DZIAŁ 34

MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, „WOSKI DENTYSTYCZNE” ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   mieszanin jadalnych lub preparatów z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, w rodzaju stosowanych jako zapobiegające przyleganiu do formy (pozycja 1517);

(b)   odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków;

(c)   szamponów, środków do czyszczenia zębów, pianek i kremów do golenia lub preparatów do kąpieli, zawierających mydło lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne (pozycja 3305, 3306 lub 3307).

  1. W pozycji 3401 wyrażenie „mydło” dotyczy jedynie mydła rozpuszczalnego w wodzie. Mydło i inne produkty objęte pozycją 3401 mogą zawierać dodane substancje (na przykład dezynfekcyjne, proszki ścierne, wypełniacze lub leki). Wyroby zawierające proszki ścierne są klasyfikowane do pozycji 3401 jedynie wówczas, gdy występują w postaci kostek lub innych ukształtowanych kawałków. Występujące w innych postaciach powinny być klasyfikowane do pozycji 3405 jako „pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty”.
  2. W pozycji 3402 „organiczne środki powierzchniowo czynne” są to produkty, które zmieszane z wodą przy stężeniu 0,5 % w 20 °C pozostawione na godzinę w tej samej temperaturze:

(a)   dają przezroczystą lub półprzezroczystą ciecz lub trwałą emulsję bez oddzielenia materii nierozpuszczalnej; oraz

(b)   obniżają napięcie powierzchniowe wody do 4,5 × 10–2 N/m (45 dyn/cm) lub mniejszego.

  1. W pozycji 3403 wyrażenie „oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych” dotyczy produktów określonych w uwadze 2 do działu 27.
  2. W pozycji 3404, z uwzględnieniem wyjątków podanych niżej, wyrażenie „woski syntetyczne i preparowane” dotyczy jedynie:

(a)   wytworzonych chemicznie produktów organicznych o charakterze woskowatym, nawet rozpuszczalnych w wodzie;

(b)   produktów otrzymanych w wyniku mieszania różnych wosków;

(c)   produktów o charakterze woskowatym, opartych na jednym lub kilku woskach i zawierających tłuszcze, żywice, substancje mineralne lub pozostałe materiały.

Niniejsza pozycja nie dotyczy:

(a)   produktów objętych pozycją 1516, 3402 lub 3823 nawet, gdy mają charakter woskowaty;

(b)   niezmieszanych wosków zwierzęcych lub niezmieszanych wosków roślinnych, nawet oczyszczonych lub barwionych, objętych pozycją 1521;

(c)   wosków mineralnych lub produktów podobnych objętych pozycją 2712, nawet zmieszanych ze sobą lub tylko zabarwionych;

(d)   wosków zmieszanych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku ciekłym (pozycje 3405, 3809 itd.).


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje produkty otrzymywane głównie przez przemysłową obróbkę tłuszczów, olejów lub wosków (np. mydła, niektóre preparaty smarowe, gotowe woski, niektóre preparaty do polerowania lub szorowania, świece). Obejmuje on również niektóre produkty syntetyczne, np. środki powierzchniowo czynne, preparaty powierzchniowo czynne i woski syntetyczne.

Niniejszy dział nie obejmuje odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków lub naturalnych produktów, niezmieszanych lub gotowych.

 


 


3401-Mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, stosowane jako mydło, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, nawet zawierające mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem.

-Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powlekczone lub pokryte mydłem lub detergentem:

3401 11- -Do stosowania toaletowego (włączając produkty lecznicze)

3401 19- -Pozostałe

3401 20-Mydło w innych postaciach

3401 30-Organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet zawierające mydła

(I) MYDŁO

Mydło jest alkaliczną solą (nieorganiczną lub organiczną) otrzymaną z kwasu tłuszczowego lub mieszaniny kwasów tłuszczowych, zawierających co najmniej osiem atomów węgla. W praktyce część kwasów tłuszczowych zastępuje się kwasami żywicznymi.

Niniejsza pozycja obejmuje jedynie mydła rozpuszczalne w wodzie tzn. mydła właściwe. Tworzą one klasę anionowych środków powierzchniowo czynnych o odczynie alkalicznym, pieniących się obficie w roztworach wodnych.

Znane są trzy kategorie mydeł:

Mydła twarde, produkowane zwykle z wodorotlenku sodu lub węglanu sodu i zawierają większość zwykłych mydeł. Mogą być białe, barwione lub marmurkowe.

Mydła szare, produkowane z wodorotlenku potasu lub węglanu potasu. Są lepkie i na ogół mają barwę zieloną, brązową lub jasno żółtą. Mogą zawierać niewielkie ilości (zazwyczaj nieprzekraczające 5%) syntetycznych organicznych produktów powierzchniowo czynnych.

Mydła płynne, będące roztworami mydła w wodzie, zawierające czasami dodatek niewielkiej ilości (zazwyczaj nieprzekraczającej 5%) alkoholu lub gliceryny, ale niezawierające syntetycznych organicznych produktów powierzchniowo czynnych.

Niniejsza część obejmuje w szczególności:

(1)Mydła toaletowe często barwione i perfumowane, do których zalicza się: mydła pływające i mydła odwaniające, jak również mydła glicerynowe, mydło do golenia, mydła lecznicze i niektóre mydła dezynfekujące lub ścierne, o których mowa niżej.

(a)Mydła pływające i odświeżające.

(b)Mydła glicerynowe półprzezroczyste, które są otrzymywane przez potraktowanie mydła białego alkoholem, gliceryną lub cukrem.

(c)Mydła do golenia (kremy do golenia objęte są pozycją 3307).

(d)Mydła lecznicze zawierające kwas borowy, kwas salicylowy, siarkę, sulfonamidy lub inne substancje lecznicze.

(e)Mydła dezynfekujące zawierające w niewielkich ilościach fenol, krezol, naftol, formaldehyd lub inne substancje bakteriobójcze lub bakteriostatyczne itp. Mydeł tych nie należy mylić z preparatami dezynfekującymi objętymi pozycją 3808, zawierającymi te same składniki, różnica leży w proporcji składników (z jednej strony mydła, a z drugiej fenolu, krezolu, itp.). W skład preparatów dezynfekujących objętych pozycją 3808 wchodzą znaczne ilości fenolu, krezolu itp., i są cieczami, podczas gdy mydła dezynfekujące są zazwyczaj stałe.

(f)Mydła ścierne składające się z mydła z dodatkiem piasku, krzemionki, pumeksu sproszkowanego, proszku łupkowego, trocin drzewnych lub innych podobnych produktów. Niniejszą pozycją objęte są tylko mydła ścierne występujące w postaci kostek lub uformowanych kawałków lub kształtów. Ścierne pasty do szorowania i proszki, nawet zawierające mydło, objęte są pozycją 3405.

(2)Mydła do użytku gospodarczego, które mogą być barwione lub perfumowane, ścierne lub dezynfekujące.

(3)Mydła żywiczne, z oleju talowego lub naftenianowe, zawierające nie tylko alkaliczne sole kwasów tłuszczowych, lecz także alkaliczne żywiczany objęte pozycją 3806 lub nafteniany alkaliczne objęte pozycją 3402.

(4)Mydła przemysłowe, sporządzane do specjalnych zastosowań, takich jak ciągnienie drutu, polimeryzacja kauczuku syntetycznego lub w pralniach.

Z wyjątkiem podanym wyżej w punkcie 1 (f), mydła objęte niniejszą pozycją występują zazwyczaj w następujących postaciach: kostek lub uformowanych kawałków lub kształtów, płatków, proszku, pasty lub roztworu wodnego.

(II) ORGANICZNE PRODUKTY I PREPARATY POWIERZCHNIOWO CZYNNE STOSOWANE JAKO MYDŁO, W POSTACI KOSTEK LUB UKSZTAŁTOWANYCH KAWAŁKÓW, NAWET ZAWIERAJĄCE MYDŁO

Niniejsza część obejmuje produkty lub preparaty toaletowe lub do prania, w których składnik czynny stanowią w całości lub w części środki powierzchniowo czynne (które mogą zawierać mydło w dowolnych ilościach), pod warunkiem że są one dostarczane w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków lub kształtów, to znaczy w zwykłych postaciach mydeł przeznaczonych do takiego samego zastosowania.

Niniejsza część obejmuje również takie produkty i preparaty, którym nadano właściwości ścierne przez dodanie piasku, krzemionki, sproszkowanego pumeksu itp., pod warunkiem że są przedstawiane w postaciach opisanych wyżej.

(III) ORGANICZNE PRODUKTY POWIERZCHNIOWO CZYNNE I PREPARATY DO MYCIA SKÓRY, W POSTACI PŁYNU LUB KREMU I PAKOWANE DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, NAWET NIEZAWIERAJĄCE MYDŁO

Ta cześć obejmuje preparaty do mycia skóry, w których aktywny komponent składa się całkowicie lub częściowo z syntetycznych organicznych środków powierzchniowo czynnych (które mogą zawierać mydło w dowolnej proporcji), pod warunkiem żeone w postaci płynu lub kremu i pakowane do sprzedaży detalicznej. Preparaty takie, niepakowane do sprzedaży detalicznej, są klasyfikowane do pozycji 3402.

(IV) PAPIER, WATOLINA, FILC I WŁÓKNINA IMPREGNOWANE, POWLECZONE LUB POKRYTE, MYDŁEM LUB DETERGENTEM

Niniejsza część obejmuje papier, watolinę, filc i włókniny, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem bądź detergentem, nawet perfumowane lub pakowanych do sprzedaży detalicznej. Są one zazwyczaj stosowane do mycia rąk lub twarzy.

Oprócz wyłączeń, o których mowa wyżej, pozycja nie obejmuje:

(a)Sopstoków (pozycja 1522).

(b)Produktów i preparatów nierozpuszczalnych w wodzie, które są „mydłami” tylko w sensie chemicznym, takich jak „mydła” wapniowe lub innych metali (działy 29, 30, 38 itp. w zależności od przypadku).

(c)Papieru, watoliny, filcu i włóknin, tylko perfumowanych (dział 33).

(d)Szamponów i środków do czyszczenia zębów (odpowiednio pozycje 3305 i 3306).

(e)Organicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło), preparatów powierzchniowo czynnych i preparatów do prania (nawet zawierających mydło) oraz roztworów lub dyspersji mydła w rozpuszczalniku organicznym, objętych pozycją 3402.

(f)Komórkowych tworzyw, gumy komórkowej, materiałów włókienniczych (innych niż watolina, filc i włókniny) oraz metalowych zmywaków, impregnowanych, powlekanych lub pokrywanych, mydłem lub detergentem (objęte są one zazwyczaj pozycją właściwą dla materiału nośnika).

 


 


3402-Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet zawierające mydło, inne niż te objęte pozycją 3401.

-Organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej:

3402 11- -Anionowe

3402 12- -Kationowe

3402 13- -Niejonowe

3402 19- -Pozostałe

3402 20-Preparaty pakowane do sprzedaży detalicznej

3402 90-Pozostałe

(I) ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE

(INNE NIŻ MYDŁO)

Organiczne środki powierzchniowo czynne objęte niniejszą pozycją są związkami chemicznymi o nieokreślonej budowie chemicznej, zawierającymi jedną lub kilka funkcyjnych grup hydrofilowych albo hydrofobowych, w takiej proporcji, że po ich zmieszaniu z wodą w celu uzyskania w 20°C roztworu o stężeniu 0,5% i pozostawieniu tego roztworu przez godzinę w tej temperaturze, powstanie przezroczysta lub półprzezroczysta ciecz albo trwała emulsja, bez oddzielania substancji nierozpuszczalnych (patrz uwaga 3 (a) do niniejszego działu). Dla potrzeb niniejszej pozycji, emulsji nie należy uważać za trwałą, jeśli po jej pozostawieniu na godzinę w temperaturze 20°C: (1) cząsteczki ciała stałego są widoczne gołym okiem; (2) podzieliła się na rozróżnialne wzrokowo fazy lub (3) podzieliła się na części przezroczystą i półprzezroczystą, widoczne gołym okiem.

Organiczne środki powierzchniowo czynne są zdolne do adsorpcji na granicy faz; w tym stanie odznaczają się zespołem właściwości fizykochemicznych, a w szczególności aktywnością powierzchniową (np. obniżaniem napięcia powierzchniowego, spienianiem, emulgowaniem, zwilżaniem) i dlatego nazywa się je zwykle „środkami powierzchniowo czynnymi”.

Jednakże produktów, które w roztworze 0,5% o temperaturze 20oC, nie są zdolne do zmniejszania napięcia powierzchniowego wody destylowanej do 4,5x10-2 N/m (45 dyn/cm) lub do mniejszej wartości, nie uważa się za środki powierzchniowo czynne. Niniejsza pozycja nie obejmuje takich produktów.

Wśród organicznych środków powierzchniowo czynnych można wyróżnić:

(1)             Anionowe, które wytwarzają w roztworze wodnym ujemnie naładowane jony organiczne, odpowiedzialne za aktywność powierzchniową. Przykładowo są to: siarczany i sulfoniany, tłuszczów, olejów roślinnych (triglicerydów) lub kwasów żywicznych; siarczany i sulfoniany, pochodzące od alkoholi tłuszczowych; sulfoniany naftowe, np. metali alkalicznych (włączając te zawierające pewną ilość olejów mineralnych), amonowe lub etanoloamin; alkilopolieterosiarczany; alkilosulfoniany lub alkilofenyloeterosulfoniany; alkilosiarczany, alkiloarylosulfoniany (np. dodecylobenzenosulfoniany techniczne).

Te środki powierzchniowo czynne mogą zawierać jako zanieczyszczenia niewielkie ilości alkoholi tłuszczowych, alkilanów lub innych surowców o własnościach hydrofobowych, pochodzących z procesu produkcyjnego, które nie uległy zasiarczaniu lub sulfonowaniu. Mogą również zawierać siarczan sodu lub pozostałości innych soli nieorganicznych, w ilości zazwyczaj nieprzekraczającej 15% w przeliczeniu na sól bezwodną.

(2)Kationowe, które wytwarzają w roztworze wodnym dodatnio naładowane jony organiczne, odpowiedzialne za aktywność powierzchniową. Na przykład: sole amin tłuszczowych oraz czwartorzędowych zasad amonowych.

(3)Niejonowe nietworzące jonów w roztworze wodnym. Ich rozpuszczalność w wodzie wynika z obecności w cząsteczkach grup funkcyjnych o silnym powinowactwie do wody. Na przykład: produkty zagęszczania alkoholi tłuszczowych, kwasów tłuszczowych lub alkilofenoli z tlenkiem etylenu; etoksylany amidów kwasów tłuszczowych.

(4)Amfoteryczne, które w zależności od warunków środowiska mogą wytwarzać w roztworze wodnym jony i nadać związkowi właściwości anionowego lub kationowego środka powierzchniowo czynnego.

To zachowanie jonowe przypomina zachowanie związków amfoterycznych w najszerszym rozumieniu tego słowa. Przykładowo są to: białka alkilobetainowe lub sulfobetainowe, produkty ich rozpadu oraz produkty podstawienia kwasów aminokarboksylowych, aminosulfonowych, aminosiarkowych i aminofosforowych.

(II) PREPARATY POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY DO PRANIA (WŁĄCZNIE Z POMOCNICZYMI PREPARATAMI PIORĄCYMI) I PREPARATY CZYSZCZĄCE, NAWET ZAWIERAJĄCE MYDŁO, INNE NIŻ TE OBJĘTE POZYCJĄ 3401

Niniejsza grupa obejmuje trzy rodzaje preparatów:

(A)Preparaty powierzchniowo czynne.

(1)Przemieszane środki powierzchniowo czynne, omówione w części (I) powyżej (np. sulforicinooleiniany zmieszane z sulfonowanymi alkilonaftaleniami lub siarczanami i alkoholi tluszczowych).

(2)Roztwory lub dyspersje środków powierzchniowo czynnych, omówionych w części (I) powyżej, w rozpuszczalniku organicznym (np. roztwór siarczanu alkoholu tłuszczowego w cykloheksanolu lub w tetrahydronaftalenie).

(3)Inne mieszaniny na bazie środka powierzchniowo czynnego, omówionego w części (I) powyżej (np. preparaty powierzchnio czynne zawierające określoną ilość mydła, takie jak alkilobenzenosulfonian ze stearynianem sodu).

(4)Roztwory lub dyspersje mydła w rozpuszczalniku organicznym, takim jak cykloheksanol. (Roztwory mydła w wodzie, niekiedy z dodatkiem małych ilości alkoholu lub glicerolu (na ogół nieprzekraczającym 5%), są mydłami płynnymi objętymi pozycją 3401).

Preparaty powierzchniowo czynne znajdują wiele zastosowań przemysłowych z powodu swoich właściwości czyszczących, zwilżających, emulgujących lub dyspergujących, na przykład jako:

(i)Detergenty dla przemysłu włókienniczego, służące do usuwania tłuszczów i zabrudzeń z tkanin w toku produkcji i obróbki wykończeniowej.

(ii)Środki zwilżające, emulgatory, środki pomocnicze do spilśnienia i nabłyszczania, stosowane w przemyśle włókienniczym.

(iii)          Środki do moczenia (do surowych skór), środki do odtłuszczania, środki zwilżające (do zastosowania w farbiarstwie), środki wyrównujące lub pigmenty organiczne, dla przemysłu skórzanego lub futrzarskiego.

(iv)Materiały podstawowe do produkcji środków piorących, omówione w części (B) poniżej (np. anionowych preparatów powierzchniowo czynnych, które mogą zawierać zarówno jako pozostałości, albo jako rezultat zamierzonego uzupełnienia, znaczne ilości siarczanu sodu lub innych soli nieorganicznych, w rodzaju tych, które powstają w trakcie otrzymywania środka powierzchniowo czynnego).

(v)Środki dyspergujące dla przemysłu papierniczego lub przemysłu kauczuku syntetycznego.

(vi)Produkty do flotacji w przemyśle wydobywczym.

(vii)Środki emulgujące stosowane do otrzymywania produktów farmaceutycznych lub kosmetycznych.

Grupa ta nie obejmuje organicznych produktów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry, w których aktywny komponent składa się całkowicie lub częściowo z syntetycznych organicznych środków powierzchniowo czynnych (które mogą zawierać mydło w dowolnej proporcji), w postaci płynu lub kremu i pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3401).

(B)Preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, otrzymywane na bazie mydeł lub innych organicznych środków powierzchniowo czynnych.

Do kategorii tej należą preparaty do prania, pomocnicze preparaty piorące i niektóre preparaty czyszczące. Zawierają one zwykle składniki podstawowe i jeden lub kilka składników podrzędnych. Obecność tych ostatnich odróżnia je w szczególności od preparatów, omówionych w części (A) powyżej.

Składnikami podstawowymi są albo organiczne środki syntetyczne powierzchniowo czynne, albo mydła lub też mieszaniny tych produktów.

Składnikami podrzędnymi są:

(1)Wypełniacze aktywne (np. polifosforany, węglany, krzemiany lub borany, sodu, sole kwasu nitrylotrioctowego (NTA)).

(2)Środki wspomagające (np. alkanoloamidy, amidy kwasów tłuszczowych i tlenki amin tłuszczowych).

(3)Wypełniacze (np. siarczan lub chlorek, sodu).

(4)Środki pomocnicze (np. wybielacze chemiczne lub optyczne, środki zapobiegające wtórnemu odkładaniu się osadów, inhibitory korozji, środki antyelektrostatyczne, środki barwiące, perfumy, środki bakteriobójcze, enzymy).

Preparaty te działają na powierzchnie, przenosząc do roztworu lub dyspersji znajdujące się na nich zabrudzenia.

Preparaty do prania wytworzone na bazie środków powierzchniowo czynnych, znane są również jako detergenty. Ten rodzaj preparatów służy do prania odzieży, a także do mycia naczyń lub wyposażenia kuchni.

Występują one jako płyny, proszki lub pasty i stosowane są w gospodarstwie domowym lub do celów przemysłowych. Wyroby toaletowe i do mycia w postaci kostek lub uformowanych kawałków lub kształtów, objęte są pozycją 3401.

Pomocnicze preparaty do prania służą do moczenia (wstępnego prania), spłukiwania lub wybielania bielizny używanej w gospodarstwie domowym, ubrań, itp.

Preparaty czyszczące służą do czyszczenia podłóg, okien oraz innych powierzchni. Mogą one również zawierać niewielkie ilości substancji zapachowych.

(C)            Preparaty czyszczące lub odtłuszczające, niewytworzone na bazie mydła lub innych organicznych środków powierzchniowo czynnych.

Obejmuje:

(i)Środki czyszczące kwasowe lub zasadowe, specjalnie wytwarzane do czyszczenia wyrobów sanitarnych, patelni, itp., np. takie, które zawierają kwaśny siarczan sodu, lub mieszaninę podchlorynu sodu i ortofosforanu trisodu.

(ii)Preparaty odtłuszczające lub czyszczące mające zastosowanie, np. w mleczarniach lub browarach i wytworzone na bazie:

-substancji zasadowych, takich jak węglan sodu lub soda kaustyczna; lub

-rozpuszczalników i emulgatorów.

Ta grupa produktów może zawierać małe ilości mydła lub innych środków powierzchniowo czynnych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Szamponów lub preparatów do kąpieli z pianką, zawierających lub niezawierających mydła lub inne środki powierzchniowo czynne (dział 33).

(b)Papieru, watoliny, filcu i włóknin, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych, detergentami (pozycja 3401).

(c)Preparatów, zawierających środki powierzchniowo czynne, w których funkcja aktywności powierzchniowej albo nie jest konieczna, albo pełni tylko rolę podrzędną wobec głównej funkcji tego preparatu (pozycje 3403, 3405, 3808, 3809, 3824 itp. w zależności od przypadku).

(d)Preparatów ściernych zawierających środki powierzchniowo czynne (past i proszków do szorowania) (pozycja 3405).

(e)Nierozpuszczalnych w wodzie naftenianów, sulfonianów naftowych i innych nierozpuszczalnych w wodzie produktów powierzchniowo czynnych oraz preparatów. Obejmuje je pozycja 3824, pod warunkiem że nie są one objęte inneą, bardziej specyficzną pozycją.

 


 


3403-Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

-Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych:

3403 11- -Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

3403 19- -Pozostałe

-Pozostałe:

3403 91- -Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

3403 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi, następujące rodzaje gotowych mieszanin, pod warunkiem że nie zawierają one, jako składników podstawowych, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (patrz pozycja 2710):

(A)Preparaty smarowe stosowane dla zmniejszenia tarcia między elementami ruchomymi maszyn, pojazdów, samolotów i innych urządzeń, przyrządów lub instrumentów. Smary te składają się na ogół, lub są wyprodukowane na bazie mieszanin olejów, tłuszczów lub smarów, pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego i często zawierają dodatki (np. grafit, disiarczek molibdenu, talk, sadzę, mydła wapniowe lub mydła innych metali, pak, produkty opóźniające powstawanie rdzy lub utlenianie itp.). Jednakże niniejszą pozycją objęte są również preparaty smarowe syntetyczne wytworzone na bazie, na przykład sebacynianu dioktylu lub dinonylu, estrów fosforowych, polichlorodifenyli, poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego) lub poli(oksypropylenu) (glikolu polipropylenowego). Te syntetyczne smary, do których zalicza się również „smary” na bazie silikonów lub olejów smarowych strumieniowych (albo syntetycznych estrów olejów smarowych) przeznaczone są do użytkowania w warunkach specjalnych (np. smary ognioodporne, smary do łożysk w urządzeniach precyzyjnych, albo w silnikach odrzutowych itp.).

(B)Preparaty smarowe do ciągnienia drutu ułatwiające poślizg walcówki przez ciągadła. Do grupy tej zalicza się: niektóre emulsje wodne łoju i kwasu siarkowego; mieszaniny mydła sodowego, stearynianu glinu, olejów mineralnych i wody; mieszaniny olejów, tłuszczów i sulfooleinianów; sproszkowane mieszaniny mydeł wapniowych i wapna.

(C)Preparaty chłodząco-smarujące, są one zazwyczaj produkowane na bazie olejów zwierzęcych, roślinnych lub mineralnych, często z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych.

Preparaty do wyrobu chłodziw (np. na bazie siarczanów naftowych lub innych produktów powierzchniowo czynnych), ale zazwyczaj niezdatne do bezpośredniego stosowania jako chłodziwa są wyłączone (pozycja 3402).

(D)Preparaty do rozluźniania śrub lub nakrętek. Przeznaczone są do rozluźniania śrub, nakrętek lub innych części. Składają się one głównie z olejów smarowych i mogą również zawierać smary stałe, rozpuszczalniki, środki powierzchniowo czynne, odrdzewiacze itp.

(E)Preparaty przeciwrdzewne i antykorozyjne składające się głównie ze smarów.

(F)Preparaty na bazie smarów, do wyjmowania z form, stosowane w różnych przemysłach (np. tworzyw sztucznych, gumowym, budowlanym, odlewniczym), takie jak:

(1)Oleje mineralne, roślinne lub zwierzęce lub inne substancje tłuszczowe (włącznie z sulfonowanymi, utlenianymi lub uwodornianymi), zmieszane lub emulgowane z woskami, lecytyną lub przeciwutleniaczami.

(2)Mieszaniny zawierające smary lub oleje silikonowe.

(3)Mieszaniny sproszkowanego grafitu, talku, miki, bentonitu lub glinu z olejami, substancjami tłuszczowymi, woskami itp.

Pozycja ta nie obejmuje natomiast jadalnych mieszanin lub preparatów tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych, w rodzaju stosowanych jako preparaty ułatwiające wyjmowanie z form (np. oleje ułatwiające wyjmowanie z form wyrobów piekarniczych) (pozycja 1517).

(G)Preparaty stosowane do smarowania, oliwienia lub natłuszczania, tekstyliów, skóry wyprawionej, skór surowych, skór futerkowych, itp. Mogą one służyć do natłuszczania lub zmiękczania włókien w trakcie przędzenia, do uzyskania "preparowanej" skóry, itp. Zalicza się do nich na przykład: mieszaniny oleju mineralnego lub substancji tłuszczowych ze środkami powierzchniowo czynnymi (np. sulforycyniany); preparaty do smarowania włókien tworzące dyspersje w wodzie, zawierające dużą ilość środków powierzchniowo czynnych, zmieszane z olejami mineralnymi i innymi produktami chemicznymi.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Stabilizowane zawiesiny disiarczku molibdenu w oleju mineralnym, zawierające 70% masy lub więcej oleju mineralnego, dodawane w niewielkich ilościach, jedynie z powodu ich szczególnych właściwości smarowych, do smarowych olejów silnikowych itp., w których disiarczek molibdenu jest składnikiem podstawowym.

(2)Preparaty przeciwrdzewne na bazie lanoliny i rozpuszczone w benzynie lakierniczej, nawet jeśli zawartość benzyny lakierniczej wynosi więcej niż 70% masy.

(3)Nietwardniejące pasty składające się z wazeliny i mydeł wapniowych, używane do smarowania i uszczelniania złącz i gwintów, podczas montowania zespołów hamulców podciśnieniowych ze wspomaganiem.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Syntetycznych degrasów (pozycja 1522).

(b)Preparatów żelowych przeznaczonych do stosowania w medycynie lub weterynarii jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicznych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt pomiędzy ciałem i instrumentami medycznymi (pozycja 3006).

(c)Koloidalnego lub półkoloidalnego grafitu lub past grafitowych, objętych pozycją 3801.

(d)Preparatów przeciwdziałających poślizgowi do pasów transmisyjnych (pozycja 3824) i preparatów przeciwrdzewnych objętych pozycją 3824.

 


 


3404-Woski sztuczne i preparowane.

3404 20-Z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego)

3404 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje woski sztuczne (nazywane w przemyśle „woskami syntetycznymi”) i, zgodnie z brzmieniem uwagi 5. do niniejszego działu, woski gotowe, które składają się lub zawierają substancje organiczne o stosunkowo wysokiej masie cząsteczkowej i które nie są odrębnymi chemicznie zdefiniowanymi związkami. Takimi woskami są:

(A)Wytwarzane chemicznie produkty organiczne o charakterze woskowatym, nawet rozpuszczalne w wodzie. Pozycja nie obejmuje jednak wosków objętych pozycją 2712, wytwarzanych syntetycznie lub inaczej (np. wosków Fischera -Tropscha składających się głównie z węglowodorów), a także rozpuszczalnych w wodzie produktów woskowych wykazujących własność aktywności powierzchniowej (pozycja 3402).

(B)Produkty otrzymane przez zmieszanie dwóch lub więcej różnych wosków zwierzęcych, roślinnych lub różnych wosków innych klas, przez zmieszanie wosków należących do różnych klas (zwierzęcych, roślinnych lub innych) (na przykład mieszaniny różnych wosków roślinnych i mieszanin wosków mineralnych z woskiem roślinnym). Pozycja nie obejmuje jednakże mieszanin wosków mineralnych (pozycja 2712).

(C)Produkty o charakterze woskowatym na bazie jednego lub więcej wosków i zawierające tłuszcze, żywice, substancje mineralne lub inne materiały. Pozycja nie obejmuje jednak niezmieszanych wosków zwierzęcych lub roślinnych, nawet oczyszczanych lub barwionych (pozycja 1521), a także niezmieszanych wosków mineralnych lub mieszanin wosków mineralnych, nawet barwionych (pozycja 2712).

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak produktów, opisanych w (A), (B), i (C) powyżej, kiedy są zmieszane, rozproszone (zawiesiny lub emulsje) lub rozpuszczone, w środowisku cieczy (pozycje 3405, 3809 itp.).

Woski, o których mowa w punktach (A) i (C) powyżej muszą mieć:

(1)temperaturę kroplenia powyżej 40°C; i

(2)lepkość mierzoną lepkościomierzem rotacyjnym nieprzekraczającą 10 Pas (lub 10.000 cP) w temperaturze o 10°C wyższej od temperatury kroplenia.

Ponadto produkty te wykazują następujące właściwości:

(a)delikatnie pocierane nabierają połysku;

(b)ich konsystencja i rozpuszczalność w znacznym stopniu zależy od temperatury;

(c)w 20°C:

(i)niektóre są miękkie i można je ugniatać (lecz nie są lepkie lub ciekłe) (woski miękkie), inne są kruche (woski twarde);

(ii)nie są przezroczyste, lecz mogą być półprzezroczyste;

(d)w temperaturze powyżej 40°C topią się bez rozkładu;

(e)w temperaturze przekraczającej nieco temperaturę topnienia nie dają się łatwo wyciągnąć w nitki;

(f)są złymi przewodnikami ciepła i elektryczności.

Woski objęte niniejszą pozycją różnią się składem chemicznym. Takie woski obejmują:

(1)Woski polialkilenowe (np. wosk polietylenowy). Stosowane są w materiałach przeznaczonych do pakowania, jako środki smarujące materiały włókiennicze, produkty do nadawania połysku itp.

(2)Woski otrzymywane przez częściowe utlenianie wosków węglowodorowych (takich jak: syntetyczna lub naturalna parafina). Stosowane są szeroko w preparatach do nadawania połysku, powłokach, smarach itp.

(3)Woski składające się z mieszanin chloroparafin, polichlorodifenyli lub polichloronaftalenów. Stosowane są do uodparniania na ogień, jako izolatory, do impregnowania kondensatorów, smary, środki ochronne drewna itp.

(4)Woski poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego). Są rozpuszczalne w wodzie i wykorzystywane w kosmetykach lub wyrobach farmaceutycznych, jako spoiwa, zmiękczacze, środki konserwujące, i w lepiszczach do tekstyliów lub papieru, w atramentach lub kompozycjach kauczukowych itp.

(5)Woski złożone z mieszaniny ketonów tłuszczowych, estrów tłuszczowych (takich jak monostearynian glikolu propylenowego modyfikowanych niewielką ilością mydła i zmieszany z mono- i distearynian gliceryny estryfikowanym kwasem winowym i kwasem octowym), amin tłuszczowych lub amidów tłuszczowych. Są one stosowane w kosmetykach, środkach do polerowania, farbach itp.

(6)Woski otrzymane przez częściową lub całkowitą modyfikację chemiczną wosków naturalnych takich jak wosk montanowy.

(7)Woski złożone z dwóch lub więcej różnych wosków (z wyjątkiem mieszaniny wosków mineralnych, które obejmuje pozycja 2712) lub jednego albo więcej wosków z innymi materiałami, np. woski składające się z parafiny i polietylenu, używane jako materiały powlekające, woski złożone z parafiny i kwasu stearynowego, używane jako surowce do wykonywania świec, woski złożone z utlenionych wosków węglowodorowych i emulgatora; wosk próżniowy i woski o podobnym składzie, bez względu na sposób prezentowania, inne niż produkty objęte pozycją 3214.

Wyżej wymienione woski, nawet barwione również klasyfikowane są do tej pozycji.

Oprócz wyłączeń podanych wyżej pozycja ta nie obejmuje:

(a)Alkoholi lanolinowych, nawet jeśli mają charakter wosków (pozycja 1505).

(b)Olejów uwodornionych, nawet jeśli mają one charakter wosków (pozycja 1516).

(c)Odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków organicznych (dział 29).

(d)„Wosków dentystycznych” i „dentystycznych materiałów formierskich”, pakowane w zestawy w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnych postaciach (pozycja 3407).

(e)Przemysłowych, monokarboksylowych kwasów tłuszczowych i przemysłowych alkoholi tłuszczowych, nawet jeśli mają one charakter wosków (pozycja 3823).

(f)Mieszanin mono-, di- i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych, niemających charakteru wosków (pozycja 3824).

(g)Zmieszanych polichlorodifenyli i zmieszanych chloroparafin, niemających charakteru wosków (pozycja 3824).

(h)Poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego) niemającego charakter wosku (np. pozycja 3824 lub 3907).

(ij)Polietylenów niemających charakteru wosków (np. pozycja 3901).

 


 


3405-Pasty i kremy, do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub do polerowania metali, pasty i proszki do czyszczenia i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami), z wyłączeniem wosków objętych pozycją 3404.

3405 10-Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia lub skóry wyprawionej

3405 20-Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji mebli drewnianych, podłóg lub innych wyrobów drewnianych

3405 30-Pasty i podobne preparaty do nadwozi, inne niż pasty do polerowania metalu

3405 40-Pasty i proszki do czyszczenia i pozostałe preparaty do czyszczenia

3405 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu (sreber stołowych, miedzi itp.) i gotowe pasty lub proszki do czyszczenia przedmiotów kuchennych, zlewów, kafli, pieców kuchennych itp. oraz preparaty podobne, takie jak pasty i kremy do skór. Niniejszą pozycją objęte są również preparaty do polerowania, mające właściwości konserwujące.

Preparaty te są produkowane na bazie wosków, materiałów ściernych lub innych substancji, a ich przykładami są:

(1)Woski i pasty, składające się z wosków nasyconych olejkiem terpentynowym lub emulgowane w środowisku wodnym, bardzo często z dodatkiem substancji barwiących.

(2)Pasty do nadawania połysku metalom oraz do polerowania szkła składające się z bardzo delikatnych materiałów polerujących takich jak kreda lub ziemia okrzemkowa w postaci zawiesiny w emulsji benzyny lakierniczej i mydła płynnego.

(3)Produkty do nadawania połysku, obróbki wykończającej i mielenia drobnoziarnistego metali itp. zawierające proszek lub pył diamentowy.

(4)Proszki do szorowania składające się z mieszaniny bardzo miałkiego piasku z węglanem sodu i mydłem. Pasty do szorowania otrzymuje się wiążąc proszki za pomocą np. roztworu wosków w mineralnym oleju smarowym.

Preparaty te, które często znajdują się w opakowaniach detalicznych i występują w postaci cieczy, past, proszków, tabletek, pałeczek, itp. mogą być przeznaczone albo do użytku domowego lub do celów przemysłowych.

Niniejsza pozycja obejmuje również papier, watolinę, filc, włókniny, tworzywa sztuczne komórkowe i gumy komórkowe, impregnowane, powlekane lub pokrywane takimi preparatami, natomiast nie obejmuje ścierek do odkurzania i metalowych zmywaków podobnie impregnowanych, powlekanych lub pokrywanych (odpowiednio sekcje XI i XV).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Niezmieszanych proszków ściernych (generalnie dział 25 lub 28).

(b)Bielideł do obuwia, w postaci tabletek, i gotowych ciekłych barwników do obuwia ze skóry zamszowej (pozycja 3210).

(c)Degrasów i degrasów sztucznych (pozycja 1522); innych olejów i tłuszczów do wyprawiania skóry (dział 15, pozycje 2710, 3403, 3824 itp.).

(d)Płynów do czyszczenia na sucho i odplamiaczy, do czyszczenia odzieży, które należy klasyfikować zgodnie z ich składem (zwykle jako benzyna lakowa, pozycja 2710, lub jako produkty objęte pozycją 3814 lub 3824).

 


 


3406-Świece, cienkie świece i tym podobne.

Świece, cienkie świece (włącznie ze świecami jajowatymi lub zwijanymi) itp. są zwykle wykonane z łoju, stearyny, parafiny lub innych wosków.

Pozycja ta obejmuje te towary nawet barwione, perfumowane, zdobione itp.

Niniejszą pozycją objęte są również oświetlenia unoszące się na powierzchni wody.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Świec przeciwastmatycznych (pozycja 3004).

(b)Zapałek woskowych lub zapałek szwedzkich (pozycja 3605).

(c)Obrabianych siarką taśm, knotów i świec (pozycja 3808).

 


 


3407-Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparty znane jako „wosk dentystyczny” lub jako „dentystyczny materiał formierski”, pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosownia w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia).

(A)Pasty modelarskie.

Są to preparaty plastyczne używane zazwyczaj przez artystów modelarzy lub złotników, do tworzenia modeli, a także przez dzieci do zabawy.

Najbardziej znane są masy na bazie oleinianu cynku. Zalicza się do nich również woski, olej wazelinowy i kaolin, w dotyku są lekko tłuste.

Inne są mieszaninami pulpy celulozowej i kaolinu, ze spoiwami.

Pasty te są zwykle barwione i występują w postaci masy lub bloków, pałeczek, płytek itp.

Niniejszą pozycją objęte są również asortymenty past modelarskich, włącznie z zestawami do zabawy dla dzieci.

(B)Preparaty znane jako „wosk dentystyczny” lub „dentystyczne materiały formierskie”.

Są to preparaty o zróżnicowanym składzie, stosowane w dentystyce, zwłaszcza do wykonywania odcisków zębów. Składają się one generalnie z wosków, tworzyw sztucznych lub gutaperki, zmieszanych z takimi produktami jak: kalafonia, szelak oraz wypełniacze (np. sproszkowana mika) i są zwykle barwione. Mogą być twarde lub lekko miękkie.

Niniejsza pozycja obejmuje je jedynie wtedy, gdy występują w zestawach, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej lub mają postać płytek, podków (pełnych lub pustych), pałeczek lub form podobnych. W innej postaci (np. w masie) klasyfikowane są do pozycji według składu (pozycje 3404, 3824 itp.).

(C)Inne preparaty do stosowania w dentystyce, produkowane na bazie gipsu (gipsu palonego lub siarczanu wapnia).

Niniejsza pozycja obejmuje preparaty na bazie gipsu do stosowania w stomatologii, zawierające zwykle więcej niż 2% masy dodatków. Możliwymi dodatkami są ditlenek tytanu w postaci białego pigmentu, środki barwiące, diatomit, dekstryny oraz żywica melaminowa. Zawierają one również przyspieszacze i opóźniacze.

Takie produkty do wykorzystania w stomatologii zazwyczaj zawierają 25% lub więcej masy hemihydratu α-siarczanu wapnia lub prawie wyłącznie hemihydrat α-siarczanu wapnia postaci, która nie występuje naturalnie, i która może zostać wyprodukowana, np. poprzez dehydratację osadów gipsowych o wysokiej zawartości dihydratu siarczanu wapnia.

Produkty te mają zastosowanie do pobierania wycisku protetycznego, do wykonywania modeli oraz do innych zastosowań dentystycznych i są klasyfikowane do tej pozycji bez względu na postać lub sposób prezentacji.

Preparatów takich nie należy mylić z gipsem, który zawiera jedynie niewielkie ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy (pozycja 2520).

Niniejsza pozycja nie obejmuje cementów dentystycznych i innych wypełniaczy dentystycznych (pozycja 3006).

__________