2829-Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjadany.

-Chlorany:

2829 11- -Sodu

2829 19- -Pozostałe

2829 90-Pozostałe

Z uwzględnieniem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, pozycja obejmuje chlorany (V) i chlorany (VII), bromiany (V) i bromiany (VII) oraz jodany (V) i jodany (VII) metali.

(A) CHLORANY (V)

Grupa obejmuje sole kwasu chlorowego (HClO3) (pozycja 2811).

(1)Chloran (V) sodu (NaClO3). Otrzymywany metodą elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Bezbarwne, lśniące kryształy (tabletki) bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie; łatwo oddaje tlen. Często zawiera zanieczyszczenia (np. chlorki metali alkalicznych). Stosowany jako utleniacz, w syntezie organicznej, do drukowania tekstyliów (barwienie czernią anilinową), do produkcji zapalników dymnych i masy zapałczanej, jako środek chwastobójczy itp.

(2)Chloran (V) potasu (KClO3). Otrzymywany w podobny sposób jak chloran (V) sodu. Bezbarwne kryształy, trudno rozpuszczalne w wodzie. Jego inne właściwości przypominają właściwości chloranu (V) sodu. Jest również stosowany w medycynie i do produkcji materiałów wybuchowych kruszących (np. szedytu).

(3)Chloran (V) baru (Ba(ClO3)2. Otrzymywany w wyniku elektrolizy roztworu chlorku baru. Bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie. Stosowany jako barwnik zielony w pirotechnice, do produkcji materiałów wybuchowych i innych chloranów.

(4)Pozostałe chlorany (V). Obejmują one chloran (V) amonu stosowany do produkcji materiałów wybuchowych; chloran (V) strontu stosowany do produkcji materiałów wybuchowych i w pirotechnice do otrzymywania czerwonych ogni sztucznych; chloran (V) chromu stosowany jako zaprawa farbiarska; chloran (V) miedzi, zielone kryształy stosowane w farbiarstwie, do produkcji materiałów wybuchowych i w pirotechnice do produkcji zielonych ogni sztucznych.

(B) CHLORANY (VII) (NADCHLORANY)

Grupa ta obejmuje sole kwasu chlorowego (VII) (kwasu nadchlorowego) (HClO4) (pozycja 2811). Są one silnymi utleniaczami, stosowanymi w pirotechnice i w przemyśle materiałów wybuchowych.

(1)Chloran (VII) amonu (nadchloran amonu) (NH4ClO4). Otrzymywany z chloranu (VII) sodu. Bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie, zwłaszcza gorącej; rozkłada się pod wpływem ciepła, czasem towarzyszy temu wybuch.

(2)Chloran (VII) sodu (nadchloran sodu) (NaClO4). Otrzymywany przez elektrolizę oziębionych roztworów chloranu (V) sodu. Bezbarwne kryształy, rozpływające się pod wpływem wilgoci z powietrza.

(3)Chloran (VII) potasu (nadchloran potasu) (KClO4). Otrzymywany z chloranu (VII) sodu. Bezbarwny, krystaliczny proszek, stosunkowo słabo rozpuszczalny, wybuchający przy uderzeniu. Stosowany w przemyśle chemicznym jako silniejszy utleniacz niż chlorany (V).

(4)Pozostałe chlorany (VII) (nadchlorany). Obejmują one chloran (VII) baru (nadchloran baru) (uwodniony proszek) i chloran (VII) ołowiu (nadchloran ołowiu); nasycony roztwór ostatniego jest ciężką cieczą (o gęstości 2,6) stosowaną w procesie flotacji.

(C) BROMIANY (V) I BROMIANY (VII) (NADBROMIANY)

Grupa ta obejmuje sole kwasu bromowego (V) (HBrO3) (pozycja 2811) np. bromian (V) potasu (KBrO3) i sole kwasu bromowego (VII) (nadbromowego) (HBrO4).

(D) JODANY (V) I JODANY (VII) (NADJODANY)

Grupa obejmuje sole kwasu jodowego (V) (HIO3) (pozycja 2811) i sole kwasu jodowego (VII) (nadjodowego) (pozycja 2811).

Jodan (V) sodu (NaIO3), jodan (V) potasu (KIO3) i wodorodijodan (V) potasu (KH(IO3)2) są stosowane w medycynie i jako odczynniki w analizie chemicznej. Krystaliczny jodan (V) baru jest stosowany do produkcji kwasu jodowego (V).

Jodany (VII) sodu (nadjodany sodu) (monosodu i disodu) otrzymuje się, działając chlorem na alkaliczny roztwór jodanu (V) sodu.