2922-Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną (+).

-Aminoalkohole, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich etery i estry; ich sole:

2922 11- -Monoetanoloamina i jej sole

2922 12- -Dietanoloamina i jej sole

2922 14- -Dekstropropoksyfen (INN) i jego sole

2922 15- -Trietanolamina

2922 16- -Perfluorooktanosulfonian dietanoloamonium

2922 17- -Metylodietanoloamina i etylodietanoloamina

2922 18- -2-(N,N-Diizopropylamino)etanol

2922 19- -Pozostałe

-Aminonaftole i inne aminofenole; inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, ich etery i estry; ich sole:

2922 21- -Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe i ich sole

2922 29- -Pozostałe

-Aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole

2922 31- -Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN), ich sole

2922 39- -Pozostałe

-Aminokwasy, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, i ich estry, ich sole:

2922 41- -Lizyna i jej estry; ich sole

2922 42- -Kwas glutaminowy i jego sole

2922 43- -Kwas antranilowy (kwas o-amonobenzoesowy) i jego sole

2922 44- -Tylidyna (INN) i jej sole

2922 49- -Pozostałe

2922 50-Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozostałe związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

Określenie „związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną” oznacza związki aminowe, które oprócz aminowej grupy funkcyjnej zawierają jedną lub więcej tlenowych grup funkcyjnych zdefiniowanych w uwadze 4. do działu 29. (grupy funkcyjne alkoholowe, eterowe, fenolowe, acetalowe, aldehydowe, ketonowe itd.), jak również ich estry kwasów organicznych i nieorganicznych. Pozycja ta obejmuje zatem związki aminowe, które są pochodnymi podstawionymi amin zawierających tlenowe grupy funkcyjne objęte pozycjami od 2905 do 2920 oraz ich estry i sole.

Aminy z niniejszej pozycji, które można diazować oraz ich sole, rozcieńczone do stężeń standardowych do produkcji barwników azowych, objęte są również tą pozycją.

Barwniki organiczne są wyłączone z niniejszej pozycji (dział 32).

(A) AMINOALKOHOLE, ICH ETERY I ESTRY; ICH SOLE

Związki te zawierają jedną lub więcej alkoholowych grup funkcyjnych oraz jedną lub więcej grup aminowych związanych z atomami węgla. Związki te zawierają jako tlenową grupę funkcyjną jedynie grupy alkoholowe, eterowe lub estrowe bądź też kombinację tych grup funkcyjnych. Jakakolwiek tlenowa grupa funkcyjna znajdująca się w części związanej z macierzystym rdzeniem aminoalkoholu, jest pomijana w klasyfikacji.

 

(1)Monoetanoloamina (H2N(CH2CH2OH)). Dość lepka, bezbarwna ciecz; stosowana do wyrobu produktów farmaceutycznych, mydeł itp.

(2)Dietanoloamina (HN(CH2CH2OH)2). Bezbarwne kryształy lub jasna ciecz; stosowana do pochłaniania kwaśnych gazów, w garbarstwie do zmiękczania skór i w syntezie organicznej.

(3)Trietanoloamina (N(CH2CH2OH)3). Lepka ciecz; zasada stosowana w przemyśle mydlarskim, do wyrobu emulsji oraz do apreturowania i wykończeniowej obróbki tkanin.

(4)Perfluorooktanosulfonian dietanoloammonium. Sól amonowa perfluorooktanosulfonianu (PFOS) (patrz pozycje 2904, 2923, 2935, 3808 i 3824).

(5)Metylodietanoloamina i etylodietanoloamina.

(6)2-(N,N-Diizopropyloamino)etanol lub N,N-diizopropyloetanoloamina (((CH3)2CH)2NCH2CH2OH). Ciecz bezbarwna do lekko żółtej.”.

(7)Chlorek (2-benzyloksy-2-metylobutylo)dimetyloamoniowy. Krystaliczny biały proszek; stosowany do znieczuleń miejscowych.

(8)Meclofenoksat.

(9)Arnolol.

(10)Sarpogrelat.

(11)Aryloetanoloaminy.

(12)Tetrametylo- i tetraetylodiaminobenzhydrol.

(13)Azotan (V) aminoetylu.

(B) AMINONAFTOLE I INNE AMINOFENOLE,

ICH ETERY I ESTRY; ICH SOLE

Są to związki fenolowe, w których jeden lub więcej atomów wodoru zastąpiony został przez grupę aminową (NH2). Związki te zawierają grupy fenolowe, ich etery bądź estry, jako jedyne tlenowe grupy funkcyjne. Jakakolwiek tlenowa grupa funkcyjna znajdująca się w części związanej z macierzystym rdzeniem aminoalkoholu, jest pomijana w klasyfikacji.

(1)Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe, np.:

(a)Kwas 7-amino-1-hydroksynaftaleno-3-sulfonowy (kwas gamma).

(b)Kwas 8-amino-1-hydroksynaftaleno-3,6-disulfonowy (kwas H).

(2)o-, m- oraz p-Aminofenole.

(3)Amino-o-, m- oraz p-krezole.

(4)Diaminofenole.

Etery aminofenoli obejmują:

(a)Anizydyny

(b)Dianizydyny (bianizydyny)

(c)Fenetydyny

(d)Krezydyny

(e)5-Nitro-2-propoksyanilinę (eter n-propylowy 2-amino-4-nitrofenolu).

Niniejsza pozycja obejmuje również pochodne hydroksylowe difenyloaminy i ich sole.

(C) AMINOALDEHYDY, AMINOKETONY I AMINOCHINONY;

ICH SOLE

Są to związki zawierające grupę aminową, połączoną odpowiednio z grupą aldehydową

(-CHO), ketonową (>C=O) lub chinonową (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 2914).

(1)Aminobenzaldehydy.

(2)Tetrametylo- i tetraetylodiaminobenzofenony.

(3)Amino- i diaminoantrachinony.

(4)Antrimidy.

(D) AMINOKWASY I ICH ESTRY; ICH SOLE

Związki te zawierają jedną lub więcej kwasowych karboksylowych grup funkcyjnych i jedną lub więcej aminowych grup funkcyjnych. Bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy kwasów karboksylowych uważane są za kwasowe grupy funkcyjne.

Związki te zawierają jako tlenową grupę funkcyjną tylko kwasy, ich estry lub bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy lub ich kombinację. Wszelkie tlenowe grupy znajdujące się w niemacierzystym fragmencie aminokwasu przyłączone do macierzystego aminokwasu są pomijane w klasyfikacji

Aminokwasy klasyfikowane w niniejszej pozycji wraz z ich estrami, solami i ich podstawionymi pochodnymi obejmują:

(1)Lizynę (kwas diamino-n-heksanowy). Bezbarwne kryształy. Produkt rozkładu serycyny (białka jedwabiu) i innych protein.

(2)Kwas glutaminowy. Produkt rozkładu protein. Otrzymywany z glutenu. Kryształy stosowane w medycynie lub przemyśle spożywczym.

(3)Glicynę (kwas aminooctowy; glikokol) (H2NCH2COOH). Duże, bezbarwne, regularnie ukształtowane kryształy. Stosowana w syntezie organicznej itd.

(4)Sarkozynę (CH3NHCH2COOH). Metylowa pochodna glicyny; krystalizuje w postaci słupków.

(5)Alaninę (kwas 2-aminopropionowy). Twarde igły.

(6)b-Alaninę (kwas 3-aminopropionowy); Krystaliczna.

(7)Fenyloalaninę.

(8)Walinę (kwas a-aminoizowalerianowy). Kryształy.

(9)Leucynę (kwas a-aminoizokapronowy). Otrzymywany na drodze hydrolizy białek; białe opalizujące kryształy. Izoleucyny.

(10)Kwas asparaginowy. Krystaliczny.

(11)Kwas o-aminobenzoesowy (kwas antranilowy). Otrzymywany syntetycznie; stosowany do produkcji syntetycznego indygo. Jedną z jego pochodnych jest antranilan metylu.

(12)Kwas m-aminobenzoesowy.

(13)Kwas p-aminobenzoesowy. Stosowany do produkcji barwników, syntetycznych substancji zapachowych i środków znieczulających, a także w medycynie ze względu na aktywność jako witaminy. Jego pochodne obejmują p-aminobenzoesany etylu i butylu. Chlorowodorek prokainy (chlorowodorek p-aminobenzoesanu dietyloaminoetylu), drobne bezbarwne i bezwonne kryształy, stosowane przez okulistów i stomatologów jako miejscowy środek znieczulający.

(14)Fenyloglicynę.

(15)Lisadimat.

(E) aminoalkoholofenole, aminofenolokwasy

i inne związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

Ta część obejmuje między innymi:

(1)Tyrozynę (p-hydroksyfenyloalaninę).

(2)Serynę (kwas a-amino-b-hydroksypropionowy). Produkt rozkładu serycyny i innych protein.

(3)Kwasy aminosalicylowe, włącznie z kwasem 5-aminosalicylowym i 4-aminosalicylowym. Proszki krystaliczne. Kwas 5-aminosalicylowy stosowany jest w syntezie nieorganicznej (np. do produkcji barwników azowych i siarkowych); sól sodowa kwasu 4-aminosalicylowego stosowana jest w medycynie do leczenia gruźlicy płuc.

(4)Medifoksaminę (N,N-dimetylo-2,2-difenoksyetyloaminę), związek aminowy z acetalową grupą funkcyjną.

(5)Propoksykainę.

***

Pewne substancje z niniejszej pozycji, uważane za substancje psychotropowe podlegające nadzorowi międzynarodowemu, umieszczone są w wykazie znajdującym się na końcu działu 29.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje od 2922 11 do 2922 50

Do celów klasyfikacji w podpozycji, eterowe lub organiczne, lub nieorganiczne, kwaśne estrowe grupy funkcyjne są uważane jako alkoholowe, fenolowe lub kwasowe grupy funkcyjne, w zależności od położenia tlenowej grupy funkcyjnej w stosunku do aminowej grupy funkcyjnej. W tych przypadkach powinny być brane pod uwagę tylko te tlenowe grupy funkcyjne obecne w tej części cząsteczki położonej pomiędzy aminową grupą funkcyjną i atomem tlenu z eterowej lub estrowej grupy funkcyjnej. Segment zawierający aminową grupę funkcyjną określa się jako „główny” segment. Na przykład w związku kwas 3-(2-aminoetoksy)propionowy głównym segmentem jest aminoetanol, a grupa kwasu karboksylowego nie jest brana pod uwagę do celów klasyfikacji; jako eter aminoalkoholu ten związek jest możliwy do zaklasyfikowania do podpozycji 2922 19.

Jeśli związek zawiera dwie lub więcej eterowe lub estrowe grupy funkcyjne, cząsteczka jest podzielona do celów klasyfikacji przy atomie tlenu każdej eterowej lub estrowej grupy funkcyjnej, a jedynie tlenowe grupy funkcyjne są uważane za te znajdujące się w tym samym segmencie, co aminowe grupy funkcyjne.

Jeżeli związek ma dwie lub więcej aminowe grupy funkcyjne połączone z tą samą eterową lub estrową grupą funkcyjną, jest możliwy do zaklasyfikowania do podpozycji, która jest ostatnia w kolejności numerycznej; podpozycja ta jest ustalana poprzez rozważenie eterowej lub estrowej grupy funkcyjnej albo jako alkoholowej, fenolowej, albo kwasowej grupy funkcyjnej w stosunku do każdej aminowej grupy funkcyjnej.