UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(1)Produkty przemiału zbóż objętych działem 10. i kukurydzy cukrowej objętej działem 7., inne niż pozostałości z przemiału objęte pozycją 2302. W tym kontekście produkty przemiału pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy (włącznie z całymi kolbami mielonymi z łuskami lub bez łusek), ziarno sorgo, ryżu oraz gryki objęte niniejszym działem należy odróżnić od pozostałości objętych pozycją 2302, biorąc pod uwagę kryteria odnoszące się do zawartości skrobi i popiołu określone w uwadze 2(A) do niniejszego działu.

W ramach niniejszego działu mąki z wyżej wymienionych zbóż, objęte pozycją 1101 lub 1102, należy odróżniać od produktów klasyfikowanych do pozycji 1103 lub 1104 zgodnie z kryterium przesiewu przez sito określonym w uwadze 2(B) do niniejszego działu. Równocześnie wszystkie kasze zbożowe i mączki objęte pozycją 1103 muszą spełniać odpowiednie kryterium przesiewu przez sito określone w uwadze 3 do niniejszego działu.

(2)Produkty otrzymane ze zbóż objętych działem 10., poddane procesom przewidzianym w różnych pozycjach niniejszego działu, takim jak wytwarzanie słodu lub ekstrakcja skrobi lub glutenu pszennego.

(3)Produkty otrzymane z surowców klasyfikowanych do innych działów (suszone warzywa strączkowe, ziemniaki, owoce itd.) poddanych procesom podobnym do wymienionych wyżej w punkcie (1) lub (2).

Z niniejszego działu wyłącza się między innymi:

(a)Słód palony stanowiący namiastki kawy (pozycja 0901 lub 2101).

(b)Plewy zbożowe (pozycja 1213).

(c)Preparowane mąki, kasze, mączki lub skrobie, objęte pozycją 1901.

(d)Tapiokę (pozycja 1903).

(e)Ryż dmuchany, płatki kukurydziane i podobne, uzyskane przez spęcznienie lub prażenie, i pszenicę spęcznioną w postaci obrobionego ziarna (pozycja 1904).

(f)Warzywa, przetworzone lub zakonserwowane, objęte pozycją 2001, 2004 i 2005.

(g)Pozostałości z przesiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż lub roślin strączkowych (pozycja 2302).

(h)                            Produkty farmaceutyczne (dział 30).

(ij)Produkty objęte działem 33. (patrz uwagi 3. i 4. do działu 33.).

 


 


1101-Mąka pszenna lub z meslin.

Niniejsza pozycja obejmuje mąkę pszenną lub mąkę z meslin (tzn. sproszkowane produkty uzyskane z przemiału zbóż objętych pozycją 1001), które spełniają wymagania dotyczące zawartości skrobi i popiołu wymienione w punkcie (A) uwagi 2. do działu (patrz: Uwagi ogólne Not wyjaśniających) i spełniają kryterium przesiewu przez sita standardowe, zgodnie z punktem (B) tej uwagi.

Mąki objęte niniejszą pozycją mogą zostać ulepszone przez dodanie niewielkich ilości fosforanów mineralnych, przeciwutleniaczy, emulgatorów, witamin lub gotowych proszków do pieczenia (mąka samowzrastająca). Mąka pszenna może być ponadto wzbogacona przez dodanie glutenu, generalnie nie więcej niż do 10 %.

Niniejsza pozycja obejmuje również mąki „pęczniejące” (wstępnie zżelowane), które zostały poddane procesowi wstępnej żelatynizacji skrobi. Służą one do wyrobu przetworów objętych pozycją 1901, polepszaczy piekarniczych lub pasz dla zwierząt oraz wykorzystywane są w pewnych dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł włókienniczy lub papierniczy, oraz w metalurgii (do przygotowywania odlewniczych spoiw rdzeniowych).

Wyłączone z tej pozycji zostały mąki, które poddano dalszej obróbce lub do których dodano innych substancji w celu ich wykorzystania jako przetwory spożywcze (zazwyczaj pozycja 1901).

Pozycja niniejsza wyłącza również mąki zmieszane z kakao (pozycja 1806, gdy zawierają 40 % masy lub więcej kakao w przeliczeniu na całkowicie odtłuszczoną bazę, lub pozycja 1901, gdy zawartość kakao jest mniejsza).

 


 


1102-Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin.

1102 20-Mąka kukurydziana

1102 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje mąki (tzn. sproszkowane produkty uzyskane z przemiału zbóż objętych działem 10), inne niż mąka pszenna lub mąka z meslin.

Produkty przemiału żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy (łącznie z całymi kolbami, nawet z łuskami), ziaren sorgo, ryżu lub gryki są klasyfikowane do niniejszej pozycji jako mąki, jeżeli spełniają wymagania dotyczące zawartości skrobi i popiołu podane w punkcie (A) uwagi 2. do niniejszego działu (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających) i spełniają kryterium przesiewu przez sito standardowe, wymagane przez punkt (B) tej uwagi.

Mąki objęte niniejszą pozycją mogą zostać ulepszone przez dodanie niewielkich ilości fosforanów mineralnych, przeciwutleniaczy, emulgatorów, witamin i gotowych proszków do pieczenia (mąka samowzrastająca).

Niniejsza pozycja obejmuje również mąki „pęczniejące” (wstępnie zżelowane), które zostały poddane procesowi wstępnego żelatynizowania skrobi. Używane są do sporządzania przetworów objętych pozycją 1901, polepszaczy piekarniczych lub pasz dla zwierząt oraz w niektórych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł włókienniczy lub papierniczy oraz w metalurgii (do przygotowywania odlewniczych spoiw rdzeniowych).

Wyłączone z tej pozycji zostały mąki, które poddano dalszej obróbce lub do których dodano innych substancji w celu wykorzystania ich jako przetworów spożywczych (zazwyczaj pozycja 1901).

Pozycja niniejsza wyłącza również mąki zmieszane z kakao (pozycja 1806, gdy zawierają 40% masy lub więcej kakao w przeliczeniu na całkowicie odtłuszczoną bazę lub pozycja 1901, gdy zawartość kakao jest mniejsza).

 


 


1103-Kasze, mączki i granulki, zbożowe.

-Kasze i mączki:

1103 11- -Z pszenicy

1103 13- -Z kukurydzy

1103 19- -Z pozostałych zbóż

1103 20-Granulki

Kasze i mączki zbożowe objęte niniejszą pozycją są to produkty, które otrzymano przez rozdrobnienie ziaren zbóż (włącznie z mielonymi całymi kolbami kukurydzy, nawet z łuskami), które, w odpowiednich wypadkach, spełniają wymagania odnośnie zawartości skrobi i popiołu podane w uwadze 2 (A) działu i które we wszystkich wypadkach spełniają podane kryterium przesiewu przez sito określone w uwadze 3. do niniejszego działu.

Sposób rozróżnienia między mąką objętą pozycją 1101 lub 1102 oraz kaszami i mączkami objętymi niniejszą pozycją i produktami objętymi pozycją 1104 podano w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu (punkt (1), akapit drugi).

Kasze zbożowe są to małe fragmenty lub mączyste jądra uzyskane przez zgrubne mielenie ziarna.

Mączka jest bardziej ziarnistym produktem niż mąka i jest uzyskiwany z pierwszego przesiewu po wstępnym przemiale lub przez ponowne mielenie i przesianie kasz otrzymanych w wyniku przemiału wstępnego.

Mączka z pszenicy durum lub semolina to podstawowy surowiec do produkcji makaronów, spaghetti itp. Kasza manna jest też używana bezpośrednio jako artykuł spożywczy (np. do produkcji puddingów z kaszy manny).

Niniejsza pozycja obejmuje również mączkę (np. z kukurydzy) poddaną wstępnemu zżelowaniu w procesie obróbki cieplnej, używaną na przykład jako dodatek browarniczy.

Granulki są to produkty z przemiału zbóż objętych niniejszym działem, które zostały połączone bezpośrednio przez sprasowanie lub przez dodanie spoiwa w ilości nie większej niż 3% masy (patrz uwaga 1 do sekcji II). Niniejsza pozycja nie obejmuje połączonych w granulki pozostałości pochodzących z przemiału zbóż (dział 23).

 


 


1104-Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone.

-Ziarna miażdżone lub płatkowane:

1104 12- -Z owsa

1104 19- -Z pozostałych zbóż

-Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane):

1104 22- -Z owsa

1104 23- -Z kukurydzy

1104 29- -Z pozostałych zbóż

1104 30-Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie nieprzetworzone produkty przemiału zbóż, z wyjątkiem mąki (pozycje 1101 oraz 1102), kasz, mączek i granulek (pozycja 1103), oraz pozostałości przemiału (pozycja 2302). Sposób rozróżnienia między produktami objętymi niniejszą pozycją a odpowiednimi wyjątkami podano w punkcie (1) Uwag ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Ziarno miażdżone lub płatkowane (np. jęczmienia lub owsa) uzyskane przez kruszenie lub miażdżenie całego ziarna (nawet niełuszczonego) lub ziarna śrutowanego lub produktów opisanych w punktach (2) i (3) poniżej i punktach od (2) do (5) Uwag ogólnych do pozycji 1006Not wyjaśniających. W procesie tym ziarno jest zazwyczaj ogrzewane parą lub miażdżone między ogrzewanymi walcami. Produkty śniadaniowe w rodzaju „płatków kukurydzianych” są to preparaty ugotowane, gotowe do spożycia, zatem objęte, podobnie jak inne podobne ugotowane zboża, pozycją 1904.

(2)                                Owies, grykę i proso, z którego usunięto łuskę, ale nie usunięto owocni.

Pozycja niniejsza nie obejmuje jednak owsa, który w postaci naturalnej nie ma łuski lub plew, pod warunkiem że nie został on poddany żadnemu innemu procesowi oprócz młócenia i przewiania (pozycja 1004).

(3)Ziarno łuszczone lub obrobione w inny sposób w celu całkowitego lub częściowego usunięcia owocni (ze skóry pod łuską). Może być wtedy widoczne mączyste jądro. Ziarno przylistkowych odmian jęczmienia również klasyfikuje się w niniejszej pozycji, o ile oczyszczone zostało z łusek (lub plew). (Plewy mogą zostać usunięte tylko w trakcie mielenia, gdyż przylegają zbyt ściśle do jądra ziarna, aby można je było oddzielić przez samo młócenie lub przewianie ziarna - patrz Noty wyjaśniające do pozycji 1003).

(4)Ziarno perełkowane (głównie jęczmień), tzn. ziarno, z którego usunięto prawie całą owocnię; jest ono bardziej zaokrąglone na końcach.

(5)Ziarno śrutowane, tzn. ziarno (nawet łuszczone) pocięte lub połamane na drobiny i różniące się od kaszy tym, że drobiny są grubsze i mają mniej regularny kształt.

(6)             Zarodki zbożowe, oddzielone od ziarna w pierwszym etapie przemiału, który pozostawia zarodek w całości lub lekko spłaszczony (zmiażdżony). W celu uzyskania lepszej trwałości magazynowania zarodek może być częściowo odtłuszczony lub poddany obróbce cieplnej. W zależności od przeznaczenia zarodek jest płatkowany lub mielony (grubo lub na mąkę); możliwe jest dodanie witamin, np. dla wyrównania strat w czasie obróbki.

Zarodki całe lub miażdżone są przeważnie używane do tłoczenia oleju. Zarodki płatkowane lub mielone są używane jako artykuły spożywcze (herbatniki lub inne artykuły piekarnicze, preparaty dietetyczne), pasze dla zwierząt (produkcja dodatków do pasz) lub do produkcji preparatów farmaceutycznych.

Pozostałości powstałe w trakcie tłoczenia oleju z zarodków zbożowych klasyfikowane są do pozycji 2306.

Niniejsza pozycja wyłącza również:

(a)Ryż łuskany, częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany, glazurowany lub parzony oraz ryż łamany (pozycja 1006).

(b)Pszenicę spęcznioną w postaci ziarna obrobionego (pozycja 1904).

 


 


1105-Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane.

1105 10-Mąka, mączka i proszek

1105 20-Płatki i granulki

Niniejsza pozycja ma zastosowanie do suszonych ziemniaków w postaci mąki, mączki, proszku, płatków i granulek. Mąka, proszek, płatki i granulki objęte niniejszą pozycją mogą być otrzymywane przez gotowanie na parze i miażdżenie świeżych ziemniaków, a następnie suszenie powstałej miazgi na mąkę, proszek lub granulki, lub na cienkie arkusze cięte na małe płatki. Granulki objęte niniejszą pozycją zazwyczaj uzyskiwane są przez łączenie mąki, mączki, proszku lub kawałków ziemniaków.

Produkty objęte niniejszą pozycją mogą zostać ulepszone przez dodanie niewielkich ilości przeciwutleniaczy, emulgatorów lub witamin.

Niniejsza pozycja wyłącza jednak produkty, które po dodaniu do nich innych substancji nabierają właściwości produktów ziemniaczanych.

Niniejsza pozycja wyłącza również:

(a)Ziemniaki, które zostały tylko wysuszone, odwodnione lub odparowane, bez poddania dalszej obróbce (pozycja 0712).

(b)Skrobię ziemniaczaną (pozycja 1108).

(c)Namiastki tapioki przygotowane ze skrobi ziemniaczanej (pozycja 1903).

 


 


1106-Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8.

1106 10-Z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713

1106 20-Z sago lub z korzeni, lub z bulw, objętych pozycją 0714

1106 30-Z produktów objętych działem 8.

(A)Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713.

Niniejsza pozycja obejmuje mąkę, mączkę i proszek wykonane z grochu, fasoli lub soczewicy; są one używane główne do wyrobu preparowanych zup lub purée.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Mąki sojowej nieodtłuszczonej (pozycja 1208).

(b)Mąki z ziaren drzewa świętojańskiego (pozycja 1212).

(c)Zup i bulionów (w płynie, w postaci stałej lub w proszku) na bazie mąk lub mączek roślinnych (pozycja 2104).

(B)            Mąka, mączka i proszek, z sago lub z korzeni, lub bulw objętych pozycją 0714.

Produkty te uzyskane są przez zwykłe mielenie lub przecieranie miękiszu palmy sago lub suszonych korzeni manioku itd. Niektóre z tych produktów są często poddawane obróbce cieplnej w trakcie produkcji w celu usunięcia substancji toksycznych; obróbka ta może spowodować wstępne zżelowanie skrobi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje skrobi uzyskanej z tych źródeł (należy zwrócić uwagę, że skrobia uzyskana z sago nosi czasem nazwę „mąki z sago”). Te rodzaje skrobi objęte są pozycją 1108 i można je odróżnić od mąk objętych niniejszą pozycją, ponieważ mąki, w przeciwieństwie do skrobi, nie trzeszczą przy potarciu między palcami. Z tej pozycji wyłączone są również mąka, mączka i proszek, z sago lub z korzeni, lub bulw objętych pozycją 0714, w postaci granulek (pozycja 0714).

(C)            Mąka, mączka i proszek, z produktów objętych działem 8.

Do podstawowych rodzajów owoców lub orzechów klasyfikowanych do działu 8., które przerabiane są na mąki, mączki lub proszki, należą kasztany, migdały, daktyle, banany, orzechy kokosowe i tamaryndy.

Niniejsza pozycja obejmuje również mąkę, mączkę i proszek, ze skórki z owoców.

Pozycja niniejsza nie obejmuje jednak proszku z tamarynd w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, przeznaczonego do celów profilaktycznych lub leczniczych (pozycja 3004).

Produkty objęte niniejszą pozycją mogą zostać ulepszone przez dodanie niewielkich ilości przeciwutleniaczy lub emulgatorów.

Z niniejszej pozycji wyłączone są również:

(a)Miąższ sago (pozycja 0714).

(b)Przetwory spożywcze znane jako tapioka (pozycja 1903).


 


1107-Słód, nawet palony.

1107 10-Niepalony

1107 20-Palony

Słód jest to skiełkowane ziarno (najczęściej jęczmienia), które zazwyczaj zostało następnie wysuszone w piecach gorącym powietrzem (piece słodowe).

Ziarno to ma drobne zmarszczki biegnące do obu końców i jest brązowo-żółte z zewnątrz i białe w środku. Zostawia ślady podobne jak kreda i w odróżnieniu od niesłodowanego ziarna zazwyczaj unosi się na powierzchni wody i jest kruche. Słód ma charakterystyczny zapach gotowanego ziarna i lekko słodki smak.

Niniejsza pozycja obejmuje słód w całości, mielony i mąkę słodową. Obejmuje ona również słód palony (np. przeznaczony do barwienia piwa), ale wyłączone są produkty, które zostały poddane dalszej obróbce, takie jak ekstrakt słodowy i przerwory spożywcze z ekstraktu słodowego objęte pozycją 1901 oraz słód palony w postaci namiastek kawy naturalnej (pozycja 2101).

 


 


1108-Skrobie; insulina.

-Skrobie:

1108 11- -Skrobia pszenna

1108 12- -Skrobia kukurydziana

1108 13- -Skrobia ziemniaczana

1108 14- -Skrobia z manioku (cassava)

1108 19- -Pozostałe skrobie

1108 20-Inulina

Skrobie, które jako związki chemiczne należą do węglowodanów, są zawarte w komórkach wielu produktów roślinnych. Najważniejszymi źródłami skrobi są ziarna zbożowe (np. kukurydza, pszenica i ryż), niektóre porosty, niektóre bulwy i korzenie (ziemniaki, maniok, maranta itp.) oraz miąższ palmy sago.

Skrobie są to białe proszki bez zapachu, składające się z drobnych ziaren, które trzeszczą przy potarciu między palcami. Po dodaniu jodyny generalnie zabarwiają się na intensywnie ciemnoniebieski kolor (z wyjątkiem skrobi amylopektynowej, która barwi się na czerwonobrązowo). Pod mikroskopem, w świetle spolaryzowanym, na ziarnach widoczne są charakterystyczne ciemne krzyże polaryzacyjne. Skrobie są nierozpuszczalne w zimnej wodzie, ale w wodzie podgrzanej powyżej temperatury zżelowania (dla większości rodzajów skrobi powyżej 60°C) ziarna rozpadają się i powstaje pasta skrobiowa. Skrobie są przetwarzane przemysłowo na wiele produktów klasyfikowanych do innych pozycji, takich jak np. skrobia modyfikowana, palona skrobia rozpuszczalna, dekstryna, maltodekstryna, dekstroza, glukoza. Wykorzystywane są również w wielu dziedzinach przemysłu, szczególnie w przemyśle spożywczym, papierniczym, w przetwórstwie papierniczym i w przemyśle włókienniczym.

Niniejsza pozycja obejmuje również inulinę; jako związek chemiczny jest ona podobna do skrobi, ale z jodyną barwi się na żółtawobrązowo zamiast na niebiesko. Jest ona ekstrahowana z topinambura, korzeni dalii i korzeni cykorii. Zhydrolizowana przez długie gotowanie w wodzie tworzy fruktozę (lewulozę).

Z niniejszej pozycji wyłączone są między innymi:

(a)Przetwory ze skrobi objęte pozycją 1901.

(b)Tapioka i jej namiastki produkowane ze skrobi (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 1903).

(c)Skrobie w postaci produktów perfumeryjnych lub toaletowych (dział 33).

(d)Dekstryny i inne skrobie modyfikowane objęte pozycją 3505.

(e)Kleje na bazie skrobi (pozycja 3505 lub 3506).

(f)Preparaty nabłyszczające lub klejonki wykonane ze skrobi (pozycja 3809).

(g)Wyodrębniona amylopektyna i wyodrębniona amyloza uzyskana z frakcjonowania skrobi (pozycja 3913).

 


 


1109-Gluten pszenny, nawet suszony.

Gluten jest ekstrahowany z mąki pszennej przez zwykłe oddzielenie w wodzie od pozostałych składników (skrobi itd.). Ma on postać białawego lepkiego płynu lub pasty (gluten „wilgotny”) albo proszku w kolorze kremowym (gluten suchy).

Składa się on zasadniczo z mieszaniny różnych białek, z których głównymi są gliadyna i glutenina (stanowią od 85 do 95 % całości). Obecność tych dwóch białek jest charakterystyczna dla glutenu pszennego, które nadają mu elastyczność i plastyczność po zmieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach.

Gluten jest używany głównie do wzbogacania w białko mąki wykorzystywanej do produkcji pewnych rodzajów chleba lub herbatników, makaronu lub podobnych produktów, lub preparatów dietetycznych. Jest on wykorzystywany również jako środek wiążący w niektórych przetworach mięsnych, do produkcji pewnych rodzajów kleju lub takich produktów, jak siarczan glutenu lub fosforan glutenu, hydrolizowane białka roślinne lub glutaminian sodu.

Z niniejszej pozycji wyłączone są między innymi:

(a)Mąka pszenna wzbogacona po przez dodatek glutenu (pozycja 1101).

(b)Białka ekstrahowane z glutenu pszennego (generalnie) pozycja 3504).

(c)Gluten pszenny przygotowany do użycia jako klej lub nabłyszczasz lub klejonka w przemyśle włókienniczym (pozycja 3506 lub 3809).

__________