DZIAŁ 33

OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   oleożywic naturalnych lub ekstraktów roślinnych objętych pozycją 1301 lub 1302;

(b)   mydła lub pozostałych produktów objętych pozycją 3401;

(c)   terpentyny balsamicznej ekstrakcyjnej lub siarczanowej, lub pozostałych produktów objętych pozycją 3805.

  1. Wyrażenie „substancje zapachowe” występujące w pozycji 3302 odnosi się tylko do substancji objętych pozycją 3301, do składników zapachowych wyodrębnionych z tych substancji lub do syntetycznych aromatów.
  2. Pozycje od 3303 do 3307 mają zastosowanie, między innymi, do produktów, nawet zmieszanych (innych niż wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych), odpowiednich do stosowania jako towary objęte tymi pozycjami i pakowane w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej do takiego stosowania.
  3. Wyrażenie „preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe” objęte pozycją 3307 dotyczy między innymi: torebek zapachowych, preparatów zapachowych działających w wyniku spalania; papierów perfumowanych i papierów impregnowanych lub powleczonych kosmetykami; roztworów do soczewek kontaktowych lub sztucznych oczu; waty, filcu i włóknin, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami lub kosmetykami; preparatów toaletowych dla zwierząt.

 


UWAGI OGÓLNE

Wszystkie olejki eteryczne i wyekstrahowane oleożywice objęte pozycją 3301 uzyskiwane są w wyniku ekstrakcji z substancji roślinnych. Metoda ekstrakcji determinuje rodzaj otrzymywanego produktu. Na przykład, w zależności od tego, czy zastosowano destylację parową czy obróbkę rozpuszczalnikiem organicznym, z niektórych roślin (choćby cynamonu) otrzymuje się albo olejek eteryczny albo wyekstrahowaną oleożywicę.

Pozycje od 3303 do 3307 obejmują produkty, nawet zmieszane (inne niż wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych), odpowiednie do wykorzystania jako produkty objęte tymi pozycjami i opakowane z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej w celu takiego zastosowania (patrz uwaga 3. do niniejszego działu).

Produkty objęte pozycjami od 3303 do 3307 pozostają w tych pozycjach nawet wtedy, gdy zawierają dodatkowe składniki farmaceutyczne lub odkażające lub gdy, jak się przypuszcza, mają ponadto wartość terapeutyczną lub profilaktyczną (patrz uwaga 1 (e) do działu 30.). Natomiast gotowe odświeżacze powietrza są klasyfikowane do pozycji 3307 nawet wtedy, gdy ich właściwości dezynfekcyjne są większe niż wynika to z ich funkcji pomocniczych.

Preparaty (np. lakiery) i produkty niezmieszane (np. nieperfumowany sproszkowany talk, ziemia fulerska, aceton, ałun), które są odpowiednie także do innych zastosowań, oprócz opisanych wyżej, należy klasyfikować do tych pozycji tylko wtedy, gdy są one:

(a)Opakowane do sprzedaży konsumentom z załączonymi etykietkami, prospektami lub innymi wskazaniami, że są przeznaczone do użytku jako preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe lub jako dezodoranty do pomieszczeń;

(b)Przygotowane w postaci wyraźnie wskazującej na przeznaczenie do takiego użytku (np. lakier do paznokci w małych buteleczkach uzupełnionych pędzelkiem do malowania).

Dział ten nie obejmuje:

(a)Wazeliny, innej niż wazelina do pielęgnacji skóry w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 2712).

(b)Preparatów leczniczych używanych pomocniczo jako preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe (pozycja 3003 ub 3004).

(c)Preparatów żelowych przeznaczonych do stosowania w medycynie lub weterynarii jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicznych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt pomiędzy ciałem i instrumentami medycznymi (pozycja 3006).

(d)Mydeł, papieru, waty, filcu i włóknin impregnowanych, powleczonych lub pokrytych mydłem lub detergentem (pozycja 3401).

 


 


3301-Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub tym podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji tłuszczami (enfleurage) lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych (+).

-Olejki eteryczne z owoców cytrusowych:

3301 12- -Pomarańczowy

3301 13- -Cytrynowy

3301 19- -Pozostałe

-Olejki eteryczne, inne niż z owoców cytrusowych:

3301 24- -Mięty pieprzowej (Mentha piperita)

3301 25- -Pozostałych mięt

3301 29- -Pozostałe

3301 30-Rezinoidy

3301 90-Pozostałe

(A)Olejki eteryczne, włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice.

Olejki eteryczne są to surowce pochodzenia roślinnego, stosowane w przemyśle perfumeryjnym, spożywczym i w innych przemysłach. Ich skład chemiczny jest bardzo złożony i zawierają alkohole, aldehydy, ketony, fenole, estry, etery i terpeny w różnych proporcjach. Olejki eteryczne objęte są niniejszą pozycją nawet wtedy, gdy ich aromat uległ modyfikacji na skutek usunięcia z nich terpenów. Większość z nich to olejki lotne, a ślad, który zostawiają na papierze znika bardzo szybko.

Olejki eteryczne otrzymywane są poprzez różne procesy, takie jak:

(1)Wyciskanie (np. olejku cytrynowego ze skórek cytryny).

(2)Destylację za pomocą pary wodnej.

(3)Ekstrahowanie ze świeżych materiałów pochodzenia roślinnego za pomocą rozpuszczalników organicznych (takich jak eter naftowy, benzen, aceton lub toluen) lub cieczy nadkrytycznych (takich jak gazowy ditlenek węgla pod ciśnieniem).

(4)Ekstrahowanie z koncentratów otrzymywanych przez enfleurage lub macerację (patrz niżej, część B).

Niniejszą pozycją objęte są także konkrety otrzymywane w wyniku procesów, o których mowa wyżej, w podpunkcie (3). Z powodu obecności wosków roślinnych konkrety występują w stanie stałym lub półpłynnym. Po usunięciu z nich wosków uzyskuje się absoluty - również klasyfikowane do niniejszej pozycji.

Rezinoidy są produktami używanymi głównie jako środki utrwalające w produkcji artykułów perfumeryjnych, kosmetycznych, mydeł lub środków powierzchniowo czynnych. Składają się one zasadniczo z substancji nielotnych i są otrzymywane w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi lub cieczami nadkrytycznymi następujących produktów:

(i)suszonych naturalnych niekomórkowych materiałów żywicznych pochodzenia roślinnego (np. naturalnych oleożywic lub oleogumożywic);

(ii)suszonych naturalnych materiałów żywicznych pochodzenia zwierzęcego (np. kastoreum, cybetu lub piżma).

Wyekstrahowane oleożywice, znane w handlu także jako „gotowe oleożywice” lub „oleożywice korzenne”, otrzymuje się z naturalnych surowców komórkowych pochodzenia roślinnego (zwykle przypraw korzennych lub roślin aromatycznych) przez ekstrakcję za pomocą rozpuszczalników organicznych albo cieczy nadkrytycznych. Ekstrakty te zawierają lotne składniki zapachowe (np. olejki eteryczne) oraz nielotne składniki aromatyczne (np. żywice, olejki tłuszczowe, ostro pachnące składniki), które określają charakterystyczną woń lub zapach przyprawy korzennej lub rośliny aromatycznej. Skład olejku eterycznego tych wyekstrahowanych oleożywic w znacznej mierze zależy od przyprawy korzennej lub rośliny aromatycznej. Produkty te służą zasadniczo jako środki aromatyzujące w przemyśle spożywczym.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Oleożywic naturalnych (pozycja 1301).

(b)Ekstraktów roślinnych, gdzie indziej niewymienionych lub objętych inną pozycją (np. oleożywic ekstrahowanych wodą), które zawierają lotne składniki i ogólnie (poza substancjami zapachowymi) znacznie większą ilość innych substancji roślinnych (pozycja 1302).

(c)Środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (pozycja 3203).

Olejki eteryczne, rezinoidy i wyekstrahowane oleożywice zawierają czasem niewielkie ilości rozpuszczalników, użytych do ich wyekstrahowania (np. alkoholu etylowego), ale nie powoduje to zmiany ich klasyfikacji.

Olejki eteryczne i rezinoidy oraz wyekstrahowane oleożywice, które standaryzowano jedynie przez usunięcie lub dodanie porcji podstawowych składników, pozostają klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że skład standaryzowanego produktu pozostaje zbliżony do składu tego rodzaju produktów w stanie naturalnym. Niniejsza pozycja nie obejmuje jednakże olejku eterycznego, rezinoidu lub wyekstrahowanej oleożywicy, którą frakcjonowano lub w inny sposób zmodyfikowano (inaczej niż przez usunięcie węglowodorów terpenowych), w wyniku czego skład otrzymanego produktu różni się znacznie od składu wyjściowego produktu (zwykle pozycja 3302). Pozycja ta nie obejmuje ponadto produktów pakowanych z dodatkowymi rozcieńczalnikami lub nośnikami takimi jak olej roślinny, dekstroza lub skrobia (zwykle pozycja 3302).

Wykaz najważniejszych olejków eterycznych, rezinoidów i wyekstrahowanych oleożywic podano w załączniku do Not wyjaśniających do niniejszego działu.

(B)Koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, w ciekłych olejach, w woskach lub podobnych substancjach.

Produkty objęte niniejszą pozycją otrzymuje się metodą ekstrakcji z roślin lub kwiatów za pomocą tłuszczów, ciekłych olejów, wazeliny, wosku parafinowego itp. na zimno albo na ciepło (enflourage, maceracja lub trawienie). Dlatego też mogą przyjmować postać koncentratów olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach itp. Koncentraty w tłuszczach znane są w handlu jako „pomady kwiatowe”. Niniejsza pozycja nie obejmuje preparatów stosowanych do włosów znanych pod nazwą „pomad” (pozycja 3305).

(C)Terpenowe produkty uboczne.

Niniejszą pozycją objęte są terpenowe produkty uboczne oddzielone od olejków eterycznych przez destylację frakcyjną lub inaczej. Są często stosowane do nadawania zapachu niektórym mydłom toaletowym lub do aromatyzowania niektórych artykułów spożywczych.

(D)Destylaty wodne oraz wodne roztwory olejków eterycznych.

Wodne destylaty aromatyczne otrzymuje się jako wodne partie tych destylatów powstające w wyniku ekstrakcji olejków eterycznych z roślin metodą destylacji parą wodną. Po dekantacji olejków eterycznych, destylaty wodne nadal zachowują zapach na skutek obecności niewielkich ilości tych olejków. Niektóre destylaty, otrzymywane metodą destylacji produktów roślinnych zakonserwowanych w alkoholu, nadal zawierają niewielkie ilości alkoholu; inne mogą zawierać pewną ilość alkoholu, niezbędną do ich konserwacji (np. destylat oczaru wirgińskiego).

Pozycja obejmuje również roztwory olejków eterycznych w wodzie.

Produkty te pozostają objęte niniejszą pozycją nawet wtedy, gdy są ze sobą zmieszane, bez dodatku innych substancji lub, co zdarza się najczęściej, gdy są opakowane z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej, jako wyroby perfumeryjne lub lecznicze.

Najczęściej spotykane są wodne destylaty i roztwory kwiatów pomarańczy, róży, melisy, mięty, kopru, laurowiśni wschodniej, lipy, oczaru wirgińskiego itp.

Poza wyłączeniami omówionymi wyżej niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Oleju żywicznego z wanilii (czasem błędnie nazywanego „rezinoidem waniliowym” lub „ekstraktem waniliowym”) (pozycja 1302).

(b)Wyodrębnionych, chemicznie zdefiniowanych związków wyizolowanych z olejków eterycznych (np. wyizolowanych terpenów) lub z rezinoidów (izolatów naturalnych), lub otrzymanych syntetycznie (dział 29).

(c)Mieszanin olejków eterycznych, mieszanin rezinoidów, mieszanin wyekstrahowanych oleożywic, mieszanin olejków eterycznych z rezinoidami lub wyekstrahowanymi oleożywicami lub ich dowolnej kombinacji oraz mieszanin na bazie olejków eterycznych, rezinoidów lub wyekstrahowanych oleożywic (patrz uwaga do pozycji 3302).

(d)Terpentyny balsamicznej, ekstrakcyjnej lub siarczanowej i innych olejków terpenowych wytworzonych metodą destylacji lub inną obróbką drewna z drzew iglastych (pozycja 3805).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 3301 12

W podpozycji 3301 12 wyrażenie „pomarańcza” nie odnosi się do mandarynek (włączając tangerynki, satsumas), klementynek, wilkingów lub podobnych hybryd owoców cytrusowych.

 


 


3302-Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów.

3302 10-W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów

3302 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje następujące produkty, pod warunkiem że są one w rodzaju podstawowych surowców dla przemysłu perfumeryjnego, spożywczego lub napojów (np. w wyrobach cukierniczych, aromatach spożywczych lub aromatach do napojów) lub w innych przemysłach (np. do produkcji mydła):

(1)Mieszaniny olejków eterycznych.

(2)Mieszaniny rezinoidów.

(3)Mieszaniny wyekstrahowanych oleożywic.

(4)Mieszaniny aromatów syntetycznych.

(5)Mieszaniny złożone z dwóch lub więcej substancji zapachowych (olejków eterycznych, rezinoidów, wyekstrahowanych oleożywic lub syntetycznych aromatów).

(6)Mieszaniny dwóch lub więcej substancji zapachowych (olejków eterycznych, rezinoidów, wyekstrahowanych oleożywic, lub syntetycznych aromatów) z dodatkiem rozcieńczalników lub nośników, takich jak olej roślinny, dekstroza lub skrobia.

(7)Mieszaniny, nawet połączone z rozcieńczalnikiem lub nośnikiem lub zawierające alkohol, produktów objętych innymi działami (np. przypraw korzennych) z jedną lub kilkoma substancjami zapachowymi (olejkami eterycznymi, rezinoidami, wyekstrahowanymi oleożywicami lub aromatami syntetycznymi), pod warunkiem że substancje te stanowią bazę tej mieszaniny.

Produkty otrzymane przez usunięcie jednego lub więcej składników z olejków eterycznych, rezinoidów lub wyekstrahowanych oleożywic w wyniku czego skład uzyskanego produktu znacznie różni się od składu produktu wyjściowego, są również mieszaninami objętymi niniejszą pozycją. Przykładami takich produktów są olejek mentonowy (otrzymany przez wymrożenie olejku miętowego, następnie obróbkę kwasem borowym dla usunięcia większości mentolu i zawierający między innymi 63 % mentonu i 16 % mentolu), biały olejek kamforowy (otrzymany z olejku kamforowego przez wymrażanie i destylację dla usunięcia kamfory i safrolu i zawierający od 30 do 40 % cineolu plus dipentenu, pinenu, kamfenu, itp.) i geraniol (otrzymany przez destylację frakcyjną olejku cytronellowego i zawierający 50 do 70 % geraniolu razem z różnymi ilościami cytronellolu i nerolu).

Niniejszą pozycją objęte są zwłaszcza bazy zapachowe składające się z mieszanin olejków eterycznych i utrwalaczy, które nadają się do użytku dopiero po dodaniu alkoholu. Niniejsza pozycja obejmuje również roztwory w alkoholu (np. etylowym, izopropylowym) jednej lub kilku substancji zapachowych, pod warunkiem że roztwory te są surowcami w rodzaju stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, spożywczym, napojów lub innych przemysłach.

Pozycja ta obejmuje również inne preparaty na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów. Produkty te mogą być alkoholowe lub bezalkoholowe i mogą być stosowane do produkcji napojów alkoholowych lub bezalkoholowych. Muszą one być na bazie jednej lub więcej substancji zapachowych opisanych w uwadze 2. do niniejszego działu, stosowanych głównie w celu nadania zapachu, a wtórnie do nadania smaku napojom. Preparaty takie zazwyczaj zawierają stosunkowo małą ilość substancji zapachowych, które charakteryzują dany napój; mogą one zawierać również soki, środki barwiące, środki zakwaszające, słodzące itd. pod warunkiem, że zachowują one swój charakter substancji zapachowych. W tej postaci preparaty te nie są przeznaczone do spożycia jako napoje i można je zatem odróżnić od napojów objętych działem 22.

Pozycja ta nie obejmuje złożonych preparatów alkoholowych i bezalkoholowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów na bazie substancji innych niż zapachowe opisanych w uwadze 2. do tego działu (pozycja 2106), jeśli nie są one dokładniej uwzględnione w innym miejscu nomenklatury.

 


 


3303-Perfumy i wody toaletowe.

Pozycja ta obejmuje perfumy w postaci cieczy, kremu lub stałej (włącznie z pałeczkami) i wody toaletowe przeznaczone do nadawania zapachu głównie ciału ludzkiemu.

Perfumy i zapachy składają się na ogół z olejków eterycznych, konkretów kwiatowych, absolutów lub mieszanin syntetycznych substancji zapachowych rozpuszczonych w wysokoprocentowym alkoholu. Zwykle zawierają one nieznacznie perfumowane środki pomocnicze oraz utrwalacz lub stabilizator.

Wody toaletowe, np. woda lawendowa, woda kolońska (nie należy ich mylić z destylatami wodnymi i roztworami olejków eterycznych, objętymi pozycją 3301) zawierają mniej olejków eterycznych itp. oraz zwykle słabszy procentowo alkohol niż opisane wyżej perfumy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Octów toaletowych (pozycja 3304).

(b)Płynów po goleniu i dezodorantów osobistych (pozycja 3307).

 


 


3304-Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, preparaty do manicure lub pedicure.

3304 10-Preparaty upiększające do ust

3304 20-Preparaty upiększające do oczu

3304 30-Preparaty do manicure i pedicure

-Pozostałe:

3304 91- -Pudry, nawet prasowane

3304 99- -Pozostałe

(A) PREPARATY KOSMETYCZNE LUB UPIĘKSZAJĄCE ORAZ PREPARATY

DO PIELĘGNACJI SKÓRY WŁĄCZNIE Z PREPARATAMI PRZECIWSŁONECZNYMI LUB DO OPALANIA

Ta część obejmuje:

(1)Szminki i inne preparaty do upiększania ust.

(2)Cienie do oczu, tusz do rzęs, ołówki do brwi i inne preparaty do upiększania oczu.

(3)             Inne preparaty do upiększania lub malowania i preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), takie jak: pudry do twarzy (nawet prasowane), zasypki dla dzieci (włącznie z talkiem w proszku, niezmieszanym, nieperfumowanym, opakowanym z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej), inne pudry i szminki aktorskie; kremy do pielęgnacji cery, cold-cream, śmietanki, śmietanki oczyszczające, kremy do skóry, odżywcze (włącznie z preparatami zawierającymi mleczko pszczele) oraz toniki do skóry, a także balsamy do ciała; wazelinę pakowaną z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej do pielęgnacji skóry; kremy ochronne przeciw podrażnieniom skóry; dające się wstrzykiwać żele śródskórne do usuwania zmarszczek i powiększania ust (w tym te zawierające kwas hialuronowy); preparaty przeciwko trądzikowi (inne niż mydła objęte pozycją 3401), które są przeznaczone zasadniczo do oczyszczenia skóry i które nie zawierają dostatecznie dużej ilości składników aktywnych, wskazujących na ich terapeutyczne lub profilaktyczne działanie przeciw trądzikowi; octy toaletowe, które są mieszaninami octów lub kwasu octowego i perfumowanego alkoholu.

Pozycja obejmuje również preparaty przeciwsłoneczne i do opalania.

(B) PREPARATY DO MANICURE LUB PEDICURE

Ta część obejmuje lakiery i emalie do paznokci, zmywacze, preparaty do usuwania naskórka i inne preparaty do manicure lub pedicure.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)    Preparatów leczniczych stosowanych do leczenia pewnych dolegliwości skóry, np. kremów do leczenia egzemy (pozycja 3003 lub 3004).

(b)    Dezodorantów do stóp i preparatów do leczenia paznokci lub pazurów zwierząt (pozycja 3307).

(c)    Sztuczne paznokcie (z tworzyw sztucznych, pozycja 3926; z innych materiałów, klasyfikacja zgodnie z materiałem składowym).

 


 


3305-Preparaty do włosów.

3305 10-Szampony

3305 20-Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów

3305 30-Lakiery do włosów

3305 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Szampony zawierające mydło lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne (patrz uwaga 1 (c) do działu 34.) i inne szampony. Wszystkie te szampony mogą zawierać farmaceutyczne lub dezynfekujące składniki pomocnicze, nawet jeżeli mają one właściwości lecznicze lub profilaktyczne (patrz uwaga 1(e) do działu 30.).

(2)Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów.

(3)Lakiery do włosów (czasami występujące jako „spray'e do włosów”).

(4)Inne preparaty do włosów, takie jak brylantyny; olejki do włosów, kremy („pomady”) i odżywki; farby i rozjaśniacze do włosów; płukanki do włosów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje preparatów stosowanych do włosów na innych częściach ciała niż głowa (pozycja 3307).

 


 


3306-Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

3306 10-Środki do czyszczenia zębów

3306 20-Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss)

3306 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów, takie jak:

(I)Wszystkie rodzaje środków do czyszczenia zębów:

(1)Pasty do zębów i inne preparaty do zębów. Są to substancje lub preparaty stosowane z użyciem szczoteczki do zębów, niezależnie od tego, czy służą do czyszczenia lub polerowania dostępnych powierzchni zębów czy do innych celów takich jak profilaktyczne działanie przeciwpróchnicze.

Pasty i inne środki czyszczące do zębów pozostają objęte niniejszą pozycją, nawet jeśli zawierają środki ścierające i nawet jeśli są one stosowane przez stomatologów.

(2)Środki do czyszczenia protez zębowych tj. preparaty do czyszczenia lub polerowania protez, nawet zawierające środki o właściwościach ścierających.

(II)Płyny do płukania ust i odświeżacze jamy ustnej.

(III)Pasty, proszki i tabletki, do przytwierdzania protez zębowych.

Pozycja ta obejmuje również nici do czyszczenia międzyzębowego w indywidualnych opakowaniach do sprzedaży detalicznej (dental floss).

 


 


3307-Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające właściwości dezynfekcyjne.

3307 10-Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu

3307 20-Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe

3307 30-Sole kąpielowe perfumowane i pozostałe preparaty kąpielowe

-Preparaty do perfumowania lub odświeżania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych:

3307 41- -Agarbatti” i pozostałe preparaty zapachowe, które działają w wyniku spalania

3307 49- -Pozostałe

3307 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(I)Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, takie jak kremy i pianki do golenia zawierające mydła lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne (patrz uwaga 1 (c) do działu 34.), płyny po goleniu, bloki ałunowe i pałeczki tamujące krwawienie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje mydeł do golenia w sztyfcie (pozycja 3401).

(II)Osobiste dezodoranty (do ciała) i antyperspiranty.

(III)         Preparaty kąpielowe, takie jak perfumowane sole kąpielowe i preparaty do kąpieli z pianką, nawet zawierające mydło lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne (patrz uwaga 1 (c) do działu 34.).

Preparaty do mycia skóry, w których aktywny komponent składa się całkowicie lub częściowo z syntetycznych organicznych środków powierzchniowo czynnych (które mogą zawierać mydło w dowolnej proporcji), w postaci płynu lub kremu i pakowane do sprzedaży detalicznej, klasyfikowane są do pozycji 3401. Preparaty takie, niepakowane do sprzedaży detalicznej, są klasyfikowane do pozycji 3402.

(IV)Preparaty do perfumowania lub odświeżania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych.

(1)Preparaty do perfumowania pomieszczeń i preparaty zapachowe, używane podczas obrzędów religijnych. Działają one zazwyczaj przez odparowanie lub w wyniku spalenia, np. „Agarbatti” i mogą występować w postaci cieczy, pudrów, stożków, papierów impregnowanych itp. Niektóre z tych preparatów mogą być stosowane do maskowania nieprzyjemnych zapachów.

Świece perfumowane są wyłączone (pozycja 3406).

(2)Gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane lub mające właściwości dezynfekujące.

Gotowe odświeżacze pomieszczeń, składające się głównie z substancji (takich jak metakrylan laurylu), które działają chemicznie na nieprzyjemny zapach lub z innych substancji przeznaczonych fizycznie do absorbcji nieprzyjemnych zapachów, np. za pomocą sił Van der Waals’ a. Przeznaczone do sprzedaży detalicznej są zwykle umieszczone w pojemnikach aerozolowych.

Niniejsza pozycja obejmuje również produkty takie jak węgiel aktywny, pakowane z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej jako odświeżacze do chłodziarek, samochodów itp.

(V)Inne produkty takie jak:

(1)Depilatory.

(2)Saszetki zapachowe zawierające części roślin aromatycznych używane do perfumowania bieliźniarek.

(3)Papiery perfumowane oraz papiery impregnowane lub powlekane kosmetykami.

(4)Roztwory do soczewek kontaktowych oraz roztwory do sztucznych oczu; mogą one służyć do czyszczenia, dezynfekcji, moczenia lub podniesienia komfortu podczas ich noszenia.

(5)Wata, filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte perfumami lub kosmetykami.

(6)Preparaty toaletowe dla zwierząt, takie jak szampony dla psów i płyny do kąpieli poprawiające upierzenie ptaków.

(7)Roztwory chlorku sodu pakowane do zastosowania higienicznego w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, inne niż medyczne lub farmaceutyczne, nawet sterylne.

***

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głównych olejków eterycznych,

rezinoidów i wyekstrahowanych oleożywic objętych pozycją 3301

Olejki eteryczne

arcydzięglowy

anyżowy

badianowy

bazyliowy

laurowy

inowy

bergamotowy

brzozowy

z gorzkich migdałów

z gorzkiej pomarańczy

drzewka różanego

żarnowcowy

kajeputowy

tatarakowy

kamforowy

kanangowy

franc. Pomme canelle (flaszowca łuskowatego)

kminkowy (z kminku zwyczajnego)

cynamonowy chiński

franc. Casse (kesja cewiesta)

cedrowy

cedratowy (cytronowy)

selerowy

rumiankowy

komosy przeciwczerwiowej

cynamonowy

cytronellowy

goździkowy

kopalowy (kopaiwowy)

kolendrowy

kminkowy (z kminu rzymskiego)

cyprysowy

koprowy

eukaliptusowy

z kopru (włoskiego fenkułowy)

z dzikiego kardamonu

gardeniowy

czosnkowy

geraniowy

imbirowy

grejpfrutowy

gwajakowy

Ho (Shiu)

chmielowy

hiacyntowy

hyzopowy

jaśminowy

żonkilowy

jałowcowy

kuromoji

z laurowiśni wschodniej

lawendynowy

lawendowy (lawenda prawdziwa)

cytrynowy

lemongrasowy (z palczatki cytrynowej)

limetowy

linalowy

z „kwiatu muszkatołowego”

mandarynkowy (tangerynowy)

majerankowy

Mawah (Kenya geranium)

melisowy

mimozowy

miętowy

musztardowy

mirnika wonnego

mirtowy

narcyzowy

neroli (z kwiatów gorzkiej pomarańczy)

naiouli

gałki muszkatołowej

z mchu dębowego (mąkli tarniowej)

cebulowy

oregano

kosaćcowy

palmarozowy

pietruszkowy

paczulowy

pennyroyal

z czarnego pieprzu

miętowy (z mięty pieprzowej)

petitgrain

pimentowy

z igieł sosny (lecz nie z drewna sosny - pozycja 3805)

różany

rozmarynowy

rutowy

szałwiowy

sandałowy

sasafranowy

jałowcowy

z mięty zielonej

spikowy (z lawendy spiki)

ze słodkich pomarańczy

wrotyczowy

estragonowy

tujowy ( z życiodrzewu)

tymiankowy

toluański

walerianowy

werbenowy

wetiwerowy

fiołkowy

wintergrinowy (z gaulterii rozesłanej)

piołunowy

ilang (ylang-ylang)

Rezinoidy

asafetyda

galbanum

mirrowa

żywica benzoinowa

labdanum

żywica olibanowa

olej rycynowy

mastyka

opopanax

cybet (piżmo wiwery)

balsam z Mekki (balsam z Gilhead)

balsam peruwiański

kopalowa

piżmowa

styraks

elemi

 

toluańska


Wyekstrahowane oleożywice

anyżowa

kubebowa

musztardowa

badianowa

kminkowa (z kminu rzymskiego)

z muszkatołowca

bazylii

deertongue

oregano

laurowa

koprowa

origanum

franc. Pomme canelle (flaszowca łuskowatego)

z kopru włoskiego (fenkułowa)

paprykowa

z rodzaju Capsicum

foenugreek

krużycy małpiej (rajskich nasion)

kminkowa (z kminku zwyczajnego)

z dzikiego kardamonu

z pieprzu czarnego

kardamonowa

imbirowa

pimentowa

marchwiowa

chmielowa

rozmarynowa

cynamonowa chińska

chrzanowa

szałwiowa

selerowa

jałowcowa

cząbrowa

cynamonowa

laurowiśni

estragonowa

goździkowa

lubczykowa

tymiankowa

kopalowa (kopaiwowa)

z „kwiatu muszkatałowego

kurkumy

kolendrowa

majerankowa

 

__________