DZIAŁ 12

NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA

Uwagi
  1. Pozycja 1207 dotyczy, między innymi, orzechów palmowych i ich jąder, nasion: bawełny, rącznika, sezamu, gorczycy, krokosza, maku i orzechów masłosza (orzechy karite). Nie dotyczy natomiast produktów objętych pozycją 0801 lub 0802 oraz oliwek (dział 7 lub 20).
  2. Pozycja 1208 dotyczy nie tylko nieodtłuszczonej mąki i mączki, ale również mąki i mączki odtłuszczonych częściowo, względnie odtłuszczonych i ponownie całkowicie lub częściowo nasyconych ich oryginalnymi olejami. Nie dotyczy jednak pozostałości objętych pozycjami 2304, 2305 i 2306.
  3. W pozycji 1209 nasiona buraków, trawy i pozostałych roślin łąkowych, nasiona kwiatów ozdobnych, nasiona warzyw, nasiona drzew leśnych i owocowych, nasiona wyki (inne niż gatunku Vicia faba) lub łubinów traktowane są jako „nasiona do siewu”.

Pozycja 1209 nie obejmuje jednak, nawet do siewu:

(a)   warzyw strączkowych lub kukurydzy cukrowej (dział 7);

(b)   przypraw lub pozostałych produktów, objętych działem 9;

(c)   zbóż (dział 10);

(d)   produktów objętych pozycjami od 1201 do 1207 lub 1211.

  1. Pozycja 1211 dotyczy, między innymi, następujących roślin lub ich części: bazylii, ogórecznika, żeńszenia, hyzopu, lukrecji, wszystkich gatunków mięty, rozmarynu, ruty, szałwii i piołunu.

Pozycji 1211 nie można jednak zastosować do:

(a)   produktów farmaceutycznych objętych działem 30;

(b)   preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych, objętych działem 33;

(c)   produktów owadobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, odkażających lub podobnych, objętych pozycją 3808.

  1. W pozycji 1212 określenie „wodorosty morskie i pozostałe algi” nie obejmuje:

(a)   martwych mikroorganizmów jednokomórkowych objętych pozycją 2102;

(b)   kultur mikroorganizmów objętych pozycją 3002;

(c)   nawozów objętych pozycją 3101 lub 3105.

°

°   °

 

Uwaga do podpozycji
  1. W podpozycji 1205 10 wyrażenie „nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego” oznacza nasiona rzepaku lub rzepiku, z których uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego mniejszej niż 2 % masy i o zawartości składników stałych, w których udział glukozynoladów jest mniejszy niż 30 mikromoli w gramie.

 


UWAGI OGÓLNE

Pozycje od 1201 do 1207 obejmują nasiona i owoce, w rodzaju używanych do ekstrakcji (pod ciśnieniem lub za pomocą rozpuszczalników) olejów i tłuszczów jadalnych lub przemysłowych, nawet jeśli są one przedstawiane do tych celów, do siewu lub innych celów. Pozycje te nie obejmują jednak produktów objętych pozycją 0801 lub 0802, oliwek (dział 7 lub 20) oraz niektórych nasion i owoców, z których może być ekstrahowany olej, ale które są używane przede wszystkim do innych celów, np. jądra pestek moreli, brzoskwiń lub śliwek (pozycja 1212) oraz ziarno kakao (pozycja 1801).

Mogą być one też, poddane one obróbce termicznej mającej głównie na celu zapewnienie lepszej konserwacji (np. poprzez dezaktywację enzymów lipotycznych i usunięcie części wilgoci), w celu usunięcia goryczy, dla dezaktywacji czynników przeciwżywieniowych lub dla ułatwienia ich wykorzystania. Jednak taka obróbka dozwolona jest tylko, jeśli nie zmienia ona charakteru nasion i owoców jako produktów naturalnych i nie czyni ich zdatnymi do jakiegoś konkretnego zastosowania, zamiast ogólnego zastosowania.

Niniejsza pozycja wyłącza pozostałości w postaci stałej, powstałe w trakcie ekstrakcji oleju roślinnego z nasion i owoców oleistych (włącznie z odtłuszczoną mąką i mączką) (pozycja 2304, 2305 lub 2306).

 


 


1201-Nasiona soi, nawet łamane (+).

1201 10-Nasiona

1201 90-Pozostałe

Nasiona soi są bardzo ważnym źródłem oleju roślinnego. Nasiona soi objęte niniejszą pozycją mogą być poddane obróbce cieplnej w celu usunięcia goryczy (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Niniejsza pozycja wyłącza jednak prażone nasiona soi używane jako namiastka kawy (pozycja 2101).

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1201 10

Do celów podpozycji 1201 10 określenie „nasiona” dotyczy tylko soi uznanej przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczonej do siewu.

 


 


1202-Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane (+).

1202 30-Nasiona

-Pozostałe:

1202 41- -W łupinkach

1202 42- -Łuskane, nawet łamane

Niniejsza pozycja obejmuje orzeszki ziemne (znane również jako arachidowe), nawet łuskane lub łamane, które nie są prażone lub nie są poddane w inny sposób obróbce cieplnej. Orzeszki ziemne objęte niniejszą pozycją mogą być poddane obróbce cieplnej dla zapewnienia lepszej konserwacji (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających). Orzeszki ziemne prażone lub poddane w inny sposób obróbce cieplnej objęte są działem 20.

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1202 30

Do celów podpozycji 1202 30 określenie „nasiona” dotyczy tylko orzeszków ziemnych uznanych przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczone do siewu.

 


 


1203-Kopra.

Kopra jest to suszony miąższ orzechów kokosowych używany do tłoczenia oleju kokosowego i nienadający się do spożycia przez ludzi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje suszonego orzecha kokosowego, tzn. suszonego i startego miąższu orzecha kokosowego nadającego się do spożycia przez ludzi (pozycja 0801).

 


 


1204-Nasiona lnu, nawet łamane.

Siemię lniane, tzn. nasiona lnu, jest źródłem jednego z najważniejszych olejów schnących.

 


 


1205-Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane.

1205 10-Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego

1205 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nasiona rzepaku lub rzepiku (nasiona kilku gatunków z rodzaju Brassica, a w szczególności B. napus i B. rapa (lub B. campestris)). Pozycja ta obejmuje zarówno tradycyjne nasiona rzepaku lub rzepiku, jak i nasiona rzepaku lub rzepiku o niskiej zawartości kwasu erukowego. Nasiona rzepaku lub rzepiku o niskiej zawartości kwasu erukowego, np. nasiona canola lub nasiona europejskiego rzepaku lub rzepiku „podwójnie zerowego”, dostarczają olej o całkowitej zawartości kwasu erukowego mniejszej niż 2 % masy oraz składnik stały, który zawiera mniej niż 30 mikromoli glukozynolanów w gramie.

 


 


1206-Nasiona słonecznika, nawet łamane.

Niniejsza pozycja obejmuje nasiona słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus).

 


 


1207-Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane (+).

1207 10-Orzechy palmowe i jądra

-Nasiona bawełny:

1207 21- -Nasiona

1207 29- -Pozostałe

1207 30-Nasiona rącznika

1207 40-Nasiona sezamu

1207 50-Nasiona gorczycy

1207 60-Nasiona krokosza (Carthamus tinctorius)

1207 70-Nasiona melona

-Pozostałe:

1207 91- -Nasiona maku

1207 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje ziarno i owoce w rodzaju używanych do ekstrakcji olejów i tłuszczów jadalnych lub przemysłowych inne niż wymienione w pozycjach od 1201 do 1206 (zobacz również Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Niniejsza pozycja obejmuje między innymi:

Jądra babassu

Orzechy buku

Nasiona tungowca molukańskiego (orzeszki bankul)

Orzechy carapa (np. orzechy touloucouna)

Nasiona rącznika

Nasiona uśpianu różnolistnego

Nasiona bawełny

Ziarno krocienia przeczyszczającego

Ziarno wiesiołka z gatunku Oenothera biennis i Oenothera lamarckiana

Pestki winogron

Nasienie konopi

Ziarno illipe

Nasiona drzewa kapokowego

Ziarno mowra

Nasiona gorczycy

Nasiona nigru

Nasiona oiticica

Orzechy palmowe i ich jądra

Nasiona pachnotki

Orzechy jatrofy przeczyszczającej

Nasiona maku

Nasiona krokosza barwierskiego

Ziarno sezamu

Nasiona masłosza (orzechy karite)

Nasiona drzewa łojowego

Nasiona herbaty

Orzechy tungowca

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1207 21

Do celów podpozycji 1207 21 określenie „nasiona” dotyczy tylko bawełny uznanej przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczonej do siewu.

 


 


1208-Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy.

1208 10-Z soi

1208 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nieodtłuszczone lub częściowo odtłuszczone mąki lub mączki, uzyskane przez zmielenie nasion lub owoców oleistych, objętych pozycjami od 1201 do 1207. Obejmuje ona również mąki i mączki odtłuszczone i całkowicie lub częściowo ponownie nasycone ich oryginalnymi olejami (patrz uwaga 2. do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Masło z orzeszków ziemnych (pozycja 2008).

(b)Mąkę i mączki z gorczycy, nawet odtłuszczone lub przetworzone (pozycja 2103).

(c)Odtłuszczone mąki i mączki (inne niż z gorczycy) (pozycje od 2304 do 2306).

 


 


1209-Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu.

1209 10-Nasiona buraków cukrowych

-Nasiona roślin pastewnych:

1209 21- -Nasiona lucerny (alfalfa)

1209 22- -Nasiona koniczyny (Trifolium spp.)

1209 23- -Nasiona kostrzewy

1209 24- -Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

1209 25-Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 29- -Pozostałe

1209 30-Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów

-Pozostałe:

1209 91- -Nasiona warzyw

1209 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie nasiona, owoce i zarodniki w rodzaju używanych do siewu. Obejmuje ona te produkty, nawet gdy nie są już dłużej zdolne do kiełkowania. Nie obejmuje jednak produktów wymienionych na końcu niniejszych Not wyjaśniających, które chociaż przeznaczone są do siewu, klasyfikowane są do innych pozycji niniejszej nomenklatury, gdyż zazwyczaj wykorzystywane są do innych celów niż siew.

Pozycja niniejsza obejmuje nasiona buraków, traw i innych roślin zielnych (lucerny, esparcety, koniczyny, kostrzewy, rajgrasu, wiechliny łąkowej, tymotki itd.), nasiona kwiatów ozdobnych, nasiona warzyw, nasiona drzew leśnych (włącznie z szyszkami sosny zawierającymi nasiona), nasiona drzew owocowych, nasiona wyki (inne niż z gatunku Vicia faba, tzn. bobu i bobiku), nasiona łubinu, nasiona tamaryndy, nasiona tytoniu oraz nasiona roślin (nie te, które wykorzystywane są do celów perfumeryjnych, farmaceutycznych, owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych), których produkty zostały objęte pozycją 1211.

Produkty objęte niniejszą pozycją (szczególnie nasiona traw) mogą być przemieszane z drobnymi cząstkami nawozu, na podłożu papierowym i pokryte cienką warstwą waty przymocowanej siatką wzmacniającą z tworzywa sztucznego.

Z niniejszej pozycji wyłącza się:

(a)Grzybnię (pozycja 0602).

(b)Warzywa strączkowe i kukurydzę cukrową (dział 7).

(c)Owoce objęte działem 8.

(d)Przyprawy i inne produkty objęte działem 9.

(e)Ziarna zbóż (dział 10).

(f)Nasiona i owoce oleiste objęte pozycjami od 1201 do 1207.

(g)Nasiona i owoce, które jako takie stosowane są głównie do celów perfumeryjnych, farmaceutycznych, owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych (pozycja 1211).

(h)Ziarna chleba świętojańskiego (pozycja 1212).

 


 


1210-Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina.

1210 10-Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek

1210 20-Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

Szyszki chmielowe są to łuskowate, podobne do szyszek kwiatostany chmielu (Humulus lupulus). Są one wykorzystywane głównie w przemyśle browarniczym dla nadania smaku piwu, ale również do celów leczniczych. Szyszki objęte niniejszą pozycją są świeże lub suszone, nawet mielone lub sproszkowane, lub w formie granulek (tzn. połączone bezpośrednio przez sprasowanie lub przez dodanie środka wiążącego w ilościach nieprzekraczającej 3 % masy).

Lupulina jest żółtym żywicznym proszkiem, który pokrywa szyszki chmielowe i zawiera gorzką, aromatyczną substancję, która nadaje szyszkom ich charakterystyczne właściwości. Jest ona wykorzystywana w browarnictwie jako częściowa namiastka chmielu oraz w medycynie. Może zostać oddzielona od chmielu mechanicznie po wysuszeniu.

Z niniejszej pozycji wyłączone zostały:

(a)Ekstrakt z chmielu (pozycja 1302).

(b)Wytłoki chmielowe (pozycja 2303).

(c)Olejek eteryczny z chmielu (pozycja 3301).

 


 


1211-Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane.

1211 20-Korzenie żeńszenia

1211 30-Liście krzewu kokainowego

1211 40-Słoma makowa

1211 50-Przęśl

1211 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje produkty roślinne w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub medycynie, lub do celów owadobójczych, grzybobójczych, pasożytobójczych lub podobnych. Mogą one występować w postaci całych roślin, mchów lub porostów, względnie ich części (takich jak drewno, kora, korzenie, łodygi, liście, kwiaty, pąki, owoce i nasiona (inne niż owoce i nasiona oleiste klasyfikowane do pozycji od 1201 do 1207)), lub w postaci odpadów powstałych głównie w trakcie obróbki mechanicznej. Są one klasyfikowane do niniejszej pozycji jako świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, w całości, krojone, kruszone, mielone lub sproszkowane, lub (tam gdzie jest to uzasadnione) przetarte, lub łuskane. Produkty objęte niniejszą pozycją nasączone alkoholem są klasyfikowane do tej pozycji.

Rośliny i części (włącznie z nasionami i owocami) drzew, krzewów, krzaków i innych roślin są klasyfikowane do niniejszej pozycji, jeżeli są wykorzystywane bezpośrednio do celów wymienionych wyżej lub do produkcji ekstraktów, alkaloidów czy olejków eterycznych nadających się do stosowania w tych celach. Z drugiej strony z pozycji tej wyłączono jednak nasiona i owoce wykorzystywane do ekstrakcji nielotnych olejów roślinnych; są one klasyfikowane do pozycji od 1201 do 1207, nawet jeśli są to oleje wykorzystywane do celów wymienionych w tej pozycji.

Należy także zauważyć, że produkty roślinne opisane bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury są wyłączone z niniejszej pozycji, nawet jeśli nadają się do wykorzystania w perfumerii, farmacji itd., np. skórka owoców cytrusowych (pozycja 0814); wanilia, goździki, anyż, anyż gwiazdkowaty (badian) i inne produkty klasyfikowane do działu 9; szyszki chmielowe (pozycja 1210); korzenie cykorii objęte pozycją 1212; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (pozycja 1301).

Żywe rośliny i korzenie cykorii oraz inne żywe rośliny nasienne, bulwy, kłącza, itp. Wyraźnie przeznaczone do upraw oraz kwiaty, listowie itp. do celów zdobniczych, klasyfikowane są do działu 6.

Należy zauważyć, że drewno w rodzaju wykorzystywanego głównie w perfumerii, farmacji, lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, klasyfikowane jest do niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy występuje w postaci wiórów, strużyn lub jest pokruszone, zmielone albo sproszkowane. Drewno w innych postaciach jest z niniejszej pozycji wyłączone (dział 44).

Niektóre rośliny i części roślin (włącznie z nasionami lub owocami) objęte niniejszą pozycją mogą być paczkowane (np. w torebkach) w celu sporządzania naparów ziołowych lub „herbatek” ziołowych. Takie produkty składające się z roślin lub części roślin (włącznie z nasionami i owocami) jednego gatunku (np. „herbatka” z mięty pieprzowej) pozostają objęte tą pozycją.

Niniejsza pozycja wyłącza jednak takie produkty składające się z roślin lub części roślin (włącznie z nasionami i owocami) różnych gatunków (nawet zawierające rośliny lub części roślin klasyfikowanych do innych pozycji) lub składające się z roślin lub części roślin jednego lub różnych gatunków zmieszanych z innymi substancjami, takimi jak jeden lub więcej ekstraktów roślinnych (pozycja 2106).

Należy również zauważyć, że wymienione niżej produkty objęte są odpowiednio pozycjami 3003, 3004, od 3303 do 3307 lub 3808:

(a)Produkty objęte niniejszą pozycją, niezmieszane, ale pakowane w odmierzone dawki lub do postaci lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, jako środki lecznicze lub profilaktyczne, względnie pakowane do sprzedaży detalicznej jako produkty perfumeryjne lub jako środki owadobójcze, grzybobójcze lub podobne.

(b)Produkty zmieszane do użycia w celach opisanych jak w punkcie (a) wyżej.

Jednak klasyfikacja produktów roślinnych do niniejszej pozycji, ze względu na ich pierwotne wykorzystanie w farmacji, nie musi koniecznie oznaczać, że są one uważane za środki lecznicze objęte pozycją 3003 lub 3004, gdy są zmieszane lub pakowane w odmierzone dawki lub do postaci lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej. Określenie „leki” w rozumieniu pozycji 3003 i 3004 odnosi się tylko do produktów o zastosowaniu leczniczym lub profilaktycznym, natomiast termin „farmaceutyki” ma szersze znaczenie i odnosi się zarówno do środków leczniczych, jak i produktów niemających zastosowania leczniczego lub profilaktycznego (np. napoje wzmacniające, żywność wzbogacona, odczynniki do oznaczania grup krwi).

Niniejsza pozycja wyłącza również:

a)      mieszaniny składające się z różnych gatunków roślin lub części roślin objętych niniejszą pozycją w rodzaju stosowanych do sosów przyprawowych (pozycja 2103);

b)     następujące produkty w rodzaju stosowanych zarówno bezpośrednio do nadania smaku i zapachu napojom lub do sporządzania ekstraktów do produkcji napojów:

(i)  mieszaniny składające się z różnych gatunków roślin i części roślin objętych niniejszą pozycją (pozycja 2106); i

(ii) mieszaniny roślin lub części roślin objętych niniejszą pozycją z produktami roślinnymi objętymi innymi działami (np. dział 7, 9, 11) (dział 9 lub pozycja 2106).

 

Niniejsza pozycja obejmuje następujące produkty:

Anamirta indyjska (jagoda indyjska) (Anamirta paniculata): owoc.

Angostura (Galipea officinalis): kora.

Araroba (Andira araroba): proszek.

Arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis): korzenie i nasiona.

Arnika górska (Arnica montana): korzenie, łodygi, liście i kwiaty.

Babka płesznik (Plantago psyllium): ziele i nasiona.

Bazylia pospolita (Ocimum basilicum): kwiaty i liście.

Bertram piretrowy (Anacyclus pyrethrum): korzenie.

Bez czarny (Sambucus nigra): kwiaty i kora.

Bieluń: liście i nasiona.

Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium): liście i części nadziemne.

Bobrek trójlistny (Menyanthes trifoliata): liście.

Bobotrutka kalabarska (Physostigma venenosum): ziarna.

Boldoa aromatyczna (Peumus boldus): liście.

Bratek: kwiaty.

Bukko (Barosma betulina, Barosma serratifolia oraz Barosma crenulata): liście.

Buławinka czerwona (sporysz).

Bylica cytwarowa (Artemisia cina): kwiaty.

Bylica piołun (Artemisia absinthium): liście i kwiaty.

Bylica pospolita (Artemisia vulgaris): korzenie.

Cebula morska, cebula indyjska (Urginea maritima, Urginea scilla): bulwy.

Centuria pospolita (Erythrea centaurium): ziele.

Chinowiec: kora.

Cibora (Alpinia officinarum): kłącza.

Ciemiężyca (Veratrum album oraz Veratrum viride): korzenie.

Cubé barbasko lub timbo (Lonchocarpus nicou): kora i korzenie.

Czereśnia i wiśnia: szypułki.

Damiana (Turnera diffusa): liście.

Derys (Derris elliptica oraz Derris trifoliata): korzenie.

Drzewo johimbowe (Corynanthe johimbe): kora.

Drzewo sandałowe: szczapy (białe i żółte).

Dymnica pospolita (Fumaria officinalis): liście i kwiaty.

Dziewanna (Verbascum thapsus oraz Verbascum phlomoides): liście i kwiaty.

Eukaliptus (Eucalyptus globulus): liście.

Fołki (Viola odorata): korzenie i suszone kwiaty.

Goryczka żółta (Gentiana lutea): korzenie.

Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis): korzenie.

Goździkowiec korzenny (Caryophyllus aromaticus): kora i liście.

Gwajakowiec (Guaiacum officinale oraz Guaiacum sanctum): drewno.

Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis): kwiaty i liście;

Jalap (Ipomoea purga): korzenie.

Kalina (Viburnum prunifolium): kora korzenia.

Kalumba (Jateorhiza palmata): korzenie.

Kasja (Cassia fistula): strączki i nieoczyszczona miazga (oczyszczona miazga kasji (wyciąg wodny) jest klasyfikowana do pozycji 1302).

Ketmia piżmowa (Hibiscus abelmoschus): nasiona.

Kocylana (Guarea rusbyi): kora.

Kokainowiec (Erythroxylon coca oraz Erythroxylon truxillense): liście

Kolocynta (Citrullus colocynthis): owoc.

Komosa biała: nasiona.

Konopie indyjskie (Cannabis sativa): ziele.

Kosaciec (Iris germanica, Iris pallida oraz Iris florentina): korzenie.

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis): korzenie.

Kroton korodajny (Croton eleuteria): kora.

Kruszyna: kora.

Krzyżownica wirginijska (Polygala senega): korzenie.

Kubeba (Cubeba officinalis Miquel lub Piper cubeba): proszek.

Kulczyba filipińska (Strychnos ignatii).

Kulczyba wronie oko (Strychnos nux-vomica): nasiona.

Kwasja (Quassia amara oraz Picraena excelsa): drewno i kora.

Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus): jagody.

Lawenda wąskolistna (Lavendula vera): kwiaty i część zielna.

Lebiodka pospolita (Origanum vulgare); majeran ogrodowy (Majorana hortensis lub Origanum majorana) został wyłączony (dział 7).

Linaloe (Bursera delpechiana): drewno.

Lipa (Tilia europaea): kwiaty i liście.

Lobelia (Lobelia inflata): ziele i kwiaty.

Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra): korzenie.

Lulek czarny (Hyoscyamus niger): korzenie, nasiona i liście.

Łopian większy (Arctium lappa): nasiona i suszone korzenie.

Majeranek (patrz: lebiodka pospolita).

Mak lekarski (Papaver somniferum): główki (niedojrzałe, suszone).

Malwa (Malva silvestris oraz Malva rotundifolia): liście i kwiaty.

Mandragora lekarska: korzenie lub kłącza.

Marzanna (Asperula odorata): ziele.

Mącznica lekarska (Uva ursi): liście.

Mąkla tarniowa (mech dębowy) (Evernia furfuracea) (porost).

Melisa lekarska (Melissa officinalis): liście, kwiaty i części nadziemne.

Mięta (wszystkie gatunki).

Mięta pieprzowa (patrz: mięta).

Mniszek lekarski (Taraxacum officinale): korzenie.

Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea): liście i nasiona.

Narecznica samcza (Dryopteris filix-mas): korzeń.

Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana): kora i liście.

Ogórecznik lekarski (Borago officinalis): łodygi i kwiaty.

Orzech włoski: liście.

Paczula (Pogostemon patchouli): liście.

Perz właściwy (Agropyrum repens): korzenie.

Pieprz długi (Piper longum): korzenie i łodygi podziemne.

Pigwa: nasiona.

Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna): ziele, korzenie, jagody, liście i kwiaty.

Pomarańcza gorzka (Citrus aurantium): liście i kwiaty.

Potoślin (Pilocarpus jaborandi oraz Pilocarpus microphyllus): liście.

Prawoślaz lekarski (Althea officinalis): kwiaty, liście oraz korzenie.

Przestęp dwupienny (Bryonia dioica): korzenie.

Przetacznik (Veronica virginica): korzenie.

Przetacznik lekarski (Veronica officinalis): liście

Przęśl: pień i gałęzie.

Psianka czarna.

Rabarbar (Rheum officinale): korzenie.

Ratania (Krameria triandra): korzenie.

Rozmaryn (Rosmarinus officinalis): ziele, kwiaty i liście.

Róża: kwiaty.

Rumianek (Matricaria chamomila, Anthemis nobilis): kwiaty.

Ruta (Ruta graveolens): liście.

Sabadyla (Schoenocaulon officinale): nasiona.

Sasafras (Sassafras officinalis): kora, korzenie i drewno.

Sarsaparyla (Smilax): korzenie.

Senes (Cassia acutifolia oraz Cassia angustifolia): strąki i liście.

Skamonia (Convolvulus scammonia): korzenie.

Skrętnik (Strophantus kombe): nasiona.

Sosna: pąki.

Stopowiec tarczowaty (Podophyllum peltatum): korzenie lub kłącza.

Szakłak amerykański (Rhamnus purshiana): kora.

Szałwia (Salvia officinalis): liście i kwiaty.

Szanta zwyczajna (Marrabium vulgare): ziele i łodygi.

Tatarak zwyczajny (Acorus calamus): korzenie.

Tojad mocny (Aconitum napellus): korzenie i liście.

Tojowiec kondurango (Marsdenia condurango): kora.

Tonkowiec wonny (Dipterix odorata): ziarno.

Werbena pospolita: liście i wierzchołki.

Wiąz (Ulmus fulva): kora.

Wilec (Ipomoea orizabenzis): korzenie.

Wrotycz (Tanacetum vulgare): korzenie, liście i nasiona.

Wymiotnica prawdziwa (Cephaelis ipecacuanha): korzenie.

Zawilec (Anemone pulsatilla): ziele.

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale): korzeń bulwiasty i nasiona.

Żeńszeń (Panax quinquefolium oraz Panax ginseng): korzenie.

Zocień dalmatyński (Chrysanthemum cinerariaefolium): liście, łodygi i kwiaty.

Żywokost lekarski (Symphytum officinale): korzenie.

Nazwy botaniczne roślin z powyższej listy (która nie jest wyczerpująca) zostały podane dla ułatwienia identyfikacji roślin. Wymienienie nazwy botanicznej określonego gatunku nie oznacza koniecznie, że inne rośliny z tej samej rodziny nie są objęte niniejszą pozycją.

Niektóre produkty objęte niniejszą pozycją, na mocy przepisów międzynarodowych uważane za leki narkotyczne, zostały wymienione w wykazie podanym na końcu działu 29.

 


 


1212-Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

-Wodorosty morskie i pozostałe algi:

1212 21- -Nadające się do spożycia przez ludzi

1212 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

1212 91- -Burak cukrowy

1212 92- -Chleb świętojański

1212 93- -Trzcina cukrowa

1212 94- -Korzenie cykorii

1212 99- -Pozostałe

(A)Wodorosty morskie i pozostałe algi.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wodorosty morskie i pozostałe algi, nawet jadalne. Mogą one być świeże, schłodzone, zamrożone, suszone lub mielone. Wodorosty morskie i pozostałe algi są wykorzystywane do różnych celów (np. jako produkty farmaceutyczne, kosmetyki, do spożycia przez ludzi, w żywieniu zwierząt, jako nawozy).

Niniejsza pozycja obejmuje również mączki z wodorostów morskich i mączki z pozostałych alg, nawet składające się z mieszaniny wielu różnych odmian wodorostów morskich i pozostałych alg.

Z niniejszej pozycji wyłączono:

(a)Agar-agar i karageninę (pozycja 1302).

(b)Martwe algi jednokomórkowe (pozycja 2102).

(c)Kultury mikroorganizmów objętych pozycją 3002.

(d)Nawozy objęte pozycją 3101 lub 3105.

(B)Burak cukrowy i trzcina cukrowa

Niniejsza pozycja obejmuje również buraki cukrowe i trzcinę cukrową w postaciach wymienionych w pozycji. Niniejsza pozycja wyłącza wytłoki, włóknistą część trzciny cukrowej pozostałą po wytłoczeniu soku (pozycja 2303).

(C)Chleb świętojański

Chleb świętojański (lub szarańczyn) to owoce małego, wiecznie zielonego drzewa (Ceratonia siliqua) występującego w rejonie Morza Śródziemnego. Składają się one z brązowego strąka, który zawiera dużą ilość nasion wykorzystywanych głównie jako materiał do destylacji lub jako pasza dla zwierząt.

Chleb świętojański zawiera dużą ilość cukru i jest czasem spożywany jako słodki przysmak.

Niniejsza pozycja obejmuje bielmo, kiełki, całe nasiona, jak również kiełki sproszkowane, nawet zmieszane ze sproszkowaną okrywą nasienia.

Z niniejszej pozycji wyłączona jest mąka z bielma ziarna chleba świętojańskiego, która klasyfikowana jest do pozycji 1302 jako klej lub zagęszczacz.

(D)Pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonym korzeniem cykorii z odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Niniejsza grupa obejmuje pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do bezpośredniego lub pośredniego spożycia przez ludzi, ale gdzie indziej niewymienione ani niewłączone w nomenklaturze.

Obejmuje ona zatem pestki brzoskwiń (włącznie z nektarynami), moreli i śliwek (stosowane głównie jako substytuty migdałów). Produkty te pozostają objęte niniejszą pozycją, pomimo że mogą być również wykorzystywane do ekstrakcji oleju.

Niniejsza pozycja obejmuje również niepalone korzenie cykorii odmiany Cichorium intybus sativum, świeże lub suszone, w całości lub posiekane. Palone korzenie cykorii tej odmiany, wykorzystywane głównie jako namiastka kawy zostały z niej wyłączone (pozycja 2101). Inne palone korzenie cykorii klasyfikowane są do pozycji 0601.

Łodygi arcydzięgla, używane głównie do przygotowywania arcydzięgla kandyzowanego lub arcydzięgla zakonserwowanego w cukrze, zostały również objęte niniejszą pozycją. Są one generalnie tymczasowo konserwowane w solance.

Niniejsza pozycja obejmuje również słodkie sorgo odmian takich jak saccharatum, wykorzystywane głównie do produkcji syropów i melasy.

Z niniejszej pozycji wyłączono pestki owoców wykorzystywane do rzeźbienia (np. pestki daktyli) (pozycja 1404) i palone jądra owoców (generalnie klasyfikowane jako namiastki kawy - pozycja 2101).

 


 


1213-Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek.

Niniejsza pozycja jest ograniczona do słomy i plew ze zbóż w stanie niepreparowanym, czyli takich, jakie otrzymuje się w czasie młócenia zbóż, lub siekanych, mielonych lub prasowanych, względnie w postaci granulek (tzn. zaglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie środka wiążącego w ilości nieprzekraczającej 3 % masy), ale dalej niepreparowanych. Wyłącza ona słomę oczyszczoną, bieloną lub barwioną (pozycja 1401).

 


 


1214-Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane.

1214 10-Mączka i granulki, z lucerny (alfalfa)

1214 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Brukiew (Brassica napobrassica), buraki pastewne, rzepę pastewną, marchew pastewną (białą lub jasnożółtą) oraz inne korzenie pastewne. Korzenie te są objęte niniejszą pozycją, pomimo że niektóre z nich mogą nadawać się do spożycia przez ludzi.

(2)Siano, lucernę (alfalfa), koniczynę, esparcetę, kapustę pastewną, łubin, wykę i podobne produkty pastewne, świeże lub suszone, całe, pocięte, posiekane lub sprasowane. Produkty te objęte są niniejszą pozycją, nawet jeśli zostały posolone lub poddane innej obróbce w silosie, aby zapobiec fermentacji lub zgniciu.

Wyrażenie „podobne produkty pastewne” odnosi się tylko do roślin uprawianych specjalnie na paszę dla zwierząt. Pozycja ta nie obejmuje odpadów roślinnych, które można wykorzystać do tego samego celu (pozycja 2308).

Produkty pastewne objęte niniejszą pozycją mogą występować także w postaci granulek, tzn. zaglomerowanych albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie środka wiążącego w ilości nieprzekraczającej 3 % masy.

Z niniejszej pozycji wyłączono również:

(a)Marchew (barwy czerwonawożółtej) objętą pozycją 0706.

(b)Słomę i plewy zbóż (pozycja 1213).

(c)Produkty roślinne, które pomimo że są wykorzystywane jako pasza dla zwierząt, nie są specjalnie uprawiane w tym celu, np. nać buraków lub marchwi oraz liście kukurydzy (pozycja 2308).

(d)Przetwory, w rodzaju stosowanych do żywienia zwierząt (np. pasza słodzona) (pozycja 2309).

__________