UWAGI OGÓLNE

Produkty objęte niniejszym działem tworzą grupę całkowicie odmienną od produktów spożywczych objętych poprzednimi działami nomenklatury.

Produkty niniejszego działu można podzielić na cztery główne grupy:

(A)Woda i pozostałe napoje bezalkoholowe oraz lód.

(B)Fermentowane napoje alkoholowe (piwo, wino, cydr (cidr) itd.).

(C)Destylowane płyny i napoje (likiery, napoje alkoholowe itp.) oraz alkohol etylowy.

(D)Ocet i jego namiastki.

Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)Płynnych produktów mlecznych objętych działem 4.

(b)Produktów objętych tym działem (innych niż produkty objęte pozycją 2209), przygotowanych do celów kulinarnych i przez to nieodpowiednie do konsumpcji jako napoje (np. wina i koniak do celów kulinarnych) (generalnie pozycja 2103).

(c)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.

(d)Preparatów perfumeryjnych lub toaletowych (dział 33).

 


 


2201-Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg.

2201 10-Wody mineralne i wody gazowane

2201 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Zwykłą wodę naturalną wszelkiego rodzaju (inną niż woda morska - patrz pozycja 2501). Woda pozostaje w niniejszej pozycji, nawet gdy jest klarowana lub oczyszczona, z wyjątkiem wody destylowanej lub wody do pomiarów przewodności i wody o podobnej czystości, klasyfikowanych w pozycji 2853.

Niniejsza pozycja nie obejmuje wody słodzonej lub aromatyzowanej (pozycja 2202).

(B)Wody mineralne, naturalne lub sztuczne.

Naturalne wody mineralne zawierają sole mineralne lub gazy. Skład tych wód znacznie się różni i generalnie są one klasyfikowane zgodnie z chemicznymi właściwościami zawartych w nich soli, np.:

(1)Wody zasadowe.

(2)Wody siarczanowe.

(3)Wody halogenkowe.

(4)Wody siarczkowe.

(5)Wody arsenowe.

(6)Wody żelaziste.

Naturalne wody mineralne mogą również zawierać naturalny lub dodany ditlenek węgla.

Sztuczne wody mineralne są otrzymane ze zwykłej wody pitnej przez dodanie aktywnych składników (soli mineralnych lub gazów) występujących w odpowiednich wodach naturalnych celem uzyskania wody o takich samych właściwościach.

Niniejsza pozycja nie obejmuje słodzonych lub aromatyzowanych (pomarańczowych, cytrynowych itd.) wód mineralnych (naturalnych lub sztucznych) (pozycja 2202).

(C)Wody gazowane, tj. zwykłe wody pitne nasycone ditlenkiem węgla pod ciśnieniem. Często są nazywane „wodami sodowymi” lub wodami „Seltzer”, chociaż oryginalna woda „Seltzer” jest naturalną wodą mineralną.

Niniejsza pozycja nie obejmuje słodzonych lub aromatyzowanych wód gazowanych (pozycja 2202).

(D)Lód i śnieg, tj. naturalny lód i śnieg oraz sztucznie zamrożona woda.

Niniejsza pozycja nie obejmuje lodów spożywczych objętych pozycją 2105 i „kwasu węglowego w postaci śniegu” lub „suchego lodu” (tj. ditlenku węgla w postaci stałej) (pozycja 2811).

 


 


2202-Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009.

2202 10-Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane

-Pozostałe:

2202 91- -Piwo bezalkoholowe

2202 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje napoje bezalkoholowe zdefiniowane w uwadze 3 do niniejszego działu, nie objęte innymi pozycjami, a w szczególności pozycją 2009 lub 2201.

(A)Wody, włączając wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatyzowanego.

Niniejsza grupa obejmuje, między innymi:

(1)Słodzone lub aromatyzowane wody mineralne (naturalne lub sztuczne).

(2)Napoje, takie jak lemoniada, oranżada, cola, składające się ze zwykłej wody pitnej, nawet słodzonej, aromatyzowanej sokami owocowymi lub esencjami, lub złożonymi ekstraktami, do których czasami jest dodawany kwas cytrynowy lub winowy. Są one często gazowane ditlenkiem węgla i generalnie są w butelkach lub innych hermetycznych pojemnikach.

(B)Piwo bezalkoholowe. Ta grupa obejmuje :

(1)             Piwo otrzymane ze słodu, którego objętościowa moc alkoholu została zmniejszona do 0,5% obj. lub mniej.

(2)             Piwo imbirowe i piwo ziołowe, mające objętościową moc alkoholu nieprzekraczającą 0,5 % obj.

(3)             Mieszaniny piwa i napojów bezalkoholowych (np. lemoniada), mające objętościową moc alkoholu nieprzekraczającą 0,5% obj.

(C) Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych lub warzywnych objętych pozycją 2009.

Niniejsza grupa obejmuje, między innymi:

(1)Nektary tamaryndy przygotowane do bezpośredniego spożycia jako napoje przez dodanie wody i cukru oraz klarowanie.

(2)Niektóre inne napoje przygotowane do bezpośredniego spożycia, np. na bazie mleka i kakao.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Płynnego jogurtu i pozostałego sfermentowanego lub zakwaszonego mleka i śmietany zawierających kakao, owoce lub dodatki aromatyzujące (pozycja 0403).

(b)Syropów cukrowych objętych pozycją 1702 i aromatyzowanych syropów cukrowych objętych pozycją 2106.

(c)Soków owocowych lub warzywnych, nawet przeznaczonych do bezpośredniego spożycia jako napoje (pozycja 2009).

(d)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.


 


2203-Piwo otrzymane ze słodu.

Piwo jest napojem alkoholowym otrzymywanym w wyniku fermentacji roztworu (brzeczki) przygotowanego ze słodowanych zbóż (najczęściej jęczmienia lub pszenicy), wody i (zazwyczaj) chmielu. Do przygotowania roztworu (brzeczki) mogą być również używane pewne ilości niesłodowanych zbóż (np. ziarno kukurydzy lub ryż). Dodatek chmielu nadaje gorzki i aromatyczny smak oraz poprawia trwałość. Podczas fermentacji niekiedy dodawane są wiśnie lub inne substancje aromatyczne.

Dodane mogą być także cukier (szczególnie glukoza), substancje barwiące, ditlenek węgla i inne substancje.

W zależności od zastosowanego procesu fermentacji produktem może być piwo dolnej fermentacji, otrzymane w niskiej temperaturze z użyciem drożdży dolnej fermentacji lub piwo górnej fermentacji, otrzymywane w wyższej temperaturze z użyciem drożdży górnej fermentacji.

Piwo może być jasne lub ciemne, słodkie lub gorzkie, łagodne lub mocne. Może być beczkowane, butelkowane lub hermetycznie puszkowane oraz może być sprzedawane jako mocne gorzkie piwo (ale), mocny porter, itd.

Niniejsza pozycja obejmuje również koncentrat piwa otrzymany przez zatężanie w próżni piwa o niskiej zawartości alkoholu (ale o dużej zawartości ekstraktu słodowego) do pomiędzy 1/5 a 1/6 jego pierwotnej objętości.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Pewnych napojów, które określane są niekiedy jako piwo, mimo że nie zawierają alkoholu (np. napoje otrzymane z wody i karmelizowanego cukru) (pozycja 2202).

(b)Napojów zwanych piwem bezalkoholowym, składających się z piwa otrzymanego ze słodu, których objętościowa moc alkoholu została zmniejszona do 0,5 % obj. lub mniejszej (pozycja 2202).

(c)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.

 


 


2204-Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009.

2204 10-Wino musujące

-Pozostałe wina; moszcz gronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21- -W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

2204 22- -W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry, ale nie większej niż 10 litrów

2204 29- -Pozostałe

2204 30-Pozostały moszcz gronowy

(I)Wino ze świeżych winogron

Wino klasyfikowane w niniejszej pozycji jest finalnym produktem fermentacji alkoholowej moszczu ze świeżych winogron.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Zwykłe wina (czerwone, białe lub różowe).

(2)Wina wzmocnione alkoholem.

(3)Wina musujące. Wina te są nasycone ditlenkiem węgla, zarówno przez przeprowadzenie końcowej fermentacji w zamkniętym naczyniu (wina musujące właściwe), jak i przez sztuczne dodanie gazu po rozlaniu do butelek (wina gazowane).

(4)Wina deserowe (czasami nazywane winami likierowymi). Wina te zawierają dużo alkoholu i generalnie otrzymane są z moszczu o dużej zawartości cukru, którego tylko część przekształcana jest podczas fermentacji w alkohol. W niektórych przypadkach są one wzmacniane przez dodanie alkoholu lub skoncentrowanego moszczu z dodatkiem alkoholu. Do win deserowych (lub likierowych) należą, między innymi: Canary, Cyprus, Lacryma Christi, Madera, Malaga, Marsala, Porto, Malmsey, Samos i Sherry.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Napojów na bazie wina objętych pozycją 2205.

(b)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.

(II)Moszcz gronowy

Moszcz gronowy, otrzymany przez tłoczenie świeżych winogron, jest zielonożółtą, mętną cieczą o słodkim smaku. Zawiera w roztworze mieszaninę cukrów (glukozy i fruktozy), kwasów (winowego, jabłkowego itd.), białek, mineralnych i śluzowych substancji oraz składników aromatycznych, które nadają winu charakterystyczny aromat i smak.

Moszcz gronowy, jeżeli nie jest zabezpieczony, samorzutnie fermentuje (cukry przekształcane są w alkohol); końcowym produktem fermentacji jest wino.

Naturalna tendencja moszczu do fermentowania może być zahamowana przez proces znany jako mutage, który może spowolnić lub całkowicie zatrzymać fermentację.

Mutage może być przeprowadzona różnymi sposobami:

(1)Przez działanie kwasem salicylowym lub innymi środkami antyseptycznymi.

(2)Przez nasycanie moszczu ditlenkiem siarki.

(3)Przez dodatek alkoholu. Ten rodzaj produktu jest często spożywany jako wino bez dalszej obróbki. Pozostałe, znane jako mistelie, są używane do produkcji win likierowych i aperitifów itd.

(4)Przez wychłodzenie.

Należy zauważyć, że niniejsza grupa obejmuje moszcz gronowy częściowo sfermentowany, nawet gdy fermentacja została zatrzymana, jak również moszcz gronowy niesfermentowany, z dodatkiem alkoholu, o objętościowej mocy alkoholu w obu wypadkach przekraczającej 0,5 % obj.

Niniejsza pozycja nie obejmuje soku i moszczu gronowego, nawet zagęszczonego, niefermentowanego lub zawierającego alkohol, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj. (pozycja 2009).

 


 


2205-Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

2205 10-W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

2205 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje różne napoje (generalnie używane jako aperitify lub toniki) otrzymane z wina ze świeżych winogron objętego pozycją 2204 i aromatyzowane wyciągami z substancji roślinnych (liści, korzeni, owoców itd.) lub substancjami aromatycznymi.

W niniejszej pozycji są również klasyfikowane wyżej wymienione typy napojów z dodatkiem witamin lub związków żelaza. Produkty te określane czasami jako „suplementy diety” są przeznaczone do spożywania w celu zachowania dobrego stanu zdrowia lub dobrego samopoczucia.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Win otrzymywanych z suszonych winogron i przyprawionych aromatycznymi roślinami lub substancjami (pozycja 2206).

(b)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.

 


 


2206-Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie napoje fermentowane, inne niż te, które zostały objęte pozycjami od 2203 do 2205.

Obejmuje, między innymi:

(1)Cydr (cidr), napój alkoholowy otrzymany przez fermentację soku jabłkowego.

(2)Perry, fermentowany napój nieco podobny do cydru (cidru), otrzymany z soku gruszkowego.

(3)Miód pitny, napój otrzymany przez fermentację wodnego roztworu miodu. (Niniejsza pozycja obejmuje również hydromel vineux - miód zawierający dodatek białego wina, aromatów i innych substancji).

(4)Wino z rodzynek.

(5)Wina otrzymane przez fermentację soków owocowych, innych niż sok ze świeżych winogron (wina z fig, daktyli lub jagód) lub z soków warzywnych, o objętościowej mocy alkoholu większej niż 0,5% obj.

(6)Malton”, fermentowany napój przygotowany z ekstraktu słodowego i szlamu winnego.

(7)Spruce, napój otrzymany z liści lub małych gałązek jedliny świerkowej lub esencji świerkowej.

(8)Saké lub wino ryżowe.

(9)Wino palmowe, przygotowane z soku pewnych drzew palmowych.

(10)Piwo imbirowe i piwo ziołowe, przygotowane z cukru i wody oraz imbiru lub ziół, fermentowane z użyciem drożdży.

Wszystkie te napoje mogą być zarówno naturalnie musujące, jak też sztucznie nasycane ditlenkiem węgla. Klasyfikowane są do tej pozycji, jeśli zostały wzmocnione przez dodanie alkoholu lub jeżeli zawartość alkoholu zwiększyła się w wyniku dalszej fermentacji, pod warunkiem że zachowują charakter produktów objętych tą pozycją.

Niniejsza pozycja obejmuje również mieszaniny napojów bezalkoholowych i napojów fermentowanych oraz mieszaniny napojów fermentowanych objętych poprzednimi pozycjami działu 22., np. mieszaniny lemoniady i piwa lub wina, mieszaniny piwa i wina, o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 0,5 % obj.

Niektóre z tych napojów mogą również zawierać dodatek witamin lub związków żelaza. Produkty te nazywane czasami „suplementami diety” są przeznaczone do spożywania w celu zachowania dobrego stanu zdrowia lub dobrego samopoczucia.

Niniejsza pozycja nie obejmuje soków owocowych (jabłkowych, gruszkowych itd.) i pozostałych napojów o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5% obj. (odpowiednio pozycje 2009 i 2202).

 


 


2207-Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

2207 10-Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej

2207 20-Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

Alkohol etylowy nie jest klasyfikowany z innymi acyklicznymi alkoholami do pozycji 2905, ale wyłączony z działu 29 uwagą 2 (b) do tego działu.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy wynoszącej 80% obj. lub większej.

(2)Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, skażone, o dowolnej mocy.

Fermentowane napoje i napoje spirytusowe zawierają alkohol etylowy uzyskany poprzez fermentację niektórych rodzajów cukru za pomocą drożdży lub innych fermentów. Nieskażony alkohol etylowy objęty pozycją 2207 lub 2208 jest otrzymywany, gdy fermentowany produkt jest poddawany dalszym procesom oczyszczania (np. destylacji, filtracji itp.) tak, że jego cechy charakterystyczne jako produktu fermentowanego zostały utracone, wytwarzając klarowny, bezbarwny, niemusujący płyn, wykazujący jedynie zapach i smak alkoholu etylowego. Alkohol etylowy może być również produkowany syntetycznie.

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, skażone, są wyrobami alkoholowymi zmieszanymi z substancjami, które czynią je niezdatnymi do picia, ale nie przeszkadzają użyciu ich do celów przemysłowych. W różnych krajach stosowane są różne skażalniki, zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Skażalnikiem może być ropa naftowa, metanol, aceton, pirydyna, węglowodory aromatyczne (benzen itd.), substancje barwiące.

Niniejsza pozycja obejmuje również alkohol etylowy neutralny, tj. alkohol etylowy zawierający wodę, z którego w wyniku procesów oczyszczania (np. destylacji frakcyjnej) zostały całkowicie usunięte drugorzędne składniki (wyższe alkohole, estry, aldehydy, kwasy itd.) obecne w pierwszym destylacie.

Alkohol etylowy jest używany w przemyśle do różnych celów, np. jako rozpuszczalnik w produkcji chemikaliów, lakierów itd., do ogrzewania lub oświetlenia, do produkcji napojów alkoholowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj. (pozycja 2208).

(b)Pozostałych alkoholi (jeśli są nieskażone) (pozycja 2208).

(c)Stałych lub półstałych paliw na bazie alkoholu (często sprzedawanych jako „stałe alkohole”) (pozycja 3606).

 


 


2208-Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

2208 20-Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

2208 30-Whisky

2208 40-Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cykrowej

2208 50-Gin i gin Geneva

2208 60-Wódka

2208 70-Likiery i kordiały

2208 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje, bez względu na stężenie alkoholu:

(A)Napoje spirytusowe otrzymywane w wyniku destylacji wina, cydru (cidru) lub innych napojów fermentowanych lub fermentowanych zbóż lub innych produktów roślinnych, bez dodatków smakowych; są w nich zachowane całkowicie lub częściowo drugorzędne składniki (estry, aldehydy, kwasy, wyższe alkohole, itd.), które nadają napojom spirytusowym charakterystyczny, indywidualny smak i aromat.

(B)Likiery i kordiały, będące napojami spirytusowymi, do których dodano cukier, miód lub inne naturalne substancje słodzące oraz ekstrakty lub esencje (np. napoje spirytusowe otrzymane w procesie destylacji lub mieszania alkoholu etylowego lub destylowanego, z jednym lub więcej z następujących składników, tj.: owoce, kwiaty lub inne części roślin, ekstrakty, esencje, olejki eteryczne lub soki, nawet zagęszczone). Przedmiotowa grupa obejmuje również likiery i kordiały zawierające kryształy cukru, likiery owocowe, likiery jajeczne, likiery ziołowe, likiery jagodowe, likiery korzenne, likiery herbaciane, likiery czekoladowe, likiery mleczne i likiery miodowe.

(C)Wszystkie pozostałe napoje spirytusowe nieobjęte żadną z poprzednich pozycji niniejszego działu.

Niniejsza pozycja obejmuje również nieskażone napoje alkoholowe (alkohol etylowy i alkohol etylowy neutralny), pod warunkiem że mają objętościową moc alkoholu mniejszą niż 80 % obj. i, w przeciwieństwie do napojów wyszczególnionych powyżej w punktach (A), (B) i (C) - nie zawierają drugorzędnych składników nadających smak lub aromat. Napoje te pozostają w niniejszej pozycji niezależnie od tego, czy są przeznaczone do spożycia przez ludzi, czy do celów przemysłowych.

Oprócz nieskażonego alkoholu etylowego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj. niniejsza pozycja obejmuje, między innymi:

(1)Napoje spirytusowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron (Cognac, Armagnac, brandy, grappa, pisco, singani itp.).

(2)Whisky i inne napoje spirytusowe otrzymane w wyniku destylacji sfementowanego zacieru z ziarna zbożowego (jęczmienia, owsa, żyta, pszenicy, kukurydzy itd.).

(3)Napoje spirytusowe otrzymane wyłącznie poprzez destylację sfermentowanych produktów z cukru trzcinowego (sok z trzciny cukrowej, syrop z trzciny cukrowej, melasy z trzciny cukrowej), np. rum, tafia, cachaça.

(4)Napoje spirytusowe znane jako gin lub gin Geneva, zawierające składniki aromatyczne z jagód jałowca.

(5)Wódka otrzymana w wyniku destylacji sfermentowanego zacieru pochodzenia rolniczego (np. zbóż, ziemniaków), a czasem oczyszczana następnie aktywowanym węglem drzewnym lub kamiennym.

(6)Napoje spirytusowe (generalnie znane jako likiery), takie jak anyżówka (otrzymana z zielonego anyżu i badianu), curaçao (produkowane ze skórek gorzkich pomarańczy), kminkówka (aromatyzowana kminkiem lub nasionami kminku rzymskiego).

(7)Likiery znane jako „kremy” ze względu na ich konsystencję lub kolor. Generalnie zawierają stosunkowo niską zawartość alkoholu i są bardzo słodkie (na przykład kremy: kakaowy, bananowy, waniliowy, kawowy). Niniejsza pozycja obejmuje również alkohole składające się z emulsji alkoholu z takimi produktami, jak żółtka jaj lub śmietanka.

(8)Ratafie. Są one rodzajem likierów otrzymanych z soku owocowego; często zawierają one niewielkie ilości dodanych substancji aromatycznych (ratafia z wiśni, czarnych porzeczek, malin, moreli itd.).

(9)Aquavit i inne napoje spirytusowe otrzymane w wyniku destylacji alkoholu z owocarni lub innymi częściami roślin lub ziół.

(10)Napoje spirytusowe otrzymywane z cydru (calvados), ze śliwek (mirabelek, węgierek), z czereśni, wiśni lub innych owoców.

(11)Arak, napój spirytusowy otrzymany z ryżu lub wina palmowego.

(12)Napoje spirytusowe otrzymane w wyniku destylacji sfermentowanego soku z nasion chleba świętojańskiego.

(13)Aperitify alkoholowe (absynt, bitter (gorzkie nalewki) itd.), inne niż te na bazie wina ze świeżych winogron objętych pozycją 2205.

(14)Lemoniady alkoholowe (nie do celów leczniczych).

(15)Soki owocowe lub warzywne zawierające dodatek alkoholu, o objętościowej mocy alkoholu większej niż 0,5% obj., inne niż produkty objęte pozycją 2204.

(16)Napoje spirytusowe określane czasem jako „suplement diety”, przeznaczone do utrzymania dobrego stanu zdrowia lub samopoczucia. Mogą być na przykład na bazie ekstraktów roślinnych, koncentratów owocowych, lecytyn, substancji chemicznych itd. oraz zawierać dodatek witamin lub związków żelaza.

(17)        Napoje naśladujące wino otrzymane przez zmieszanie destylowanych napojów spirytusowych z sokiem owocowym i/lub wodą, cukrem, barwnikiem, dodatkami aromatycznymi lub innymi składnikami, inne niż produkty objęte pozycją 2204.

(18)        Napoje spirytusowe otrzymane w wyniku destylacji sfermentowanych melas z buraka cukrowego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak:

(a)Wermutów i pozostałych aperitifów na bazie wina ze świeżych winogron (pozycja 2205).

(b)Alkoholu etylowego i pozostałych napojów spirytusowych skażonych (o dowolnej mocy), lub nieskażonego alkoholu etylowego o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej (pozycja 2207).

 


 


2209-Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego.

(I) OCET

Ocet jest kwaśnym płynem otrzymanym w wyniku fermentacji octowej przeprowadzonej w obecności powietrza i w stałej temperaturze, zasadniczo nieprzekraczającej 20°C - 30°C, alkoholowych płynów jakiegokolwiek pochodzenia lub roztworów różnych cukrów lub skrobi poddanych uprzednio fermentacji alkoholowej przez działanie bakterii octowych Mycoderma aceti lub z rodzaju acetobacter.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące rodzaje octu określane jak poniżej w zależności od ich pochodzenia:

(1)Ocet winny. Ma barwę od jasnożółtej do czerwonej w zależności od rodzaju wina, z którego został otrzymany; posiada specyficzny bukiet wynikający z obecności np. estrów wina.

(2)Ocet piwny lub słodowy; jabłkowy, gruszkowy lub pozostałe octy ze sfermentowanych owoców. Generalnie są żółtej barwy.

(3)Ocet spirytusowy, w stanie naturalnym bezbarwny.

(4)Ocet otrzymywany z ziarna zbóż, melas, hydrolizowanych ziemniaków, serwatki itd.

(II) NAMIASTKI OCTU

Namiastki octu otrzymywane są przez rozpuszczenie kwasu octowego w wodzie. Często barwione są karmelem lub innymi organicznymi substancjami barwiącymi (patrz poniżej punkt (a)).

***

Ocet i namiastki octu używane są do przyprawiania lub marynowania produktów spożywczych, mogą być przyprawione roślinami takimi jak estragon lub mogą zawierać dodane przyprawy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wodnych roztworów zawierających więcej niż 10 % masy kwasu octowego (pozycja 2915). Jednakże postanowienia uwagi 1 (d) do działu 22. nie odnoszą się do takich roztworów, zazwyczaj zawierających od 10 do 15 % masy kwasu octowego, którym nadano smak lub zostały zabarwione w celu dodania do produktów spożywczych jako namiastki octu; roztwory te objęte są niniejszą pozycją.

(b)Leków objętych pozycją 3003 lub 3004.

(c)Octu toaletowego (pozycja 3304).

__________