PODDZIAŁ XIII

POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNE

 

2940-Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 2939.

(A) CUKRY, CHEMICZNIE CZYSTE

Niniejsza pozycja obejmuje jedynie chemicznie czyste cukry. Określenie „cukry” obejmuje monosacharydy, disacharydy i oligosacharydy. Każda jednostka sacharydu musi się składać co najmniej z czterech, lecz nie więcej niż z ośmiu atomów węgla, oraz, jako minimum, musi zawierać potencjalnie redukującą grupę karbonylową (aldehydową lub ketonową) oraz co najmniej jeden asymetryczny atom węgla związany z grupą hydroksylową i atomem wodoru.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Sacharozę; jest ona objęta pozycją 1701, nawet jeśli jest chemicznie czysta.

(b)Glukozę i laktozę; są one objęte pozycją 1702, nawet jeśli są chemicznie czyste.

(c)Maltozę, która jest objęta pozycją 1702, nawet jeśli jest chemicznie czysta. Cukier ten jest izomeryczny z sacharozą. Ma postać krystalicznej masy. Stosowany jest w medycynie.

(d)Fruktozę (lewulozę), która objęta jest pozycją 1702, nawet jeśli jest chemicznie czysta. Cukier ten jest izomeryczny z glukozą. W stanie czystym ma postać żółtawych kryształów. Stosowany jest w medycynie (w żywieniu diabetyków).

(e)Aldol (pozycja 2912) i acetoinę (3-hydroksy-2-butanon) (pozycja 2914), które nie są cukrami, mimo iż spełniają kryteria wymagane dla jednostek sacharydowych.

Do chemicznie czystych cukrów objętych niniejszą pozycją zalicza się niżej wymienione związki:

(1)Galaktozę. Jest izomeryczna z glukozą. Otrzymuje się ją przez hydrolizę laktozy. Występuje w substancjach pektynowych i śluzowatych. W stanie czystym jest krystaliczna.

(2)Sorbozę (sorbenoza). Jest izomeryczna z glukozą. Ma postać krystalicznego proszku, bardzo dobrze rozpuszczalnego w wodzie. Stosowana jest w syntezie kwasu askorbinowego (witaminy C) i do sporządzania pożywek hodowlanych dla bakterii.

(3)Ksylozę (cukier drzewny) (C5H10O5). Ma postać białych kryształów. Stosowana w farmacji.

(4)Trehalozę, izomeryczna z sacharozą. Ryboza i arabinoza, izomeryczne z ksylozą. Rafinoza (C18H32O16). Fukoza, ramnoza (C6H12O5), digitoksoza (C6H12O4) i inne dezoksycukry. Wszystkie te cukry w zasadzie są produktami laboratoryjnymi.

Cukry z niniejszej pozycji mogą być w postaci roztworów wodnych.

(B) ETERY CUKRÓW, ACETALE CUKRÓW I ESTRY CUKRÓW

ORAZ ICH SOLE

Pozycji 2940 obejmuje również etery cukrów, acetale cukrów oraz estry cukrów, jak również ich sole. Acetale cukrów mogą być utworzone pomiędzy dowolnymi grupami hydroksylowymi danego cukru lub na anomerycznym atomie węgla w celu otrzymania glikozydu. Jednakże naturalne glikozydy są wyłączone (pozycja 2938). Etery, acetale i estry cukrów, będące częściami składowymi produktów objętych pozycją 2937, 2938, 2939 lub jakiejkolwiek pozycji następującej po pozycji 2940, są również wyłączone (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu, część (E)).

Do objętych niniejszą pozycją produktów, nawet jeżeli nie są związkami zdefiniowanymi chemicznie, należą:

(1)Hydroksypropylosacharoza - eter cukru.

(2)Estry fosforanowe cukrów (np. fosforany glukozy i fruktozy) oraz ich sole (np. sole barowe, potasowe, itp.). Mają one postać krystalicznych lub bezpostaciowych proszków i są wykorzystywane w syntezie organicznej.

(3)Oktaoctan sacharozy ma postać higroskopijnego proszku. Stosowany jest jako substancja skażająca alkohol; do produkcji klejów, plastyfikatorów i insektycydów, w przemyśle papierniczym i jako apretura materiałów tekstylnych.

(4)Monooctan sacharozy. Ma właściwości powierzchniowo czynne.

(5)Octanoizomaślan sacharozy. Stosowany jest jako modyfikator lakierów.

(6)Laktitol (INN) (4-O--galaktopiranozylo-D-glucitol). Stosowany jako zamiennik cukru.

(7)Syntetyczne glikozydy (inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 2939), w których wiązanie glikozydowe ma postać (np. -metyloglukozyd, tribenozyd (INN)) grupy acetalowej, powstałej przez eteryfikację na anomerycznym atomie węgla.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak celowo sporządzonych mieszanin między eterami cukrów, acetalami cukrów, estrów cukrów bądź ich solami, ani też nie obejmuje produktów, które zostały celowo przygotowane lub wyprodukowane z materiałów wyjściowych, w których składniki, niebędące cukrami, są mieszaninami, np. estry cukrów otrzymane z kwasów tłuszczowych objętych pozycją 3823. Ponadto niniejsza pozycja wyłącza bezwodniki cukrów, tiocukry, aminocukry i inne pochodne cukrów, które na ogół są klasyfikowane do innych pozycji działu 29., zgodnie z ich strukturą chemiczną.