone;

(b)              Materiałów niezmieszanych, dla których stężenie pewnych komponentów zostało dokładnie oznaczone (np. zawartość białka i tłuszczu mleka w proszku);

(c)              Materiałów, nawet naturalnych lub syntetycznych, których pewne właściwości zostały dokładnie oznaczone (np. wytrzymałość na rozciąganie, gęstość).

Tym materiałom wzorcowym musi towarzyszyć świadectwo (certyfikat), które podaje wartości poświadczonych właściwości, metody zastosowane do ustalenia tych wartości, stopień pewności przypisany każdej wartości oraz władze poświadczające.

Pozycja ta nie obejmuje również następujących odczynników, nawet pakowanych w postaci do stosowania jako odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne:

(a)Towarów objętych pozycjami od 2843 do 2846 i 2852 (patrz uwaga 1 do sekcji VI).

(b)Produktów objętych uwagą 1. do działu 28. lub uwagą 1. do działu 29.

(c)Substancji barwiących objętych pozycją 3204, włącznie z preparatami wymienionymi w uwadze 3. do działu 32.

(d)Gotowych pożywek do namnażania lub odżywiania mikroorganizmów (włącznie z wirusami itp.) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych (pozycja 3821).

 


 


3823-Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe.

-Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji:

3823 11- -Kwas stearynowy

3823 12- -Kwas oleinowy

3823 13- -Kwasy tłuszczowe oleju talowego

3823 19- -Pozostałe

3823 70-Przemysłowe alkohole tłuszczowe

(A) PRZEMYSŁOWE MONOKARBOKSYLOWE KWASY TŁUSZCZOWE; KWAŚNE OLEJE Z RAFINACJI

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe otrzymuje się głównie metodą zmydlania lub hydrolizy naturalnych tłuszczów lub olejów. Oddzielenie stałych (nasyconych) i ciekłych (nienasyconych) kwasów tłuszczowych odbywa się zwykle za pomocą krystalizacji z rozpuszczalnikiem lub bez. Ciekła część (w handlu znana jako kwas oleinowy lub oleinian glicerylu) składa się z kwasu oleinowego i innych nienasyconych kwasów tłuszczowych (np. kwasu linolowego i kwasu linolenowego) wraz z niewielkimi ilościami nasyconych kwasów tłuszczowych. Część stała (w handlu znana jako kwas stearynowy lub stearyna) składa się głównie z kwasu palmitynowego i kwasu stearynowego z niewielkim dodatkiem nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Pozycja obejmuje m.in.:

(1)Techniczny kwas stearynowy (stearyna), który jest ciałem stałym o barwie białej i charakterystycznym zapachu. Jest stosunkowo twardy i raczej kruchy, sprzedaje się go zwykle w postaci paciorków, płatków lub proszku. Występuje także w postaci ciekłej, kiedy przewożony jest na gorąco w izotermicznych cysternach.

(2)Techniczny kwas oleinowy (oleina), jest oleistą ciecz zmieniającą barwę od bezbarwnej do brązowej, o charakterystycznym zapachu.

(3)Kwasy tłuszczowe oleju talowego (TOFA), które składają się przede wszystkim z kwasu oleinowego i linolowego. Otrzymuje się je metodą destylacji surowego oleju talowego i zawierają nie mniej niż 90 % masy (w przeliczeniu na masę suchego produktu) kwasów tłuszczowych.

(4)Destylowane kwasy tłuszczowe, otrzymywane po hydrolitycznym podziale różnych tłuszczów i olejów (np. oleju kokosowego, palmowego, łoju), po którym następuje proces oczyszczania (destylacja).

(5)Destylat kwasu tłuszczowego otrzymywany z tłuszczów i olejów, które poddano destylacji próżniowej w obecności pary wodnej jako części procesu oczyszczania. Destylat kwasu tłuszczowego charakteryzuje się wysoką zawartością wolnych kwasów tłuszczowych (wkt).

(6)Kwasy tłuszczowe otrzymane metodą katalitycznego utlenienia syntetycznych węglowodorów o wysokim ciężarze cząsteczkowym.

(7)Kwaśne oleje z rafinacji o stosunkowo wysokiej zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, otrzymywane metodą rozkładu sopstoków (tj. mieszaniny mydeł i tłuszczów neutralnych), uzyskiwanych w trakcie oczyszczania surowych olejów za pomocą kwasu mineralnego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(1)Kwasu oleinowego o czystości nie mniejszej niż 85 % (w przeliczeniu na masę suchego produktu) (pozycja 2916).

(2)Innych kwasów tłuszczowych o czystości 90 % lub większej (w przeliczeniu na masę suchego produktu) (pozycja 2915, 2916 lub 2918).

(B) PRZEMYSŁOWE ALKOHOLE TŁUSZCZOWE

Alkohole tłuszczowe klasyfikowane do niniejszej pozycji są mieszaninami alkoholi alifatycznych, otrzymywanych w wyniku katalitycznej redukcji mieszanych kwasów tłuszczowych objętych tą pozycją (patrz powyżej część (A)) lub ich estrów, zmydlania oleju olbrotowego, w wyniku katalitycznej reakcji między olefinami, monotlenkiem węgla i wodorem (proces okso), w wyniku utlenienia węglowodorów lub innymi metodami.

Alkohole tłuszczowe występują zwykle jako ciecze, lecz niektóre są ciałami stałymi.

Głównymi alkoholami tłuszczowymi objętymi niniejszą pozycją są:

(1)Alkohol laurylowy, który jest mieszaniną nasyconych alkoholi tłuszczowych otrzymanych w wyniku katalitycznej redukcji kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego. Jest cieczą w temperaturze normalnej, a w warunkach chłodnej pogody występuje jako ciało półstałe.

(2)Alkohol cetylowy, który jest mieszaniną alkoholu cetylowego i stearylowego, przy czym dominujący jest ten pierwszy, otrzymywaną z olbrotu i oleju olbrotowego; w temperaturze pokojowej jest krystalicznym półprzezroczystym ciałem stałym.

(3)Alkohol stearylowy, który jest mieszaniną alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego otrzymywaną w wyniku redukcji stearyny lub olejów bogatych w kwas stearynowy lub z oleju olbrotowego w drodze uwodornienia i hydrolizy, po których następuje destylacja. W temperaturze pokojowej jest cieczą.

(4)Alkohol oleilowy, który otrzymuje się w wyniku redukcji oleiny lub z alkoholi pochodzących z oleju olbrotowego pod wpływem ciśnienia hydraulicznego.

(5)Mieszaniny pierwszorzędowych alkoholi alifatycznych zwykle składające się z alkoholi zawierających od sześciu do trzynastu atomów węgla. Występują one na ogół jako ciecze otrzymane w procesie „okso”.

Alkohole tłuszczowe, o których mowa w punktach od (1) do (4) są wykorzystywane zwykle do otrzymywania ich pochodnych sulfonowych, których sole alkaliczne są środkami powierzchniowo czynnymi objętymi pozycją 3402. Alkohole tłuszczowe, o których mowa w punkcie (5) mają zastosowanie głównie do otrzymywania plastyfikatorów do poli(chlorku winylu).

Pozycja ta obejmuje również przemysłowe alkohole tłuszczowe o charakterze woskowym.

Pozycja ta nie obejmuje chemicznie zdefiniowanych alkoholi tłuszczowych o czystości 90% lub większej (w przeliczeniu na masę suchego produktu) (zazwyczaj pozycja 2905).

 


 


3825-Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do niniejszego działu.

3825 10-Odpady komunalne

3825 20-Osady ze ścieków kanalizacyjnych

3825 30-Odpady szpitalne

-Odpady rozpuszczalników organicznych:

3825 41- -Fluorowcowane

3825 49- -Pozostałe

3825 50-Odpady płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu

-Pozostałe odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych:

3825 61- -Zawierające głównie składniki organiczne

3825 69- -Pozostałe

3825 90-Pozostałe

(A) PRODUKTY ODPADOWE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

(1)              Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów (w szczególności gazu węglowego), zawierający nieoczyszczony tlenek żelaza (III) (tlenek żelazowy), otrzymywany jako produkt uboczny w jednym z procesów ekstrakcji aluminium z boksytu. Te produkty uboczne zawierają także węglan sodu, ditlenek krzemu itp.

(2)              Pozostałości z wytwarzania antybiotyków (zwane „plackami”), o bardzo niskiej zawartości antybiotyków, nadające się do do przygotowywania złożonych pasz zwierzęcych.

(3)              Wody pogazowe amoniakalne, produkowane jako wodna część osadzająca się z surowej smoły węglowej skonndensowanej z gazu węglowego, a także przez absorpcję amoniaku w wodzie stosowanej do przemywania węgla. Zwykle są one zagęszczane przed transportem. Są one brązowawymi płynami i stosowane są do produkcji soli amonowych (szczególnie siarczanu amonu) oraz oczyszczonymi i zagęszczonymi wodnymi roztworami gazu amonowego.

(4)              Zużyty tlenek. Gaz węglowy jest chemicznie oczyszczany, po ekstrakcji wody z większej części zawartego amoniaku, poprzez jego przechodzenie przez masę złożoną zwykle z bagiennej rudy żelaza lub uwodnionego tlenku żelaza (III), trocin i siarczanu wapnia. Masa ta usuwa z gazu pewne zanieczyszczenia (siarkowodór, kwas cyjanowodorowy itp.). Po zużyciu zawiera on mieszaninę siarki, błękit pruski, małą ilość soli amonowych i inne substancje, i jest znany jako zużyty tlenek. Jest on zwykle w postaci proszku lub granulek, koloru zielonkawego lub brązowego, o nieprzyjemnym zapachu i stosowany jest zazwyczaj jako źródło siarki i cyjanków (szczególnie błękitu pruskiego) oraz jako nawóz sztuczny lub środek owadobójczy.

(5)              Pozostałości z procesu odsiarczania spalinowych gazów odlotowych z elektrowni metodą adsorpcyjną z zastosowaniem mieszaniny gipsu i wapienia. Pozostałości te są w postaci stałej lub szlamu i mogą być dalej przetworzone z przeznaczeniem ich do stosowania jako substytut naturalnego gipsu do produkcji okładzin tynkowych. Pozycja ta nie obejmuje jednak oczyszczonego siarczanu wapnia wyizolowanego z tych pozostałości (pozycja 2833).

(B) ODPADY KOMUNALNE

Niniejsza pozycja obejmuje także odpady komunalne, w rodzaju zbieranych z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp. oraz zmiotki z ulic i chodników, jak również odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady komunalne zazwyczaj zawierają dużą różnorodność materiałów takich, jak: tworzywa sztuczne, gumę, drewno, papier, materiały tekstylne, szkło, metale, materiały spożywcze, połamane meble i inne uszkodzone lub wyrzucone artykuły.

Poszczególne materiały lub artykuły segregowane z odpadów (takie jak odpady tworzyw sztucznych, gumy, drewno, papier, artykuły tekstylne, szkło lub metale i zużyte baterie) oraz odpady przemysłowe wykluczone i objęte są swoimi właściwymi pozycjami nomenklatury. (Dla odpadów przemysłowych przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, patrz Część (D), poniżej). Takie materiały lub artykuły odpadowe zbierane oddzielnie powinny być także klasyfikowane do swoich właściwych pozycji.

(C) OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

Osad ze ścieków kanalizacyjnych jest osadem powstałym z miejskich oczyszczalni ścieków i obejmuje odpady wstępnego oczyszczania, przepłukane oraz niestabilizowany osad.

Niniejsza pozycja nie obejmuje stabilizowanego osadu ze ścieków kanalizacyjnych, gdy nadaje się on do stosowania jako nawóz (dział 31). Jednakże osady zawierające inne materiały szkodliwe dla rolnictwa (np. metale ciężkie), które powodują, że osad stabilizowany nie nadaje się do użycia jako nawóz, pozostaje klasyfikowane są do tej pozycji.

(D) POZOSTAŁE ODPADY WYMIENIONE W UWADZE 6. DO NINIEJSZEGO DZIAŁU

Niniejsza pozycja obejmuje także szeroką gamę odpadów wyszczególnionych w uwadze (6) do niniejszego działu. Obejmuje ona:

(1)              Odpady szpitalne, które są zanieczyszczonymi odpadami powstałymi z badań medycznych, diagnozowania, leczenia lub innych zabiegów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych. Odpady te zawierają często substancje chorobotwórcze, farmaceutyczne oraz płyny ustrojowe i wymagają specjalnych procedur pozbywania się ich (n.p. zabrudzone opatrunki, zużyte rękawiczki i zużyte strzykawki).

(2)              Odpady rozpuszczalników organicznych, zasadniczo pochodzące z procesów czyszczenia i mycia, zawierające głównie rozpuszczalniki organiczne, nienadające się do dalszego użycia jako produkty wyjściowe, przeznaczone lub nie do odzyskiwania rozpuszczalników.

Odpady zawierające głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych są wyłączone (pozycja 2710).

(3)Odpady płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu, nienadające się do dalszego użytku jako produkty wyjściowe. Zazwyczaj używane są do odzyskiwania produktów pierwotnych.

Jednak ta pozycja wyłącza popiół i pozostałości z odpadów płynów do wytrawiania metali, w rodzaju stosowanych do odzyskiwania metali lub związków metali (pozycja 2620) oraz odpadów płynów hydraulicznych i płynów hamulcowych zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

(4)              Pozostałe odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych. Ta grupa obejmuje, między innymi, odpady otrzymane z produkcji, przygotowywania i stosowania atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów, inne niż odpady komunalne i odpady rozpuszczalników organicznych. Są one zasadniczo niejednorodnymi mieszaninami, które mogą różnić się od cieczy lub półstałej dyspersji w wodnym lub niewodnym środowisku, przedstawianej w szerokim zakresie lepkości. Nie są one przeznaczone do przyszłego stosowania w postaci, w jakiej występują jako półprodukty.

Jednakże, pozycja nie obejmuje żużla, popiołu i pozostałości z odpadów powstałych z produkcji, przygotowania i stosowania atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów, w rodzaju stosowanych do odzyskania metali lub ich związków (pozycja 2620) i odpadów zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje pochodzące z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

Pozycja wyłącza także:

(a)              Żużel, popiół zawierające metale, arsen lub ich mieszanniny, w rodzaju stosowanych w przemyśle do odzyskiwania arsenu lub metali, lub do produkcji ich związków (pozycja 2620).

(b)              Popiół i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych (pozycja 2621).

(c)              Terpenowe produkty uboczne pochodzące z odterpenowywania olejków eterycznych (pozycja 3301).

(d)              Ługi odpadowe z produkcji masy drzewnej (pozycja 3804).

__________

 


3826-Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

Biodiesel składa się z monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych o różnych długościach łańcucha, niezdolne do zmieszania z wodą, o wysokiej temperaturze wrzenia, niskim ciśnieniu pary i lepkości podobnej do lepkości oleju napędowego wyprodukowanego z ropy naftowej. Biodiesel jest zazwyczaj produkowany w procesie chemicznym zwanym transestryfikacją, w którym kwasy tłuszczowe zawarte w olejach lub tłuszczach wchodzą w reakcję z alkoholem (zwykle metanolem lub etanolem), w obecności katalizatora, aby wytworz pożądane estry.

Może być otrzymywany z olejów roślinnych (np. oleju rzepakowego, sojowego, palmowego, słonecznikowego, bawełnianego, z jatrofy), z tłuszczów zwierzęcych (np. smalcu, łoju) lub ze zużytych olejów lub tłuszczów (np. olejów do smażenia, odzyskanego tłuszczu jadalnego).

Biodiesel sam w sobie nie zawiera ani olejów ropy naftowej, ani olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, ale może zostać zmieszany lub zblendowany z destylowanymi paliwami otrzymanymi z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych (np. olejem napędowym, naftą, olejem opałowym). Biodiesel może być wykorzystywany jako paliwo do silników tłokowych wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, do produkcji energii cieplnej lub do podobnych zastosowań.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Mieszaniny zawierającej 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

(b)Produktów pochodzących z olejów roślinnych, które zostały całkowicie odtlenione i składają się jedynie z alifatycznych łańcuchów węglowodorów (pozycja 2710).

__________