2916-Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

-Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne:

2916 11- -Kwas akrylowy i jego sole

2916 12- -Estry kwasu akrylowego

2916 13- -Kwas metakrylowy i jego sole

2916 14- -Estry kwasu metakrylowego

2916 15- -Kwasy oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry

2916 16- -Binapakryl (ISO)

2916 19- -Pozostałe

2916 20-Monokarboksylowe kwasy cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne

-Aromatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne:

2916 31- -Kwas benzoesowy, jego sole i estry

2916 32- -Nadtlenek benzoilu i chlorek benzoilu

2916 34- -Kwas fenylooctowy i jego sole

2916 39- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe oraz cykliczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, estry i sole, jak również fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (włącznie z pochodnymi złożonymi) jakiegokolwiek z tych produktów.

(A) NIENASYCONE ALIFATYCZNE KWASY MONOKARBOKSYLOWE

ORAZ ICH SOLE, ESTRY I INNE POCHODNE

(1)Kwas akrylowy (CH2=CHCOOH). Bezbarwna ciecz o gryzącym zapachu. Łatwo polimeryzuje; jest monomerem kwasów poliakrylowych i innych polimerów akrylowych.

(2)Kwas metakrylowy. Polimery estrów tego kwasu wchodzą w skład tworzyw sztucznych (dział 39).

(3)Kwas oleinowy (C18H34O2). Występuje w tłuszczach i olejach w postaci glicerydu. Bezbarwna, pozbawiona zapachu ciecz; w temperaturze około 4°C krystalizuje w postaci igieł.

Rozpuszczalne w wodzie sole kwasu oleinowego (np. oleiniany sodu, potasu i amonu) są mydłami, mimo to są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(4)Kwas linolowy (C18H32O2). Zawarty jest w oleju lnianym w postaci glicerydu; kwas osuszający.

(5)Kwas linolenowy (C18H30O2).

(6)Kwasy heptynowy i oktynowy.

(B) CYKLOALKANOWE, CYKLOALKENOWE LUB CYKLOTERPENOWE KWASY MONOKARBOKSYLOWE ORAZ ICH SOLE, ESTRY I INNE POCHODNE

(1)Kwas cykloheksanokarboksylowy.

(2)Kwas cyklopentenylooctowy.

(C) AROMATYCZNE NASYCONE KWASY MONOKARBOKSYLOWE

ORAZ ICH SOLE, ESTRY I INNE POCHODNE

(1)Kwas benzoesowy (C6H5COOH). Występuje w niektórych żywicach i balsamach. Otrzymywany syntetycznie; krystalizuje w postaci białych igieł lub błyszczących białych płatków, w stanie czystym nie ma zapachu; środek antyseptyczny i zapobiegający gniciu.

Jego najważniejszymi solami są: benzoesan amonu, sodu, potasu i wapnia.

Jego najważniejszymi estrami są: benzoesan benzylu, naftylu, metylu, etylu, geranylu, cytronellilu, linalilu i rodinylu.

Niniejsza pozycja obejmuje też, m.in. następujące pochodne kwasu benzoesowego:

(a)Nadtlenek benzoilu. Jest to białe, ziarniste, krystaliczne ciało stałe. Stosowany w medycynie, w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych, do odbarwiania olejów, tłuszczów, mąki itp.

(b)Chlorek benzoilu (C6H5COCl). Białe kryształy. Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, wywołująca łzawienie; pod wpływem powietrza wydziela białe dymy.

(c)Kwasy nitrobenzoesowe (o-, m- i p-). (O2NC6H4COOH).

(d)Chlorki nitrobenzoilu (o-, m- i p-). (O2NC6H4COCl).

(e)Kwasy chlorobenzoesowe (ClC6H4COOH).

(f)Kwasy dichlorobenzoesowe (Cl2C6H3COOH).

(2)Kwas fenylooctowy (C6H5CH2COOH). Błyszczące, białe krystaliczne płytki o kwiatowym zapachu. Stosowany w perfumach i aromatach, w produkcji penicyliny G i fungicydów, w syntezie organicznej oraz jako prekursor w procesie produkcji amfetaminy (patrz lista prekursorów na końcu działu 29.).

Jego najważniejszymi estrami są: fenylooctan etylu, fenylooctan metylu i fenylooctan o-metoksyfenylu (fenylooctan gwajakolu).

(3)Kwasy fenylopropionowy i naftoesowy.

(D) AROMATYCZNE NIENASYCONE KWASY MONOKARBOKSYLOWE

ORAZ ICH SOLE, ESTRY I INNE POCHODNE

Kwas cynamonowy (C6H5CH=CHCOOH). Występuje w olejku cynamonowym i w balsamach Tolu i peruwiańskim. Bezbarwne kryształy.

Jego najważniejszymi solami są cynamoniany sodu i potasu.

Jego najważniejszymi estrami są cynamoniany metylu, etylu, benzylu i propylu, stosowane w przemyśle perfumeryjnym.

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje kwasu oleinowego o czystości mniejszej niż 85 % (obliczanej w stosunku do masy suchego produktu) oraz innych kwasów tłuszczowych o czystości mniejszej niż 90 % (obliczanej w stosunku do masy suchego produktu) (pozycja 3823).