DZIAŁ 32

EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY;

KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków (z wyjątkiem objętych pozycją 3203 lub 3204, produktów nieorganicznych, w rodzaju stosowanych jako luminofory (pozycja 3206), szkła otrzymywanego ze stopionej kwarcu lub innej stopionej krzemionki w postaciach uwzględnionych w pozycji 3207, jak również barwników i innych środków barwiących pakowanych do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, objętych pozycją 3212);

(b)   taninianów lub pozostałych pochodnych garbnikowych produktów objętych pozycjami od 2936 do 2939, 2941 lub od 3501 do 3504;

(c)   mas uszczelniających asfaltowych lub innych mas bitumicznych (pozycja 2715).

  1. Pozycja 3204 obejmuje mieszaniny stabilizowanych soli diazoniowych i związków sprzęgających do produkcji barwników azowych.
  2. Pozycje 3203, 3204, 3205 oraz 3206 dotyczą także preparatów opartych na środkach barwiących (włącznie, w przypadku pozycji 3206, z pigmentami barwiącymi objętymi pozycją 2530 lub działu 28, płatkami metalowymi i proszkami metali), w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe do produkcji preparatów barwiących. Pozycje te nie dotyczą jednakże pigmentów rozproszonych w środowiskach niewodnych, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb, włącznie z emaliami (pozycja 3212), lub do pozostałych preparatów objętych pozycjami 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 lub 3215.
  3. Pozycja 3208 obejmuje roztwory (inne niż kolodia) złożone z dowolnych produktów wyszczególnionych w pozycjach od 3901 do 3913 w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, gdy masa rozpuszczalnika przekracza 50 % masy roztworu.
  4. Wyrażenie „środek barwiący” w niniejszym dziale nie obejmuje produktów w rodzaju stosowanych jako wypełniacze farb olejnych, nawet jeżeli są one stosowane także do wodnych farb klejowych.
  5. Wyrażenie „folie do wytłoczeń” w pozycji 3212 dotyczy jedynie cienkich arkuszy w rodzaju stosowanych do drukowania, na przykład na okładkach książek lub wstążkach do kapeluszy, i złożonych z:

(a)   proszku metalu (włącznie z proszkiem metali szlachetnych) lub pigmentu, aglomerowanych klejem, żelatyną lub innym spoiwem; lub

(b)   metalu (włącznie z metalem szlachetnym) lub pigmentu, osadzonego na podłożu z dowolnego materiału.


 

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszym działem objęte są preparaty stosowane do garbowania oraz wytrawiania skór i skórek (ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego, syntetyczne substancje garbnikowe, nawet zmieszane z naturalnymi produktami garbnikowymi i sztuczne wyroby wytrawiające).

Obejmuje również środki barwiące pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego, syntetyczne środki organiczne oraz większość preparatów otrzymywanych ze środków barwiących (farby, barwniki ceramiczne, atramenty itp.). Niniejszy dział obejmuje również różne preparaty, takie jak emalie, sykatywy i kity.

Z wyjątkiem produktów objętych pozycją 3203 lub 3204, produktów nieorganicznych stosowanych jako luminofory (pozycja 3206), szkła otrzymywanego ze stopionego kwarcu lub innej stopionej krzemionki w postaciach przewidzianych w pozycji 3207, a także barwników lub innych środków barwiących przedstawianych w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3212), z niniejszego działu wyłączone są produkty składające się z chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, które zazwyczaj objęte działem 28. lub 29.

W przypadku niektórych farb i pokostów objętych pozycjami od 3208 do 3210 lub mastyksów objętych pozycją 3214, wzajemne wymieszanie różnych składników lub dodanie innych (np. utwardzaczy) musi się odbywać w trakcie ich stosowania. Produkty takie klasyfikowane są do tych pozycji, pod warunkiem że składniki:

(i)mogą być jednoznacznie rozpoznane jako przeznaczone do użycia razem bez konieczności przepakowywania;

(ii)przedstawione są razem;

(iii)są możliwe do rozpoznania ze względu na ich charakter lub też względne proporcje, w których są zgłaszane jako wzajemnie uzupełniające się.

Jednakże, w przypadku produktów, do których musi być dodany utwardzacz w trakcie ich stosowania, jego brak nie powoduje wyłączenia z tych pozycji, pod warunkiem że są one ze względu na skład lub opakowanie, wyraźnie rozpoznawalne jako przeznaczone do otrzymywania farb, pokostów lub mastyksów.

 


 


3201-Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne.

3201 10-Ekstrakt quebracho

3201 20-Ekstrakt akacji

3201 90-Pozostałe

(A)Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego.

Niniejszą pozycją objęte są ekstrakty pochodzenia roślinnego, stosowane głównie do garbowania skór lub skórek. Otrzymuje się je zwykle metodą ekstrakcji za pomocą gorącej wody (czasami zakwaszonej) ze wstępnie zmielonych lub rozdrobnionych surowców roślinnych (drewna, kory, liści, owoców, korzeni itp.). Powstałą ciecz filtruje się lub odwirowuje a następnie zatęża, a niekiedy jeszcze poddaje się działaniu siarczynów, itp. Tak przygotowane ekstrakty są cieczami, ale w wyniku dalszego zatężania mogą występować jako pasty lub ciała stałe. Wszystkie te ekstrakty zawierają różne proporcje garbnika jak również innych substancji, takich jak cukier, sole mineralne, kwasy organiczne itp. Zazwyczaj mają barwę żółtą lub czerwonawą.

Głównymi ekstraktami garbarskimi są ekstrakty z dębu, kasztana, quebracho, sosny, akacji (mimozy), sumaku, mirobalanów, walonii, gambiru, mangrowca lub divi-divi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Surowców roślinnych suszonych, rozdrobnionych, sproszkowanych lub nie, służących głównie do produkcji ekstraktów garbarskich (pozycja 1404).

(b)Ekstraktów garbarskich zmieszanych z syntetycznymi produktami garbnikowymi (pozycja 3202).

(c)Ługów resztkowych pochodzących z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężonych (pozycja 3804).

(B)Garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne.

Garbniki (kwasy garbnikowe) są głównymi składnikami aktywnymi roślinnych środków garbnikowych. Otrzymuje się je metodą ekstrakcji surowców roślinnych objętych pozycją 1404 za pomocą eteru lub alkoholu lub z ekstraktów omówionych wyżej, w części (A). Niniejsza pozycja obejmuje również ekstrakty galasowe (wodny ekstrakt garbników galasowych), które są słabsze niż ekstrahowane rozpuszczalnikami organicznymi.

Niniejszą pozycją objęte są garbniki (pirogalolowe lub pirokatechinowe), nawet zawierające zanieczyszczenia pochodzące z procesu ekstrakcji.

Najczęściej używanym garbnikiem jest garbnik galasówkowy (kwas galusowy).

Spośród innych garbników można wymienić: garbnik z kory dębowej (kwas kwercytanowy), garbnik z drzewa kasztanowego (kwas kasztano-taninowy), garbnik quebracho, garbnik z mimozy itp.

Wszystkie te garbniki występują zwykle jako biały lub żółtawy bezpostaciowy proszek, ale w zetknięciu z powietrzem brązowieją. Mogą też mieć czasami postać łusek lub kryształów w kształcie igieł itp. Stosuje się je zwłaszcza jako zaprawy w farbiarstwie, do produkcji atramentów, do klarowania wina lub piwa, w przemyśle farmaceutycznym i fotograficznym.

Niniejsza pozycja obejmuje taniniany glinu, bizmutu, wapnia, żelaza, manganu, cynku, heksametylenotetraaminy, fenazonu lub oreksyny. Inne pochodne garbników obejmują acetylotaninę i metylenoditaninę. Pochodne te są zazwyczaj stosowanie w lecznictwie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Taniniany metali szlachetnych lub inne związki metali szlachetnych (pozycja 2843) lub pochodne garbników objętych pozycjami od 2844 do 2846 oraz 2852.

(b)Kwasu galusowego (pozycja 2918).

(c)Taninianów i innych taninowych pochodnych produktów objętych pozycjami od 2936 do 2939 lub 2941.

(d)Substancji garbnikowych syntetycznych, nawet zmieszanych z naturalnymi materiałami garbnikowymi (pozycja 3202).

(e)Taninianów i innych taninowych pochodnych białek objętych pozycjami od 3501 do 3504, na przykład taninianu kazeiny (pozycja 3501), taninianu albuminy (pozycja 3502) i taninianu żelatyny (pozycja 3503).

 


 


3202-Syntetyczne, organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego.

3202 10-Syntetyczne, organiczne substancje garbujące

3202 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(I)Produkty garbujące.

Niniejszą pozycją objęte są następujące produkty garbujące, pod warunkiem że nie są to odrębne, chemicznie zdefiniowane związki objęte działem 28. lub 29.:

(A)Syntetyczne organiczne substancje garbujące (czasami znane jako „syntany”).

Są to produkty, które chociaż mogą barwić skórę wyprawioną na jasne kolory bez stosowania dodatków, częściej są mieszane lub łączone z naturalnymi substancjami barwiącymi, wspomagając ich przenikanie do skóry. Do grupy tej należą:

(1)Aromatyczne syntany, takie jak produkty kondensacji formaldehydu z kwasami fenolo- krezolo- lub naftalenosulfonowym; sulfonowane węglowodory aromatyczne o wysokiej masie cząsteczkowej; polisulfonamidy i kwasy polihydroksy-poliarylosulfonosulfonowe.

(2)Alkilosulfonylochlorki (określone czasem mianem „garbników syntetycznych substancji garbujących na bazie olejowej”).

(3)Garbniki żywiczne, całkowicie lub prawie całkowicie, rozpuszczalne w wodzie. Produkty te obejmują niektóre produkty kondensacji formaldehydu z dicyjanodiamidem, z mocznikiem lub melaminą.

(B)Nieorganiczne produkty garbujące lub „garbniki mineralne” (np. na bazie soli chromu, glinu, żelaza lub cyrkonu itp.).

Produkty garbujące omówione w punktach (A) i (B) wyżej objęte są niniejszą pozycją, nawet wtedy, gdy są zmieszane ze sobą (np. syntany organiczne zmieszane z solami chromu lub glinu) lub, gdy są zmieszane z substancjami garbującymi naturalnymi.

Niniejszą pozycją objęte są ponadto produkty, które poza ich głównym zastosowaniem, jako syntetyczne substancje garbujące, mają zastosowanie również jako substancje wspomagające (np. wyrównywanie farby lub bielenie).

(II)Sztuczne środki wytrawiające.

Są to złożone preparaty, które ułatwiają usunięcie międzywłókienkowych białek i zazwyczaj również wapna z oskrobanych skórek, zmiękczenie ich, a także zwiększają podatność na działanie substancji garbujących. Zwykle są one na bazie wybranych enzymów, pankreatyny itp., i mogą być zmieszane z niektórymi produktami odwapniającymi lub z takimi wypełniaczami jak otręby lub mączka drzewna.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Ługów resztkowych pochodzących z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężonych (pozycja 3804).

(b)Środków wykańczalnicze, nośników barwników do przyspieszenia barwienia lub utrwalania barwników oraz innych produktów i preparatów (np. apretur i zapraw), w rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym, pod warunkiem że nie są one stosowane głównie jako materiały garbujące (pozycja 3809).

 


 


3203-Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (włącznie z ekstraktami barwiącymi, ale z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie, preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Niniejszą pozycją objęta jest większość produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, stosowanych głównie jako substancje barwiące. Produkty te są na ogół ekstrahowane z materiałów roślinnych (drewno, kora, korzenie, nasiona, kwiaty, porosty itp.) lub zwierzęcych przez moczenie w wodzie lub w słabych kwasach, albo w roztworze amoniaku, lub w przypadku niektórych substancji pochodzenia roślinnego metodą fermentacji. Są one stosunkowo złożonymi materiałami i zawierają zwykle jedną lub kilka zasad barwiących z niewielką ilością innych substancji (cukrów, tanin itp.), pochodzących z surowców, albo z procesu ekstrakcji. Objęte są niniejszą pozycją nawet wtedy, gdy są one zdefiniowane jako związki chemiczne.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Substancje barwiące i ekstrakty barwiące pochodzenia roślinnego, które otrzymuje się z drewna kampeszowego (hemateina, hematoksylina itp.), z drewna żółtego (żółte drzewo farbiarskie, drewno kubańskie, drewno tampiko itp.), z drewna czerwonego (drewno z Pernambuko, drewno z Limy, drewno brazylijskie itp.), z drewna sandałowego, czarnego dębu północnoamerykańskiego, z akacji katechu, z annato, marzanny, alkanny, henny, kurkumy, jagody perskiej, szafranu barwierskiego, krokusa, itp. Pozycja obejmuje również orschię, lakmus otrzymywane z niektórych porostów; oenin ze skórek różnych gatunków winogron; chlorofil wyekstrahowany z pokrzywy i z wielu innych roślin, jak i chlorofil sodowy, chlorofil miedziowy, oraz ksantofil; imitację brunatu Van Dyke, otrzymywaną przez częściowy rozkład materiału pochodzenia roślinnego, takiego jak kora buku lub korka; oraz naturalne indygo otrzymywane z roślin z rodzaju Indigoferra (głównie Indigoferra tinctoria). Występuje ono zwykle jako ciemnoniebieski proszek, pasta, bryłki, kawałki itp.

(2)Substancje barwiące pochodzenia zwierzęcego, np. ekstrakt koszenilowy otrzymywany przez ekstrakcję zwykle za pomocą kwaśnej wody lub roztworu amoniaku z insektów koszenili; alkiermes, czerwona substancja barwiąca otrzymywana z czerwca; sepia, brązowy barwnik otrzymywany z woreczka atramentowego różnych odmian sepii; substancje barwiące otrzymywane z szelaku, znane głównie jest jako barwnik szelakowy; naturalny pigment perłowy (perła) otrzymywany z łusek ryb i składający się głównie z guaniny i hypoksantyny w postaci krystalicznej.

Niniejsza pozycja obejmuje również preparaty na bazie substancji barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w rodzaju stosowanych do barwienia jakichkolwiek materiałów lub stosowane jako dodatki przy produkcji preparatów barwiących. Zalicza się do nich:

(i)Roztwory annato w oleju roślinnym, stosowane w niektórych krajach do barwienia masła.

(ii)Naturalny barwnik perłowy (perła) rozproszony w środowisku składającym się z wody lub z mieszaniny wody oraz rozpuszczalnika wodnego. Produkt ten czasem nosi nazwę „esencji perłowej” i służy do otrzymywania wodnych pokryć lub preparatów kosmetycznych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak preparatów, o których mowa w ostatnim zdaniu uwagi 3. do działu.

Pozycja nie obejmuje również:

(a)Sadzy (pozycja 2803).

(b)Substancji, które w praktyce nie są stosowane z powodu swoich własności barwiących, takich jak moryna, hematyna lub hemina (dział 29).

(c)Syntetycznych organicznych środków barwiących (pozycja 3204).

(d)Laków barwnikowych otrzymywanych przez utrwalenie naturalnych barwników pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego na składniku bazowym (np. lak karminowy, lak kampeszowy, laki drewna żółtego i drewna czerwonego) (pozycja 3205).

(e)Barwniki i inne środki barwiące przygotowane w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3212).

(f)Czerni kości słoniowej i innej czerni zwierzęcej (pozycja 3802).

 


 


3204-Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie (+).

-Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty oparte na nich, jak wymieniono w uwadze 3 do niniejszego działu:

3204 11- -Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na nich bazie

3204 12- -Barwniki kwasowe, nawet metalizowane oraz preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich bazie

3204 13- -Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich bazie

3204 14- -Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich bazie

3204 15- -Barwniki kadziowe oraz preparaty na ich bazie (włącznie z wykorzystywanymi w charakterze pigmentów)

3204 16- -Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich bazie

3204 17- -Pigmenty oraz preparaty na ich bazie

3204 19- -Pozostałe, włącznie z mieszaninami dwóch lub więcej środków barwiących objętych podpozycjami od 3204 11 do 3204 19

3204 20-Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające

3204 90-Pozostałe

(I) SYNTETYCZNE ORGANICZNE ŚRODKI BARWIĄCE, NAWET ZDEFINIOWANE CHEMICZNIE; PREPARATY WYSZCZEGÓLNIONE W UWADZE 3. DO NINIEJSZEGO DZIAŁU, NA BAZIE SYNTETYCZNYCH ORGANICZNYCH ŚRODKÓW BARWIĄCYCH

Syntetyczne organiczne środki barwiące otrzymuje się na ogół z olejów lub innych produktów destylacji smoły węglowej.

Niniejszą pozycją objęte są między innymi:

(A)Niezmieszane syntetyczne organiczne środki barwiące (nawet chemicznie zdefiniowanych) i syntetyczne organiczne środki barwiące rozcieńczone substancjami niewykazującymi własności barwiących (np. bezwodnym siarczanem sodu, chlorkiem sodu, dekstryną, skrobią), których celem jest zmniejszenie lub ujednolicenie ich mocy koloryzującej, Dodatek niewielkich ilości powierzchniowo czynnych produktów wspomagających własności penetrujące i utrwalające barwnika, nie wpływa na klasyfikację środków barwiących. Środek barwiący odpowiadający, takiemu opisowi występuje zwykle w postaci proszku, kryształów, past, itp.

Syntetyczne organiczne środki barwiące pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, klasyfikuje się do pozycji 3212 (zobacz część (C) Not wyjaśniających do tej pozycji).

(B)Różne rodzaje syntetycznych organicznych środków barwiących zmieszanych ze sobą.

(C)Syntetyczne organiczne środki barwiące w postaci stężonych dyspersji w tworzywach sztucznych, w kauczuku naturalnym lub syntetycznym, plastyfikatorach albo w innych ośrodkach. Dyspersje takie, występujące zwykle w postaci małych płytek lub kawałków i stanowią surowce stosowane do barwienia w masie tworzyw sztucznych, kauczuku itp.

(D)Mieszaniny syntetycznych organicznych środków barwiących ze stosunkowo dużymi ilościami środków aktywnych powierzchniowo lub ze spoiwami organicznymi, które służą do barwienia w masie tworzyw sztucznych itp. lub wchodzące w skład preparatów do drukowania materiałów włókienniczych. Występują one zwykle w postaci past.

(E)Pozostałe preparaty na bazie syntetycznych organicznych środków barwiących w rodzaju stosowanych do barwienia jakiegokolwiek materiału lub stosowane jako składniki do produkcji preparatów barwiących. Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak preparatów, o których mowa w ostatnim zdaniu uwagi 3. do tego działu.

Do syntetycznych organicznych środków barwiących klasyfikowanych do niniejszej pozycji (nawet jako barwniki lub pigmenty) zalicza się:

(1)Związki nitrowe lub nitrozowe.

(2)Związki mono- lub poliazowe.

(3)Stylbeny.

(4)Tiazole (np. tioflawinę).

(5)Karbazole.

(6)Chinoiminy, np. azyny (induliny, nigrozyny, eurodyny, safraniny itp.), oksazyny (gallocyjaniny itp.) i tiazyny (błękit metylenowy itp.), również indofenole lub indaminy.

(7)Ksanteny (pironiny, fluoresceiny, eozyny, rodaminy itp.).

(8)Akrydyny, chinoliny (np. cyjaniny, izocyjaniny, kryptocyjaniny).

(9)Di- lub tri- fenylometany, np. auraminę i fuksynę.

(10)Hydroksychinony i antrachinony, np. alizarynę.

(11)Sulfonowane indygoidy.

(12)Inne barwniki kadziowe lub pigmenty (np. syntetyczne indygo), inne barwniki lub pigmenty siarkowe, indygosole itp.

(13)Zielenie fosforowolframianowe itp. (patrz trzeci akapit Not wyjaśniających do pozycji 3205).

(14)Ftalocyjaniny (nawet surowe) i ich związki metaliczne włącznie z pochodnymi sulfonowanymi.

(15)Karotenoidy otrzymywane syntetycznie (np. b-karoten, 8’-apo-b-karotenal, kwas 8’-apo-b-karotenowy, 8’-apo-b-karotenian etylu, 8’-apo-b-karotenian metylu i kantaksantyn).

Niniejsza pozycja obejmuje również niektóre barwniki azowe często przedstawiane w postaci mieszanin stabilizowanych soli diazoniowych i sprzęgaczy, które tworzą w samym włóknie nierozpuszczalny barwnik azowy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak poszczególnych soli diazoniowych (nawet stabilizowanych lub rozcieńczonych do stężeń standardowych), które podczas farbowania można stosować do włókien oddzielnie od sprzęgacza, aby wytworzyć te samą barwę (dział 29).

Pozycja niniejsza nie obejmuje również produktów pośrednich, które same nie są substancjami barwiącymi, otrzymywanych na różnych etapach produkcji barwnika. Te przejściowe produkty (np. kwas monochlorooctowy, kwasy benzenosulfonowe lub naftalenosulfonowe, rezorcyna, nitrochlorobenzeny, nitrofenole i nitrozofenole, nitrozoaminy, anilina, pochodne nitrowe i sulfonowe amin, benzydyna, kwasy aminonaftalenosulfonowe, antrachinon, metyloaniliny) objęte są działem 29. Różnią się one wyraźnie od niektórych produktów surowych objętych niniejszą pozycją, takich jak np. ftalocyjaniny, które są produktami chemicznie „skończonymi” i które dla osiągnięcia ich optymalnej zdolności barwiącej, wymagają jedynie prostej obróbki fizycznej.

Syntetyczne organiczne środki barwiące mogą być rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie. Zastąpiły one prawie całkowicie naturalne organiczne środki barwiące, zwłaszcza w farbowaniu lub drukowaniu materiałów włókienniczych, barwieniu skór lub skórek, papieru lub drewna. Służą one również do produkcji laków barwnikowych (pozycja 3205), farb objętych pozycjami od 3208 do 3210, 3212 i 3213, atramentów objętych pozycją 3215 oraz barwienia tworzyw sztucznych, kauczuku, wosków, olejów, emulsji fotograficznych itp.

Niektóre spośród tych substancji stosowane są również jako odczynniki laboratoryjne lub do celów medycznych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje substancji, które w praktyce nie są stosowane z powodu swoich własności barwiących, np. azulenów (pozycja 2902), tinitrofenolu (kwasu pikrynowego) i dinitroortokrezolu (pozycja 2908), heksanitrodifenyloaminy (pozycja 2921), oranżu metylowego (pozycja 2927), bilirubiny, biliwerdyny i porfiryn (pozycja 2933), akryflawiny (pozycja 3824).

(II) SYNTETYCZNE PRODUKTY ORGANICZNE W RODZAJU STOSOWANYCH JAKO FLUOROSCENCYJNE ŚRODKI ROZJAŚNIAJĄCE LUB JAKO LUMINOFORY, NAWET ZDEFINIOWANE CHEMICZNIE

(1)Produkty organiczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające są to syntetyczne produkty organiczne, które absorbują promieniowanie utrafioletowe i wysyłają widzialne promieniowanie niebieskie, nadając w ten sposób większą intensywność barwie białej w białych produktach. W znacznej mierze składają się z pochodnych stylbenu.

(2)Produkty organiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory są syntetycznymi produktami, które pod wpływem promieni świetlnych wykazują efekt luminescencji lub fluorescencji.

Niektóre spośród tych produktów, mają jednocześnie właściwości barwników. Takim luminoforem jest np. rodamina B w tworzywie sztucznym, wywołująca fluorescencję czerwoną. Występuje na ogół w postaci proszku.

Większość produktów organicznych w rodzaju stosowanych jako luminofory (np. dietylodwuhydroksytereftalan i salicyloaldazyna) nie jest barwnikami. Dodaje się je w celu poprawienia blasku do pigmentów barwiących. Produkty te objęte są niniejszą pozycją nawet, jeśli są zdefiniowane chemicznie, ale te same produkty w postaci niewykazującej własności luminescencyjnych (np. z powodu mniejszej czystości lub odmiennej struktury krystalicznej) są wyłączone z niniejszej pozycji (dział 29). I tak np. salicyloaldazyna w rodzaju stosowanej jako środek porotwórczy dla kauczuku, objęta jest pozycją 2928.

Produkty organiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory objęte są niniejszą pozycją również wtedy, jeśli są wzajemnie zmieszane lub, jeśli są zmieszane z syntetycznymi organicznymi środkami barwiącymi. Pozycja nie obejmuje ich mieszanin z nieorganicznymi pigmentami (pozycja 3206).

°°°

Noty wyjaśniajace do podpozycji.

Podpozycje od 3204 11 do 3204 19

Syntetyczne organiczne środki barwiące i preparaty na ich bazie wymienione w uwadze 3. do niniejszego działu są podzielone na poddziały w zależności od ich zastosowania lub użytkowania. Produkty należące do tych podpozycji opisano poniżej.

Barwniki zawiesinowe są faktycznie nierozpuszczalnymi w wodzie, niejonowymi barwnikami stosowanymi do włókien hydrofobowych pochodzących z dyspersji wodnych. Stosowane są do włókien poliestrowych, nylonowych lub innych poliamidowych, z octanu celulozy lub akrylowych i do powierzchniowego barwienia pewnych termotworzyw sztucznych.

Barwniki kwasowe są rozpuszczalnymi w wodzie anionowymi barwnikami, stosowanymi do włókien nylonowych, wełnianych, jedwabnych, modakrylowych lub wyprawionej skóry.

Barwniki zaprawowe są barwnikami rozpuszczalnymi w wodzie, które wymagają użycia zaprawy (soli chromu) do związania ich z włóknami materiału.

Barwniki zasadowe są rozpuszczalnymi w wodzie kationowymi barwnikami, stosowanymi do włókien modakrylowych, modyfikowanego nylonu lub modyfikowanego poliestru, albo do papieru niebielonego. Początkowo stosowano je do barwienia jedwabiu, wełny lub bawełny zaprawionej garbnikami, gdzie jaskrawość odcienia była ważniejsza niż trwałość farbowania. Niektóre z barwników zasadowych wykazują aktywność biologiczną i stosowane są w medycynie jako środki antyseptyczne.

Barwniki bezpośrednie są rozpuszczalnymi w wodzie anionowymi barwnikami, które w roztworach wodnych w obecności elektrolitów, są barwnikami bezpośrednimi dla włókien celulozowych. Używane są do barwienia bawełny, celulozy regenerowanej, papieru, wyprawionej skóry i w mniejszym stopniu nylonu. Dla wzmocnienia trwałości farbowania, bezpośrednio barwione tkaniny są często poddawane wtórnej obróbce, takiej jak diazowanie i sprzęganie in situ, chelatowaniu solami metalicznymi lub obróbce formaldehydem.

Barwniki kadziowe są nierozpuszczalnymi w wodzie barwnikami, które podlegają redukcji w kąpieli alkalicznej do rozpuszczalnej w wodzie postaci leuko i w tej postaci są stosowane, głównie do włókien celulozowych, które następnie utlenia się ponownie do nierozpuszczalnej barwnej postaci ketonowej.

Barwniki reaktywne łączą się wiązaniem kowalencyjnym z włóknami, zazwyczaj bawełny, wełny lub nylonu, w wyniku reakcji z grupami funkcyjnymi cząsteczek włókna.

Pigmenty są syntetycznymi organicznymi barwnikami, które zachowują swoją formę krystaliczną lub jednorodną w trakcie całego procesu stosowania (w przeciwieństwie do barwników, które tracą w wyniku rozpuszczania lub parowania tracą swoją krystaliczną strukturę, choć mogą ją odzyskać na dalszym etapie procesu barwienia). Do grupy tej zalicza się nierozpuszczalne sole metaliczne niektórych z wyżej wymienionych barwników.

Podpozycja 3204 19 obejmuje między innymi:

-     mieszaniny opisane w uwadze 2. do niniejszego działu;

-     barwniki rozpuszczalnikowe, rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych i stosowane do barwienia włókien syntetycznych, na przykład do nylonu, włókien poliestrowych lub akrylowych, lub używane w benzynach, pokostach, bejcy, atramentach, woskach itp.

Niektóre z tych syntetycznych organicznych środków barwiących należą do dwóch lub więcej klas zastosowania objętych różnymi podpozycjami. Klasyfikuje się je następująco:

-     Te, które w stanie, w jakim są prezentowane mogą być stosowane zarówno jako barwniki kadziowe jak i pigmenty, klasyfikowane są jako barwniki kadziowe do podpozycji 3204 15.

-     Inne, które potencjalnie można klasyfikować do dwóch lub więcej specyficznych podpozycji od 3204 11 do 3204 17, należy klasyfikować do ostatniej z możliwych do zastosowania podpozycji.

-     Te, które potencjalnie mogą być klasyfikowane do jednej ze specjalnych podpozycji od 3204 11 do 3204 17 i do pozostałej podpozycji 3204 19, należy klasyfikować do podpozycji specyficznej.

Mieszaniny syntetycznych organicznych środków barwiących i preparatów na ich bazie należy klasyfikować następująco:

-     Mieszaniny dwóch lub więcej produktów, objętych tą samą podpozycją należy klasyfikować do tej podpozycji.

-     Mieszaniny dwóch lub więcej produktów objętych różnymi podpozycjami (od 3204 11 do 3204 19) klasyfikuje się do pozostałej podpozycji 3204 19.

Fluorescencyjne środki rozjaśniające nazywane czasami „białymi barwnikami” są wyłączone z podpozycji od 3204 11 do 3204 19, odpowiadają bardziej specyficznie warunkom sprecyzowanym dla podpozycji 3204 20.

 


 


3205-Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu.

Laki barwnikowe są preparatami nierozpuszczalnymi w wodzie, otrzymywanymi przez utrwalenie naturalnego środka barwiącego (zwierzęcego lub roślinnego), lub syntetycznej organicznej substancji barwiącej (nawet nierozpuszczalnej w wodzie), na nośniku przeważnie mineralnym (siarczanie baru, siarczanie wapnia, tlenku glinu, kaolinie, talku, krzemionce, ziemi okrzemkowej, węglanie wapnia itp.).

Utrwalenie barwnika na nośniku odbywa się zwykle przez:

(1)Strącanie środka barwiącego na nośniku ze środkiem strącającym (taniną, chlorkiem baru itp.) lub przez współstrącanie barwnika i nośnika.

(2)Barwienie nośnika roztworem substancji barwiącej.

(3)Mechaniczne dokładne wymieszanie nierozpuszczalnego barwnika z obojętną substancją nośnika.

Nie należy mylić laków barwnikowych z niektórymi produktami, takimi jak nierozpuszczalne w wodzie syntetyczne organiczne środki barwiące, w których elementy nieorganiczne są częścią składową cząsteczek, na przykład z syntetycznymi organicznymi substancjami barwiącymi, które w postaci ich soli metalicznych stają się nierozpuszczalne, (np. z solami wapnia barwników sulfonowanych lub też solami barwników zasadowych z kompleksowymi kwasami fosforu, molibdenu i wolframu) (pozycja 3204).

Laki barwnikowe produkuje się zwłaszcza z syntetycznych organicznych substancji barwiących (pozycja 3204) wykazujących najwyższą odporność na utlenianie, takich jak barwniki azowe, barwniki kadziowe będące pochodnymi antrachinonu lub barwniki alizarynowe. Laki te służą zwłaszcza do produkcji farb drukarskich, tapet i farb olejnych.

Laki barwnikowe można wytwarzać również z organicznych substancji barwnikowych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (tj. objętych pozycją 3203). Zalicza się do nich miedzy innymi koszenilowy lak karminowy, otrzymywany na ogół przez obróbkę ałunem wodnego roztworu ekstraktu koszenili, który służy zwłaszcza do produkcji farb akwarelowych i syropów barwiących do wyrobów cukierniczych lub likierów; laki kampeszowe, drewna żółtego, drewna czerwonego itp.

Wszystkie te produkty często występują w postaci proszku.

Niniejszą pozycją objęte są stężone dyspersje laków barwnikowych w tworzywach sztucznych, kauczuku, plastyfikatorach lub w innych środowiskach. Dyspersje te występują zwykle w postaci płytek lub kawałków i stosowane są jako surowce do barwienia w masie kauczuku, tworzyw sztucznych itp.

Pozycja obejmuje również niektóre preparaty na bazie laków barwnikowych stosowane do barwienia jakiegokolwiek materiału lub używane jako składniki do otrzymywania preparatów barwiących. Pozycja nie obejmuje natomiast preparatów, o których mowa w ostatnim zdaniu uwagi 3 do niniejszego działu.

Pozycja nie obejmuje laki japońskiej (lub chińskiej) (pozycja 1302).

 


 


3206-Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż te objęte pozycją 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie.

-Pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu:

3206 11- -Zawierające 80 % masy ditlenku tytanu lub więcej, w przeliczeniu na suchą masę

3206 19- -Pozostałe

3206 20-Pigmenty i preparaty na bazie związków chromu

-Pozostałe środki barwiące i pozostałe preparaty:

3206 41- -Ultramaryna i preparaty na jej bazie

3206 42- -Litopon i pozostałe pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynku

3206 49- -Pozostałe

3206 50-Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory

(A) INNE ŚRODKI BARWIĄCE; PREPARATY WYMIENIONE

W UWADZE 3 DO NINIEJSZEGO DZIAŁU, INNE NIŻ OBJĘTE POZYCJĄ 3203, 3204 LUB 3205

Niniejsza pozycja obejmuje nieorganiczne środki barwiące lub środki barwiące pochodzenia mineralnego.

Pozycja nie obejmuje jednak:

(a)Naturalnych tlenków żelazowych o strukturze miki; pigmentów mineralnych, nawet kalcynowanych lub zmieszanych razem (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 2530).

(b)Wyodrębnionych, chemicznie zdefiniowanych nieorganicznych środków barwiących (np. zasadowego węglanu ołowiu; tlenków żelaza, ołowiu, chromu lub cynku; siarczków cynku lub rtęci; chromianu ołowiu (dział 28)), zieleni szwajnfurckiej (octanoarseninu miedzi) (pozycja 2942).

(c)Metalicznych proszków i płatków (sekcja XIV lub XV).

Do środków barwiących objętych niniejszą pozycją zalicza się:

(1)Pigmenty na bazie ditlenku tytanu. Obejmują one ditlenek tytanu, który został poddany obróbce powierzchniowej lub zmieszany z siarczanem wapnia lub baru lub innymi substancjami. Obejmują one także ditlenek tytanu, do którego celowo dodane zostały związki w trakcie procesu produkcyjnego w celu uzyskania pewnych własności fizycznych czyniących go zdatnym do użycia jako pigmentu. Inny specjalnie produkowany ditlenek tytanu, który nie nadaje się do użycia jako pigment z powodu jego szczególnych własności, objęty jest innymi pozycjami (np. pozycje 3815, 3824). Ditlenek tytanu, który jest niezmieszany i nie został poddany obróbce powierzchniowej, klasyfikowany jest do pozycji 2823.

(2)Pigmenty na bazie związków chromu. Obejmują żółcienie składające się z mieszanin chromianu ołowiu i innych produktów nieorganicznych (takich jak siarczan ołowiu) oraz pigmenty zielone, składające się z mieszanin tlenku chromu z innymi substancjami.

(3)Ultramaryna, błękit ultramaryny jest złożonym związkiem kiedyś otrzymywanym z lazurytu, a dziś produkowanym sztucznie za pomocą obróbki mieszaniny różnych krzemianów, glinianów, węglanu sodu, siarki itp. Niniejsza pozycja obejmuje również zieleń, róż i fiolet ultramarynowe, ale nie obejmuje niektórych niezmieszanych chromianów, zwanych niekiedy żółcią ultramarynową (pozycja 2841).

(4)Litopon i inne pigmenty na bazie siarczku cynku, takie jak białe pigmenty składające się z mieszanin siarczku cynku i siarczanu baru w różnych proporcjach.

(5)Pigmenty na bazie soli kadmowych, np. pigmenty żółte, składające się z mieszaniny siarczku kadmu i siarczanu baru oraz czerwień kadmowa, będąca mieszaniną siarczku kadmu i selenku kadmu.

(6)Błękit pruski (błękit berliński) i inne pigmenty na bazie heksacyjanozelazianów (cyjanków żelazowych i żelazawych). Składa się z żelazocyjanku żelaza (III) (żelazocyjanku żelazowego) chemicznie niezdefiniowanego. Otrzymywany jest za pomocą strącania solą żelazawą żelazocjanku alkalicznego i utleniania podchlorynem. Występuje jako ciało stałe, bezpostaciowe, barwy niebieskiej. Służy do wytwarzania szeregu pigmentów, również klasyfikowanych do niniejszej pozycji. Obejmuje błękit mineralny (z siarczanem baru i kaolinem), zieleń milori lub zieleń angielską (z żółcienią chromową, a czasami także z siarczanem baru), zieleń cynkową (z chromianem cynku) oraz związki do produkcji kolorowych atramentów (z kwasem szczawiowym). Błękit Turnbulla składa się z żelazicyjanku żelaza (II) (żelazicyjanku żelazawego), występującego oddzielnie lub w mieszaninach.

(7)Czernie pochodzenia mineralnego (inne niż czernie objęte pozycją 2530 lub 2803), na przykład:

(a)Czerń łupkowa, mieszanina różnych krzemianów i węglanów otrzymywana przez częściowe wyprażenie łupków bitumicznych.

(b)Czerń krzemianowa otrzymywana przez kalcynację mieszaniny węgla i ziemi okrzemkowej.

(c)Produkt znany jako „czerń alu”, będący mieszaniną tlenku glinu i węgla otrzymywaną przez kalcynację mieszaniny boksytu z pakiem węglowym lub smarem.

(8)Ziemie barwiące rozjaśniane dodatkiem niewielkich ilości syntetycznych barwników organicznych. (Ziemie barwiące, nawet wzajemnie zmieszane, ale nierozjaśnione objęte są na ogół pozycją 2530 - zobacz odnośne Noty wyjaśniające).

(9)Rozpuszczalny brunat Van Dyke i produkty podobne otrzymywane zazwyczaj przez obróbkę pigmentów mineralnych objętych pozycją 2530 (brunat Van Dyke, brunat kasselski, ziemia kolońska itp.) roztworami wodorotlenku potasu lub amoniaku.

(10)Pigmenty na bazie związków kobaltu, np. błękit ceruleitowy.

(11)Pigmenty składające się z drobno mielonych rud np. ilmenitu.

(12)Szarość cynkowa (bardzo zanieczyszczony tlenek cynku).

(13)Syntetyczne pigmenty perłowe (perła) tj. nieorganiczne pigmenty perłowe, takie jak:

(a)tlenochlorek bizmutu z dodatkiem niewielkiej ilości organicznego środka powierzchniowo czynnego;

(b)mika pokryta tlenochlorkiem bizmutu, ditlenkiem tytanu lub ditlenkiem tytanu i tlenkiem żelaza (tlenkiem żelazowym).

Produkty te stosowane do produkcji różnych preparatów kosmetycznych.

Do niniejszej pozycji klasyfikowane są również pigmenty nieorganiczne z dodatkiem organicznych środków barwiących.

Produkty te są podstawowymi materiałami mającymi zastosowanie głównie do produkcji farb lub pigmentów dla przemysłu ceramicznego (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 3207), barwników, farb, emalii i pokostów objętych pozycjami 3208 do 3210 i 3212, farb do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych objętych pozycją 3213 i farb drukarskich (klasyfikowanych do pozycji 3215).

Niniejsza pozycja obejmuje ponadto preparaty na bazie środków barwiących omówionych powyżej, jak również pigmenty barwiące objęte pozycją 2530 lub działem 28. i metaliczne płatki lub proszki, w rodzaju stosowanych do barwienia jakiegokolwiek materiału lub mające zastosowanie jako składniki do produkcji preparatów barwiących w postaci:

(I)                           Stężonych dyspersji w tworzywach sztucznych, kauczuku naturalnym, kauczuku syntetycznym, plastyfikatorach lub w innych ośrodkach. Dyspersje te stosowane są jako surowce do barwienia w masie tworzyw sztucznych, kauczuku itp.

lub (II)              Mieszanin ze stosunkowo dużymi ilościami środków aktywnych powierzchniowo czynnych lub spoiwami organicznymi. Mieszaniny te stosowane są do barwienia w masie tworzyw sztucznych itp. lub wchodzą w skład preparatów do drukowania materiałów włókienniczych. Zwykle występują w postaci past.

Pozycja nie obejmuje natomiast preparatów, o których mowa w ostatnim zdaniu uwagi 3. do niniejszego działu.

Pozycja nie obejmuje również:

Produktów w rodzaju stosowanych jako obciążacze w farbach olejnych, nawet gdy stosuje się je do farb wodnych, na przykład:

(a)Kaolinu (pozycja 2507).

(b)Węglanu wapnia (pozycja 2509 lub 2836).

(c)Siarczanu baru (pozycja 2511 lub 2833).

(d)Ziemi okrzemkowej (pozycja 2512).

(e)Łupków (pozycja 2514).

(f)Dolomitu (pozycja 2518).

(g)Węglanu magnezu (pozycja 2519 lub 2836).

(h)Gipsu (pozycja 2520).

(ij)Azbestu (pozycja 2524).

(k)Miki (pozycja 2525).

(l)Talku (pozycja 2526).

(m)Kalcytu (szpatu islandzkiego) (pozycja 2530).

(n)Wodorotlenku glinu (pozycja 2818).

(o)Mieszanin dwóch lub więcej produktów wymienionych powyżej, w podpunktach od (a) do (n) (zazwyczaj pozycja 3824).

(B) PRODUKTY NIEORGANICZNE, W RODZAJU STOSOWANYCH JAKO LUMINOFORY, NAWET ZDEFINIOWANE CHEMICZNIE

Produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory powodują efekt luminescencji (fluorescencji lub fosforescencji) pod wpływem promieniowania widzialnego lub niewidzialnego (światła słonecznego, promieni ultrafioletowych, promieni katodowych, promieni rentgenowskich itp.).

Większość z tych produktów składa się z soli metali aktywowanych obecnością bardzo niewielkich ilości „aktywatorów”, takich jak srebro, miedź lub mangan. Na przykład siarczek cynku aktywowany jest srebrem lub miedzią, siarczan cynku aktywowany jest miedzią, a krzemian berylu cynku aktywowany jest manganem.

Inne sole metali, które zawdzięczają swoje właściwości luminescencyjne odpowiedniej obróbce, dzięki której uzyskują szczególną strukturę krystaliczną, a nie obecności czynników aktywujących. Spośród tych, które zachowują zawsze charakter produktów o zdefiniowanej budowie chemicznej, nie zawierając żadnej innej substancji, można wymienić wolframian wapnia i wolframian magnezu. Te same produkty chemiczne występujące w postaci niewykazującej właściwości luminescencyjnych (np. z powodu mniejszej czystości lub odmiennej struktury krystalicznej) są wyłączone (dział 28). Tak więc „bezpostaciowy” wolframian wapnia stosowany jako odczynnik, objęty jest pozycją 2841.

Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, zawierają niekiedy ślady dodanych soli promieniotwórczych, dzięki którym wykazują efekt luminescencji. Należy je uważać za mieszaniny zawierające substancje promieniotwórcze i klasyfikować do pozycji 2844, jeśli poziom promieniotwórczości przekracza 74Bq/g (0,002 mCi/g).

Niniejsza pozycja obejmuje mieszaniny produktów nieorganicznych, w rodzaju stosowanych jako luminofory (np. siarczku cynku aktywowanego miedzią zmieszanego z siarczkiem cynku-kadmu aktywowanym miedzią) z nieorganicznymi pigmentami barwiącymi (zobacz dział 28 lub część (A) powyżej).

Luminofory mają zastosowanie do przygotowywania farb luminescencyjnych oraz do powlekania ekranów telewizyjnych, oscyloskopów, ekranów aparatów radiograficznych, radioskopowych lub aparatury radarowej lub fluorescencyjnych lamp oświetleniowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje produktów spełniających warunki wymienione w pozycjach od 2843 do 2846 oraz 2852 (np. mieszaniny tlenków itru i europu) bez względu na rodzaj opakowania tych produktów oraz bez względu na ich przeznaczenie.

°

°…..°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 3206 19

Preparaty zawierające mniej niż 80 % ditlenku tytanu obejmują stężone dyspersje w tworzywach sztucznych, kauczuku naturalnym, kauczuku syntetycznym lub plastyfikatorach, generalnie znane jako przedmieszki, stosowane do barwienia w masie tworzyw sztucznych, kauczuku itp.

 


 


3207-Pigmenty, środki matujące i farby, gotowe, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim, fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków.

3207 10-Pigmenty, środki matujące i farby oraz podobne preparaty, gotowe

3207 20-Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty

3207 30-Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty

3207 40-Fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków

Niniejsza pozycja obejmuje całą grupę preparatów stosowanych w przemyśle ceramicznym (porcelan, wyrobów garncarskich itp.), w przemyśle szklarskim lub do barwienia lub wykańczania wyrobów metalowych.

(1)Gotowe pigmenty, gotowe środki matujące i gotowe farby są suchymi mieszaninami powstałymi w wyniku obróbki cieplnej tlenków (antymonu, srebra, arsenu, miedzi, chromu, kobaltu itp.) lub soli (fluorków, fosforanów itp.), nawet z topnikiem, lub z innymi materiałami i wypalanych po zastosowaniu w wysokich temperaturach, zwykle powyżej 300°C. Stosuje się je do wytwarzania kolorowych lub nieprzezroczystych powierzchni w procesie wypalania ceramiki. Można je dołączyć do glazury lub emalii lub zastosować jako powłokę przed glazurowaniem.

(2)Szkliste emalie i glazury są mieszaninami krzemionki z innymi produktami (skaleniem, kaolinem, alkaliami, węglanem sodu, związkami metali ziem alkalicznych, tlenkiem ołowiu, kwasem borowym itp.), dającymi gładką powierzchnię, błyszczącą lub matową, dzięki zeszkleniu tych składników na gorąco. W większości przypadków, niektóre z wyżej wymienionych składników są wstępnie stapiane i wchodzą w skład mieszanki w postaci sproszkowanej fryty (zobacz poniżej).

Składniki podlegające zeszkleniu mogą być przezroczyste (nawet zabarwione) lub nieprzezroczyste, co uzyskuje się przez dodanie pigmentów lub środków matujących; czasami dodaje się substancje (np. tlenki tytanu lub cynku), które tworzą dekoracyjny efekt krystaliczny przy schładzaniu po wypalaniu. Te szkliste emalie i glazury występują zazwyczaj w postaci proszków lub granulek.

(3)Pobiałki (masy lejne) są półpłynnymi pastami na bazie gliny, nawet zabarwionymi, stosowanymi do powlekania wyrobów ceramicznych całkowicie lub tylko zgodnie ze wzorem. Stosuje się je albo przed wypalaniem, albo po pierwszym wstępnym wypalaniu.

(4)Ciekłe materiały do wytwarzania połysku są roztworami lub zawiesinami związków metali w terpentynie lub innych rozpuszczalnikach organicznych, stosowanymi do zdobienia ceramiki lub wyrobów szklanych. Najszerzej stosuje się połyski złote, srebrne glinowe lub chromowe.

(5)Fryta szklana i wszystkie pozostałe odmiany szkła (włączając witryty i szkło otrzymywane ze stopionego kwarcu lub innej stopionej krzemionki) w postaci proszku, granulek lub płatków, nawet barwionych lub srebrzonych.

Produkty te stosowane są do produkcji powłok dla wyrobów ceramicznych, szklanych lub metalowych, a także do innych celów. Na przykład fryta służy do otrzymywania produktów ulegających zeszkleniu, wymienionych powyżej w punkcie (2). Proszek szklany i granulki czasami spieka się w postaci tarcz, płytek, rurek itp. do użytku laboratoryjnego.

Witryt przeważnie stosowany jest jako izolator elektryczny (np. w trzonkach baniek do żarówek elektrycznych).

Inne odmiany sproszkowanego szkła mają zastosowanie do produkcji materiałów ściernych, środki do zdobienia kart pocztowych lub bożonarodzeniowych ozdób choinkowych oraz otrzymywanie barwionych wyrobów szklanych itp.

Gdy produkty, o których mowa powyżej w punkcie (5) występują w innej postaci niż proszki, granulki lub płatki, nie mogą być klasyfikowane do niniejszej pozycji i zazwyczaj objęte są działem 70. Dotyczy to zwłaszcza witrytu i szkła zwanego „emaliowym” w masie (pozycja 7001), szkła zwanego „emaliowym” w postaci prętów, pałeczek lub rurek (pozycja 7002) oraz małych regularnych kulek (mikrokuleczek) stosowanych do pokrywania ekranów kinematograficznych, znaków drogowych itp. (pozycja 7018).

 


 


3208-Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu.

3208 10-Na bazie poliestrów

3208 20-Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych

3208 90-Pozostałe

(A) FARBY (WŁĄCZNIE Z EMALIAMI)

Farby objęte niniejszą pozycją są zawiesinami nierozpuszczalnych środków barwiących (głównie pigmentów mineralnych bądź organicznych lub laków barwnikowych), albo proszków lub płatków metali w cieczy nośnej składającej się ze spoiwa rozproszonego lub rozpuszczonego w środowisku niewodnym. Spoiwo, stanowiące czynnik błonotwórczy, składa się z polimerów syntetycznych (takich jak żywice fenolowe, żywice aminowe, termoutwardzalne lub inne polimery akrylowe, alkidale i inne poliestry, polimery winylowe, silikony, żywice epoksydowe i kauczuk syntetyczny), lub z chemicznie zmodyfikowanych polimerów naturalnych (takich jak chemiczne pochodne celulozy lub kauczuku naturalnego).

W celu uzyskania pewnych własności dodaje się do cieczy nośnej różne ilości innych substancji, takich jak sykatywy (głównie na bazie związków kobaltu, manganu, ołowiu lub cynku), środki zagęszczające (mydła glinowe lub mydła cynkowe), środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki lub wypełniacze (siarczan baru, węglan wapnia, talk itp.) oraz środki przeciw kożuszeniu (np. oksym butanonu).

W farbach rozcieńczanych rozpuszczalnikiem, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik są cieczami lotnymi (takimi jak benzyna lakowa, toluen, terpentyna drzewna, ekstrakcyjna lub siarczanowa, mieszaniny rozpuszczalników syntetycznych itp.), dodawanymi celem rozpuszczenia spoiwa stałego i nadania farbie właściwej konsystencji płynnej umożliwiającej jej nakładanie.

W przypadku, gdy składnikiem cieczy nośnej jest pokost, farbę nazywa się farbą emaliową; wysychając tworzy szczególnie gładką i twardą błonkę, która jest błyszcząca lub matowa.

Skład emalii i farb rozcieńczanych rozpuszczalnikami zależy od ich specyficznego przeznaczenia, dla którego zostały wyprodukowane; produkty te zawierają zwykle kilka pigmentów i kilka spoiw. Nakładane na powierzchnie tworzą po wyschnięciu nieklejącą się, nieprzezroczystą barwną warstwę, błyszczącą lub matową.

(B) POKOSTY (WŁĄCZNIE Z LAKIERAMI)

Pokosty i lakiery objęte niniejszą pozycją są preparatami z stanie ciekłym, służącymi do zabezpieczania lub zdobienia powierzchni. Ich bazą są syntetyczne polimery (łwącznie z kauczukiem syntetycznym), lub chemicznie zmodyfikowane polimery naturalne (takie jak azotan celulozy lub inne pochodne celulozy, nowolaki lub inne żywice fenolowe, żywice aminowe i silikony itp.), z dodatkiem rozpuszczalników i rozcieńczalników. Na pokrywanej powierzchni tworzą suchą, nierozpuszczalną w wodzie, względnie twardą, mniej lub bardziej przezroczystą lub przeświecającą, gładką i ciągłą błonkę, która może być błyszcząca, matowa lub satynowa.

Mogą być barwione przez dodanie rozpuszczalnych w nich substancji barwiących. (W farbach i w emaliach środek barwiący nosi nazwę „pigmentu” i jest nierozpuszczalny w środowisku - patrz powyżej, część (A)).

***

Farby, pokosty i lakiery nakładane są najczęściej za pomocą pędzla lub wałka. W przemysłowym nakładaniu wykorzystuje się rozpylanie, malowanie zanurzeniowe lub powlekanie maszynowe.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Pokosty, przeznaczone do rozcieńczania podczas ich nakładania. Składają się one z żywicy rozpuszczonej w niewielkiej ilości rozpuszczalnika i z takich dodatków, jak środki zapobiegające kożuszeniu, i niektóre trzeciorzędne środki tiksotropowe lub suszące, które sprawiają, ze można je wykorzystywać tylko jako pokosty. Pokosty odpowiadające takiej charakterystyce w roztworach, których znajdują się składniki drugorzędne, można odróżnić od roztworów zdefiniowanych w uwadze 4. do niniejszego działu, na podstawie różnic we właściwościach chemicznych odnośnych składników drugorzędnych i wynikowego zróżnicowania funkcji, spowodowanego przez te dodatki w obydwu typach roztworów.

(2)Pokosty utwardzone za pomocą promieniowania, które składają się z oligomerów (tj. polimerów zawierających 2, 3 lub 4 monomery) i monomerów usieciowanych, w lotnych rozpuszczalnikach, nawet z inicjatorami świetlnymi. Pokosty te utwardzane są promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym, rentgenowskim, wiązkami elektronów lub innego promieniowania tworzącego sieciowe struktury, nierozpuszczalne w rozpuszczalniku (twardą, suchą błonkę). Niniejsza pozycja nie obejmuje produktów tego rodzaju, dopóki nie jest możliwa ich jednoznaczna identyfikacja jako przeznaczonych do zastosowanie jedynie jako pokosty. Podobne produkty, w rodzaju stosowanych jako emulsje fotograficzne obejmuje pozycja 3707.

(3)Pokosty będące roztworami polimerów opisanych poniżej w części (C), tj.; objęte pozycjami od 3901 do 3913, bez względu na masę rozpuszczalnika, zawierające dodatki substancji innych niż koniecznych do produkcji produktów wymienionych w pozycjach od 3901 do 3913, takich jak środki zapobiegające kożuszeniu i pewne środki tiksotropowe lub sykatywy, które powodują, że roztwory te są odpowiednie do użycia tylko jako pokosty.

Z niniejszej części wyłączono roztwory określone w uwadze 4. do niniejszego działu (patrz poniżej, część (C)).

(C) ROZTWORY OKREŚLONE W UWADZE 4 DO DZIAŁU 32

Zgodnie z uwagą 4 do niniejszego działu, niniejsza pozycja obejmuje roztwory (inne niż kolodia) składające się z:

-     jednego lub więcej produktów wymienionych w pozycjach od 3901 do 3913 i z jakichkolwiek rozpuszczalnych składników koniecznych do wytworzenia tych produktów, takich jak przyspieszacze, opóźniacze, środki sieciujące (wyłączając zatem składniki rozpuszczalne, takie jak barwniki albo nierozpuszczalne, takie jak obciążacze lub pigmenty, jak i z wyjątkiem wszystkich produktów, które mogłyby być objęte tymi pozycjami na skutek innych zastrzeżeń nomenklatury), w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, jeśli masa rozpuszczalnika przekracza 50% masy roztworu;

-     jednego lub więcej wymienionych powyżej produktów i z plastyfikatora w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, jeśli masa rozpuszczalnika przekracza 50% masy roztworu;

Tego rodzaju roztwory, w których masa lotnego rozpuszczalnika organicznego nie przekracza 50% masy roztworu, objęte są działem 39.

Wyrażenie „lotne rozpuszczalniki organiczne” obejmuje również rozpuszczalniki o stosunkowo wysokiej temperaturze wrzenia, np. terpentynę.

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje klejów o składzie podobnym do preparatów opisanych wyżej, w przedostatnim punkcie części (B) lub klejów w opakowaniach do sprzedaży detalicznej o masie netto nieprzekraczającej 1 kg (pozycja 3506).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Preparatów do obróbki powierzchni ścian, podłóg itp. na bazie tworzyw sztucznych z dodatkiem dużej ilości wypełniaczy i które podobnie jak konwencjonalne mastyksy, stosowane są za pomocą szpachli, kielni, itp. (pozycja 3214).

(b)Farb drukarskich, które chociaż mają skład podobny jakościowo do farb, nie są odpowiednie do prac malarskich (pozycja 3215).

(c)Lakierów, typu lakieru do paznokci, w opakowaniach opisanych w Notach wyjaśniających do pozycji 3304.

(d)Płynów korekcyjnych składających się głównie z pigmentów, spoiw i rozpuszczalników, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, do użytku jako środki maskujące błędy i inne pomyłki w maszynopisach, rękopisach, fotokopiach, druku offsetowym itp. i lakierów celulozowych w opakowanych do sprzedaży detalicznej jako preparaty korekcyjne matryc do powielacza (pozycja 3824).

(e)Kolodiów niezależnie od proporcji rozpuszczalnika (pozycja 3912).

 


 


3209-Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym.

3209 10-Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych

3209 90-Pozostałe

Farby objęte niniejszą pozycją są złożone z dyspersji lub roztworów spoiwa na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie w środowisku wodnym, zmieszanych z dyspersjami nierozpuszczalnych środków barwiących (głównie pigmentów mineralnych lub organicznych albo laków barwnikowych) i wypełniaczami. Produkty te stabilizuje się dodatkiem środków aktywnych powierzchniowo i koloidów zabezpieczających. Pokosty objęte niniejszą pozycją są podobne do farb z tą różnicą, że nie zawierają pigmentów, mogą jednak zawierać substancję barwiącą rozpuszczalną w spoiwie.

Spoiwo, które jest środkiem błonotwórczym, składa się z polimerów, takich jak poliestry akrylowe, poli(octan winylu) i poli(chlorek winylu) lub produkty kopolimeryzacji butadienu i styrenu.

Wyrażenie „środowisko wodne” oznacza jakiekolwiek środowisko składające się z wody lub mieszaniny wody i rozpuszczalnika rozpuszczalnego w wodzie.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Preparatów do obróbki powierzchni ścian, podłóg itp. na bazie tworzyw sztucznych z dodatkiem dużych ilości wypełniaczy i które podobnie jak konwencjonalne mastyksy, stosowane są za pomocą szpachli, kielni itp. (pozycja 3214).

(b)Farb drukarskich, które chociaż mają podobny jakościowo skład do farb, nie są odpowiednie do prac malarskich (pozycja 3215).

 


 


3210-Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry.

(A) FARBY (WŁĄCZNIE Z EMALIAMI)

Do farb (włącznie z emaliami) objętych niniejszą pozycją zalicza się:

(1)Oleje schnące (np. olej lniany), nawet modyfikowane lub żywice naturalne rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym lub niewodnym, z dodatkiem pigmentu.

(2)Jakiekolwiek ciekłe spoiwo (włącznie z polimerami syntetycznymi lub polimerami naturalnymi modyfikowanymi chemicznie) zawierające utwardzacz i pigmenty, lecz niezawierające żadnego rozpuszczalnika lub innego czynnika.

(3)Farby na bazie kauczuku (innego niż kauczuk syntetyczny) nawet rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym lub rozproszone w środowisku wodnym, z dodatkiem pigmentu. Farby tego typu nakłada się cienkimi warstwami uzyskując giętkie powłoki.

(B) POKOSTY (WŁĄCZNIE Z LAKIERAMI)

Do pokostów objętych niniejszą pozycją zalicza się:

(1)Pokosty olejne, w których czynnikiem błonkotwórczym jest olej schnący (np. olej lniany) lub mieszanina oleju schnącego z szelakiem nieoczyszczonym, naturalnymi gumami lub żywicami.

(2)Pokosty i lakiery na bazie szelaku nieoczyszczonego, naturalnych gum lub żywic, składające się głównie z roztworów lub dyspersji szelaku nieoczyszczonego, naturalnych gum lub żywic (szelaku, kopalu, oleju żywicznego, damary itp.) w alkoholu (pokosty spirytusowe), terpentynie siarczanowej lub drzewnej, benzynie lakowej, acetonie itp.

(3)Pokosty na bazie bitumu, smoły i podobnych produktów (zwane czasem jako czarny lakier, itp.) (Odnośnie do rozróżniania pokostów na bazie bitumu, itp. i niektórych mieszanin objętych pozycją 2715, patrz wyłączenia punkt (e) Not wyjaśniających do tamtej pozycji.).

(4)Ciekłe pokosty bezrozpuszczalnikowe, które mogą się składać z:

(a)Ciekłych tworzyw sztucznych (zazwyczaj żywicy epoksydowej lub poliuretanów) i z czynnika błonkotwórczego, który w tym przypadku nosi nazwę „utwardzacza”. Do niektórych lakierów utwardzacz należy dodawać w trakcie ich stosowania, w takich przypadkach dwa składniki znajdują się w dwóch oddzielnych pojemnikach. Pojemniki te mogą się znajdować w jednym opakowaniu;

(b)Pojedynczej żywicy, a tworzenie się błonki w czasie stosowania zależy wtedy nie od dodania utwardzacza, ale od temperatury lub wilgotności otoczenia; lub

(c)Oligomerów (tj. polimerów zawierających 2, 3 lub 4 jednostki monomeryczne) i monomerów usieciowanych w lotnych rozpuszczalnikach, z inicjatorem świetlnym lub bez niego; pokosty te są utwardzane przez działanie promieniowania ultrafioletowego, podczerwonego, rentgenowskiego, wiązki elektronów lub innego promieniowania tworzącego sieciowe struktury, nierozpuszczalne w rozpuszczalniku (twardą, suchą błonkę).

Niniejsza pozycja nie obejmuje produktów tego rodzaju, dopóki nie jest jasno określone, że będą użyte jedynie jako pokosty. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony rodzaje pokostów omówione w punktach (a) i (b) objęte są działem 39. Produkty podobne do omówionych w punkcie (c), wykorzystywane jako emulsje fotograficzne, obejmuje pozycja 3707.

(5)Pokosty i lakiery na bazie kauczuku (innego niż kauczuk syntetyczny) rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym lub rozproszone w środowisku wodnym, z możliwym dodatkiem środka barwiącego rozpuszczalnego w spoiwie. Pokosty odpowiadające temu opisowi muszą zawierać inne składniki, sprawiające, że można je wykorzystywać jedynie jako pokosty. Gdy warunek ten nie zostanie spełniony, produkty te zazwyczaj są objęte działem 40.

(C) FARBY WODNE (ŁĄCZNIE Z BIELIDŁEM DO CZYSZCZENIA OBUWIA)

I GOTOWE PIGMENTY WODNE UŻYWANE DO

WYKAŃCZANIA SKÓRY WYPRAWIONEJ

(1)Farby wodne składają się zasadniczo z pigmentów barwiących lub surowców mineralnych (np. kredy malarskiej) oraz zwykle z niewielkiej ilości spoiw, takich jak klej otrzymywany ze skóry lub kazeina. Do niektórych farb, dodaje się wypełniacze, środki owadobójcze lub antyseptyczne.

Do farb wodnych zaliczamy biel żelatynową, farby wodne kazeinowe i farby wodne krzemianowe. Zwykle występują one w postaci proszków, ale mogą być przedstawiane w postaci past lub emulsji.

(2)Bielidła do czyszczenia obuwia składają się z kredy malarskiej scalonej w tabletki za pomocą spoiwa (np. kleju dekstrynowego lub ze skóry). Stanowią one odmianę farb wodnych. Występują również w postaci pasty lub dyspersji.

(3)Gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykończania skóry wyprawionej, są preparatami podobnymi do zwykłych farb wodnych, składającymi się z mieszaniny pigmentów mineralnych lub organicznych i pewnej ilości spoiw (np. kazeinianów). Występują w postaci proszków, past lub dyspersji w wodzie, a czasem zawierają produkty przeznaczone do nadawania połysku skórze wyprawionej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Preparatów do obróbki powierzchni ścian, podłóg itp. opartych na tworzywach sztucznych lub kauczuku z dodatkiem dużych ilości wypełniaczy i które podobnie jak konwencjonalne masy uszczelniające są stosowane za pomocą szpachli, kielni itp. (pozycja 3214).

(b)Farb drukarskich, które chociaż mają podobny jakościowo skład do farb nie są odpowiednie do prac malarskich (pozycja 3215).

(c)Sproszkowanych farb składających się głównie z tworzyw sztucznych i zawierających dodatki i pigmenty, używanych do pokrywania przedmiotów pod wpływem ciepła, nawet z zastosowaniem elektryczności statycznej (dział 39).

 


 


3211-Sykatywy gotowe.

Gotowe sykatywy są to mieszaniny przyspieszające wysychanie niektórych farb lub pokostów przez wspomożenie utleniania oleju schnącego. Na ogół składają się z mieszanin sykatyw chemicznych (boranu ołowiu, naftenianu cynku lub oleinianu cynku, ditlenku manganu, żywiczanu kobaltu itp.) z wypełniaczem, np. z gipsem (sykatywy stałe) lub ze stężonym roztworem tych substancji w gumie, terpentynie siarczanowej lub drzewnej, benzynie lakowej itp. (np. naftenianu wapnia lub naftenianu kobaltu w benzynie lakowej) z olejami schnącymi lub bez nich (sykatywy ciekłe lub w postaci pasty).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Gotowanych lub inaczej modyfikowanych chemicznie olejów objętych pozycją 1518.

(b)Odrębnych, chemicznie zdefiniowanych związków (zazwyczaj dział 28 lub 29).

(c)Żywiczanów (pozycja 3806).

 


 


3212-Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metali) rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (włącznie z emaliami); folie do wytłoczeń; barwniki i pozostałe środki barwiące pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej.

3212 10-Folie do wytłoczeń

3212 90-Pozostałe

(A) PIGMENTY (WŁĄCZNIE Z PROSZKIEM I PŁATKAMI METALI) ROZPROSZONE W ŚRODOWISKU NIEWODNYM, W POSTACI CIECZY LUB PASTY, W RODZAJU STOSOWANYCH DO PRODUKCJI FARB (WŁĄCZNIE Z EMALIAMI)

Są to stężone dyspersje pigmentów (wącznie z proszkami i płatkami glinu lub innych metali) w środowisku niewodnym (np. w olejach schnących, benzynie lakowej, gumie, terpentynie drzewnej lub siarczanowej lub pokoście). Występują w postaci cieczy lub pasty, używane są do produkcji farb lub emalii.

Grupa ta obejmuje również stężone dyspersje, czasami nazywane „esencją perłową”:

(a)naturalnego pigmentu perłowego (perły) zawierającego guaninę i hypoksantynę i otrzymywanego z łusek niektórych ryb, lub

(b)syntetycznego pigmentu perłowego (perły) (np. miki powleczonej tlenochlorkiem bizmutu lub ditlenkiem tytanu),

w pokoście lub lakierze (np. w lakierze nitrocelulozowym) lub w roztworze polimerów syntetycznych.

Produkty te są używane do produkcji sztucznych pereł, emalii do paznokci lub innych farb i emalii.

(B) FOLIE DO WYTŁOCZEŃ

Produkty te (znane również pod nazwą folii do odbijania oznakowań) składają się z cienkich arkuszy:

(1)Metalicznego proszku (włączając sproszkowane metale szlachetne) lub pigmentu scalonego klejem, żelatyną lub innym spoiwem, lub

(2)Metalu (włączając metal szlachetny) lub pigmentu osadzonego przez odparowywanie, metalizacji katodowej itp. na arkuszu podłoża z jakiegokolwiek materiału (np. papieru, tworzywa sztucznego).

Są one stosowane z zastosowaniem ciśnienia (i zazwyczaj ciepła), do drukowania okładek książek, wkładek do kapeluszy itp., ręcznie lub maszynowo.

Folie metalowe produkowane metodą walcowania lub młotkowania są klasyfikowane zgodnie z składowym metalem (np. folia złota objęta jest pozycją 7108, folia miedziana pozycją 7410, a folia aluminiowa pozycją 7607).

(C) BARWNIKI I INNE ŚRODKI BARWIĄCE W POSTACIACH LUB OPAKOWANIACH DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Są to produkty nietworzące błonek, składające się zwykle z mieszaniny środków barwiących z innymi substancjami (np. obojętnymi rozcieńczalnikami, produktami aktywnymi powierzchniowo czynnymi, które ułatwiają penetrację i utrwalenie środka barwiącego). Czasami są dodawane do nich zaprawy.

Niniejsza pozycja obejmuje te produkty tylko wtedy, gdy są:

(1)Prezentowane jako barwniki w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (np. torebkach z proszkiem, butelkach z cieczą) lub

(2)W postaci (np. kulek, tabletek lub tym podobne), która świadczy o przeznaczeniu do sprzedaży detalicznej.

Barwniki objęte niniejszą pozycją przeznaczone są głównie do celów domowych i sprzedawane zwykle jako „barwniki domowe” (np. barwniki do ubrań, do butów, do mebli). Pozycja obejmuje również specjalne barwniki stosowane w laboratoriach np. do barwienia preparatów mikroskopowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Farb do celów artystycznych, szkolnych lub reklamowych; środków modyfikujących odcienie, farb do celów rozrywkowych i tym podobnych, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub podobnych postaciach lub opakowaniach (pozycja 3213).

(b)Farb drukarskich (pozycja 3215).

(c)Teatralnych szminek aktorskich i innych preparatów do makijażu (pozycja 3304).

(d)Farb do włosów z pozycji 3305.

(e)Barwnych ołówków i pasteli (pozycja 9609).

 


 


3213-Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i tym podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnej postaci, lub w opakowaniach.

3213 10-Farby w kompletach

3213 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje gotowe barwniki lub gotowe farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych (akwarele, gwasze, farby olejne itp.), pod warunkiem że prezentowane są w postaci tabletek lub w pakowaniach takich jak: tuby, małe słoiki lub butelki, miseczki oraz w podobnych postaciach lub opakowaniach.

Niniejsza pozycja obejmuje również farby sprzedawane w zestawach, zawierających lub nie, pędzle, palety, szpachle, wiszory, miseczki itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje farb (lub barwników) drukarskich, tuszów ciekłych lub stałych oraz innych produktów klasyfikowanych do pozycji 3215, ani kredek, pasteli lub podobnych artykułów (pozycja 9609).

 


 


3214-Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub podobne.

3214 10-Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie

3214 90-Pozostałe

Preparaty objęte niniejszą pozycją mają bardzo zróżnicowany skład, który w zasadniczy sposób zależy od ich przeznaczenia.

Preparaty te sprzedawane są zwykle w postaci past o różnej gęstości i na ogół twardnieją lub utwardzają się po zastosowaniu. Niektóre z nich jednak występują jako ciała stałe lub proszki, zmieniając się w pastę pod wpływem ogrzewania (stapianie) lub po dodaniu cieczy (np. wody).

Nakłada się je na ogół za pomocą pistoletu, łopatki, kielni, packi tynkarskiej lub podobnymi narzędziami.

(I) KIT SZKLARSKI, KIT OGRODOWY, KITY ŻYWICZNE, MASY USZCZELNIAJĄCE I INNE MASTYKSY

Preparaty te służą zwykle do zamykania, pieczętowania lub uszczelniania, a w niektórych przypadkach umożliwiają one przyczepienie lub sztywne przyłączenie elementów. W odróżnieniu od klejów i innych środków przyczepnych, nakłada się je grubą warstwą lub jako grubą powłokę. Należy jednak zauważyć, że ta grupa produktów obejmuje również mastyksy nakładane na skórę pacjentów wokół przetok i sztucznych przetok.

Grupa ta obejmuje:

(1)Mastyksy na bazie oleju. Składając się głównie z olejów schnących i wypełniaczy (reagujących z olejem lub obojętnych) oraz z utwardzaczy. Najbardziej znanym produktem należącym do tej grupy jest kit szklarski.

(2)Mastyksy na bazie wosku (wosku uszczelniającego). Składając się z wosków (wszelkiego rodzaju), do których dodaje się często dla powiększenia ich przyczepności, żywice, szelak, kauczuk, estry żywic itp. Za mastyksy woskowe uważa się również te, w których wosk zastąpiono całkowicie lub częściowo, takimi produktami jak alkohol cetylowy lub alkohol stearylowy. Spośród tych produktów można wymienić kity ogrodnicze i mastyksy do powlekania beczek, baryłek itp.

(3)Żywiczne mastyksy i kity. Składają się z żywic naturalnych (szelaku, damary, kalafonii) lub tworzyw sztucznych (żywic alkidowych, poliestrowych kumaronowo-indenowych itp.) zmieszanych ze sobą i zawierających najczęściej dodatek innych materiałów (np. wosków, olejów, bitumów, kauczuku, zmielonej cegły, wapna, cementów lub jakiegokolwiek innego wypełniacza mineralnego). Należy zauważyć, że niektóre z tych mastyksów są również klasyfikowane do grup produktów omówionych poniżej (np. te, które wyprodukowano na bazie tworzyw sztucznych lub na bazie kauczuku). Mastyksy i kity należące do niniejszej grupy mają wiele zastosowań, używa się ich np. jako masy wypełniające w przemyśle elektrotechnicznym, do uszczelniania szkła, wyrobów metalowych lub porcelanowych. Zwykle nakłada się je w stanie ciekłym uzyskanym w wyniku stopienia.

(4)Mastyksy na bazie szkła wodnego. Wytwarza się na ogół w momencie ich stosowania przez zmieszanie dwóch składników. Jeden z nich składa się z roztworu wodnego krzemianu sodu i podwójnego krzemianu sodu-potasu, drugim jest wypełniacz (kwarc w proszku, piasek, włókna azbestowe itp.). Mastyksy te służą głównie do uszczelniania świec zapłonowych, do uszczelniania bloków silnika i misek olejowych, rur wydechowych, grzejników itp. oraz do wypełniania lub zablokowania niektórych złączy.

(5)Mastyksy na bazie tlenochlorku cynku. Otrzymywane są z tlenku cynku i z chlorku cynku, do których dodaje się opóźniacze i niekiedy wypełniacze. Służą do wypełniania otworów lub pęknięć w drewnie lub ceramice itp.

(6)Mastyksy na bazie tlenochlorku magnezu. Otrzymywane są z chlorku magnezu i z tlenku magnezu, do których dodaje się wypełniacze (np. trociny); służą głównie do wypełniania szczelin w wyrobach drewnianych.

(7)Mastyksy na bazie siarki. Składają się z siarki zmieszanej z obojętnymi wypełniaczami. Sprzedawane są jako ciała stałe i służą do zatykania szczelin masą twardą, gęstą, wodoodporną, odporną na kwasy, a także do mocowania części.

(8)Mastyksy na bazie gipsu. Wyglądają jak włókniste lub kłaczkowate proszki, składają się z mieszaniny, w której około 50% stanowi gips, a resztę produkty, takie jak włókna azbestowe, celuloza drzewna, włókna szklane lub piasek. Po dodaniu wody tworzą masę służącą do mocowania śrub, sworzni tłokowych, kołków ustalających, haków itp.

(9)Mastyksy na bazie tworzyw sztucznych (np. poliestrów, poliuretanów, silikonów i żywic epoksydowych), nawet zawierające proporcjonalnie duży dodatek (aż do 80 %) różnych wypełniaczy (np. glina, piasek i inne krzemiany, ditlenek tytanu, sproszkowane metale). Niektórych z tych mastyksów używa się po dodaniu utwardzaczy. Niektóre mastyksy nie twardnieją i pozostają lepkie po ich nałożeniu (np. szczeliwa dźwiękochłonne). Inne twardnieją poprzez odparowanie rozpuszczalników, krzepnięcie (mastyksy topliwe), utwardzanie po ekspozycji na powietrze lub w wyniku reakcji różnych składników zmieszanych ze sobą (mastyksy wieloskładnikowe).

Tego rodzaju produkty należy klasyfikować do tej pozycji tylko, gdy zostały one w pełni opracowane do użycia jako mastyksy. Mastyksy mogą być używane do uszczelnienia niektórych połączeń w budownictwie lub w naprawach domowych, uszczelniania lub naprawiania artykułów ze szkła, metalu lub porcelany, jako wypełniacz lub środki uszczelniające do nadwozia lub, w przypadku adhezyjnych środków uszczelniających, do łączenia różnych powierzchni ze sobą.

(10)Mastyksy na bazie tlenku cynku i glicerolu. Stosowane są do wytwarzania wykładzin kwasoodpornych, do mocowania elementów żelaznych w porcelanie lub do łączenia rur.

(11)Mastyksy na bazie kauczuku. Składają się na przykład z tioplastu z dodatkiem wypełniaczy (grafitu, krzemianów, węglanów itp.) oraz w niektórych przypadkach z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego. Po dodaniu utwardzacza służą do wytwarzania wykładzin elastycznych (odpornych na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników), a także do uszczelniania. Te mastyksy mogą również składać się z wodnych dyspersji kauczuku, zawierających dodatek substancji barwiących, plastyfikatorów, wypełniaczy, spoiw lub antyutleniaczy wykorzystywanych do hermetycznego uszczelniania puszek metalowych.

(12)Mastyksy stosowane na skórę. Składają się np. z karboksymetylocelulozy sodu, pektyny, żelatyny i poliizobutylenu w rozpuszczalniku organicznym, takim jak alkohol izopropylowy. Mastyksy takie nakłada się, np. na skórę pacjenta wokół sztucznych przetok i przetok jako uszczelniacze tworzące nieprzeciekające połączenie pomiędzy skórą, a woreczkami na wydzielane produkty przemiany materii. Nie mają one ani znaczenia terapeutycznego ani profilaktycznego.

(13)Kity próżniowe. Składają się głównie z mieszaniny substancji żywicznych (np. szelaku, kalafonii) razem ze zwykle dużą zawartością wypełniaczy mineralnych i środków barwiących. Służą do wypełniania otworów, do wodoszczelnego uszczelniania aparatów ze szkła, pieczętowania dokumentów itp.

(II) WYPEŁNIACZE MALARSKIE;

NIEOGNIOTRWAŁE PREPARATY POWIERZCHNIOWE DO FASAD, ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, PODŁÓG, SUFITÓW LUB TYM PODOBNE.

Produkty te odróżniają się od mastyksów i preparatów podobnych, o których mowa wyżej tym, że stosuje się je na ogół na znacznie większych powierzchniach. Różnią się one ponadto od farb, pokostów i produktów podobnych tym, że zawierają dużą ilość wypełniaczy i (jeśli są obecne) pigmentów, przy czym zawartość tych składników jest zwykle znacznie większa niż zawartość spoiw i rozpuszczalników lub cieczy dyspersyjnych.

(A) WYPEŁNIACZE MALARSKIE.

Wypełniacze malarskie służą do przygotowania powierzchni (np. ścian wewnętrznych) do malowania przez wyrównanie ich nierówności i wypełnienie w razie potrzeby szczelin i otworów w ścianach oraz usunięcie porowatości. Po stwardnieniu i wygładzeniu służą jako podłoże pod farby.

Kategoria ta obejmuje również wypełniacze na bazie oleju, kauczuku, kleju itp. Wypełniacze na bazie tworzyw sztucznych, o składzie podobnym do mastyksów tego samego typu, mają zastosowanie do nadwozi itp.

(B) NIEOGNIOTRWAŁE PREPARATY POWIERZCHNIOWE.

Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe stosowane są na fasadach, ścianach wewnętrznych, podłogach i sufitach budynków, na ścianach i dnach basenów itp., aby stały się wodoszczelne i ładniej wyglądały. Po nałożeniu tworzą zwykle widoczną, ostateczną powierzchnię.

Grupy ta obejmuje:

(1)Preparaty w proszku, składające się z plastyfikatorów i równych ilości gipsu oraz piasku.

(2)Preparaty w proszku na bazie kwarcu i cementu z dodatkiem małych ilości plastyfikatorów stosowane np. po dodaniu do nich wody do układania płytek ściennych lub podłogowych.

(3)Preparaty w postaci pasty otrzymywane przez pokrycie wypełniaczy mineralnych (np. grysiku marmurowego, kwarcu lub mieszaniny kwarcu i piasku) spoiwem (tworzywem sztucznym lub żywicą) i zawierające dodatek pigmentów, a w razie potrzeby wodę lub rozpuszczalnik.

(4)Płynne preparaty, składające się np. z syntetycznego kauczuku lub polimerów akrylowych, włókien azbestowych zmieszanych z pigmentem i wody. Nakładane na elewacje pędzlem lub rozpylane pistoletem tworzą warstwę znacznie grubszą niż farba.

***

W przypadku niektórych opisanych powyżej produktów, wzajemne mieszanie różnych składników lub dodawanie innych odbywa się podczas pakowania ich stosowania. Niniejsza pozycja obejmuje takie produkty, pod warunkiem że ich różne składniki:

(i)niezależnie od sposobu ich pakowane mogą być jednoznacznie rozpoznawalne jako prezentowane do użycia razem bez konieczności przepakowywania;

(ii)są przedstawione razem;

(iii)są możliwe do zidentyfikowania, ze względu na swój charakter lub względne proporcje, w jakim są prezentowane jako wzajemnie się uzupełniające.

Jednakże, w przypadku produktów, do których należy dodawać utwardzacz w trakcie ich stosowania, brak utwardzacza nie wyklucza ich z niniejszej pozycji, pod warunkiem że ze względu na swój skład lub opakowanie są wyraźnie rozpoznawalne, jako przeznaczone do przygotowywania kitów, mastyksów, wypełniaczy lub preparatów powierzchniowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Żywic naturalnych zwanych w niektórych krajach „mastyksem” (pozycja 1301).

(b)Gipsu, wapna i cementów objętych pozycją 2520, 2522 lub 2523.

(c)Mastyksów asfaltowych i innych mastyksów bitumicznych (pozycja 2715).

(d)Cementów i innych wypełniaczy dentystycznych (pozycja 3006).

(e)Paków browarnianych i innych produktów objętych pozycją 3807.

(f)Cementów i zapraw ogniotrwałych (pozycj 3816).

(g)Gotowych spoiw do form lub rdzeni odlewniczych (pozycja 3824).


 


3215-Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub stałe.

-Farba drukarska:

3215 11- -Czarna

3215 19- -Pozostała

3215 90-Pozostałe

(A)Farby drukarskie (lub barwniki) są pastami o różnej konsystencji, otrzymywanymi przez zmieszanie bardzo drobno zmielonego pigmentu czarnego lub kolorowego z nośnikiem. Pigmentem dla farb czarnych jest zwykle sadza, a dla farb barwnych pigmenty organiczne lub nieorganiczne. Ciecz nośna składa się albo z żywic naturalnych albo z polimerów syntetycznych, rozproszonych w olejach lub rozpuszczonych w rozpuszczalnikach i zawiera niewielką ilość dodatków w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych.

(B)Zwykłe atramenty lub tusze kreślarskie są roztworami lub zawiesinami środka barwiącego, czarnego lub kolorowego w wodzie, zwykle z dodatkiem żywic i innych produktów (np. konserwantów). Zalicza się do nich atramenty na bazie soli żelaza, atramenty na bazie wyciągu z modrzejca kampeszowego lub syntetycznych barwników organicznych. Tusze przeznaczone specjalnie do rysunków składają się zwykle z zawiesiny sadzy w wodzie (z dodatkiem gumy arabskiej, szelaku itp.) lub w niektórych klejach zwierzęcych.

(C)Innymi atramentami objętymi niniejszą pozycją są:

(1)Atramenty do kopiowania i atramenty powielaczowe (zwykle zagęszczone glicerolem, cukrem itp.).

(2)Atramenty do piór kulkowych.

(3)Atramenty do kopiarek, do pieczątek i do impregnowania taśm do maszyn do pisania.

(4)Atramenty do oznakowania (np. na bazie azotanu srebra).

(5)Atramenty metaliczne (rozdrobnione metale lub stopy w zawiesinie w roztworze gumy np. atramenty złote, srebrne lub brązowe).

(6)Gotowe atramenty niewidzialne lub sympatyczne (np. na bazie chlorku kobaltu).

Produkty te występują zazwyczaj w postaci cieczy lub pasty, ale zatężone lub w stanie stałym (tj. proszki, tabletki, pałeczki, itp.), są również objęte niniejszą pozycją, gdy nadają się do użytku jako atrament lub farba drukarska,po zwykłym rozpuszczeniu lub dyspersji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wywoływaczy składających się z tonera (mieszaniny sadzy i żywic termoplastycznych) zmieszanego z nośnikiem (ziarenkami piasku powleczonymi etylocelulozą), używanych w fotokopiarkach (pozycja 3707).

(b)Końcówek do piór kulkowych wraz z ich wkładami napełnionymi tuszem (pozycja 9608). Pozycja ta obejmuje natomiast zbiorniczki atramentu do zwykłych piór wiecznych.

(c)Taśm nasyconych farbą drukarską do maszyn do pisania lub poduszeczek nasyconych tuszem (pozycja 9612).

__________