DZIAŁ 31

NAWOZY

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   krwi zwierzęcej objętej pozycją 0511;

(b)   odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków (innych niż odpowiadające opisom w uwagach 2 a), 3 a), 4 a) lub 5 poniżej);

(c)   hodowanych kryształów chlorku potasu (innych niż elementy optyczne), o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, objętych pozycją 3824; elementów optycznych z chlorku potasu (pozycja 9001).

  1. Pozycja 3102 obejmuje jedynie następujące towary, pod warunkiem że nie są one pakowane do postaci lub w opakowania opisane w pozycji 3105:

(a)   towary, które odpowiadają jednemu z opisów podanych poniżej:

1)    azotan sodu, nawet czysty;

2)    azotan amonu, nawet czysty;

3)    sole podwójne nawet czyste, siarczanu amonu i azotanu amonu;

4)    siarczan amonu, nawet czysty;

5)    sole podwójne (nawet czyste) lub mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu;

6)    sole podwójne (nawet czyste) lub mieszaniny azotanu wapnia i azotanu magnezu;

7)    cyjanamid wapnia, nawet czysty lub poddany obróbce olejem;

8)    mocznik, nawet czysty;

(b)   nawozy złożone z dowolnych towarów opisanych powyżej w lit. a), zmieszanych razem;

(c)   nawozy zawierające chlorek amonu lub dowolne towary opisane powyżej w lit. a) lub b) zmieszane z kredą, gipsem lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami;

(d)   ciekłe nawozy zawierające towary z lit. a) pkt 2) lub 8) powyżej lub mieszaniny tych towarów w roztworze wodnym lub amoniakalnym.

  1. Pozycja 3103 obejmuje jedynie następujące towary, pod warunkiem że nie są one pakowane do postaci lub w opakowania opisane w pozycji 3105:

(a)   towary, które odpowiadają jednemu z poniżej podanych opisów:

1)         tomasyna (żużel Thomasa);

2)         fosforany naturalne objęte pozycją 2510, kalcynowane lub poddane obróbce cieplnej większej niż w celu usunięcia zanieczyszczeń;

3)         superfosfaty (pojedyncze, podwójne lub potrójne);

4)         wodoroortofosforan wapnia zawierający nie mniej niż 0,2 % masy fluoru, w przeliczeniu na suchy bezwodny produkt;

(b)   nawozy złożone z dowolnych towarów opisanych powyżej w lit. a), zmieszanych razem, jednak bez uwzględnienia granicznej zawartości fluoru;

(c)   nawozy zawierające dowolne produkty opisane powyżej w lit. a) lub b), jednak bez uwzględnienia granicznej zawartości fluoru, zmieszane z kredą, gipsem lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami.

  1. Pozycja 3104 obejmuje jedynie następujące towary, pod warunkiem że nie są one pakowane do postaci lub w opakowania opisane w pozycji 3105:

(a)   towary, które odpowiadają jednemu z poniżej podanych opisów:

1)         sole potasu surowe, naturalne (na przykład karnalit, kainit i sylwin);

2)         chlorek potasu, nawet czysty, z wyjątkiem opisanego powyżej w uwadze 1 c);

3)         siarczan potasu, nawet czysty;

4)         siarczan magnezu-potasu, nawet czysty;

(b)   nawozy złożone z dowolnych towarów opisanych powyżej w lit. a), zmieszanych razem.

  1. Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) i wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu), nawet czysty, i ich mieszaniny należy klasyfikować do pozycji 3105.
  2. W pozycji 3105 określenie „pozostałe nawozy” dotyczy jedynie produktów stosowanych jako nawozy i zawierających, jako główny składnik, przynajmniej jeden z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor lub potas.

 


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje większość produktów używanych zazwyczaj jako nawozy naturalne lub sztuczne.

Z drugiej jednak strony, dział ten nie obejmuje produktów, które raczej ulepszają glebę, aniżeli ją nawożą, takie jak:

(a)Wapno (pozycja 2522).

(b)Margiel oraz kompost (nawet zawierające naturalnie małe ilości pierwiastków użyźniających) (pozycja 2530).

(c)Torf (pozycja 2703).

Dział ten nie obejmuje również pierwiastków śladowych, które mają zastosowanie do nasion, liści lub gleby, aby wspomagać kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin. Mogą one zawierać małe ilości pierwiastków nawozowych: azotu, fosforu i potasu, ale nie jako zasadnicze składniki (np. pozycja 3824).

Wyłączone są także gotowe media do hodowli roślin, takie jak gleba do doniczek oparta na torfie lub mieszaninie fosforu i piasku, lub torfu i gliny (pozycja 2703) i mieszance ziemi, piasku, gliny itp. (pozycja 3824). Wszystkie te produkty mogą zawierać małe ilości pierwiastków nawozowych: azotu, fosforu lub potasu.

 


 


3101-Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(a)Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej;

(b)Produkty zwierzęce lub roślinne przekształcone w nawozy przez zmieszanie razem lub obróbkę chemiczną (inne niż superfosfaty kostne objęte pozycją 3103).

Produkty takie obejmuje jednak pozycja 3105, gdy dostarcza się je w postaciach lub opakowaniach, opisanych w tej pozycji.

Pozycja ta obejmuje między innymi:

(1)Guano, które jest nagromadzeniem odchodów i szczątków ptaków morskich, występujących w dużych ilościach na niektórych wyspach lub wybrzeżach. Nawóz ten jest zarówno azotowy, jak i fosforowy i ma zazwyczaj postać żółtawego proszku o silnym amoniakalnym zapachu.

(2)Odchody, gnój, brudne odpady runa owczego i obornik, nieodpowiednie do innego użytku niż jako nawozy.

(3)Zbutwiałe produkty roślinne, nieodpowiednie do innego użytku niż jako nawozy.

(4)Rozdrobnione guano.

(5)Produkty powstałe z obróbki skór kwasem siarkowym.

(6)Kompost składający się ze zbutwiałych odpadów roślinnych i innych substancji, których rozpad był przyspieszony lub kontrolowany na skutek użycia wapna itp.

(7)Pozostałości z prania wełny.

(8)Mieszaniny wysuszonej krwi i mączki kostnej.

(9)Stabilizowany osad ściekowy z miejskich oczyszczalni ścieków. Stabilizowany osad ściekowy jest otrzymywany poprzez przesiewanie wypływających ścieków, w celu usunięcia dużych przedmiotów i oddzielenia drobnych zanieczyszczeń mechanicznych i ciężkich niebiologicznych składników; pozostający osad jest następnie poddany wysuszeniu lub jest filtrowany. Tak otrzymany stabilizowany osad zawiera dużą ilość substancji organicznych, jak również niektóre pierwiastki nawozowe (np. fosfor i azot). Jednakże, taki osad zawierający w dużym stężeniu inne materiały (np. metale ciężkie), które stabilizowany osad czynią niezdatnym do stosowania jako nawóz, jest wyłączony (pozycja 3825).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Krwi zwierzęcej, zarówno płynnej, jak i suszonej (pozycja 0511).

(b)Sproszkowanych kości, rogów, kopyt lub odpadów rybnych (dział 5).

(c)Mączek, grysiku i granulek z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nieodpowiednich do spożycia przez ludzi (pozycja 2301) i innych produktów objętych działem 23. (makuchy, fusy browarnicze lub gorzelniane itp.).

(d)Popiołu z kości, drewna, torfu lub węgla (pozycja 2621).

(e)Mieszanin nawozów naturalnych objętych niniejszą pozycją z chemicznymi substancjami użyźniającymi (pozycja 3105).

(f)Mieszanin stabilizowanego osadu ściekowego z azotanem potasu lub azotanem amonu (pozycja 3105).

(g)Skrawków i innych odpadów skórzanych; skórzanego pyłu, proszku i mączki skórzanej (pozycja 4115).

 


 


3102-Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe.

3102 10-Mocznik, nawet w roztworze wodnym

-Siarczan amonu; sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu:

3102 21- -Siarczan amonu

3102 29- -Pozostałe

3102 30-Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym

3102 40-Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami

3102 50-Azotan sodu

3102 60-Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

3102 80-Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym

3102 90-Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach

Niniejsza pozycja obejmuje tylko następujące produkty, pod warunkiem że nie są one dostarczane w postaciach lub opakowaniach opisanych w pozycji 3105:

(A)Towary odpowiadające jakiemukolwiek z podanych niżej opisów:

(1)Azotan sodu, nawet czysty.

(2)Azotan amonu, nawet czysty.

(3)Sole podwójne (nawet czyste) siarczanu amonu i azotanu amonu.

(4)Siarczan amonu, nawet czysty.

(5)Sole podwójne (nawet czyste) lub mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu. Niektóre mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu mogą być sprzedawane jako nawóz, o nazwie „saletra wapniowa”.

(6)Sole podwójne (nawet czyste) lub mieszaniny azotanu wapnia i azotanu magnezu. Produkt ten jest otrzymywany przez obróbkę dolomitu kwasem azotowym.

(7)Cyjanamid wapnia, nawet czysty lub obrobiony olejem.

(8)Mocznik (diamid kwasu węglowego), nawet czysty. Stosowany głównie jako nawóz, lecz również jako pasza dla zwierząt, do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych, w syntezach organicznych itp.

Należy zauważyć, że produkty mineralne lub chemiczne opisane na ograniczonym wykazie powyżej, należy klasyfikować do tej pozycji, nawet wtedy one wyraźnie nie są do stosowania jako nawozy.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje produktów azotowych, nawet o określonym wzorze chemicznym (takich jak chlorek amonu, pozycja 2827), niewymienionych wyżej, nawet wtedy, gdy używane są jako nawozy.

(B)Nawozy złożone z jakichkolwiek produktów, o których mowa w punkcie (A) zmieszanych razem (np. nawóz złożony z mieszaniny siarczanu amonu z azotanem amonu).

(C)Nawozy złożone z chlorku amonu lub jakiegokolwiek produktu, o którym mowa w punkcie (A) lub (B) zmieszane razem z kredą, gipsem lub innymi substancjami nieorganicznymi, pozbawionymi właściwości użyźniających (np. nawozy otrzymywane przez dodanie, zmieszanie lub przez osadzenie azotanu amonowego na wyżej wspomnianych nieorganicznych substancjach niebędących nawozami).

(D)Nawozy płynne składające się z azotanu amonu (nawet w stanie czystym) lub mocznika (nawet w stanie czystym), albo mieszaniny tych produktów w roztworze wodnym lub amoniakalnym.

Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do przypadku wymagań z punktu (A) powyżej, mieszaniny objęte punktami (B), (C) lub (D) są klasyfikowane w niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy są w rodzaju stosowanych jako nawozy.

 


 


3103-Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne.

-Superfosfaty:

3103 11- -O zawartości pentatlenku difosforu (P2O5) 35 % masy lub większej

3103 19- -Pozostałe

3103 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje tylko następujące produkty, pod warunkiem, że nie są one dostarczane w postaciach lub opakowaniach opisanych w pozycji 3105:

(A)Towary odpowiadające jakiemukolwiek z opisów podanych niżej:

(1)Superfosfaty (pojedyncze, podwójne lub potrójne) (fosforany rozpuszczalne). Superfosfat pojedynczy otrzymuje się w wyniku działania kwasem siarkowym na fosforan naturalny lub na sproszkowaną kość. Superfosfat podwójny lub potrójny otrzymuje się w wyniku działania na ten materiał kwasem fosforowym.

(2)Tomasyny (nazywane także „żużlem Thomasa”, „fosforanami metalurgicznymi”) są produktem ubocznym w procesie otrzymywania stali z żelaza fosforowego w piecach zasadowych lub konwertorach.

(3)Naturalne fosforany objęte pozycją 2510 wypalone lub poddane obróbce cieplnej większej niż w celu usunięcia zanieczyszczeń.

(4)Fosforan diwapniowy zawierający nie mniej niż 0,2 % fluoru, w przeliczeniu na masę bezwodnego suchego produktu; ortofosforan diwapnia zawierający mniej niż 0,2 % fluoru, w przeliczeniu na masę bezwodnego suchego produktu, jest klasyfikowany do pozycji 2835.

Należy zauważyć, że produkty mineralne lub chemiczne wymienione powyżej, są zawsze objęte niniejszą pozycją, nawet wtedy gdy w sposób oczywisty nie stosuje się ich jako nawozów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednakże produktów fosforowych, nawet o określonym wzorze chemicznym (takich jak fosforan sodu, pozycja 2835), niewymienionych wyżej, nawet jeśli są one używane jako nawozy.

(B)Nawozy złożone z jakichkolwiek produktów, o których mowa w punkcie (A), ale w tym przypadku bez uwzględnienia zawartości granicznej fluoru podanej wyżej w punkcie (A) (4), zmieszane razem (np. nawóz składający się z superfosfatów zmieszanych z dolomitem lub wodoroortofosforanem wapnia).

(C)Nawozy złożone z jakiegokolwiek produktu, o którym mowa wyżej w punkcie (A) lub (B), ale w tym przypadku nie bierze się pod uwagę granicznej wartości fluoru według wskazań wyżej w punkcie (A) (4), zmieszane z kreda, gipsem lub inną substancją nieorganiczną niebędącą nawozem (np. nawozy złożone z superfosfatów zmieszanych z dolomitem lub superfosfatów zmieszanych z boraksem).

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do wymagań zawartych powyżej w punkcie (A), mieszaniny objęte punktami (B) lub (C) klasyfikowane są do niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy są używane jako nawozy. Zgodnie z tym warunkiem, mieszaniny mogą być w jakiejkolwiek proporcji wzajemnej składników i nie ma znaczenia graniczna zawartość fluoru podana powyżej w punkcie (A) (4).

 


 


3104-Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne.

3104 20-Chlorek potasu

3104 30-Siarczan potasu

3104 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje tylko następujące produkty, pod warunkiem, że nie są one dostarczane w postaciach lub opakowaniach opisanych w pozycji 3105:

(A)Towary odpowiadające jakiemukolwiek z opisów podanych niżej:

(1)Chlorek potasu, nawet czysty, z wyjątkiem hodowanych kryształów (innych niż elementy optyczne), o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, objęty pozycją 3824, jak również elementów optycznych z chlorku potasu (pozycja 9001).

(2)Siarczan potasu, nawet czysty.

(3)Naturalne surowe sole potasowe (karnalit, kainit, sylwin itp.).

(4)Siarczan magnezu-potasu, nawet czysty.

Należy zauważyć, że wyżej wymienione produkty mineralne lub chemiczne, są zawsze objęte niniejszą pozycją, nawet wtedy, gdy w sposób oczywisty nie stosuje się ich jako nawozów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednakże produktów potasowych, nawet o określonym wzorze chemicznym (takich jak węglan potasu, pozycja 2836) nie wymienionych wyżej, nawet jeśli są one używane jako nawozy.

(B)Nawozy złożone z jakiegokolwiek z produktów, o którym mowa powyżej w punkcie (A), zmieszane razem (np. nawóz złożony z mieszaniny chlorku potasu z siarczanem potasu).

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do przypadku podanego powyżej w punkcie (A), mieszaniny objęte punktem (B) należy klasyfikować w niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy są w rodzaju stosowanych jako nawozy.

 


 


3105-Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg.

3105 10-Towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

3105 20-Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

3105 30-Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)

3105 40-Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) oraz jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu)

-Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor:

3105 51- -Zawierające azotany i fosforany

3105 59- -Pozostałe

3105 60-Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

3105 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) i wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu), nawet czyste oraz ich mieszaniny, stosowane jako nawóz lub do innych celów.

Należy zauważyć, że niniejsza pozycja nie obejmuje innych chemicznie zdefiniowanych związków, niewymienionych w pozycjach od 3102 do 3104, nawet gdy mogą być one stosowane jako nawozy (np; azotan potasu (pozycja 2834), fosforan potasu (pozycja 2835)).

(B)Nawozy złożone i nawozy wieloskładnikowe (inne niż odrębne chemicznie zdefiniowane związki), tj. nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas. Poniżej przedstawiono metody ich otrzymywania:

(1)Zmieszanie dwóch lub więcej produktów nawozowych (nawet jeśli produkty te wzięte oddzielnie nie są objęte pozycjami od 3102 do 3104); mieszaniny takie obejmują:

(a)Kalcynowane naturalne fosforany z chlorkiem potasu.

(b)Superfosfaty z siarczanem potasu.

(c)Cyjanamid wapnia z tomasyną.

(d)Siarczan amonu z superfosfatami i fosforanem potasu.

(e)Azotan amonu z superfosfatami i siarczanem lub chlorkiem potasu.

(2)Procesy chemiczne, np. nawozy otrzymywane przez działanie kwasem azotowym na naturalne fosforany wapnia, wydzielenie azotanu wapnia przez schłodzenie i odwirowanie, a następnie, po wydzieleniu, przez zobojętnianie roztworu amoniakiem, dodanie soli potasowych, a wreszcie przez odparowywanie, aż do otrzymania nawozu w stanie suchym (nawóz ten nazywa się czasem nieprawidłowo nitrofosfatem potasu, lecz nie jest on faktycznie odrębnym chemicznie zdefiniowanym związkiem).

(3)Połączenie obu powyższych metod.

Należy zauważyć, że pozycje 3102, 3103 i 3104 obejmują nawozy zawierające jako zanieczyszczenia bardzo małe ilości pierwiastków nawozowych innych niż wyspecyfikowane w odpowiednich pozycjach (azot, fosfor lub potas); takich produktów nie należy zatem uważać za nawozy złożone lub wieloskładnikowe, objęte niniejszą pozycją.

(C)Wszystkie inne nawozy (inne niż odrębne, chemicznie zdefiniowane związki) np:

(1)Mieszaniny substancji nawozowych (tzn. takich, które zawierają azot, fosfor lub potas) z substancjami niebędącymi nawozami np. z siarką. Wiele takich mieszanin zawierających azot lub fosfor objętych jest pozycją 3102 lub 3103 (zobacz Noty wyjaśniające do tych pozycji), ale inne objęte są niniejszą pozycją.

(2)Naturalny nawóz-azotan sodu i potasu, naturalna mieszanina azotu sodu i potasu.

(3)Mieszaniny nawozów zwierzęcych lub roślinnych z nawozami mineralnymi lub chemicznymi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Odrębnych, chemicznie zdefiniowanych związków niewyszczególnionych w uwagach 2. do 5. do niniejszego działu, ale które mogą być jednak użyte jako nawozy, np. chlorku amonu objętego pozycją 2827.

(b)Zużytego tlenku (pozycja 3825).

Pozycja obejmuje również wszystkie towary z tego działu, jeśli są prezentowane w postaci tabletek lub w podobnych postaciach lub w opakowaniach, o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg.

__________