2813-Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu.

2813 10-Disiarczek węgla

2813 90-Pozostałe

Najważniejszymi spośród dwuskładnikowych związków są:

(1)Disiarczek węgla (CS2).

Disiarczek węgla otrzymuje się przez działanie parami siarki na palący się węgiel. Jest to bezbarwna, trująca ciecz niemieszająca się z wodą, o gęstości około 1,3. O zapachu zgniłych jaj, gdy jest zanieczyszczona. Substancja bardzo lotna i łatwopalna, niebezpieczna do wdychania i przy pracy z nią. Jest dostarczana w naczyniach kamionkowych, metalowych lub szklanych, oplecionych słomą lub wikliną i bardzo szczelnie zamkniętych.

Stosowany jest jako rozpuszczalnik do licznych celów, np. do ekstrakcji olejów, tłuszczów lub olejków eterycznych, odtłuszczanie kości, w medycynie, w przemyśle włókien chemicznych i w przemyśle gumowym. Stosowany jest również w rolnictwie, gdzie wstrzykiwany w glebę, niszczy owady, filokserę itp. Do tych ostatnich celów wykorzystuje się czasami produkt pochodny - tiowęglan potasu, objęty pozycją 2842 (patrz uwaga do pozycji 3808).

(2)Disiarczek krzemu (SiS2).

Disiarczek krzemu otrzymuje się przez działanie parami siarki na mocno ogrzany krzem. Jest to ciało stałe, barwy białej, krystalizujące w postaci lotnych igiełek. Rozkłada wodę, w wyniku powstaje żel krzemionkowy.

(3)Siarczki arsenu.

Niniejsza pozycja obejmuje sztuczne siarczki, otrzymywane albo z siarczków naturalnych albo z tlenku arsenu (V) lub arsenu (III) przez działanie na te substancje siarką lub siarkowodorem.

(a)Disiarczek diarsenu (sztucznie otrzymywany realgar, fałszywy realgar, siarczek czerwony) (As2S2 lub As4S4). Produkt toksyczny; występuje w postaci szklistych, czerwonych lub pomarańczowych kryształów, o gęstości około 3,5. Ulatnia się bez topnienia. Stosowany do produkcji sztucznych ogni (zmieszany z azotanem potasu i siarką), w malarstwie (rubin arsenowy) lub do usuwania włosów z surowych skór przy ich wyprawianiu.

(b)Trisiarczek diarsenu (sztuczny aurypigment, fałszywy aurypigment, siarczek żółty) (A2S3). Toksyczny żółty proszek, o gęstości około 2,7; bez zapachu, nierozpuszczalny w wodzie. Stosowany podobnie jak disiarczek, a ponadto jako barwnik skór lub gumy, jako środek pasożytobójczy lub w medycynie (ze względu na zdolność niszczenia patologicznych narośli). Z siarczkami metali alkalicznych tworzy tioarseniany (III) objęte pozycją 2842.

(c)Pentasiarczek diarsenu (As2S5). Produkt ten nie występuje w przyrodzie; jest bezpostaciowym, jasnożółtym ciałem stałym, nierozpuszczalnym w wodzie. Stosowany jako barwnik. Z siarczkami metali alkalicznych tworzy także tioarseniany (V) objęte pozycją 2842.

Niniejsza pozycja nie obejmuje naturalnych siarczków arsenu (disiarczku, lub realgaru, trisiarczku lub aurypigmentu (pozycja 2530).

(4)Siarczki fosforu.

(a)Trisiarczek tetrafosforu (P4S3). Otrzymywany z pierwiastków składowych. Jest ciałem stałym, barwy szarej lub żółtej, o gęstości około 2,1. Występuje albo jako bezpostaciowa masa albo kryształy. Produkt o zapachu czosnku, nie bardzo toksyczny, chociaż pył jest raczej niebezpieczny przy wdychaniu. Rozkłada się pod działaniem wrzącej wody, ale jest odporny na działanie powietrza. Jest to najbardziej trwały ze wszystkich siarczków fosforu. Stosowany do otrzymywania pentasiarczków; zastępuje fosfor w produkcji zapałek; stosowany jest również w syntezie organicznej.

(b)Pentasiarczek difosforu (P2S5 lub P4S10). Występuje w postaci żółtych kryształów, o gęstości od 2,03 do 2,09. Stosowany jest do tych samych celów co trisiarczek tetrafosforu lub do otrzymywania środków flotacyjnych do rud.

(c)Techniczny trisiarczek fosforu. Produkt zwany trisiarczkiem fosforu jest mieszaniną o przybliżonym wzorze P2S3; występuje w postaci szaro-żółtawej krystalicznej masy, ulegającej rozkładowi w wodzie. Stosowany jest w syntezie organicznej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Dwuskładnikowych związków siarki z halogenami (np. chlorków siarki) (pozycja 2812).

(b)Tlenosiarczków (np. arsenu, węgla, krzemu) i tiohalogenków niemetali (np. chlorosiarczku fosforu i chlorku tiokarbonylu) (pozycja 2853).

__________