2846-Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali.

2846 10-Związki ceru

2846 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nieorganiczne lub organiczne związki itru, skandu lub metali ziem rzadkich objętych pozycją 2805 (lantanu, ceru, prazeodymu, neodymu, samaru, europu, gadolinu, terbu, dysprozu, holmu, erbu, tulu, iterbu, lutetu). Niniejsza pozycja obejmuje również związki pochodzące bezpośrednio z chemicznej obróbki mieszanin tych pierwiastków. Oznacza to, że pozycja obejmuje mieszaniny tlenków lub wodorotlenków tych pierwiastków lub mieszaniny soli mających ten sam anion (np. chlorki metali ziem rzadkich), lecz nie obejmuje mieszanin soli mających różne aniony, nawet gdy kation jest ten sam. Niniejsza pozycja nie będzie więc np. obejmować mieszaniny azotanów (V) europu i samaru ze szczawianami, ani mieszaniny chlorku ceru z siarczanem (VI) ceru, ponieważ podane tu przykładowo związki nie pochodzą bezpośrednio z mieszanin pierwiastków, lecz są mieszaninami związków, które można by przedstawić jako utworzone specjalnie do innych celów i które obejmuje pozycja 3824.

Niniejsza pozycja obejmuje również podwójne lub złożone ich sole z innymi metalami.

Obejmuje ona:

(1)Związki ceru.

(a)Tlenki i wodorotlenki. Tlenek ceru (IV) (cerowy), biały proszek nierozpuszczalny w wodzie, otrzymywany z azotanu (V) ceru; stosowany jest jako środek matujący w ceramice, do barwienia szkła, do produkcji węgli używanych w lampach łukowych oraz jako katalizator w procesie otrzymywania kwasu azotowego (V) i amoniaku. Znany jest również wodorotlenek ceru (IV) (cerowy). Tlenek ceru (III) (cerawy) i wodorotlenek ceru (III) (cerawy) nie są związkami zbyt trwałymi.

(b)Sole ceru. Azotan (V) ceru (III) (cerawy) (Ce(NO3)3) jest stosowany do produkcji koszulek gazowych. Azotan (V) amonu ceru występuje w postaci czerwonych kryształów.

Siarczany (VI) ceru ((siarczan (VI) ceru (III) (cerawy)) i jego wodziany, uwodniony siarczan (VI) ceru (IV) (cerowy), mający postać żółto-pomarańczowych kryształów, słupkowatych, rozpuszczalnych w wodzie), stosowane są w fotografice jako osłabiacze. Istnieją również podwójne siarczany (VI) ceru.

Oprócz chlorku ceru (III) (cerawego) (CeCl3), znane są również inne bezbarwne sole ceru (III) (cerawe) oraz żółte lub pomarańczowe sole ceru (IV) (cerowe).

Szczawian ceru występuje w postaci proszku lub biało-żółtawych, uwodnionych kryształów, praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie; wykorzystywany jest w procesie izolowania metali grupy cerowej oraz w medycynie.

(2)Związki pozostałych metali ziem rzadkich. Tlenek itru (III), tlenek terbu (III), mieszaniny tlenków itru i tlenków innych metali ziem rzadkich występujące w handlu w stanie stosunkowo czystym. Niniejsza pozycja obejmuje mieszaniny soli pochodzących bezpośrednio z takich mieszanin tlenków.

Tlenki europu, samaru itp. są stosowane w reaktorach jądrowych do absorpcji powolnych neutronów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Naturalnych związków metali ziem rzadkich, przykładowo ksenotymu (złożonych fosforanów), gadolinitu lub iterbitu i cerytu (złożonych krzemianów) (pozycja 2530) i monacytu (fosforanów toru i metali ziem rzadkich) (pozycja 2612)

(b)Soli i innych związków nieorganicznych lub organicznych prometu (pozycja 2844).