2928-Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje samej hydrazyny i hydroksyloaminy ani też ich nieorganicznych soli (pozycja 2825), lecz obejmują jedynie ich organiczne pochodne.

Hydrazyna (H2NNH2) może dawać pochodne przez zastąpienie jednego lub więcej atomów wodoru, np. (RHNNH2) i (RHNNHR1), gdzie R i R1 oznaczają rodniki organiczne.

Hydroksylamina (H2NOH) może również dawać liczne pochodne przez podstawienie jednego lub więcej atomów wodoru.

Nitrozofenole, które są formami tautomerycznymi oksymów chinonów i nitrozoamin, będące formami tautomerycznymi oksymów chinonoimin, są wyłączone z niniejszej pozycji (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 2908 i 2921).

Organiczne pochodne hydrazyny i hydroksyloaminy obejmują:

(1)Fenylohydrazynę.

(2)Tolilohydrazynę.

(3)Metylofenylohydrazynę.

(4)Bromofenylohydrazynę.

(5)Benzylofenylohydrazynę.

(6)Naftylohydrazynę.

(7)Fenylohydroksyloaminę.

(8)Nitrozofenylohydroksyloaminę.

(9)Dimetyloglioksym.

(10)Fenyloglukosazon.

(11)Fenyloglioksym.

(12)Fenylohydrazon acetaldehydu.

(13)Acetaldoksym.

(14)Acetofenoksym.

(15)Acetoksym.

(16)Semikarbazon benzaldehydu.

(17)Benzaldoksym.

(18)Benzylidenoacetoksym.

(19)Kwasy hydroksamowe.

(20)Difenylokarbazyd.

(21)Semikarbazyd (karbamoilohydrazynę).

(22)Fenylosemikarbazyd (1-karbamoilo-2-fenylohydrazynę).

(23)Czwartorzędowe sole i zasady hydrazoniowe.

(24)Hydrazydy kwasów karboksylowych.

(25)Hydrazydyny.