DZIAŁ 29

CHEMIKALIA ORGANICZNE

Uwagi
  1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, pozycje niniejszego działu obejmują jedynie:

(a)   odrębne chemicznie zdefiniowane związki organiczne, nawet zanieczyszczone;

(b)   mieszaniny dwóch lub więcej izomerów tego samego związku organicznego (nawet zanieczyszczone), z wyjątkiem mieszanin izomerów węglowodorów alifatycznych (innych niż stereoizomery), nawet nasyconych (dział 27);

(c)   produkty objęte pozycjami od 2936 do 2939 lub etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, objęte pozycją 2940, lub produkty objęte pozycją 2941, nawet zdefiniowane chemicznie;

(d)   produkty wymienione powyżej w lit. a), b) lub c), rozpuszczone w wodzie;

(e)   produkty wymienione powyżej w lit. a), b) lub c), rozpuszczone w innych rozpuszczalnikach, pod warunkiem że ten proces rozpuszczania stanowi normalną i niezbędną metodę pakowania tych produktów wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub do celów transportu i że rozpuszczalnik ten nie czyni tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego;

(f)    produkty wymienione powyżej w lit. a), b), c), d) lub e), z dodatkiem stabilizatora (włączając środek przeciwzbrylający) niezbędnego do ich zabezpieczenia lub transportu;

(g)   produkty wymienione powyżej w lit. a), b), c), d), e) lub f), z dodatkiem środka przeciwpyłowego lub substancji barwiącej, lub zapachowej, dla ułatwienia ich identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa, pod warunkiem że dodatki te nie czynią tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do ich zastosowania ogólnego;

(h)   następujące produkty, rozcieńczone do stężeń standardowych, do produkcji barwników azowych: sole diazoniowe, sprzęgacze do tych soli oraz diazowalne aminy i ich sole.

  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   towarów objętych pozycją 1504 lub gliceryny surowej objętej pozycją 1520;

(b)   alkoholu etylowego (pozycja 2207 lub 2208);

(c)   metanu lub propanu (pozycja 2711);

(d)   związków węgla wymienionych w uwadze 2 do działu 28;

(e)   produktów immunologicznych objętych pozycją 3002.

(f)    mocznika (pozycja 3102 lub 3105);

(g)   środków barwiących pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (pozycja 3203), syntetycznych środków barwiących organicznych, syntetycznych produktów organicznych, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne rozjaśniacze optyczne lub jako luminofory (pozycja 3204), lub barwników, lub pozostałych środków barwiących pakowanych do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (pozycja 3212);

(h)   enzymów (pozycja 3507);

(ij)metaldehydu, heksametylenotetraaminy lub podobnych substancji pakowanych, w postaci (na przykład tabletek, pałeczek lub podobnych kształtów) do stosowania jako paliwa lub paliwa płynne, lub upłynnione paliwa gazowe, w zbiornikach stosowanych do napełniania lub uzupełniania zapalniczek, i o pojemności nieprzekraczającej 300 cm3 (pozycja 3606);

(k)produktów pakowanych jako ładunki do gaśnic przeciwpożarowych lub granatów gaśniczych objętych pozycją 3813; środków wywabiających atrament w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, objętych pozycją 3824;

(l)elementów optycznych, na przykład winianu etylenodiaminy (pozycja 9001).

  1. Towary, które mogłyby być włączone do dwóch lub więcej pozycji niniejszego działu, należy klasyfikować do tej pozycji, która występuje ostatnia w kolejności numerycznej.
  2. W pozycjach od 2904 do 2906, od 2908 do 2911 i od 2913 do 2920 jakiekolwiek odniesienia do fluorowcopochodnych, sulfopochodnych, nitropochodnych lub nitrozopochodnych dotyczą także złożonych pochodnych, takich jak pochodne sulfofluorowcowe, nitrofluorowcowe, nitrosulfonowe lub nitrosulfofluorowcowe.

W pozycji 2929 grupy nitrowe i nitrozowe nie są uważane za „azotowe grupy funkcyjne”.

W pozycjach 2911, 2912, 2914, 2918 i 2922 „tlenowa grupa funkcyjna” ogranicza się do funkcji (charakterystycznych grup organicznych zawierających tlen) wymienionych w pozycjach od 2905 do 2920.

  1.   A) Estry związków z kwasową grupą funkcyjną objętych poddziałami od I do VII i związków organicznych tych poddziałów należy klasyfikować razem z tym związkiem, który jest klasyfikowany do pozycji ostatniej w kolejności numerycznej w tych poddziałach.

B) Estry alkoholu etylowego ze związkami organicznymi z kwasową grupą funkcyjną, objętymi poddziałami od I do VII, należy klasyfikować do tej samej pozycji, co odpowiadające im związki z grupą kwasową.

C) Z zastrzeżeniem uwagi 1 do sekcji VI i uwagi 2 do działu 28:

1)     sole nieorganiczne związków organicznych, takich jak związki z funkcyjną grupą kwasową, fenolową lub enolową, lub zasad organicznych objętych poddziałami od I do X lub pozycją 2942, należy klasyfikować do pozycji właściwej dla związku organicznego;

2)     sole utworzone między związkami organicznymi objętymi poddziałami od I do X lub pozycją 2942 należy klasyfikować do pozycji odpowiedniej dla zasady lub kwasu (włącznie ze związkami z grupą funkcyjną fenolową i enolową), z których są utworzone, ostatniej w kolejności numerycznej w dziale;

3)     związki koordynacyjne inne niż produkty klasyfikowane do poddziału XI lub do pozycji 2941, należy klasyfikować do tej pozycji, która w kolejności numerycznej jest ostatnia w dziale 29, wśród właściwych dla fragmentów utworzonych przez „rozerwanie” wszystkich wiązań metali, innych niż wiązania metal-węgiel.

D) Alkoholany metali należy klasyfikować do tej samej pozycji, co odpowiednie alkohole, z wyjątkiem etanolu (pozycja 2905).

E) Halogenki kwasów karboksylowych należy klasyfikować do tej samej pozycji, co odpowiednie kwasy.

  1. Związki objęte pozycjami 2930 i 2931 są związkami organicznymi, których molekuły zawierają, dodatkowo do atomów wodoru, tlenu lub azotu, atomy innych niemetali lub metali (takich jak siarka, arsen lub ołów) bezpośrednio związane z atomami węgla.

Pozycja 2930 (organiczne związki siarki) i pozycja 2931 (pozostałe związki organiczno-nieorganiczne), nie obejmują pochodnych sulfonowanych lub fluorowcowanych (włączając pochodne złożone), które oprócz wodoru, tlenu i azotu zawierają tylko bezpośrednio związane z węglem atomy siarki lub fluorowca, które nadają im charakter pochodnych sulfonowanych lub fluorowcowanych (lub pochodnych mieszanych).

  1. Pozycje 2932, 2933 i 2934 nie obejmują epoksydów z pierścieniem trójczłonowym, nadtlenków ketonów, cyklicznych polimerów aldehydów lub tioaldehydów, bezwodników wielozasadowych kwasów karboksylowych, cyklicznych estrów alkoholi wielowodorotlenowych lub fenoli z wielozasadowymi kwasami oraz imidów kwasów wielozasadowych.

Ustalenia te dotyczą jedynie heteroatomów w pierścieniu, gdy są one wynikiem funkcji cyklizującej lub funkcji tutaj wymienionych.

  1. W pozycji 2937:

(a)   określenie „hormony” obejmuje czynniki uwalniające hormony lub stymulujące hormony, inhibitory hormonów i antagonistów hormonów (antyhormony);

(b)   wyrażenie „stosowane głównie jako hormony” stosuje się nie tylko do pochodnych hormonów i analogów strukturalnych wykorzystywanych głównie ze względu na ich działanie jako hormonów, ale także do pochodnych hormonów i analogów strukturalnych wykorzystywanych głównie jako półprodukty w syntezie produktów objętych niniejszą pozycją.

Uwagi do podpozycji
  1. W ramach dowolnej pozycji tego działu pochodne związku chemicznego (lub grupy związków chemicznych) należy klasyfikować do tej samej podpozycji, co ten związek (lub grupę związków), pod warunkiem że nie są one bardziej szczegółowo objęte inną podpozycją i że nie ma podpozycji nazwanej „pozostałe” wśród odpowiednich podpozycji.
  2. Uwaga 3 do działu 29 nie ma zastosowania do podpozycji tego działu.