UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje zasadniczo węgiel i inne naturalne paliwa mineralne, oleje ropy naftowej oraz oleje otrzymane z minerałów bitumicznych, produkty ich destylacji oraz podobne produkty otrzymywane w dowolnym procesie. Niniejszy dział obejmuje również woski mineralne i naturalne substancje bitumiczne. Towary klasyfikowane do niniejszego działu mogą być surowe lub rafinowane. Jeśli jednak są wyodrębnionymi związkami organicznymi zdefiniowanymi chemicznie, w stanie czystym lub handlowo czystym, to - z wyjątkiem metanu i propanu - należy je klasyfikować do działu 29. Dla niektórych z tych związków (np. etanu, benzenu, fenolu, pirydyny) istnieją specjalne kryteria czystości wskazane w Notach wyjaśniających do pozycji 2901, 2907 oraz 2933. Metan i propan klasyfikowane są do pozycji 2711, nawet jeśli są czyste.

Wyrażenie „składniki aromatyczne” użyte w uwadze 2. do niniejszego działu oraz w pozycji 2707 należy uważać za odnoszące się do całych cząsteczek mających część aromatyczną, bez względu na liczbę i długość łańcuchów bocznych, a nie tylko do części aromatycznej takich cząsteczek.

Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.

(b)Produktów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych (pozycje od 3303 do 3307).

(c)Paliw płynnych lub gazów płynnych w pojemnikach, wykorzystywanych do napełniania lub uzupełniania zapalniczek do papierosów albo podobnych zapalniczek, o pojemności nieprzekraczającej 300 cm³ (pozycja 3606).


 


2701-Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla.

-Węgiel, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany:

2701 11- -Antracyt

2701 12- -Węgiel bitumiczny

2701 19- -Węgiel pozostały

2701 20-Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

Niniejsza pozycja obejmuje różne odmiany węgla i antracytu, nawet sproszkowane lub aglomerowane (brykietki, brykiety itd.). Obejmuje również brykiety i podobne paliwa sztuczne, które poddano odgazowaniu, aby stały się bezdymne.

Niniejsza pozycja obejmuje również węgiel sproszkowany w postaci zawiesiny w wodzie (węgiel półpłynny) i zawierający niewielkie ilości środków dyspergujących, a w szczególności środków powierzchniowo czynnych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje gagatu (pozycja 2530), węgla brunatnego (lignitu) (pozycja 2702), koksu ani półkoksu (pozycja 2704).

 


 


2702-Wegiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu.

2702 10-Węgiel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany

2702 20-Węgiel brunatny (lignit) aglomerowany

Niniejsza pozycja obejmuje lignit (węgiel brunatny), paliwo pośrednie między węglem a torfem, nawet odwodniony, sproszkowany albo aglomerowany.

Niniejsza pozycja nie obejmuje gagatu stanowiącego odmianę lignitu (pozycja 2530).

 


 


2703-Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany.

Torf, który jest utworzony z częściowo zwęglonego materiału roślinnego, jest przeważnie lekki i włóknisty.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie rodzaje torfu, włącznie z torfem suszonym lub aglomerowanym, wykorzystywane jako paliwo, oraz torf kruszony, odpady torfowe itd., wykorzystywane w stajniach, do wzbogacania gleby lub innych celów.

Niniejsza pozycja obejmuje również mieszaniny torfu z piaskiem lub gliną, którym zasadnicze właściwości nadawane są przez torf, nawet jeżeli zawierają niewielkie ilości pierwiastków nawozowych: azotu, fosforu lub potasu. Produkty te wykorzystywane są przeważnie jako ziemia doniczkowa.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Włókien torfowych (znanych jako „berandyna”) wytwarzanych do zastosowania we włókiennictwie (sekcja XI).

(b)Ziemi doniczkowej lub innych artykułów z torfu, włącznie z arkuszami izolacji do budynków, otrzymywanymi przez cięcie lub wytłaczanie (dział 68).

 


 


2704-Koks i półkoks z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.

Koks jest stałą pozostałością otrzymaną z destylacji (lub ze zwęglania lub zgazowywania) węgla, lignitu lub torfu, bez obecności powietrza. Jest otrzymywany w piecach koksowniczych z węgli bitumicznych o różnych jakościach.

Półkoks powstaje w wyniku destylacji węgla lub lignitu w niskiej temperaturze.

Koks i półkoks objęte niniejszą pozycją mogą być sproszkowane lub aglomerowane.

Węgiel retortowy (węgiel gazowy) jest twardą, czarną, kruchą postacią węgla, który dzwoni metalicznie po uderzeniu. Jest otrzymywany jako produkt uboczny w gazowniach lub piecach koksowniczych, w których odkłada się na ścianach pieców albo retort. Węgiel ten zazwyczaj składa się z nieregularnych kawałków, których jedna strona jest raczej płaska lub lekko zakrzywiona odpowiednio do kształtu retorty.

W niektórych krajach węgiel retortowy jest nazywany „sztucznym grafitem”, ale nazwa ta bardziej prawidłowa jest w odniesieniu do sztucznie wyprodukowanego grafitu objętego pozycją 3801.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Koksu pakowego i koksu naftowego (odpowiednio pozycja 2708 i 2713).

(b)Artykułów wykonanych z węgla retortowego, wykorzystywanych do zastosowań elektrycznych (pozycja 8545).

 


 


2705-Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Gaz węglowy jest otrzymywany przez destylację węgla bez obecności powietrza, zazwyczaj w gazowniach lub piecach koksowniczych. Jest to złożona mieszanina wodoru, metanu, tlenku węgla itd., wykorzystywana do oświetlania lub ogrzewania.

Niniejsza pozycja obejmuje gaz produkowany w czasie podziemnej gazyfikacji oraz gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, np. gaz wielkopiecowy. Obejmuje ona również mieszaninę gazów powstałych w czasie krakowania lub reformowania olejów mineralnych, gazów z ropy naftowej i gazów ziemnych, zazwyczaj w obecności pary wodnej. Mieszaniny te mają podobny skład jak gaz koksowniczy i są wykorzystywane do oświetlana lub ogrzewania oraz w syntezie chemicznej, np. metanolu, amoniaku. W tym ostatnim przypadku, są czasem nazywane „gazem syntezowym”. Pozycja niniejsza nie obejmuje jednak gazów objętych pozycją 2711.

 


 


2706-Smoła destylowana z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi.

Smoły te są bardzo złożonymi mieszaninami składników aromatycznych i alifatycznych w różnych proporcjach, powstałych zazwyczaj podczas destylacji węgla, lignitu lub torfu.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie takie smoły, m.in.:

(1)Smoły wyprodukowane przez destylację węgla w wysokiej temperaturze, składające się przede wszystkim ze składników aromatycznych, takich jak: benzen, fenol, naftalen, antracen i homologi fenolu, zasady pirydynowe.

(2)Smoły otrzymane przez destylację lignitu lub torfu, albo destylację węgla w niskiej temperaturze; smoły te są podobne do omówionych w punkcie (1), ale zawierają większą ilość związków alifatycznych, naftenowych oraz fenolowych.

(3)Inne smoły mineralne, włącznie z otrzymanymi z wodnych generatorów gazowych w procesie gazyfikacji węgla.

Niniejsza pozycja obejmuje również smoły odwodnione albo częściowo destylowane oraz smoły odzyskane, otrzymane przez mieszanie paku z olejami kreozotowymi lub innymi produktami destylacji smoły węglowej.

Smoły wykorzystywane są głównie do dalszej destylacji, w wyniku której wytwarzane są różne oleje i inne produkty ze smoły węglowej. Są one wykorzystywane również do wyrobu materiałów wodoodpornych, do układania nawierzchni dróg itd.

Niniejsza pozycja nie obejmuje smół ekstrahowanych ze źródeł innych niż mineralne, np. smoły drzewnej (pozycja 3807).

 


 


2707-Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych.

2707 10-Benzol (benzen)

2707 20-Toluol (toluen)

2707 30-Ksylol (ksyleny)

2707 40-Naftalen

2707 50-Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)

-Pozostałe:

2707 91- -Oleje kreozotowe

2707 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Oleje i inne produkty otrzymane przez destylację wysokotemperaturowej smoły węglowej w mniejszych lub większych zakresach frakcji, z których wytwarzane są mieszaniny, składające się głównie z węglowodorów aromatycznych i innych związków aromatycznych.

Oleje te i inne produkty obejmują:

-Benzol (benzen), toluol (toluen), ksylol (ksyleny) i solwentnafta.

-Oleje naftalenowe i surowy naftalen.

-Oleje antracenowe i surowy antracen.

-Oleje fenolowe (fenole, krezole, ksylenole itd.).

-Zasady pirydynowe, chinolinowe i akrydynowe.

-Oleje kreozotowe.

(2)Podobne oleje i produkty z przewagą składników aromatycznych, otrzymane w procesie destylacji niskotemperaturowej smoły węglowej, przez „odpędzanie rozpuszczalnika” z gazu węglowego, przez przetwarzanie ropy naftowej lub w jakimkolwiek innym procesie.

Niniejsza pozycja obejmuje wyżej wymienione oleje i produkty, nawet surowe lub rafinowane, ale nie obejmuje odrębnych związków zdefiniowanych chemicznie w stanie czystym lub o czystości handlowej, otrzymane przez frakcjonowanie lub inne przetwarzanie olejów smołowych (dział 29).W odpowiednich częściach Not wyjaśniających do pozycji 2902, 2907 i 2933 podano specjalne kryteria czystości dla benzenu, toluenu, ksylenu, naftalenu, antracenu, fenolu, kreazoli, ksylenoli, pirydyny i niektórych pochodnych pirydyny.

Oleje ze smoły drzewnej klasyfikowane są do działu 38.

Niniejsza pozycja nie obejmuje mieszanych alkilobenzenów oraz mieszanych alkilonaftalenów otrzymanych przez alkilację benzenu lub naftalenu i mających dosyć długie łańcuchy boczne (pozycja 3817).


 


2708-Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych.

2708 10-Pak

2708 20-Koks pakowy

Pak objęty niniejszą pozycją jest pozostałością po destylacji wysokotemperaturowych smół węglowych lub innych smół mineralnych. Zawiera niewielką ilość ciężkich olejów smołowych. Jest zabarwiony na czarno albo brązowo i może być miękki albo kruchy. Jest wykorzystywany do wyrobu elektrod, smół drogowych, mieszanin wodoodpornych, do scalania pyłu węglowego itd.

Pak, który poddano niewielkiej modyfikacji przez przedmuchiwanie powietrzem, jest podobny do paku nieprzedmuchiwanego i również klasyfikowany jest do niniejszej pozycji.

Koks pakowy jest ostatecznym produktem pozostającym po destylacji wysoko- lub niskotemperaturowych smół węglowych, innych smół mineralnych lub paków z nich. Jest on wykorzystywany do wyrobu elektrod lub jako paliwo.

 


 


2709-Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe.

Niniejsza pozycja obejmuje surowe oleje ropy naftowej oraz surowe oleje otrzymane z minerałów bitumicznych (np. łupku, skały wapiennej, piasku), tzn. produktów naturalnych, bez względu na ich skład, otrzymywanie z normalnych albo kondensacyjnych złóż roponośnych, czy też w procesie destylacji rozkładowej minerałów bitumicznych. Otrzymywane w ten sposób oleje klasyfikowane są do niniejszej pozycji, nawet jeśli poddano je następującym procesom:

(1)Dekantacji.

(2)Odsalaniu.

(3)Odwodnieniu.

(4)Stabilizacji w celu normalizowania prężności par.

(5)Eliminacji bardzo lekkich frakcji z zamiarem przywrócenia ich do złóż roponośnych dla poprawienia drenażu i utrzymania ciśnienia.

(6)Dodaniu tylko tych wcześniej opisanych węglowodorów, które odzyskano metodami fizycznymi w trakcie wyżej wymienionych procesów.

(7)Jakimkolwiek innym mniej ważnym procesom, pod warunkiem że nie powodują zmian zasadniczych cech produktu.

Pozycja obejmuje również kondensaty gazowe, tj. oleje surowe uzyskane w czasie stabilizacji gazu ziemnego bezpośrednio po jego wydobyciu. Operacja ta polega na otrzymywaniu, głównie przez schłodzenie i dekompresję, z gazu ziemnego mokrego kondensujących się węglowodorów (C4 do około C20).

 


 


2710-Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

-Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż te zawierające biodiesel i inne niż oleje odpadowe:

2710 12- -Oleje lekie i preparaty

2710 19- -Pozostałe

2710 20-Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpadowe:

-Oleje odpadowe:

2710 91- -Zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB)

2710 99- -Pozostałe

(I) PRODUKTY PODSTAWOWE

Produkty zawarte w pierwszej części tej pozycji to produkty poddane jakimkolwiek procesom innym niż wymienione w Notach wyjaśniających do pozycji 2709.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)            „Ropę naftową” po odpędzeniu lekkich składników (z których pewne lżejsze frakcje usunięto przez destylację), jak również oleje lekkie, średnie i ciężkie otrzymane w szerszych lub węższych frakcjach w czasie destylacji lub rafinacji surowych olejów ropy naftowej albo surowych olejów z minerałów bitumicznych. Oleje te, mniej lub bardziej płynne lub półpłynne, składają się przede wszystkim z węglowodorów niearomatycznych, takich jak parafinowe, cyklaparafinowe (naftenowe).

Obejmują one:

(1)Benzynę lakową.

(2)Benzynę lakierniczą.

(3)Naftę.

(4)Oleje napędowe.

(5)Oleje opałowe.

(6)Oleje wrzecionowe i oleje smarowe.

(7)Oleje wazelinowe (białe).

Pozycja ta obejmuje również wyżej opisane frakcje, nawet jeżeli poddane zostały dalszej obróbce w celu usunięcia zanieczyszczeń (np. obróbce kwasami lub alkaliami, rozpuszczalnikami selektywnymi, chlorkiem cynku, ziemiami adsorbującymi itd., lub przez redestylację), pod warunkiem że obróbka ta nie powoduje otrzymania odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków w stanie czystym lub o czystości handlowej (dział 29).

(B)Podobne oleje, w których zawartość składników niearomatycznych w masie jest większa niż zawartość składników aromatycznych. Mogą one być wytwarzane w procesie destylacji niskotemperaturowej węgla, uwodornienia albo w jakimkolwiek innym procesie (np. krakowania, reformowania itd.).

Niniejsza pozycja obejmuje mieszane alkileny, zwane tripropylenem, tetrapropylenem, diizobutylenem, triizobutylenem itd. Są to mieszaniny nienasyconych węglowodorów acyklicznych (oktylenów, nonylenów, ich homologów i izomerów itd.) oraz nasyconych węglowodorów acyklicznych.

Są one otrzymywane przez bardzo niską polimeryzację propylenu, izobutylenu lub węglowodorów etylenowych lub przez oddzielenie (np. w wyniku destylacji frakcyjnej) od pewnych produktów krakowania olejów mineralnych.

Mieszane alkileny są stosowane głównie w syntezie chemicznej jako rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki. Ze względu na ich wysoką liczbę oktanową, mogą być również składnikiem benzyny lakowej przy zastosowaniu odpowiednich substancji dodatkowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje płynnych poliolefin syntetycznych, z których mniej niż 60% objętości destyluje w 300°C, po przeliczeniu na 1013 milibarów (101,3 kPa) przy zastosowaniu metody destylacji pod obniżonym ciśnieniem (dział 39).

Pozycja ta nie obejmuje ponadto olejów, w których masie dominują składniki aromatyczne, otrzymanych przez przetwarzanie ropy naftowej albo w jakimkolwiek innym procesie (pozycja 2707).

(C)Oleje opisane powyżej w punktach (A) i (B), do których dodano różne substancje w celu przystosowania ich do określonych zastosowań, pod warunkiem że produkty te zawierają jako podstawę 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz że nie są objęte bardziej szczegółowymi pozycjami nomenklatury.

Przykładowo takimi produktami są:

(1)Benzyna samochodowa, zawierająca niewielkie ilości dodanych środków antystukowych (np. tetraetylku ołowiu, dibromoetanu) oraz antyutleniaczy (np. para-butyloaminofenolu).

(2)Smary składające się z mieszanin olejów smarowych, zawierające różne ilości innych produktów (np. produktów służących poprawieniu właściwości smarujących (takich jak oleje i tłuszcze roślinne), przeciwutleniaczy, środków przeciwrdzewnych, środków przeciwdziałających pienieniu takich jak silikony). Smary te obejmują oleje mieszane, oleje do pracy przy dużym obciążeniu, oleje mieszane z grafitem (zawiesiny grafitu w olejach ropy naftowej lub olejach otrzymanych z minerałów bitumicznych), smary górnozaworowe, oleje włókiennicze oraz smary stałe, składające się z olejów smarowych o zawartości około od 10 do 15 % mydeł glinowych, wapniowych, litowych itd.

(3)Oleje transformatorowe i oleje do wyłączników automatycznych (używane z innych powodów niż ich właściwości smarujące), które są stabilizowanymi, specjalnie rafinowanymi olejami z dodatkiem antyutleniaczy, takich jak di-tert-butylo para-krezol.

(4)Ciecze chłodząco-smarujące używane do chłodzenia narzędzi tnących itd. oraz obrabianego materiału. Składają się z olejów ciężkich z dodatkiem około 10 do 15 % środka emulgującego (np. sulforycynooleinianu alkalicznego); używane w postaci emulsji w wodzie.

(5)Oleje czyszczące wykorzystywane do czyszczenia silników elektrycznych, silników i innych urządzeń. Są to oleje ciężkie zawierające zwykle małe ilości środków peptyzujących, ułatwiających usuwanie miału węglowego, nagaru itp. powstających w czasie pracy maszyny.

(6)Oleje do wyjmowania z formy używane do ułatwiania wyjmowania artykułów ceramicznych, słupów betonowych itd. z form. Obejmują one oleje ciężkie zawierające na przykład około 10 % olejów roślinnych

(7)Hydrauliczne płyny hamulcowe itd., składające się z olejów ciężkich, do których dodano produkty poprawiające ich właściwości smarujące, przeciwutleniacze, środki zapobiegające korozji, środki zapobiegające spienianiu itd.

(8)Mieszanki biodiesli, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych. Jednakże, biodiesel i jego mieszanki, zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, objęte są pozycją 3826.

(II) OLEJE ODPADOWE

Oleje odpadowe są odpadami zawierającymi głównie oleje ropy naftowej i oleje otrzymane z minerałów bitumicznych (jak opisano w uwadze 2. do niniejszego działu), nawet zmieszane z wodą. Obejmują one:

(1)Oleje odpadowe ropy naftowej i podobne oleje odpadowe, nienadające się już dłużej do użytku jako produkty podstawowe (np. zużyte oleje smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe). Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle (PCT) i polibromowane bifenyle (PBB), powstałe głównie z odprowadzania tych chemikaliów ze sprzętu elektrycznego, takiego jak wymienniki ciepła, transformatory lub aparatura łączeniowa;

(2)Oleje szlamowe ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, zawierające głównie takie oleje oraz wysoką zawartość dodatków (np. chemikaliów) używanych przy wyrobie produktów podstawowych;

oraz

(3)Oleje odpadowe w postaci emulsji w wodzie lub mieszanin z wodą, takie jak te, które powstały w wyniku wycieku oleju lub mycia zbiorników zasobnikowych, albo ze zużycia olejów chłodząco–smarujących podczas operacji obróbki skrawaniem.

(4)Oleje odpadowe otrzymane w procesie produkcji, formy użytkowej i stosowania atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Szlamów benzyny ołowiowej i szlamów ołowiowych związków przeciwstukowych ze zbiorników zasobnikowych benzyny ołowiowej i ołowiowych związków przeciwstukowych, składających się zasadniczo z ołowiu, związków ołowiu i tlenku żelaza, a niezawierających praktycznie żadnych olejów ropy naftowej, przeważnie używanych do odzyskiwania ołowiu lub związków ołowiu (pozycja 2620).

(b)Produktów zawierających mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, np. natłustek lub produktów natłuszczających oraz innych preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji 3403 oraz hydraulicznych płynów hamulcowych klasyfikowanych do pozycji 3819.

(c)Produktów zawierających oleje ropy naftowej oraz olej otrzymane z minerałów bitumicznych w jakiejkolwiek proporcji (nawet przekraczający 70 % masy) objętych bardziej szczegółową pozycją w nomenklaturze lub na bazie produktów innych niż oleje ropy naftowej lub olej otrzymany z minerałów bitumicznych; dotyczy to preparatów przeciwrdzewnych klasyfikowanych do pozycji 3403, które składają się z lanoliny w roztworze benzyny lakierniczej, z lanoliną jako materiałem bazowym i benzyną lakierniczą działającą jedynie jako rozpuszczalnik, odparowujący po nałożeniu; dotyczy to również środków odkażających, owadobójczych, grzybobójczych itp. (pozycja 3808), preparowanych dodatków do olejów mineralnych (pozycja 3811), złożonych rozpuszczalników i rozcieńczalników do emalii (pozycja 3814) oraz niektórych produktów klasyfikowanych do pozycji 3824, takich jak płyn do rozruchu silników na paliwo lekkie (benzynę), płyn składający się z eteru dietylowego, zawierającego 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej oraz innych składników, przy czym eter ditylowy jest podstawowym składnikiem.

 


 


2711-Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

-Skroplone:

2711 11- -Gaz ziemny

2711 12- -Propan

2711 13- -Butany

2711 14- -Etylen, propylen, butylen i butadien

2711 19- -Pozostałe

-W stanie gazowym:

2711 21- -Gaz ziemny

2711 29- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje surowe węglowodory gazowe otrzymane jako gazy ziemne, gazy z ropy naftowej lub gazy otrzymane chemicznie. Jednak metan i propan, nawet czyste, objęte są niniejszą pozycją.

Węglowodory te są w stanie gazowym w temperaturze 15°C i pod ciśnieniem 1013 milibarów (101,3 kPa). W postaci płynnej mogą być pod ciśnieniem w zbiornikach metalowych i często, dla bezpieczeństwa, są poddane obróbce przez dodanie niewielkich ilości substancji zapachowych, co pozwala ujawnić wycieki.

Obejmują one w szczególności następujące gazy, nawet skroplone:

I.Metan i propan, nawet czyste.

  1. Etan i etylen o czystości mniejszej niż 95 %. (Etan i etylen o czystości nie mniejszej niż 95 % klasyfikowany jest do pozycji 2901).

III.Propen (propylen) o czystości mniejszej niż 90 %. (Propen o czystości nie mniejszej niż 90 % klasyfikowany jest do pozycji 2901).

IV.Butan zawierający mniej niż 95 % n-butanu i mniej niż 95% izobutanu. (Butan zawierający nie mniej niż 95 % n-butanu lub izobutanu klasyfikowany jest do pozycji 2901).

V.Buteny (butyleny) i butadieny o czystości mniejszej niż 90 %. (Buteny i butadieny o czystości nie mniejszej niż 90 % klasyfikowane są do pozycji 2901).

VI.Mieszaniny propanu i butanu.

Wymienione wyżej zawartości procentowe odnoszą się do przeliczenia na objętość produktów gazowych i masę produktów skroplonych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Odrębnych chemicznie zdefiniowanych węglowodorów (innych niż metan i propan) w stanie czystym lub o czystości handlowej (pozycja 2901). (Do węglowodorów takich z dodatkiem substancji zapachowych odnoszą się Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 29., część A, punkt 5. Dla etanu, etylenu, propenu, butanu, butenów i butadienów są specjalne kryteria czystości wymienione wyżej w punktach II, III, IV oraz V).

(b)Skroplonego butanu w pojemnikach wykorzystywanych do napełniania i uzupełniania zapalniczek do papierosów i podobnych oraz o pojemności nieprzekraczającej 300 cm³ (innych niż pojemniki stanowiące części zapalniczek do papierosów lub podobnych zapalniczek) (pozycja 3606).

(c)Części do zapalniczek do papierosów i innych zapalniczek, zawierających skroplony butan (pozycja 9613).

 


 


2712-Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione.

2712 10-Wazelina

2712 20-Parafina zawierająca mniej niż 0,75% masy oleju

2712 90-Pozostałe

(A)Wazelina.

Wazelina jest mazista w dotyku. Jest zabarwiona na biało, żółtawo lub ciemno-brązowo. Jest otrzymywana z pozostałości po destylacji niektórych surowych olejów ropy naftowej lub przez zmieszanie olejów ropy naftowej o dosyć wysokiej lepkości z takimi pozostałościami, albo przez zmieszanie parafiny albo cerezyny z wystarczająco rafinowanym olejem mineralnym. Niniejsza pozycja obejmuje wazelinę, nawet surową (nazywaną czasem petrolatum), odbarwioną albo rafinowaną. Obejmuje również wazelinę otrzymywaną syntetycznie.

„Wazelina objęta niniejszą pozycją musi mieć temperaturę krzepnięcia określoną metodą obracanego termometru ISO 2207 (równoważną metodzie ASTM D 938) nie niższą niż 30°C, gęstość w temperaturze 70°C mniejszą niż 0,942 g/cm³, pomiar penetracji medium po ugniataniu, wykonany penetrometrem ze stożkiem w temperaturze 25°C, określony metodą ISO 2137 (równoważną metodzie ASTM D 217), mniejszy niż 350, pomiar penetracji medium nienaruszonego, wykonany penetrometrem ze stożkiem w temperaturze 25°C, określony metodą ISO 2137 (równoważną metodzie ASTM D 937), nie mniejszy niż 80.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak wazeliny do pielęgnacji skóry, pakowanej w opakowaniach do sprzedaży detalicznej do tego rodzaju zastosowań (pozycja 3304).

(B)Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione.

Parafina jest woskiem węglowodorowym ekstrahowanym z niektórych produktów destylacji olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z łupku lub innych minerałów bitumicznych. Wosk ten jest półprzezroczysty, barwy białej lub żółtawej i ma w pewnym stopniu zaznaczoną strukturę krystaliczną.

Wosk mikrokrystaliczny jest również woskiem węglowodorowym. Jest ekstrahowany z pozostałości ropy naftowej lub frakcji olejów smarowych destylowanych próżniowo. Jest bardziej nieprzezroczysty niż parafina i ma delikatniejszą i mniej wyraźną strukturę krystaliczną. Zazwyczaj ma wyższą temperaturę topnienia niż parafina. Może być miękki i plastyczny, ale także twardy i kruchy. Może być barwy od ciemno-brązowej do białej.

Ozokeryt jest naturalnym woskiem mineralnym. Oczyszczony znany jest pod nazwą cerezyny.

Wosk montanowy i produkt znany jako „pak montanowy” są woskami estrowymi, ekstrahowanymi z lignitu. W stanie surowym są twarde i brązowe, ale po rafinacji mogą być białe.

Wosk torfowy jest fizycznie i chemicznie podobny do wosku montanowego, ale jest nieco bardziej miękki.

Pozostałe woski mineralne klasyfikowane do niniejszej pozycji (gacz parafinowy oraz parafina w łuskach) powstają w wyniku odparafinowywania olejów smarowych. Są mniej oczyszczone i mają wyższą zawartość oleju niż parafina. Mają barwę od białej do jasnobrązowej.

Niniejsza pozycja obejmuje również produkty podobne do objętych niniejszą pozycją, a otrzymywane syntetycznie albo w jakimkolwiek innym procesie (np. syntetyczna parafina i syntetyczny wosk mikrokrystaliczny). Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak wysoko spolimeryzowanych wosków, takich jak wosk polietylenowy. Są one klasyfikowane do pozycji 3404.

Wszystkie te woski objęte są niniejszą pozycją, nawet surowe lub rafinowane, zmieszane ze sobą lub barwione. Są wykorzystywane do wyrobu świec (szczególnie parafina), środków do nadawania połysku itd., do izolacji, apretury tkanin, nasączania zapałek, ochrony przeciw rdzy itd.

Jednakże następujące produkty klasyfikowane są do pozycji 3404:

(a)Woski sztuczne otrzymane poprzez chemiczną modyfikację wosku montanowego lub innych wosków mineralnych.

(b)Mieszaniny nieemulgowane ani niezawierające rozpuszczalników, składające się z:

(i)Wosków klasyfikowanych do niniejszej pozycji zmieszanych z woskami zwierzęcymi (włącznie ze spermacetem), woskami roślinnymi lub woskami sztucznymi.

(ii)Wosków klasyfikowanych do niniejszej pozycji zmieszanych z tłuszczami, żywicami, substancjami mineralnymi lub innymi materiałami, pod warunkiem że mają cechy wosków.

 


 


2713-Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

-Koks naftowy:

2713 11- -Niekalcynowany

2713 12- -Kalcynowany

2713 20-Bitum naftowy

2713 90-Inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

(A)Koks naftowy (koks surowy lub koks kalcynowany) jest czarną, porowatą pozostałością w postaci stałej, powstałą z krakowania lub destylacji rozkładowej ropy naftowej, albo otrzymaną z olejów z minerałów bitumicznych. Jest wykorzystywany głównie jako surowiec do wyrobu elektrod (koks kalcynowany) lub jako paliwo (koks surowy).

(B)Bitum naftowy (znany również jako pak naftowy, pak rafineryjny, asfalt naftowy) jest zazwyczaj otrzymywany jako pozostałość z destylacji surowej ropy naftowej. Jest brązowy lub czarny i może być miękki lub kruchy. Jest on wykorzystywany do układania nawierzchni drogowej, ochrony przed wodą itd. Bitum naftowy lekko zmodyfikowany przedmuchiwaniem powietrzem jest podobny do bitumu nieprzedmuchiwanego i jest objęty niniejszą pozycją.

(C)Inne pozostałości olejów ropy naftowej obejmują:

(1)Ekstrakty otrzymywane przez działanie na oleje smarowe pewnymi wybranymi rozpuszczalnikami.

(2)Żywice naftowe i inne substancje żywiczne otrzymywane z ropy naftowej.

(3)Pozostałości kwasowe i zużytych ziem wybielających, zawierające niewielką ilość oleju.

Bitum, koks i inne pozostałości klasyfikowane są do niniejszej pozycji, jeśli powstały z obróbki olejów łupkowych lub innych olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Rozpuszczalnych w wodzie naftenianów lub rozpuszczalnych w wodzie sulfonianów naftowych (włącznie z zawierającymi pewną ilość olejów mineralnych), takich jak związki metali alkalicznych, amonu lub etanolamin (pozycja 3402).

(b)Nierozpuszczalnych w wodzie naftenianów lub nierozpuszczalnych w wodzie sulfonianów naftowych (pozycja 3824, pod warunkiem że nie są one objęte bardziej szczegółową pozycją).

(c)Kwasów naftenowych, surowych lub rafinowanych (pozycja 3824).

 


 


2714-Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe (+).

2714 10-Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne

2714 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje bitum naturalny i asfalt naturalny (łącznie z „asfaltem z jeziora Trynidad” oraz materiałami znanymi w niektórych krajach jako „piaski asfaltowe”). Są one brązowe lub czarne, w postaci stałej lub bardzo lepkich mieszanin naturalnie występujących węglowodorów z obojętną substancją mineralną, która w przypadku asfaltów ma zasadnicze znaczenie.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Łupek bitumiczny lub naftowy oraz piaski bitumiczne (roponośne).

(2)Asfaltyty.

(3)Wapień asfaltowy i inne skały asfaltowe.

Materiały te klasyfikowane są do niniejszej pozycji nawet po poddaniu obróbce w celu usunięcia wody lub skały płonnej oraz nawet sproszkowane lub zmieszane ze sobą. Dodanie jedynie wody do bitumu naturalnego nie zmienia klasyfikacji produktu w rozumieniu pozycji 2714. Pozycja ta obejmuje ponadto bitum naturalny odwodniony i sproszkowany, zawieszony w wodzie i zawierający niewielką ilość emulgatora (środka powierzchniowo czynnego), dodanego wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ułatwienia obsługi lub transportu.

Są one wykorzystywane do układania nawierzchni dróg, ochrony przed wodą, wyrobu lakierów lub emalii itd. Łupek bitumiczny i piaski bitumiczne (roponośne) są wykorzystywane jako źródło olejów mineralnych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Smołowanego makadamu (pozycja 2517).

(b)Węgla bitumicznego (pozycja 2701).

(c)Lignitu bitumicznego (pozycja 2702).

(d)Bitumu otrzymywanego z ropy naftowej (pozycja 2713).

(e)Mieszanin bitumicznych na bazie bitumu naturalnego z dodatkiem substancji innych niż woda i emulgatory (środki powierzchniowo czynne), koniecznych dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz ułatwienia obsługi lub transportu (pozycja 2715).

(f)Artykułów z asfaltu objętych pozycją 6807.

°°°

Noty wyjaśniającea do podpozycji

Podpozycja 2714 10

Niniejsza podpozycja obejmuje skały i piaski osadowe zawierające węglowodory, które mogą zostać wyodrębnione w postaci produktów klasyfikowanych do pozycji 2709 (oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe) lub w postaci, z której produkty te mogą zostać ekstrahowane. Można też otrzymywać gaz i inne produkty. Rozdzielenie jest osiągane przez ogrzewanie i inne procesy ekstrakcji (np. destylację, retortowanie lub procesy mechaniczne). Węglowodory zawarte w łupku mogą mieć postać materiałów organicznych zwanych kerogenami.

 


 


2715-Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).

Mieszaniny bitumiczne klasyfikowane do niniejszej pozycji to:

(1)Asfalt upłynniony składający się przeważnie z 60 % lub więcej bitumu i rozpuszczalnika. Jest wykorzystywany do układania nawierzchni dróg.

(2)Emulsje lub stabilne zawiesiny asfaltu, bitumu, paku lub smoły w wodzie, wykorzystywane w szczególności do układania nawierzchni dróg.

(3)Masy uszczelniające z asfaltu i innych uszczelniających mas bitumicznych, ale także podobne mieszaniny bitumiczne zawierające substancje mineralne, takie jak piasek lub azbest. Substancje te wykorzystywane są do uszczelniania, jako materiały formowe itd.

Niniejsza pozycja obejmuje produkty aglomerowane do postaci bloków itd. przetapianych przed użyciem, ale nie obejmuje gotowych artykułów o regularnym kształcie (takie jak płyty chodnikowe, arkusze albo płytki) (pozycja 6807).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Smołowanego makadamu (pokruszonych kamieni zmieszanych ze smołą) (pozycja 2517).

(b)Dolomitu aglomerowanego smołą (pozycja 2518).

(c)Mieszanek paku z olejem kreozotowym lub innymi produktami destylacji smoły węglowej (pozycja 2706).

(d)Odwodnionego i sproszkowanego bitumu naturalnego rozprowadzonego w wodzie i zawierającego niewielką ilość emulgatora (środka powierzchniowo czynnego), dodanego jedynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia obsługi lub transportu (pozycja 2714).

(e)Farb i emali bitumicznych (pozycja 3210), które różnią się od niektórych mieszanin klasyfikowanych do niniejszej pozycji, np. większą miałkością wypełniaczy (jeśli są użyte), możliwą obecnością jednego lub więcej środków błonotwórczych (innych niż asfalt, bitum, smoła lub pak), zdolnością wysychania po wystawieniu na działanie powietrza w taki sposób, jak farby i lakiery oraz cienkością i twardością tworzonej błony.

(f)Preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji 3403.

 


 


2716-Energia elektryczna.

Bez uwag.

__________