PODDZIAŁ IV

NIEORGANICZNE ZASADY I TLENKI, WODOROTLENKI

I NADTLENKI METALI

UWAGI OGÓLNE

Zasady są związkami chemicznymi charakteryzującymi się rodnikiem hydroksylowym (OH), w reakcjach z kwasami dają sole. W stanie ciekłym lub w roztworze są elektrolitami wydzielającymi na katodzie metal lub jon o podobnych własnościach (amonowy (NH4+).

Tlenki metali są związkami metalu z tlenem. Wiele z nich może związać się z jedną lub kilkoma cząsteczkami wody, tworząc wodorotlenki.

Większość tlenków jest zasadowa, gdyż ich wodorotlenki zachowują się jak zasady. Niektóre tlenki (tlenki kwasowe) reagują jednak tylko z alkalicznymi lub z innymi zasadami tworząc sole, podczas gdy inna bardziej typowa kategoria (tlenki amfoteryczne) może zachowywać się zarówno jak bezwodniki kwasów i jak zasad. Tlenki te uważa się za bezwodniki kwasów istniejących lub hipotetycznych, których wzory chemiczne odpowiadają wzorom ich wodorotlenków.

Niektóre tlenki (tlenki o charakterze soli) uważa się za wynik połączenia tlenku zasadowego i tlenku kwasowego.

Niniejszy poddział obejmuje:

(1)Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki metali niezależnie od tego, czy są zasadowe, kwasowe, amfoteryczne lub o charakterze soli.

(2)Inne zasady nieorganiczne niezawierające tlenu, takie jak amoniak (pozycja 2814) lub hydrazyna (pozycja 2825) i niezawierające metali, takie jak hydroksyloamina (pozycja 2825).

Niniejszy poddział nie obejmuje:

(a)Tlenków i wodorotlenków objętych działem 25., a zwłaszcza magnezji (tlenku magnezu) nawet czystej, wapna palonego i wapna gaszonego (surowego tlenku i wodorotlenku wapnia).

(b)Tlenków i wodorotlenków wchodzących w skład rud (pozycje od 2601 do 2617), zgorzelin, popiołu, żużla, wyskrobków, kożucha żużlowego lub innych pozostałości zawierających metal (pozycje od 2618 do 2620).

(c)Tlenków, nadtlenków i wodorotlenków metali szlachetnych (pozycja 2843), pierwiastków promieniotwórczych (pozycja 2844), metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali (pozycja 2846) lub rtęci (pozycja 2852).

(d)Tlenowych związków wodoru objętych pozycją 2201 (woda), pozycją 2845 (ciężka woda), pozycją 2847 (nadtlenek wodoru) lub pozycją 2853 (woda destylowana, woda do pomiarów przewodnictwa i woda o podobnej czystości włącznie z wodą poddaną działaniu wymieniaczy jonowych).

(e)Środków barwiących na bazie tlenków metali (pozycja 3206), gotowych pigmentów, gotowych środków matujących, gotowych barwników, szkliw i polew oraz podobnych produktów, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalii i szkła (pozycja 3207) oraz innych preparatów objętych działem 32., złożonych z tlenków, wodorotlenków lub zasad zmieszanych z innymi produktami.

(f)Preparatów do matowania włókien chemicznych (pozycja 3809) i preparatów do trawienia powierzchni metalowych (pozycja 3810).

(g)Kamieni szlachetnych i półszlachetnych naturalnych lub syntetycznych (pozycje od 7102 do 7105).

2814-Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym.

2814 10-Amoniak bezwodny

2814 20-Amoniak w roztworze wodnym

Amoniak jest otrzymywany zarówno z zanieczyszczonych wód amoniakalnych produkowanych przy oczyszczaniu gazu węglowego lub w koksowniach (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 3825 część (A) (3)) lub w wyniku syntezy wodoru i azotu.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Amoniak bezwodny (NH3), bezbarwny gaz o gęstości mniejszej od powietrza, łatwiej ulegający skropleniu pod ciśnieniem. Dostarczany w stalowych butlach.

(2)Amoniak w roztworze wodnym (NH4OH), wodorotlenek hipotetycznego „pierwiastka” amonu (NH4). Roztwory amoniaku (na ogół zawierające 20, 27 lub 34% NH3) o barwie żółtawej lub bezbarwne, dostarcza się w szczelnie zamkniętych naczyniach. Niniejsza pozycja nie obejmuje roztworów alkoholowych amoniaku (pozycja 3824).

Amoniak ma wiele zastosowań, służy na przykład do otrzymywania kwasu azotowego i azotanów, siarczanu amonu, innych soli amonu i nawozów azotowych, węglanu sodu, cyjanków, amin (np. naftyloaminy). Wykorzystywany jest również do emulgowania tłuszczów i żywic, działa jako detergent przy usuwaniu plam, w przygotowaniu środków do nadawania połysku, do obróbki lateksu, usuwania lakieru itp. Skroplony amoniak używany jest w urządzeniach chłodniczych.