DZIAŁ 26

RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   żużli lub podobnych odpadów przemysłowych, przerabianych na makadam (pozycja 2517);

(b)   naturalnego węglanu magnezu (magnezytu), nawet kalcynowanego (pozycja 2519);

(c)   szlamów ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, głównie składających się z takich olejów (pozycja 2710);

(d)   tomasyny objętej działem 31;

(e)   wełny żużlowej, wełny skalnej lub podobnych wełen mineralnych (pozycja 6806);

(f)    odpadów lub złomu metali szlachetnych, lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałych odpadów lub złomu zawierających metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112);

(g)   kamieni miedziowych, niklowych lub kobaltowych otrzymanych w jakimkolwiek procesie wytapiania (sekcja XV).

  1. W pozycjach od 2601 do 2617 określenie „rudy” oznacza minerały gatunków mineralogicznych aktualnie stosowane w metalurgii do otrzymywania rtęci, metali objętych pozycją 2844 lub metali objętych sekcją XIV lub XV, nawet gdy są one przeznaczone do celów niemetalurgicznych. Pozycje od 2601 do 2617 nie obejmują jednak minerałów, które poddano procesom nietypowym dla metalurgii.
  2. Pozycja 2620 ma zastosowanie jedynie do:

(a)   żużla, popiołu i pozostałości w rodzaju stosowanych w przemyśle albo do ekstrakcji metali, albo jako podstawa do produkcji związków chemicznych metali, z wyłączeniem popiołu i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych (pozycja 2621); oraz

(b)   żużla, popiołu i pozostałości zawierających arsen, nawet zawierających metale, w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu lub metali, lub do produkcji ich związków chemicznych.

Uwagi do podpozycji
  1. W podpozycji 2620 21 „szlamy z benzyny etylizowanej i szlamy z przeciwstukowych związków ołowiu” oznaczają szlamy otrzymywane ze zbiorników zasobnikowych benzyny etylizowanej i przeciwstukowych związków ołowiu (np. tetraetyloołów), i składające się zasadniczo z ołowiu, związków ołowiu i tlenku żelaza.
  2. Żużel, popiół i pozostałości zawierające arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu lub tych metali, lub do produkcji ich związków chemicznych, należy klasyfikować do podpozycji 2620 60.

 


 


UWAGI OGÓLNE

Pozycje od 2601 do 2617ograniczone do rud metali i ich koncentratów, które:

(A)Są z gatunku mineralogicznego, aktualnie wykorzystywanych w przemyśle metalurgicznym do ekstrakcji metali klasyfikowanych do sekcji XIV lub XV, rtęci albo metali objętych pozycją 2844, nawet jeśli są one przeznaczone do celów innych niż metalurgiczne oraz

(B)            Nie zostały poddane procesom nietypowym dla przemysłu metalurgicznego.

Określenie „rudy” odnosi się do minerałów metalonośnych związanych z substancjami, w których one występują i z którymi są wydobywane w kopalni; odnosi się on również do metali rodzimych w ich skale płonnej (np. piaski metalonośne).

Rudy rzadko sprzedawane są przed „przygotowaniem” do przyszłych operacji metalurgicznych. Najważniejszymi procesami przygotowawczymi są procesy służące wzbogaceniu rud.

W pozycji od 2601 do 2617 określenie „koncentraty” odnosi się do rud, z których specjalną obróbką usunięto część lub całość substancji obcych, które mogłyby przeszkadzać w przyszłych operacjach metalurgicznych, albo ze względu na ekonomię transportu.

Procesy, którym mogą zostać poddane produkty objete pozycjami od 2601 do 2617, obejmują operacje fizyczne, fizyko-chemiczne i chemiczne, pod warunkiem że są one typowe dla przygotowywania rud do ekstrakcji metali. Z wyjątkiem zmian wynikłych z kalcynacji, wyprażania lub wyżarzania (ze spiekaniem lub bez) operacje te nie mogą zmieniać składu chemicznego podstawowego składnika, który dostarcza dany metal.

Operacje fizyczne i fizyko-chemiczne obejmują rozdrabnianie, mielenie, rozdzielenie w polu magnetycznym, rozdział grawimetryczny, flotację, przesiewanie, sortowanie, aglomerację proszków (np. poprzez spiekanie lub granulowanie) do postaci ziaren, kulek lub brykietów (nawet z dodatkiem małych ilości spoiw), suszenie, kalcynowanie, wyprażanie w celu utleniania, redukowania lub magnetyzowania rudy itd. (ale bez wyprażania w celu siarczanowania, chlorowania itd.).

Procesy chemiczne mają na celu usuwanie substancji zbędnych (np. rozpuszczanie).

Koncentraty rud otrzymywane na drodze obróbki innej niż kalcynacje i wyprażanie, która zmienia skład chemiczny lub strukturę krystalograficzną rudy podstawowej, są wyłączone (zazwyczaj dział 28). Wyłączone są również bardziej lub mniej czyste produkty otrzymywane przez powtarzane zmiany fizyczne (krystalizacja frakcyjna, sublimacja itd.), nawet jeśli nie nastąpiła zmiana w składzie chemicznym rudy podstawowej.

Rudy objęte pozycjami od 2601 do 2617 są wykorzystywane na skalę przemysłową w celu otrzymywania:

(1)Metali szlachetnych objętych działem 71 (mianowicie: srebra, złota, platyny, irydu, osmu, palladu, rodu i rutenu).

(2)Bazowych metali metalurgicznych, objętych sekcją XV (mianowicie: żelaza, miedzi, niklu, glinu, ołowiu, cynku, cyny, wolframu, molibdenu, tantalu, kobaltu, bizmutu, kadmu, tytanu, cyrkonu, antymonu, manganu, chromu, germanu, wanadu, berylu, galu, hafnu, indu, niobu, renu, talu).

(3)Rtęci objętej pozycją 2805.

(4)Metali objętych pozycją 2844.

W niektórych przypadkach rudy są wykorzystywane do otrzymania stopów, takich jak żelazo-manganowe lub żelazo-chromowe.

Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, rudy i koncentraty składające się z więcej niż jednego gatunku mineralogicznego klasyfikowane są do pozycji od 2601 do 2617, odpowiednio przez zastosowanie Ogólnej Reguły Interpretacji 3 (b) lub w razie niepowodzenia - przez zastosowanie reguły 3 (c).

Pozycje od 2601 do 2617 nie obejmują:

(a)Minerałów zawierających wyżej wymienione metale, jeżeli:

(i)Są one objęte inną pozycją, np. niewyprażone piryty żelazowe (pozycja 2502), naturalny kryolit i naturalny chiolit (pozycja 2530).

(ii)Metale nie są wydobywane w celach handlowych, np. pigmenty mineralne lub ałunit (pozycja 2530), kamienie szlachetne lub półszlachetne (dział 71.).

(b)Minerałów obecnie wykorzystywanych do ekstrakcji magnezu, np. dolomitu (pozycja 2518), magnezytu lub giobertytu (pozycja 2519) i karnalitu (pozycja 3104).

(c)Minerałów metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych objętych pozycją 2805 (tj. litu, sodu, potasu, rubidu, cezu, wapnia, strontu i baru); do minerałów tych należy sól (pozycja 2501), baryty i witeryt (pozycja 2511), stroncjanit, celestyt, szpat islandzki oraz aragonit (pozycja 2530).

(d)Metali rodzimych (np. samorodków albo ziaren czystego metalu rodzimego) oraz stopów naturalnych oddzielonych od skały płonnej lub skały macierzystej, przy czym te metale rodzime i stopy naturalne klasyfikowane są do sekcji XIV lub XV.

(e)Rud metali ziem rzadkich objętych pozycją 2530.


2601-Rudy i koncentraty żelaza, włącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi.

-Rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe:

2601 11- -Nieaglomerowane

2601 12- -Aglomerowane

2601 20-Piryty żelazowe wyprażone

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Hematyt (żelaziak czerwony), włącznie z hematytem krystalicznym, oraz martyt -tlenki żelaza - a także żelaziak brunatny (limonit) (minet) - uwodniony tlenek żelaza zawierający węglany żelaza i wapnia.

(b)Limonit, uwodniony tlenek żelaza.

(c)Magnetyt, magnetyczny tlenek żelaza.

(d)Syderyt, węglan żelaza.

(e)Wyprażone piryty żelazowe lub wypałki pirytowe, nawet aglomerowane.

Niniejsza pozycja obejmuje również rudy i koncentraty żelaza o zawartości manganu poniżej 20% w przeliczeniu na suchą masę (rudy i koncentraty ogrzane do temperatury od 105 do 110°C) (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 2602). Zależnie od zawartości manganu rudy te zwane są manganonośnymi rudami żelaza lub żelazonośnymi rudami manganu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje drobno mielonego magnetytu oraz innych drobno mielonych rud żelaza stosowanych jako pigmenty (dział 32).

 


 


2602-Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty manganu o zawartości manganu 20 % lub większej, w przeliczeniu na suchą masę.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Braunit, tlenek manganu.

(b)Rodochrozyt (lub dialogit), węglan magnezu.

(c)Hausmanit, tlenek manganu zawierający sól.

(d)Manganit, uwodniony tlenek manganu.

(e)Psylomelan, uwodniony ditlenek manganu.

(f)Piroluzyt (lub polianit), ditlenek manganu.

Niniejsza pozycja obejmuje również żelazonośne rudy i koncentraty manganu, pod warunkiem że zawierają one 20 % lub więcej manganu w przeliczeniu na suchą masę (rudy i koncentraty ogrzane do temperatury od 105 do 110°C); wyłączone są rudy i koncentraty o zawartości manganu poniżej 20 % w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 2601).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również piroluzytu przygotowanego do wykorzystania w suchych ogniwach (pozycja 2530).

 


 


2603-Rudy i koncentraty miedzi.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Atakamit, naturalny hydroksychlorek miedzi.

(b)Azuryt, zasadowy węglan miedzi.

(c)Bornit (lub erubescyt), siarczek miedzi żelaza.

(d)Burnonit, siarczek antymonu miedzi ołowiu.

(e)Brochantyt, zasadowy siarczan miedzi.

(f)Chalkozyn, siarczek miedzi.

(g)Chalkopiryt (piryty miedziowe), siarczek miedzi żelaza.

(h)Chryzokola, uwodniony krzemian miedzi.

(ij)Kowelin, siarczek miedzi.

(k)Kupryt, tlenek miedzi (I).

(l)Dioptaz, krzemian miedzi.

(m)Szara ruda miedzi (często srebronośna), siarczek antymonu miedzi (tetraedryt lub ruda płowa) lub siarczek arsenu miedzi (tenantyt, enargit).

(n)Malachit, zasadowy węglan miedzi.

(o)Tenoryt, tlenek miedzi.

 


 


2604-Rudy i koncentraty niklu.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Garnieryt, krzemian podwójny magnezu niklu.

(b)Nikielin (czerwony piryt niklowy), arsenek niklu.

(c)Pentlandyt, siarczek niklu żelaza.

(d)Magnetopiryt niklonośny, niklonośny siarczek żelaza.

 


 


2605-Rudy i koncentraty kobaltu.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Kobaltyn, siarczek i arsenek kobaltu.

(b)Heterogenit, uwodniony tlenek kobaltu.

(c)Linneit, siarczek kobaltu niklu.

(d)Smaltyn, arsenek kobaltu.

 


 


2606-Rudy i koncentraty glinu.

Niniejsza pozycja obejmuje boksyt (uwodniony tlenek glinu, zawierający tlenek żelaza, krzemiany żelaza itd. w różnych proporcjach).

Niniejsza pozycja obejmuje również boksyt poddany obróbce cieplnej (1200°C do 1400°C), odpowiedni do wykorzystania w metalurgii do wyrobu glinu (redukcja węglowo-cieplna w piecach elektrycznych, metoda Grossa itp. procesy) lub do innych zastosowań (w szczególności do wyrobu materiałów ściernych).

 


 


2607-Rudy i koncentraty ołowiu.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Anglezyt, siarczan ołowiu.

(b)Cerusyt, węglan ołowiu.

(c)Galenit, siarczek ołowiu, często srebronośny.

(d)Piromorfit, fosforan i chlorek ołowiu.

 


 


2608-Rudy i koncentraty cynku.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Blenda cynkowa (sfaleryt), siarczek cynku.

(b)Hemimorfit (lub kalamin), wodorokrzemian cynku.

(c)Smitsonit, węglan cynku.

(d)Cynkit, tlenek cynku.

 


 


2609-Rudy i koncentraty cyny.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Kasyteryt (albo kamień cynowy), tlenek cyny.

(b)Stanin (albo piryt cynowy), siarczek cyny-miedzi-żelaza.

 


 


2610-Rudy i koncentraty chromu.

Niniejsza pozycja obejmuje chromit (żelaziak chromowy), tzn. tlenek chromu żelaza.

 


 


2611-Rudy i koncentraty wolframu.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Ferberyt, wolframian żelaza.

(b)Hibneryt, wolframian manganu.

(c)Szelit, wolframian wapnia.

(d)Wolframit, wolframian manganu żelaza.

 


 


2612-Rudy i koncentraty uranu lub toru.

2612 10-Rudy i koncentraty uranu

2612 20-Rudy i koncentraty toru

Głównymi rudami uranowymi zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Autunit, uwodniony fosforan uranu wapnia.

(b)Branneryt, tytanian uranu.

(c)Karnotyt, uwodniony wanadan potasu, uranu.

(d)Kofinit, krzemian uranu.

(e)Dawidyt, tytanian uranu żelaza.

(f)Parsonzyt, uwodniony fosforan ołowiu uranu.

(g)Blenda smolista i uraninit, zasilone tlenki uranu.

(h)Torbenit (albo chalkolit), uwodnione fosforany miedzi uranu.

(ij)Tjujamunit, uwodniony wanadan uranu wapnia.

(k)Uranofan, krzemian uranu wapnia.

(l)Uranotorianit, tlenek toru uranu.

Głównymi rudami toru zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Monacyt, fosforan toru i metali ziem rzadkich.

(b)Toryt, uwodniony krzemian toru.

Niniejsza pozycja nie obejmuje produktów znanych w handlu jako „koncentraty” uranu, otrzymanych w procesach nietypowych  dla przemysłu metalurgicznego (pozycja 2844).

 


 


2613-Rudy i koncentraty molibdenu.

2613 10-Prażone

2613 90-Pozostałe

Głównymi rudami molibdenu zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Molibdenit, siarczek molibdenu.

(b)Wulfenit, molibdenian ołowiu.

Niniejsza pozycja obejmuje również prażone koncentraty molibdenitu („techniczny tlenek molibdenu”, otrzymywany przez prażenie jedynie koncentratów molibdenitu).

Niniejsza pozycja nie obejmuje molibdenitu przygotowanego do użycia jako środek smarujący (pozycja 2530).

 


 


2614-Rudy i koncentraty tytanu.

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Ilmenit, (lub tytanonośna ruda żelaza), tytanian żelaza.

(b)Rutyl, anataz oraz brukit, tlenki tytanu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje drobno mielonych rud tytanu przeznaczonych do wykorzystania w charakterze pigmentów (dział 32.).

 


 


2615-Rudy i koncentraty niobu, tantalu, wanadu i cyrkonu.

2615 10-Rudy i koncentraty cyrkonu

2615 90-Pozostałe

Głównymi rudami cyrkonu zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Baddeleit, tlenek cyrkonu.

(b)Cyrkon i piaski cyrkonowe, krzemiany cyrkonu. (W postaci kamieni szlachetnych cyrkon klasyfikowany jest do pozycji 7103).

Głównymi rudami tantalu i niobu zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są tantalit i niobit (kolumbit) (np. tantalo niobian manganu żelaza).

Głównymi rudami wanadu zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Deskluizyt, zasadowy wanadan cynku ołowiu.

(b)Patronit, siarczek wanadu.

(c)Roskoelit (mika wanadowa), złożony wanadokrzemian glinu magnezu.

(d)Wanadynit, wanadan i chlorek ołowiu.

Wyłączone zostały stopione tlenki wanadu otrzymane w trakcie obróbki innej niż kalcynowanie lub prażenie, która zmienia skład chemiczny lub strukturę krystalograficzną rudy podstawowej (zazwyczaj dział 28).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również piasku cyrkonowego w postaci mikrocząsteczkowej do wykorzystania jako zmętniacz przy wyrobie szkliwa (pozycja 2530).

 


 


2616-Rudy i koncentraty metali szlachetnych.

2616 10-Rudy i koncentraty srebra

2616 90-Pozostałe

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(a)Argentyt, siarczek srebra.

(b)Kalaweryt, tellurek złota srebra.

(c)Kerargiryt (lub srebro rogowe), chlorki i jodki srebra.

(d)Polibazyt, siarczek antymonu srebra.

(e)Prustyt, siarczek arsenu srebra.

(f)Pirargiryt, siarczek antymonu srebra.

(g)Stefanit, siarczek antymonu srebra.

(h)Piaski złotonośne i platynonośne; piaski platynonośne często zawierają inne metale z grupy platynowców (np. iryd, osm, pallad, rod i ruten).

 


 


2617-Pozostałe rudy i koncentraty.

2617 10-Rudy i koncentraty antymonu

2617 90-Pozostałe

Głównymi rudami zazwyczaj klasyfikowanymi do niniejszej pozycji są:

(1)Rudy antymonu.

(a)Serwantyt, tlenek antymonu.

(b)Kermezyt, tlenosiarczek antymonu.

(c)Senarmontyt, tlenek antymonu.

(d)Stybnit (lub antymonit), siarczek antymonu.

(e)Walentynit lub kwiat antymonowy, tlenek antymonu.

(2)Rudy berylu.

(a)Beryl, krzemian podwójny berylu glinu. (W postaci kamienia szlachetnego, beryl albo szmaragd pospolity klasyfikowany jest do pozycji 7103).

(b)Bertrandyt.

(3)Rudy bizmutu.

(a)Bizmutynit (lub błyszcz bizmutu), siarczek bizmutu.

(b)Bizmutyt, uwodniony węglan bizmutu.

(c)Ochra bizmutowa (lub bizmit), uwodniony tlenek bizmutu.

(4)Rudy germanu.

Germanit, germano siarczek miedzi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje produktów znanych w handlu jako „koncentraty” germanu, które otrzymywane są w procesach nietypowych dla przemysłu metalurgicznego (zazwyczaj pozycja 2825).

(5)Rudy rtęci.

Cynober, siarczek rtęci.

Ind, gal, ren, hafn, tal oraz kadm nie są ekstrahowane bezpośrednio z jednej konkretnej rudy, ale otrzymywane są jako produkty uboczne w procesach metalurgicznych innych metali (np. cynku, ołowiu, miedzi, glinu, cyrkonu, molibdenu).

 


 


2618-Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali.

Niniejsza pozycja obejmuje żużel granulowany (piasek żużlowy) otrzymywany na przykład przez wlewanie płynnych popiołów odlewniczych do wody w miarę opuszczania wielkiego pieca.

Pozycja ta nie obejmuje jednak wełny żużlowej otrzymywanej przez przedmuchiwanie stopionego żużla parą lub sprężonym powietrzem ani spienionego żużla otrzymywanego przez dodanie małej ilości wody do stopionego żużla (pozycja 6806). Niniejsza pozycja nie obejmuje również cementów żużlowych (pozycja 2523).

 


 


2619-Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali.

Żużle objęte niniejszą pozycją są to krzemiany glinu, wapnia lub żelaza otrzymane w trakcie wytapiania rudy żelazowej (żużel wielkopiecowy), rafinowania surówki lub wyrobu stali (żużel konwertorowy). Niniejsza pozycja obejmuje również żużle, nawet zawierające wystarczającą ilość żelaza pozwalającą na odzyskanie metalu. Wyłączone są jednak żużle fosforowe („tomasyna” albo „żużel Thomasa”); są to ważne nawozy, klasyfikowane do działu 31.

Żużel i popioły odlewnicze są wykorzystywane do wyrobu cementu, jako balast i do budowy dróg. Żużel rozdrobniony i wstępnie sortowany w postaci makadamu klasyfikowany jest do pozycji 2517. Niniejsza pozycja nie obejmuje również żużla granulowanego (żużla rozdrobnionego) objętego pozycją 2618.

Zgorzeliny są to okruchy tlenku żelaza powstałe w wyniku kucia, walcowania na gorąco itd. żeliwa i stali.

Niniejsza pozycja obejmuje również pył z wielkiego pieca i inne rodzaje odpadów powstałe w czasie wyrobu żeliwa i stali, ale nie obejmuje złomu wytwarzanego w czasie cięcia, nadawania kształtu albo innych procesów obróbki, który należy klasyfikować do pozycji 7204.

 


 


2620-Żużel, popiół i pozostałości (inne niż z produkcji żeliwa lub stali), zawierające metale, arsen lub ich związki.

-Zawierające głównie cynk:

2620 11- -Cynk twardy (kamień galwaniczny)

2620 19- -Pozostałe

-Zawierające głównie ołów:

2620 21- -Szlamy z benzyny etylizowanej i szlamy z przeciwstukowych związków ołowiu

2620 29- -Pozostałe

2620 30-Zawierające głównie miedź

2620 40-Zawierające głównie glin

2620 60-Zawierające arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu lub tych metali, lub do produkcji ich związków chemicznych

-Pozostałe:

2620 91- -Zawierające antymon, beryl, kadm, chrom lub ich mieszaniny

2620 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje popiół i pozostałości (inne niż objęte pozycją 2618, 2619 lub 7112), które zawierają metale, arsen (nawet zawierający metale) lub ich związki, w rodzaju stosowanych w przemyśle albo do ekstrakcji arsenu lub metali, albo jako baza do wyrobu ich związków chemicznych. Powstają one w wyniku obróbki rud lub jako pośrednie produkty metalurgiczne (takie jak kamienie), jak również w wyniku procesów elektrolitycznych, chemicznych albo innych, które nie obejmują mechanicznej obróbki metalu. Wyłączone zostały odpady uzyskiwane w trakcie mechanicznej obróbki metalu albo złomu, składającego się ze zużytych lub zepsutych artykułów metalowych (sekcja XIV albo XV). Do niniejszej pozycji klasyfikowane są jednak zgorzeliny, chociaż są to tlenki uzyskiwane w trakcie obróbki metali nieżelaznych.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Kamienie (inne niż kamienie miedzi, niklu lub kobaltu (sekcja XV) oraz żużel lub popioły odlewnicze, np. bogate w miedź, cynk, cynę, ołów itd.

(2)Cynk twardy (kamień galwaniczny), pozostałość z galwanizacji zanurzeniowej w topionym cynku.

(3)Szlam z łaźni elektrolitycznych po przygotowaniu lub rafinacji metalu oraz szlam elektrogalwanizacyjny.

(4)Szlam akumulatorowy.

(5)Pozostałości z elektrolitycznego oczyszczania metali, suszone lub koncentrowane w postaci bloków.

(6)Pozostałości z wyrobu siarczanu miedzi.

(7)Zanieczyszczone tlenki kobaltu powstałe w czasie obróbki rud srebronośnych.

(8)Zużyte katalizatory nadające się tylko do ekstrakcji metalu lub produkcji chemikaliów.

(9)Resztki ługów karnalitowych, wykorzystywane głównie do otrzymywania chlorku magnezu.

(10)Szlamy benzyny ołowiowej i szlamy przeciwstukowych związków ołowiu ze zbiorników zasobnikowych benzyny ołowiowej i przeciwstukowe związkiołowiu, składające się zasadniczo z ołowiu, związków ołowiu (włączając tetraetyloołów i tetrametyloołów) i tlenku żelaza (z powodu rdzewienia zbiorników zasobnikowych). Na ogół szlamy takie używane są do odzyskiwania ołowiu lub związków ołowiu i praktycznie nie zawierają żadnych olejów ropy naftowej.

(11)Pyły piecowe z wytapiania cynku, ołowiu lub miedzi. Przeważnie w pyłach piecowych z wytapiania miedzi i ołowiu obecny jest arsen, a tal obecny jest w pyłach piecowych z wytapiania ołowiu i cynku.

(12)Żuże, popiół i pozostałości z wytapiania cynku, ołowiu lub miedzi, bogate w rtęć, zwykle jako tlenek, siarczek lub jako amalgamat z innymi metalami.

(13)Żuże, popiół i pozostałości zawierające antymon, beryl, kadm, chrom lub ich mieszaniny. Są one przeważnie w postaci odpadów powstałych z przetworzenia (np. obróbki cieplnej) produktów zawierających te metale.

(14)Żużel, popiół i pozostałości z odpadów otrzymanych w procesie produkcji, formy użytkowej użytkowej i stosowania atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów, w rodzaju stosowanych do odzyskania metali lub ich związków.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)               Popiołu i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych (pozycja 2621).

(b)               Szlamów ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, głównie składających się z takich olejów (pozycja 2710).

(c)               Chemicznie zdefiniowanych związków objętych działem 28.

(d)               Odpadów i złomu metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi (włącznie z np. zużytymi lub zniszczonymi katalizatorami w postaci siatki ze stopu platyny) oraz innych odpadów lub złomu zawierającego metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112).

(e)               Złomu metalowego powstałego z mechanicznej obróbki metali objęty sekcją XV.

(f)                 Pyłu cynkowego (pozycja 7903).