2941-Antybiotyki (+).

2941 10-Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu penicylanowego; ich sole

2941 20-Streptomycyny i ich pochodne; ich sole

2941 30-Tetracykliny i ich pochodne; ich sole

2941 40-Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole

2941 50-Erytromycyna i jej pochodne; ich sole

2941 90-Pozostałe

Antybiotyki są substancjami wydzielanymi przez żywe mikroorganizmy, mającymi zdolność zabijania innych mikroorganizmów lub hamowania ich rozwoju. Są stosowane głównie z uwagi na ich silne działanie inhibitujące w stosunku do patogennych mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii lub grzybów, a w niektórych wypadkach również nowotworów. Bywają skuteczne w stężeniach równych kilku mikrogramom w jednym mililitrze krwi.

Antybiotyki mogą się składać z jednej substancji, lub być grupą pokrewnych substancji, których struktura chemiczna może być nieznana lub nie zdefiniowana chemicznie. Są one różnorodne pod względem chemicznym. Zalicza się do nich:

(1)Heterocykliczne, np. nowobiocyna, cefalosporyna, streptotrycyna, faropenem (INN), doripenem (INN), monobaktamy (np. aztreonam (INN)). Najważniejsze z tej kategorii są penicyliny, które wydzielone są przez kilka gatunków grzyba Penicillium.

(2)Antybiotyki cukropochodne, np. streptomycyny.

(3)Tetracykliny i ich pochodne, np. chlorotetracyklina (INN), oksytetracyklina (INN).

(4)Chloramfenikol i jego pochodne, np. tiamfenikol i florfenikol.

(5)Makrolidy, np. erytromycyna, amfoterycyna B, tyrozyna.

(6)Polipeptydy, np. aktynomycyny, bacitracyna, gramicydyny, tyrocydyna.

(7)Inne antybiotyki, np. sarkomycyna, wankomycyna.

Niniejsza pozycja obejmuje również antybiotyki modyfikowane chemicznie, stosowane jako takie. Mogą one być otrzymywane przez wyodrębnianie składników wytwarzanych w wyniku naturalnego rozwoju mikroorganizmów, a następnie modyfikowanie ich struktury w wyniku reakcji chemicznej, lub przez wprowadzenie prekursorów łańcucha bocznego do pożywki, tak, aby żądane grupy były wprowadzane do cząsteczki w wyniku procesów komórkowych (penicyliny półsyntetyczne), bądź też w wyniku biosyntezy (np. penicyliny z wybranych aminokwasów).

Do niniejszej pozycji klasyfikowane są antybiotyki naturalne otrzymywane syntetycznie (np. chloramfenikol), a także niektóre syntetyczne produkty ściśle zbliżone do antybiotyków naturalnych i stosowane jako takie (np. tiamfenikol).

W niniejszej pozycji określenie „pochodne” oznacza aktywne antybiotykowe związki, które można otrzymać ze związków objętych niniejszą pozycją i które zachowują zasadnicze właściwości związku macierzystego, włączając jego podstawową strukturę chemiczną.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Preparatów antybiotykowych w rodzaju używanych w żywieniu zwierząt (np. suszona i standaryzowana kompletna grzybnia) (pozycja 2309).

(b)Chemicznie zdefiniowanych związków organicznych o nieznacznej aktywności antybiotykowej, stosowanych jako półprodukty do produkcji antybiotyków (wcześniejsze pozycje niniejszego działu, odpowiednio do ich struktury).

(c)Pochodnych kwasów chinolinokarboksylowych, nitrofuranów, sulfonamidów i innych chemicznie zdefiniowanych związków organicznych, objętych wcześniejszymi pozycjami niniejszego działu, mających działanie przeciwbakteryjne.

(d)Celowo sporządzonych mieszanin antybiotyków (np. mieszanina penicyliny i streptomycyny) do zastosowań terapeutycznych lub profilaktycznnych (pozycja 3003 lub 3004).

(e)Produktów pośrednich otrzymywanych podczas filtracji lub w pierwszym etapie ekstrakcji w procesie wytwarzania antybiotyków, w których zawartość antybiotyku na ogół nie przekracza 70 % (pozycja 3824).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 2941 10

Niniejsza podpozycja obejmuje wszelkie penicyliny, tj. wszelkie aktywne związki o charakterze antybiotyków, których cząsteczki zawierają penin lub szkielet kwasu 6-aminopenicylainowego - b-laktam kwasu amino-(4-karboksy-5,5-dimetylotiazolidyno-2-ylo)octowego, w którym grupa aminowa pierścienia laktamowego jest związana z kwasami organicznymi wiązaniem amidowym. Ani struktura tych kwasów organicznych, ani też utworzenie soli lub podstawienie grupy karboksylowej pierścienia tiazolidynowego nie wpływają na klasyfikację. Jednakże zasadnicza struktura peninu (szkielet) powinna zostać nienaruszona.

Niniejsza podpozycja obejmuje między innymi ampicylinę (INN), amoksycylinę (INN) oraz talampicylinę (INN).

Jednakże niniejsza podpozycja wyłącza inne antybiotyki zawierające pierścień beta-laktamowy, takie jak cefalosporyny (np., cefazolin (INN), cefaklor (INN)), cefamycyny (np., cefoksytyna (INN)), oksacefemy, penemy, karbapenemy itp."

Podpozycja 2941 20

Pochodne streptomycyny są aktywnymi antybiotykami, których cząsteczki zawierają w swojej strukturze wszystkie trzy poniższe składniki szkieletu streptomycynowego: streptydynę i metyloglukozaminę powiązaną z 5-dezoksyliksozą. Estry we wszystkich pozycjach oraz glikozydy uważane są również za pochodne.

Niniejsza podpozycja obejmuje między innymi dihydrostreptomycynę (INN) i streptoniazyd (INN). Jednakże, ani bluensomycyna (INN), która nie zachowuje dwóch grup amidynowych streptydyny, ani inne aminoglikozydy zawierające pochodne streptaminy, takie jak neomycyna (INN), nie są uważane za pochodne streptomycyny.

Podpozycja 2941 30

Pochodne tetracykliny są antybiotykami czynnymi, których cząsteczki zawierają częściowo uwodorniony 4-dimetyloamino-naftacen-2-karboksamid szkieletu tetracyklinowego: Estry uważane są również za pochodne.

Niniejsza podpozycja obejmuje między innymi chlorotetracyklinę (INN), erawacyklinę (INN) i rolitetracyklinę (INN). Jednakże antracykliny typu „rubicyny”, takie jak aklarubicyna (INN) i doksorubicyna (INN) nie są uznawane za pochodne tetracykliny.

Podpozycja 2941 40

Pochodne chloramfenikolu są aktywnymi antybiotykami, których cząsteczki zawierają acetamid N-(2-hydroksy-1-metylo-2-fenetylo) szkieletu chloramfenikolowego.

Niniejsza podpozycja obejmuje między innymi tiamfenikol (INN) i florfenikol (INN). Jednakże cetofenikol (INN) nie należy do tej grupy, gdyż nie jest aktywny antybiotycznie.

Podpozycja 2941 50

Pochodne erytromycyny są aktywnymi antybiotykami, których cząsteczki zawierają następujące składniki szkieletu erytromycynowego: 13-etylo-13-tridekanolid związany z dezosaminą i mikarozą (lub kladynoza). Estry uważane są również za pochodne.

Niniejsza podpozycja obejmuje między innymi klarytromycynę (INN) i dirytromycynę (INN). Jednak azytromycyna (INN) zawierająca 15-atomowy pierścień centralny oraz pikromycyna, która nie zawiera kladynozy ani mikarozy, nie są uznawane za pochodne erytromycyny.