2911-Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

(A) ACETALE I PÓŁACETALE

Acetale mogą być uważane za dietery (na ogół hipotetycznych) wodzianów aldehydów i ketonów.

Półacetale są monoeterami, w których atom węgla, związany z eterowym atomem tlenu, jest również związany z grupą wodorotlenową.

„Acetale i półacetale z inną tlenową grupą funkcyjną” są acetalami i półacetalami zawierającymi w cząsteczce jedną lub więcej tlenowych grup funkcyjnych (np. grupę alkoholową), zdefiniowanych w poprzednich pozycjach niniejszego działu.

(1)Metylal ((CH2(OCH3)2). Eter dimetylowy hipotetycznego wodzianu aldehydu mrówkowego. Bezbarwna ciecz o zapachu zbliżonym do zapachu eteru; stosowany jako rozpuszczalnik, jako środek znieczulający oraz w syntezie organicznej.

(2)Dimetyloacetal (CH3CH(OCH3)2). Eter dimetylowy hipotetycznego wodzianu aldehydu octowego; stosowany jako środek znieczulający.

(3)Dietyloacetal (CH3CH(OC2H5)2). Jest również pochodną hipotetycznego wodzianu aldehydu octowego. Bezbarwna ciecz o przyjemnym zapachu, zbliżonym do zapachu eteru; stosowany jako rozpuszczalnik i jako środek znieczulający.

(4)1,1-di(tert-butyloperoksy)cykloheksan (C14H28O4).*

Niniejsza pozycja obejmuje również peroksyketale.

Niniejsza pozycja nie obejmuje poliwinyloacetali (pozycja 3905).

(B) FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE ACETALI I PÓŁACETALI

Są to związki, powstałe przez całkowite lub częściowe zastąpienie jednego lub więcej atomów wodoru przez fluorowce (np. alkoholany chloralu, acetal chloropropylowy), grupy sulfonowe (SO3H), nitrowe (NO2) lub nitrozowe (NO).

Niniejsza pozycja obejmuje również wszelkie kombinacje tych pochodnych (np. pochodne nitrofluorowcowane, nitrosulfonowane, sulfofluorowcowane i nitrosulfofluorowcowane).

__________