Poddział II

ALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE

 

2905-Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

-Nasycone alkohole monowodorotlenowe:

2905 11- -Metanol (alkohol metylowy)

2905 12- -Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy)

2905 13- -Butan-1-ol (alkohol n-butylowy)

2905 14- -Pozostałe butanole

2905 16- -Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery

2905 17- -Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy) i oktadekan-1-ol (alkohol stearylowy)

2905 19- -Pozostałe

-Nienasycone alkohole monowodorotlenowe:

2905 22- -Alifatyczne alkohole terpenowe

2905 29- -Pozostałe

-Diole:

2905 31- -Glikol etylenowy (etanodiol)

2905 32- -Glikol propylenowy (propano-1,2-diol)

2905 39- -Pozostałe

-Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:

2905 41- -2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan)

2905 42- -Pentaerytrytol

2905 43- -Mannit

2905 44- -D-sorbit (sorbitol)

2905 45- -Glicerol

2905 49- -Pozostałe

-Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych:

2905 51- -Etchlorwinol (INN)

2905 59- -Pozostałe

Alkohole alifatyczne są pochodnymi węglowodorów acyklicznych otrzymywanymi przez zastąpienie jednego lub kilku atomów wodoru przez grupy wodorotlenowe. Są to związki tlenowe, które reagują z kwasami, dając związki nazywane estrami.

Alkohole mogą być pierwszorzędowe (zawierające charakterystyczną grupę CH2OH), drugorzędowe (zawierające charakterystyczną grupę >CHOH) lub trzeciorzędowe (zawierające charakterystyczną grupę COH).

Niniejsza pozycja obejmuje alkohole alifatyczne opisane poniżej oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane, nitrozowane, sulfofluorowcowane, nitrofluorowcowane, nitrosulfonowane, nitrosulfofluorowcowane lub inne pochodne złożone (np. monochlorohydryny glicerolu i glikolu etylenowego). Związki aldehydów z wodorosiarczanami (IV)i ketonów z wodorosiarczanami (IV) klasyfikowane są jako sulfonowane pochodne alkoholi, np. addukt aldehydu octowego z wodorosiarczanem (IV) sodu, addukt formaldehydu z wodorosiarczanem (IV) sodu, addukt alkoholu walerianowego z wodorosiarczanem (IV) sodu i addukt acetonu z wodorosiarczanem (IV) sodu. Niniejsza pozycja obejmuje również alkoholany metali tych alkoholi, które są objęte tą pozycją, oraz etanolu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje etanolu (alkoholu etylowego) nawet czystego (patrz uwagi wyjaśniające do pozycji 2207 i 2208).

(A) NASYCONE ALKOHOLE MONOWODOROTLENOWE

(1)Metanol (alkohol metylowy). Otrzymywany jest w wyniku suchej destylacji węgla lub na drodze syntezy. Czysty metanol jest ruchliwą, bezbarwną, łatwopalną cieczą o charakterystycznym zapachu; stosowany jest w syntezie organicznej, jako rozpuszczalnik, w przemyśle barwników oraz do produkcji materiałów wybuchowych, produktów farmaceutycznych itp. Nafta drzewna (surowy alkohol metylowy) otrzymywana przez suchą destylację drewna jest wyłączona (pozycja 3807).

(2)Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy). Produkty te są bezbarwnymi cieczami. Alkohol izopropylowy otrzymywany jest syntetycznie z propylenu. Jest stosowany do produkcji acetonu i metakrylanów, oraz jako rozpuszczalnik itp.

(3)Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) i inne butanole (4 izomery). Bezbarwne ciecze, stosowane w syntezie organicznej oraz jako rozpuszczalniki.

(4)Pentanol (alkohol amylowy) i jego izomery. Istnieje osiem izomerów. Alkohol amylowy fermentacyjny otrzymywany jest głównie z olejów fuzlowych (określanych także jako olej zbożowy, olej melasowy, olej ziemniaczany itp., pozycja 3824), który otrzymywany jest w trakcie rektyfikacji alkoholu etylowego. Alkohole amylowe mogą być również syntetyzowane z gazowych węglowodorów uzyskiwanych podczas krakowania ropy naftowej.

(5)Heksanole i heptanole (alkohol heksylowy i heptylowy).

(6)Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery.

(7)Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy) i oktadekan-1-ol (alkohol stearylowy).

Niniejsza pozycja nie obejmuje alkoholi tłuszczowych o czystości mniejszej niż 90 % (w przeliczeniu na masę suchego produktu) (pozycja 3823).

(B) NIENASYCONE ALKOHOLE MONOWODOROTLENOWE

(1)Alkohol allilowy.

(2)Alkohol etylopropyloallilowy (2-etylo-2-heksen-1-ol).

(3)Alkohol oleinowy.

(4)Alifatyczne alkohole terpenowe, np. fitol. Alkohole terpenowe dają się względnie łatwo przetworzyć w związki hydroaromatyczne i występują w niektórych olejkach eterycznych. Przykładami są geraniol, cytronellol, linalol, rodinol i nerol, używane w przemyśle perfumeryjnym.

(C) DIOLE I POZOSTAŁE ALKOHOLE WIELOWODOROTLENOWE

(I)Diole

(1)Gikol etylenowy (etanodiol). Bezbarwna gęsta ciecz o słabym, ostrym zapachu. Używany do produkcji nitroglikolu (materiał wybuchowy) oraz jako rozpuszczalnik lakierów, środek przeciwdziałający zamarzaniu oraz w syntezie organicznej.

(2)Glikol propylenowy (propanodiol-1,2). Ciecz bezbarwna, lepka i higroskopijna.

(II)Pozostałe alkohole wielowodorotlenowe

(1)Glicerol (propanotriol-1,2,3). Glicerol, znany także jako gliceryna, może być otrzymywany albo przez oczyszczanie surowego glicerolu (np. przez destylację lub oczyszczanie na kolumnach jonowymiennych) lub na drodze syntezy z propylenu.

Glicerol ma słodki smak. Na ogół jest bezbarwny i bez zapachu, lecz czasami może mieć lekko żółtawy odcień.

Do celów niniejszej pozycji, glicerol musi mieć czystość 95% lub większą w przeliczeniu na masę suchego produktu. Glicerol o mniejszej czystości (surowa gliceryna) jest wyłączony (pozycja 1520).

(2)2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan). Jest stosowany w produkcji lakierów i żywic alkidowych, syntetycznych olejów schnących, pianek i powłok uretanowych.

(3)Pentaerytrytol. Biały krystaliczny proszek, do produkcji materiałów wybuchowych i tworzyw sztucznych.

(4)Mannit. Biały krystaliczny proszek lub granulki. Występuje w świecie roślinnym (sok Fraxinus ornus); otrzymywany syntetycznie. Używany jest jako łagodny środek przeczyszczający oraz do produkcji materiałów wybuchowych (heksazotan mannitu).

(5)D-sorbit (sorbitol). Biały, krystaliczny, higroskopijny proszek. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym, w produkcji kwasu askorbinowego (stosowanego w medycynie) i środków powierzchniowo czynnych oraz jako substytut glicerolu i jako zwilżacz (tzn. środek utrzymujący wilgoć).

(6)Pentanotriol, heksanotriol itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje sorbitolu objętego pozycją 3824.

(D) FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE

LUB NITROZOWANE POCHODNE ALKOHOLI ACYKLICZNYCH

(1)Hydrat chloralu (CCl3CH(OH)2) (2,2,2-trichloroetano-1,1-diol). Bezbarwne, toksyczne kryształy; stosowany jako środek nasenny oraz w syntezie organicznej.

(2)Alkohol trichloro-tert-butylowy; stosowany w medycynie.

(3)Etchlorwinol. Substancja psychotropowa - patrz lista na końcu działu 29.