2927-Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki.

Związki te, z których najważniejsze należą do szeregu związków aromatycznych, charakteryzują się obecnością dwóch atomów azotu połączonych ze sobą wiązaniem podwójnym.

(A) ZWIĄZKI DIAZOWE

Ta grupa produktów obejmuje:

(1)Sole diazoniowe. Są to produkty o wzorze ogólnym RN2+X, gdzie R jest rodnikiem organicznym, a X jest anionem, np.:

(a)Chlorek benzenodiazoniowy.

(b)Tetrafluoroboran benzenodiazoniowy.

Niniejsza pozycja obejmuje sole diazoniowe, nawet niestabilizowane.

Niniejsza pozycja obejmuje również sole diazoniowe rozcieńczone do stężeń standardowych (np. przez dodanie soli obojętnej, takiej jak siarczan sodu), przeznaczonych do produkcji barwników azowych.

(2)Związki o wzorze ogólnym RN2, gdzie R jest rodnikiem organicznym, np.:

(a)Diazometan.

(b)Diazooctan etylu.

(3)Związki o wzorze ogólnym:, gdzie R1 i R2 są rodnikami organicznymi a R3 jest rodnikiem organicznym lub atomem wodoru, np.:

(a)Diazoaminobenzen.

(b)N-Metylodiazoaminobenzen.(w tym przypadku R1 = R2)

(c)3,3-Difenylo-1-p-tolilotriazen.

(B) AZOZWIĄZKI

Związki te zawierają grupę R1N=N-R2, gdzie R1 i R2 są rodnikami organicznymi, których jeden atom węgla jest bezpośrednio połączony z jednym atomem azotu, np.:

(1)Azobenzen.

(2)Azotolueny.(w tym przypadku R1=R2)

(3)Azonaftaleny.

(4)2,2'-Dimetylo-2,2'-azodipropionitryl.

(5)Kwasy aminoazobenzenosulfonowe.

(6)p-Aminoazobenzen.

Rodniki R1 i R2 mogą same zawierać dalsze grupy (N=N) (związki bisazo-, trisazo- itp.).

(C) AZOKSYZWIĄZKI

Są to związki o wzorze ogólnym R1N2OR2, w których atom tlenu związany jest z jednym z dwóch atomów azotu, R1 i R2 zaś są na ogół rodnikami arylowymi.

Azoksyzwiązki są na ogół bladożółtymi substancjami krystalicznymi. Obejmują one:

(1)Azoksybenzen.

(2)Azoksytoluen.

(3)p-Azoksyanizol.

(4)p-Azoksyfenetol.

(5)Kwas azoksybenzoesowy.

(6)Kwas azoksycynamonowy.

(7)Azoksytoluidynę.

***

Związki diazowe i azowe są surowcami w produkcji barwników azowych. Dają one podstawione pochodne, które również objęte są niniejszą pozycją.

Organiczne substancje barwiące są wyłączone z niniejszej pozycji i klasyfikowane do działu 32.