3702-Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony.

3702 10-Do promieni rentgenowskich

-Pozostały film, bez perforacji, o szerokości nieprzekraczającej 105 mm:

3702 31- -Do fotografii kolorowej (wielobarwnej)

3702 32- -Pozostałe, z emulsją halogenku srebra

3702 39- -Pozostałe

-Pozostały film, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm:

3702 41- -O szerokości przekraczającejj 610 mm i o długości przekraczającej 200 m, do fotografii kolorowej (wielobarwnej)

3702 42- -O szerokości przekraczającejj 610 mm i o długości przekraczającej 200 m, inne niż do fotografii kolorowej

3702 43- -O szerokości przekraczającejj 610 mm i o długości nieprzekraczającej 200 m

3702 44- -O szerokości przekraczającej 105 mm, ale nieprzekraczającej 610 mm

-Pozostały film do fotografii kolorowej (wielobarwnej):

3702 52- -O szerokości nieprzekraczającej 16 mm

3702 53- -O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości nieprzekraczającej 30 m, do slajdów

3702 54- -O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości nieprzekraczającej 30 m, inne niż do slajdów

3702 55- -O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości przekraczającej 30 m

3702 56- -O szerokości przekraczającej 35 mm

-Pozostałe:

3702 96- -O szerokości nieprzekraczającej 35 mm i o długości nieprzekraczającej 30 m

3702 97- -O szerokości nieprzekraczającej 35 mm i o długości przekraczającej 30 m

3702 98- -O szerokości przekraczającej 35 mm

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Film fotograficzny w rolkach, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub materiał włókienniczy.

Film fotograficzny w rolkach (tj. inny niż płaski), światłoczuły, nienaświetlony, jest wyprodukowany zwykle z poli(tereftalanu etylenu), octanu celulozy lub podobnych elastycznych materiałów i zwykle wymaga pewnej liczby naświetleń. Pozycja nie obejmuje jednak takich filmów z papieru (np. papierowych „filmów” stosowanych do wykonywania negatywów), tektury lub tekstyliów (pozycja 3703).

Film w rolkach objęty niniejszą pozycją ma perforacje lub jej nie ma; musi być zabezpieczony przed dostępem światła papierem lub innym odpowiednim opakowaniem.

Pozycja obejmuje:

(1)Film kinematograficzny, którego normalna szerokość wynosi 35, 16, 9,5 lub 8 mm.

(2)Film do aparatów fotograficznych w rolce.

Do niniejszej pozycji klasyfikuje się również film fotograficzny niepocięty do dających się zastosować rozmiarów.

Tak jak płyty fotograficzne płaskie objęte pozycją 3701, ten film może być używany przez amatorów, do profesjonalnych celów fotomechanicznych, naukowych, rentegenowskich itp. film w rolkach do promieni rentgenowskich jest zwykle czuły z obu stron.

Do niniejszej pozycji klasyfikuje się również film wrażliwy na fotoelektryczny zapis dźwięku.

(B)Film do natychmiastowych odbitek w rolkach.

Film do natychmiastowych odbitek w rolkach pozwala na natychmiastowe uzyskanie gotowych pozytywów fotografii. Taki film składa się ze światłoczułego filmu z dowolnego materiału, takiego jak octan celulozy, poli(tereftalan etylenu) lub inne tworzywa sztuczne, papier, tektura lub materiał włókienniczy (negatywy), specjalnie obrabianej taśmy z papieru (pozytyw) i wywoływacza.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje płaskiego filmu do natychmiastowych odbitek, światłoczułego, nienaświetlonego (pozycja 3701).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Nienaświetlonych płyt i filmów fotograficznych płaskich (pozycja 3701).

(b)Nieświatłoczułych filmów z tworzyw sztucznych (dział 39).

(c)Gotowych nienagranych filmów do mechanicznego zapisu dźwięku (pozycja 8523).

 


 


3703-Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone.

3703 10-W rolkach o szerokości przekraczającej 610 mm

3703 20-Pozostałe, do fotografii kolorowej (wielobarwnej)

3703 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie światłoczułe, nienaświetlone fotograficzne papiery, tektury i materiały włókiennicze, płaskie lub w rolkach.

Obejmuje ona zatem:

(1)Papier i tekstylia do produkcji pozytywów fotokopii. Mogą być one używane do prac amatorskich, zawodowych, w rentgenografii, w elektrokardiografii, do rejestrowania, fotokopiowania itp.

(2)Tak zwane „płyty” i „filmy” papierowe stosowane do produkcji negatywów przez naświetlanie w aparacie.

(3)Papier żelazocyjankowy, żelazo-galusanowy itp. stosowany do produkcji światłokopii itp.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Filmu do natychmiastowych odbitek, płaskiego lub w rolkach, światłoczułego, nienaświetlonego (pozycja 3701 lub 3702).

(b)Naświetlonego, ale niewywołanego papieru, tektury lub tekstyliów, fotograficznych (pozycja 3704).

(c)Gotowego, ale nieświatłoczułego papieru, tektury lub tekstyliów, np. papieru powleczonego albuminą, żelatyną, siarczanem baru, tlenkiem cynku itp. (dział 48 lub sekcja XI).

(d)Wywołanego fotograficznego papieru, tektury lub tekstyliów (dział 49 lub sekcja XI).

 


 


3704-Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane.

Niniejsza pozycja obejmuje fotograficzne płyty, film, papier, tekturę i tekstylia, o których mowa w pozycji 3701, 3702 lub 3703, pod warunkiem że są one naświetlone, ale niewywołane. Towary te mogą być negatywami lub pozytywami (nawet odwracalnymi).

Pozycja nie obejmuje wywołanych płyt, filmu, papieru, tektury lub tekstyliów (pozycja 3705, 3706, dział 49 lub sekcja XI).

 


 


3705-Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż film kinematograficzny.

Niniejsza pozycja obejmuje płyty fotograficzne i film objęte pozycją 3701 lub 3702 po naświetleniu i wywołaniu, pod warunkiem że jeśli mają perforację, to są one w rodzaju stosowanych do reprodukcji lub projekcji obrazów nieruchomych. Niniejsza pozycja obejmuje zarówno negatywy jak i pozytywy; pozytywy nazywa się czasami diapozytywami, ponieważ są przejrzyste.

Niniejsza pozycja obejmuje także mikroreprodukcje na nośniku przezroczystym (mikrofilmy).

Niniejsza pozycja obejmuje stopniowane (lub „stopniowo przechodzące”) kontaktowe półtonowe matówki, pokryte gęstym rastrem, zwykle o wzorze szachownicy oraz inne ekrany otrzymywane metodami fotograficznymi do zastosowania w grafice artystycznej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wywołanych filmów, w rodzaju stosowanych w projektorze kinematograficznym do wytworzenia obrazów ruchomych (pozycją 3706).

(b)Wywołanego papieru, tektury lub tekstyliów, fotograficznych (dział 49 lub sekcja XI).

(c)Wywołanych płyt do celów drukarskich (np. offsetowych), gotowych do użytku (pozycja 8442).

 


 


3706-Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową.

3706 10-O szerokości 35 mm lub większej

3706 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje filmy kinematograficzne o standardowej lub zbliżonej do standardowej szerokości do projekcji ruchomych obrazów, negatywowe lub pozytywowe, zawierające tylko obrazy, lub obrazy oraz ścieżkę dźwiękową (bez względu na to, czy nagrano ją fotograficznie czy niefotograficznie, np. magnetycznie).

Niniejszą pozycją objęte są również wywołane filmy kinematograficzne o standardowej lub zbliżonej do standardowej szerokości, negatywowe lub pozytywowe, niezawierające obrazów, ale składające się tylko z jednej lub kilku ścieżek dźwiękowych. Ścieżka filmowa zawierająca tylko pojedynczą ścieżkę dźwiękową musi być rejestrowana fotoelektrycznie. Film zawierający więcej niż jedną ścieżkę dźwiękową może mieć ścieżkę nagraną magnetycznie, ale co najmniej jedna ścieżka d dźwiękowa musi być nagrana fotoelektrycznie. Ścieżki nagrane fotoelektrycznie pojawiają się jako wąskie pasma reprodukujące drgania akustyczne.

Niniejsza pozycja nie obejmuje ścieżek dźwiękowych wytworzonych wyłącznie przez proces, inny niż inny fotoelektryczny (np. zapis mechaniczny lub magnetyczny) (pozycja 8523).

 


 


3707-Preparaty chemiczne do stosowania w fotografice (inne niż pokosty, kleje, spoiwa i preparaty podobne); produkty niezmieszane do stosowania w fotografice, pakowane w odmierzonych porcjach lub pakowane do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do stosowania.

3707 10-Emulsje do uczulania powierzchni

3707 90-Pozostałe

Niniejszą pozycją objęte są, z uwzględnieniem jednak zaleceń wymienionych poniżej w punktach A i B, produkty w rodzaju tych, które stosuje się do bezpośredniego otrzymywania zdjęć fotograficznych, a zwłaszcza:

(1)Emulsje (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

(2)Wywoływacze do ujawniania utajonych obrazów fotograficznych (np. hydrochinon, pirokatechina, pirogallol, fenidon, siarczany p-N-metyloaminofenolu i ich pochodne); pozycja obejmuje również wywoływacze mające zastosowanie do elektrostatycznej reprodukcji dokumentów.

(3)Utrwalacze stosowane do nadania trwałości wywołanym zdjęciom (np. tiosiarczan sodu, metabisiarczyn sodu, tiosiarczan amonowy, tiocyjanian amonowy, sodu lub potasu).

(4)Wzmacniacze i osłabiacze do wzmocnienia lub osłabienia intensywności obrazu (np. dichromian potasu, peroksodisiarczan amonu).

Należy jednak zauważyć, że chlorek rtęci (II) pozostaje nadal klasyfikowany do pozycji 2852, nawet, jeśli jest zgłaszany do zastosowań fotograficznych oraz pakowany jest w odmierzone porcje lub do sprzedaży detalicznej w postaci gotowej do stosowania”.

(5)Środki tonujące stosowane do zmiany odcieni odbitek (np. siarczek sodu).

(6)Wywabiacze, stosowane do usuwania plam zrobionych podczas wywoływania, utrwalania itp. (np. ałun potasowy).

Niniejszą pozycją objęte są również, z uwzględnieniem jednak zaleceń podanych poniżej w punktach (A) i (B), materiały do wytwarzania światła błyskowego, składające się zazwyczaj z glinu lub magnesu w postaci proszku, tabletek lub folii itp. i niekiedy z dodatkiem substancji ułatwiających ich spalanie.

Produkty, o których wyżej mowa, objęte są niniejszą pozycją tylko wtedy, gdy są one:

(A)Pojedynczymi substancjami:

(i)Przygotowanymi w odmierzonych porcjach, rozdzielonymi równomiernie w ilościach przeznaczonych do jednorazowego użytku, np. w tabletkach, małych kopertach zawierających odmierzoną ilość proszku niezbędną do przygotowania jednej kąpieli wywołującej; lub

(ii)W opakowaniach z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej, zawierających informację, że dany produkt nadaje się bezpośrednio do celów fotograficznych na etykiecie, ulotce lub w innym miejscu (np. w instrukcji użytkowania).

Produkty pojedyncze, przedstawiane inaczej niż powyżej opisano, klasyfikuje się zgodnie z ich charakterem (np. jako produkty chemiczne do działów 28 i 29, a jako proszki metalowe do sekcji XV itp.).

lub (B)Preparatami otrzymanymi przez wymieszanie lub połączenie dwóch lub kilku substancji do użytku fotograficznego. Takie preparaty w każdym przypadku objęte są niniejszą pozycją, bez względu na to, czy są w opakowaniach masowych, czy też w małych ilościach, nawet przygotowane do sprzedaży detalicznej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Produktów pomocniczych, nieużywanych bezpośrednio do otrzymywania zdjęć fotograficznych, światłokopii itp. (np. klejów do mocowania fotografii, pokostów do ochrony i glazurowania negatywów lub pozytywów, farb retuszujących, ołówków itp.).

(b)Fotograficznych żarówek błyskowych objętych pozycją 9006.

(c)Produktów odpowiadających opisowi podanemu w tekście pozycji od 2843 do 2846 oraz 2852 (np. soli i innych związków metali szlachetnych), bez względu na sposób ich prezentowania i przeznaczenie.

Noty wyjaśniające do podpozycji:

Podpozycja 3707.90

 Podpozycja 3707.90 obejmuje wrażliwe na światło roztwory  żywicy syntetycznej ("fotorezystory") stosowane w fotolitograficznym wytwarzaniu materiałów półprzewodnikowych. Składają się z polimeru, fotosensybilizatora, niewodnego rozpuszczalnika i różnych innych chemikaliów. Masę światłoczułą nanosi się na pokrytą tlenkiem metalu płytkę krzemową, która ma być przekształcona w gotowy materiał półprzewodnikowy.

__________