UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje szereg przetworów zwykle używanych do żywności, które są wyprodukowane albo bezpośrednio ze zbóż objętych działem 10., z produktów objętych działem 11., lub ze spożywczej mąki, mączki i proszku pochodzenia roślinnego, objętych innymi działami (zbożowa mąka, kasze i mączki, skrobie, owocowe lub roślinne mąki, mączki i proszki), albo z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404. Niniejszy dział obejmuje również pieczywa cukiernicze i herbatniki, nawet jeśli nie zawierają mąki, skrobi lub innych produktów zbożowych.

Do celów uwagi 3. do niniejszego działu i pozycji 1901, zawartość kakao w produkcie może być normalnie wyliczona przez pomnożenie łącznej zawartości teobrominy i kofeiny przez współczynnik 31. Należy zauważyć, że termin „kakao” obejmuje kakao we wszystkich postaciach, łącznie z miazgą i postacią stałą.

Niniejszy dział nie zawiera:

(a)Przetworów spożywczych (innych niż nadziewane przetwory objęte pozycją 1902) zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów mięsnych, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16).

(b)Przetworów spożywczych z mąki, kasz, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego zawierających 40 % masy lub więcej kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, oraz przetworów spożywczych wyprodukowanych z surowców objętych pozycjami od 0401 do 0404, zawierających 5 % masy lub więcej kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (pozycja 1806).

(c)Substytutów palonej kawy zawierających kawę w dowolnej proporcji (pozycja 0901) i innych substytutów palonej kawy (np. palonego jęczmienia) (pozycja 2101).

(d)Proszków do produkcji kremów, deserów, lodów lub podobnych przetworów, o ile nie są to produkty na bazie mąki, mączki, skrobi, ekstraktu słodowego lub towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 (generalnie pozycja 2106).

(e)Produktów wytworzonych z mąki lub skrobi, przygotowanych specjalnie do żywienia zwierząt (np. herbatniki dla psów) (pozycja 2309).

(f)Leków i innych produktów, objętych działem 30.

 


 


1901-Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

1901 10-Preparaty odpowiednie dla niemowląt lub małych dzieci, pakowane do sprzedaży detalicznej

1901 20-Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

1901 90-Pozostałe

(I)              Ekstrakt słodowy.

Ekstrakty słodowe otrzymuje się przez zagęszczenie roztworu uzyskanego w wyniku maceracji słodu w wodzie.

W niniejszej pozycji klasyfikowane są ekstrakty słodowe w postaci bloku lub w formie proszku, lub bardziej lub mniej lepkiej cieczy.

Ekstrakty słodowe z dodatkiem lecytyny, witamin, soli itd. są objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że nie stanowią leków objętych działem 30.

Ekstrakty słodowe są stosowane głównie do przygotowania przetworów, w rodzaju stosowanych jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci lub celach dietetycznych lub kulinarnych, lub do produkcji produktów farmaceutycznych. Lepkie postaci tych ekstraktów mogą być również używane bez dalszej obróbki w piekarnictwie lub w przemyśle włókienniczym.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wyrobów cukierniczych zawierających ekstrakt słodowy, objętych pozycją 1704.

(b)Piwa i innych napojów (np. malton) na bazie słodu (dział 22).

(c)Enzymów słodowych (pozycja 3507).

(II)Przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Niniejsza pozycja obejmuje szereg przetworów spożywczych na bazie mąki, kasz lub mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, które wywodzą swoje zasadnicze właściwości od tych surowców bez względu na to, czy te składniki są dominujące pod względem masy lub objętości, czy też nie.

Inne substancje, takie jak mleko, cukier, jaja, kazeina, albumina, tłuszcz, olej, substancje aromatyczne, gluten, barwnik, witaminy, owoce lub inne substancje, mogą być dodane do tych głównych składników w celu polepszenia ich wartości dietetycznej; kakao może być dodane w dowolnej proporcji mniejszej niż 40 % masy, obliczone według całkowicie odtłuszczonej bazy (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Należy jednak zauważyć, że przetwory zawierające więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji, są wyłączone (dział 16.).

Do celów niniejszej pozycji:

(A)Określenia „mąka” i „mączka” oznaczają nie tylko mąkę zbożową lub mączkę objętą działem 11, ale także spożywczą mąkę, mączki i proszek pochodzenia roślinnego objęte innymi działami, taką jak mąka sojowa. Jednakże określenia te nie obejmują mąk, mączek lub proszku, z suszonych warzyw (pozycja 0712), z ziemniaków (pozycja 1105) lub z suszonych warzyw strączkowych (pozycja 1106).

(B)Określenie „skrobia” obejmuje zarówno skrobie nieprzetworzone, jak też skrobie, które zostały wstępnie zżelowane lub rozpuszczone, ale nie obejmuje produktów skrobiowych bardziej przetworzonych, takich jak maltodekstryny.

Przetwory objęte niniejszą pozycją mogą być płynne lub w postaci proszku, granulek, ciast lub innych form stałych, takich jak wstęgi lub krążki.

Przetwory te są często stosowane w produkcji napojów, kleików, żywności dla niemowląt, żywności dietetycznej itd., przez proste zmieszanie lub gotowanie na mleku lub wodzie, lub do wyrobu ciast, puddingów, kremów lub innych podobnych produktów kulinarnych.

Przetwory te mogą również stanowić półprodukty dla przemysłu spożywczego.

Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi, przetwory takie jak:

(1)Mąki otrzymane przez odparowanie mieszaniny mleka z cukrem i mąką.

(2)Przetwory stanowiące mieszaninę jaj w proszku, mleka w proszku, ekstraktu słodowego i proszku kakaowego.

(3)Rachat-łukum (racahout) - wyrób spożywczy składający się z mąki ryżowej, różnych skrobi, mąki ze słodkich żołędzi, cukru i proszku kakaowego, aromatyzowany wanilią.

(4)Przetwory składające się z mieszanin mąki zbożowej z mąkami owocowymi, głównie z dodatkiem proszku kakaowego, lub z mąk owocowych z dodatkiem proszku kakaowego.

(5)Mleko słodowe i podobne produkty składające się z mleka w proszku i ekstraktu słodowego, nawet z dodatkiem cukru.

(6)„Knödel” (knedle), „Klösse” (kluski), „Nockerln” (kluski) zawierające takie składniki jak semolina, mąka zbożowa, bułka tarta, tłuszcz, cukier, jaja, przyprawy, drożdże, dżem lub owoce. Jednakże produkty takie na bazie mąki ziemniaczanej klasyfikowane są do działu 20.

(7)Gotowe mieszanki ciast, zawierające głównie mąkę zbożową z cukrem, tłuszcz, jaja lub owoce (włącznie z mieszankami w formach lub ostatecznie ukształtowanymi).

(8)Pizza surowa składająca się z blatu pizzy (ciasto) pokrytego różnymi innymi składnikami, takimi jak ser, pomidor, oliwa, mięso, sardela. Jednakże pizza podpieczona lub upieczona klasyfikowana jest do pozycji 1905.

Oprócz przetworów wyłączonych w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu, niniejsza pozycja również nie obejmuje:

(a)Mąk samowzrastających i „pęczniejących” (wstępnie zżelowanych), objętych pozycją 1101 lub 1102.

(b)Mieszanek mąk zbożowych (pozycja 1101 lub 1102), mieszanek mąk i mączek z warzyw strączkowych i mieszanek mąk, mączek i proszków owocowych (pozycja 1106), inaczej nieprzygotowanych.

(c)Makaronu i kuskusu, objętych pozycją 1902.

(d)Tapioki i jej namiastek (pozycja 1903).

(e)Całkowicie lub częściowo upieczonych wyrobów piekarniczych, w wypadku tych ostatnich -wymagających dalszej obróbki kulinarnej przed spożyciem (pozycja 1905).

(f)Sosów i przetworów do nich (pozycja 2103).

(g)Zup, bulionów i przetworów do nich oraz złożonych przetworów spożywczych homogenizowanych (pozycja 2104).

(h)Teksturowanych roślinnych produktów białkowych (pozycja 2106).

(ij)Napojów objętych działem 22.

(III)Przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Przetwory objęte niniejszą pozycją mogą być odróżnione od produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 w ten sposób, że oprócz naturalnych składników mleka zawierają inne składniki niedozwolone w produktach wcześniejszych pozycji. Tak więc pozycja 1901 obejmuje na przykład:

(1)Przetwory w proszku lub w postaci płynnej używane jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci lub w celach dietetycznych i zawierające mleko, do którego zostały dodane z drugorzędne składniki (np. kasze zbożowe, drożdże).

(2)Produkty mleczne otrzymywane przez zastąpienie jednego lub więcej składników mleka (np. tłuszczu masłowego) innymi substancjami (np. tłuszczem oleinowym).

Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być słodzone i mogą zawierać kakao. Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje produktów o charakterze wyrobów cukierniczych (pozycja 1704) i produktów zawierających 5 % masy lub więcej kakao obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu) (pozycja 1806) oraz napojów (dział 22).

Niniejsza pozycja obejmuje również mieszaniny i bazy (np. proszki) do produkcji lodów śmietankowych, ale nie obejmuje lodów śmietankowych i innych jadalnych lodów na bazie składników mleka (pozycja 2105).

 


 


1902-Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany.

-Makarony niepodane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 11- -Zawierające jaja

1902 19- -Pozostałe

1902 20-Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane

1902 30-Pozostałe makarony

1902 40-Kuskus

Makarony objęte niniejszą pozycją są produktami niefermentowanymi zrobionymi z semoliny lub mąki pszennej, kukurydzianej, ryżowej, ziemniaczanej itd.

Semolina lub mąki (lub ich mieszaniny) są najpierw mieszane z wodą i zagniatane na ciasto, które może zawierać również inne składniki (np. drobno rozdrobnione warzywa, soki warzywne lub purée warzywne, jaja, mleko, gluten, diastazy, witaminy, substancje barwiące, substancje aromatyzujące).

Ciasta są następnie formowane (np. przez ekstruzję i cięcie, przez wałkowanie i cięcie, przez tłoczenie, kształtowanie lub aglomerowanie w bębnach obrotowych) w specyficzne kształty (takie jak rurki, wstążki, nitki, muszelki, paciorki, granulki, gwiazdki, kolanka, litery). W czasie tego procesu czasami dodawane są niewielkie ilości oleju. Nazwa gotowego produktu często zależy od jego kształtu (np. makaron, tagliatelle, spaghetti, kluski).

Produkty te, zanim pojawią się na rynku, są zazwyczaj suszone w celu ułatwienia transportu, przechowywania oraz przedłużenia trwałości; w postaci wysuszonej są kruche. Niniejsza pozycja obejmuje również niewysuszone (tj. wilgotne lub świeże) i mrożone produkty, np. świeże gnocchi i mrożone ravioli.

Makarony objęte niniejszą pozycją mogą być poddane obróbce termicznej, nadziewane mięsem, rybami, serem lub innymi substancjami w dowolnej proporcji lub inaczej przetworzone (np. jako przygotowane dania zawierające inne składniki takie jak warzywa, sos, mięso). Gotowanie powoduje zmiękczenie makaronu bez zmiany jego podstawowej pierwotnej formy.

Nadziewane makarony mogą mieć formę całkowicie zamkniętą (np. ravioli), otwartą na końcach (np. cannelloni) lub mogą być ułożone warstwami, tak jak lasagne.

Niniejsza pozycja obejmuje również kuskus, który jest przetworzoną na gorąco semoliną. Kuskus objęty niniejszą pozycją może być gotowany lub inaczej przetworzony (np. połączony z mięsem, warzywami lub innymi składnikami w kompletne danie, które nosi taką samą nazwę).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Przetworów, innych niż nadziewane makarony, zawierające więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16).

(b)Zup i bulionów i przetworów do nich, zawierających makaron (pozycja 2104).

 


 


1903-Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach.

Niniejsza pozycja obejmuje jadalne produkty otrzymane ze skrobi manioku (tapioka), skrobi sago (sago), skrobi ziemniaczanej (farinoka, tapioka ziemniaczana, sago ziemniaczane) lub z podobnych skrobi (maranta, salep, juka itd.).

Skrobia jest mieszana z wodą, w wyniku czego otrzymuje się gęstą pastę, która jest umieszczana na sicie lub perforowanym naczyniu, z których spada kroplami na metaliczną płytę ogrzewaną do temperatury 120-150°C. Z kropli powstają małe granulki lub płatki, które są czasami rozgniatane lub granulowane. Według innej metody, pasta skrobiowa jest aglomerowana w naczyniu ogrzewanym parą.

Produkty te sprzedawane są w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu, ziarenek lub w podobnych postaciach. Stosowane są do przygotowania zup, puddingów lub żywności dietetycznej.

 


 


1904-Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

1904 10-Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych

1904 20-Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych

1904 30-Pszenica spęczniona

1904 90-Pozostałe

(A)Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane).

Niniejsza grupa obejmuje produkty spożywcze otrzymywane z ziaren zbóż (kukurydzy, pszenicy, ryżu, jęczmienia itd.), którym została nadana kruchość przez spęcznianie lub prażenie. Są one spożywane głównie jako produkty śniadaniowe, nawet z mlekiem. Sól, cukier, melasy, ekstrakt słodowy, owoce lub kakao (patrz uwaga 3. oraz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu) itd. mogą być dodane podczas lub po produkcji ww. wyrobów.

Niniejsza grupa obejmuje również podobne produkty spożywcze, otrzymane przez spęcznianie lub prażenie, z mąki lub otrąb.

Płatki kukurydziane otrzymywane są z ziarna kukurydzy przez usunięcie owocni i kiełków, dodanie cukru, soli i ekstraktu słodowego, zmiękczenie parą i następnie gniecenie między walcami w celu uzyskania płatków i prażenie w piecu obrotowym. Taki sam proces może być zastosowany do pszenicy lub ziaren pozostałych zbóż.

„Dmuchane” ryż i pszenica objęte są również niniejszą pozycją. Produkty te są otrzymane przez poddanie ziaren ciśnieniu w wilgotnej, gorącej komorze. Nagłe obniżenie ciśnienia i wyrzucenie ziaren z komory do chłodnego otoczenia powoduje pęcznienie ziaren do objętości kilkakrotnie przewyższającej ich pierwotne rozmiary.

Niniejsza grupa obejmuje również kruche, pikantne produkty spożywcze, otrzymywane przez poddanie wilgotnych ziaren zbóż (całych lub w kawałkach) procesom ogrzewania, które powodują pęcznienie ziaren. Są one następnie spryskiwane substancjami aromatycznymi, składającymi się z mieszaniny oleju roślinnego, sera, ekstraktu drożdżowego, soli i glutaminianu sodu. Podobne produkty otrzymywane z ciasta i smażone w oleju roślinnym są wyłączone (pozycja 1905).

(B)Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych.

Niniejsza grupa obejmuje produkty spożywcze otrzymywane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszanin nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych. Wyroby te (często zwane „Müsli”) mogą zawierać suszone owoce, orzechy, cukier, miód itd. Są one generalnie pakowane jako żywność śniadaniowa.

(C)Pszenica spęczniona.

Niniejsza grupa obejmuje pszenicę spęcznioną w postaci obrobionych ziaren, otrzymaną przez gotowanie ziaren pszenicy twardych odmian, które są następnie suszone, łuszczone lub czyszczone, potem łamane, śrutowane lub mielone i w końcu sortowane przez przesiewanie na grubą i drobną pszenicę spęcznioną. Pszenica spęczniona może także występować w postaci całych ziaren.

(D)Pozostałe zboża, inne niż kukurydza wstępnie poddane obróbce termicznej lub inaczej przygotowane.

Niniejsza grupa obejmuje wstępnie poddane obróbce termicznej lub inaczej przygotowane zboża w postaci ziaren (włącznie z ziarnami łamanymi). Tak więc, niniejsza grupa obejmuje, na przykład ryż, który został wstępnie poddany obróbce termicznej całkowicie lub częściowo, a następnie wysuszony, co spowodowało zmianę struktury ziarna. Całkowicie poddany wstępnej obróbce termicznej ryż wymaga jedynie zalania wodą i zagotowania przed spożyciem, podczas gdy ryż częściowo poddany wstępnej obróbce termicznej musi być przed spożyciem gotowany od 5 do 12 minut. Podobnie niniejsza grupa obejmuje np. produkty zawierające wstępnie poddany obróbce termicznej ryż, do którego dodano inne składniki, takie jak warzywa lub przyprawy, pod warunkiem że te inne składniki nie zmienią charakteru tych produktów jako przetworów z ryżu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje ziarna zbóż poddanego tylko obróbce lub procesom wyszczególnionym w dziale 10. lub dziale 11.

***

Niniejsza pozycja wyklucza również:

(a)Przetwory zbożowe w polewie lub inne zawierające cukier w ilości nadającej im charakter wyrobów cukierniczych (pozycja 1704).

(b)Przetwory zawierające więcej niż 6 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, lub całkowicie oblewanych czekoladą, lub inne przetwory spożywcze zawierające kakao, objęte pozycją 1806 (pozycja 1806).

(c)Przetworzone kolby i ziarna kukurydzy, jadalne (dział 20).

 


 


1905-Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby.

1905 10-Chleb chrupki

1905 20-Piernik z dodatkiem imbiru i podobne

-Słodkie herbatniki; gofry i wafle:

1905 31- -Słodkie herbatniki

1905 32- -Gofry i wafle

1905 40-Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

1905 90-Pozostałe

(A)Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby piekarnicze. Najbardziej powszechnymi składnikami tych wyrobów są mąki zbożowe, środki spulchniające i sól, ale mogą one zawierać również inne składniki, takie jak: gluten, skrobia, mąka z warzyw strączkowych, ekstrakt słodowy lub mleko, nasiona takie jak: mak, kminek lub anyż, cukier, miód, jaja, tłuszcze, ser, owoce, kakao w dowolnej ilości, mięso, ryby, polepszacze piekarskie itd. Polepszacze piekarskie stosowane są głównie w celu ułatwienia przygotowania ciasta, przyspieszenia fermentacji, poprawy właściwości i wyglądu produktów oraz przedłużenia ich trwałości. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być również otrzymane z ciasta bazującego na mące, mączce lub proszku, z ziemniaków.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące produkty:

(1)Zwykły chleb, często zawierający tylko mąki zbożowe, środki spulchniające i sól.

(2)Chleb glutenowy dla diabetyków.

(3)Chleb niezawierający środków spulchniających lub macę.

(4)Chleb chrupki (znany również jako knäckebrot), który jest suchym, chrupkim pieczywem zazwyczaj występującym w postaci cienkich, prostokątnych lub okrągłych, nakłuwanych kromek. Chleb chrupki produkowany jest z ciasta z mąki, mączki, kasz lub z pełnoziarnistej mąki żytniej, owsianej, jęczmiennej lub pszennej i spulchnianego drożdżami, zakwasami lub innymi środkami spulchniającymi lub sprężonym powietrzem. Zawartość wody nie przekracza 10% masy.

(5)Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe, nawet pokrojone lub pokruszone, nawet z dodatkiem masła lub innych tłuszczów, cukru, jaj lub innych substancji odżywczych.

(6)Pierniki z dodatkiem imbiru i podobne, które są produktami gąbczastymi, często o sprężystej konsystencji, otrzymanymi z mąki żytniej lub pszennej, środków słodzących (np. miodu, glukozy, cukru inwertowanego, rafinowanych melas) i substancji aromatyzujących lub przypraw, nawet zawierającymi żółtka jaj lub owoce. Pewne typy pierników są oblewane czekoladą lub polewą przyrządzoną z tłuszczu i kakao. Inne typy mogą zawierać cukier lub mogą być nim pokryte (lukier).

(7)Precle”, np. kruche, glazurowane i solone krakersy wykonane z cylindrycznych kawałków ciasta, często skręconych w postać przypominającą literę B.

(8)Herbatniki. Zazwyczaj otrzymane są z mąki i tłuszczu z ewentualnym dodatkiem cukru lub innych substancji wymienionych poniżej w podpunkcie (10). Są pieczone przez długi czas w celu przedłużenia trwałości i zazwyczaj występują w zamkniętych opakowaniach. Jest wiele typów herbatników, włączając:

(a)Zwykłe herbatniki zawierające mało lub niezawierające substancji słodzącej, ale stosunkowo dużą ilość tłuszczu; ten typ obejmuje herbatniki śmietankowe i herbatniki na wodzie.

(b)Słodkie herbatniki, które są delikatnymi wyrobami piekarskimi o długim okresie przechowywania, otrzymanymi z mąki, cukru lub innego środka słodzącego i tłuszczu (te składniki stanowią przynajmniej 50% masy produktu) i nawet zawierającymi dodatek soli, migdałów, orzechów leszczyny, substancji aromatycznych, czekolady, kawy itd. Zawartość wody w produkcie końcowym musi wynosić 12% masy lub mniej, a maksymalna zawartość tłuszczu 35% masy (przy określaniu tych zawartości nie są brane pod uwagę nadzienia i polewy). Obecne na rynku herbatniki zazwyczaj nie są nadziewane, ale czasami mogą zawierać stałe lub inne nadzienie (cukier, tłuszcz roślinny, czekolada itd.). Są one prawie zawsze produktami wytwarzanymi przemysłowo.

(c)Pikantne i solone herbatniki, zazwyczaj o niskiej zawartości sacharozy.

(9)Wafle i gofry, które są lekkimi, delikatnymi wyrobami piekarniczymi wypiekanymi pomiędzy metalowymi płytami tworzącymi wzory na cieście. Niniejsza kategoria obejmuje również cienkie produkty waflowe, które mogą być zwijane, wafle składające się z nadzienia smakowego umieszczonego pomiędzy dwoma lub więcej warstwami ciasta oraz produkty, które powstają w wyniku wyciśnięcia ciasta waflowego przez specjalną maszynę (np. rożki do lodów). Wafle mogą być również pokryte warstwą czekolady. Gofry są produktami podobnymi do wafli.

(10)Produkty cukiernicze, ciasta i ciastka, zawierające składniki takie jak mąka, skrobie, masło lub inne tłuszcze, cukier, mleko, śmietanka, jaja, kakao, czekolada, kawa, miód, owoce, likiery, winiaki, albumina, ser, mięso, ryby, substancje aromatyczne, drożdże lub inne środki spulchniające.

(11)Pewne produkty piekarnicze otrzymane bez mąki (np. bezy wykonane z białka jaj i cukru).

(12)Crêpes i naleśniki.

(13)Quiche, mające postać foremek z ciasta wypełnionych nadzieniem otrzymanym z różnych składników, np. sera, jaj, śmietany, masła, soli, pieprzu, gałki muszkatołowej, a w przypadku "quiche lorraine" - bekonu lub szynki.

(14)Pizzę (podpieczoną lub upieczoną), składającą się z pizzy (ciasta) pokrytej różnego rodzaju składnikami takimi jak ser, pomidor, olej, mięso, sardele. Jednakże nieupieczona pizza klasyfikowana jest do pozycji 1901.

(15)Kruche pikantne produkty spożywcze, np. te otrzymane z ciasta na bazie mąki, mączki lub proszku, z ziemniaków, mąki kukurydzianej z dodatkiem substancji aromatyzujących, składających się z mieszaniny sera, glutaminianu sodu i soli, smażone w oleju roślinnym i gotowe do spożycia.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Produktów zawierających więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (np. paszteciki składające się z mięsa otoczonego ciastem) (dział 16).

(b)Produktów objętych pozycją 2005.

(B)Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby.

Niniejsza pozycja obejmuje szereg produktów otrzymanych z ciasta na bazie mąki lub skrobi, generalnie pieczonego w postaci krążków lub arkuszy. Są one używane do różnych celów.

Opłatki sakralne są cienkimi krążkami otrzymanymi przez pieczenie ciasta z bardzo czystej mąki pszennej między żelaznymi płytami.

Puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych są małymi, płytkimi miseczkami otrzymywanymi z ciasta na bazie mąki lub skrobi. Są one wykonane tak, aby pasowały do siebie parami, tworząc pojemniczek.

Wafle wytłaczane są wycinane z cienkich arkuszy upieczonego, wysuszonego i czasami barwionego ciasta. Mogą również zawierać lepkie substancje.

Papier ryżowy składa się z cienkich arkuszy upieczonego i wysuszonego ciasta na bazie mąki lub skrobi. Jest on używany do pokrywania pewnych artykułów cukierniczych, szczególnie nugatu. Nie powinien być mylony z tak zwanym „papierem ryżowym” otrzymywanym przez krojenie na plastry miąższu pewnych palm (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do pozycji 1404).

__________