2932-Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu (+).

-Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień furanowy (nawet uwodorniony):

2932 11- -Tetrahydrofuran

2932 12- -Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

2932 13- -Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy

2932 14- -Sukraloza

2932 19- -Pozostałe

2932 20-Laktony

-Pozostałe:

2932 91- -Izosafrol

2932 92- -1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on

2932 93- -Piperonal

2932 94- -Safrol

2932 95- -Tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery)

2932 99- -Pozostałe

Do związków heterocyklicznych, objętych tą pozycją, należą:

(A)Związki zawierające nieskondensowany pierścień furanowy (nawet uwodorniony) w strukturze.

Niniejsza część obejmuje między innymi:

(1)Tetrahydrofuran. Bezbarwna ciecz.

(2)Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd furfural). Otrzymywany jest w wyniku destylacji otrębów zbożowych z kwasem siarkowym. Jest to bezbarwna ciecz o charakterystycznym, aromatycznym zapachu; pod wpływem powietrza zmienia barwę na żółtą, a następnie brązową. Stosowany jest do oczyszczania olejów mineralnych, do produkcji żywic syntetycznych, jako rozpuszczalnik azotanu celulozy i lakierów, jako insektycyd itp.

(3)Alkohol furfurylowy. Jest to bezbarwna ciecz, ciemniejąca pod wpływem powietrza. Gwałtownie reaguje ze stężonymi kwasami mineralnymi. Stosowany jest jako rozpuszczalnik azotanu celulozy oraz do produkcji lakierów i wodoodpornych powłok ochronnych.

(4)Alkohol tetrahydrofurfurylowy. Bezbarwna ciecz.

(5)Sukraloza* (1,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4-deoksy-α-D-galaktopiranozyd). Bezwonny, biały do prawie białego krystaliczny proszek. Sztuczny środek słodzący stosowany głównie do żywności i leków, w szczególności do leczenia i diecie pacjentów z cukrzycą.

(6)Furan.

(B)Laktony.

Związki te mogą być uważane za wewnętrzne estry kwasów karboksylowych, posiadających grupy alkoholowe lub fenolowe, utworzone przez eliminację wody. Cząsteczki te mogą zawierać jedną lub więcej grup estrowych w pierścieniu. Odpowiednio do liczby grup estrowych w pierścieniu są one określane jako mono-, di, trilaktony itp. Jednakże cykliczne estry alkoholi polihydroksylowych z wielozasadowymi kwasami są wyłączone (patrz uwaga 7. do niniejszego działu).

Laktony są związkami dość trwałymi, lecz charakteryzowane są z uwagi na łatwość, z jaką pierścień laktonowy ulega otwarciu pod wpływem alkaliów.

Niniejsza część obejmuje między innymi:

(a)Kumarynę (1,2-benzopiron). Jest to lakton kwasu ortokumarynowego. Krystalizuje w postaci białych płatków. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym, w medycynie oraz do aromatyzacji masła, oleju rycynowego, leków itp. Kumaryna jest również inhibitorem kiełkowania roślin.

(b)Metylokumaryny. Mają postać zbliżoną do kumaryny i również są stosowane w przemyśle perfumeryjnym.

(c)Etylokumaryny.

(d)Dikumarol (dikumarynę). Substancja krystaliczna. Stosowana w chirurgii jako antykoagulant krwi.

(e)7-Hydroksykumarynę (umbeliferon). Ma ona postać białych kryształów. Pochłania promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest stosowana w kremach i emulsjach do opalania.

(f)Dihydroksykumaryny (eskuletinę i dafnetinę). Mają one postać kryształów rozpuszczalnych w gorącej wodzie.

Glikozydy dihydroksykumaryn (eskulina i dafnina) są objęte pozycją 2938.

(g)Nonalakton. Ma postać bezbarwnej lub żółtawej cieczy. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym.

(h)             Undekalakton. Ma podobny wygląd i te same zastosowania, co nonalakton.

(ij)Butyrolakton (lakton kwasu hydroksymasłowego). Bezbarwna ciecz o przyjemnym zapachu. Rozpuszczalny w wodzie. Jest półproduktem w syntezie organicznej i rozpuszczalnikiem żywic syntetycznych. Stosowany do produkcji środków do usuwania plam z farb i w przemyśle naftowym.

(k)Propionolakton. Ciecz rozpuszczalna w wodzie. Stosowany jest jako środek dezynfekujący, sterylizujący i bakteriobójczy.

(l)Glukuronolakton (lakton kwasu glukuronowego). Ma postać białych kryształów, bardzo dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Stosowany jest w medycynie i jako stymulator wzrostu.

(m)D-Glukonolakton (-lakton kwasu glukonowego). Ma postać rozpuszczalnych kryształów. Stosowany jako środek zakwaszający w artykułach żywnościowych.

(n)Pantolakton. Ma postać rozpuszczalnych kryształów. Używany jest do oczyszczania kwasu pantotenowego.

(o)Santoninę. Jest to wewnętrzny ester kwasu santonowego, ekstrahowanego z santoniki - suszonych, nierozwiniętych pąków kwiatów Artemisia cina. Ma postać bezwonnych, bezbarwnych kryształów. Bardzo skuteczny środek przeciw pasożytom przewodu pokarmowego.

(p)             Fenoloftaleinę. Otrzymywana przez kondensacje bezwodnika ftalowego z fenolem, ma postać bezbarwnego lub żółtawo-białego bezwonnego krystalicznego proszku, rozpuszczalnego w etanolu. Reaguje z alkaliami, dając wiśniowo-czerwone zabarwienie, znikające po zakwaszeniu roztworu. Stosowana jest jako odczynnik chemiczny i jako środek przeczyszczający.

Grupa ta obejmuje jodofenoloftaleinę - żółty proszek, również stosowany jako środek przeczyszczający.

Niniejsza pozycja nie obejmuje, jednakże:

(i)Pochodnych sodowych tetrahalogenków ftaleiny (pozycja 2918).

(ii)Fluoresceiny (rezorcyno-ftaleiny) (pozycja 3204).

(q)Tymoloftaleinę. Ma postać białych kryształów; używana również jako odczynnik analityczny i w medycynie.

(r)Kwas izoaskorbinowy. Ma postać ziarnistych kryształów.

Należy jednak podkreślić, że niniejsza pozycja wyłącza kwas askorbinowy (pozycja 2936).

(s)Kwas dehydrooctowy. Ma postać bezbarwnych kryształów, nierozpuszczalnych w wodzie.

(t)Ambretolid. Bezbarwna ciecz o zapachu piżma. Stosowany w przemyśle perfumeryjnym.

(u)Diketen. Jest to bezbarwna, niehigroskopijna ciecz.

(v)3,6-Dimetylo-1,4-dioksano-2,5-dion.

(C)Pozostałe związki heterocykliczne, tylko z atomem (-ami) tlenu.

Niniejsza część obejmuje między innymi:

(1)Benzofuran (kumaron). Występuje w olejach lekkich, otrzymywanych w procesie destylacji smoły węglowej. Ma postać bezbarwnej cieczy, używanej do produkcji tworzyw sztucznych (żywice kumaronowe) itp.

(2)1,3-Dioksolan.

(3)1,4-Dioksan (ditlenek dietylenu), stosowany jako rozpuszczalnik.

(4)1,3-Dioksan.

(5)Safrol. Otrzymywany z olejku sasafrasowego. Ma postać bezbarwnej cieczy, żółknącej pod wpływem powietrza. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym oraz jako prekursor metylenodioksyamfetaminy i metylenodioksymetamfetaminy (patrz wykaz prekursorów na końcu działu 29).

(6)             Izosafrol. Otrzymywany z safrolu. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym oraz jako prekursor metylenodioksyamfetaminy i metylenodioksymetamfetaminy (patrz wykaz prekursorów na końcu działu 29).

(7)             Tetrahydrokannabinole.

(8)Piperonal (aldehyd piperonylowy lub heliotropina) (CH2O2C6H3CHO). Ma postać białych kryształów lub płatków o zapachu heliotropu. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym, do aromatyzowania likierów oraz jako prekursor metylenodioksyamfetaminy i metylenodioksymetamfetaminy (patrz wykaz prekursorów na końcu działu 29.).

(9)Kwas piperonylowy.

(10)1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on. (3,4-metylenodioksyfenyloaceton). Ma postać kryształów o barwie białej do żółtawej. Stosowany jest jako prekursor metylenodioksyamfetaminy i metylenodioksymetamfetaminy (patrz wykaz prekursorów na końcu działu 29).

Dibromofluoresceinę wodorortęci należy klasyfikować do pozycji 2852.

***

Niektóre substancje z niniejszej pozycji, uważane za środki odurzające lub substancje psychotropowe, objęte kontrolą międzynarodową, są umieszczone w wykazie znajdującym się na końcu działu 29.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Nadtlenków ketonów (pozycja 2909).

(b)Epoksydów z pierścieniem trójczłonowym (pozycja 2910).

(c)Cyklicznych polimerów aldehydów (pozycja 2912) lub tioaldehydów (pozycja 2930).

(d)Bezwodników wielozasadowych kwasów karboksylowych i cyklicznych estry polihydroksylowych alkoholi lub fenoli z wielozasadowymi kwasami (pozycja 2917).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 2932 29

Laktony, zawierające w tym samym pierścieniu dodatkowy heteroatom, inny niż atom tlenu grupy laktonowej (np. dilakton), nie powinny być klasyfikowane do podpozycji obejmujących laktony. W takich wypadkach, w celu dokonania klasyfikacji należy uwzględnić ów dodatkowy heteroatom. Tak więc, np. kwas anhydrometylenocytrynowy powinien być klasyfikowany do podpozycji 2932 99, a nie do pozycji 2932 29.

Jeżeli grupa estrowa jest częścią dwóch lub więcej pierścieni, a jeden z nich nie zawiera dodatkowego heteroatomu (innego niż atom tlenu grupy laktonowej), to daną cząsteczkę należy uważać za lakton.

Aby laktony mogły być klasyfikowane do podpozycji 2932 29, muszą mieć różne grupy laktonowe przedzielone co najmniej jednym atomem węgla na każdym końcu. Jednakże niniejsza podpozycja nie obejmuje tych produktów, w których atomy węgla oddzielające i sąsiadujące z grupami laktonowymi tworzą grupy: okso (karbonylową) (>C=O), iminową (>C=NH) lub tiokso (>C=S).