2929-Związki z inną azotową grupą funkcyjną.

2929 10-Izocyjaniany

2929 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Izocyjaniany.

Ta grupa substancji chemicznych obejmuje mono- i polifunkcyjne izocyjaniany. Izocyjaniany zawierające dwie lub więcej grup funkcyjnych, takie jak metylenodifenyloizocyjanian (MDI), diizocyjanian heksametylenu (HDI), diizocyjanian toluenu (TDI) oraz dimer diizocyjanianu toluenu stosowane są w szerokim zakresie do produkcji poliuretanów.

Pozycja ta nie obejmuje poli(metylenofenyloizocyjanianu) (surowy MDI lub polimeryczny MDI) (pozycja 3909).

(2)Izonitryle (izocyjanki).

(3)Azydki kwasów karboksylowych.

(4)Podstawione organiczne pochodne amidów kwasów nieorganicznych (innych niż kwasu węglowego) i podstawione organiczne pochodne imidów kwasów nieorganicznych.

(5)Cyklaminian wapnia (cykloheksylosulfoaminian wapnia).

(6)Amid kwasu oktametylopirofosforowego (OMPA).

(7)Dimetylonitrozoaminę.

(8)Metylotrinitrofenylonitroaminę (tetryl) itp. Stosowana jako materiał wybuchowy.

(9)Nitroguanidynę. Materiał wybuchowy.

__________