DZIAŁ 37

MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje odpadów lub braków.
  2. W niniejszym dziale wyraz „fotograficzny” odnosi się do procesu, w którym tworzą się widzialne obrazy, w wyniku bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania światła lub innych rodzajów promieniowania na powierzchnie światłoczułe.
Uwagi dodatkowe
  1. W przypadku filmów dźwiękowych występujących na dwóch rolkach taśm (taśmie zawierającej jedynie obrazy oraz taśmie stosowanej do nagrania dźwięku) każdą taśmę należy klasyfikować do odpowiedniej pozycji.
  2. Wyrażenie „kronika filmowa” (podpozycja 3706 90 52) odnosi się do filmów o długości mniejszej niż 330 m i opisujących bieżące zdarzenia o charakterze politycznym, sportowym, militarnym, naukowym, literaturowym, folklorystycznym, turystycznym, towarzyskim itd.