2818-Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu.

2818 10-Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie

2818 20-Tlenek glinu inny niż elektrokorund

2818 30-Wodorotlenek glinu

(A) KORUND SZTUCZNY, NAWET NIEZDEFINIOWANY

CHEMICZNIE

Korund sztuczny otrzymuje się przez stopienie tlenku glinu w piecu elektrycznym. Tlenek glinu może zawierać małe ilości innych tlenków (np. tlenku tytanu, tlenku chromu) zarówno pochodzące z wyjściowego materiału naturalnego (boksytu) jak i dodane celem poprawienia np. twardości stopionych ziaren lub modyfikacji barwy. Mieszaniny mechaniczne korundu sztucznego i innych substancji, takich jak ditlenek cyrkonu, nie są jednak objęte niniejszą pozycją (pozycja 3824).

Korund sztuczny jest dostarczany w małych kawałkach lub w większej bryle, pokruszony lub w ziarnach; jest on bardziej odporny na działanie powietrza i kwasów niż zwykły tlenek glinu, i bardzo twardy. Stosowany np. jako materiał ścierny, do produkcji spieków ogniotrwałych (takich jak mullit i sillimanit, odpowiednio mieszaniny korundu z czystą gliną ogniotrwałą i z bezwodnymi glinokrzemianami) lub naczyń laboratoryjnych, a także w elektrotechnice.

(B) TLENEK GLINU INNY NIŻ KORUND SZTUCZNY

Tlenek glinu (bezwodny lub kalcynowany tlenek glinu) (Al2O3) jest otrzymywany przez kalcynację wodorotlenku glinu, o którym mowa niżej, lub z ałunu amonowego. Jest to biały, lekki proszek, nierozpuszczalny w wodzie, o gęstości około 3,7.

Substancja ta ma wiele zastosowań np. w hutnictwie aluminium, jako wypełniacz do farb; w produkcji materiałów ściernych i kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (rubinów, szafirów, szmaragdów, ametystów, akwamarynów itp.); jako środek odwadniający (do osuszania gazów) lub jako katalizator (produkcja acetonu, kwasu octowego, procesy krakingowe itp.).

(C) WODOROTLENEK GLINU

Wodorotlenek glinu (uwodniony tlenek glinu) (Al2O3.3H2O) otrzymuje się z boksytów (mieszaniny zawierającej wodorotlenek glinu) w hutnictwie aluminium (patrz uwaga ogólna do działu 76).

Suchy wodorotlenek jest bezpostaciowym, kruchym, białym proszkiem, nierozpuszczalnym w wodzie. Wilgotny wodorotlenek występuje w postaci masy żelatynowej (żel tlenku glinu, żelatynowy tlenek glinu).

Wodorotlenek glinu stosowany jest do otrzymywania glazur ceramicznych, farb drukarskich, produktów medycznych, ałunów, opisanego wyżej sztucznego korundu i do klarowania cieczy; miesza się go z węglem celem wyprodukowania farb nierdzewnych, a ze względu na jego powinowactwo do barwników organicznych, stosowany jest do otrzymywania kolorowych laków objętych pozycją 3205 i włókienniczych zapraw farbiarskich.

Amfoterycznemu wodorotlenkowi glinu odpowiadają gliniany, objęte pozycją 2841.

Niniejsza pozycja obejmuje również aktywowany tlenek glinu, otrzymywany przez kontrolowaną obróbkę cieplną uwodnionego tlenku glinu, w którym to procesie ten ostatni traci większość swojej wody związanej chemicznie; aktywowany tlenek glinu jest używany przede wszystkim jako środek adsorpcyjny lub jako katalizator.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Korundu naturalnego (rodzimego tlenku glinu) i szmergla (tlenku glinu zawierającego tlenek żelaza) (pozycja 2513).

(b)Boksytu, nawet płukanego i kalcynowanego, lecz nieoczyszczonego chemicznie (np. przez obróbkę sodą) w celu stosowania go jako elektrolitu (pozycja 2606).

(c)Aktywowanego boksytu (pozycja 3802).

(d)Koloidalnych roztworów wodorotlenku glinu (rozpuszczalnego tlenku glinu) ( pozycja 3824).

(e)Sztucznego korundu na podłożu papierowym, tekturowym lub innym (pozycja 6805) lub spieków w postaci tarcz ściernych lub kamienia do wyrobu osełek, osełek lub innych towarów objętych pozycją 6804.

(f)Naturalnych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych na bazie tlenku glinu (pozycja 7103 lub 7105).

(g)Syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych na bazie tlenku glinu (np. syntetycznych rubinów) (pozycja 7104 lub 7105).