SEKCJA VI

PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

Uwagi
  1. A)              Towary (inne niż rudy promieniotwórcze) odpowiadające opisanym w pozycji 2844 lub 2845 należy klasyfikować do tych pozycji, a nie do żadnej innej pozycji niniejszej nomenklatury.

B)Z zastrzeżeniem pkt A powyżej, towary odpowiadające opisom zawartym w pozycjach 2843, 2846 lub 2852 należy klasyfikować do tych pozycji, a nie do żadnej innej pozycji niniejszej sekcji.

  1. Z zastrzeżeniem uwagi 1, towary objęte pozycją 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 lub 3808 ze względu na fakt, że są pakowane w odmierzone dawki lub do sprzedaży detalicznej, należy klasyfikować do tych pozycji, a nie do żadnej innej pozycji niniejszej nomenklatury.
  2. Towary pakowane w zestawy składające się z dwóch lub więcej oddzielnych składników, z których część lub wszystkie są objęte niniejszą sekcją i przeznaczone są do zmieszania ze sobą w celu otrzymania produktu objętego sekcją VI lub VII, należy klasyfikować do pozycji właściwej dla tego produktu, pod warunkiem że składniki te:

(a)   mogą być jednoznacznie rozpoznane jako przeznaczone do użycia razem, bez konieczności przepakowywania;

(b)   są przedstawione razem;

(c)   są możliwe do zidentyfikowania, ze względu na swój charakter lub proporcje, w których są zgłaszane, jako wzajemnie się uzupełniające.