UWAGI OGÓLNE

Dział niniejszy obejmuje różnego rodzaju odpady i pozostałości uzyskane z materiału roślinnego używanego w przemyśle spożywczym oraz pewne produkty pochodzenia zwierzęcego. Większość tych produktów znajduje zastosowanie w żywieniu zwierząt, pojedynczo lub po zmieszaniu z innymi surowcami, chociaż niektóre z nich są odpowiednie do spożycia przez ludzi. Niektóre produkty (np. kamień winny, szlam, makuchy) mają zastosowanie przemysłowe.

Pojęcie „granulki” w niniejszym dziale oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez kompresję, albo przez dodatek lepiszcza (melasa, substancje skrobiowe itd.) w proporcji nieprzekraczajacej 3 % masy.

 


 


2301-Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki.

2301 10-Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów; skwarki

2301 20-Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Mąki i mączki, nienadające się do spożycia przez ludzi, uzyskane w wyniku przetwarzania całych zwierząt (włączając drób, ssaki morskie, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne) lub produktów zwierzęcych (takich jak mięso lub podroby), inne niż kości, rogi, muszle itp. Produkty te (pochodzące głównie z rzeźni, statków-przetwórni, które przerabiają produkty rybne, wytwórni konserw lub pakowalni itp.) zazwyczaj są ogrzewane parą wodną i wytłaczane lub poddawane działaniu rozpuszczalników organicznych w celu usunięcia oleju i tłuszczu. Produkty takie następnie są suszone i sterylizowane w procesie wydłużonego ogrzewania, i na końcu mielone.

Niniejsza pozycja obejmuje również wyżej wymienione produkty w postaci granulek (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Mąki, mączki i granulki objęte niniejszą pozycją wykorzystywane są głównie w żywieniu zwierząt, ale mogą też być używane do innych celów (np. jako nawozy).

(2)Skwarki, błonki tkankowe pozostające po wytopieniu tłuszczu wieprzowego lub tłuszczu pozostałych zwierząt. Wykorzystywane są głównie do wytwarzania karmy dla zwierząt (np. suchary dla psów), ale kwalifikuje się do tej pozycji, nawet jeśli są odpowiednie do spożycia przez ludzi.

 


 


2302-Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane.

2302 10-Z kukurydzy

2302 30-Z pszenicy

2302 40-Z pozostałych zbóż

2302 50-Z roślin strączkowych

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Otręby, śruty i inne pozostałości z przemiału ziarna zbóż. Kategoria ta obejmuje produkty uboczne pochodzące z przemiału pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu, sorga lub gryki, które nie spełniają wymagań określonych w uwadze 2 (A) do działu 11. odnośnie zawartości skrobi i popiołu.

W szczególności są nimi:

(1)Otręby z zewnętrznych osłonek ziarna zbożowego, do których przylega niewielka ilość bielma oraz mąki.

(2)Śruty (lub grubo mielone z otrębami) otrzymane z przemielonego zboża jako produkt uboczny w przemyśle młynarskim, zawierające znaczną ilość kawałków osłonek pozostających po sortowaniu i przesiewaniu i małe ilości mąki.

(B)Pozostałości z przesiewu lub innej obróbki ziarna zbóż. Pozostałości z przesiewu otrzymane w procesach poprzedzających przemiał, składające się głównie z:

-ziarna podstawowego zboża, drobniejszego, zniekształconego, połamanego lub pokruszonego;

-nasion chwastów wymieszanych z podstawowym zbożem;

-kawałków liści, łodyg, minerałów itp.

Kategoria ta obejmuje również:

(1)Pozostałości z czyszczenia silosów, ładowni statków itd., o tym samym składzie, co wymienione powyżej.

(2)Owocnię usuniętą z ziaren ryżu w procesie wybielania.

(3)Pozostałości otrzymane w wyniku obłuskiwania, oczyszczania, płatkowania, polerowania, krojenia lub śrutowania ziarna zbóż.

(C)Pozostałości i zanieczyszczenia podobnego rodzaju, otrzymane w wyniku mielenia lub innej obróbki roślin strączkowych.

Niniejsza pozycja obejmuje również produkty wyżej wymienione w postaci granulek (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja obejmuje również zmielone całe kolby kukurydzy (ziarno), nawet z łuskami, niespełniające wymagań odnośnie zawartości skrobi i popiołu podanych dla produktów powstałych w wyniku zmielenia w uwadze 2 (A) do działu 11.

Łuski zbożowe, otrzymane z młócenia zbóż, klasyfikowane są do pozycji 1213.

Niniejsza pozycja nie obejmuje makuchów lub innych stałych pozostałości, powstałych w wyniku ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (pozycje od 2304 do 2306).

 


 


2303-Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek.

2303 10-Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

2303 20-Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

2303 30-Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane

Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi:

(A)Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości (z kukurydzy, ryżu, ziemniaków itd.), składające się głównie z substancji włóknistych i białkowych, zazwyczaj występujące w postaci granulek lub mączki, czasami w postaci kawałków. Wykorzystywane są one jako pasza dla zwierząt lub jako nawozy; niektóre pozostałości (np. płyn z rozmoczonej kukurydzy) używane są w hodowli drobnoustrojów do produkcji antybiotyków.

(B)Wysłodki buraczane są pozostałością po ekstrakcji cukru z korzenia buraka cukrowego. Wysłodki te objęte są niniejszą pozycją są wysuszone, ale jeśli zawierają dodatek melasy lub innej substancji do sporządzania paszy dla zwierząt, objęte są pozycją 2309.

(C)Odpadki z trzciny cukrowej są pozostałością, składającą się z włóknistych części trzciny cukrowej powstała po ekstrakcji soku. Wykorzystuje się je w przemyśle papierniczym i do przyrządzania paszy dla zwierząt.

(D)Inne odpadki z produkcji cukru, takie jak szumowiny defekacyjne, pozostałości z prasy filtracyjnej itp.

(E)Pozostałości lub odpadki browarnicze i gorzelniane obejmujące w szczególności:

(1)Odpadki zbożowe (jęczmienia, żyta itd.) otrzymane przy produkcji piwa i składające się z ziarna pozostałego po odciągnięciu brzeczki.

(2)Kiełki słodowe oddzielone od skiełkowanego ziarna podczas procesu prażenia słodu.

(3)Wysłodziny chmielowe.

(4)Odpadki powstające w procesie destylacji spirytusu ze zboża, ziarna, ziemniaków itd.

(5)             Wysłodki buraczane odfermentowane (pozostałości po destylacji melasy buraczanej).

(Wszystkie wyżej wymienione produkty objęte są niniejszą pozycją niezależnie od tego, czy są wilgotne, czy wysuszone).

Niniejsza pozycja obejmuje również produkty wyżej wymienione w postaci granulek (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Melas pozostających po ekstrakcji lub rafinacji cukru (pozycja 1703).

(b)Nieaktywnych lub zużytych drożdży (pozycja 2102).

(c)Surowych soli potasu otrzymanych przez spalenie i przemycie pozostałości melasy buraczanej (pozycja 2621).

(d)Odpadków trzciny cukrowej (pozycja 4706).

 


 


2304-Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego.

Niniejsza pozycja obejmuje makuchy i inne pozostałości stałe powstałe po ekstrakcji oleju z ziarna soi za pomocą rozpuszczalników lub za pomocą prasy lub obrotowej prasy ślimakowej. Pozostałości te stanowią wartościową paszę dla zwierząt.

Pozostałości objęte niniejszą pozycją mogą występować w postaci kawałków (kostek), mączek lub granulek (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja obejmuje również nieteksturowaną odtłuszczoną mąkę sojową odpowiednią do spożycia przez ludzi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Osadów olejowych (pozycja 1522).

(b)Koncentratów białkowych otrzymanych przez usunięcie pewnych składników odtłuszczonej mąki sojowej (używanych jako dodatki do produktów żywnościowych) i teksturowanej mąki sojowej (pozycja 2106).

 


 


2305-Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych.

Noty wyjaśniające do pozycji 2304 dotyczą niniejszej pozycji, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


2306-Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305 (+).

2306 10-Z nasion bawełny

2306 20-Z nasion lnu

2306 30-Z nasion słonecznika

-Z nasion rzepaku lub rzepiku:

2306 41- -Z nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego

2306 49- -Pozostałe

2306 50-Z orzechów kokosowych lub kopry

2306 60-Z orzechów palmowych lub ich jąder

2306 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje makuchy i inne pozostałości stałe inne niż objęte pozycją 2304 lub 2305, otrzymane w wyniku ekstrakcji oleju z nasion oleistych, owoców oleistych i kiełków zbożowych, za pomocą rozpuszczalników lub prasy lub obrotowej prasy ślimakowej.

Niniejsza pozycja obejmuje również odolejone otręby, otrzymane jako pozostałość po ekstrakcji oleju z otrębów ryżowych.

Niektóre makuchy i inne stałe pozostałości (z siemienia lnianego, nasion bawełny, sezamu, kopry itp.) stanowią cenną paszę dla zwierząt; niektóre (np. z rącznika) są nieodpowiednie na paszę dla zwierząt i wykorzystywane są jako nawozy; inne (z gorzkich migdałów i nasion gorczycy) używane są do ekstrakcji olejków eterycznych.

Pozostałości objęte niniejszą pozycją mogą występować w postaci kawałków (kostek), mączek lub granulek (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Pozycja niniejsza obejmuje również nieteksturowaną odtłuszczoną mąkę odpowiednią do spożycia przez ludzi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje osadów olejowych (pozycja 1522).

º

º    º

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 2306 41

Odnośnie do „nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego” patrz uwaga do podpozycji 1 w dziale 12. oraz Noty wyjaśniające do pozycji 1205.

 


 


2307-Osad winny z drożdży; kamień winny.

Osad winny z drożdży jest mulistym osadem powstającym w czasie fermentacji i dojrzewania wina. Po odfiltrowaniu i sprasowaniu osadu otrzymuje się osad winny w postaci stałej. Wysuszony osad winny może występować w postaci proszku, granulek lub nieregularnych cząsteczek.

Kamień winny tworzy się w kadziach winiarskich podczas fermentacji moszczu gronowego lub w beczkach, w których przechowuje się wino. Występuje w postaci proszku, płatków lub kryształków o nieregularnym kształcie; przyjmuje barwę od szarej do ciemno czerwonej. Po pierwszym przemyciu przybiera postać szarawożółtych lub czerwonawo-brązowych kryształków, kolor jest zależny od koloru wina, z którego został otrzymany. Przemyty kamień winny jest również objęty niniejszą pozycją.

Zarówno osad winny, jak i kamień winny (włącznie z przemytym kamieniem winnym) są surowymi kwaśnymi winianami potasowymi o dużej zawartości winianu wapniowego. Są używane jako źródło wodorowinianu potasowego, który występuje w postaci białych kryształów lub krystalicznego proszku, jest bezwonny, o kwaśnym smaku i odporny na działanie powietrza. Osad winny używany jest w produkcji paszy dla zwierząt, natomiast kamień winny służy jako zaprawa farbiarska.

Niniejsza pozycja nie obejmuje wodorowinianu potasowego (pozycja 2918) i winianu wapnia (pozycja 2918 lub 3824, jako możliwe do zastosowania).

 


 


2308-Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Niniejsza pozycja obejmuje roślinne materiały, odpady, pozostałości i produkty uboczne, pochodzące z przemysłowego przetwarzania materiałów roślinnych w celu ekstrakcji niektórych ich składników, pod warunkiem że nie są objęte inną, bardziej odpowiadającą ich właściwościom pozycją niniejszej nomenklatury i są w rodzaju do żywienia zwierząt.

Obejmuje między innymi:

(1)Żołędzie i owoce kasztanowca.

(2)Kolby kukurydzy po usunięciu ziarna; łodygi i liście kukurydzy.

(3)Liście buraka lub marchwi.

(4)Łupiny warzyw (strąki grochu lub fasoli itd.).

(5)Odpadki owoców (skórki i owocnie jabłek, gruszek itp.), wytłoczyny i wysłodki owoców (z wyciśniętych winogron, jabłek, gruszek, owoców cytrusowych itp.), nawet wtedy, gdy mogą być użyte do ekstrakcji pektyny.

(6)Otręby otrzymane jako produkt uboczny z kruszonych nasion gorczycy.

(7)Pozostałości po wytwarzaniu namiastek kawy (lub ich ekstraktów) z ziarna zboża lub innych materiałów roślinnych.

(8)Produkty uboczne otrzymane przy zagęszczaniu wody odpadowej z produkcji soków owoców cytrusowych, czasami określane jako „cytrusowa melasa owocowa”.

(9)Pozostałości z hydrolizy kolb kukurydzy służące do otrzymania 2-furaldehydu, znane jako „zhydrolizowane mielone kolby kukurydzy”.

Produkty, objęte niniejszą pozycją, mogą występować w postaci granulek (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniajacych do niniejszego działu).

 


 


2309-Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt.

2309 10-Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej

2309 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje słodzoną paszę i przetworzone produkty pokarmowe dla zwierząt, składające się z mieszaniny kilku składników pokarmowych:

(1)zapewniających zwierzętom w racjonalną i zrównoważoną dzienną dietę (pasza treściwa);

(2)utrzymujących odpowiednią dzienną dietę przez uzupełnienie podstawowej paszy produkowanej w gospodarstwie rolnym w substancje organiczne lub nieorganiczne (pasza uzupełniająca); lub

(3)do wytwarzania pasz treściwych lub uzupełniających.

Pozycja obejmuje produkty w rodzaju do karmienia zwierząt, otrzymane w wyniku przetworzenia materiałów roślinnych lub zwierzęcych w takim stopniu, że tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego, np. w przypadku produktów otrzymanych z materiałów roślinnych są przetworzone w takim stopniu, że ich charakterystyczna budowa komórkowa jest nierozpoznawalna pod mikroskopem.

(I) PASZA SŁODZONA

Pasza słodzona jest mieszaniną melas lub innej podobnej substancji słodzącej (generalnie więcej niż 10% masy) z jednym lub kilkoma składnikami odżywczymi. Stosowana jest zazwyczaj do karmienia bydła, owiec, koni lub świń.

Oprócz wysokich wartości odżywczych, melasy poprawiają również własności smakowe karmy i zwiększają użyteczność produktów o niskiej wartości odżywczej, takich jak słoma, łuski zbóż, sieczka z lnu i wytłoki owocowe, które byłyby niechętnie akceptowane przez zwierzęta.

Z reguły zwierzęta karmione są bezpośrednio tymi słodzonymi preparatami. Jednakże niekiedy melasy zmieszane z paszą wysoko odżywczą, taką jak otręby pszenne, jądra palmowe lub makuchy kopry, znajdują zastosowanie do wyrobu pasz treściwych lub uzupełniających.

(II) INNE PREPARATY

(A) PREPARATY PRZEZNACZONE DO ZAOPATRYWANIA ZWIERZĄT WE WSZYSTKIE SKŁADNIKI POKARMOWE ZAPEWNIAJĄCE RACJONALNĄ I ZRÓWNOWAŻONĄ DIETĘ DZIENNĄ (PASZE TREŚCIWE)

Cechą charakterystyczną tych preparatów jest to, że zawierają substancje odżywcze należące do grup składników pokarmowych opisanych poniżej:

(1)Składniki „energetyczne” składające się z substancji wysoko-węglowodanowych (wysokokalorycznych), takie jak skrobia, cukier, celuloza i tłuszcze, które spalane są przez organizm zwierzęcy celem wyprodukowania energii niezbędnej do życia i rozmnażania. Przykładami takich substancji są zboża, półcukrowe buraki pastewne, łój, słoma.

(2)Składniki „budulcowe”, bogate w białko lub substancje mineralne. W odróżnieniu od składników energetycznych składniki nie są spalane przez organizm zwierzęcia, ale przyczyniają się do przyrostu tkanek zwierząt i wytwarzania przez nie różnych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, jaja itd.). Należą do nich głównie białka lub substancje mineralne. Przykładami substancji bogatych w białko wykorzystywanych w tym celu są nasiona roślin strączkowych, odpady browarnicze, makuchy, produkty uboczne przemysłu mleczarskiego.

Substancje mineralne służą głównie jako budulec kości, a w przypadku drobiu jako budulec skorupy jaj. Najczęściej stosowane zawierają wapń, fosfor, chlor, sód, potas, żelazo, jod itd.

(3)             Składniki „funkcjonalne”. Są to substancje ułatwiające przyswajanie węglowodanów, białek i substancji mineralnych. Należą do nich witaminy, pierwiastki śladowe i antybiotyki. Brak lub niedobór tych substancji powoduje zwykle zaburzenia.

Wyżej wymienione trzy grupy składników pokarmowych zaspokajają wszystkie wymagania żywieniowe zwierząt. Mieszanki i proporcje poszczególnych składników zależą od przewidywanej produkcji zwierzęcej.

(B) PREPARATY UZUPEŁNIAJĄCE (RÓWNOWAŻĄCE) PASZE PRODUKOWANE W GOSPODARSTWIE ROLNYM (PASZE UZUPEŁNIAJĄCE)

Pasza produkowana w gospodarstwie rolnym zazwyczaj jest uboga w białka, substancje mineralne lub witaminy. Preparaty uzupełniające stosuje się w celu wyrównania tego niedoboru w paszach produkowanych w gospodarstwach rolnych i zapewnienia zwierzętom dobrze zrównoważonej diety, zawierającej białka, substancje mineralne lub witaminy, z dodatkiem składników energetycznych (węglowodanów), które służą jako nośnik dla pozostałych składników.

Chociaż jakościowo preparaty uzupełniające zawierają te same substancje odżywcze, jak te opisane w punkcie (A), to odróżniają się od nich stosunkowo dużą zawartością jednego szczególnego składnika odżywczego.

Grupa niniejsza obejmuje:

(1)Rozpuszczalne części ryb lub ssaków morskich w postaci płynów lub lepkich roztworów, lub past, lub w formie wysuszonej uzyskane przez zatężenie i stabilizację wody odpadowej (zawierającej rozpuszczalne w wodzie substancje takie jak białka, witamina B, sole itp.), pochodzącej z produkcji mączki lub oleju z ryb lub ssaków morskich.

(2)Koncentraty białkowe z całych liści i z zielonych części liści otrzymane z soku lucerny przez obróbkę cieplną.

(C) PREPARATY DO WYROBU PASZ TREŚCIWYCH LUB UZUPEŁNIAJĄCYCH OPISANYCH POWYŻEJ W (A) I (B)

Preparaty te znane w handlu jako „premiksy” generalnie są mieszankami składającymi się z kilku substancji (czasami zwanymi dodatkami), których rodzaj i proporcje różnią się w zależności od przewidywanej produkcji zwierzęcej. Substancje te dzielą się na trzy rodzaje:

(1)Ułatwiające trawienie i zapewniające dobre wykorzystanie paszy przez zwierzęta i chroniące ich zdrowie; są to: witaminy lub prowitaminy, aminokwasy, antybiotyki, kokcydiostatyki, pierwiastki śladowe, emulgatory, substancje smakowe, substancje pobudzające apetyt itd.

(2)Konserwujące paszę (szczególnie substancje tłuszczowe), aż do momentu spożycia jej przez zwierzę, są to: stabilizatory, przeciwutleniacze itd.

(3)Służące jako nośnik i składające się z jednej lub kilku organicznych substancji odżywczych (mąka lub mączka maniokowa lub sojowa, śruty, drożdże, różne pozostałości przemysłu spożywczego itd.) lub substancji nieorganicznych (np. magnezyt, kreda, kaolin, sól, fosforany).

Stężenie substancji opisanych powyżej w (1) i rodzaj nośnika wyznaczone są tak, aby zapewnić przede wszystkim równomierne rozprowadzenie i wymieszanie substancji z paszą, do której zostały dodane.

Niniejsza grupa obejmuje również wymienione niżej preparaty, pod warunkiem że stosowane są w żywieniu zwierząt:

(a)Preparaty składające się z kilku substancji mineralnych

(b)Preparaty składające się z substancji aktywnej opisanej powyżej w (1) oraz nośnika, np. produkty uzyskane w produkcji antybiotyków, otrzymane przez wysuszenie zawartości kadzi fermentacyjnej (grzybnia, pożywka i antybiotyk). Tak uzyskana sucha substancja, nawet standaryzowana przez dodanie organicznych lub nieorganicznych substancji, zawiera zasadniczo od 8% do 16% antybiotyku i jest używana jako materiał wyjściowy do wytwarzania głównie „premiksów

Jednakże preparaty z tej grupy nie powinny być mylone z niektórymi preparatami weterynaryjnymi. Te ostatnie generalnie są identyfikowane na podstawie medycznego charakteru i wyższego stężenia aktywnej substancji oraz często są prezentowane w odmienny sposób.

***

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Preparaty dla kotów, psów itd., składające się z mieszaniny mięsa, podrobów i innych składników, zapakowane w hermetyczne puszki o pojemności wystarczającej w przybliżeniu na jeden posiłek.

(2)Sucharki dla psów lub innych zwierząt, zazwyczaj zrobione z mąki, skrobi lub produktów zbożowych wymieszanych ze skwarkami lub mączką mięsną.

(3)Preparaty słodkie, nawet zawierające kakao, przeznaczone wyłącznie dla psów lub innych zwierząt.

(4)Karma dla ptaków (np. preparat składający się z prosa, siemienia, łuszczonego owsa i nasion lnu, stosowany jako podstawowa lub kompletna karma dla papużek falistych) lub ryb.

Preparaty dla zwierząt objęte niniejszą pozycją często występują w postaci granulek (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Granulek wytworzonych z pojedynczej substancji lub z mieszanki kilku składników, które klasyfikowane są do jednej właściwej dla nich pozycji, nawet jeśli dodano spoiwo (melasy, substancje skrobiowe itd.) w ilości nieprzekraczającej 3% masy (pozycje 0714, 1214, 2301 itd.).

(b)Prostych mieszanek ziaren zbożowych (dział 10), mąki zbożowej lub mąki z roślin strączkowych (dział 11).

(c)Preparatów, które biorąc pod uwagę ich rodzaj, czystość i proporcje składników, wymagania higieniczne stosowane podczas produkcji i kiedy wskazówki umieszczone na opakowaniu lub wszelkie inne informacje dotyczące ich użycia, mogą być wykorzystane zarówno jako karma dla zwierząt lub do konsumpcji przez ludzi (pozycje 1901 i 2106; w szczególności).

(d)Odpadów roślinnych, pozostałości i produktów ubocznych, objętych pozycją 2308.

(e)Witamin nawet chemicznie zdefiniowanych lub zmieszanych, nawet poddanych działaniu rozpuszczalnika lub stabilizowanych przez dodanie przeciwutleniaczy lub środków przeciwzbrylających, przez adsorbcję na substracie lub przez nałożenie powłoki ochronnej, na przykład z żelatyny, wosków, tłuszczów itd., pod warunkiem że ilość takich dodatków, substratów lub powłok nie przekracza ilości wymaganej do konserwacji lub transportu i pod warunkiem że takie dodatki, substraty lub powłoki nie zmieniają charakteru witamin i nie czynią ich szczególnie odpowiednimi do specyficznego wykorzystania niż do ogólnego wykorzystania (pozycja 2936).

(f)Innych produktów objętych działem 29.

(g)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.

(h)                            Substancji białkowych objętych działem 35.

(ij)Preparatów o charakterze środków do zwalczania drobnoustrojów, mających zastosowanie do produkcji pasz dla zwierząt w celu kontrolowania niepożądanych mikroorganizmów (pozycja 3808).

(k)Produktów pośrednich z procesu produkcji antybiotyków otrzymanych w wyniku filtracji lub ekstrakcji pierwszego etapu oraz pozostałości tego procesu, o zawartości antybiotyków generalnie nieprzekraczającej 70% (pozycja 3824).

__________