2925-Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną.

-Imidy i ich pochodne; ich sole:

2925 11- -Sacharyna i jej sole

2925 12- -Glutetymid (INN)

2925 19- -Pozostałe

-Iminy i ich pochodne; ich sole:

2925 21- -Chlordimeform (ISO)

2925 29- -Pozostałe

(A)IMIDY

Imidy mają ogólny wzór (R=NH), gdzie R jest dizasadowym rodnikiem acylowym.

(1)Sacharyna lub 1,1-ditlenek-1,2-benzoizotiazolin-3-onu i jej sole. Sacharyna jest bezwonnym, białym krystalicznym proszkiem, mającym bardzo słodki smak; jej sole sodowa i amonowa mają mniejszą zdolność słodzącą, lecz są lepiej rozpuszczalne. Tabletki składające się wyłącznie z jednego z tych produktów klasyfikowane są do niniejszej pozycji.

Jednakże preparaty stosowane przez ludzi w dietach, złożone z mieszaniny sacharyny lub jej soli i produktów spożywczych, takich jak laktoza, są wyłączone z niniejszej pozycji i objęte są pozycją 2106 (patrz uwaga 1(b) do działu 38.). Preparaty te składające się z sacharyny lub jej soli i substancji innych niż produkty spożywcze, takie jak wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodowy) lub kwas winowy objęte są pozycją 3824.

(2)Imid kwasu bursztynowego stosowany w syntezie chemicznej.

(3)Ftalimid stosowany w syntezie chemicznej.

(4)Glutetimid. Substancja psychotropowa - patrz wykaz na końcu działu 29.

Organiczne pochodne imidowe kwasów nieorganicznych klasyfikowane są do pozycji 2929.

(B) IMINY

Podobnie jak imidy, również iminy zawierają charakterystyczną grupę (=NH), ale związaną z grupą organiczną inną niż grupa kwasowa: (R2C=NH).

(1)Guanidyny. W wyniku działania cyjanamidu na amoniak powstaje iminomocznik, zwany guanidyną; może być ona uważana za pochodną mocznika, w której tlen grupy (>C=O) zastąpiono grupą iminową (=NH):

H2NCONH2....................................................................................................(H2N)2C=NH mocznik                                                                        guanidyna

Guanidyna powstaje również w wyniku utleniania protein; może być również otrzymywana syntetycznie. Jest substancją krystaliczną, bezbarwną i rozpływającą się pod wpływem wilgoci.

Jej pochodne obejmują:

(a)Difenyloguanidynę. Przyspieszacz wulkanizacji kauczuku.

(b)Di-o-toliloguanidynę. Przyspieszacz wulkanizacji kauczuku.

(c)o-Tolilodiguanidynę. Przyspieszacz wulkanizacji kauczuku.

(2)Aldiminy. Mają one ogólny wzór (RCH=NR1), gdzie R i R1 są rodnikami alkilowymi lub arylowymi (metylowymi, etylowymi, fenylowymi itp.) lub czasami atomem wodoru.

Stanowią one grupę produktów określaną jako zasady Schiffa, spośród których najważniejszymi są:

(a)Etylidenoanilina.

(b)Butylidenoanilina.

(c)Aldolo-a- i b-naftyloaminy.

(d)Etylideno-p-toluidyna.

Wszystkie te produkty stosowane są w przemyśle gumowym.

(3)Iminoetery.

(4)Amidyny.

(5)2,6-Dichlorofenoloindofenol.

Niniejsza pozycja nie obejmuje cyklicznych polimerów aldimin (pozycja 2933).