STRUKTURY CHEMICZNE WYBRANYCH PRODUKTÓW OPISANYCH W NOTACH WYJAŚNIAJĄCYCH DO DZIAŁU 29

 

Str.

Pozycja

Akapit

Opis w Notach wyjaśniających

Wzór strukturalny

 

Uwagi ogólne

(G)

 

 

Klasyfikacja estrów, soli, związków koordynujących i niektórych halogenków

 

 

 

 

(1)

 

Estry

 

VI-29-7

 

 

 

(a)

 

(Diethylene glycol)

(Acetic amid)      2909           (Diethylene glycol acetate)

 

 

 

 

 

(b)

 

 

 

VI-29-7

Uwagi ogólne

(G)

(1)

(c)

 

 

 

 

 

 

 

(d)

 

 

 

 

 

 

 

(d)

 

 

 

 

 

 

(2)

 

Sole

 

 

 

(G)

(2)

(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

 

 

 

VI-29-8

 

 

 

(b)(i)

 

 

 

VI-29

 

(G)

(2)

(b)(ii)

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Halogenki kwasów karboksylowych

(chlorek izobutyrylu: 2915)

 

2902

 

 

 

Węglowodory cykliczne

 

 

 

(B)

 

 

CYKLOTERPENY

 

VI-2902-2

 

 

(3)

 

Limonen

 

 

(C)

 

 

WĘGLOWODORY AROMATYCZNE

 

VI-2902-3

 

 

(I)

(c)

o-ksylen

 

 

 

 

(d)(1)

styren

 

 

 

 

(d)(4)

p-Cymen

 

2903

 

 

 

Fluorowcowane pochodne węglowodorów

 

 

 

(F)

 

 

FLUOROWCOWANE POCHODNE WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH

 

VI-2903-4

(2903)

(F)

(6)

 

DDT (ISO)

(klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan lub dichlorodifenylotrichloroetan)

 

 

(F)

(11)

 

2.2'.4.4'.5.5'-heksabromobifenyl

 

2904

 

 

 

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane

 

 

 

(A)

 

 

POCHODNE SULFONOWANE

 

VI-2904-1

 

 

(1)

(a)

Kwas etylenosulfonowy

CH2═CHSO3H

 

 

(B)

 

 

POCHODNE NITROWANE

 

 

 

 

(1)

(d)

Trinitrometan

CH(NO2)3

 

 

(C)

 

 

POCHODNE NITROZOWANE

 

VI-2904-2

 

 

(2)

 

Nitrozotoluen

(VI-2904-2)

(2904)

(D)

 

 

POCHODNE SULFOFLUOROWCOWANE

 

 

 

 

(1)

 

Kwas chlorobenzenosulfonowy

 

 

 

(5)

 

Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS)

Perfluorooctanesulfonic_acid.png

 

2905

 

 

 

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

 

 

(B)

 

 

NIENASYCONE ALKOHOLE MONOWODOROTLENOWE

 

VI-2905-3

 

 

(1)

 

Alkohol allilowy

H2C═CHCH2OH

 

 

(C)

 

 

DIOLE I POZOSTAŁE ALKOHOLE POLIWODOROTLENOWE

 

 

 

 

(II)

(4)

Mannitol

 

2906

 

 

 

Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

 

 

(A)

 

 

ALKOHOLE CYKLOALKANOWE, CYKLOALKENOWE LUB CYKLOTERPENOWE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE

 

VI-2906-1

 

 

(1)

 

Mentol

 

2907

 

 

 

Fenole; fenoloalkohole

 

 

 

(A)

 

 

MONOFENOLE JEDNOPIERŚCIENIOWE

 

VI-2907-2

 

 

(2)

 

Krezol (e)

 

 

(VI-2907-2)

(2907)

(B)

 

 

MONOFENOLE WIELOPIERŚCIENIOWE

 

 

 

 

(1)

 

Naftol (e)

 

 

 

 

(C)

 

 

POLIFENOLE

 

 

 

 

(1)

 

Rezorcynol

VI-2907-3

 

 

(3)

 

Bisfenol A

 

2909

 

 

 

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

 

 

(C)

 

 

ETEROFENOLE I ETEROALKOHOLOFENOLE

 

VI-2909-3

 

 

(1)

 

Gwajakol

 

 

(D)

 

 

NADTLENKI ALKOHOLOWE, NADTLENKI ETEROWE I NADTLENKI KETONOWE

 

VI-2909-4

 

 

 

 

Nadtlenki ketonowe

(nadtlenek cykloheksanonu)

 

2910

 

 

 

Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

VI-2910-1

 

(1)

 

 

Tlenek etylenu

 

2911

 

 

 

Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

VI-2901-1

 

(A)

 

 

ACETALE I PÓŁACETALE

 

 

 

 

 

Peroksyketale 1,1-di(tert-butyloperoksy)cykloheksan

 

2912

 

 

 

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd

 

VI-2912-2

 

(A)

 

 

ALDEHYDY

VI-2912-3

 

 

IV

(1)

Benzaldehyd

 

 

(B)

 

 

ALDEHYDOETERY, ALDEHYDOFENOLE I ALDEHYDY Z INNĄ TLENOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ

 

(VI-2912-3)

(2912)

(B)

(4)

 

Wanilina

 

 

(C)

 

 

CYKLICZNE POLIMERY ALDEHYDÓW

 

VI-2912-4

 

 

(1)

 

Trioksan

 

2914

 

 

 

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

VI-2914-2

 

(A)

(I)

(I)

KETONY

29 ANEKS 11

 

 

 

 

(8)

Diacetyl

 

 

 

 

(9)

Acetyloaceton

 

 

 

 

(10)

Acetonyloaceton

 

 

 

(II)

(1)

Kamfora

 

(2914)

(E)

 

 

CHINONY

 

VI-2914-4

 

 

(1)

 

Antrachinon

 

(2914)

(F)

 

 

Alkoholochinony, fenolochinony, aldehydochinony i pozostałe chinony z tlenową grupą funkcyjną

 

VI-2914

 

(F)

(4)

 

Koenzym Q10 (ubidecarenon (INN))

 

 

2915

 

 

 

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

VI-2915-1

 

 

 

(C)

NADTLENEK KWASOWY

VI-2915-5

 

(V)

(a)

 

Kwas n-masłowy

CH3CH2CH2COOH

 

2916

 

 

 

Nienasycone alifatycznie kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

 

 

(A)

 

 

NIENASYCONE ALIFATYCZNE KWASY MONOKARBOKSYLOWE I ICH SOLE, ESTRY I POZOSTAŁE POCHODNE

 

VI-2916-1

 

 

(1)

 

Kwas akrylowy

CH2═CHCOOH

 

(2916)

(C)

 

 

AROMATYCZNE NASYCONE KWASY MONOKARBOKSYLOWE I ICH SOLE, ESTRY I POZOSTAŁE POCHODNE

 

VI-2916-2

 

 

(1)

 

Kwas benzoesowy

 

 

 

 

(a)

Nadtlenek benzoilu

 

 

(C)

(1)

(b)

Chlorek benzoilu

 

2917

 

 

 

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

 

 

(A)

 

 

ALIFATYCZNE KWASY POLIKARBOKSYLOWE I ICH ESTRY, SOLE I POCHODNE

 

VI-2917-1

(2917)

 

(3)

 

Kwas azelainowy

VI-2917-2

 

(A)

(5)

 

Bezwodnik maleinowy

 

 

(C)

 

 

AROMATYCZNE KWASY POLIKARBOKSYLOWE I ICH ESTRY, SOLE I POZOSTAŁE POCHODNE

 

 

 

 

(1)

 

Bezwodnik ftalowy

 

 

 

(2)

 

Kwas tereftalowy

 

2918

 

 

 

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

 

 

(A)

 

 

KWASY KARBOKSYLOWE Z ALKOHOLOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ I ICH ESTRY, SOLE I POZOSTAŁE POCHODNE

 

VI-2918-2

 

 

(3)

 

Kwas cytrynowy

VI-2918-3

 

 

(6)

 

Kwas fenyloglikolowy

 

 

 

(8)

 

Kwas 2,2-difenylo-2-hydroksyoctowy (kwas benzilowy)

 

 

(B)

 

 

KWASY KARBOKSYLOWE Z FENOLOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ I ICH ESTRY, SOLE I POZOSTAŁE POCHODNE

 

(VI-2918-3)

(2919)

 

(1)

 

Kwas salicylowy

VI-2919-1

2919

 

 

 

Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

VI-2919-2

 

(3)

 

 

Fosforan tributylu

 

2920

 

 

 

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

 

 

(A)

 

 

Estry tiofosforowe

 

VI-2920-1

 

 

 

 

O,O-dibutyloditiofosforan sodu

 

 

(B)

 

 

Fosforan (III) (fosforyn) dimetylu

https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/6939457.jpg

 

 

(C)

 

 

Estry azotowe (III) i azotowe (V)

 

(VI-2920-1)

(2920)

(C)

 

 

Azotan (III) metylu

 

 

 

 

 

Nitroglicerol

 

 

(D)

 

 

Estry węglowe lub nadwęglowe i ich sole

 

VI-2920-2

 

 

(1)

 

Węglan digwajacylu

 

 

(E)

 

 

Estry kwasu krzemowego i ich sole

 

 

 

 

 

 

Krzemian tetraetylu

VI-2921-1

2921

 

 

 

Związki z aminową grupą funkcyjną

 

 

(A)

 

 

ALIFATYCZNE MONOAMINY I ICH POCHODNE; ICH SOLE

 

VI-2921-2

 

 

(4)

 

Etyloamina

CH3−CH2−NH2

 

(2921)

(B)

 

 

ALIFATYCZNE POLIAMINY I ICH POCHODNE; ICH SOLE

 

VI-2921-3

 

 

(2)

 

Heksametylenodiamina

 

 

(D)

 

 

AROMATYCZNE MONOAMINY I ICH POCHODNE; ICH SOLE

 

 

 

 

(1)

 

Anilina

 

 

 

(2)

 

Toluidyna(y)

 

 

 

(4)

 

1-Naftyloamina

 

 

(E)

 

 

AROMATYCZNE POLIAMINY I ICH POCHODNE; ICH SOLE

 

VI-2921-4

(2921)

(E)

(1)

 

Fenylenodiamina(y)

 

2922

 

 

 

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

 

 

 

(A)

 

 

AMINOALKOHOLE, ICH ETERY I ESTRY; ICH SOLE

 

 

 

 

(1)

 

Monoetanoloamina

H2N−CH2CH2OH

 

 

(B)

 

 

AMINONAFTOLE I POZOSTAŁE AMINOFENOLE, ICH ETERY I ESTRY; ICH SOLE

 

 

 

 

(1)

 

Kwas aminohydroksynaftalenosulfonowy

VI-2922-3

(2922)

(B)

(a)

 

Anizydyna(y)

 

 

 

(b)

 

Dianizydyna(y)

 

 

(D)

 

 

AMINOKWASY I ICH ESTRY; ICH SOLE

 

 

 

 

(1)

 

Lizyna

 

2923

 

 

 

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy

 

VI-2923-1

 

(1)

 

 

Cholina

(wodorotlenek choliny)

(VI-2923-1)

(2923)

(2)

 

 

Lecytyna

 

2924

 

 

 

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego

 

 

 

(B)

 

 

AMIDY CYKLICZNE

 

VI-2924-2

 

 

(1)

(ii)

Dietylodifenylomocznik

 

2925

 

 

 

Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) i związki z iminową grupą funkcyjną

 

 

 

(A)

 

 

IMIDY

 

VI-2925-1

 

 

(1)

 

Sacharyna

 

 

(B)

 

 

IMINY

 

 

 

 

(1)

 

guanidyna

VI-2925-2

(2925)

(B)

(1)

(a)

Difenyloguanidyna

 

 

 

(3)

 

Iminoetery

 

2926

 

 

 

Związki z nitrylową grupą funkcyjną

 

VI-2926-1

 

(1)

 

 

Akrylonitryl

 

 

(2)

 

 

1-Cyjanoguanidyna

 

 

(19)

 

 

alfa-Fenyloacetoacetonitril (APAAN)

 

2927

 

 

 

Diazo-,azo lub azoksy-związki

 

 

 

(A)

 

 

DIAZO-ZWIĄZKI

 

VI-2927-1

(2927)

(A)

(1)

(a)

Chlorek benzenodiazoniowy

 

 

(B)

 

 

AZO-ZWIĄZKI

R1N═NR2

 

 

(C)

 

 

AZOKSY-ZWIĄZKI

R1−N2O−R2

VI-2927-2

 

 

(1)

 

Azoksybenzen

 

2928

 

 

 

Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

 

VI-2928-1

 

(1)

 

 

Fenylohydrazyna

 

 

(11)

 

 

Fenyloglioksym

 

2929

 

 

 

Związki z inną azotową grupą funkcyjną

 

VI-2929-1

 

(1)

 

 

Izocyjaniany

R−N═C═O

 

Pod-dział X

Uwagi ogólne

 

 

 

ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE, ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, KWASY NUKLEINOWE I ICH SOLE, I SULFONAMIDY

 

 

 

(A)

 

 

PIERŚCIENIE PIĘCIOCZŁONOWE

 

VI-2930-1

 

 

(1)

(a)

Furan

 

 

 

 

(b)

Tiofen

 

 

 

 

(c)

Pirol

 

 

 

(2)

(a)

Oksazol

(VI-2930-1)

(Uwagi ogólne)

(A)

(2)

(a)

Izoksazol

 

 

 

 

(b)

Tiazol

 

 

 

 

(c)

Imidazol

 

 

 

 

(c)

Pirazol

 

 

 

(3)

(a)

Furazan

(VI-2930-1)

(Uwagi ogólne)

(A)

(3)

(b)

Triazol

(1,2,4-Triazol)

 

 

 

 

(c)

Tetrazol

 

 

(B)

 

 

PIERŚCIENIE SZEŚCIOCZŁONOWE

 

(VI-2930-2)

 

 

(1)

(a)

Piran

(2H-Piran)

 

 

 

 

(b)

Tiopiran

 

 

 

 

(c)

Pirydyna

(VI-2930-2)

(Uwagi ogólne)

(B)

(2)

(a)

Oksazyna

(1,4-Oksazyna)

 

 

 

 

(b)

Tiazyna

(1,4-Tiazyna)

 

 

 

 

(c)

Pirydazyna

 

 

 

 

(c)

Pirymidyna

 

 

 

 

(c)

Pirazyna

(VI-2930-2)

(Uwagi ogólne)

(B)

(2)

(c)

Piperazyna

 

 

(C)

 

 

POZOSTAŁE, BARDZIEJ ZŁOŻONE ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE

 

 

 

 

(a)

 

Kumaron (benzofuran)

 

 

 

(b)

 

Benzopiran

 

 

 

(c)

 

Ksanten (dibenzo-γ-piran)

 

 

 

(d)

 

Indol

(VI-2930-2)

(Uwagi ogólne)

(C)

(e)

 

Chinolina i izochinolina

 

 

 

(f)

 

Akrydyna

 

 

 

(g)

 

Benzotiofen (Tionaften)

 

 

 

(h)

 

Indazol

 

 

 

(ij)

 

Benzoimidazol

(VI-2930-2)

(Uwagi ogólne)

(C)

(k)

 

Fenazyna

 

 

 

(l)

 

Fenoksazyna

 

 

 

(m)

 

Benzoksazol

 

 

 

(n)

 

Karbazol

 

 

 

(o)

 

Chinazolina

(VI-2930-2)

(Uwagi ogólne)

(C)

(p)

 

Benzotiazol

 

2930

 

 

 

Organiczne związki siarki

Związki z wiązaniem C—S

(VI-2930-3)

 

(A)

 

 

DITIOKARBAMINIANY (KSANTOGENIANY)

CS(OR)(SR’) R’═Metal

 

 

 

(1)

 

Etyloditiokarbaminian sodu

C2H5O—CS2Na

 

 

(B)

 

 

TIOKARBAMINIANY, DITIOKARBAMINIANY ORAZ SIARCZKI TIURAMU

 

 

 

 

(2)

 

Ditiokarbaminiany

(VI-2930-4)

 

(C)

 

 

SIARCZKI LUB TIOETERY

R.S.R1

 

 

 

(1)

 

Metionina

 

 

(D)

 

 

TIOAMIDY

(VI-2930-4)

(2930)

(D)

(2)

 

Tiokarbanilid

 

2931

 

 

 

Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

 

 

 

(3)

 

 

Metylofosfonian dimetylu

Dimethyl methylphosphonate 97%

VI-2931-1

 

(4)

 

 

Związki krzemoorganiczne

Związki z wiązaniem C—Si

 

 

 

 

 

Heksametylodisiloksan

 

2932

 

 

 

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu

 

VI-2932-1

 

(A)

 

 

Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień furanowy (nawet uwodorniony)

(Zobacz strukturę furanu na str. VI-2930, poddział X, punkt (A) (1) (a))

 

 

 

(2)

 

Aldehyd 2-furylowy (furaldehyd)

 

 

 

(3)

 

Alkohol furfurylowy

 

 

 

(5)

 

Sukraloza

VI-2932-2

(2932)

(B)

 

 

Laktony

 

 

 

(a)

 

Kumaryna (1,2-benzopiron)

VI-2932-3

 

 

(p)

 

Fenoloftaleina

 

 

(C)

 

 

Pozostałe związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu

 

 

 

 

(5)

 

Safrol

 

 

 

(8)

 

Piperonal

VI-2932-4

(2932)

(C)

(10)

 

1-(1,3-Benzodioksol-5-ylo) propan-2-on

 

 

 

 

 

Przykład estrów (lakton) tworzących część dwóch pierścieni (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

 

 

 

Przykład dilaktonu (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

(C)

 

 

Półacetale wewnętrzne

(VI-2932-4)

(2932)

 

 

 

Nadtlenki ketonowe (wyłączenie) – patrz 2909

 

2933

 

 

 

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

 

VI-2932-2

 

(A)

 

 

Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony)

(Zobacz strukturę pirazolu na str. VI-2930, poddział X, punkt (A) (2) (c))

 

 

 

(1)

 

Fenazon

 

 

(B)

 

 

Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony)

(Zobacz strukturę imidazolu na str. VI 2930, poddział X, punkt (A) (2) (c))

 

 

 

(1)

 

Hydantoina

(VI-2932-3)

 

(C)

 

 

Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony)

(Zobacz strukturę pirydyny na str. VI 2930, poddział X, punkt (B) (1) (c))

(VI-2932-4)

(2933)

(D)

 

 

Związki zawierające w strukturze układ pierścieniowy chinolinowy lub izochinolinowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej

(Zobacz strukturę chinoliny oraz izochinoliny na str. VI 2930, poddział X, punkt (C) (e))

 

 

 

(4)

 

Tetrahydrometylochinolina

(5,6,7,8-Tetrahydrometylochinolina)

 

 

(E)

 

 

Związki zawierające w strukturze pierścień pirymidynowy (nawet uwodorniony) lub pierścień piperazynowy

(Zobacz struktura pirymidyny na str. VI 2930, poddział X, punkt (B) (2) (c))

 

 

 

(1)

 

Malonylomocznik (kwas barbiturowy)

(VI-2933-5)

 

(F)

 

 

Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony)

 

(VI-2933-5)

(2933)

(F)

(1)

 

Melamina

 

 

(G)

 

 

Laktamy

 

 

(H)

 

 

Pozostałe związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

 

(VI-2933-6)

 

 

(1)

 

Karbazol (dibenzopirol)

 

 

 

(2)

 

Akrydyna

(Zobacz strukturę akrydyny na str. VI 2930, poddział X, punkt (C) (f))

(VI-2933-7)

(2933)

 

 

 

Oksazepam (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

 

 

 

Przykład amidu (laktam) stanowiącego część z dwóch pierścieni (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

2934

 

 

 

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet chemicznie niezdefiniowane; pozostałe związki heterocykliczne

 

(VI-2934-1)

 

(A)

 

 

Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień tiazolowy (nawet uwodorniony)

(Zobacz strukture tiazolu na str. VI 2930, poddział X, punkt (A) (2) (b))

 

 

(B)

 

 

Związki zawierające w strukturze benzotiazolowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej

(Zobacz strukturę benzotiazolu na str. VI 2930, poddział X, punkt (C) (p))

(VI-2934-2)

 

(C)

 

 

Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej

 

 

(D)

 

 

Pozostałe związki heterocykliczne

 

(VI-2934-2)

(2934)

(D)

(1)

 

Sultony

 

 

 

 

(a)

Fenolosulfoftaleina (czerwień fenolowa)

 

 

 

(2)

 

Sultamy

 

 

 

(4)

 

Furazolidon (INN)

VI-2935-1

2935

 

 

 

Sulfonamidy

 

 

(1)

 

 

Perfluorooktanosulfonoamid

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Perfluorooctanesulfonamide.png

 

 

(5)

 

 

p-Aminobenzenosulfonamid

 

2937

 

 

 

Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne;

ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym

łańcuchu, stosowane głównie jako hormony

 

 

 

(V)

 

 

Analogi hormonów, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny

 

(VI-2937-2)

 

 

(b)

 

Gonan

 

(2937)

(B)

 

 

HORMONY STERYDOWE, ICH POCHODNE I ANALOGI STRUKTURALNE

 

 

 

 

(1)

 

Hormony kory nadnerczy

 

(VI-2937-5)

 

 

 

(a)

Kortyzon (INN)

 

 

 

 

(b)

Hydrokortyzon (INN)

(VI-2937-6)

 

 

(3)

 

Estrogeny i progestogeny

 

(VI-2937-6)

(2937)

(B)

(3)

(a)

Progesteron (INN)

VI-2937-8

 

Wy-kaz

 

 

Androstan

VI-2937-10

 

 

 

 

Estron (INN) (folikulina)

VI-2937-13

(2937)

Wy-kaz

 

 

Prednizolon (INN)

 

 

 

 

 

Prednizon (INN)

VI-2937-14

 

 

 

 

Testosteron (INN)

 

(2937)

 

 

 

Estran

 

 

 

 

 

Pregnan

 

2938

 

 

 

Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

 

VI-2938-1

 

(1)

 

 

Rutyna

 

2939

 

 

 

Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

 

 

(2939)

(A)

 

 

ALKALOIDY OPIUM I ICH POCHODNE; ICH SOLE

 

VI-2939-2

 

 

(1)

 

Morfina

 

 

(B)

 

 

ALKALOIDY KORY CHINOWEJ I ICH POCHODNE; ICH SOLE

 

VI-2939-3

 

 

(1)

 

Chinina

 

 

 

 

KOFEINA I JEJ SOLE

 

VI-2939-3

(2939)

 

 

Kofeina

 

 

(D)

 

 

EFEDRYNY I ICH SOLE

 

 

 

 

(1)

 

Efedryna

 

 

 

 

TEOFILINA I AMINOFILINA (TEOFILINO-ETYLENODIAMINA) I ICH POCHODNE; ICH SOLE

 

(VI-2939-3)

(2939)

 

 

Teofiilina

 

 

(G)

 

 

NIKOTYNA I JEJ SOLE

 

VI-2939-4

 

 

 

 

Nikotyna

VI-2939-6

 

(IJ)

 

 

Alkaloidy pochodzenia nieroślinnego: viridicatin (grzybiczy), histrionikotoksyna (zwierzęcy), coccinellin (owadzi), varacin (morski) i procyanina (bakteryjny)

 

2940

 

 

 

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza, fruktoza; etery cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 2939

 

 

 

(A)

 

 

CUKRY CHEMICZNIE CZYSTE

 

VI-2940-1

(2940)

(A)

(1)

 

Galaktoza

 

 

(B)

 

 

ETERY CUKRÓW, ACETALE CUKRÓW I ESTRY CUKRÓW I ICH SOLE

 

VI-2940-2

 

 

(1)

 

Hydroksypropylosacharoza

 

2941

 

 

 

Antybiotyki

 

VI-2941-1

 

(1)

 

 

Penicyliny

 

(2941)

(2)

 

 

Streptomycyna

 

 

VI-2941-2

 

 

 

 

Streptamina (składnik szkieletu streptomycynowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

(VI-2941-2)

(2941)

 

 

 

Streptydyna (składnik szkieletu streptomycynowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

 

 

 

 

 

Metyloglukozamina (składnik szkieletu streptomycynowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

 

 

 

 

 

5-dezoksyliksoza (składnik szkieletu streptomycynowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

VI-2941-1

 

(3)

 

 

Tekracyklina

 

VI-2941-3

 

 

 

 

4-dimetyloamino-naftacen-2-karboksamid (całkowicie uwodorniony) (składnik szkieletu tetracyklinowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

 

 

 

 

N-(2-hydroksy-1-metylo-2-fenetylo) (składnik szkielety chloramfenikolowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

VI-2941-1

(2941)

(5)

 

 

Erytromycyna

 

 

VI-2941-3

 

 

 

 

13-etylo-13-tridekanolid (składnik szkieletu erytromycynowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

(VI-2941-3)

(2941)

 

 

 

Dezosamina (składnik szkieletu erytromycynowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

 

 

 

 

 

Mykaroza (składnik szkieletu erytromycynowego) (Noty wyjaśniające do podpozycji)

 

2942

 

 

 

Pozostałe związki organiczne

 

VI-2942-1

 

(1)

 

 

Keteny

 

 

(2)

 

 

Kompleks eterowy trifluorku boru

(C2H5)2O·BF3

 

__________