2904-Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane.

2904 10-Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe

2904 20-Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozowe

-Kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole i fluorek perfluorooktanosulfonylu:

2904 31- -Kwas perfluorooktanosulfonowy

2904 32- -Perfluorooktanosulfonian amonu

2904 33- -Perfluorooktanosulfonian litu

2904 34- -Perfluorooktanosulfonian potasu

2904 35- -Pozostałe sole kwasu perfluorooktanosulfonowego

2904 36- -Fluorek perfluorooktanosulfonylu

-Pozostałe:

2904 91- -Trichloronitrometan (chloropikryna)

2904 99- -Pozostałe

(A) POCHODNE SULFONOWANE

Są to węglowodory, w których jeden lub kilka atomów wodoru zostało zastąpionych przez tę samą liczbę grup sulfonowych (SO3H). Ogólnie nazywane są one kwasami sulfonowymi. Niniejsza pozycja obejmuje sole i estry etylowe kwasów sulfonowych (patrz uwaga 5 (B) do niniejszego działu).

(1)Sulfonowane pochodne węglowodorów acyklicznych:

(a)Kwas etylenosulfonowy.

(b)Kwas etanosulfonowy.

(2)Sulfonowane pochodne węglowodorów cyklicznych:

(a)Kwas benzenosulfonowy.

(b)Kwasy toluenosulfonowe (czasem błędnie nazywane kwasami benzylosulfono-wymi).

(c)Kwasy ksylenosulfonowe.

(d)Kwasy benzenodisulfonowe.

(e)Kwasy naftalenosulfonowe.

(B) POCHODNE NITROWANE

Są to węglowodory, w których jeden lub kilka atomów wodoru zostało zastąpionych przez tę samą ilość grup nitrowych (NO2).

(1)Nitrowane pochodne węglowodorów acyklicznych:

(a)Nitrometan.

(b)Nitroetan.

(c)Nitropropan.

(d)Trinitrometan itp.

(2)Nitrowane pochodne węglowodorów cyklicznych:

(a)Nitrobenzen (olejek mirbanowy). Połyskujące żółte kryształy lub oleista, żółtawa ciecz o zapachu gorzkich migdałów; stosowany w przemyśle perfumeryjnym, produkcji mydła, w syntezie organicznej, jako środek skażający itp.

(b)m-Dinitrobenzen. Bezbarwne igły lub płatki; stosowany do produkcji materiałów wybuchowych.

(c)Nitrotoluen (o-, m- oraz p-).

(d)2,4-Dinitrotoluen. Krystaliczna substancja stosowana do produkcji materiałów wybuchowych.

(e)2,4,6-Trinitrotoluen. Silny środek wybuchowy.

Przygotowane wybuchowe mieszaniny tych pochodnych są wyłączone (pozycja 3602).

(f)5-tert-Butylo-2,4,6-trinitrometaksylen (piżmo ksylenowe). Stosowany w przemyśle perfumeryjnym.

(g)Nitroksylen, 3-tert-butylo-2,6-dinitro-p-cymen (piżmo cymenowe), nitronaftalen itp.

(C) POCHODNE NITROZOWANE

Są to węglowodory, w których jeden lub kilka atomów wodoru zostało zastąpionych przez tę samą liczbę grup nitrozowych (NO).

(1)Nitrozobenzen

(2)Nitrozotoluen (o-, m- oraz p-).

(D) POCHODNE SULFOFLUOROWCOWANE

Są to pochodne węglowodorów, mające jedną lub więcej grup sulfonowych (SO3H) lub ich sole i estry etylowe, oraz jeden lub więcej atomów fluorowca, lub też grupę fluorowcosulfonową.

(1)Kwasy chloro-, bromo- i jodobenzenosulfonowe (o-, m- oraz p-).

(2)Kwasy chloro-, bromo- i jodobenzenodisulfonowe.

(3)Kwasy chloronaftalenosulfonowe.

(4)Chlorek p-toluenosulfonylu.

(5)Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS)*. Produkcja i stosowanie PFOS, jego soli i fluorku perfluorooktonosulfonylu (PFOSF) jest kontrolowana przez Konwencję Sztokholmską w Sprawie Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych i przez Konwencję Rotterdamska w Sprawie Procedury Zgody po Uprzednim Poinformowaniu w Międzynarodowym Handlu Niektórymi Niebezpiecznymi Substancjami Chemicznymi i Pestycydami (patrz także pozycje 2922, 2923, 2935, 3808 i 3824).

(E) POCHODNE NITROFLUOROWCOWANE

Są to pochodne węglowodorów, zawierające jedną lub więcej grup nitrowych (NO2) i jeden lub więcej atomów fluorowca.

(1)Trichloronitrometan lub chloropikryna

(2)Jodotrinitrometan (jodopikryna)

(3)Chloronitrometan

(4)Bromonitrometan

(5)Jodonitrometan

(6)Chloronitrobenzen

(7)Chloronitrotoluen

(F) POCHODNE NITROSULFONOWANE

Są to pochodne węglowodorów, zawierające jedną lub więcej grup nitrowych (NO2) i jedną lub więcej grup sulfonowych (SO3H) lub ich sole i estry etylowe.

(1)Kwas nitrobenzenosulfonowy oraz kwasy di- i trinitrobenzenosulfonowe.

(2)Kwas nitrotoluenosulfonowy oraz kwasy di- i trinitrotoluenosulfonowe.

(3)Kwasy nitronaftalenosulfonowe.

(4)Kwasy dinitrostilbenodisulfonowe.

(G) POCHODNE NITROSULFOFLUOROWCOWANE LUB INNE ZŁOŻONE POCHODNE

Są to złożone pochodne z rodzaju niewymienionych powyżej, np. takie, które zawierają jedną lub więcej grup nitrowych (NO2), sulfonowych (SO3H) lub ich soli lub estrów etylowych i jeden lub kilka atomów chlorowców. Właściwymi przykładami są sulfonowane pochodne chloronitrobenzenów, chloronitrotoluenów itp.

__________