3824-Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

3824 10-Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni

3824 30-Niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym

3824 40-Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów

3824 50-Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe

3824 60-Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

-Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu:

3824 71- -Zawierające związki węgla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC)

3824 72- -Zawierające bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan lub dibromotetrafluoroetany

3824 73- -Zawierające bromofluorowęglowodory (HBFC)

3824 74- -Zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), nawet zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC)

3824 75- -Zawierające tetrachlorek węgla

3824 76- -Zawierające 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform)

3824 77- -Zawierające bromometan (bromek metylu) lub bromochlorometan

3824 78- -Zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) lub chlorofluorowęglowodorów (HCFC)

3824 79- -Pozostałe

-Towary wymienione w uwadze 3 do podpozycji do niniejszego działu:

3824 81- -Zawierające oksiran (tlenek etylenu)

3824 82- -Zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle (PCTs) lub polibromowane bifenyle (PBBs)

3824 83- -Zawierające fosforan tris(2,3-dibromopropylu)

3824 84- -Zawierające aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan),dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endril (ISO), heptachlor (ISO) lub mireks (ISO)

3824 85- -Zawierające 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH) (ISO)), zawierający lindan (ISO, INN)

3824 86- -Zawierające pentachlorobenzen (ISO) lub heksachlorobenzen (ISO)

3824 87- -Zawierające kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole, perfluorooktanosulfonamidy lub fluorek perfluorooktanosulfonylu

3824 88- -Zawierające tetra-, penta-, heksa-, hepta- lub oktabromodifenyloetery

-Pozostałe:

3824 91- -Mieszaniny i preparaty zawierające głównie (5-etylo-2-metylo-2-oksiro-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylo metylofosforan i bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylo] metylofosforan

3824 99- -Pozostałe

Pozycja obejmuje:

(A) GOTOWE SPOIWA DO FORM ODLEWNICZYCH LUB RDZENI

Niniejsza pozycja obejmuje spoiwa do rdzeni odlewniczych na bazie naturalnych produktów żywicznych (np. kalafonii), oleju lnianego, klejów roślinnych, dekstryny, melasy, polimerów objętych działem 39. itd.

Są to preparaty, które miesza się z piaskiem odlewniczym, aby uzyskał konsystencję odpowiednią do użytku w odlewniczych formach lub rdzeniach i aby ułatwić usunięcie piasku po odlaniu elementu.

Jednakże dekstryny i inne skrobie modyfikowane oraz kleje na bazie skrobi lub dekstryn bądź innych skrobi modyfikowanych są klasyfikowane do pozycji 3505.

(B) PRODUKTY CHEMICZNE I PREPARATY CHEMICZNE LUB INNE

Tylko z trzema wyjątkami (patrz poniżej punkty (7), (19) i (31)) pozycja ta nie dotyczy odrębnych pierwiastków chemicznych lub odrębnych, chemicznie zdefiniowanych związków.

Dlatego też produkty chemiczne klasyfikowane do niniejszej pozycji są produktami, których skład chemiczny nie jest zdefiniowany bez względu na to, czy są otrzymywane jako produkty uboczne w produkcji innych substancji (stosuje się to np. do kwasów naftenowych), czy też są przygotowywane bezpośrednio.

Preparaty chemiczne lub inne są albo mieszaninami (których emulsje lub dyspersje mają szczególną postać), albo niekiedy roztworami. Wodne roztwory produktów chemicznych objętych działami 28. lub 29. pozostają klasyfikowane do tych działów, ale ich roztwory w innych rozpuszczalnikach niż woda, poza rzadkimi wyjątkami, nie są objęte tymi działami i z tego względu są uważane za preparaty objęte niniejszą pozycją.

Preparaty klasyfikowane do niniejszej pozycji, mogą się składać całkowicie lub częściowo z produktów chemicznych (co jest przypadkiem najczęstszym) lub całkowicie ze składników naturalnych (zobacz np. punkt 23. poniżej).

Jednak pozycja ta nie obejmuje mieszanin chemikaliów z artykułami spożywczymi lub innymi substancjami o wartości odżywczej, w rodzaju stosowanych do przygotowywania niektórych artykułów spożywanych przez ludzi albo jako składniki albo dla poprawy niektórych ich właściwości (np. polepszacze do ciast, biszkoptów, ciasteczek i innych produktów piekarniczych), pod warunkiem że takie mieszaniny lub substancje są cenione ze względu na ich właściwości odżywcze. Produkty te są na ogół objęte pozycją 2106 (zobacz również Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 38.).

Pozycja ta wyłącza także związki rtęci (pozycja 2852).

Spośród produktów chemicznych i preparatów objętych niniejszą pozycją można wymienić następujące, o ile odpowiadają podanym powyżej warunkom:

(1)Kwasy naftenowe (produkty uboczne oczyszczania niektórych olejów ropy naftowej lub niektórych olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych), a także ich sole, z wyjątkiem naftenianów rozpuszczalnych w wodzie, objętych pozycją 3402 oraz soli objętych pozycjami od 2843 do 2846 oraz 2852. Pozycja ta obejmuje np. nafteniany wapnia, baru, cynku, manganu, glinu, kobaltu, chromu, ołowiu itp., z których część stosowana jest do produkcji sykatyw lub dodatków do olejów mineralnych, a naftenian miedzi ma zastosowanie do produkcji środków grzybobójczych.

(2)Niespiekane węgliki metali (węgliki wolframu, molibdenu itp.) zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym (np. z kobaltem) mają zastosowanie do produkcji ostrzy itp. do narzędzi objętych pozycją 8209.

(3)Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów, np. dodatki przeciwkwasowe na bazie krzemianu sodu lub potasu i fluorokrzemianu sodu bądź potasu oraz preparaty nadające wodoodporność (nawet zawierające mydło), np: na bazie tlenku wapnia, kwasów tłuszczowych itp.

(4)Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe.

(5)Sorbit inny niż objęte pozycją 2905.

Ta kategoria obejmuje w szczególności syropy sorbitu (D-glucytolu) zawierające inne poliole i w których zawartość D-glucytolu zwykle waha się pomiędzy 60 % a 80 % masy suchej substancji. Produkty tego rodzaju są otrzymywane przez uwodornienie syropów glukozy o wysokiej zawartości disacharydu i polisacharydów, bez jakiegokolwiek procesu oddzielania. Charakteryzują się trudnością w krystalizowaniu i są stosowane w wielu przemysłach (np. spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych, włókienniczym).

Sorbit odpowiadający wymogom uwagi 1. do działu 29. jest klasyfikowany do pozycji 2905. Sorbit tego rodzaju jest zwykle otrzymywany w wyniku uwodornienia glukozy lub cukru inwertowanego.

(6)Mieszaniny węglika wapnia, węglanu wapnia (kamienia wapiennego) i innych materiałów, takich jak węgiel lub fluoryt, przygotowane do użytku jako środek odsiarczający w produkcji stali.

(7)Kryształy hodowane (z wyjątkiem elementów optycznych) tlenku magnezu lub halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych (fluorku wapnia lub litu, chlorku potasu lub sodu, bromku potasu, bromojodku potasu itp.), o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy. Pozycja nie obejmuje elementów optycznych z kryształów hodowanych (pozycja 9001).

Kryształy hodowane (z wyjątkiem elementów optycznych, o masie mniej niż 2,5 g każdy, objęte są działem 28., pozycją 2501 (kryształy chlorku sodu) lub pozycją 3104 (kryształy chlorku potasu).

(8)Sulfoniany naftowe nierozpuszczalne w wodzie, otrzymywane z ropy naftowej lub frakcji ropy naftowej przez sulfonowanie, np. kwasem siarkowym, oleum lub tritlenkiem siarki rozpuszczonym w ciekłym ditlenku siarki; po procesie tym następuje zwykle zobojętnianie. Pozycja ta nie obejmuje jednak sulfonianów naftowych rozpuszczalnych w wodzie, np. sulfonianów metali alkalicznych, amonu lub etanoloamin, które są objęte pozycją 3402.

(9)Polichlorobifenyle (mieszaniny chlorowanych pochodnych bifenylu) i chloroparafiny.

Polichlorobifenyle i chloroparafiny stałe, mające charakter wosków sztucznych, objęte są pozycją 3404

(10)Poli(oksyetylen) (glikol polietylenu) o bardzo małej masie cząsteczkowej, np. mieszaniny di-, tri- i tetra(oksyetylenu) glikoli.

Jednkaże wszystkie inne typy poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenu) pozycja są wyłączone (pozycja 3907 lub, jeśli mają charakter wosków syntetycznych, pozycja 3404).

(11)Mieszaniny mono-, di- i triestrów kwasów tłuszczowych i glicerolu, stosowane jako emulgatory tłuszczów.

Pozycja nie obejmuje jednak tego rodzaju produktów o charakterze wosków sztucznych (pozycja 3404).

(12)Oleje fuzlowe otrzymywane podczas rektyfikacji surowego alkoholu etylowego.

(13)Olej Dippel’a (olej kostny, olej zwierzęcy, olej Jeppel’a), otrzymywany przez destylację rozkładową kości lub rogów zwierząt przeżuwających. Jest to ciecz prawie czarna, bardzo gęsta, o drażniącym zapachu, używana głównie do produkcji środków owadobójczych lub zasad pirydynowych.

(14)Wymieniacze jonowe (włącznie z wymieniaczami zasad lub kwasów), inne niż polimery objęte działem 39. Są to związki nierozpuszczalne, które w zetknięciu z roztworem elektrolitu wymieniają jeden ze swych jonów na jon substancji rozpuszczonej w roztworze. Ta właściwość wymieniaczy jonowych ma znaczenie przemysłowe, np. do usuwania soli wapnia lub magnezu z wody twardej przeznaczonej do kotłów, w przemyśle włókienniczym i farbiarskim, w pralniach itp. Wymieniacze te stosuje się również do przekształcania wody zasolonej w wodę pitną itp. Jednakże sztuczne zeolity (nawet chemicznie zdefiniowane), z wyjątkiem zawierających spoiwa, są wyłączone (pozycja 2842).

(15)Preparaty przeciwdziałające tworzeniu się kamienia kotłowego zazwyczaj na bazie węglanu lub krzemianu sodu, taniny itp. Preparaty te dodawane do twardej wody umożliwiają strącenie większości rozpuszczonych w wodzie soli wapnia i magnezu, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się osadów kamienia kotłowego w kotłach, w rurach kotłów parowych lub w innych aparatach, w których krąży woda.

(16)Oksylit (lub kamień tlenowy) otrzymywany przez dodawanie do nadtlenku sodu niewielkich ilości produktów regulujących wydzielanie się tlenu w wyniku zanurzenia w wodzie (np. soli miedzi lub niklu). Oksylit często występuje w postaci sześcianów lub bryłek.

(17)Dodatki do utwardzania lakierów lub klejów, np. mieszaniny chlorku amonu i mocznika.

(18)Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych na bazie baru, cyrkonu itp. Występują zwykle w postaci pastylek, tabletek itp. lub też na metalowych rurkach lub drutach.

(19)Wywabiacze atramentu w opakowaniach detalicznych. Są to zwykle wodne roztwory chemicznie zdefiniowanych związków. W niektórych przypadkach może być używany pojedynczy związek (np. roztwór wodny chloroaminy), a w innych konieczne mogą być dwa o wzajemnie się uzupełniających funkcjach. W tym ostatnim przypadku, jedno opakowanie może zawierać dwie buteleczki, z których w jednej znajduje się np. roztwór wodny kwaśnego siarczynu sodu, a w drugim roztwór wodny nadmanganianu potasu.

(20)Produkty do poprawiania matryc pakowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej. Są to zwykle różowe lakiery celulozowe, znajdujące się w buteleczkach z zakrętką, zwykle wyposażoną w mały pędzelek.

Niniejsza pozycja nie obejmuje tych lakierów, jeśli nie są przygotowane do sprzedaży detalicznej jako korektory matryc. Organiczne złożone rozcieńczalniki do tych pokostów objęte są pozycją 3814.

(21)Płyny korekcyjne pakowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej. Są to nieprzezroczyste ciecze (barwy białej lub innej) składające się głównie z pigmentów, spoiw i rozpuszczalników, służące do maskowania błędów lub innych niepożądanych znaków w maszynopisach, rękopisach, na fotokopiach lub płytach do druku offsetowego albo produktach podobnych. Ich opakowaniem są zwykle buteleczki (których zakrętka jest najczęściej wyposażona w pędzelek), puszki albo występują w postaci mazaków.

Organiczne złożone rozcieńczalniki do tych płynów objęte są pozycją 3814.

(22)Taśmy korekcyjne pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej. Są to rolki taśmy korekcyjnej, zazwyczaj przedstawiane w dozowniku z tworzywa sztucznego, używane do maskowania błędów w piśmie ręcznym lub maszynowym, lub innych niechcianych znaków w maszynopisach, rękopisach, fotokopiach, oryginałach druków offsetowych lub tym podobnych. Produkty te są dostępne w różnych długościach i szerokościach taśmy. Taśma korekcyjna składa się z matowej powłoki pigmentowej, która jest nałożona na powierzchnię taśmy. Powłoka jest nakładana ręcznie przez nacisk główką przenoszącą na część, która ma być poprawiona.

Pozycja wyklucza:

(a)Taśmy korekcyjne złożone z papieru z samoprzylepnym podłożem (dział 48).

(b)Taśmy do maszyn do pisania lub podobne taśmy, pokryte atramentem lub przygotowane w inny sposób do dawania odbitek (pozycja 9612).

(23)Preparaty stosowane głównie do klarowania win oraz innych napojów fermentowanych. Głównymi składnikami tych preparatów są najczęściej poli(winylopyrolidon) lub substancje żelatynowe bądź albuminowe, takie jak karuk, żelatyna, mech islandzki lub albumina jaj. Pozycja ta nie obejmuje jednak preparatów zawierających enzymy (pozycja 3507).

(24)Złożone wypełniacze farb. Są to gotowe proszki dodawane często do farb (z wyjątkiem farb wodnych) w celu obniżenia ich kosztu i jednocześnie, w pewnych przypadkach, polepszające niektóre ich własności (np. ułatwiają dyspersję pigmentów). Są one też używane do produkcji farb wodnych, ale w tym przypadku działają jako pigmenty. Preparaty te składają się z mieszanin dwóch lub więcej produktów naturalnych (kredy, naturalnego siarczanu baru, łupków, dolomitu, naturalnego węglanu magnezu, gipsu, azbestu, miki, talku, kalcytu itp.), z mieszanin wyżej wymienionych produktów naturalnych z produktami chemicznymi, lub też z mieszanin produktów chemicznych (np. mieszanin wodorotlenku glinu i siarczanu baru).

Kategoria ta obejmuje również drobno zmielony naturalny węglan wapnia („biel szampańską”), którego każda cząstka jest powleczona, przez specjalną obróbkę, hydrofobową błonką kwasu stearynowego.

(25)Preparaty do produkcji niektórych artykułów ceramicznych (sztucznych zębów itp.), np. mieszaniny na bazie kaolinu, kwarcu i skalenia.

Ta kategoria obejmuje również produkty z tlenku cyrkonu na bazie tlenku cyrkonu (ZrO2) i innych tlenków metali.  Nie można ich stosować w stomatologii przed poddaniem się kilku zabiegom, jak frezowanie, spiekanie i szkliwienie w celu uzyskania ostatecznych form sztucznych zębów lub uzupełnień protetycznych.

(26)Pirometry ceramiczne łatwo topliwe (stożki Segera itp.). Występują zazwyczaj w kształcie małych piramid uformowanych z mieszanin substancji podobnych do tych, które wchodzą w skład past ceramicznych i preparatów ulegających zeszkleniu. Skład ich jest taki, że w danej temperaturze miękną i opadają. Mogą być więc używane do kontrolowania wypalania artykułów takich jak wyroby ceramiczne.

(27)Wapno sodowane przygotowane przez nasycenie czystego wapna wodorotlenkiem sodu i używane do absorpcji ditlenku węgla we wdechowych systemach narkozy, w łodziach podwodnych itp. Pozycja nie obejmuje wapna sodowanego przygotowanego jako odczynnik chemiczny (pozycja 3822).

(28)Uwodniony żel krzemionkowy, zabarwiony solami kobaltu, stosowany jako środek osuszający, który zmianą barwy wskazuje zakończenie swego działania.

(29)Preparaty przeciwrdzewne. Mogą to być preparaty na bazie np. kwasu fosforowego, który chemicznie przeciwdziała rdzy.

Preparaty przeciwrdzewne na bazie smarów objęte są pozycją 2710 lub 3403, w zależności od przypadku.

(30)Preparaty (np. tabletki) składające się z sacharyny lub jej soli oraz substancji takich, jak wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu) i kwas winowy, niebędące preparatami spożywczymi stosowanymi do słodzenia.

(31)Sole stosowane do konserwowania lub solenia, składające się z chlorku sodu, do którego dodano azotyn sodu (sole azotynowe) lub azotan sodu (sole azotanowe).

Te same produkty z dodatkiem cukru objęte są pozycją 2106.

(32)Niektóre elementy cięte, niezmontowane, wykonane z materiałów piezoelektrycznych (z wyjątkiem kwarcu, turmalinu itp., objętych pozycją 7103 lub 7104).

Materiałami najczęściej stosowanymi do produkcji elementów piezoelektrycznych objętych niniejszą pozycją są:

(a)Sól Rochelle'a (lub Seignette’a, tj. czterowodny winian sodu-potasu); winian etylenodiaminy; ortofosforany amonu, rubidu lub cezu oraz ich zmieszane kryształy.

(b)Tytanian baru; cyrkonotytanian ołowiu; metanioban ołowiu; cyrkonotytanian ołowiu strontu; tytanian wapnia itp.

Elementy te otrzymuje się za pomocą precyzyjnego szlifowania wyhodowanych kryształów o wysokiej jakości w kierunku ich osi elektrycznych. Przed szlifowaniem kryształy takie są objęte właściwymi dla nich pozycjami w dziale 28. lub 29., jeśli tworzą oddzielne chemicznie zdefiniowane związki; w przeciwnym razie, obejmuje je niniejsza pozycja.

Do niniejszej pozycji klasyfikuje się również polikrystaliczne elementy polaryzowane produktów wymienionych powyżej w punkcie (b), pod warunkiem, że nie są one zamontowane.

(33)Preparaty zapobiegające ślizganiu się pasów transmisyjnych, składające się z tłuszczów, materiałów ściernych itp., nawet zawierające nie mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

(34)Produkty pośrednie z produkcji niektórych substancji leczniczych (na przykład antybiotyków), otrzymywane przy pomocy mikroorganizmów w wyniku fermentacji, filtracji oraz jednoetapowej ekstrakcji, zawierające nie więcej niż 70 % substancji aktywnych; np. „placki zasadowe”, będąca produktem pośrednim z produkcji chlorotetracykliny (aureomycyny) i które składają się z nieaktywnej grzybni, filtracyjnych środków pomocniczych i 10 % do 15 % chlorotetracykliny.

(35)Artykuły wytwarzające efekt świetlny dzięki zjawisku chemicznej luminescencji, np. pręciki, w których efekt świetlny uzyskuje się dzięki reakcji chemicznej, zachodzącej między estrami typu kwasu szczawiowego, a nadtlenkiem wodoru w obecności rozpuszczalnika i związku fluoroscencyjnego.

(36)Ciecze rozruchowe do silników benzynowych składające się z eteru dietylowego, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej i również innych składników; w których eter dietylowy jest składnikiem podstawowym.

(37)Masa plastyczna w postaci proszku (do stosowania po zmieszaniu z wodą). Proszek składa się z około 30 % mączki żytniej i około 30 % celulozy drzewnej oraz cementu, kleju i kredy. Pozycja nie obejmuje jednak mas plastycznych objętych pozycją 3407.

(38)„Pigmenty matujące” składające się z soli glinu modyfikowanego kwasu żywicznego, której cząstki są powleczone eterem celulozy w celu ich ochrony przed rozpuszczalnikami i zapobiegania sedymentacji.

(39)„Pasta z rybich łusek” lub „guano rybie” składające się z surowej, srebrzystej pasty otrzymywanej przez obróbkę łusek rybich benzyną lakierniczą i ze względu na zawartość guaniny, używane po oczyszczeniu do wyrobu esencji perłowej.

(40)Kryształy bromojodku talowego, składające się ze stałego roztworu bromku i jodku, używane ze względu na ich własności optyczne (wysoką przepuszczalność promieniowania podczerwonego).

(41)Środek żelujący, produkt chemicznie niezdefiniowany, składający się z montmorylonitu, który poddano specjalnym obróbkom sprawiającym, że staje się organofilowy, przygotowany w postaci kremowobiałego pudru, używany do produkcji wielu preparatów organicznych (farb, lakierów, zawiesin polimerów winylowych, wosków, lepiszczy, mastyksów, kosmetyków itp.

(42)Kwasy tłuszczowe, przemysłowe:

(i)Dimeryzowane.

(ii)Trimeryzowane.

(iii)Estryfikowane alkoholem amylowym i następnie epoksydowane.

(43)Scalone mieszaniny technicznego tlenku molibdenu, węgla i kwasu borowego, przygotowane do użycia jako materiały stopowe przy wyrobie stali.

(44)Proszki określone w handlu jako „tlenek szary” lub „tlenek czarny” i czasami nazywane niewłaściwie „pyłem ołowianym”, będące specjalnie przygotowaną mieszaniną tlenku ołowiu (65 do 80 %) i ołowiu metalicznego (kompensacja), otrzymaną przez kontrolowanie utleniania czystego ołowiu w młynach kulowych i stosowaną do produkcji płyt baterii akumulatorowych.

(45)Mieszaniny izomerów dwóch różnych związków organicznych, izomerów diwinylobenzenu (zazwyczaj 25 do 80 %) i izomeru etylowinylobenzenu (zazwyczaj 19 do 50 %), stosowane jako środki polimeryzujące w żywicach polistyrenowych, w których tylko izomery diwinylobenzenu biorą udział w procesie sieciowania.

(46)Mieszaniny, używane jako środki zagęszczające i stabilizatory emulsji w preparatyce chemicznej lub jako spoiwa przy produkcji ściernych kamieni szlifierskich, składające się z produktów zarówno objętych oddzielnymi pozycjami lub tą samą pozycją z działu 25., nawet z materiałami klasyfikowanymi do innych działów i mające jedną z następujących kompozycji:

-     mieszaninę różnych glin;

-     mieszaninę różnych glin i skalenia;

-     mieszaninę gliny, sproszkowanego skalenia i sproszkowanego boraksu naturalnego (tynkalu);

-     mieszaninę gliny, skalenia i krzemianu sodu.

(47)Mieszaniny używane jako środki wzrostowe roślin, takie jak ziemie doniczkowe, składające się z produktów klasyfikowanych do działu 25. (ziemi, piasku, gliny), nawet zawierające niewielkie ilości pierwiastków użyźniających: fosforu, azotu lub potasu.

Pozycja ta nie obejmuje jednak mieszanin torfu i piasku lub gliny, którym torf nadaje zasadniczy charakter (pozycja 2703).

(48)Pasty kopiujące na bazie żelatyny. Są one używane do powielania rysunków, do powlekania wałków maszyn drukarskich itp. Skład tych past jest różny, lecz zasadniczym ich składnikiem jest żelatyna, do której dodawana jest w różnych proporcjach dekstryna i siarczan baru lub (jeżeli pasty są używane do wyrobu wałków farbiarskich do maszyn drukarskich) glicerol lub cukier i napełniacze (kaolin itp.).

Pasty te są klasyfikowane do niniejszej pozycji, bez względu na to, czy są przedstawiane w postaci masowej (pudełka, beczki itp.), czy jako gotowe do użytku (zazwyczaj na podłożu papierowym lub włókienniczym).

Pozycja ta nie obejmuje wałków farbiarskich do maszyn drukarskich pokrytych pastą kopiującą (pozycja 8443).

(49)Mono- i diglicerydy estru kwasu diacetylowinowego zmieszane z fosforanem triwapnia lub węglanem wapnia, stosowane jako emulgatory.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)                Oddzielnie zdefiniowanego chemicznie pyłu krzemionkowego zebranego jako produkt uboczny z krzemu, żelazokrzemu i produkcji tlenku cyrkonu, zwykle stosowanego jako dodatek pucolanowy w betonie, włóknie cementowym lub materiałach ogniotrwałych oraz jako dodatek w polimerach objętych pozycją 2811).

(b)                Środków wykańczalniczych i pozostałych produktów lub preparatów, w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym, papierniczym, skórzanym lub podobnych (pozycja 3809).

(c)                Mieszanin termicznie lub akustycznie izolacyjnych, bądź materiałów mineralnych absorbujących dźwięki, objętych pozycją 6806 lub mieszanin na bazie azbestu albo azbestu i węglanu magnezu objętych pozycją 6812.             

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje od 3824 71 do 3824 79

Podpozycje od 3824 71 do 3824 79 obejmują mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu, włączając mieszaniny takich fluorowcowanych pochodnych z innymi substancjami.

Handel mieszaninami zawierającymi fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu jest kontrolowany na mocy Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Podpozycja 3824 91

Handel mieszaninami i preparatami opisanymi w podpozycji 3824 91 jest kontrolowany przez Konwencję o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji, Składowania i Użycia Broni Chemicznej oraz o ich Zniszczeniu (Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej).