2924-Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego.

-Amidy alifatyczne (włącznie z karbaminianami alifatycznymi) oraz ich pochodne; ich sole

2924 11- -Meprobamat (INN)

2924 12- -Fluoroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO)

2924 19- -Pozostałe

-Amidy cykliczne (włącznie z karbaminianami cyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole:

2924 21- -Ureiny i ich pochodne; ich sole

2924 23- -Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole

2924 24- -Etynamat (INN)

2924 25- -Alachlor (ISO)

2924 29- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje amidowe pochodne kwasów karboksylowych i kwasu węglowego (ale nie amidowe pochodne innych kwasów nieorganicznych - pozycja 2929).

Amidy są związkami zawierającymi następujące grupy charakterystyczne:

(-CONH2)

((-CO)2NH)

((-CO)3N)

Amid pierwszorzędowy

Amid drugorzędowy

Amid trzeciorzędowy

Atomy wodoru grup (NH2) lub (>NH) mogą być zastąpione rodnikami alkilowymi lub arylowymi, w wyniku czego powstają N-podstawione amidy.

Niektóre amidy z niniejszej pozycji zawierają także grupę aminową dającą się diazować. Amidy te i ich sole, rozcieńczone do stężeń standardowych do produkcji barwników azowych, również są włączone do niniejszej pozycji.

Ureiny są pochodnymi mocznika, powstałymi przez zastąpienie jednego lub więcej atomów wodoru grup NH2 przez rodniki alicykliczne lub arylowe.

Ureidy otrzymywane są z mocznika przez zastąpienie jednego lub więcej atomów wodoru grupy NH2 przez grupy kwasowe.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak mocznika (H2NCONH2), diamidy kwasu węglowego, który używany jest głównie jako nawóz i nawet w stanie czystym klasyfikowany jest do pozycji 3102 lub 3105.

(A) AMIDY ALIFATYCZNE

(1)Acetamid.

(2)Asparagina, monoamid kwasu asparaginowego. Otrzymywana jest przez ekstrakcję niektórych warzyw. Ma postać krystaliczną.

(3)Ureidy o łańcuchach otwartych (bromodietyloacetylomocznik, bromoizowalerylo-mocznik).

(4)Karbaminian etylu (uretan).

(5)Glutamina.

Niniejsza pozycja nie obejmuje 1-cyjanoguanidyny (dicyjanodiamid) (pozycja 2926).

(B) AMIDY CYKLICZNE

(1)Ureiny i ureidy.

Do głównych urein należą:

(i)p-Etoksyfenylomocznik (dulcyna).

(ii)Dietylodifenylomocznik (centralit).

(2)Acetanilid, metylo- i etyloacetanilid, acetylo-p-fenetydyna (fenacetyna), p-acetamidofenol i p-acetamidosalol, stosowane w medycynie.

(3)Fenyloacetamid.

(4)Pochodne N-acetoacetylowe cyklicznych amin, np. acetyloacetanilid; amidy kwasu hydroksynaftoesowego, np. 3-hydroksy-2-naftanilid; kwas diatrizowy i jego sole, stosowane w radiografii jako środki zmętniające. Niektóre z tych związków znane są w handlu jako arylidy”.

(5)Kwas 2-acetamidobenzoesowy. Kryształy bezbarwne do żółtawych, w postaci igieł, płytek lub równoległoboków. Stosowany jako prekursor metakwalonu (INN) (patrz lista prekursorów na końcu działu 29.).

(6)Alachlor (ISO). 2-Chloro-N-(2,6-dietylofenylo)-N-(metoksymetylo)acetamid. (C14H20ClNO2).

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak ureidów heterocyklicznych, np. malonylomocznik (kwas barbiturowy) i hydantoinę (pozycja 2933).

***

Pewne substancje z niniejszej pozycji, uważane za środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlegające nadzorowi międzynarodowemu, umieszczone są w wykazie znajdującym się na końcu działu 29.