UWAGI OGÓLNE

(A)Niniejszy dział obejmuje:

(1)Tłuszcze i oleje roślinne lub zwierzęce, także surowe, oczyszczone lub rafinowane, lub poddane pewnym obróbkom (np. gotowania, siarkowania lub uwodornienia).

(2)Pewne produkty uzyskane z tłuszczów lub olejów, a w szczególności produkty ich rozkładu (np. surowy glicerol).

(3)Złożone tłuszcze i oleje, jadalne (np. margaryna).

(4)Woski zwierzęce lub roślinne.

(5)Pozostałości powstałe w trakcie obróbki substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych.

Wyłączone jednak zostały:

(a)Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa, oraz tłuszcz drobiowy, niewytapione lub ekstrahowane w inny sposób, objęte pozycją 0209.

(b)Masło i pozostałe tłuszcze i oleje otrzymane z mleka (pozycja 0405); produkty mleczarskie do smarowania, objęte pozycją 0405.

(c)Masło kakaowe, tłuszcz i olej kakaowy (pozycja 1804).

(d)Skwarki (pozycja 2301); makuchy olejowe, pozostałości miazgi z oliwek i pozostałości (z wyjątkiem szlamu) powstałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (pozycje od 2304 do 2306).

(e)Kwasy tłuszczowe, oleje kwaśne powstałe w procesie rafinacji, alkohole tłuszczowe, glicerol (inny niż surowy glicerol), preparowane woski, leki, farby, lakiery, mydło, produkty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, oleje sulfonowane lub pozostałe towary, objęte sekcją VI.

(f)Faktysa uzyskana z olejów (pozycja 4002).

Z wyjątkiem oleju olbrotowego i oleju jojoba zwierzęce lub roślinne tłuszcze i oleje są to estry glicerolu i kwasów tłuszczowych (takich jak palmitynowy, stearynowy i olejowy).

Mają one postać stałą lub płynną, ale są lżejsze od wody. Po dość długim działaniu powietrza jełczeją wskutek hydrolizy i utleniania. Po ogrzaniu ulegają rozkładowi, wydzielając gryzący, drażniący zapach. Wszystkie są nierozpuszczalne w wodzie, ale całkowicie rozpuszczają się w eterze dietylowym, disiarczku węgla, tetrachlorku węgla, benzenie itd. Olej rycynowy jest rozpuszczalny w alkoholu, ale inne tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne tylko w niewielkim stopniu rozpuszczają się w alkoholu. Wszystkie na papierze zostawiają trwałe, tłuste plamy.

Estry tworzące tłuszcze triglicerydowe mogą zostać rozbite (zmydlone) działaniem przegrzanej pary, rozcieńczonych kwasów, enzymów lub katalizatorów, w wyniku czego powstaje glicerol i kwasy tłuszczowe, albo pod wpływem działania alkaliów, w wyniku czego powstaje glicerol i sole zasadowe kwasów tłuszczowych (mydła).

Pozycje 1504 oraz od 1506 do 1515 obejmują również frakcje tłuszczów i olejów, wymienionych w tych pozycjach, pod warunkiem że nie są one szczegółowo opisane gdzie indziej w nomenklaturze (np. spermacet, pozycja 1521). Podstawowe metody wykorzystywane do frakcjonowania są następujące:

(a)frakcjonowanie na sucho, do którego należy tłoczenie, dekantacja, odstearynowanie i filtracja;

(b)frakcjonowanie rozpuszczalnikami oraz

(c)              frakcjonowanie z wykorzystaniem środka powierzchniowo czynnego.

Frakcjonowanie nie powoduje żadnych zmian w strukturze chemicznej tłuszczów lub olejów.

Wyrażenie „tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, jedynie denaturowane”, użyte w uwadze 3 do niniejszego działu odnosi się do tłuszczów lub olejów lub ich frakcji, do których w celu uczynienia ich niejadalnymi dodano czynnika denaturującego, takiego jak olej rybi, fenole, oleje naftowe, olejek terpentynowy, toluen, salicylan metylu (olejek wintergrinowy), olejek rozmarynowy. Substancje te dodawane są w małych ilościach (generalnie nie więcej niż 1%), nadając tłuszczom lub olejom, lub ich frakcjom smak np. zjełczały, kwaśny, ostry, gorzki. Należy zauważyć jednak, że uwaga 3 do niniejszego działu nie dotyczy denaturowanych mieszanin lub preparatów tłuszczów lub olejów lub ich frakcji (pozycja 1518).

Z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w uwadze 1. do niniejszego działu, tłuszcze i oleje roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje klasyfikowane są do niniejszego działu także, jeśli są wykorzystywane jako artykuły spożywcze lub do celów technicznych lub przemysłowych (np. do produkcji mydła, świec, smarów, lakierów lub farb).

Woski roślinne lub zwierzęce składają się zasadniczo z estrów niektórych wyższych kwasów tłuszczowych (palmitynowego, cerotynowego, mirystynowego) z niektórymi alkoholami innymi niż glicerol (cetyl itp.) Zawierają one pewną ilość ich kwasów i alkoholi w stanie wolnyn oraz węglowodorów.

Woski te przy hydrolizie nie wytwarzają glicerolu, a po ogrzaniu nie wydzielają ostrego zapachu tłuszczu i nie jełczeją. Woski są zazwyczaj twardsze od tłuszczów.

(B)Pozycje od 1507 do 1515 niniejszego działu obejmują pojedyncze (tzn. niezmieszane z tłuszczami lub olejami innego rodzaju) nielotne tłuszcze i oleje roślinne wymienione w pozycjach łącznie z ich frakcjami, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie.

Tłuszcze i oleje roślinne są powszechne w przyrodzie i występują w komórkach pewnych części roślin (np. nasionach i owocach), z których są ekstrahowane pod ciśnieniem lub za pomocą rozpuszczalników.

Tłuszcze i oleje roślinne klasyfikowane do niniejszych pozycji są tłuszczami i olejami nielotnymi, tzn. tłuszczami i olejami, których nie można łatwo oddestylować bez ich rozłożenia, które są nielotne i nie mogą zostać odprowadzone za pomocą przegrzanej pary (która powoduje ich rozkład i zmydlenie).

Tłuszcze i oleje roślinne, z wyłączeniem np. oleju jojoba, są mieszaninami glicerydów, ale zważywszy, że glicerydy palmitynowy i stearynowy mają postać stałą w temperaturze pokojowej, jest ich więcej w olejach stałych, oleje płynne składają się głównie z glicerydów, które są płynne w temperaturze pokojowej (glicerydy kwasu oleinowego, kwasu linolowego, kwasu linolenowego itd.).

Niniejsze pozycje obejmują surowe tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, jak również te które zostały rafinowane lub oczyszczone na drodze np. przez klarowanie, płukanie, filtrowanie, odbarwianie, odkwaszanie lub odwanianie.

Produkty uboczne rafinacji olejów, np. „osady i szlam” oraz sopstoki objęte są pozycją 1522. Oleje kwaśne otrzymane w wyniku rafinacji objęte są pozycją 3823 i są przygotowywane przez rozkładanie kwasem mineralnym sopstoku otrzymanego w czasie rafinacji olejów surowych.

Tłuszcze i oleje objęte tymi pozycjami są uzyskiwane głównie z nasion oleistych i owoców oleistych objętych pozycjami od 1201 do 1207, ale mogą być otrzymane również z substancji roślinnych klasyfikowanych gdzie indziej (np. olej oliwkowy, olej uzyskany z jąder pestek brzoskwiń, moreli lub śliwek objętych pozycją 1212, olej otrzymywany z migdałów, orzechów włoskich, orzechów pignolii, orzechów pistacjowych itd. objętych pozycją 0802, olej uzyskany z zarodków zbóż).

Pozycje te nie obejmują jadalnych lub niejadalnych mieszanin lub preparatów, lub tłuszczów i olejów roślinnych, które zostały zmodyfikowane chemicznie (pozycja 1516, 1517 lub 1518, jeżeli nie mają one cech produktów klasyfikowanych gdzie indziej, np. do pozycji 3003, 3004, od 3303 do 3307, 3403).


 


1501-Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503.

1501 10-Smalec

1501 20-Pozostały tłuszcz ze świń

1501 90-Pozostałe

Tłuszcze objęte niniejszą pozycją mogą zostać otrzymane w jakimkolwiek procesie, np. wytapiania, wytłaczania lub ekstrakcji rozpuszczalnikami. Powszechnie stosowanym procesem jest wytapianie mokre (parą lub w niskiej temperaturze) oraz wytapianie suche. W procesie wytapiania suchego część tłuszczu odsączania jest za pomocą wysokiej temperatury; kolejna część tłuszczu jest wyciskana i dodawana do odsączonego tłuszczu. W niektórych przypadkach pozostałość tłuszczu zawartego w resztkach może być ekstrahowana rozpuszczalnikami.

Z zastrzeżeniem powyższych uwag, niniejsza pozycja obejmuje:

-Smalec, jadalny, miękki, kremowy, biały tłuszcz w postaci stałej lub półpłynnej otrzymywany z tkanki tłuszczowej świń. Zależnie od metody produkcji i wykorzystanej tkanki tłuszczowej produkowane są różne rodzaje smalcu. Na przykład najlepszy jadalny tłuszcz ze świń jest otrzymywany, generalnie poprzez wytapianie na sucho, z tłuszczu z wewnętrznej strony brzucha świni. Większość smalcu jest pozbawiana zapachu, a w pewnych przypadkach, w celu zapobiegania jełczeniu, mogą być dodawane przeciwutleniacze.

Smalec zawierający liście laurowe lub inne przyprawy, dodawane tylko w niewielkich ilościach niewystarczających do zmiany jego zasadniczego charakteru, jest klasyfikowany do niniejszej pozycji, ale jadalne mieszaniny lub wyroby zawierające smalec są wyłączone (pozycja 1517).

-Inne tłuszcze świńskie, włączając tłuszcz kostny, tłuszcze otrzymane z odpadów i innych niejadalnych tłuszczów do użycia innego niż konsumpcja przez ludzi, takiego jak produkcja i karmienie zwierząt.

-Tłuszcze z drobiu, łącznie z tłuszczem kostnym i tłuszczem otrzymywanym z odpadów.

Tłuszcz kostny otrzymany ze świeżych kości jest biały lub żółtawy, o konsystencji i zapachu łoju; ale ze starych kości jest miękki, ziarnisty, brudnożółty lub brązowy o nieprzyjemnym zapachu. Jest on wykorzystywany do wyrobu mydeł lub świec oraz jako środek smarujący.

Tłuszcze otrzymane z odpadów są to tłuszcze z tusz, tłuszcze z innych odpadów lub resztek zwierzęcych (okrawki jęzorów, żwacze, obcinki itd.) lub smary otrzymane z przycinania lub czyszczenia skór. Mają one zazwyczaj następujące cechy: ciemny kolor, nieprzyjemny zapach, wysoką zawartość np. wolnych kwasów tłuszczowych (oleinowego, palmitynowego itp.), cholesterolu i zanieczyszczeń i niższą temperaturę topnienia niż smalec lub inne tłuszcze objęte niniejszą pozycją. Są one wykorzystywane głównie do celów technicznych.

Tłuszcze te mogą być surowe lub rafinowane. Rafinacja dokonywana przez neutralizację, przez poddanie działaniu ziemi fulerskiej, przez wdmuchiwanie przegrzanej pary, filtrowanie itd.

Produkty te są wykorzystywane do przygotowywania żywności, produkcji maści, mydeł itd.

Niniejsza pozycja wyłącza również:

(a)Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiany ani nieekstrahowany w inny sposób, objęte pozycją 0209.

(b)Stearynę smalcowi i olej smalcowy (pozycja 1503).

(c)Tłuszcze otrzymane ze zwierząt innych niż wymienione w niniejszej pozycji (pozycja 1502, 1504 lub 1506).

(d)Olej kostny objęty pozycją 1506.

(e)Imitację smalcu (pozycja 1517).

 


 


1502-Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503.

1502 10-Łój

1502 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje tłuszcz otaczający trzewia i mięśnie bydła, owiec lub kóz, z których najważniejszy jest tłuszcz z bydła. Tłuszcz ten może być surowy (świeży, schłodzony lub zamrożony), solony, w solance, suszony, wędzony lub w postaci tłuszczu wytopionego (łoju). Wykorzystywany proces wytapiania jest taki sam, jak otrzymywania tłuszczu objętego pozycją 1501. Niniejsza pozycja obejmuje również tłuszcze uzyskane przez wytłaczanie lub ekstrakcję rozpuszczalnikami.

Premier jus” (łój bydlęcy) jest najwyższej klasy łojem jadalnym. Jest on białym lub żółtawym produktem w postaci stałej, bez zapachu w stanie świeżym, ale nabiera charakterystycznego zjełczałego zapachu po wystawieniu na działanie powietrza.

Łój składa się prawie wyłącznie z glicerydów kwasów oleinowego, stearynowego i palmitynowego.

Łój jest wykorzystywany do wyrobu jadalnych tłuszczów lub smarów, do produkcji mydła lub świec, do obróbki skór, do przygotowywania pasz dla zwierząt itd.

Niniejsza pozycja obejmuje również tłuszcz kostny i tłuszcz otrzymywany z odpadów bydlęcych, owczych lub kozich. Opis odpowiednich rodzajów tłuszczu zamieszczony w Notach wyjaśniających do pozycji 1501 odnosi się również do tłuszczów objętych niniejszą pozycją.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Oleostearynę, oleinę i olej łojowy (pozycja 1503).

(b)Tłuszcz otrzymany z koni (pozycja 1506).

(c)Tłuszcz kostny i tłuszcze otrzymane z odpadów innych zwierząt niż wymienione w niniejszej pozycji (pozycja 1501, 1504 lub 1506).

(d)Oleje pochodzenia zwierzęcego (np. olej z racic i olej kostny, objęte pozycją 1506).

(e)Niektóre oleje roślinne znane jako „łój roślinny”, np. „chiński łój roślinny” (tłuszcz z drzewa łojowego) oraz „łój z Borneo” (pozycja 1515).

 


 


1503-Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej.

Niniejsza pozycja obejmuje produkty otrzymane z wytłaczania smalcu (np. stearyna smalcowa i olej smalcowy) lub przez wytłaczanie łoju (np. oleina, olej łojowy i oleostearyna). W procesach tych smalec lub łój przetrzymywane są w ogrzewanych zbiornikach przez trzy do czterech dni, podczas których tworzone są kryształy stearyny smalcowej lub oleostearyny. Powstała ziarnista masa jest następnie wytłaczana dla oddzielenia olejów od stearyn. Wytłaczanie to różni się od wytłaczania suchego prowadzonego w wyższej temperaturze w celu usunięcia pozostałości tłuszczu z innych materiałów zwierzęcych, takich jak białka, tkanka łączna itd. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą również być otrzymywane za pomocą innych metod frakcjonowania.

Stearyna smalcowa jest stałym białym tłuszczem, który został po wytłoczeniu smalcu lub innego wytopionego tłuszczu ze świń. Niniejsza pozycja obejmuje zarówno postać jadalną, jak i niejadalną. Jadalna stearyna smalcowa jest czasami mieszana z miękkim smalcem w celu uzyskania bardziej zwartej konsystencji (pozycja 1517). Niejadalna stearyna smalcowa wykorzystywana jest jako smar lub jako źródło glicerolu, oleiny lub stearyny.

Olej smalcowy jest produktem otrzymanym przez wytłaczanie na zimno smalcu lub innego wytopionego tłuszczu ze świń. Jest on żółtawą cieczą, o nieznacznym zapachu smaru i przyjemnym smaku, wykorzystywanym w pewnych procesach przemysłowych (przetwarzanie wełny, produkcja mydła itp.) lub jako smar, lub niekiedy do celów spożywczych.

Oleina (jadalna) jest białym lub żółtawym tłuszczem w postaci stałej, o miękkiej konsystencji i słabym zapachu łoju oraz przyjemnym posmaku. Jest ona krystaliczna, ale po walcowaniu lub wygładzaniu może stać się ziarnista. Składa się ona głównie z glicerydu kwasu oleinowego (trioleina). Oleina wykorzystywana jest głównie do wyrobu produktów jadalnych, takich jak margaryna lub imitacja smalcu oraz jako środek nawilżający.

Olej łojowy (oleina niejadalna) jest żółtawa cieczą, o zapachu łoju, która bardzo łatwo jełczeje po wystawieniu na działanie powietrza. Jest on wykorzystywany do produkcji mydła i jest mieszany z różnymi olejami mineralnymi w celu wykorzystania jako smar.

Twardsza część pozostała po ekstrakcji oleiny lub oleju łojowego jest mieszaniną zawierającą głównie glicerydy kwasów stearynowego i palmitynowego (tristearynian i tripalmitynian). Znana pod nazwą oleostearyny lub stearyny łojowej („łój tłoczony”) ma ona zazwyczaj postać twardych, kruchych bryłek lub tabletek. Jest ona biała, bez zapachu i bez smaku.

Niniejsza pozycja wyłącza produkty emulgowane, mieszane lub preparowane w inny sposób (pozycja 1516, 1517 lub 1518).

 


 


1504-Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

1504 10-Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje

1504 20-Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek

1504 30-Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, ze ssaków morskich

Niniejsza pozycja obejmuje tłuszcze i oleje oraz ich frakcje otrzymane z różnych odmian ryb (dorsza, halibuta, menhadena, śledzia, sardynki, sardeli itd.) lub ssaków morskich (wielorybów, delfinów, fok itd.). Są one ekstrahowane z ciała lub wątróbki ryb lub ze ssaków morskich lub odpadów z tych zwierząt. Mają one zazwyczaj charakterystyczny rybi zapach i nieprzyjemny smak oraz kolor od żółtego do czerwonobrązowego.

Wątróbka dorsza i wątróbka halibuta i wątróbki pozostałych ryb są źródłem olejów o wysokiej zawartości witamin i innych substancji organicznych. Zatem wykorzystywane są głównie w medycynie. Oleje te klasyfikowane są do niniejszej pozycji, nawet jeśli przez naświetlanie lub w inny sposób zwiększono w nich zawartość witamin, ale klasyfikowane są do działu 30, gdy są pakowane jako leki lub są zemulgowane lub zawierają inne substancje dodane dla wykorzystania leczniczego.

Niniejsza pozycja obejmuje również „stearynę rybią”, produkt w postaci stałej otrzymany przez wytłaczanie i dekantację schłodzonego oleju rybiego. Jest to żółtawa lub brązowa substancja o zapachu rybim, wykorzystywana do wyrobu degrasu, smarów i niskiej jakości mydeł.

Tłuszcze i oleje otrzymane z ryb lub ssaków morskich klasyfikowane są do niniejszej pozycji nawet po rafinacji, ale są wyłączone po częściowym lub całkowitym uwodornieniu, estryfikacji wewnątrzcząsteczkowej, reestryfikacji lub elaidynizacji (pozycja 1516).

 


 


1505-Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną).

Tłuszcz z wełny jest lepkim tłuszczem o nieprzyjemnym zapachu, ekstrahowanym z mydlanej wody, w której prano wełnę lub spilśniano sukno. Może być on również ekstrahowany z tłustej wełny za pomocą rozpuszczalników lotnych (disiarczek węgla itp.). Tłuszcz z wełny nie zawiera estrów glicerolu, dlatego należy go uważać pod względem chemicznym raczej za wosk niż tłuszcz. Jest on wykorzystywany do produkcji smarów i do innych celów przemysłowych, ale najczęściej jest wykorzystywany jako lanolina (produkt rafinowany) lub do ekstrakcji oleiny lub stearyny z tłuszczu wełnianego.

Lanolina, otrzymana przez oczyszczenie tłuszczu z wełny, ma konsystencję maści; ma barwę od żółtawobiałej do brązowej, w zależności od stopnia rafinacji, nieznacznie rozkłada się pod wpływem powietrza i ma słaby, charakterystyczny zapach. Lanolina jest bardzo dobrze rozpuszczalna we wrzącym spirytusie, ale jest nierozpuszczalna w wodzie, chociaż może absorbować duże ilości wody zamieniając się w mazistą emulsję znaną jako lanolina uwodniona.

Lanolina bezwodna wykorzystywana jest do wyrobu smarów, olejów emulgujących lub apretur. Lanolina uwodniona lub emulgowana wykorzystywana jest głównie do przygotowywania maści lub kosmetyków.

Niniejsza pozycja obejmuje również nieznacznie modyfikowaną lanolinę, która zachowuje zasadnicze cechy lanoliny, oraz alkohole wełniane (znane również jako alkohole lanolinowe - mieszaniny cholesterolu, izocholesterolu i innych wyższych alkoholi).

Niniejsza pozycja wyłącza chemicznie zdefiniowane alkohole (generalnie dział 29.) i preparaty na bazie lanoliny, jak na przykład lanolinę, do której dodano substancje lecznicze lub perfumowane (pozycja 3003, 3004 lub dział 33.). Pozycja niniejsza wyłącza również lanolinę, którą poddano tak istotnej modyfikacji chemicznej, że utraciła cechy charakterystyczne lanoliny, np. lanolinę etoksylowaną do tego stopnia, że stała się rozpuszczalna w wodzie (zazwyczaj pozycja 3402).

Tłuszcz z wełny destylowany parą i tłoczony rozdziela się na część ciekłą, część stałą i pozostałość.

Część ciekła, znana jako oleina z tłuszczu z wełny, jest mętna, czerwonobrązowa i ma słaby zapach tłuszczu z wełny. Jest ona rozpuszczalna w alkoholu, eterze dietylowym, benzynie silnikowej itd. Jest ona wykorzystywana jako środek natłuszczający tkaniny w przędzalniach.

Część stała (stearyna z tłuszczu z wełny) jest substancją woskową, barwy żółtobrązowej, o silnym zapachu tłuszczu z wełny, rozpuszczalną we wrzącym spirytusie i innych rozpuszczalnikach organicznych. Jest ona wykorzystywana w przemyśle skórzanym, do produkcji smarów lub lepiszczy oraz do wyrobu natłuszczonych świec lub mydła.

Niniejsza pozycja wyłącza pozostałości z tłuszczu z wełny (pozycja 1522).

 


 


1506-Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego i ich frakcje, z wyjątkiem tych klasyfikowanych do pozycji 0209 lub poprzednich pozycji niniejszego działu. Zatem obejmuje wszystkie tłuszcze zwierzęce otrzymane z innych zwierząt niż: świnie, drób, bydło, owce, kozy, ryby lub ssaki morskie oraz wszystkie oleje zwierzęce, z wyjątkiem oleju smalcowego, oleiny, oleju łojowego, olejów uzyskanych z ryb lub ssaków morskich oraz olejów z pochodnych tłuszczu z wełny.

Niniejsza pozycja obejmuje w szczególności:

(1)Tłuszcz otrzymany z koni, hipopotamów, niedźwiedzi, królików, krabów lądowych, żółwi itp. (włącznie z tłuszczem uzyskanym z kości, szpiku lub odpadów z tych zwierząt).

(2)Olej z racic i podobne oleje otrzymane przez wytłaczanie na zimno smarów otrzymanych przez gotowanie kopyt lub kości goleniowych bydła, koni lub owiec.

Są to bladożółte, słodkawe oleje, stabilne na powietrzu, wykorzystywane głównie jako smar do delikatnych mechanizmów (zegary, maszyny do szycia, broń itp.).

(3)Olej kostny ekstrahowany z tłuszczu kostnego pod ciśnieniem lub przez poddanie kości działaniu gorącej wody. Jest to bezwonny, żółtawy olej płynny, który niełatwo jełczeje. Jest on wykorzystywany jako smar do delikatnych mechanizmów i do wyprawiania skór.

(4)Olej ekstrahowany ze szpiku - jest to biały lub żółtawy produkt wykorzystywany w farmacji i perfumerii.

(5)Olej z żółtka jaja ekstrahowany pod ciśnieniem lub za pomocą rozpuszczalników z ugotowanych na twardo żółtek jaj. Jest to klarowny, złocistożółty lub czerwonawy olej o zapachu gotowanych jaj.

(6)Olej z jaj żółwi - bladożółty i bezwonny; wykorzystywany do żywności.

(7)Olej poczwarkowy ekstrahowany z poczwarek jedwabników. Jest to czerwonawobrązowy olej o wyraźnym i bardzo nieprzyjemnym zapachu; jest on wykorzystywany do wyrobu mydła.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Tłuszcz ze świń lub drobiowy (pozycja 0209 lub 1501).

(b)Tłuszcz z bydła, owiec lub kóz (pozycja 1502).

(c)Tłuszcze i oleje, z ryb lub ze ssaków morskich i ich frakcje (pozycja 1504).

(d)Produkty składające się głównie z zasad pirydynowych (znane jako olej Dippla, niekiedy także zwane olejem kostnym) (pozycja 3824).

 


 


1507-Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowany chemicznie (+).

1507 10-Olej surowy, nawet odgumowany

1507 90-Pozostałe

Olej sojowy jest otrzymywany przez ekstrakcję z nasion soi (Glycine max) z wykorzystaniem pras hydraulicznych lub ślimakowych lub za pomocą rozpuszczalników. Jest to bladożółty, nielotny olej schnący, wykorzystywany zarówno do celów spożywczych, jak i przemysłowych, np. w margarynie, sosach do sałatek, do wyrobu mydła, farb, lakierów, plastyfikatorów i żywic alkidowych.

Niniejsza pozycja obejmuje również frakcje oleju sojowego. Jednakże lecytyna sojowa, otrzymana z surowego oleju sojowego podczas rafinacji, klasyfikowana jest do pozycji 2923.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 1507 10

Nielotne oleje roślinne, ciekłe lub stałe, otrzymywane przez tłoczenie, należy uważać za „surowe”, jeżeli nie zostały poddane innym procesom niż dekantacja, wirowanie lub filtracji, pod warunkiem że do oddzielenia oleju od jego stałych składników zastosowano tylko techniki mechaniczne, takie jak: grawitacja, ciśnienie lub siła odśrodkowa, z wyłączeniem wszelkich procesów filtrowania adsorpcyjnego, frakcjonowania lub jakichkolwiek innych procesów fizycznych lub chemicznych. Olej otrzymany na drodze ekstrakcji nadal uważany jest za „surowy”, pod warunkiem że nie zmienił koloru, zapachu lub smaku w stosunku do oleju otrzymanego przez wytłaczanie.

 


 


1508-Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (+).

1508 10-Olej surowy

1509 90-Pozostałe

Olej z orzeszków ziemnych lub arachidowych jest olejem nieschnącym, otrzymanym z nasion lub „orzeszków” zwykłych orzeszków ziemnych (Arachis hypogaea), przez ekstrakcję rozpuszczalnikami lub wytłaczanie.

Filtrowany i rafinowany olej jest wykorzystywany, np. jako olej sałatkowy, do przyrządzenia potraw i wyrobu margaryny. Olej gorszej jakości jest wykorzystywany do wyrobu mydła lub smarów.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 1508 10

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 1507 10.

 


 


1509-Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

1509 10-Z pierwszego tłoczenia

1509 90-Pozostałe

Oliwa jest to olej otrzymany z owoców drzewa oliwnego (Olea europaea L.).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Oliwę z pierwszego tłoczenia, otrzymaną z owoców drzewa oliwnego wyłącznie mechanicznie lub w inny sposób fizyczny (np. przez tłoczenie) w warunkach, szczególnie termicznych, które nie prowadzą do pogorszenia jakości oliwy. Owoce nie mogą zostać poddane innym procesom obróbki niż mycie, dekantowanie, wirowanie lub filtracja.

Oliwa z pierwszego tłoczenia obejmuje:

(1)Oliwę z pierwszego tłoczenia, nadającą się do konsumpcjii w stanie naturalnym. Jest ona klarowna, barwy od jasnożółtej do zielonej i ma specyficzny zapach i smak.

(2)Oliwę lampante, która ma charakterystyczny smak lub zapach, lub zawartość wolnych kwasów tłuszczowych (w przeliczeniu na kwas oleinowy) przekraczającą 3,3 g na 100 g lub obie te cechy. Może być wykorzystywana w tym stanie do celów technicznych lub po rafinacji do konsumpcji przez ludzi.

(B)Oliwę rafinowana otrzymaną z oliwy z pierwszego tłoczenia, do której odnosi się punkt (A), metodą rafinacji, która nie zmienia wyjściowej struktury glicerydowej lub nie powoduje innych zmian budowy kwasów tłuszczowych wchodzących w jej skład.

Oliwa rafinowana jest klarownym, przezroczystym olejem, niezawierającym osadu, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych (w przeliczeniu na kwas oleinowy) nieprzekraczającej 0,3 g na 100 g.

Ma ona barwę żółtą, nie ma charakterystycznego zapachu lub smaku i nadaje się do konsumpcji przez ludzi jako taka lub w postaci mieszanki z oliwą z pierwszego tłoczenia.

(C)Frakcje i mieszanki oliw opisanych powyżej w punktach (A) i (B).

***

Oliwa z pierwszego tłoczenia objęta punktem (A) może być odróżniona od oliw objętych punktami (B) i (C) zgodnie ze standardem Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) nr 33-1981.

Oliwę objętą niniejszą pozycją można odróżnić od oliwy objętej pozycją 1510 za pomocą ujemnej reakcji Belliera.

W niektórych przypadkach obecność oliwy z wytłoczyn oliwek można stwierdzić tylko badając obecność dioli triterpenowych we frakcji nieulegającej zmydleniu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje oliwy z wytłoczyn oliwek i mieszanek oliwy i oliwy z wytłoczyn oliwek (pozycja 1510) lub reestryfikowanego oleju otrzymanego z oliwy (pozycja 1516).

 


 


1510-Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509.

Niniejsza pozycja obejmuje oleje otrzymane z oliwek inne niż oleje objęte pozycją 1509.

Oleje objęte niniejszą pozycją mogą być surowe lub rafinowane, lub poddane innej obróbce, pod warunkiem że nie zaszła żadna modyfikacja w strukturze glicerydowej.

Niniejsza pozycja obejmuje oliwę z wytłoczyn oliwek, która jest otrzymywana za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikami z pozostałości po wytłaczaniu oliwek w celu wyprodukowania oliwy objętej pozycją 1509.

Surowa oliwa z wytłoczyn oliwek może stać się jadalna dzięki metodom rafinacji, które nie prowadzą do zmian w wyjściowej strukturze glicerydowej.

Powstały olej jest klarowny, przezroczysty i ma barwę od żółtej do żółtobrązowej, nie zawiera osadu i nie ma charakterystycznego zapachu lub smaku.

Niniejsza pozycja obejmuje również frakcje i mieszanki olejów lub frakcji z niniejszej pozycji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509. Najbardziej powszechna mieszanka składa się z mieszaniny rafinowanej oliwy z wytłoczyn oliwek z oliwą z pierwszego tłoczenia.

***

Brak olejów reestryfikowanych można potwierdzić, określając łączną zawartość kwasu palmitynowego i kwasu stearynowego w pozycji 2. w triglicerydach, która musi być niższa niż 2,2% (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 1509).

Oleje objęte niniejszą pozycją można odróżnić od olejów objętych pozycją 1509 za pomocą dodatniej reakcji Belliera. W niektórych przypadkach obecność oliwy z wytłoczyn oliwek można stwierdzić wyłącznie badając obecność dioli triterpenowych we frakcji nieulegającej zmydleniu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje oleju estryfikowanego otrzymanego z oliwy(pozycja 1516).

 


 


1511-Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie (+).

1511 10-Olej surowy

1511 90-Pozostałe

Olej palmowy jest tłuszczem roślinnym otrzymanym z miazgi owoców palm olejowych. Głównym jego źródłem jest afrykańska palma olejowa (Elaeis guineensis), która pochodzi z Afryki tropikalnej, ale jest również uprawiana w Ameryce Środkowej, Malezji i Indonezji; innymi przykładami jest palma Elaeis melanococca (znana również jako palma noli) i różne gatunki palm z rodzaju Acrocomia, łącznie z palmą paragwajską (coco mbocaya), pochodzącą z Ameryki Południowej. Oleje są otrzymywane przez ekstrakcję lub wytłaczanie i mogą mieć różne barwy, zależnie od stanu i poddania rafinacji. Różnią się od oleju z ziaren palmowych (pozycja 1513), które otrzymane są z tych samych palm, bardzo wysoką zawartością kwasu palmitynowego i oleinowego.

Olej palmowy jest wykorzystywany do wyrobu mydła, świec, preparatów kosmetycznych lub toaletowych, jako smar, do powlekania cyny na gorąco, do produkcji kwasu palmitynowego itp. Rafinowany olej palmowy jest wykorzystywany jako produkt spożywczy, np. jako tłuszcz do smażenia i do wyrobu margaryny.

Niniejsza pozycja nie obejmuje oleju z ziaren palmowych lub oleju babassu (pozycja 1513).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 1511 10

Patrz Noty wyjaśniająca do podpozycji 1507 10.

 


 


1512-Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (+).

-Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje:

1512 11- -Olej surowy

1512 19- -Pozostałe

-Olej z nasion bawełny i jego frakcje:

1512 21- -Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol

1512 29- -Pozostałe

(A)OLEJ Z NASION SŁONECZNIKA

Olej ten otrzymany jest ze słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus) i jest lekkim, złocistożółtym olejem. Jest on wykorzystywany jako olej sałatkowy i do wyrobu margaryny i namiastek smalcu. Olej ten ma właściwości półschnące, dzięki czemu nadaje się do wyrobu farb lub lakierów.

(B)OLEJ Z KROKOSZA BARWIERSKIEGO

Nasiona krokosza barwierskiego (Carthamus tinctoris), który jest bardzo ważną rośliną farbiarską, dostarczają schnącego, jadalnego oleju. Jest on wykorzystywany do produkcji żywności i leków, do wyrobu żywic alkidowych, farb i lakierów.

(C)OLEJ Z NASION BAWEŁNY

Jest to najważniejszy z olejów półschnących. Otrzymuje się go z jądra nasion wielu gatunków roślin z rodzaju Gossypium. Olej nasion bawełny jest szeroko stosowany w przemyśle, np. do wyprawiania skór, do wyrobu mydła, smarów, glicerolu i mieszanek odpornych na wodę oraz jako baza do kremów kosmetycznych. Czysty olej rafinowany ma wielką wartość jako olej sałatkowy lub do przyrządzania potraw oraz do wyrobu margaryny i namiastek smalcu.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1512 11 i 1512 21

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 1507 10.

 


 


1513-Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (+).

-Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje:

1513 11- -Olej surowy

1513 19- -Pozostałe

-Olej z ziaren palmowych lub olej babassu oraz ich frakcje:

1513 21- -Olej surowy

1513 29- -Pozostałe

(A)OLEJ KOKOSOWY (Z KOPRY)

Olej ten otrzymywany jest z suszonego miąższu lub kopry (tak nazywanej) orzecha kokosowego (Cocos nucifera). Można też wykorzystać świeży miąższ orzecha kokosowego. Olej ten jest nieschnący, bladożółty lub bezbarwny i ma postać stałą w temperaturze poniżej 25°C. Olej kokosowy jest wykorzystywany do wyrobu mydła, preparatów kosmetycznych lub toaletowych, smarów płynnych, syntetycznych detergentów, preparatów piorących lub czyszczących oraz jako źródło kwasów tłuszczowych, alkoholi tłuszczowych i estrów metylowych.

Rafinowany olej kokosowy jest jadalny i wykorzystywany do wyrobu produktów spożywczych, takich jak margaryna, suplementy diety.

(B)OLEJ Z ZIAREN PALMOWYCH

Ten biały olej otrzymany jest z ziaren orzechowych, zamiast z pulpy owoców palm olejowych głównie afrykańskiej palmy olejowej Elaeis guineensis (patrz uwaga wyjaśniająca do pozycji 1511). Jest on powszechnie wykorzystywany do wyrobu margaryny i w przemyśle cukierniczym, gdyż ma przyjemny zapach i smak orzechowy. Jest on wykorzystywany również do wyrobu glicerolu, szamponów, mydła i świec.

(C)OLEJ BABASSU

Olej nieschnący, otrzymywany jest z palmy babassu Orbignya martiana oraz O. oleifera. Jest on wyciskany z ziaren owocu orzecha.

Olej babassu jest wykorzystywany do wyrobu artykułów przemysłowych, np. mydła. Rafinowany jest wykorzystywany jako namiastka oleju z ziaren palmowych w produktach spożywczych.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1513 11 i 1513 21

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 1507 10.

 


 


1514-Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (+).

-Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje:

1514 11- -Olej surowy

1514 19- -Pozostałe

-Pozostałe:

1514 91- -Olej surowy

1514 99- -Pozostałe

(A)OLEJE RZEPAKOWE LUB RZEPIKOWE

Nasiona kilku gatunków z rodzaju Brassica, a w szczególności B. napus i B. rapa (lub B. campestris), dostarczają półschnące oleje o podobnych właściwościach, klasyfikowane handlowo jako oleje rzepakowe lub rzepikowe.

Oleje te zazwyczaj zawierają wysoki poziom kwasu erukowego. Niniejsza pozycja obejmuje również olej rzepakowy i rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego (produkowanych z nasion o niskiej zawartości kwasu erukowego specjalnie wytworzonych szczepów rzepaku lub rzepiku), np. olej kanola lub europejski olej rzepakowy lub rzepikowy „podwójnie zerowy”.

Są one wykorzystywane do sosów do sałatek, do wyrobu margaryny itp. Są one wykorzystywane również do wyrobu artykułów przemysłowych, takich jak dodatki do smarów. Oleje rafinowane, przeważnie oleje rzepakowe, są także jadalne.

(B)OLEJ GORCZYCOWY

Jest to nielotny olej roślinny otrzymany, np. z następujących trzech gatunków roślin: gorczycy białej (Sinapsis alba oraz Brassica hirta), gorczycy czarnej (Brassica nigra) lub gorczycy indyjskiej (Brassica juncea). Zazwyczaj zawiera on dużą ilość kwasu erukowego i jest wykorzystywany np. do wyrobu leków, do przyrządzania potraw lub w wyrobach przemysłowych.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1514 11 i 1514 91

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 1507 10.

 


 


1515-Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (+).

-Olej lniany i jego frakcje:

1515 11- -Olej surowy

1515 19- -Pozostały

-Olej kukurydziany i jego frakcje:

1515 21- -Olej surowy

1515 29- -Pozostały

1515 30-Olej rycynowy i jego frakcje

1515 50-Olej sezamowy i jego frakcje

1515 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje pojedyncze nielotne tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje (patrz część (B) ogólnej uwagi wyjaśniającej) inne niż wymienione w pozycjach od 1507 do 1514. Szczególne znaczenie handlowe mają następujące oleje:

(1)Olej lniany, otrzymywany z nasion lnu (Linum usitatissimum). Olej ten jest jednym z najważniejszych olejów schnących. Olej lniany ma barwę od żółtawej do brązowawej oraz gryzący smak i zapach. W czasie utleniania tworzy bardzo mocny, elastyczny film. Olej jest wykorzystywany głównie do wyrobu farb, lakierów, cerat, kitów, miękkich mydeł, farb drukarskich, żywic alkidowych lub preparatów farmaceutycznych. Olej lniany otrzymany przez tłoczenie na zimno jest jadalny.

(2)Olej kukurydziany uzyskany z ziaren kukurydzy, większość tłuszczów (około 80%) zawartych jest w zarodku. Olej surowy ma wiele zastosowań przemysłowych, np. do wyrobu mydła, smarów, wyprawiania skór itp. Olej rafinowany jest jadalny i jest wykorzystywany do przyrządzania potraw, w piekarniach, do mieszania z innymi rodzajami oleju itd. Olej kukurydziany jest olejem półschnącym.

(3)Olej rycynowy pochodzi z nasion Ricinus communis. Jest to nieschnący, gęsty, generalnie bezbarwny lub lekko zabarwiony olej, który dawniej używany był głównie w medycynie jako środek przeczyszczający, ale obecnie jest wykorzystywany w przemyśle jako plastyfikator do lakierów lub nitrocelulozy, do produkcji kwasów dwuzasadowych, elastomerów lub lepiszczy, środków powierzchniowo czynnych, płynów hydraulicznych itp.

(4)Olej sezamowy, otrzymany z nasion rośliny jednorocznej Sesamum indicum. Jest to olej półschnący, którego lepsze gatunki są wykorzystywane do wyrobu tłuszczu piekarskiego (shorteningu), oleju sałatkowego, margaryny i podobnych produktów spożywczych oraz w medycynie. Gorsze gatunki są wykorzystywane do celów przemysłowych.

(5)Olej tungowy (chiński olej drzewny) otrzymany z nasion różnych gatunków roślin z rodzaju Aleurites (np. A. fordii, A. montana). Ma on barwę od bladożółtej do ciemnobrązowej, schnie bardzo szybko i ma własności konserwujące i impregnujące. Wykorzystywany jest głównie do wyrobu lakierów i farb.

(6)Olej jojoba, często opisywany jako płynny wosk, bezbarwny lub żółtawy, bezzapachowy płyn, składający się głównie z estrów wyższych alkoholi tłuszczowych, otrzymywany z nasion krzewów pustynnych z rodzaju Simmondsia (S. californica lub S. chinensis), używany jako namiastka oleju olbrotowego np. w preparatach kosmetycznych.

(7)             Produkty znane jako łój roślinny (głównie łój z Borneo i chiński łój roślinny), otrzymane przez przetwarzanie pewnych nasion oleistych. Łój z Borneo ma postać brył krystalicznych lub ziarnistych, z zewnątrz białych i zielonożółtych w środku Łój chiński jest substancją stałą, woskową, barwy zielonkawej, o lekko aromatycznym zapachu, oleistą w dotyku.

(8)             Produkty znane w handlu jako wosk mirtowy i wosk japoński, które w rzeczywistości są tłuszczami roślinnymi. Wosk mirtowy, ekstrahowany z różnych odmian owoców mirtu, ma postać twardych brył o zielonkawożółtym kolorze i wyglądzie woskowym oraz o charakterystycznym zapachu przypominającym balsam. Wosk japoński jest substancją ekstrahowaną z owoców różnych odmian chińskich lub japońskich drzew z rodziny Rhus. Ma on postać zielonkawych, żółtawych lub białych tabletek lub krążków przypominających wosk, krystalicznych lub kruchych, o słabo żywicznym zapachu.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1515 11 i 1515 21

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 1507 10.

 


 


1516-Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone.

1516 10-Tłuszcze i oleje, zwierzęce i ich frakcje

1516 20-Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje

Niniejsza pozycja obejmuje tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne, które zostały poddane specjalnym przekształceniom chemicznym, w rodzaju opisanego poniżej, ale dalej nieprzetworzone.

Niniejsza pozycja obejmuje również frakcje tłuszczów lub olejów roślinnych lub zwierzęcych poddane podobnej obróbce.

(A)Tłuszcze i oleje, uwodornione

Uwodornienie, które jest przeprowadzane przez poddanie produktów działaniu czystego wodoru w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu, w obecności katalizatora (przeważnie drobno podzielonego niklu), podnosi temperaturę topnienia tłuszczów i zwiększa konsystencję olejów wskutek przekształcenia glicerydów nienasyconych (np. kwasów oleinowego, linolowego itp.) w glicerydy nasycone, o wyższych temperaturach topnienia (np. kwasy palmitynowy, stearynowy itp.). Stopień uwodornienia i ostateczna konsystencja produktów zależy od warunków przeprowadzenia procesu i czasu jego trwania. Niniejsza pozycja obejmuje nawet takie produkty, jeśli zostały:

(1)Częściowo uwodornione (nawet jeśli produkty te mają tendencję do rozdzielania się na warstwy pastowatą i płynną). Powoduje to również przekształcanie formy cis nienasyconych kwasów tłuszczowych w formę trans w celu podniesienia temperatury topnienia.

(2)Całkowicie uwodornione (np. oleje konwertowane w tłuszcze w postaci pasty lub postaci stałej).

Produktami najczęściej poddawanymi uwodornieniu są oleje rybie lub oleje ze ssaków morskich oraz niektóre oleje roślinne (olej z nasion bawełny, olej sezamowy, olej z orzeszków ziemnych, olej rzepakowy, olej sojowy, olej kukurydziany itp.) Całkowicie lub częściowo uwodornione oleje tego typu są często wykorzystywane jako składniki do wyrobu tłuszczów jadalnych objętych pozycją 1517, gdyż uwodornienie nie tylko zmienia ich konsystencję, ale również powoduje, że stają się mniej podatne na rozkład wskutek utleniania atmosferycznego, oraz poprawia ich smak i zapach, a poprzez wybielanie nadaje im lepszy wygląd.

Niniejsza część obejmuje również uwodorniony olej rycynowy, tak zwany „wosk opalowy”.

(B)Tłuszcze i oleje, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane.

(1)Tłuszcze i oleje, estryfikowane wewnętrznie (lub estryfikowane w pozycji trans). Konsystencja oleju lub tłuszczu może zostać zwiększona przez odpowiednią zmianę układu rodników kwasów tłuszczowych w triglicerydach zawartych w produkcie. Niezbędna interakcja i zmiana układu estrów stymulowana jest katalizatorami.

(2)Tłuszcze i oleje, reestryfikowane (zwane również tłuszczami i olejami, estryfikowanymi) są to triglicerydy otrzymane przez bezpośrednią syntezę z glicerolu z mieszaniną wolnych kwasów tłuszczowych lub olejów kwaśnych otrzymanych w rafinacji. Układ rodników kwasów tłuszczowych w triglicerydach jest inny niż normalnie występujący w olejach naturalnych.

Niniejsza pozycja obejmuje oleje otrzymane z oliwek zawierające oleje reestryfikowane.

(3)Tłuszcze i oleje, elaidynizowane są to tłuszcze i oleje przetworzone w taki sposób, że nienasycone rodniki kwasów tłuszczowych są zasadniczo konwertowane z formy cis do odpowiedniej formy trans.

Niniejsza pozycja obejmuje również opisane wyżej produkty, nawet jeśli mają one charakter wosku i zostały następnie pozbawione zapachu lub poddane podobnemu procesowi rafinacji i nawet jeśli mogą zostać bezpośrednio użyte jako żywność. Wyłącza ona jednak uwodornione itd. tłuszcze i oleje i ich frakcje, które zostały poddane takiemu przetworzeniu w celach spożywczych jak teksturowanie (modyfikację tekstury lub struktury krystalicznej) (pozycja 1517). Pozycja ta wyłącza ponadto uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane tłuszcze i oleje lub ich frakcje, jeżeli modyfikacja dotyczy więcej niż jednego tłuszczu lub oleju (pozycja 1517 lub 1518).

 


 


1517-Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516.

1517 10-Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej

1517 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje margarynę i inne jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub frakcji różnych tłuszczy i olejów, objętych niniejszym działem, oprócz objętych pozycją 1516. Są to generalnie mieszaniny lub produkty, w postaci płynnej lub stałej, z:

(1)Różnych tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub ich frakcji;

(2)Różnych tłuszczów lub olejów, roślinnych lub ich frakcji; lub

(3)Tłuszczów lub olejów, zwierzęcych i roślinnych lub ich frakcji.

Produkty objęte niniejszą pozycją, tłuszcze lub oleje, które mogły zostać wcześniej poddane uwodornieniu, mogą zostać poddane przetworzeniu przez emulgowanie (np. z mlekiem odtłuszczonym), zmaślenie, teksturowanie (modyfikacja tekstury lub struktury krystalicznej) itp. oraz mogą zawierać niewielkie ilości dodanej lecytyny, skrobi, barwnika, substancji smakowych, witamin, masła lub innego tłuszczu mleka (z ograniczeniami wynikającymi z uwagi 1 (c) do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja obejmuje również jadalne preparaty wykonane z pojedynczego tłuszczu lub oleju (lub ich frakcji), nawet uwodornionego, który przetworzono przez emulgację, zmaślenie, teksturowanie itp.

Pozycja ta obejmuje uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane tłuszcze i oleje lub ich frakcje, jeżeli modyfikacja dotyczy więcej niż jednego tłuszczu lub oleju.

Podstawowe produkty objęte niniejszą pozycją to:

(A)Margaryna (inna niż margaryna w płynie), która jest plastyczną masą, zazwyczaj żółtawą, otrzymywaną z tłuszczów lub olejów, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, lub z mieszaniny tych tłuszczy lub olejów; jest to emulsja typu woda w oleju, wykonana w taki sposób, aby wyglądem, konsystencją, barwą itd. przypominała masło.

(B)Jadalne mieszaniny lub wyroby, z tłuszczów lub olejów, roślinnych lub zwierzęcych lub frakcji różnych tłuszczów lub olejów, objętych niniejszym działem, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje, lub ich frakcje objęte pozycją 1516; na przykład imitacja smalcu, płynna margaryna i tłuszcz piekarski (shortening) (produkowane z teksturowanych olejów lub tłuszczów).

Niniejsza pozycja obejmuje ponadto jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych, lub frakcji różnych tłuszczów lub olejów objętych niniejszym działem, w rodzaju stosowanych jako wyroby zapobiegające przywieraniu do form.

Niniejsza pozycja nie obejmuje pojedynczych tłuszczów lub olejów w prosty sposób rafinowanych i niepoddanych dalszej obróbce. Są one klasyfikowane do odpowiednich pozycji, nawet jeśli pakowane są do sprzedaży detalicznej. Niniejsza pozycja wyłącza również wyroby zawierające więcej niż 15% masy masła lub innego tłuszczu mleka (generalnie dział 21.).

Pozycja ta wyłącza ponadto produkty otrzymane przez wytłaczanie łoju lub smalcu (pozycja 1503) oraz uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane tłuszcze i oleje lub ich frakcje, jeżeli modyfikacja dotyczy wyłącznie jednego tłuszczu lub oleju (pozycja 1516).

o

o    o

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1517 10 i 1517 90

W podpozycjach 1517 10 i 1517 90 fizyczne właściwości margaryny powinny być określone metodą oceny wizualnej w temperaturze 10°C.

 


 


1518-Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

(A)            Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne, i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516.

Część ta obejmuje tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne, oraz ich frakcje, które poddano procesom modyfikowania ich budowy chemicznej, poprawiając w ten sposób ich lepkość, siłę schnącą (tzn. właściwość absorbowania tlenu po wystawieniu na działanie powietrza i tworzenia elastycznej powłoki) lub modyfikowania ich właściwości, pod warunkiem że zachowają one swą pierwotną strukturę podstawową i nie są bardziej szczegółowo wymienione gdzie indziej, np.:

(1)Gotowane lub utlenione oleje otrzymane są przez ogrzewanie olejów, generalnie z dodatkiem niewielkich ilości środków utleniających. Oleje te są wykorzystywane do produkcji farb i lakierów.

(2)Oleje napowietrzane są częściowo utlenionymi i spolimeryzowanymi olejami wytworzonymi przez przedmuchiwanie oleju powietrzem z zastosowaniem ogrzewania. Są one wykorzystywane do produkcji farb izolacyjnych, imitacji skóry wyprawionej, a po zmieszaniu z olejami mineralnymi - do wyrobu preparatów smarujących (oleje złożone).

Niniejsza pozycja obejmuje również linoksyn - półstały produkt gumowy, który jest wysoce utlenionym olejem lnianym wykorzystywanym do wyrobu linoleum.

(3)Odwodniony olej rycynowy otrzymany jest przez odwodnienie, w obecności katalizatora, oleju rycynowego. Jest on wykorzystywany do wyrobu farb lub lakierów.

(4)Oleje siarkowane są to oleje, które poddano działaniu siarki lub dichlorku disiarki w celu spowodowania polimeryzacji cząsteczek. Olej przetworzony w ten sposób schnie szybciej i tworzy błonę, która pochłania mniej wody niż zwykła błona wyschniętego oleju i ma większą wytrzymałość mechaniczną; oleje siarkowane są wykorzystywane do wyrobu farb i lakierów antykorozyjnych.

W przypadku dalszego prowadzenia procesu otrzymywany jest produkt stały (faktysa otrzymana z olejów) (pozycja 4002).

(5)Oleje polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym są to pewne oleje (szczególnie olej lniany i tungowy), polimeryzowane przez proste ogrzewanie, bez utleniania, w temperaturze od 250°C do 300°C, zarówno w obojętnym gazowym ditlenku węgla jak i w próżni. W procesie tym wytwarzane są oleje gęste zwane „olejami zagęszczonymi”, wykorzystywane do wyrobu lakierów tworzących szczególnie giętkie i wodoodporne powłoki.

Niniejsza pozycja obejmuje także oleje zagęszczane, z których ekstrahowano część niespolimeryzowaną (oleje teka) i mieszaniny olejów zagęszczanych.

(6)Inne oleje modyfikowane objęte niniejszą pozycją to:

(a)Oleje maleinowe otrzymane przez poddanie, np. oleju sojowego działaniu ograniczonych ilości bezwodnika maleinowego w temperaturze 200°C lub wyższej, w połączeniu z wystarczającą ilością alkoholu wielowodorowego w celu estryfikowania dodatkowych grup kwasowych. Oleje maleinowe otrzymane w ten sposób mają dobre właściwości schnące.

(b)Oleje schnące (takie jak olej lniany), do których dodano w niskiej temperaturze małych ilości osuszaczy (np. boranu ołowiu, naftenianu cynku, żywiczanu kobaltu) w celu zwiększenia ich właściwości schnących. Oleje te wykorzystywane są, zamiast olejów gotowanych, do wyrobu farb lub lakierów. Różnią się one od preparowanych osuszaczy płynnych objętych pozycją 3211 (które są skoncentrowanymi roztworami osuszaczy) i nie należy ich mylić z tymi produktami.

(c)Oleje epoksydowane otrzymane przez poddanie działaniu np. oleju sojowego kwasem nadoctowym preformowanym lub formowanym in situ, w reakcji między nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym w obecności katalizatora. Są one wykorzystywane jako plastyfikatory lub stabilizatory dla np. żywic winylowych.

(d)Oleje bromowane wykorzystywane jako stabilizator w emulsji lub zawiesinie dla olejków eterycznych, np. w przemyśle farmaceutycznym.

(B)Niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Część ta obejmuje, między innymi, zużyty olej głębokiego smażenia, zawierający np.: olej rzepakowy, olej sojowy i małe ilości tłuszczu zwierzęcego, do wykorzystania w produkcji pasz dla zwierząt.

Pozycja ta obejmuje również uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane tłuszcze i oleje lub ich frakcje, jeżeli modyfikacja dotyczy więcej niż jednego tłuszczu lub oleju.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Tłuszczów lub olejów jedynie denaturowanych (patrz uwaga 3. do niniejszego działu).

(b)Uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych tłuszczów i olejów lub ich frakcji, jeżeli modyfikacja dotyczy wyłącznie jednego tłuszczu lub oleju (pozycja 1516).

(c)Preparatów w rodzaju stosowanych do pasz dla zwierząt (pozycja 2309).

(d)Olejów sulfonowanych (tzn. olejów poddanych działaniu kwasu siarkowego) (pozycja 3402).


 


[1519]


 


1520-Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowe.

Surowy glicerol jest produktem o czystości mniejszej niż 95 % (w przeliczeniu na suchą masę produktu). Może być on otrzymany przez rozszczepienie tłuszczów lub olejów lub syntetycznie z propylenu. Zależnie od sposobu produkcji ma on różną jakość, np.:

(1)Otrzymany przez hydrolizę z wodą, kwasami lub alkaliami jest słodkawym płynem bez nieprzyjemnego zapachu, o barwie od żółtawej do brązowej.

(2)Otrzymany z ługów glicerolowych jest bladożółtawym płynem o cierpkim smaku i nieprzyjemnym zapachu.

(3)Otrzymany z pozostałości po produkcji mydła jest czarnożółtym płynem o słodkawym smaku (czasami o posmaku czosnku, gdy bardzo zanieczyszczony) i o mniej lub bardziej nieprzyjemnym zapachu.

(4)Otrzymany przez hydrolizę katalityczną i enzymatyczną przeważnie jest płynem o nieprzyjemnym smaku i zapachu, zawierającą duże ilości substancji organicznych i nieorganicznych.

Surowy glicerol można otrzymać również w wyniku wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji olejów lub tłuszczów z innymi alkoholami.

Niniejsza pozycja obejmuje również wody glicerolowe, które są produktami ubocznymi produkcji kwasów tłuszczowych, oraz ługi glicerolowe, które są produktami ubocznymi produkcji mydła.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Glicerol o czystości 95% lub większej (w przeliczeniu na suchą masę produktu) (pozycja 2905).

(b)Glicerol pakowany jako lek lub z dodatkiem substancji farmaceutycznych (pozycja 3003 lub 3004).

(c)Glicerol perfumowany lub glicerol, z dodatkiem kosmetyków (dział 33.).

 


 


1521-Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione.

1521 10-Woski roślinne

1521 90-Pozostałe

(I)Woski roślinne (inne niż triglicerydy), nawet rafinowane lub barwione

Podstawowe rodzaje wosków roślinnych to:

(1)Wosk carnauba, stanowiący wyciek z liści pewnych odmian drzew palmowych (Corypha cerifera lub Copernicia cerifera). Ma on barwę zielonkawą, szarawą lub żółtawą, jest mniej lub bardziej oleisty, ma strukturę prawie krystaliczną, jest bardzo kruchy i ma przyjemny zapach siana.

(2)Wosk ouricury, otrzymany z liści drzewa pewnej odmiany drzewa palmowego (Attalea excelsa).

(3)Wosk palmowy, samoistnie wypływający z nacięć na liściach innej odmiany drzewa palmowego (Ceroxylon andicola) i zbierany z pnia drzewa. Ma on generalnie wygląd porowatych, kruchych krążków o barwie żółtawobiałej.

(4)Wosk kandelila otrzymany przez gotowanie w wodzie rośliny meksykańskiej (Euphorbia antisyphilitica lub Pedilanthus pavonis). Jest to twarda, półprzezroczysta, brązowa substancja.

(5)Wosk z trzciny cukrowej, występujący w stanie naturalnym na powierzchni trzciny, a przemysłowo otrzymywany z szumowin powstających przy produkcji cukru. W stanie surowym jest on czarny, miękki i ma zapach przypominający zapach melasy z trzciny cukrowej.

(6)Wosk bawełniany i wosk lniany, zawarte we włóknach roślinnych, z których są ekstrahowane rozpuszczalnikami.

(7)Wosk ocotilla, ekstrahowany rozpuszczalnikami z kory drzewa rosnącego w Meksyku.

(8)Wosk pyzang, otrzymany z pyłu znajdującego się na liściach niektórych drzew bananowych rosnących na Jawie.

(9)Wosk esparto, otrzymany z trawy esparto i zbierany w postaci pyłu przy otwieraniu beli suszonej trawy.

Niniejsza pozycja obejmuje woski roślinne, surowe lub rafinowane, bielone lub barwione, nawet w postaci makuch, pałeczek itp.

Niniejsza pozycja wyłącza jednak:

(a)Olej jojoba (pozycja 1515).

(b)Produkty znane w handlu jako wosk mirtowy lub wosk japoński (pozycja 1515).

(c)Mieszaniny wosków roślinnych.

(d)Woski roślinne zmieszane z woskami zwierzęcymi, mineralnymi lub sztucznymi.

(e)Woski roślinne zmieszane z tłuszczami, żywicami, substancjami mineralnymi lub innymi (oprócz substancji barwiących).

Mieszaniny te generalnie klasyfikowane są do działu 34. (zazwyczaj pozycja 3404 lub 3405).

(II)Wosk pszczeli i inne woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione.

Wosk pszczeli jest substancją, z której pszczoły budują w ulach sześciokątne komórki plastrów. W stanie naturalnym ma on budowę ziarnistą i barwę jasnożółtą, pomarańczową lub czasem brązową i ma szczególnie przyjemny zapach; wybielony i oczyszczony jest biały lub bladożółty o bardzo nieznacznym zapachu.

Jest on wykorzystywany, między innymi, do wyrobu świec, woskowanej tkaniny lub papieru, mastyksu, środków polerujących itp.

Najlepiej znanymi innymi woskami owadzimi są:

(1)Wosk szelakowy, otrzymany z szelaku przez ekstrakcję alkoholem. Występuje on w postaci brązowych brył o zapachu szelaku.

(2)Wosk chiński (znany również jako wosk owadzi lub wosk drzewny). Występuje głównie w Chinach, wydzielany i składowany przez owady na gałęziach pewnych jesionów w postaci białawego nalotu, zbierany i oczyszczany (przez topienie w gotującej wodzie i filtrowanie). Jest on substancją białą lub żółtawą, lśniącą, krystaliczną i bez smaku, o zapachu pokrewnym do łoju.

Wosk pszczeli i inne woski owadzie są klasyfikowane do niniejszej pozycji nawet w stanie surowym (także w plastrach naturalnych) lub wytłaczane, lub rafinowane, nawet bielone lub barwione.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Mieszanin wosków owadzich, wosków owadzich zmieszanych ze spermacetem, woskami roślinnymi, mineralnymi lub sztucznymi, ani wosków owadzich zmieszanych z tłuszczami, żywicami, substancjami mineralnymi lub innymi (innymi niż substancjami barwiącymi); mieszaniny te zazwyczaj objęte są działem 34. (np. pozycja 3404 lub 3405).

(b)Wosku preparowanego w plastrach do uli pszczelich (pozycja 9602).

(III)Spermacet, surowy, wytłaczany lub rafinowany, nawet barwiony.

Spermacet jest substancją woskową, ekstrahowaną z tłuszczu lub oleju zawartego w jamach głowy lub podskórnych przewodach kaszalotów i podobnych waleni.

Spermacet surowy, który składa się w około jednej trzeciej z czystego spermacetu i w dwóch trzecich z tłuszczu, występuje w żółtawych lub brązowych bryłach o nieprzyjemnym zapachu.

Spermacet wytłaczany otrzymuje się, kiedy cały tłuszcz zostanie wyekstahowany. Występuje w postaci małych, stałych łusek barwy żółtobrązowej i pozostawia niewielkie ślady na papierze lub nie pozostawia ich w ogóle.

Spermacet rafinowany otrzymuje się przez działanie rozcieńczoną sodą kaustyczną na spermacet wytłaczany. Występuje on w bardzo białych, lśniących pasmach o perłowym połysku.

Spermacet jest wykorzystywany do wyrobu niektórych świec, w perfumerii, farmacji lub jako smar.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie powyższe produkty klasyfikowane do niej, nawet zabarwione.

Niniejsza pozycja wyłącza olej olbrotowy, nawet surowy lub rafinowany przez oddzielenie spermacetu (pozycja 1504).

 


 


1522-Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych.

(A)Degras

Niniejsza pozycja obejmuje zarówno degras naturalny, jak i sztuczny wykorzystywany w przemyśle skórzanym do smarowania (natłuszczania) skóry wyprawionej.

Degras naturalny (znany również jako moellen i sod oil) jest pozostałością po garbowaniu tłuszczowym skóry zamszowej, otrzymaną przez wytłaczanie lub ekstrakcję rozpuszczalnikami. Składa się on ze zjełczałego oleju ze zwierząt morskich, substancji żywicznych powstałych w wyniku utleniania oleju, wody, substancji mineralnych (sody, wapna, siarczanów), włącznie z odpadami sierści, błon i skóry.

Degras naturalny przyjmuje postać bardzo gęstych, pastowatych, jednorodnych płynów, silnie pachnących olejem rybim, o barwie żółtej lub ciemnobrązowej.

Degras sztuczny składa się zasadniczo z utlenionych, emulgowanych lub polimeryzowanych olejów rybich (łącznie z mieszaninami jakichkolwiek z tych olejów), zmieszanych z tłuszczem z wełny, łojem, olejem żywicznym itp., a czasem z degrasem naturalnym. Mieszaniny te są gęstymi, żółtymi płynami (bardziej płynnymi niż degras naturalny), o charakterystycznym zapachu oleju rybiego. Nie zawierają odpadów sierści, błon lub skóry. Pozostawione do odstania mają tendencję do rozdzielania się na dwie warstwy, z wodą na dnie.

Niniejsza pozycja wyłącza jednak oleje rybie, które są jedynie utlenione lub spolimeryzowane (pozycja 1518), oleje sulfonowane (pozycja 3402) oraz preparaty do smarowania (natłuszczania) skór (pozycja 3403).

Niniejsza pozycją obejmuje również degras otrzymany przez poddanie skóry zamszowej działaniu roztworu alkalicznego i wytrącanie hydroksykwasów tłuszczowych poprzez działanie kwasu siarkowego. Produkty te są spotykane w handlu w postaci emulsji.

(B)Pozostałości po obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych.

Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi:

(1)Osad i szlamy olejowe - oleiste lub kleiste pozostałości powstałe w czasie oczyszczania olejów. Są one wykorzystywane do wyrobu mydeł lub smarów.

(2)Sopstoki - produkty uboczne rafinacji oleju powstałe przy zobojętnianiu wolnych kwasów tłuszczowych zasadą (wodorotlenkiem sodu) i składające się z mieszaniny surowego mydła i obojętnych olejów lub tłuszczów. Są one konsystencji pastowatej, mają różną barwę (brązowożółtą, białawą, brązowozieloną itd.), zależnie od surowca, z którego ekstrahowano olej. Wykorzystywane są do wyrobu mydeł.

(3)Pak stearynowy z destylacji kwasów tłuszczowych. Składa się on z lepkiej, czarnej masy, dosyć twardej, czasem elastycznej, częściowo rozpuszczalnej w nisko wrzącej frakcji oleju lekkiego. Jest on wykorzystywany do wyrobu mastyksów, wodoodpornej tektury i izolatorów elektrycznych.

(4)Pozostałości z destylacji tłuszczu z wełny. Wyglądają one jak pozostałości stearyny i są wykorzystywane do tych samych celów.

(5)Pak glicerolowy. Pozostałość po destylacji glicerolu. Jest on wykorzystywany do obróbki materiałów i papieru wodoodpornego.

(6)Zużyte ziemie odbarwiające składające się z tłuszczów lub roślinnych, lub zwierzęcych wosków.

(7)Pozostałości filtracyjne z wosków, zwierzęcych lub roślinnych, składające się z zanieczyszczeń zawierających pewne ilości wosku.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Skwarki, błoniaste pozostałości otrzymane z wytapiania tłuszczu ze świń lub innego tłuszczu zwierzęcego (pozycja 2301).

(b)Makuchy olejowe, pozostałości miazgi i inne pozostałości (z wyjątkiem szlamów) powstałe przy ekstrakcji olejów roślinnych (pozycje od 2304 do 2306).

__________