PODDZIAŁ XI

PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY

UWAGI OGÓLNE

Niniejszy poddział obejmuje substancje aktywne, tworzące grupę związków o dość złożonej budowie chemicznej, mające istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju organizmów zwierzęcych i roślinnych.

Mają one głównie działanie fizjologiczne i są stosowane w medycynie lub w przemyśle z uwagi na ich swoiste cechy charakterystyczne.

Dla potrzeb niniejszego poddziału określenie „pochodne” odnosi się do związków chemicznych, które mogą być otrzymane ze związku wyjściowego (objętego daną pozycją), a który zachowuje istotne cechy charakterystyczne związku macierzystego, łącznie z jego podstawową strukturą chemiczną.

2936-Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz miszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku (+).

-Witaminy i ich pochodne, niezmieszane:

2936 21- -Witaminy A i ich pochodne

2936 22- -Witamina B1 i jej pochodne

2936 23- -Witaminy B2 i jej pochodne

2936 24- -D- lub DL- kwas pantotenowy (witamina B3 lub witamina B5) i jego pochodne

2936 25- -Witamina B6 i jej pochodne

2936 26- -Witamina B12 i jej pochodne

2936 27- -Witamina C i jej pochodne

2936 28- -Witamina E i jej pochodne

2936 29- -Pozostałe witaminy i ich pochodne

2936 90-Pozostałe, włącznie z naturalnymi koncentratami

Witaminy są substancjami aktywnymi, zazwyczaj o złożonej budowie chemicznej, które są otrzymywane ze źródeł zewnętrznych i mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmów ludzi i zwierząt. Ludzki organizm nie potrafi syntetyzować witamin i dlatego muszą one być mu dostarczane ze źródeł zewnętrznych w postaci gotowej lub niemal gotowej (prowitaminy). Witaminy działają skutecznie we względnie małych ilościach i mogą być uważane za egzogenne biokatalizatory, których brak lub niedobór powoduje zaburzenia metaboliczne lub „choroby powodowane ich niedoborem”.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(a)Prowitaminy i witaminy zarówno naturalne, jak i otrzymane syntetycznie oraz ich pochodne stosowane głównie jako witaminy.

(b)Koncentraty witamin naturalnych (np. witaminy A lub witaminy D). Są to wzbogacone postacie tych witamin. Koncentraty mogą być stosowane jako takie (np. dodawane do pasz zwierzęcych) lub mogą być poddawane obróbce w celu wyodrębnienia witamin.

(c)Mieszaniny witamin, prowitamin lub koncentratów, takich jak np. naturalnych koncentratów witaminy A i D w różnych proporcjach, do których są dodawane następnie dodatkowe ilości witaminy A lub D.

(d)Produkty opisane powyżej, rozcieńczone jakimkolwiek rozpuszczalnikiem (np. oleinianem etylu, 1,2-propanodiolem, etanodiolem, olejami roślinnymi).

Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być stabilizowane dla celów konserwacji lub transportu:

-przez dodanie środków przeciwutleniających,

-przez dodanie środków przeciwzbrylających (np. węglowodanów),

-przez powleczenie odpowiednią substancją (np. żelatyną, woskami lub tłuszczami) nawet nieuplastycznioną, lub

-przez adsorpcję na odpowiedniej substancji (np. kwasie krzemowym),

pod warunkiem że dodane ilości lub obróbka w żadnym wypadku nie wykraczają poza minimum niezbędne do celów konserwacji lub transportu, oraz że ów dodatek lub obróbka nie zmieniają podstawowego charakteru produktu, tylko czynią go bardziej odpowiednim do specyficznych zastosowań, niż do użytku ogólnego.

Wykaz produktów, które w rozumieniu pozycji 2936 należy klasyfikować

jako prowitaminy lub witaminy

Niniejszy wykaz nie jest wyczerpujący w żadnej z poniższych grup. Wymienione produkty są jedynie przykładami.

(A) PROWITAMINY

Prowitaminy D.

(1)Nienapromieniowany ergosterol lub prowitamina D2. Ergosterol występuje w sporyszu kłosów żyta, w drożdżach piwnych, w grzybach i innych pleśniach. Substancja ta nie ma działania witaminy. Ma postać białych płatków, żółknących pod wpływem powietrza. Nierozpuszczalna w wodzie, za to rozpuszczalna w alkoholu i benzenie.

(2)Nienapromieniowany 7-dehydrocholesterol lub prowitamina D3. Występuje w skórze zwierząt. Ekstrahowany jest z tłuszczów łojowych lub z produktów ubocznych w produkcji lecytyny. Ma postać płytek nierozpuszczalnych w wodzie, lecz rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych.

(3)Nienapromieniowany 22,23-dihydroergosterol lub prowitamina D4.

(4)Nienapromieniowany 7-dehydro-b-sitosterol lub prowitamina D5.

(5)Nienapromieniowany octan ergosterylu.

(6)Nienapromieniowany octan 7-dehydrocholesterylu.

(7)Nienapromieniowany octan 22,23-dihydroergosterylu.

(B) WITAMINY A ORAZ ICH POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witaminy A (witaminy wzrostu lub zapobiegające kurzej ślepocie) są istotne dla normalnego rozwoju organizmu, zwłaszcza skóry, kości i siatkówki. Pomagają utrzymać normalną odporność tkanek nabłonka na zakażenia i są niezbędne w procesach reprodukcji i laktacji. Są rozpuszczalne w lipidach, z reguły nierozpuszczalne w wodzie.

(1)Witamina A1 w postaci alkoholu (akseroftol, retinol (INN)).

Witamina A1 w postaci aldehydu (retinen-1, retinal).

Witamina A1 w postaci kwasu (tretinoina (INN), kwas retinowy).

Witamina A1 w postaci alkoholu lub estrów kwasów tłuszczowych występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego (ryby morskie, produkty mleczne, jaja). Ekstrahuje się ją przede wszystkim ze świeżego oleju z rybiej wątroby, lecz także może być otrzymywana syntetycznie. Ma postać żółtego ciała stałego, które w temperaturze pokojowej może być olejem, lecz w niższej temperaturze tworzy żółte kryształy. Ponieważ pod wpływem powietrza ulega rozkładowi, często jest stabilizowana przez dodanie inhibitorów utleniania.

(2)Witamina A2 w postaci alkoholu (3-dehydroakseroftol, 3-dehydroretinol).

Witamina A2 w postaci aldehydu (retinen-2, 3-dehydroretinal).

Witamina A2 nie jest tak rozpowszechniona w przyrodzie, jak witamina A1. Ekstrahuje się ją z ryb słodkowodnych. Alkohol ten nie krystalizuje, natomiast aldehyd występuje w postaci pomarańczowych kryształów.

(3)Octan, palmitynian i inne estry kwasów tłuszczowych witaminy A. Produkty te są otrzymywane z syntetycznej witaminy A; wszystkie są wrażliwe na utlenianie. Octan jest żółtym proszkiem, zaś palmitynian żółtą cieczą, która w stanie czystym może krystalizować.

(C) WITAMINA B1 ORAZ JEJ POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witamina B1 zapobiega zapaleniu nerwów i odgrywa istotną rolę w zapobieganiu chorobie beri-beri. Odgrywa ważną rolę w metabolizmie węglowodanów. Stosuje się ją w terapii zapaleń wielonerwowych, zaburzeń trawienia i w celu utrzymania dobrego apetytu. Jest rozpuszczalna w wodzie i mało odporna na działanie wysokiej temperatury.

(1)Witamina B1 (tiamina (INN), aneuryna). Występuje w większości tkanek zwierzęcych i roślinnych (np. plewy ziarna zbożowego, drożdże piwne, wieprzowina, wątroba, produkty mleczne, jaja itp.). Na ogół jest otrzymywana syntetycznie. Ma postać białego, krystalicznego proszku odpornego na działanie powietrza.

(2)Chlorowodorek tiaminy. Ma postać białego, krystalicznego proszku. Jest substancją higroskopijną, o małej trwałości.

(3)Monoazotan tiaminy. Ma postać białego, dość trwałego, krystalicznego proszku.

(4)Sól 1,5-tiaminy (sól 1,5-aneuryny, naftaleno-1,5-disulfonian aneuryny).

(5)Chlorowodorek salicylanu tiaminy (chlorowodorek salicylanu aneuryny).

(6)Bromowodorek salicylanu tiaminy (bromowodorek salicylanu aneuryny).

(7)Jodotiamina.

(8)Chlorowodorek jodotiaminy.

(9)Jodowodorek jodotiaminy.

(10)Ortofosforowy ester witaminy B1 lub ortofosforan tiaminy oraz mono- i dichlorowodorek oraz monofosforan tego estru.

(11)Ester nikotynowy witaminy B1.

(D) WITAMINA B2 ORAZ JEJ POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witamina B2 jest witamina odżywczą i wzrostową. Odgrywa ważną rolę biologiczną jako czynnik niezbędny w metabolizmie węglowodanów. Jest rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie wysokiej temperatury.

(1)Witamina B2 (ryboflawina (INN), laktoflawina). Występuje łącznie z witaminą B1 w wielu produktach żywnościowych i innych. Może być ekstrahowana z pozostałości destylacyjnych i fermentacyjnych oraz z wątroby wołowej, lecz na ogół jest otrzymywana syntetycznie. Ma postać pomarańczowych kryształów, dość wrażliwych na działanie światła.

(2)Ester 5'-ortofosforowy ryboflawiny lub 5'-ortofosforan ryboflawiny i jego sole: sodowa i dietanoloaminowa. Produkty te są łatwiej rozpuszczalne w wodzie niż ryboflawina.

(3)(Hydroksymetylo)ryboflawina lub metyloloryboflawina.

(E) KWAS D- LUB DL-PANTOTENOWY (ZNANY RÓWNIEŻ

JAKO WITAMINA B3 LUB B5) I JEGO POCHODNE, STOSOWANE

GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Związki te odgrywają pewną rolę w zapobieganiu siwieniu włosów, w rozwoju skóry oraz w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów. Są ważne dla prawidłowego funkcjonowania gruczołów i wątroby, a także układu pokarmowego i oddechowego. Rozpuszczalne w wodzie.

(1)Kwas D- lub DL-pantotenowy [N-(a,g-dihydroksy-b,b-dimetylobutyrylo)-b-alanina]. Witamina ta, znana jako witamina B3 lub B5, występuje we wszystkich komórkach i tkankach (np. w wątrobie i nerkach ssaków, w owocni ryżu, w drożdżach piwnych, mleku, surowej melasie itp.). Na ogół otrzymywana jest syntetycznie. Ma postać żółtego, lepkiego oleju. Trudno rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych.

(2)D- lub DL-pantotenian sodowy.

(3)D- lub DL-pantotenian wapniowy. Ma postać białego proszku, rozpuszczalnego w wodzie. Jest to najbardziej rozpowszechniona postać witaminy B3.

(4)Alkohol pantotenylowy lub pantotenol (D- lub DL-). [a,g-dihydroksy-N-3-hydroksypropylo-b,b-dimetylobutyramid]. Jest to lepka ciecz, rozpuszczalna w wodzie.

(5)Eter etylowy D-pantotenolu (D-a,g-dihydroksy-N-3-etoksypropylo-b,b-dimetylobutyramid). Lepka ciecz, rozpuszczalna w wodzie i łatwo rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych.

(F) WITAMINA B6 ORAZ JEJ POCHODNE, STOSOWANE GŁÓWNIE

JAKO WITAMINY

Witamina B6 chroni przed chorobami skóry. Odgrywa pewną rolę w układzie nerwowym, żywieniu oraz w metabolizmie aminokwasów, białek i tłuszczów. Stosowana jest do łagodzenia nudności występujących w okresie ciąży lub w stanach pooperacyjnych. Rozpuszczalna w wodzie i dość wrażliwa na światło.

(1)Pirydoksyna (INN) lub adermina (pirydoksol) (3-hydroksy-4,5-bis(hydroksymetylo)-2-metylopirydyna).

Pirydoksal (4-formylo-3-hydroksy-5-hydroksymetylo-2-metylopirydyna).

Pirydoksamina (4-aminometylo-3-hydroksy-5-hydroksymetylo-2-metylopirydyna).

Te trzy postaci witaminy B6 występują w drożdżach piwnych, trzcinie cukrowej, plewach ziaren zbóż, otrębach ryżowych, olejku z kiełków pszenicy, oleju lnianym oraz w wątrobie, mięsie i tłuszczu ssaków i ryb. Witamina B6 jest niemal wyłącznie otrzymywana syntetycznie.

(2)Chlorowodorek pirydoksyny.

Ortofosforan pirydoksyny.

Tripalmitynian pirydoksyny (ester tripalmitynowy pirydoksyny).

Chlorowodorek pirydoksalu.

Dichlorowodorek pirydoksaminy.

Fosforan pirydoksaminy.

Są to zwykłe formy witaminy B6. Ma ona postać bezbarwnych kryształów lub płatków.

(3)Ester ortofosforowy pirydoksyny i jego sól sodowa.

Ester ortofosforowy pirydoksalu i jego sól sodowa.

Ester ortofosforowy pirydoksaminy i jego sól sodowa.

(G) WITAMINA B9 ORAZ JEJ POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witamina B9 jest niezbędna do rozwoju komórek krwi i skuteczna w leczeniu anemii złośliwej. Występuje w szpinaku i roślinach zielonych, w drożdżach piwnych oraz w wątrobie zwierząt, lecz na ogół otrzymywana jest syntetycznie.

(1)Witamina B9 (kwas foliowy (INN) lub kwas pteroiloglutaminowy) oraz jej sole: sodowa i wapniowa.

(2)Kwas folinowy (INNM) (kwas 5-formylo-5,6,7,8-tetrahydropteroiloglutaminowy).

(H) WITAMINA B12 (CYJANOKOBALAMINA (INN))

ORAZ INNE KOBALAMINY [HYDROKSOKOBALAMINA (INN),

METYLOKOBALAMINA, AZOTYNOKOBALAMINA,

SIARCZYNOKOBALAMINA ITP.] I ICH POCHODNE

Witamina B12 jest skuteczniejsza w leczeniu anemii złośliwej niż witamina B9. Ma ona dużą masę cząsteczkową i zawiera atom kobaltu. Występuje w różnych formach w wątrobie i mięsie ssaków i ryb, w jajach i mleku. Otrzymuje się ją ze zużytej brzeczki antybiotykowej, melasy z buraka cukrowego, serwatki itp. Ma postać ciemnoczerwonych kryształów, rozpuszczalnych w wodzie.

(IJ) WITAMINA C ORAZ JEJ POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witamina C jest środkiem zapobiegającym szkorbutowi i zwiększa odporność na infekcje. Jest rozpuszczalna w wodzie.

(1)Witamina C (kwas L- lub DL-askorbinowy (INN)) - kwas askorbinowy występuje w wielu produktach spożywczych pochodzenia roślinnego (owoce, zielone jarzyny, ziemniaki itp.) bądź zwierzęcego (wątroba, śledziona, nadnercza, mózg, mleko itp.). Można ją otrzymać przez ekstrakcję soku cytrynowego, papryki zielonej i czerwonej, zielonych liści anyżu oraz z pozostałości po obróbce włókien agawy. Obecnie jest otrzymywana niemal wyłącznie syntetycznie. Ma ona postać białego, krystalicznego proszku, dość trwałego wobec suchego powietrza. Jest silnym środkiem redukującym.

(2)Askorbinian sodowy.

(3)Askorbinian wapniowy i askorbinian magnezowy.

(4)L-askorbinocynchonian strontowy (L-askorbo-2-fenylochinolino-4-karboksylan strontowy).

(5)Askorbinian sarkozyny.

(6)Askorbinian L-argininy.

(7)Palmitynian askorbylu. Jest to forma witaminy C rozpuszczalna w lipidach, stosowana również jako emulgator i antyutleniacz tłuszczów i olejów.

(8)Podfosforynoaskorbinian wapniowy.

(9)Askorboglutaminian sodowy.

(10)Askorboglutaminian wapniowy.

(K) WITAMINY D ORAZ ICH POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witaminy z grupy D mają działanie przeciwkrzywiczne. W organizmie regulują gospodarkę fosforem i wapniem i uczestniczą w rozwoju zębów i kości. Są rozpuszczalne w tłuszczach. Otrzymuje się je w wyniku aktywacji lub napromieniowania różnych prowitamin D, które są sterolami i pochodnymi steroli normalnie wytwarzanych i przetwarzanych przez organizm.

(1)Witamina D2 i jej pochodne o zbliżonej aktywności.

(a)Witamina D2 lub aktywowany lub napromieniowany ergosterol (kalciferol, ergokalciferol). Ma ona postać białego krystalicznego proszku, żółknącego pod wpływem powietrza, światła lub ciepła. Jest nierozpuszczalna w wodzie, natomiast rozpuszczalna w tłuszczach. Występuje w ziarnie kakaowym i rybiej wątrobie. Na ogół jest otrzymywana przez aktywację lub napromieniowanie prowitaminy D2.

(b)Octan i inne estry kwasów tłuszczowych witaminy D2.

(2)Witamina D3 i jej pochodne o zbliżonej aktywności.

(a)Witamina D3 lub aktywowany lub napromieniowany 7-dehydrocholesterol (cholekalciferol). Ma postać białego krystalicznego proszku. Pod wpływem powietrza ulega powolnemu rozkładowi. Jest nierozpuszczalna w wodzie, zaś rozpuszczalna w tłuszczach. Może być ekstrahowana z oleju rybiego lub oleju z rybiej wątroby, lecz na ogół jest otrzymywana przez aktywację lub napromieniowanie prowitaminy D3. Wykazuje większą aktywność niż witamina D2.

(b)Aktywowany lub napromieniowany octan 7-dehydrocholesterylu i inne estry kwasów tłuszczowych witaminy D3.

(c)Związek addycyjny: witamina D3-cholesterol.

(3)Witamina D4 lub aktywowany lub napromieniowany 22,23-dihydroergosterol. Ma postać białych płatków. Jej biologiczna aktywność jest mniejsza niż witaminy D2.

(4)Witamina D5 lub aktywowany lub napromieniowany 7-dehydro-b-sitosterol.

(L) WITAMINA E ORAZ JEJ POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witamina E jest stosowana przeciwko bezpłodności i odgrywa ważną rolę w układach nerwowym i mięśniowym. Rozpuszczalna w tłuszczach.

(1)Witamina E lub (D- lub DL-) a-tokoferol; b- i g-tokoferol. Tokoferol występuje w rozmaitych produktach roślinnych i zwierzęcych (np. nasiona kakao i bawełny, oleje roślinne, liście warzyw strączkowych, liście sałaty, lucerna, produkty mleczne). Jest ona ekstrahowana głównie z oleju z kiełków pszenicy. Racemiczne izomery otrzymywane są syntetycznie. Witamina E ma postać bezbarwnego oleju, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz rozpuszczalnego w alkoholu, benzenie i tłuszczach. Odporna na działanie wysokiej temperatury, i pod warunkiem, że nie jest wystawiania na działanie światła i tlenu. Jej przeciwutleniające właściwości sprawiają, że znajduje ona zastosowanie jako inhibitor dla tłuszczów i produktów spożywczych.

(2)Octan a-tokoferylu i wodorobursztynian a-tokoferylu; bursztynian a-tokoferylopoli(oksyetylenu) znany również jako bursztynian a-tokoferyloglikolu polietylenowego.

(3)Disodowy fosforan a-tokoferylu.

(4)Diaminooctan tokoferylu.

(M) WITAMINA H ORAZ JEJ POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witamina H jest niezbędna do wzrostu niektórych mikroorganizmów. Jest niezbędna dla zdrowia skóry, mięśni i układu nerwowego. Rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie wysokiej temperatury.

(1)Witamina H lub biotyna. Występuje w żółtku jaj, w nerkach i wątrobie, w mleku, drożdżach piwnych, melasie itp. Otrzymywana jest syntetycznie.

(2)Ester metylowy biotyny.

(N) WITAMINY K ORAZ ICH POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witaminy K są czynnikami przeciwkrwotocznymi. Powodują przyspieszenie koagulacji krwi dzięki utrzymywaniu zawartości protrombiny i zwiększeniu oporu kapilarnego.

(1)Witamina K1

(a)Fitomenadion (INN), fillochinon, fitonadion lub 3-fitylomenadion (2-metylo-3-fitylo-1,4-naftochinon). Jest ekstrahowana z wysuszonej lucerny. Występuje także w liściach orzecha i kasztanowca, kiełkach owsa i jęczmienia, kapuście, kalafiorze, szpinaku, pomidorach, oleju roślinnym itp. Otrzymywana jest również syntetycznie. Ma postać żółtego oleju, rozpuszczalnego w tłuszczach. Odporna na działanie ciepła, lecz nieodporna na działanie światła słonecznego.

(b)Tlenek (epoksyd) witaminy K1 (2,3-tlenek 2-metylo-3-fitylo-1,4-naftochinonu lub 2-metylo-3-fitylo-2,3-epoksy-2,3-dihydro-1,4-naftochinon).

(c)Dihydrofillochinon (3-dihydrofitylo-2-metylo-1,4-naftochinon).

(2)Witamina K2 lub farnochinon (3-difarnezylo-2-metylo-1,4-naftochinon). Ekstrahowana jest z mączki otrzymywanej z zepsutych sardynek. Wykazuje mniejszą aktywność niż witamina K1. Są to żółte kryształy bardzo wrażliwe na działanie światła.

(O) WITAMINA PP ORAZ JEJ POCHODNE

STOSOWANE GŁÓWNIE JAKO WITAMINY

Witamina PP zapobiega pelagrze, odgrywa istotną rolę w procesie wzrostu, utlenianiu, oddychaniu komórkowym i metabolizmie białek i węglowodanów.

(1)Kwas nikotynowy (INN) (kwas pirydyno-b-karboksylowy, niacyna). Występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego (np. wątroba, nerki, świeże mięso ssaków i niektórych gatunków ryb) oraz roślinnego (drożdże piwne, kiełki zbożowe, owocnie itp.). Otrzymywany syntetycznie. Ma postać bezbarwnych kryształów, rozpuszczalnych w alkoholu i tłuszczach. Jest względnie trwały w wysokich temperaturach i odporny na utlenianie.

(2)Nikotynian sodowy.

(3)Nikotynian wapniowy.

(4)Nikotynamid (INN) amid kwasu nikotynowego, niacynamid). Pochodzenie, właściwości i zastosowanie są takie same jak kwasu nikotynowego. Otrzymywany jest syntetycznie. Rozpuszczalny w wodzie i trwały w wysokich temperaturach.

(5)Chlorowodorek nikotynamidu.

(6)Nikotynomorfolid.

WYŁĄCZENIA

Niniejsza pozycja wyłącza:

(1)Produkty wymienione poniżej, które mimo iż niekiedy nazywane są witaminami, nie mają aktywności biologicznej witamin lub mają właściwości witamin, o znaczeniu drugorzędnym w stosunku do ich innych zastosowań:

(a)mezoinozytol, myoinozytol, i-inozytol lub mezoinozyt (pozycja 2906), używany w wypadkach zaburzeń pokarmowych i wątrobowych (w szczególności w postaci heksafosforanu wapniowego lub magnezowego).

(b)Witaminę H1: kwas p-aminobenzoesowy (pozycja 2922), powodujący wzrost i neutralizujący antybakteriostatyczne działanie niektórych sulfonamidów.

(c)Cholinę lub bilineurynę (pozycja 2923), która stabilizuje metabolizm tłuszczów.

(d)Witaminę B4: adeninę lub 6-aminopurynę (pozycja 2933), stosowaną w polekowych przypadkach hematologicznych oraz w terapii nowotworów.

(e)Witaminę C2 lub P: cytrynę, hesperydynę, rutozyd (rutynę), eskulinę (pozycja 2938), stosowaną jako środek zapobiegający krwotokom i rozwijający opór kapilarny.

(f)Witaminę F: kwas linolowy ( a- i b-), kwas linolenowy, kwas arachidonowy (pozycja 3823) stosowany w leczeniu zapalenia skóry oraz schorzeń wątroby.

(2)Syntetyczne substytuty witamin:

(a)Witaminę K3: menadion, menafton, metylonafton lub 2-metylo-1,4naftochinon; sól sodową pochodnej wodorosiarczynowej 2-metylo-1,4-naftochinonu (pozycja 2914); menadiol lub 1,4-dihydroksy-2-metylonaftalen (pozycja 2907).

(b)Witaminę K6: 1,4-diamino-2-metylonaftalen (pozycja 2921).

(c)Witaminę K5: chlorowodorek 4-amino-2-metylo-1-naftolu (pozycja 2922).

(d)Cysteinę, substytut witaminy B (pozycja 2930).

(e)Ftiokol: 2-hydroksy-3-metylo-1,4-naftochinon, substytut witaminy K (pozycja 2941).

(3)Sterole inne niż ergosterol: cholesterol, sitosterol, stigmasterol i sterole otrzymywane podczas wytwarzania witaminy D2 (tachysterol, lumisterol, toksysterol, suprasterol) (pozycja 2906).

(4)Leki objęte pozycją 3003 lub 3004.

(5)Ksantofil, karotenoid pochodzenia naturalnego (pozycja 3203).

(6)Prowitaminy A (a-, b- i g-karoteny i kryptoksantynę) z uwagi na ich zastosowanie jako substancji barwiących (pozycja 3203 lub 3204).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 2936 90

Podpozycja ta obejmuje między innymi mieszaniny dwóch lub większej liczby pochodnych witamin. W związku z tym, na przykład mieszanina eteru etylowego D-pantotenolu i dekspantenolu, otrzymana w reakcji syntezy chemicznej, tj. w wyniku reakcji D-pantolaktonu, amino-3-propanolu-1 oraz 3-etoksypropyloaminy w określonym stosunku, powinna być klasyfikowana do podpozycji 2936 90 jako „Pozostałe”, a nie jako niezmieszane pochodne D- lub DL-kwasu pantotenowego (podpozycja 2936 24).