UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje nie tylko cukry jako takie (np. sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza), ale również syropy cukrowe, sztuczny miód, karmel, melasy pochodzące z ekstrakcji lub rafinacji cukru oraz wyroby cukiernicze. Cukier stały i melasy objęte niniejszym działem mogą zawierać dodatek środka „środka barwiącego, środka aromatyzującego (np. kwas cytrynowy lub wanilia) lub sztucznych środków słodzących (np. aspartam lub stewia), tak długo, jak zachowują one swój oryginalny charakter cukru lub melasy”.

Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)Wyrobów cukierniczych zawierających kakao lub czekoladę (innych niż biała czekolada) w jakiejkolwiek proporcji oraz słodzonych proszków kakaowych (pozycja 1806).

(b)Słodzonych przetworów spożywczych objętych działami 19., 20., 21. lub 22.

(c)Słodzonych pasz (pozycja 2309).

(d)Chemicznie czystych cukrów (innych niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza) i ich wodnych roztworów (pozycja 2940).

(e)Leków zawierających cukier (dział 30).

 


 


1701-Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej (+).

-Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących:

1701 12- -Cukier buraczany

1701 13- -Cukier trzcinowy wymieniony w uwadze 2 do podpozycji do tego działu

1701 14- -Pozostały cukier trzcinowy

-Pozostały:

1701 91- -Zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

1701 99- -Pozostały

Cukier trzcinowy otrzymuje się z soków łodyg trzciny cukrowej. Cukier buraczany uzyskiwany jest z soku otrzymanego przez ekstrakcję z korzeni buraka cukrowego.

Surowy lub nieoczyszczony cukier z trzciny lub cukier buraczany występujący w postaci brązowych kryształków lub innego ciała stałego, kolor wynika z obecności zanieczyszczeń. Zawartość sacharozy w masie w stanie suchym odpowiada odczytowi polarymetrycznemu mniejszemu niż 99,5° (patrz uwaga 1. do podpozycji). Generalnie cukier surowy przetwarza się na rafinowane produkty cukrowe. Jednakże surowy cukier może być tak wysokiej czystości, że nadaje się do spożycia przez ludzi bez rafinacji.

Rafinowany cukier trzcinowy lub buraczany powstaje w wyniku dalszej obróbki cukru surowego. Występuje generalnie jako biała krystaliczna substancja, oferowana na rynku w różnym stopniu rozdrobnienia lub w postaci małych kostek, główek, płytek lub pałeczek, lub regularnie uformowanych, przepiłowanych lub pociętych kawałków.

Ponadto, oprócz wzmiankowanego powyżej cukru surowego lub rafinowanego, niniejsza pozycja obejmuje cukier brązowy, składający się z cukru białego, zmieszanego z małymi ilościami np. karmelu lub melasy, i cukru kandyzowanego, złożonego z dużych kryształków wytworzonych przez powolną krystalizację stężonych roztworów cukru.

Należy zauważyć, że cukier trzcinowy i buraczany jest objęty tą pozycją tylko wtedy, gdy występuje w postaci stałej (włącznie z proszkami); taki cukier może zawierać środki aromatyzujące lub barwiące.

„Pozycja ponadto wyłącza przetwory w postaci stałej (włącznie z granulkami lub proszkami), które utraciły charakter cukru, w rodzaju stosowanych do wytwarzania napojów (pozycja 2106).

Niniejsza pozycja obejmuje również chemicznie czystą sacharozę w postaci stałej, bez względu na jej pochodzenie. Sacharoza (inna niż sacharoza chemicznie czysta) otrzymana z innych surowców niż cukier trzcinowy lub buraczany jest wyłączona z tej pozycji (pozycja 1702).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1701 12, 1701 13i 1701 14

Surowy cukier trzcinowy w handlu zawsze zawiera więcej niż 0,1% cukru inwertowanego, podczas gdy zawartość cukru inwertowanego w surowym cukrze buraczanym jest normalnie mniejsza niż 0,1%. Te dwa rodzaje cukrów surowych różnią się również zapachem, który powstaje w próbkach roztworów wodnych podczas ich przechowywania przez dobę w zamkniętych pojemnikach.

 


 


1702-Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel.

-Laktoza i syrop laktozowy:

1702 11- -Zawierające 99 % masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę

1702 19- -Pozostałe

1702 20-Cukier klonowy i syrop klonowy

1702 30-Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy

1702 40-Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego

1702 50-Fruktoza chemicznie czysta

1702 60-Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego

1702 90-Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy

Niniejsza pozycja obejmuje inne cukry w postaci stałej, syropy cukrowe, jak również sztuczny miód i karmel.

(A) POZOSTAŁE CUKRY

Niniejsza część obejmuje cukry, inne niż cukry objęte pozycją 1701 lub cukry chemicznie czyste, objęte pozycją 2940, w postaci stałej (włącznie z proszkami), nawet zawierające dodatek środka aromatyzującego lub barwiącego. Najważniejszymi cukrami objętymi niniejszą pozycją są:

(1)Laktoza (znana również jako cukier mlekowy) (C12H22O11), która występuje w mleku i przemysłowo otrzymywana jest z serwatki. Niniejsza pozycja obejmuje zarówno laktozę handlową, jak i laktozę chemicznie czystą. Produkty takie muszą zawierać więcej niż 95 % masy laktozy, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę. W celu obliczenia procentu masowego laktozy w produkcie wyrażenie „ucha masa” powinno być użyte do wyłączenia zarówno wody niezawiązanej, jak i wody krystalizacyjnej. Produkty otrzymywane z serwatki i zawierające 95 % masy laktozy lub mniej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę, są wyłączone (generalnie pozycja 0404).

Rafinowana laktoza handlowa jest to biały, słodkawy, krystaliczny proszek. Chemicznie czysta laktoza, nawet bezwodna lub uwodniona, występuje w postaci twardych bezbarwnych kryształów, które absorbują zapachy.

Laktoza jest powszechnie używana z mlekiem, do produkcji żywności dla niemowląt; używana jest także do wyrobów cukierniczych, do produkcji dżemu lub w farmacji.

(2)Cukier inwertowany, główny składnik naturalnego miodu. Zwykle jest przygotowywany w celach handlowych przemysłowo przez hydrolizę roztworu rafinowanej sacharozy i składa się z równych części masowych glukozy i fruktozy. Może występować w stanie stałym lub jako gęsty płyn (zobacz część (B)). Używa się go w przemyśle farmaceutycznym, do wyrobu chleba, do produkcji konserw owocowych, sztucznego miodu i w browarnictwie.

(3)Glukoza, występuje w stanie naturalnym w owocach i miodzie. Zmieszana w równych częściach z fruktozą jest cukrem inwertowanym.

Niniejsza pozycja obejmuje dekstrozę (chemicznie czystą glukozę) i glukozę handlową.

Dekstroza (C6H12O6) jest białym krystalicznym proszkiem, stosowanym w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Glukozę handlową otrzymuje się w wyniku hydrolizy skrobi z kwasem i/lub enzymami. Zawsze zawiera, oprócz dekstrozy, zmienną ilość di-, tri- oraz innych wielocukrów (maltozę, maltotriozę itp.). Zawartość cukrur redukującego wyrażonego jako dekstroza w suchej masie, ma nie mniejszą niż 20 %. Ma zwykle postać bezbarwnego, gęstszego lub rzadszego płynu (syrop glukozowy, patrz część (B)), lub kulek, lub kawałków (glukoza aglomerowana) lub bezpostaciowego proszku. Jest stosowana głównie w przemyśle spożywczym, browarnictwie, do fermentacji tytoniu i w farmacji.

(4)Fruktoza (C6H12O6), która razem z glukozą występuje w dużych ilościach w słodkich owocach i miodzie. Produkowana jest z glukozy handlowej (np. syrop kukurydziany), z sacharozy lub przez hydrolizę inuliny, substancji spotykanej głównie w bulwach dalii i karczocha jerozolimskiego (topinamburu). Cukier ten ma postać białawego krystalicznego proszku lub bardzo gęstego syropu (patrz część (B)); jest słodszy niż zwykły cukier (sacharoza) i używany zwłaszcza przez osoby chore na cukrzycę. Niniejsza pozycja obejmuje zarówno handlową, jak i chemicznie czystą fruktozę.

(5)Sacharoza; otrzymywana z surowców innych niż buraki cukrowe i trzcina cukrowa. Najważniejszym rodzajem jest cukier klonowy, otrzymywany z soków różnych odmian klonu, głównie Acer saccharum i Acer nigrum, które rosną głównie w Kanadzie i północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych Ameryki. Sok roślinny jest zwykle zagęszczany i krystalizowany bez rafinacji w celu zachowania składników niebędących cukrami, a nadających cukrowi delikatny aromat. Cukier ten występuje również na rynku w formie syropu (zobacz część (B)). Inne syropy sacharozy (zobacz część (B)) otrzymywane są ze słodkiego sorgo (Sorghum vulgare var. saccharatum), chleba świętojańskiego, niektórych palm, itd.

(6)Maltodekstryny (lub dekstromaltozy), otrzymane w ten sam sposób, co glukoza handlowa. Zawierają maltozę i wielocukry w zmiennych proporcjach. Jednakże poddane są mniej dokładnej hydrolizie i zawierają mniejszą ilość cukrów redukujących niż glukoza handlowa. Niniejsza pozycja obejmuje wyłącznie produkty o zawartości cukru redukującego, wyrażonego jako dekstroza w suchej masie, przekraczającej 10% (lecz mniejszej niż 20 %). Produkty zawierające cukry redukujące w ilości nieprzekraczającej 10 % objęte są pozycją 3505. Maltodekstryny występują generalnie w formie białych proszków, ale spotyka się je również na rynku w postaci syropu (patrz część (B)). Używane są głównie do produkcji pokarmów dla dzieci i niskokalorycznych produktów dietetycznych, jako wypełniacz do substancji zapachowych lub barwiących, a w przemyśle farmaceutycznym jako nośniki.

(7)Maltoza (C12H22O11), produkowana jest przemysłowo przez hydrolizę skrobi w obecności diastazy słodu i występuje w postaci białego, krystalicznego proszku. Używana jest w przemyśle browarniczym. Niniejsza pozycja obejmuje zarówno handlową, jak i chemicznie czystą maltozę.

(B) SYROPY CUKROWE

Niniejsza część obejmuje syropy ze wszystkich cukrów (włącznie z syropem laktozowym i roztworami wodnymi innymi niż roztwory wodne chemicznie czystych cukrów objętych pozycją 2940), pod warunkiem że nie zawierają dodatku środków aromatyzujących lub barwiących (patrz Noty wyjaśniajce do pozycji 2106).

Poza syropami wymienionymi w części (A) powyżej (tj. syropem glukozy (skrobi), syropem fruktozy, syropem z maltodekstryn, syropem cukru inwertowanego, jak również syropem sacharozy), pozycja ta obejmuje:

(1)Zwykłe syropy otrzymywane przez rozpuszczenie cukrów objętych niniejszym działem w wodzie.

(2)Soki i syropy otrzymane podczas ekstrakcji cukru z buraków cukrowych, trzciny cukrowej itd. Mogą one zawierać jako zanieczyszczenia pektyny, substancje białkowe, sole mineralne itd.

(3)Złocisty syrop, stołowy lub kulinarny syrop zawierający sacharozę i cukier inwertowany. Otrzymuje się go z syropu pozostającego podczas rafinacji cukru po krystalizacji i oddzieleniu cukru rafinowanego, z cukru trzcinowego lub cukru buraczanego, przez inwersję częściową sacharozy lub przez dodanie cukru inwertowanego.

(C) SZTUCZNY MIÓD

Określenie „sztuczny miód” odnosi się do mieszanin opartych na sacharozie, glukozie lub cukrze inwertowanym, generalnie aromatyzowanych lub barwionych, imitujących miód naturalny. Mieszaniny miodu naturalnego i sztucznego są również objęte niniejszą pozycją.

(D) KARMEL

Karmel jest brązową niekrystaliczną substancją o aromatycznym zapachu. Może występować zarówno w postaci bardziej lub mniej płynnego syropu, jak i stałej, przeważnie proszku.

Otrzymuje się go przez dłuższe lub krótsze podgrzewanie w temperaturze od 120° do 180°C cukru (przeważnie glukozy lub sacharozy) lub melasy.

W zależności od procesu produkcji powstaje cała gama produktów, od właściwych cukrów skarmelizowanych (lub melas), o dużej na ogół zawartości cukru w przeliczeniu na suchy produkt (rzędu 90 %), do barwiącego karmelu, z bardzo niską zawartością cukru.

Karmelizowane cukry lub melasy służą do aromatyzowania, w szczególności słodkich deserów, lodów i ciastek. Karmele barwiące, ze względu na dość silne przekształcenie cukru w melanoidynę (barwnik), używane są jako substancja barwiąca do barwienia na przykład ciastek, piwa i niektórych napojów bezalkoholowych.

 


 


1703-Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru (+).

1703 10-Melasy trzcinowe

1703 90-Pozostałe

Melasy objęte niniejszą pozycją otrzymuje się wyłącznie jako rezultat ekstrakcji lub rafinacji cukru. Najczęściej otrzymuje się je jako normalny produkt uboczny będący rezultatem ekstrakcji lub rafinacji cukru buraczanego lub trzcinowego lub produkcji fruktozy z kukurydzy. Są to brązowe lub ciemne z czarnym odcieniem, lepkie substancje zawierające znaczne ilości cukru, który łatwo nie krystalizuje. Mogą także występować w proszku.

Melasy buraka cukrowego nie są stosowane do celów spożywczych, czasami pewne rafinowane postacie melasy trzcinowej i kukurydzianej są odpowiednie do spożycia przez ludzi i sprzedaje się je jako melasę lub syrop stołowy. Melasy głównie używane są jako surowiec, z którego destylowane są alkohole i napoje alkoholowe (np. rum produkowany z melasy trzcinowej), w produkcji karmy dla bydła i substytutów kawy. Są one również czasami używane do ekstrakcji cukru.

Melasy objęte niniejszą pozycją mogą być odbarwione, barwione lub aromatyzowane.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 1703 10

Melasy trzcinowe odróżnia się od innych melas objętych pozycją 1703 na podstawie zapachu i składu chemicznego.

 


 


1704-Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao.

1704 10-Guma do żucia, nawet pokryta cukrem

1704 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje większość słodzonych produktów spożywczych, które występują na rynku w postaci stałej lub półstałej, generalnie odpowiedniej do bezpośredniej konsumpcji i zbiorowo odnoszące się do słodyczy, wyrobów cukierniczych lub cukierków.

Obejmuje ona, między innymi:

(1)Gumy zawierające cukier (włącznie ze słodzoną gumą do żucia i podobną).

(2)Cukierki (włącznie z zawierającymi ekstrat słodowy).

(3)Karmelki, kasz, cukierki, nugaty, pomadki, słodzone migdały, Turkish delight.

(4)Marcepan.

(5)Preparaty w postaci pastylek od bólu gardła lub dropsy łagodzące kaszel, składające się zasadniczo z cukru (nawet zawierające inne substancje spożywcze, takie jak żelatyna, skrobia lub mąka) i środków aromatyzujących (włącznie z substancjami mającymi właściwości lecznicze, takimi jak: alkohol benzylowy, mentol, eukaliptol i balsam tolutański). Jednakże pastylki od bólu gardła lub dropsy od kaszlu, które zawierają substancje o właściwościach leczniczych innych niż aromatyzowanie, objęte są działem 30., pod warunkiem że zawartość tych substancji w każdej pastylce lub dropsie jest taka, że mają zastosowanie lecznicze lub profilaktyczne.

(6)Białą czekoladę składającą się z cukru, masła kakaowego, mleka w proszku i środków aromatyzujących, lecz niezawierającą więcej niż śladowe ilości kakao (masło kakaowe nie jest uważane za kakao).

(7)Ekstrakt lukrecji (ciasta, bloki, laseczki, pastylki itd.) zawierające więcej niż 10 % masy sacharozy. Jednakże, kiedy występuje jako wyrób cukierniczy (tj. przetworzony) (nawet aromatyzowany) to objęty jest niniejszą pozycją niezależnie od zawartości cukru.

(8)Galaretki owocowe i masy owocowe występujące w postaci wyrobów cukierniczych.

(9)Masy na bazie cukru zawierające mało lub niezawierające tłuszczu, odpowiednie do bezpośredniego przetworzenia w wyroby cukiernicze objęte niniejszą pozycją, ale także mogące służyć jako nadzienie wyrobów objętych tą lub innymi pozycjami, na przykład:

(a)Masy pomadkowe przygotowane z sacharozy, syropu sacharozowego lub glukozowego lub z cukru inwertowanego, nawet z dodatkiem środków aromatyzujących, używane do produkcji pomadek, jako nadzienie do cukierków lub czekolad itd.

(b)Masy nugatowe, będące spulchnionymi mieszaninami cukru, wody i substancji koloidalnych (np. białka jaj) i czasami z niewielką ilością tłuszczu, nawet z dodatkiem orzechów, owoców lub innych stosownych produktów roślinnych, użytych do produkcji nugatu, jako nadzienia czekolad itd.

(c)Masy migdałowe, przyrządzone głównie z migdałów i cukru, używane przede wszystkim do produkcji marcepanów.

(10)Przetwory na bazie miodu naturalnego, pakowane w postaci wyrobów cukierniczych (np. „chałwa”).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Ekstraktu lukrecji (niebędącego wyrobem cukierniczym) zawierającego 10 % masy lub mniej sacharozy (pozycja 1302).

(b)Wyrobów cukierniczych zawierających kakao (pozycja 1806). (Do celów niniejszej pozycji masło kakaowe nie jest uważane za kakao).

(c)Słodzonych przetworów spożywczych, takich jak warzywa, owoce, skórki owoców itd., zakonserwowanych cukrem (pozycja 2006) oraz dżemów, galaretek owocowych itd. (pozycja 2007).

(d)Słodyczy, gumy i podobnych produktów (zwłaszcza dla diabetyków) zawierających zamiast cukru syntetyczne środki słodzące (np. sorbitol); mas na bazie cukru, zawierających dodany tłuszcz w stosunkowo dużej ilości, i niekiedy, mleko lub orzechy, i nieodpowiednie do bezpośredniego przetworzenia na wyroby cukiernicze (pozycja 2106).

(e)Leków objętych działem 30.

__________