UWAGI OGÓLNE

Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i tekstylia objęty działem 37. z jedną albo kilkoma warstwami dowolnej emulsji czułej na światło, lub też inne rodzaje promieniowania o wystarczającej energii do wywołania niezbędnej reakcji w materiałach światłoczułych, tj. na promieniowanie o długości fali nieprzekraczającej w przybliżeniu 1 300 nanometrów w widmie elektromagnetycznym (włączając promieniowanie gamma, promieniowanie X, nadfioletowe, i w pobliżu podczerwonego) jak i na promieniowanie korpuskularne (jądrowe) bez względu na to, czy będzie to reprodukcja jednokolorowa czy wielobarwna. Niektóre płyty nie są jednakże powleczone emulsją, ale składają się całkowicie lub zasadniczo ze światłoczułego tworzywa sztucznego, które może być osadzone na nośniku. Płyty czułe na laser na podczerwień są często nazywane płytami termoczułymi/termicznymi lub płytami wrażliwymi na ciepło.

Najczęściej stosowane emulsje oparte są na halogenkach srebra (bromku srebra, bromo-jodku srebra itp.) lub na solach innych metali szlachetnych, ale mogą być stosowane pewne inne materiały np. żelazocyjanek potasu lub inne związki żelaza do światłokopii, dichromian potasu lub amonu do trawienia fotomechanicznego, sole diazoniowe do emulsji diazowych itp.

(A)Niniejszy dział obejmuje płyty i filmy, jeśli są one:

(1)Nienaświetlone, tzn. jeszcze nie zostały wystawione na działanie światła lub innych rodzajów promieniowania; lub

(2)             Naświetlone, nawet wywołane (tzn. poddane obróbce chemicznej celem uzyskania widzialnego obrazu).

Płyty i filmy objęte są niniejszym działem bez względu na to, czy są negatywowe (tj. z odwróconymi światłami i cieniami), pozytywowe (włączając pozytywy w kolorze lawendowym stosowane do powielania innych pozytywów) lub odwracalne (tj. ze specjalnymi emulsjami, które pozwalają na bezpośrednie wytworzenie pozytywów).

(B)Papier fotograficzny, tektura i tekstylia objęte są tym działem jedynie wtedy, gdy są nienaświetlone lub naświetlone (negatywowe lub pozytywowe), ale niewywołane; po wywołaniu właściwym dla nich jest dział 49 lub sekcja XI.

Z uwzględnieniem warunków specjalnych objaśnionych w Notach wyjaśniających do pozycji 3707, niniejszy dział obejmuje również produkty chemiczne oraz materiały służące do otrzymywania światła błyskowego, w rodzaju stosowanego w fotografice.

Niniejszy dział nie obejmuje jednak odpadów i braków. Fotograficzne lub kinematograficzne odpady i braki zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metalu szlachetnego klasyfikowane są do pozycji 7112. Pozostałe odpady i braki fotograficzne i kinematograficzne klasyfikuje się zgodnie z materiałem, z którego je wytworzono (np. jeśli z tworzywa sztucznego do pozycji 3915, jeśli z papieru do pozycji 4707).